CÍMKE: 'irigy hónaljmirigy'

Őrült videó kering a neten Pápai Jociról

Őrült videó kering a neten Pápai Jociról

Nem lehet ki­bírni ne­ve­tés nél­kül.

Nem lehet ki­bírni ne­ve­tés nél­kül. Ütős fel­vé­tel ké­szült Pápai Jo­ci­ról.

Börtön fenyegette Törökországban a magyar énekest

Börtön fenyegette Törökországban a magyar énekest

Börtön fenyegette Törökországban a magyar énekest

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy front­em­bere nem­rég ro­man­ti­kus ha­jóútra in­dult fe­le­sé­gé­vel.

Szerelemre vágyik a balesete óta nyomorgó Ambrus Zoltán!

Szerelemre vágyik a balesete óta nyomorgó Ambrus Zoltán!

Az al­kalmi mun­kák­ból élő sztár élete több mint 10 éve vett drá­mai for­du­la­tot.

Az al­kalmi mun­kák­ból élő sztár élete több mint 10 éve vett drá­mai for­du­la­tot.

Még érezte a párizsi terror nyomait a magyar sztárpár

Még érezte a párizsi terror nyomait a magyar sztárpár

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztárja, Varga Győző meg­le­pe­tés-uta­zásra vitte fe­le­sé­gét a fran­cia fő­vá­rosba.

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztárja, Varga Győző meg­le­pe­tés-uta­zásra vitte fe­le­sé­gét a fran­cia fő­vá­rosba.

Elképesztő, miket néztünk a YouTube-on 2015-ben!

Elképesztő, miket néztünk a YouTube-on 2015-ben!

Sokat el­mond ha­zánk íz­lé­sé­ről.

Idén ismét ki­de­rült, hogy a ma­gyar ne­vetni sze­ret a leg­in­kább, és min­dig a könnyed szó­ra­ko­zást ke­resi.

A szerencsének köszönhetik az Irigy Hónaljmirigy tagjai az életüket

A szerencsének köszönhetik az Irigy Hónaljmirigy tagjai az életüket

Au­tó­bal­ese­tet szen­ved­tek Sipos To­miék, éppen egy kon­certre men­tek.

Au­tó­bal­ese­tet szen­ved­tek Sipos To­miék, ami­kor éppen egy kon­cert­jükre tar­tot­tak.

Óriási botrány várható a Sztárban sztár adásában

Óriási botrány várható a Sztárban sztár adásában

Varga Győző ne­ki­ment Maj­ká­nak.

Az egyik sze­replő, Varga Győző ugyanis ke­mény vá­dak­kal il­lette a zsű­ri­ben he­lyet fog­laló Maj­kát, aki biz­to­san nem hagyja majd szó nél­kül a durva ki­je­len­té­se­ket.

Rendesen megkapták a magukét Fluorék - Videó

Rendesen megkapták a magukét Fluorék - Videó

Jól kifi­gu­ráz­zák őket!

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy leg­újabb klip­jé­ben ko­runk leg­na­gyobb fi­a­tal ma­gyar pop­sztár­jait fi­gu­ráz­zák ki, a tőlük meg­szo­kott módon.

Varga Győző: Hadd legyek már nő!

Varga Győző: Hadd legyek már nő!

A Sz­tár­ban sztár ver­seny­zője már ezer­rel ké­szül, va­sár­nap ugyanis a da­do­gós Scat­man John bő­rébe bújik. Szíve sze­rint azon­ban ő már nő­ként hen­ge­relné le a zsű­rit.

A Sz­tár­ban sztár ver­seny­zője ezer­rel ké­szül va­sár­napi pro­duk­ci­ó­jára, ami min­den bi­zonnyal ala­po­san meg­dol­goz­tatja majd a ne­ve­tő­iz­mo­kat. Győző ugyanis a da­do­gós Scat­man John bő­rébe bújik, pedig szíve sze­rint ő már nő­ként hen­ge­relné le a zsű­rit.

Alkalmi munkából él az Irigy Hónaljmirigy egykori alapítója

Alkalmi munkából él az Irigy Hónaljmirigy egykori alapítója

Amb­rus Zol­tán pró­bálja új­ra­kez­deni.

Amb­rus Zol­tán le­csú­szott ze­nész­ként pró­bálja újra fel­épí­teni szét­hul­lott éle­tét. Egy­kori bal­ese­tét okolja azért, hogy ki­csú­szott a lába alól a talaj...

Az Irigy Hónaljmirigyes neje nekiment  Damunak, de durván

Az Irigy Hónaljmirigyes neje nekiment Damunak, de durván

Az Irigy Hónaljmirigyes neje nekiment Damunak

Elege lett a mel­lé­be­szé­lés­ből az egyik Irigy Hón­alj­mi­ri­gyes ne­jé­nek. Aki kö­zel­ről látta, mit mű­velt Damu...