CÍMKE: 'internet'

Hihetetlen, hogyan bánik a nőkkel Keanu Reeves: mindenki elalélt tőle

Hihetetlen, hogyan bánik a nőkkel Keanu Reeves: mindenki elalélt tőle

Isten aján­dé­ká­nak tart­ják a ra­jon­gók Keanu Re­evest, aki sze­rin­tük túl tiszta ehhez a vi­lág­hoz.

Döbbenetes, ami kiderült a magyar gyerekekről, nincsenek biztonságban

Döbbenetes, ami kiderült a magyar gyerekekről, nincsenek biztonságban

A gye­re­kek egyre fi­a­ta­labb kor­ban ta­lál­koz­nak por­nó­val az in­ter­ne­ten.

FRISS HÍREK

Rémisztő, mire bukkantak az internet sötét bugyrában

Rémisztő, mire bukkantak az internet sötét bugyrában

"A sötét in­ter­net is magán a vi­lág­há­lón van rajta, mond­hat­juk úgy is, hogy ez az egyik ré­tege."

"A sötét in­ter­net is magán a vi­lág­há­lón van rajta, mond­hat­juk úgy is, hogy ez az egyik ré­tege."

Oszter felesége kiakadt: Elképesztő, mit élek át egy hete

Oszter felesége kiakadt: Elképesztő, mit élek át egy hete

Az is­mert zon­go­ra­mű­vészt uno­kája éb­resz­tette rá, mi­lyen ve­szé­lyek le­sel­ked­nek a gye­re­kekre az in­ter­ne­ten.

Az is­mert zon­go­ra­mű­vészt uno­kája éb­resz­tette rá, mi­lyen ve­szé­lyek le­sel­ked­nek a gye­re­kekre az in­ter­ne­ten.

Hihetetlen, ezt művelték az emberek a sötét moziban

Hihetetlen, ezt művelték az emberek a sötét moziban

Bru­tá­li­san sok sze­me­tet hagy­nak az em­be­rek a mo­zi­ter­mek­ben maguk után.

A mozi ve­ze­tője ki­akadt, mér­gé­ben az in­ter­netre posz­tolta a durva képet.

Imádják a videóit: Internetes sztár lesz Csonka András

Imádják a videóit: Internetes sztár lesz Csonka András

Pici hu­mo­rát sokan sze­re­tik, mert őszinte és frap­páns. A leg­utóbbi vi­de­ó­ját is sokan láj­kol­ták.

Pici hu­mo­rát sokan sze­re­tik, mert őszinte és frap­páns. A leg­utóbbi, tá­to­gós vi­de­ó­ját is ren­ge­te­gen láj­kol­ták.

Minden szülőt foglalkoztató kérdésre talált választ Majka párja

Minden szülőt foglalkoztató kérdésre talált választ Majka párja

A mai ro­hanó, di­gi­tá­lis vi­lág­ban nehéz kér­dés, hogy mennyi időt tölt­sön a gye­rek az in­ter­ne­ten.

Ellopott pónilóra vadászik egész Pest megye

Ellopott pónilóra vadászik egész Pest megye

Még nincs meg a kis­csikó.

Még nincs meg a kis­csikó, de forró nyo­mon va­gyunk -mondta el a Ri­post-nak Izsák Sán­dor, a két­ség­be­esett gazda. A lovat még ked­den lop­ták el.

Meztelenül rajzolta le anyukáját egy kislány, döbbenet, mi történt utána

Meztelenül rajzolta le anyukáját egy kislány, döbbenet, mi történt utána

Nem tudni, hogy mi mo­ti­válta a kis­lányt...

A tör­té­net­ből saj­nos nem derül ki, hogy mi mo­ti­válta a kis­lányt, ami­kor úgy dön­tött: ru­hát­la­nul áb­rá­zolja édes­any­ját.

Sokan örülhetnek ennek a bejelentésnek, begyorsít a MÁV

Sokan örülhetnek ennek a bejelentésnek, begyorsít a MÁV

Ma­ga­sabb se­bes­ségre kap­csol a MÁV a sze­rel­vé­nyein.

Ma­ga­sabb se­bes­ségre kap­csol a MÁV. Leg­alábbis a sze­rel­vé­nye­ken ta­lál­ható wifi­vel.

Vége, komoly döntést hozott kislánya érdekében Caramel felesége

Vége, komoly döntést hozott kislánya érdekében Caramel felesége

Szil­ágyi Szilvi egy vi­deó­in­ter­jú­ban be­szélt arról, hogy Szofi be­teg­sége mennyi­ben vál­toz­tatta meg az éle­tü­ket.

