CÍMKE: 'interjú'
FRISS HÍREK

Végre megszólal, Kemény Dénesnek önti ki a szívét Kósz Zoltán

Végre megszólal, Kemény Dénesnek önti ki a szívét Kósz Zoltán

Kósz Zol­tánt szep­tem­ber­ben gya­nú­sí­totta meg egy kis­korú lány, mint ki­de­rült, tel­je­sen alap­ta­la­nul.

Kósz Zol­tánt szep­tem­ber­ben gya­nú­sí­totta meg egy kis­korú lány, mint ki­de­rült, tel­je­sen alap­ta­la­nul.

Márki-Zay szerint a gyerek verve jó!

Márki-Zay szerint a gyerek verve jó!

Kínos ma­gya­ráz­ko­dásra kény­sze­rült Márky-Zay Péter egy rá­dió­in­terjú miatt, mely­ben ál­lást fog­lalt a gyer­me­kek testi fe­nyí­tése mel­lett.

Kínos ma­gya­ráz­ko­dásra kény­sze­rült Márky-Zay Péter egy rá­dió­in­terjú miatt, mely­ben ál­lást fog­lalt a gyer­me­kek testi fe­nyí­tése mel­lett.

Orbán Viktor: Nekünk Brüsszelben is Magyarország az első

Orbán Viktor: Nekünk Brüsszelben is Magyarország az első

A csü­tör­töki bu­da­pesti V4-es ta­lál­kozó sze­mé­lyi kér­dé­sek­ről és a kö­vet­kező 5 éves uniós alap­el­vek­ről is dön­tött.

A bu­da­pesti V4-es ta­lál­kozó sze­mé­lyi kér­dé­sek­ről és a kö­vet­kező 5 éves uniós alap­el­vek­ről is dön­tött.

Exkluzív interjút adott a búvárcsapat vezetője, ekkor merülnek újra

Exkluzív interjút adott a búvárcsapat vezetője, ekkor merülnek újra a Hableányhoz

El­mondta a bú­vá­rok ve­ze­tője, hogy ho­gyan pró­bál­ták meg­kö­ze­lí­teni az el­me­rült Hab­le­ányt.

Megható: Ezt mondta fia születéséről Harry herceg

Megható: Ezt mondta fia születéséről Harry herceg

Meg­ha­tódva be­szélt a nagy nap­já­ról.

Szinte azon­nal el­ké­szült az első in­terjú az új­don­sült apu­ká­val, aki meg­ha­tódva be­szélt élete nagy nap­já­ról.

Exkluzív interjú: megszólalt a velencei hajóbaleset egyik szemtanúja

Exkluzív interjú: megszólalt a velencei hajóbaleset egyik szemtanúja

Két hajó üt­kö­zött össze Ve­len­cé­ben, a Ri­post el­érte az egyik hajó uta­sát.

Két hajó üt­kö­zött össze Ve­len­cé­ben, a Ri­post el­érte az egyik hajó uta­sát.

Orbán Viktor: Európa jobb vezetőket érdemel

Orbán Viktor: Európa jobb vezetőket érdemel

Eu­ró­pá­nak át kel­lene ven­nie az oszt­rák mo­dellt, amely­ben a jobb­kö­zép a jobb­ol­dal­lal mű­kö­dik együtt.

Eu­ró­pá­nak át kel­lene ven­nie az oszt­rák mo­dellt, amely­ben a jobb­kö­zép a jobb­ol­dal­lal mű­kö­dik együtt - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Babos Timi tiszta vizet öntött a pohárba

Babos Timi tiszta vizet öntött a pohárba a jövőjével kapcsolatban

A ma­gyar te­ni­szező már tu­da­to­san ké­szül a civil életre.

A ma­gyar te­ni­szező már tu­da­to­san ké­szül a civil életre, de 5-6 évig még ját­szana. Nem esett pá­nikba a rossz szé­ri­ája miatt.

Leszámolnak a zsaruk az unokázós bűnbandákkal

Leszámolnak a zsaruk az unokázós bűnbandákkal

Le­nyúl­ják az összes pénzt.

