CÍMKE: 'invázió'

Közeledik a szúnyoginvázió, így tehetsz ellene

Közeledik a szúnyoginvázió, így tehetsz ellene

Eső után a vi­rág­cse­re­pek­ben gyak­ran össze­gyű­lik a víz, ez pedig ked­velt helye a szú­nyog­lár­vák­nak.

A szakértő megmondta: ez okozza az elviselhetetlen poloskainváziót

A szakértő megmondta: ez okozza az elviselhetetlen poloskainváziót

A klí­ma­vál­to­zás és a glo­bá­lis ke­res­ke­de­lem is okol­ható az el­múlt hetek po­los­ka­in­vá­zi­ó­jáért.

Migránsinvázióra figyelmeztet az olasz polgármester

Migránsinvázióra figyelmeztet az olasz polgármester

Az Eu­rópa felé igyekvő af­ri­kai mig­rán­sok egyre in­kább Tu­né­zia felől pró­bál­koz­nak...

Az Eu­rópa felé igyekvő af­ri­kai mig­rán­sok egyre in­kább Tu­né­zia felől pró­bál­koz­nak...

Még pár napig rajzik a dunavirág

Még pár napig rajzik a dunavirág

Ro­var­in­vá­zió: tö­me­ge­sen raj­za­nak a dunai ké­ré­szek.

Ro­var­in­vá­zió: tö­me­ge­sen raj­za­nak a dunai ké­ré­szek a leg­na­gyobb fo­lyónk mel­letti te­le­pü­lé­se­ken, sok em­bert bosszantva ezzel. De semmi ok meg­ijedni: a du­na­vi­rág nem ve­szé­lyes.

Rovarinvázió: Menetelnek a hangyák, kikeltek a szúnyogok

Kezdődik a rovarinvázió: Menetelnek a hangyák, kikeltek a szúnyogok

A nagy hideg után ér­ke­zett hir­te­len meleg meg­hozta a kel­le­met­len ro­va­ro­kat is.

Hőkamerával vették fel a kaliforniai UFO-inváziót

Olyat videózott egy férfi a hátsó kertjéből, amit nem kellett volna

Még a ku­ta­tók is el­ké­ped­tek...

Még a sokat ta­pasz­talt ku­ta­tók is el­ké­ped­tek ezen a vi­deón...

Invázió! Minden irányból megrohamozták a migránsok Európát

Invázió! Minden irányból megrohamozták a migránsok Európát

A bal­káni út­vo­nal is aktív ismét, de a ten­ge­ren is sokan jön­nek.

Min­d­annyian élén­ken em­lé­kez­he­tünk még 2015 má­so­dik fe­lére, ami­kor mig­rán­sok ezrei lep­ték el a bu­da­pesti Ke­leti pá­lya­ud­vart és kör­nyé­két.

Brutális, amit a poloskák októberben művelnek! Így védekezhetsz ellenük!

Brutális, amit a poloskák októberben művelnek! Így védekezhetsz ellenük!

Itt az ősz, egyre hű­vö­sebb lesz idő, a po­los­kák pedig me­ne­dé­ket ke­res­nek, ezért tö­me­gé­vel be­hú­zód­nak az er­ké­lyekre, vagy a la­kásba.

Itt az ősz, egyre hű­vö­sebb lesz idő, a po­los­kák pedig me­ne­dé­ket ke­res­nek, ezért tö­me­gé­vel be­hú­zód­nak az er­ké­lyekre, vagy a la­kásba. Mu­tat­juk a leg­jobb prak­ti­ká­kat!

Támadnak a szárnyas hangyák, mutatjuk a tuti ellenszert!

Támadnak a szárnyas hangyák, mutatjuk a tuti ellenszert!

Tö­me­ge­sen rajz­za­nak ki ezek­ben a na­pok­ban a szár­nyas han­gyák. Az ag­gasztó je­len­ség­nek pon­tos oka van, sze­ren­csére lé­te­zik el­len­szer!

Tö­me­ge­sen rajz­za­nak ki ezek­ben a na­pok­ban a szár­nyas han­gyák. Az ag­gasztó je­len­ség­nek pon­tos oka van, sze­ren­csére lé­te­zik el­len­szer, mu­tat­juk is!

Ez a pattogó állat teszi tönkre a növényeidet

Ez a pattogó állat teszi tönkre a növényeidet

Az apró lep­ke­ka­bóca nem­ré­gi­ben je­lent meg Ma­gyar­or­szá­gon. Min­den­hová be­nyo­mul és min­dent fel­za­bál, amerre jár. Nem egy­szerű fel­venni vele a küz­del­met...

Az apró lep­ke­ka­bóca nem­ré­gi­ben je­lent meg Ma­gyar­or­szá­gon. Min­den­hová be­nyo­mul és min­dent fel­za­bál, amerre jár. Nem egy­szerű fel­venni vele a küz­del­met. Ami­kor kö­ze­lí­tesz felé, für­gén to­vább pat­tan.

Budapesten támadnak a gyilkos katicák!

Budapesten támadnak a gyilkos katicák!