Átverések ellen dolgozik a fogyasztóvédelem

Átverések ellen dolgozik a fogyasztóvédelem

A csa­lá­dok biz­ton­sága a fel­adat.

A csa­lá­dok biz­ton­sága, a tisz­tes­sé­ges vál­lal­ko­zá­sok vé­delme a fel­adat. A ha­gyo­má­nyos és in­ter­ne­tes ke­res­ke­de­lem el­len­őr­zése is ezt szol­gálja.

Figyelmeztetés, veszélyes sugárzás éri a Földet, leállhat az internet

Figyelmeztetés, veszélyes sugárzás éri a Földet, leállhat az internet

A Napon durva vi­ha­rok tom­bol­nak, boly­gónkra is sú­lyos ha­tás­sal lehet.

A Napon durva vi­ha­rok tom­bol­nak, ez pedig a mi boly­gónkra is sú­lyos ha­tás­sal lehet.

Meghalt a tudós, aki nélkül ma nem netezhetnél

Meghalt a tudós, aki nélkül ma nem netezhetnél

Larry Ro­bert­s­nek és tár­sa­i­nak kö­szön­he­tően jött létre az 1960-as évek végén az in­ter­net őse­ként is is­mert Ar­pa­net.

El­hunyt Larry Ro­berts, az in­ter­net egyik ala­pító-atyja - tá­jé­koz­ta­tott a tudós csa­ládja. Ro­bert­s­nek és tár­sa­i­nak kö­szön­he­tően jött létre az 1960-as évek végén az in­ter­net őse­ként is is­mert Ar­pa­net. A rend­szert ere­de­ti­leg csak ál­lo­má­nyok át­vi­te­lére ter­vez­ték, de ké­sőbb el­in­dult az elekt­ro­ni­kus le­ve­le­zés is.

Durván megalázták a molett nőt, ritka aljas dolgot tettek vele

Durván megalázták a molett nőt, ritka aljas dolgot tettek vele

Ami­kor meg­tudta, mi tör­tént, un­do­rí­tó­nak ne­vezte az ese­tet. És tény­leg vissza­ta­szító az ügy.

Ami­kor meg­tudta, mi tör­tént, un­do­rí­tó­nak ne­vezte az ese­tet. És tény­leg vissza­ta­szító az ügy.

Ennél röhejesebb párkereső fotókat még életedben nem láttál

Ennél röhejesebb párkereső fotókat még életedben nem láttál

Ami­kor va­laki új part­nert keres, akkor igyek­szik a leg­jobb arcát mu­tatni. Na de ők...

Újításra készül az Instagram, ez téged is érinthet

Újításra készül az Instagram, ez téged is érinthet

Egye­lőre csak teszt­idő­szak van.

Ha jól sze­re­pel az új­don­ság a teszt­idő­szak­ban, akkor su­hin­tás he­lyett bökni fo­gunk az Ins­tag­ra­mon.

Fogjanak össze a szülők Momo ellen!

Fogjanak össze a szülők Momo ellen!

Nem a Momo-őrü­let miatt lett ön­gyil­kos a 15 éves ma­gyar lány.

Nem a Momo-őrü­let miatt lett ön­gyil­kos az a 15 éves ma­gyar lány, aki­nek az édes­anyja sors­tár­sa­kat ke­re­sett a fa­ce­boo­kon - kö­zölte a Ri­post­tal a rend­őr­ség. A ha­tó­ság fi­gyeli a netet, de fon­tos­nak tartja az ön­vé­del­met is.

36-szor sütötte el a klasszikus trükköt a magyar csaló

36-szor sütötte el a klasszikus trükköt a magyar csaló

A kecs­ke­méti férfit el­fo­ga­tó­pa­rancs alap­ján kap­ták el a rend­őrök. A csaló ellen ha­ma­ro­san vádat emel­het­nek.

A kecs­ke­méti férfit el­fo­ga­tó­pa­rancs alap­ján kap­ták el a rend­őrök. A csaló ellen ha­ma­ro­san vádat emel­het­nek.

Megszólalt az édesanya: ezért keres interneten gyereket magának

Megszólalt az édesanya: ezért keres interneten gyereket magának

Meg­szó­lalt a Ri­post­nak az az anyuka, aki az in­ter­ne­ten keres örökbe fo­gad­ható kis­ba­bát.

Sokaknál kiverte a biztosítékot a magyar nő, így akar anyává válni

Sokaknál kiverte a biztosítékot a magyar nő, így akar anyává válni

Végső el­ke­se­re­dé­sé­ben dön­tött úgy egy ma­gyar nő, hogy az in­ter­ne­ten pró­bál meg örökbe fo­gad­ható gye­re­ket ta­lálni.

