CÍMKE: 'ittas vezetés'

Rajongói kiállnak az ittasan vezető Demcsák Zsuzsa mellett

Rajongói kiállnak az ittasan vezető Demcsák Zsuzsa mellett

A mű­sor­ve­zető ra­jon­gói ma­ga­sabb fo­ko­zatba kap­csol­tak...

A mű­sor­ve­zető ra­jon­gói ma­ga­sabb fo­ko­zatba kap­csol­tak...

Eljárás alá vonták Demcsák Zsuzsát

Eljárás alá vonták Demcsák Zsuzsát

Ittas ve­ze­tőt fog­tak a rend­őrök a Szent­end­rei úton.

Ittas ve­ze­tőt fog­tak a rend­őrök a Szent­end­rei úton. Jel­zett a szonda, be­vit­ték a so­főrt.

Fordulat történt a Viszkis ügyében

Fordulat történt a Viszkis ügyében

Be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát, de vége a ve­zek­lés­nek.

Be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát, az pedig mil­liós ki­adást je­len­tett, hogy emi­att so­főrt kel­lett bé­rel­nie. Amb­rus At­tila már bánja, amit tett, de vége a ve­zek­lés­nek.

Áll a bál, piásan karamboloztak a fiatal sportolók

Áll a bál, piásan karamboloztak a fiatal sportolók

A bün­te­tés még hát­ra­van.

A bal­ese­tet meg­úsz­ták, a bün­te­tést nem. Ki­tört a balhé a német at­lé­ti­ká­ban a te­het­sé­ges baj­no­kok ki­há­gása miatt.

Halálos baleset miatt került bajba a rovott múltú világsztár

Halálos baleset miatt került bajba a rovott múltú világsztár

Tra­gé­diát oko­zott az ittas ve­ze­tés. Tiger Woods ki­vé­te­le­sen nem a saját ki­há­gása miatt fe­lel­het.

Tra­gé­diát oko­zott az ittas ve­ze­tés. Tiger Woods ki­vé­te­le­sen nem a saját ki­há­gása miatt fe­lel­het.

Ittasan rodeózott a Skodájával az úton a miskolci sofőr - képek

Ittasan rodeózott a Skodájával az úton a miskolci sofőr - képek

Ro­lan­dot ko­ráb­ban már el­til­tot­ták a ve­ze­tés­től, ennek el­le­nére ült a Skoda vo­lánja mögé.

Ro­lan­dot ko­ráb­ban már el­til­tot­ták a ve­ze­tés­től, ennek el­le­nére ült a Skoda vo­lánja mögé.

Lebukott Cindy Crawford fia, részegen száguldozott az utakon

Lebukott Cindy Crawford fia, részegen száguldozott az utakon

Ittas ve­ze­té­sért kell fe­lel­nie a bí­ró­ság előtt Pres­ley Ger­ber­nek.

Súlyos büntetés, elítélte a bíróság a válogatott magyar focistát

Súlyos büntetés, elítélte a bíróság a válogatott magyar focistát

Hal­mosi Péter újabb bot­rány ré­szese lett, a Ha­la­dás fo­cis­tája még egy évig ve­ze­kel­het.

Mulatós zenével kampányolnak a rendőrök az ittas vezetés ellen - videó

Mulatós zenével kampányolnak a rendőrök az ittas vezetés ellen - videó

Csak ta­valy 27 ezer köz­úti el­len­őr­zés­nél jel­zett po­zi­tív ér­té­ket a szonda.

Csak ta­valy 27 ezer köz­úti el­len­őr­zés­nél jel­zett po­zi­tív ér­té­ket az it­tas­sá­got mérő szonda. Most vic­ces vi­de­ó­val hív­ják fel a fi­gyel­met a rend­őrök az ittas ve­ze­tés ve­szé­lye­ire. Mu­la­tós zene, ölel­kező rend­őrök és egy tűz­sze­rész is fel­tű­nik a kam­pány­anyag­ban.

Kilenc hónap letöltendőt kapott a korábbi válogatott focista

Kilenc hónap letöltendőt kapott a korábbi válogatott focista

Tomás Repka ittas ve­ze­tés miatt ke­rült bajba.

Tomás Repka ittas ve­ze­tés miatt ke­rült bajba. Ko­ráb­ban az ex­ne­jét árulta az in­ter­ne­ten a most 45 éves férfi.

