CÍMKE: 'invázió'

A szakértő megmondta: ez okozza az elviselhetetlen poloskainváziót

A szakértő megmondta: ez okozza az elviselhetetlen poloskainváziót

A klí­ma­vál­to­zás és a glo­bá­lis ke­res­ke­de­lem is okol­ható az el­múlt hetek po­los­ka­in­vá­zi­ó­jáért.

Horror: lefolyóból másznak elő az óriáspókok az otthonokban!

Horror: lefolyóból másznak elő az óriáspókok az otthonokban!

Egé­szen sú­lyos az in­vá­zió. Pá­nik­ban fo­tóz­zák a lát­ványt a csa­lá­dok.

Migránsinvázióra figyelmeztet az olasz polgármester

Migránsinvázióra figyelmeztet az olasz polgármester

Az Eu­rópa felé igyekvő af­ri­kai mig­rán­sok egyre in­kább Tu­né­zia felől pró­bál­koz­nak...

Az Eu­rópa felé igyekvő af­ri­kai mig­rán­sok egyre in­kább Tu­né­zia felől pró­bál­koz­nak...

Még pár napig rajzik a dunavirág

Még pár napig rajzik a dunavirág

Ro­var­in­vá­zió: tö­me­ge­sen raj­za­nak a dunai ké­ré­szek a leg­na­gyobb fo­lyónk mel­letti te­le­pü­lé­se­ken, sok em­bert bosszantva ezzel.

Ro­var­in­vá­zió: tö­me­ge­sen raj­za­nak a dunai ké­ré­szek a leg­na­gyobb fo­lyónk mel­letti te­le­pü­lé­se­ken, sok em­bert bosszantva ezzel. De semmi ok meg­ijedni: a du­na­vi­rág nem ve­szé­lyes.

Kiderült, miért van ennyi muslica - ami nem is muslica!

Kiderült, miért van ennyi muslica - ami nem is muslica!

Min­de­nütt röp­köd­nek.

Sosem lá­tott mennyi­ség­ben, fel­hők­ben go­mo­lyog a le­ve­gő­ben mil­li­árd­nyi mus­lica. Tönk­re­te­szik a ru­hán­kat, be­le­ra­gad­nak a ha­junkba, a sze­münkbe száll­nak.

Invázió! Minden irányból megrohamozták a migránsok Európát

Invázió! Minden irányból megrohamozták a migránsok Európát

A bal­káni út­vo­nal is aktív ismét, de to­vábbra is sokan jön­nek Af­ri­ká­ból.

A bal­káni út­vo­nal is aktív ismét, de to­vábbra is sokan jön­nek Af­ri­ká­ból.

Hőkamerával vették fel a kaliforniai UFO-inváziót

Olyat videózott egy férfi a hátsó kertjéből, amit nem kellett volna

Még a ku­ta­tók is el­ké­ped­tek...

Még a sokat ta­pasz­talt ku­ta­tók is el­ké­ped­tek ezen a vi­deón...

Brutális, amit a poloskák októberben művelnek! Így védekezhetsz ellenük!

Brutális, amit a poloskák októberben művelnek! Így védekezhetsz ellenük!

Itt az ősz, egyre hű­vö­sebb lesz idő, a po­los­kák pedig me­ne­dé­ket ke­res­nek, ezért tö­me­gé­vel be­hú­zód­nak az er­ké­lyekre.

Kezdődik a rovarinvázió: Menetelnek a hangyák, kikeltek a szúnyogok

Kezdődik a rovarinvázió: Menetelnek a hangyák, kikeltek a szúnyogok

Kez­dik a szú­nyog­ir­tást a Ba­la­ton­nál.

El­le­pik a la­ká­so­kat a han­gyák, és már csíp­nek a korai szú­nyo­gok! A nagy hideg után ér­ke­zett hir­te­len meleg meg­hozta a kel­le­met­len ro­va­ro­kat is. Hét­főn kez­dik a szú­nyog­ir­tást a Ba­la­ton­nál.

Támadnak a szárnyas hangyák, mutatjuk a tuti ellenszert!

Támadnak a szárnyas hangyák, mutatjuk a tuti ellenszert!

Tö­me­ge­sen rajz­za­nak ki ezek­ben a na­pok­ban a szár­nyas han­gyák, de sze­ren­csére lé­te­zik el­len­szer!

Tö­me­ge­sen rajz­za­nak ki ezek­ben a na­pok­ban a szár­nyas han­gyák, de sze­ren­csére lé­te­zik el­len­szer!

Ez a pattogó állat teszi tönkre a növényeidet

Ez a pattogó állat teszi tönkre a növényeidet

Az apró lep­ke­ka­bóca nem­ré­gi­ben je­lent meg Ma­gyar­or­szá­gon.

Az apró lep­ke­ka­bóca nem­ré­gi­ben je­lent meg Ma­gyar­or­szá­gon, és egy­ből el­kezdte dézs­málni a nö­vé­nye­ket. Nehéz el­lene küz­deni...

Budapesten támadnak a gyilkos katicák!

Budapesten támadnak a gyilkos katicák!

In­vá­zi­ó­szerű ész­le­lést je­lez­tek.

In­vá­zi­ó­szerű ész­le­lést je­lez­tek, a bo­ga­rak szá­zá­val tör­nek be a la­ká­sokba. Fi­gye­lem! Nem ős­ho­nos, kár­té­kony faj­ról van szó!

Vérszívóktól rettegnek a szülők, már a játszótereken is támadnak

Vérszívóktól rettegnek a szülők, már a játszótereken is támadnak

Már be­köl­töz­tek a vá­ro­sokba is, sehol sem va­gyunk biz­ton­ság­ban tőlük!