Csúnyán átverték a magyar sztárrappert, durva bosszút tervez

Csúnyán átverték a magyar sztárrappert, durva bosszút tervez

Big Daddy Laca na­gyon dühös. Az in­ter­net­ről ren­delt egy tömör, fenyő ét­ke­ző­asz­talt, de mást ka­pott he­lyette.

Big Daddy Laca dühös. Az in­ter­net­ről ren­delt egy tömör, fenyő ét­ke­ző­asz­talt, de mást ka­pott he­lyette.

Döbbenetes, mit talált a gyerekjátékok közt a naiv anyuka!

Döbbenetes, mit talált a gyerekjátékok közt a naiv anyuka!

Az in­ter­net­ről ren­delt gye­rek­já­ték­szett­ben a cuki fi­gu­rák mel­lett meg­bújt egy mű­anyag mi­n­idildó is.

Visszavágott a megalázott duci nő, és az internet hőse lett

Visszavágott a megalázott duci nő, és az internet hőse lett

Több tíz­ezer em­bert meg­moz­ga­tott.

Olyan frap­páns vá­las­szal ke­zelte a gyű­löl­kö­dést, hogy a kö­zös­ségi ol­da­la­kon több tíz­ezer em­bert meg­moz­ga­tott.

Felrobbant a net, Nemcsák Károly kiborult az új Szomszédok-videón

Felrobbant a net, Nemcsák Károly kiborult az új Szomszédok-videón

Egyál­ta­lán nincs el­ra­gad­tatva attól a fel­vé­tel­től, ami napok óta ter­jed.

A so­ro­zat egy­kori Vá­gási Fe­rije egy­ál­ta­lán nincs el­ra­gad­tatva attól a fel­vé­tel­től, ami napok óta ter­jed az in­ter­ne­ten.

Elképesztő vihart kavart az anyuka fotója, durván beszóltak neki a nők

Elképesztő vihart kavart az anyuka fotója, durván beszóltak neki a nők

A nő va­cso­rát ké­szí­tett a gye­re­ke­i­nek, talán nem a leg­jobb alap­anyag­ból.

A nő va­cso­rát ké­szí­tett a gye­re­ke­i­nek, talán nem a leg­jobb alap­anyag­ból. Durva, mit ka­pott érte...

Halálos fenyegetéseket kap a házaspár, mert disznót vágtak

Halálos fenyegetéseket kap a házaspár, mert disznót vágtak

Le­vág­ták a ma­la­cu­kat, majd ké­pe­ket töl­töt­tek fel a netre a fel­dol­go­zás­ról. A kom­men­te­lők meg akar­ták lin­cselni őket.

Közel a háború vége: ez történt az Iszlám Állammal

Közel a háború vége: ez történt az Iszlám Állammal

A ter­ror­szer­ve­zet egyik leg­erő­sebb lábát si­ke­rült ki­üt­nie egy össze­han­golt nem­zet­közi ak­ci­ó­ban az Eu­ro­pol­nak.

A ter­ror­szer­ve­zet egyik leg­erő­sebb lábát si­ke­rült ki­üt­nie egy össze­han­golt nem­zet­közi ak­ci­ó­ban az Eu­ro­pol­nak: fel­szá­mol­ták a dzsi­há­d­is­ták on­line pro­pa­gan­da­gé­pe­ze­tét.

Ezzel védekezhetünk a szolgáltatókkal szemben!

Ezzel védekezhetünk a szolgáltatókkal szemben!

Több­ször elő­for­dult, hogy egy köz­mű­szol­gál­tató hó­na­pok­kal, évek­kel ko­rábbi, ál­lí­tó­la­gos tar­to­zást pró­bált be­haj­tani egy fo­gyasz­tón.

Több­ször elő­for­dult, hogy egy köz­mű­szol­gál­tató hó­na­pok­kal, évek­kel ko­rábbi, ál­lí­tó­la­gos tar­to­zást pró­bált be­haj­tani egy fo­gyasz­tón. Min­denki hi­báz­hat, de bi­zo­nyí­tékra így is szük­sé­günk lesz.

Pikáns fotó, így még biztosan nem láttad Tóth Gabit

Pikáns fotó, így még biztosan nem láttad Tóth Gabit

A nép­szerű éne­kes­nőt a sztár­séf sze­relme, Kra­usz Gábor kapta ti­tok­ban len­cse­végre.