Ittas vezetésen kapták a sztárt, elképesztő indokkal szolgált

Ittas vezetésen kapták a sztárt, elképesztő indokkal szolgált

Haj­nal­ban ál­lí­tot­ták meg a rend­őrök a sztárt, aki it­ta­san ve­ze­tett. Azt is el­árulta, miért si­e­tett annyira.

Haj­nal­ban ál­lí­tot­ták meg a rend­őrök a sztárt, aki it­ta­san ve­ze­tett. El­árulta, miért si­e­tett annyira.

Részegen okozott botrányt Meghan Markle testvére, így magyarázkodik

Részegen okozott botrányt Meghan Markle testvére, így magyarázkodik

Az 52 éves férfi ko­ráb­ban meg­hívta húgát az es­kü­vő­jére, most vi­szont nyil­vá­no­san kel­lett bo­csá­na­tot kér­nie.

Most közölte a rendőrség: Ittasan okozott balesetet Curtis menyasszonya

Most közölte a rendőrség: Ittasan okozott balesetet Curtis menyasszonya

Kriszti je­len­tős mennyi­ségű al­ko­hol­lal a szer­ve­ze­té­ben ron­gyolt bele nagy se­bes­ség­gel az új­pesti ke­resz­te­ző­désbe.

Curtis újabb gyanús balesete: Elmenekült a helyszínről

Curtis újabb gyanús balesete: Elmenekült a helyszínről

Vajon mi oka le­he­tett erre?

Vajon mi oka le­he­tett Cur­tis­nek el­hagyni a szom­bat dél­előtti au­tó­bal­eset hely­szí­nét, ha még csak nem is ő ve­ze­tett? Kü­lö­nös, amit tett!

Csúnya baleset, ittas vezetéssel vádolják Katie Price-t

Csúnya baleset, ittas vezetéssel vádolják Katie Price-t

Öt napig tartó ivá­sza­tot kö­ve­tően si­ke­rült össze­tör­nie a ko­csit, mi­u­tán meg­je­lent volt ba­rátja szü­le­tés­napi bu­li­ján.

Öt napig tartó ivá­sza­tot kö­ve­tően törte össze a ko­csit, mi­u­tán meg­je­lent volt ba­rátja szü­le­tés­napi bu­li­ján.

Hétfőtől razziáznak az utakon a rendőrök

Hétfőtől razziáznak az utakon a rendőrök

Az ittas és bó­dult ál­la­potú so­fő­rökre haj­ta­nak majd.

De­cem­ber 10. és 16. kö­zött ki­emelt el­len­őr­zést tart a rend­őr­ség a hazai uta­kon. Az egy hétig tartó raz­zia során az ittas és bó­dult ál­la­potú so­fő­rö­ket akar­ják ki­szűrni a for­ga­lom­ból.

Saját autója ütötte el a vétlen sofőrt

Saját autója ütötte el a vétlen sofőrt

Egy ittas autós ro­hant egy ko­csi­be­ál­lója ka­pu­ját ki­nyitó nő au­tó­jába, mely mé­te­rekre lökte el a so­főrt. A szent­end­rei ál­do­za­tot sú­lyos ér­ülé­sek­kel szál­lí­tot­ták kór­házba.

Egy ittas autós ro­hant egy ko­csi­be­ál­lója ka­pu­ját ki­nyitó nő au­tó­jába, mely mé­te­rekre lökte el a so­főrt. A szent­end­rei ál­do­za­tot sú­lyos ér­ülé­sek­kel szál­lí­tot­ták kór­házba.

Itt kutattak a rendőrök részeg sofőrök után

Itt kutattak a rendőrök részeg sofőrök után

Ha­tal­mas raz­zi­ára lett fi­gyel­mes a Ri­post fo­tó­ri­por­tere szom­bat este: el­lep­ték a rend­őrök a Pe­tőfi hidat.

Ha­tal­mas raz­zi­ára lett fi­gyel­mes a Ri­post fo­tó­ri­por­tere szom­bat este: el­lep­ték a rend­őrök a Pe­tőfi hidat mind­két ol­da­lon.

Ittas vezetés miatt vádat emeltek Burány Sándor ellen

Ittas vezetés miatt vádat emeltek Burány Sándor ellen

A po­li­ti­kus el­is­merte.