Min­den ed­di­gi­nél több kul­lancs várja, hogy egy gya­nút­lan ki­rán­duló vagy park­ban ját­szó gye­rek bő­rébe fúr­hassa magát, a vé­ré­vel lak­má­rozva. Ma már be­köl­töz­tek a vá­ro­sokba is, a füves, bok­ros ré­sze­ken, ját­szó­te­re­ken sem va­gyunk biz­ton­ság­ban!

Riadó! Megindult a poloskainvázió!

Riadó! Megindult a poloskainvázió!

Bu­da­pes­tet el­lep­ték a po­los­kák. Hi­he­tet­len mér­ték­ben el­sza­po­rod­tak és gya­kor­la­ti­lag el­lep­ték a fő­vá­ros panel- és bér­há­zait.

Bu­da­pes­tet el­lep­ték a po­los­kák. Hi­he­tet­len mér­ték­ben el­sza­po­rod­tak és gya­kor­la­ti­lag el­lep­ték a fő­vá­ros panel- és bér­há­zait.

Szúnyoginvázió fenyeget a jövő héttől!

Szúnyoginvázió fenyegeti a jövő héttől az országot!

Az esős, vi­ha­ros idő miatt nem tud­ták idő­ben ki­ir­tani a vér­szí­vó­kat.

Az esős, vi­ha­ros idő­já­rás vihar miatt nem tud­ták idő­ben ki­ir­tani a vér­szí­vó­kat. És ez még nem min­den, van­nak egé­szen kü­lö­nös ré­szei is a tör­té­net­nek.

Nem az izlandiak a hunyók! Ezért lepték el lepkék az Eb-döntőt

Nem az izlandiak a hunyók! Ezért lepték el lepkék az Eb-döntőt

Bib­liai csa­pást is em­le­get­nek, na meg az iz­landi szur­ko­lók tá­vo­zá­sát... Pedig po­fon­egy­szerű a ma­gya­rá­zat!

Ufókonvoj okozott pánikot Chilében

Ufókonvoj okozott pánikot Chilében

Még 2015 de­cem­be­ré­ben ké­szült az a videó Dél-Ame­ri­ká­ban, ami­től még az ufó­va­dá­szok közt is há­ború tört ki. Sokan csak ha­mi­sít­vány­nak tar­tot­ták, de elő­ke­rült egy másik fel­vé­tel is.

Még 2015 de­cem­be­ré­ben ké­szült az a videó Dél-Ame­ri­ká­ban, ami­től még az ufó­va­dá­szok közt is há­ború tört ki. Sokan csak ha­mi­sít­vány­nak tar­tot­ták, de elő­ke­rült egy másik fel­vé­tel is ugyan­ar­ról az ufó­kon­voj­ról!

Ilyen lepkeinváziót csak rémálmaidban látsz!

Ilyen lepkeinváziót csak rémálmaidban látsz!

El­lep­tek egy egész házat!

Kö­ze­leg a ta­vasz, és egyre gyak­rab­ban ta­lál­koz­ha­tunk ro­va­rok­kal, akár a la­kás­ban is. Ilyen­kor aztán megy a hiszti. De mit szól­nál, ha ek­kora raj­jal ta­lál­koz­nál?

Természetes hangyairtó fillérekből, ráadásul környezetbarát!

Természetes hangyairtó fillérekből, ráadásul környezetbarát!

A sok vegy­sze­res meg­ol­dás he­lyett mu­ta­tunk egy fil­lé­res mód­szert.

Az enyhe tél és a kel­le­mes ta­vasz egyet je­lent a leg­több ház­tar­tás szá­mára: bru­tá­lis erő­vel tá­mad­nak a han­gyák. El­tá­vo­lí­tá­suk pedig ko­ránt­sem egy­szerű! A sok vegy­sze­res meg­ol­dás he­lyett mu­ta­tunk egy rend­kí­vül ha­té­kony és fil­lé­res mód­szert.

Ilyen félelmetes téli rovarinváziót még nem láttál!

Ilyen félelmetes téli rovarinváziót még nem láttál!

Fe­kete fo­lyó­ként höm­pö­lyög­nek.

Az apró ro­va­rok fe­kete fo­lyó­ként höm­pö­lyög­nek elő a hó­ta­karó alól egy orosz város kö­ze­lé­ben. A fagy nem árt nekik, a he­lyiek ben­zin­nel lo­csol­ják őket.

Invázió: Cserebogarak lepték el Óbudát!

Invázió: Cserebogarak lepték el Óbudát!

Tö­me­ge­sen raj­zot­tak ki a cse­re­bo­ga­rak Csil­lag­he­gyen és a Római-part kör­nyé­kén. Az ut­cá­kat és a HÉV-meg­ál­lót is bo­gár­te­te­mek bo­rít­ják.

Tö­me­ge­sen raj­zot­tak ki a cse­re­bo­ga­rak Csil­lag­he­gyen és a Római-part kör­nyé­kén. Az ut­cá­kat és a HÉV-meg­ál­lót is bo­gár­te­te­mek bo­rít­ják. A szo­kat­lan in­vá­zió oka min­den bi­zonnyal a hir­te­len jött fel­me­le­ge­dés.

Szúnyoginvázió! Nincs menekvés idén?

Szúnyoginvázió! Nincs menekvés idén?

Idén a szú­nyo­gok ag­resszí­veb­bek és sza­po­ráb­bak, mint va­laha.

Szú­nyog­in­vá­zi­óra szá­mít­ha­tunk, nem csak a víz­par­ton. Idén a szú­nyo­gok ag­resszí­veb­bek és sza­po­ráb­bak, mint va­laha. Az irtás körül pedig tisz­tá­zat­la­nok a kö­rül­mé­nyek! De akkor mit te­he­tünk?