A nép­szerű éne­kes­nőt a sztár­séf sze­relme, Kra­usz Gábor kapta ti­tok­ban len­cse­végre.

Meglepő dolgokat árult el a pápa, ezért nincsen mobilja

Meglepő dolgokat árult el a pápa, ezért nincsen mobiltelefonja

A tech­no­ló­gi­á­val ha­di­lá­bon áll.

A min­dig derűs Fe­renc pápa sok­ban eltér elő­de­i­től, de most be­val­lotta: a mo­dern tech­no­ló­gi­á­val ő is ha­di­lá­bon áll.

Ravasz trükkel fosztották ki az interneten társat kereső embereket

Ravasz trükkel fosztották ki az interneten társat kereső embereket

Ami­kor a pá­rocska le­bu­kott, a férfi egy másik nővel foly­tatta a csa­lás­so­ro­za­tot. Mind­hár­man rend­őr­kézre ke­rül­tek.

Árulni kezdte a "Kalifátus" érméit a neten az ISIS, mert fogyóban a pénze!

Árulni kezdte a "Kalifátus" érméit a neten az ISIS, mert fogyóban a pénze!

Az arany, ezüst és réz ér­mé­ket még ko­ráb­ban nyom­tatta, saját fel­irat­tal. Most már nem sokat érnek...

Döbbenetes karácsony: Ízekre szedték az anyukát az interneten

Döbbenetes karácsony: Ízekre szedték az anyukát az interneten

Bru­tá­li­san sokat költ egy évben ka­rá­cso­nyi aján­dé­kokra, és mind­ezt el­me­sélte egy té­vé­mű­sor­ban.

Erről vajon tudnak a szülők? Meztelen fotókat követelnek a tinik

Erről vajon tudnak a szülők? Meztelen fotókat követelnek a tinik

A ti­zen­éves lá­nyok­nak egyre ko­mo­lyabb gon­dot okoz a fiúk nyo­mu­lása.

A ti­zen­éves lá­nyok­nak egyre ko­mo­lyabb gon­dot okoz, hogy a fiúk mez­te­len fo­tó­kat kö­ve­tel­nek tőlük.

Pénzzel kábítják a gyerekeket pedofilok a neten!

Pénzzel kábítják a gyerekeket pedofilok a neten!

Na­gyobb össze­get ígér­tek egy fi­ú­nak.

Hát­bor­zon­gató! Na­gyobb össze­get ígér­tek egy kisfi­ú­nak az in­ter­ne­ten, ha ti­tok­ban, a szü­lei tudta nél­kül vesz részt egy fo­tó­zá­son.

Vérlázító dologra derült fény: ezt művelik a veronai tragédia után

Vérlázító dologra derült fény: ezt művelik a veronai tragédia után

In­ter­ne­ten kezd­ték el árulni a Pi­zo­lit Kft bu­szait. Meg­döb­bentő dol­go­kat ta­lál­tak.

Elképesztő: Nyilvános nudizásról szól a legújabb internetes kihívás!

Elképesztő: Nyilvános nudizásról szól a legújabb internetes kihívás!

Fur­csa dili ter­jed a vi­lág­há­lón: A be­vál­la­ló­sak pucér fe­nék­kel fo­tóz­kod­nak.

Fur­csa dili ter­jed a vi­lág­há­lón: A be­vál­la­ló­sak pucér fe­nék­kel fo­tóz­kod­nak.

Nem fizetett számlát, kikapcsolták a szolgáltatást a magyar sztárnál!

Nem fizetett számlát, kikapcsolták a szolgáltatást a magyar sztárnál!

Az éne­kes min­dig be­csü­le­te­sen fi­zette a csek­ke­ket.

Az éne­kes min­dig be­csü­le­te­sen fi­zette a csek­ke­ket, ám most hiba csú­szott a szá­mí­tásba.

Kiakadtak a celebek is az új netes őrületen

Kiakadtak a celebek is az új netes őrületen

Két nap alatt az egész or­szág­ban el­ter­jedt az új in­ter­ne­tes őrü­let!

Két nap alatt az egész or­szág­ban el­ter­jedt az új in­ter­ne­tes őrü­let! El­sőre csak rossz­ízű tré­fá­nak tűnik a Jokesp­hone, ám dur­ván túllő a célon: sú­lyo­san sért­heti a sze­mé­lyi­ségi jo­go­kat.

A szülők dilemmája: mikor szabad feltenni egy gyerek képét az internetre?

A szülők nagy dilemmája: mikor szabad feltenni egy gyerek képét az internetre?

Van, aki ká­ros­nak gon­dolja, mások sze­rint ár­tal­mat­lan. Meg­szó­lal­tak a pszi­cho­ló­gu­sok is.