A po­li­ti­kus el­is­merte a sze­szes­ital-fo­gyasz­tást.

Különös balesetet okozott egy zavartan viselkedő ukrán diplomata Budapesten

Különös balesetet okozott egy zavartan viselkedő ukrán diplomata Budapesten

Az il­lető va­la­mi­lyen is­me­ret­len ok miatt nem tudta vagy nem akarta iga­zolni, hogy dip­lo­mata.

Elkeserítő döntés született a Viszkis bírósági ügyében, ez végleges

Elkeserítő döntés született a Viszkis bírósági ügyében, ez végleges

A ha­tó­ság em­be­reit nem ha­totta meg az ér­ve­lés.

A ha­tó­ság em­be­reit az sem ha­totta meg, hogy Amb­rus At­tila fe­le­sége ve­szé­lyez­te­tett ter­hes.

Újabb fordulat, kulcsfontosságú fejlemény a Viszkis rendőrségi ügyében

Újabb fordulat, kulcsfontosságú fejlemény a Viszkis rendőrségi ügyében

A nyo­mo­zók mun­ká­já­nak se­gí­tése ér­de­ké­ben igaz­ság­ügyi orvos szak­ér­tőt ren­delt ki a rend­őr­ség.

Ittasan vezetett Verrasztó Dávid, kitört a botrány

Ittasan vezetett Verrasztó Dávid, kitört a botrány

Azon­nal be­von­ták a jog­si­ját.

Egy es­küvő után pat­tant a volán mögé al­ko­hol­lal a szer­ve­ze­té­ben, nagy hiba volt. Azon­nal be­von­ták a jog­si­ját.

Sorozatosan megalázzák a Viszkist

Sorozatosan megalázzák a Viszkist

Hiába sze­retné, kép­te­len el­dobni múlt­ját a le­gen­dás bank­rabló. Leg­utóbb akkor szem­be­sült ezzel, ami­kor it­ta­san ve­ze­tett.

Hiába sze­retné, kép­te­len el­dobni múlt­ját a le­gen­dás bank­rabló. Leg­utóbb akkor szem­be­sült ezzel, ami­kor it­ta­san ve­ze­tett, és el­kap­ták.

Ittas vezetésen érték a magyar kézilabda sztárját

Ittas vezetésen érték a magyar kézilabda sztárját

Bün­te­tés vár a neves já­té­kosra. Klub­ve­ze­tői a saj­tó­tól sze­rez­tek tu­do­mást a kel­le­met­len ügy­ről.

Bün­te­tés vár a neves vá­lo­ga­tott já­té­kosra. Klub­ve­ze­tői a saj­tó­tól sze­rez­tek tu­do­mást a kel­le­met­len ügy­ről.

Most érkezett: megtagadta a vallomástételt a Viszkis

Most érkezett: megtagadta a vallomástételt a Viszkis

Nehéz idő­szak vár a Visz­kisre, hi­szen nem ve­zet­het.

Nehéz idő­szak vár a Visz­kisre, hi­szen abban biz­tos lehet, hogy né­hány hó­na­pig nem ülhet volán mögé.

Gyanúsítottként hallgatják ki Ambrus Attilát

Gyanúsítottként hallgatják ki Ambrus Attilát

Ittas ve­ze­té­sen kap­ták Amb­rus At­ti­lát.

Ittas ve­ze­té­sen kap­ták Amb­rus At­ti­lát, azon­nal be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát, most so­főr­rel köz­le­ke­dik, vagy a fe­le­sége fu­va­rozza a mun­kába.

A hét lúzere: Részegen, jogsi nélkül vezetett és még drog is volt nála

A hét lúzere: Részegen, jogsi nélkül vezetett és még drog is volt nála

Kö­z­úti el­len­őr­zés során fog­ták el.

A bajai rend­őrök egy köz­úti el­len­őr­zés során fog­ták el a férfit.A tet­test elő­ál­lí­tot­ták a Bajai Rend­őr­ka­pi­tány­ságra.

Így jártak azok, akik idén húsvétkor magukat locsolták meg

Így jártak, akik húsvétkor magukat locsolták meg

Hiába a bír­ság és az akár ha­lá­los ki­me­ne­telű tra­gé­dia fe­nye­ge­tése, sokan al­ko­hol­fo­gyasz­tás után is gond nél­kül volán mögé ültek idén hús­vét­kor.