Me­gérez­ték a hideg idő kö­ze­led­tét a har­le­kin­ka­ti­cák és tö­me­gé­vel raj­zot­tak ki a hét­vé­gén. Bu­da­pes­ten in­vá­zi­ó­szerű ész­le­lést je­lez­tek.

Me­gérez­ték a hideg idő kö­ze­led­tét a har­le­kin­ka­ti­cák és tö­me­gé­vel raj­zot­tak ki a hét­vé­gén.

Riadó! Megindult a poloskainvázió!

Riadó! Megindult a poloskainvázió!

Bu­da­pes­tet el­lep­ték a po­los­kák. Hi­he­tet­len mér­ték­ben el­sza­po­rod­tak.

Bu­da­pes­tet el­lep­ték a po­los­kák. Hi­he­tet­len mér­ték­ben el­sza­po­rod­tak és gya­kor­la­ti­lag el­lep­ték a fő­vá­ros panel- és bér­há­zait.

Ez a büdös állat kergeti őrületbe egész Budapestet

Ez a büdös állat kergeti őrületbe egész Budapestet

Min­den­hon­nan po­los­kák po­tyog­nak.

Min­den­hon­nan po­los­kák po­tyog­nak a la­ká­sok­ban, és az em­be­rek már nem tud­nak mit kez­deni velük. Ret­te­ne­te­sen bü­dö­sek és nincs el­le­nük jó mód­szer.

Szúnyoginvázió fenyeget a jövő héttől!

Szúnyoginvázió fenyegeti a jövő héttől az országot!

Az esős, vi­ha­ros idő miatt nem tud­ták idő­ben ki­ir­tani a vér­szí­vó­kat.

Az esős, vi­ha­ros idő­já­rás vihar miatt nem tud­ták idő­ben ki­ir­tani a vér­szí­vó­kat. És ez még nem min­den, van­nak egé­szen kü­lö­nös ré­szei is a tör­té­net­nek.

Invázió: Cserebogarak lepték el Óbudát!

Invázió: Cserebogarak lepték el Óbudát!

Tö­me­ge­sen raj­zot­tak ki a har­ma­dik ke­rü­let­ben.

Tö­me­ge­sen raj­zot­tak ki a cse­re­bo­ga­rak Csil­lag­he­gyen és a Római-part kör­nyé­kén. Az ut­cá­kat és a HÉV-meg­ál­lót is bo­gár­te­te­mek bo­rít­ják. A szo­kat­lan in­vá­zió oka min­den bi­zonnyal a hir­te­len jött fel­me­le­ge­dés.

Nem az izlandiak a hunyók! Ezért lepték el lepkék az Eb-döntőt

Nem az izlandiak a hunyók! Ezért lepték el lepkék az Eb-döntőt

Bib­liai csa­pást is em­le­get­nek, na meg az iz­landi szur­ko­lók tá­vo­zá­sát... Pedig po­fon­egy­szerű a ma­gya­rá­zat!

Bib­liai csa­pást is em­le­get­nek, na meg az iz­landi szur­ko­lók tá­vo­zá­sát... Pedig po­fon­egy­szerű a ma­gya­rá­zat!

Ufókonvoj okozott pánikot Chilében

Ufókonvoj okozott pánikot Chilében

Még az ufó­va­dá­szok közt is há­ború tört ki mi­atta.

Még 2015 de­cem­be­ré­ben ké­szült az a videó Dél-Ame­ri­ká­ban, ami­től még az ufó­va­dá­szok közt is há­ború tört ki. Sokan csak ha­mi­sít­vány­nak tar­tot­ták, de elő­ke­rült egy másik fel­vé­tel is ugyan­ar­ról az ufó­kon­voj­ról!

Természetes hangyairtó fillérekből, ráadásul környezetbarát!

Természetes hangyairtó fillérekből, ráadásul környezetbarát!

Az enyhe tél és a kel­le­mes ta­vasz egyet je­lent a leg­több ház­tar­tás szá­mára: bru­tá­lis erő­vel tá­mad­nak a han­gyák.

Ilyen lepkeinváziót csak rémálmaidban látsz!

Ilyen lepkeinváziót csak rémálmaidban látsz!

Kö­ze­leg a ta­vasz, és egyre gyak­rab­ban ta­lál­koz­ha­tunk ro­va­rok­kal, akár a la­kás­ban is. Ilyen­kor aztán megy a hiszti.

Kö­ze­leg a ta­vasz, és egyre gyak­rab­ban ta­lál­koz­ha­tunk ro­va­rok­kal, akár a la­kás­ban is. Ilyen­kor aztán megy a hiszti.

Ilyen félelmetes téli rovarinváziót még nem láttál!

Ilyen félelmetes téli rovarinváziót még nem láttál!

Az apró ro­va­rok fe­kete fo­lyó­ként höm­pö­lyög­nek elő a hó­ta­karó alól egy orosz város kö­ze­lé­ben.

Szúnyoginvázió! Nincs menekvés idén?

Szúnyoginvázió!

Idén a szú­nyo­gok ag­resszí­veb­bek mint va­laha.

Szú­nyog­in­vá­zi­óra szá­mít­ha­tunk. Idén a szú­nyo­gok ag­resszí­veb­bek mint va­laha. Az irtás körül pedig tisz­tá­zat­la­nok a kö­rül­mé­nyek!