Ennél pajkosabb ciciket úgysem találsz karácsonyra!

Ennél pajkosabb ciciket úgysem találsz karácsonyra!

Az in­ter­ne­tes hü­lye­sé­gek tár­háza ki­me­rít­he­tet­len, idén ka­rá­csony­kor a rén­szar­va­sos mel­leké a fő­sze­rep!

Az in­ter­ne­tes hü­lye­sé­gek tár­háza ki­me­rít­he­tet­len, idén ka­rá­csony­kor a rén­szar­va­sos mel­leké a fő­sze­rep!

Kiakadtak a magyar sztárok: elképesztő, mit terjesztenek róluk

Kiakadtak a magyar sztárok: elképesztő, mit terjesztenek róluk

"Aki­nek a ha­lál­hí­rét kel­tik, so­káig fog élni" - tartja a mon­dás. Ezt re­mé­lik ezek a hí­res­sé­gek is...

"Aki­nek a ha­lál­hí­rét kel­tik, so­káig fog élni" - tartja a mon­dás. Ezt re­mé­lik ezek a hí­res­sé­gek is...

Ezt a háborút az Iszlám Állam nyerte

Ezt a háborút az Iszlám Állam nyerte

Hiába pró­bál­ták meg­aka­dá­lyozni a neten ter­jedő ter­ror­pro­pa­gan­dát.

Hiába pró­bál­ták meg­aka­dá­lyozni az in­ter­ne­ten ter­jedő ter­ror­pro­pa­gan­dát, a dzsi­há­d­is­ták­nak elég nagy ha­té­kony­ság­gal si­ke­rül vér­gő­zös üze­ne­te­i­ket, buz­dí­tá­sa­i­kat el­jut­tatni a fa­na­ti­ku­sa­ik­hoz.

Valóra válhat a férfiak álma, akik óriásokkal akarnak szexelni

Valóra válhat a férfiak álma, akik óriásokkal akarnak szexelni

Az in­ter­net vi­lá­gá­ban nem le­he­tet­len.

Az in­ter­net vi­lá­gá­ban már semmi sem le­he­tet­len.

Pornót néznek Kim Dzsongunék

Pornót néznek Kim Dzsongunék

Bár Észak-Ko­re­á­ban a kor­lát­lan in­ter­net csak álom a la­ko­sok szá­mára, most ki­de­rült, hogy a ve­zető elit bár­mi­kor ször­föz­het a neten - és elég gyak­ran meg is te­szik!

Bár Észak-Ko­re­á­ban a kor­lát­lan in­ter­net csak álom a la­ko­sok szá­mára, most ki­de­rült, hogy a ve­zető elit bár­mi­kor ször­föz­het a neten - és elég gyak­ran meg is te­szik!

Így néz ki az ingyen netet szóró drón!

Így néz ki az ingyen netet szóró drón! - Fantasztikus videó készült!

Si­ke­res volt a teszt­re­pü­lés, Zuc­ker­berg öröm­it­ta­san bá­mul­hatta az eget. Rö­vi­de­sen meg­száll­hat­ják az egész eget, és akkor min­den meg­vál­to­zik a Föl­dön...

Si­ke­res volt a teszt­re­pü­lés, Mark Zuc­ker­berg öröm­it­ta­san bá­mul­hatta az eget. Rö­vi­de­sen meg­száll­hat­ják az egész eget, és akkor min­den meg­vál­to­zik a Föl­dön... Közel négy­mil­li­árd ember ugyanis még éle­té­ben nem ta­lál­ko­zott a vi­lág­há­ló­val.

Elképesztő videó kering az interneten Liptai Claudiáról

Elképesztő videó kering az interneten Liptai Claudiáról

Mi­csoda lát­ványt nyújt! Bom­ba­for­mát vil­lan­tott az im­má­ron két­gyer­me­kes sztár­anyuka.

Mi­csoda lát­ványt nyújt! Bom­ba­for­mát vil­lan­tott az im­má­ron két­gyer­me­kes sztár­anyuka.

Hihetetlen, nyaralni sem megyünk enélkül

Hihetetlen, már nyaralni sem megyünk enélkül

Ki nem ta­lál­nád, mi ala­kítja a szál­lás­ke­re­sési szo­ká­so­kat!

Ki nem ta­lál­nád, mi ala­kítja újab­ban a szál­lás­ke­re­sési szo­ká­so­kat! Mi sem hit­tük volna, miket köröz le ez a dolog.

Ez a történelem 10 leghasznosabb találmánya!