Fordulat a magyar kajakos halálát okozó baleset ügyében

Fordulat a magyar kajakos halálát okozó baleset ügyében

Ki­de­rült, mennyit ivott az ámok­futó.

A ször­nyű bal­eset­ben idén már­ci­us­ban ket­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket, köz­tük a vi­lág­baj­nok ka­ja­kos, Janza Ri­chárd.

Zebrán gázolta halálra az ovis testvéreket a részeg sofőr

Zebrán gázolta halálra az ovis testvéreket a részeg sofőr

Meg sem állt, hogy se­gít­sen a si­kol­tozó anyu­kán és a vér­ben úszó gye­re­kein. A ré­szeg sofőr in­kább szá­guldva me­ne­kült.

Meg sem állt, hogy se­gít­sen a si­kol­tozó anyu­kán és a vér­ben úszó gye­re­kein. A ré­szeg sofőr el­szá­gul­dott.

Ez durva: Kiakasztotta a szondát a magyar színésznő

Ez durva: Kiakasztotta a szondát a magyar színésznő

Meg­le­pőd­tek a rend­őrök is.

Ko­moly meg­le­pe­tés érte a rend­őrö­ket és a szí­nész­nőt is, ami­kor egy iga­zol­ta­tás során elő­ke­rült az al­ko­hol­szonda.

Letartóztatták a hóembert Amerikában

Letartóztatták a hóembert Amerikában

Kü­lö­nös so­főrt bi­lin­csel­tek meg.

Kü­lö­nös so­főrt bi­lin­csel­tek meg a rend­őrök: egy kerek fejű hó­em­ber it­ta­san ült a volán mögé, és ezzel si­ke­rült he­lyet bé­rel­nie ma­gá­nak a fog­dá­ban.

Durva fotó az ütközésről: furcsa ok vezetett a magyar sofőr balesetéhez

Durva fotó az ütközésről: furcsa ok vezetett a magyar sofőr balesetéhez

A sofőr egy másik férfi ko­csi­já­val me­ne­kült, de egy házba haj­tott.

A sofőr egy másik férfi ko­csi­já­val me­ne­kült, de egy házba haj­tott.

Brutális fotók érkeztek a Vas megyei balesetről, lelepleződött a sofőr

Brutális fotók érkeztek a Vas megyei balesetről, lelepleződött a sofőr

A bal­eset­ben az uta­sok és a sofőr is meg­sé­rül­tek.

A bal­eset­ben az uta­sok és a sofőr is meg­sé­rül­tek, és az is ki­de­rült, hogy a ve­ze­tő­nek nem lett volna sza­bad volán mögé ülnie.

Döntött a bíróság: ha nem fizet, börtön vár Kabai Lászlóra!

Döntött a bíróság: ha nem fizet, börtön vár Kabai Lászlóra!

Alig két hó­napja kap­csol­ták le.

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztár­ját alig két hó­napja kap­csol­ták le ittas ve­ze­tés miatt.

Életfogytiglan várhat
a drogosokra és a részegekre

Életfogytiglan várhat a drogosokra
és a részegekre

A meg­kér­de­zet­tek 70 szá­za­léka kö­ve­teli: élet­fogy­tig­lani bör­tönbe ke­rül­jön, aki dro­go­san vagy it­ta­san ha­lá­los bal­ese­tet okoz Nagy-Bri­tan­ni­á­ban.

A meg­kér­de­zet­tek het­ven szá­za­léka kö­ve­telte, hogy élet­fogy­tig­lani bör­tönbe ke­rül­jön az, aki dro­go­san vagy it­ta­san ha­lá­los bal­ese­tet okoz. A brit kez­de­mé­nye­zés kap­csán be­mu­tat­juk az itt­hon sok­koló so­fő­rö­ket és ügye­i­ket, sőt még to­vább me­gyünk!

Ittas vezetéssel csípték meg a magyar sztársportolót

Ittas vezetéssel csípték meg a magyar sztársportolót

Nagy Lász­lót, a Veszp­rém ké­zi­labda já­té­ko­sát köz­úti el­len­őr­zés során iga­zol­tat­ták Bu­da­pes­ten.

Nagy Lász­lót, a Veszp­rém ké­zi­labda já­té­ko­sát köz­úti el­len­őr­zés során iga­zol­tat­ták Bu­da­pes­ten.

Súlyos válság, darabokra hullhat a sztárfocista élete

Súlyos válság, darabokra hullhat a sztárfocista élete

Nagy árat fi­zet­het Ro­o­ney a hi­bá­jáért.

Egyet­len rossz dön­tés ro­mokba dönt­heti Ro­o­ney éle­tét, a há­zas­sága után a kar­ri­erje is gallyra mehet.

Rooneyt lecsukták, komoly bajba került

Rooneyt lecsukták, komoly bajba került

Wayne Ro­o­ney ma­gya­ráz­kod­hat, az Ever­ton lab­da­rú­gó­ját elő­ál­lí­tot­ták.

Wayne Ro­o­ney ma­gya­ráz­kod­hat, az Ever­ton lab­da­rú­gó­ját elő­ál­lí­tot­ták a rend­őrök.

Nagy bajban az ittasan vezető magyar zenész

Nagy bajban az ittasan vezető magyar zenész

Kabai Lacit még au­gusz­tus ele­jén kap­csol­ták le egy haj­na­lon és von­ták be azon­nal a jo­go­sít­vá­nyát.

Kabai Lacit még au­gusz­tus ele­jén kap­csol­ták le egy haj­na­lon és von­ták be azon­nal a jo­go­sít­vá­nyát, mi­u­tán egy­ér­telmű volt, hogy it­ta­san ült a vo­lán­hoz.

Megrázó fotó: brutális tömegkarambol történt, nyolcan meghaltak

Megrázó fotó: brutális tömegkarambol történt, nyolcan meghaltak

Egy öt­éves kis­lány és már három sé­rült vál­sá­gos ál­la­pot­ban van.

Egy öt­éves kis­lány és még három sé­rült vál­sá­gos ál­la­pot­ban van. Az el­huny­tak közül öt férfi és két nő egy csa­lád­hoz tar­to­zott.

Itt a vége: Döntött a bíróság Oszter nejének ügyében

Itt a vége: Döntött a bíróság Oszter nejének ügyében

Fa­i­loni Do­na­tella még feb­ru­ár­ban ült a volán mögé, mi­u­tán el­kor­tyolt egy pohár bort.

Fa­i­loni Do­na­tella még feb­ru­ár­ban ült a volán mögé, mi­u­tán el­kor­tyolt egy pohár bort, végül az Is­ten­he­gyi úton koc­cant.

Csúnyán megbuktak, piásan vezettek a magyar sztárok

Csúnyán megbuktak, piásan vezettek a magyar sztárok

Min­den­kit érint a zéró to­le­ran­cia.

Min­den­kire vo­nat­ko­zik a zéró to­le­ran­cia, be­le­értve a hazai hí­res­sé­ge­ket is. Sokan meg is buk­tak egy bal­eset vagy egy köz­úti el­len­őr­zés miatt.

Ittas vezetésen kapták a gyönyörű műsorvezetőt

Ittas vezetésen kapták a gyönyörű műsorvezetőt

Pén­te­ken ment iszo­gatni.

A két­gyer­me­kes édes­anya pén­te­ken ment iszo­gatni a ba­rá­ta­i­val, de még más­nap sem jó­za­no­dott ki.

Tíz évre is elvehetik a piásan vezető magyar sztárzenész jogosítványát!

Tíz évre is elvehetik a piásan vezető magyar sztárzenész jogosítványát!

A nép­szerű pa­ró­dia­ze­ne­kar tagja ál­lítja, csu­pán két korsó sör a bűne, ám ke­mé­nyen meg­la­kol­hat a hi­báért.

Erre senki sem számított: Újra kihallgatták Oszter Sándor feleségét

Erre senki sem számított: Újra kihallgatták Oszter Sándor feleségét

Ha­ma­ro­san meg­szü­let­het az íté­let az ittas ve­ze­tés miatt in­dí­tott ügy­ben!

Itt az ítélet: Döntött a bíróság Oszter Sándor feleségének ügyében

Itt az ítélet: Döntött a bíróság Oszter Sándor feleségének ügyében

Feb­ru­ári ittas ve­ze­tése miatt bün­tet­ték Fa­i­loni Do­na­tel­lát. Csak egy po­hárka bort ivott.

Feb­ru­ári ittas ve­ze­tése miatt bün­tet­ték Fa­i­loni Do­na­tel­lát. Csak egy po­hárka bort ivott.