Ez a történelem 10 leghasznosabb találmánya!

Ér­de­kes dol­gok is fel­ke­rül­tek.

Több ezer ember vá­la­szai alap­ján állt össze a tízes lista, amire a min­denki éle­tét meg­könnyítő tár­gyak mellé ér­de­kes dol­gok is fel­ke­rül­tek.

11 éves kor fölött már mindenkinek van okostelefonja!

11 éves kor fölött már mindenkinek van okostelefonja!

Nyolc éves korig ál­ta­lá­ban a csa­ládi tab­le­tet, lap­to­pot, vagy okos­te­le­font hasz­nál­ják a gye­re­kek, 11 éves kor fö­lött már saját okos­te­le­fon­nal ren­del­kez­nek.

Megváltozik a Torrent, erre figyeljen, aki szokott filmeket letölteni

Megváltozik a Torrent, erre figyeljen, aki szokott filmeket letölteni

Jó kép­ben len­niük azok­nak, akik hasz­nál­ják va­la­me­lyik tor­rent­kli­enst. Las­san tel­je­sen át­ala­kul a mű­kö­dési elvük...

Májustól jön az eddigi legolcsóbb internetcsomag

Májustól jön az eddigi legolcsóbb internetcsomag

Jön a Di­gi­tá­lis jólét alap­cso­mag...

Ha­ma­ro­san már azok is in­ter­ne­tez­het­nek, akik eddig nem tud­ták meg­en­gedni ma­guk­nak a szol­gál­ta­tást. Jön a Di­gi­tá­lis jólét alap­cso­mag...

Aljas módon verik át az embereket az interneten!

Aljas módon verik át az embereket az interneten!

Szinte el­le­pik az in­ter­ne­tet az egy mil­lió fo­rin­tos, il­letve meg­nyer­hető mo­bil­há­zak.

Szinte el­le­pik az in­ter­ne­tet az egy mil­lió fo­rin­tos, il­letve meg­nyer­hető mo­bil­há­zak. Saj­nos, sen­ki­nek sem lesz sze­ren­cséje!

Olcsó, és korlátlan net jön márciustól!

Olcsó, és korlátlan net jön márciustól!

A szol­gál­ta­tók kí­ná­la­tá­ban már­ci­us­ban je­le­nik meg a Di­gi­tá­lis jólét alap­cso­mag! Leg­alább 15%-kal ol­csóbb lesz az in­ter­net-előfi­ze­tés, mint a je­len­leg el­ér­hető leg­ol­csóbb konst­ruk­ció.

A szol­gál­ta­tók kí­ná­la­tá­ban már­ci­us­ban je­le­nik meg a Di­gi­tá­lis jólét alap­cso­mag! Leg­alább 15%-kal ol­csóbb lesz az in­ter­net-előfi­ze­tés, mint a je­len­leg el­ér­hető leg­ol­csóbb konst­ruk­ció.

Ennyivel lesz olcsóbb az internet jövőre

Ennyivel lesz olcsóbb az internet jövőre

Az áfa­csök­ken­tés miatt ke­ve­sebb lesz az in­ter­net­szol­gál­ta­tás bruttó ára.

Az áfa­csök­ken­tés miatt ke­ve­sebb lesz az in­ter­net­szol­gál­ta­tás bruttó ára. Meg­mu­tat­juk, hogy mennyi­vel marad több pénz a zse­bed­ben...

Rémálom: Nem ereszti pszichopata zaklatója Rékasi Károlyt

Rémálom: Nem ereszti pszichopata zaklatója Rékasi Károlyt

Kép­te­len le­állni.

A fel­té­te­lez­he­tően el­me­be­teg nő kép­te­len le­állni. Újra vissza­tért, ál­né­ven zak­latja a nép­szerű szí­nészt!

Így töröld magad az internetről!

Így töröld magad az internetről!

Le­het­sé­ges-e egy­ál­ta­lán tel­je­sen el­tűnni a vi­lág­há­ló­ról? Van­nak olyan in­gye­nes és fi­ze­tős ol­da­lak, amik a se­gít­sé­günkre le­het­nek ebben! A munka nagy része vi­szont a miénk lesz!

Le­het­sé­ges-e egy­ál­ta­lán tel­je­sen el­tűnni a vi­lág­há­ló­ról? Van­nak olyan in­gye­nes és fi­ze­tős ol­da­lak, amik a se­gít­sé­günkre le­het­nek ebben! A munka nagy része vi­szont a miénk lesz!

A legfurább neten rendelhető cuccok

A legfurább neten rendelhető cuccok

Láb alakú kő, egy egész szi­get, száj alakú pi­szoár a lista leg­al­ján. Ennél csak dur­váb­bak van­nak! Van itt tör­vény­te­len, gusz­tus­ta­lan, és hasz­nál­ha­tat­lan is!

Láb alakú kő, egy egész szi­get, száj alakú pi­szoár a lista leg­al­ján. Ennél csak dur­váb­bak van­nak!

Netezel? Vigyázz, nagy veszélyben vagy!

Netezel? Vigyázz, nagy veszélyben vagy!

Három egy­szerű trükk, és meg­óv­hat­juk a gé­pün­ket a tá­ma­dá­sok­tól!

Három egy­szerű trük­kel meg­óv­hat­juk a gé­pün­ket a tá­ma­dá­sok­tól, és a jel­sza­va­in­kat sem lop­ják el!

Forró: ismét villantott a meztelenkedő Szorcsik Viki

Forró: ismét villantott a meztelenkedő Szorcsik Viki

Ap­rócska bi­ki­ni­ben her­geli a népet.

Az utóbbi idők­ben meg­ál­lás nél­kül pucér tes­té­vel her­geli az in­ter­net népét a Jóban Rossz­ban egy­kori szex­szim­bó­luma.

Interneten árulja vagyonát Molnár Anikó

Interneten árulja vagyonát Molnár Anikó

Az egy­kori Nagy Ő a kö­zös­ségi ol­da­lán pró­bál túl­adni meg­unt ru­háin. Vajon be­in­dul a biz­nisz?

Az egy­kori Nagy Ő kö­zös­ségi ol­da­lán pró­bál túl­adni meg­unt ru­háin.

Friss: internetről rendelte az alkatrészeket a Teréz körúti robbantó!

Friss: internetről rendelte az alkatrészeket a Teréz körúti robbantó!

Már Pes­ten van a rob­bantó, friss rész­le­tek de­rül­nek ki a tá­ma­dás­ról.

Már Pes­ten van a kör­úti rob­bantó, egyre több rész­let derül ki az aljas tá­ma­dás­ról.

A legőszintébb autóhirdetésen röhög a net!

A legőszintébb autóhirdetésen röhög a net!

Ez­út­tal egy Ford Mon­deo tu­laj­do­nosa, pon­to­sab­ban a tu­laj­do­no­sá­nak a gyer­meke tette fel a netre.

Ez­út­tal egy Ford Mon­deo tu­laj­do­nosa, pon­to­sab­ban a tu­laj­do­no­sá­nak a gyer­meke tette fel a vi­lág­há­lóra - fu­tó­tűz­ként ter­jed.

Te még mindig tévén nézed a tévéműsort?

Te még mindig tévén nézed a tévéműsort?

Csak­nem más­fél mil­li­óan már az in­ter­ne­ten nézik a mű­so­ro­kat.

Csak­nem más­fél mil­li­óan már az in­ter­ne­ten nézik a mű­so­ro­kat. Meg az ame­ri­kai so­ro­za­to­kat... igaz, ál­ta­lá­ban nem le­gá­li­san.

Íme a hét rejtvénye: Te megtalálod, amit az emberek többsége nem?

Íme a hét rejtvénye: Te megtalálod, amit az emberek többsége nem?

Itt az újabb őrü­let: az em­be­rek több­sége kép­te­len meg­ta­lálni a zsi­rá­fok kö­zött meg­búvó Yodát...

Virágzik az illegális netes anyatej-kereskedelem!

Virágzik az illegális netes anyatej-kereskedelem!

Te­je­lőbb biz­nisz a neten árulni.

Te­je­lőbb biz­nisz a neten árulni. Egy­másra li­ci­tál­nak a vevők, száz­ez­re­ket ke­res­nek a kis­ma­mák. Sok tej­adó­nak sem­mi­lyen szű­rése nincs. Így is árul.

Csúcsra jutatták a pornósok Mátészalkát!

Csúcsra jutatták a pornósok Mátészalkát!

Túl sok szexfil­met néz­tek.

Túl sok szexfil­met néz­tek.

Kevesebbet szexelnek a fiatalok, mint a szüleik!

Kevesebbet szexelnek a fiatalok, mint a szüleik!

Meg­lepő, de mégis igaz: egy új ku­ta­tás sze­rint ma már van von­zóbb az in­ti­mi­tás­nál! De vajon mi lehet az?

Meg­lepő, de mégis igaz: egy új ku­ta­tás sze­rint ma már van von­zóbb az in­ti­mi­tás­nál! De vajon mi lehet az?

Új funkcióval bővülhet a Facebook

Új funkcióval bővülhet a Facebook! Veszélyben a videóid!