Mától dupla kockázat az ittas vezetés

Mától dupla kockázat az ittas vezetés

Mától va­sár­na­pig ittas ve­ze­tőkre va­dász­nak a rend­őrök.

Mától va­sár­na­pig ittas ve­ze­tőkre va­dász­nak a rend­őrök egy össze­han­golt eu­ró­pai el­len­őr­zés ke­re­té­ben. Aki it­ta­san ül vo­lán­hoz, az po­ten­ci­á­lis gyil­kos.

Döbbenetes fotó szivárgott ki a részeg Tiger Woodsról

Döbbenetes fotó szivárgott ki a részeg Tiger Woodsról

Ittas ve­ze­tés miatt kap­ták el...

Ittas ve­ze­tés miatt kap­ták el Tiger Woods-ot ott­hona kö­ze­lé­ben. El­ké­pesz­tően fes­tett...

Mesével rettentenek el az ittas vezetéstől

Mesével rettentenek el az ittas vezetéstől

Ér­de­kes mód­szer­rel pró­bálja vissza­szo­rí­tani a Jász-Nagy­kun-Szol­nok Me­gyei Ba­le­set-meg­elő­zési Bi­zott­ság az ittas, il­letve bó­dult ál­la­pot­ban tör­ténő ve­ze­té­sek szá­mát.

Ér­de­kes mód­szer­rel pró­bál­jál vissza­szo­rí­tani az ittas ve­ze­tést, il­letve bó­dult ál­la­pot­ban tör­ténő ve­ze­té­sek szá­mát.

Rossz hír, balesetet szenvedett olimpiai klasszisunk

Rossz hír, balesetet szenvedett olimpiai klasszisunk

Rájár a rúd ebben az évben a vi­lág­baj­nok spor­to­lóra, akit feb­ru­ár­ban ittas ve­ze­tés­sel kap­csol­tak le a rend­őrök.

Rájár a rúd ebben az évben a vi­lág­baj­nok spor­to­lóra, akit feb­ru­ár­ban ittas ve­ze­tés­sel kap­csol­tak le a rend­őrök.

Hoppá: Újabb ittas vezetés Oszteréknál

Hoppá: Újabb ittas vezetés Oszteréknál

Osz­ter Sán­dor alig­hogy vissza­kapta jo­go­sít­vá­nyát...

Osz­ter Sán­dor alig­hogy vissza­kapta jo­go­sít­vá­nyát, most a fe­le­sége ült a volán mögé it­ta­san. Az asszony rá­adá­sul egy köz­úti bal­eset ré­szese is lett.

Megfelezték Demcsák büntetését

Megfelezték Demcsák büntetését

Dem­csák Zsu­zsa kérte a bí­ró­sá­got, hogy eny­hít­se­nek a bün­te­té­sen.

Dem­csák Zsu­zsa könnye­i­vel küzdve kérte a bí­ró­sá­got, hogy eny­hít­se­nek a rá ki­sza­bott bün­te­té­sen és rész­ben si­ke­rült is meg­lá­gyí­ta­nia az ítész szí­vét...

Továbbra sem hajlandó egy fedél alatt élni Oszter Sándor a feleségével!

Továbbra sem hajlandó egy fedél alatt élni Oszter Sándor a feleségével!

A bot­rá­nyok tel­je­sen ki­ké­szí­tik a há­zas­párt...

A bot­rá­nyok tel­je­sen ki­ké­szí­tik a há­zas­párt. To­vábbra sem szán­dé­koz­nak össze­köl­tözni...

Oszter rengeteget fizetett jogsijáért

Oszter rengeteget fizetett jogsijáért

Min­denki ala­po­san meg­le­pő­dött, ami­kor kedd dél­előtt Osz­ter Sán­dor kor­má­nyozta be au­tó­ját egy bu­da­pesti lu­xus­ho­tel par­ko­ló­jába.

Min­denki ala­po­san meg­le­pő­dött, ami­kor kedd dél­előtt Osz­ter Sán­dor kor­má­nyozta be au­tó­ját egy bu­da­pesti lu­xus­ho­tel par­ko­ló­jába.

Zámbó Krisztián: "Undorító dolgot műveltem!"

Zámbó Krisztián: "Undorító dolgot műveltem!"

Meg­bánta, hogy al­ko­holt ivott.