A Fa­ce­book az in­ter­net­hi­á­nyos te­rü­le­te­ket sze­retné el­érni az új funk­ci­ó­val.

A Fa­ce­book az in­ter­net­hi­á­nyos te­rü­le­te­ket sze­retné el­érni az új funk­ci­ó­val. Vanak még ker­dé­sek az ötlet kap­csán, Zuc­ker­berg szem­be­megy saját irány­el­ve­i­vel?

Könnyen átverhetnek, ha az interneten próbálsz eladni valamit!

Könnyen átverhetnek, ha az interneten próbálsz eladni valamit!

Ha szok­tál az in­ter­ne­ten ke­res­kedni, akkor mu­tat­juk, hogy mire fi­gyelj...

Így alázzák a nőket az interneten, ez a 10 leggyakoribb durva beszólás

Így alázzák a nőket az interneten, ez a 10 leggyakoribb durva beszólás

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen be­szó­lá­sok­tól szen­ved­nek leg­in­kább a duci nők.

A túl­mé­re­tes höl­gye­ket ere­den­dően sok meg­alázó kri­tika éri, a neten vi­szont el­sza­ba­dult a pokol.

Azonnal kattints a Facebook keresőre! Meg fogsz döbbenni!

Azonnal kattints a Facebook keresőre! Meg fogsz döbbenni!

Nem várt újí­tás­sal ruk­kolt elő a leg­nép­sze­rűbb kö­zös­ségi oldal. Így bár­kit könnyen meg­ta­lálsz.

Nem várt újí­tás­sal ruk­kolt elő a leg­nép­sze­rűbb kö­zös­ségi oldal. Így bár­kit könnyen meg­ta­lálsz.

Ennyi minden történik a neten 1 perc alatt! Felfoghatatlan...

Ennyi minden történik a neten 1 perc alatt!

Sok­szor hall­juk, hogy az el­múlt év­ti­ze­dek­ben igen­csak fel­gyor­sult a vi­lá­gunk. Nos, a kö­vet­kező ada­to­kat el­nézve ez tény­leg nem csak üres frá­zis...

Felrobbantotta a netet a 86 éves nagyi, a Google is gratulált neki!

Felrobbantotta a netet a 86 éves nagyi, a Google is gratulált neki!

Az egész in­ter­net be­le­sze­re­tett a na­gyiba, akit a Go­ogle is meg­ke­re­sett.

Az egész in­ter­net be­le­sze­re­tett a na­gyiba akit, a Go­ogle vál­la­lat is meg­ke­re­sett a tör­tén­tek miatt. Min­den idők leg­hí­re­sebb és leg­ked­ve­sebb in­ter­ne­tes esete!

Kiberbiztonság-figyelmeztés! Belepiszkálhatnak a Facebook üzeneteidbe!

Kiberbiztonság-figyelmeztés! Belepiszkálhatnak a Facebook üzeneteidbe!

A tá­madó meg­vál­toz­tat­hatja a be­szél­ge­tés ada­tait...

A tá­madó meg­vál­toz­tat­hatja a be­szél­ge­tés ada­tait...

Trükkös tolvajok áldozata lett Veres Mónika!

Trükkös tolvajok áldozata lett Veres Mónika!

Az éne­kesnő el­me­sélte a rész­le­te­ket.

A köz­ked­velt éne­kesnő bor­zasztó hely­zetbe ke­ve­re­dett, hi­szen tel­je­sen te­he­tet­len­nek érezte magát a rab­lók­kal szem­ben.

Lola képtelen volt legyőzni függőségét!

Lola képtelen volt legyőzni függőségét!

Már nem elő­ször fo­gadta meg, hogy el­tű­nik a Fa­ce­book­ról...

A fi­a­tal éne­kesnő már nem elő­ször fo­gadta meg, hogy el­tű­nik a Fa­ce­book­ról, né­hány nap­nál to­vább azon­ban most sem bírta a kö­zös­ségi oldal nél­kül!

Így vadulnak majd be Dér Heniék A Nagy Duett döntőjében

Így vadulnak majd be Dér Heniék A Nagy Duett döntőjében

Az utolsó meg­mé­ret­te­tésre na­gyon szó­ra­koz­tató szá­mok­kal ké­szül­nek. Az egyik nóta pedig igen­csak ki­fo­gott raj­tuk.

Az utolsó meg­mé­ret­te­tésre na­gyon szó­ra­koz­tató szá­mok­kal ké­szül­nek. Az egyik nóta pedig igen­csak ki­fo­gott raj­tuk.