Az éne­kes őszin­tén meg­bánta, hogy al­ko­holt ivott, mi­előtt volán mögé ült, és el­dön­tötte, soha nem tesz többé ilyet.

Részegen vezetett Zámbó Krisztián, elkapták a rendőrök

Részegen vezetett Zámbó Krisztián, elkapták a rendőrök

Ug­rott a jog­sija Zámbó Jimmy fi­á­nak.

Ug­rott a jog­sija Zámbó Jimmy fi­á­nak, mert ré­sze­gen ve­ze­tett.

Súlyos döntést hozott a bíróság Zámbó Krisztián ügyében

Súlyos döntést hozott a bíróság Zámbó Krisztián ügyében

Jimmy fia feb­ruár 11-én ült it­ta­san a volán mögé, a cse­peli rend­őrök per­sze azon­nal el­kap­ták. Most fog­hatja a fejét...

Jimmy fia feb­ruár 11-én ült it­ta­san a volán mögé, a cse­peli rend­őrök per­sze azon­nal el­kap­ták. Most fog­hatja a fejét...

Újabb csapás érte Oszter Sándort

Újabb csapás érte Oszter Sándort

Mintha nem lenne elég baja a be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dolt, Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas mű­vész­nek! Még lá­nyá­val is össze­ve­szett.

Mintha nem lenne elég baja a be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dolt, Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas mű­vész­nek! Még lá­nyá­val is össze­ve­szett.

Bevallotta: Ezért ivott balesete előtt Gesztesi Károly

Bevallotta: Ezért ivott balesete előtt Gesztesi Károly

Tudja, hogy na­gyot hi­bá­zott.

A nép­szerű szí­nész tudja, hogy na­gyot hi­bá­zott. Azon az éj­sza­kán mégis úgy érezte, nincs más vá­lasz­tása.

A bíróság döntött: Két évig nem vezethet Gesztesi Károly

A bíróság döntött: Két évig nem vezethet Gesztesi Károly

A szí­nész végre nyu­god­tan alud­hat.

A szí­nész végre nyu­god­tan alud­hat, ugyanis hó­na­pok óta az íté­let ered­mé­nyét várta.

Nincs több kísértés: Gesztesi józanul sem vezet

Nincs több kísértés: Gesztesi józanul sem vezet

Eladta au­tó­ját a szí­nész.

Gesz­tesi Ká­roly tisz­tá­ban van vele, hogy ha­tal­ma­sat hi­bá­zott no­vem­ber­ben, ami­kor hosszú szü­net után meg­ivott két pohár visz­kit, majd au­tóba ült.

Otthagyta halott testvérét az út szélén

Otthagyta halott testvérét az út szélén a somogyi férfi

It­ta­san ve­ze­tett, ha­lá­los bal­ese­tet oko­zott, majd ha­za­ment...

It­ta­san ve­ze­tett, ha­lá­los bal­ese­tet oko­zott, majd ha­za­ment... Csoda, hogy né­gyen túl­él­ték, az autó tel­je­sen össze­tört.

Ez lehet Gesztesi Károly utolsó esélye

Ez lehet Gesztesi Károly utolsó esélye

Gesz­tesi Ká­roly va­ló­ban meg­vál­to­zott. Ko­ráb­ban talán meg­pró­bált volna men­te­ge­tőzni, ha it­ta­san bal­ese­tet okoz, de most ki­állt, és ha nem is büsz­kén, de be­is­merte, hi­bá­zott...

Gesz­tesi Ká­roly va­ló­ban meg­vál­to­zott. Ko­ráb­ban talán meg­pró­bált volna men­te­ge­tőzni, ha it­ta­san bal­ese­tet okoz, de most ki­állt, és ha nem is büsz­kén, de be­is­merte, hi­bá­zott...

Megtörte a csendet Lagzi Lajcsi: kitálalt Gesztesi balesetéről!

Megtörte a csendet Lagzi Lajcsi: kitálalt Gesztesi balesetéről!

Nem hall­gat to­vább!

A szí­nész egyik leg­jobb ba­rátja nem hall­ga­tott to­vább, el­mondta vé­le­mé­nyét a kínos eset­ről!

Bréking! Gesztesi Károly bevallotta, ittasan okozott balesetet

Bréking! Gesztesi Károly bevallotta, ittasan okozott balesetet

A szí­nész nem akar ha­zu­dozni ezért úgy dön­tött, meg­töri a csen­det.

Furcsa reklám: magyarázkodhat a magyar sztárkapus

Furcsa reklám: magyarázkodhat a magyar sztárkapus

Már rég­óta vele hir­de­tik az iro­dát, a test­vére kérte meg arra, hogy az ő ar­cá­val rek­lá­moz­has­sák ma­gu­kat.

Már rég­óta vele hir­de­tik az iro­dát, a test­vére kérte meg arra, hogy az ő ar­cá­val rek­lá­moz­has­sák ma­gu­kat.

Részeg ámokfutó gázolt babakocsit Szentendrén

Részeg ámokfutó gázolt babakocsit Szentendrén

Egy par­koló autót is össze­tört, majd el­me­ne­kült - de hamar el­fog­ták. A szem­ta­núk sze­rint lát­ha­tóan ré­szeg volt.

Egy par­koló autót is össze­tört, majd el­me­ne­kült - de hamar el­fog­ták. A szem­ta­núk sze­rint szem­mel lát­ha­tóan ré­szeg volt.

Bedrogozva vezetett,
a vége: két halott. Jogsija sem volt...

Bedrogozva vezetett,
a vége: két halott. Jogsija sem volt...

Vádat emel­tek el­lene.

Egy ta­tár­szent­györ­gyi férfi ellen vádat emel­tek, mert ré­sze­gen és be­dro­gozva két ba­rátja ha­lá­lát okozta, de két másik ember éle­tét is tönk­re­tette

Egyenesbe jött Oszter Sándor élete, várja a közmunkát

Egyenesbe jött Oszter Sándor élete, várja a közmunkát

A szí­nész­nek ren­ge­teg fel­lé­pése van.

A szí­nész­nek ren­ge­teg fel­lé­pése van, adós­sá­gait is si­ke­rült ren­dez­nie.

Ittas vezetéssel gyanúsítják Curtist

Ittas vezetéssel gyanúsítják Curtist

Még újév nap­ján csa­pó­dott vil­lany­osz­lop­nak. Közel fél évvel a bal­eset után végre el­ké­szült a szak­ér­tői vé­le­mény. A rap­per hi­va­ta­lo­san is gya­nú­sí­tott­nak szá­mít.

Még újév nap­ján csa­pó­dott vil­lany­osz­lop­nak. Közel fél évvel a bal­eset után végre el­ké­szült a szak­ér­tői vé­le­mény.

Rengeteg pénzt bukott jogsija nélkül L.L. Junior!

Rengeteg pénzt bukott jogsija nélkül L.L. Junior!

Az éne­kes ala­po­san meg­fi­zette a más­fél évvel ez­előtti it­ta­san oko­zott bal­ese­té­nek árát.

Az éne­kes ala­po­san meg­fi­zette a más­fél évvel ez­előtti it­ta­san oko­zott bal­ese­té­nek árát, de most vége lehet a ve­zek­lés­nek.

Demcsák Zsuzsa őszintén vallott botrányairól

Demcsák Zsuzsa őszintén vallott botrányairól

A Mokka mű­sor­ve­ze­tő­jét az utóbbi idő­ben nem kí­mélte az élet: volt férje nem fizet gye­rek­tar­tást, rá­adá­sul ittas ve­ze­tés miatt a jo­go­sít­vá­nyát is el­vet­ték.

Nem lát a szemétől vagy tökrészeg? Ennek a bunkónak minek kocsi?

Nem lát a szemétől vagy tökrészeg? Ennek a bunkónak minek kocsi?

El­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket rög­zí­tett az élel­mi­szer­bolt biz­ton­sági ka­me­rája! Egy 79 éves nőt azon­nal le­tar­tóz­tat­tak...

Gondoltad volna? Nem várt fordulat Demcsák Zsuzsa perében!

Gondoltad volna? Nem várt fordulat Demcsák Zsuzsa perében!

Az it­ta­san ve­zető mű­sor­ve­zető szem­be­száll az el­ső­fokú íté­let­tel!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jét május ele­jén csíp­ték el a rend­őrök, ott­ho­ná­tól mind­össze száz mé­terre. Mivel it­ta­san ve­ze­tett, jo­go­sít­vá­nyát azon­nal el­vet­ték. Ő azon­ban nem hagyja ennyi­ben a dol­go­kat!