Le­nyúl­ják a te­me­tésre fél­re­tett pénzt és a csa­ládi ék­szert, és sok­mil­liós kárt okoz­nak: el­sőre pi­ti­á­ner bűn­ügy­nek hang­zik, de sú­lyos ká­ro­kat okoz.

Nagyra értékeli Orbán Viktort a Budapestre látogató Strache

Nagyra értékeli Orbán Viktort a Budapestre látogató Strache

Az oszt­rák al­kan­cel­lár sze­rint Orbán Vik­tor olyan po­li­ti­kus, aki­nek si­ke­rült meg­ál­lí­ta­nia a mig­rá­ciót.

Az oszt­rák al­kan­cel­lár sze­rint Orbán Vik­tor egy olyan po­li­ti­kus, aki­nek 2015-ben a nem­zet­közi nyo­más el­le­nére si­ke­rült meg­ál­lí­ta­nia a tö­me­ges be­ván­dor­lást.

Káoszt és válságot ígért Gyurcsány

Káoszt és válságot ígért Gyurcsány

A Kúria is a Pes­tiS­rá­cok.hu ja­vára dön­tött abban a per­ben, ame­lyet Gyur­csány Fe­renc in­dí­tott a hír­por­tál ellen. A DK el­nöke egy új­ság­cikk miatt pe­res­ke­dett - és vesz­tett.

A Kúria is a Pes­tiS­rá­cok.hu ja­vára dön­tött abban a per­ben, ame­lyet Gyur­csány Fe­renc in­dí­tott a hír­por­tál ellen. Gyur­csány azért in­dí­tott pert a Pes­tiS­rá­cok.hu ellen, mert egy rá­dió­in­ter­jú­ból a por­tál azt a kö­vet­kez­te­tést vonta le, hogy a bu­kott mi­nisz­ter­el­nök a ká­osz­kel­tés­ben, és egy el­hú­zódó kor­mány­vál­ság­ban lett volna ér­de­kelt.

Váratlan fordulat, Shane Tusup ki sem ejtette Katinka nevét

Váratlan fordulat, Shane Tusup ki sem ejtette Katinka nevét

Az ame­ri­kai férfi fur­csa in­ter­jút adott a Nem­zeti Sport­nak.

Az ame­ri­kai férfi fur­csa in­ter­jút adott a Nem­zeti Sport­nak.

A német olvasók 82 százaléka Orbán Viktort támogatja

A német olvasók 82 százaléka Orbán Viktort támogatja

A kor­mányfő ja­vas­la­tá­ról sza­vaz­tak

A kor­mányfő egy in­ter­jú­ban azt aján­lotta, hogy a mig­rá­ció és a ha­tár­vé­de­lem kér­dé­sei Brüsszel­től ke­rül­je­nek a sc­hen­geni öve­zet bel­ügy­mi­nisz­te­re­i­hez.

A Frontex egy utazási iroda

A Frontex egy utazási iroda

A BBC Hard Talk című mű­so­rá­nak ven­dége volt Szij­jártó Péter.

A BBC Hard Talk című mű­so­rá­nak ven­dége volt a kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter. Szij­jártó Péter az in­ter­jú­ban el­mondta, hogy a kor­mány pla­kát­kam­pá­nya tény­alapú tá­jé­koz­ta­tás.

Elutasítjuk a migránspárti terveket

Elutasítjuk a brüsszeli bevándorláspárti terveket

A Fi­desz-KDNP el­uta­sítja a brüsszeli be­ván­dor­lás­párti ter­ve­ket.

A Fi­desz-KDNP el­uta­sítja a brüsszeli be­ván­dor­lás­párti ter­ve­ket - je­len­tette ki Ko­csis Máté az Or­szág­gyű­lés hét­főn kez­dődő ta­va­szi ülés­szaka előtt.

Márki-Zay és felesége sötét világban él

Márki-Zay és felesége sötét világban él

"El­ké­pesztő ez a szak­ma­i­at­lan­ság és sö­tét­ség, és hozzá nem értés. Mi­lyen szín­vo­na­lon mű­köd­he­tett az ott­hon­szü­lés egy ilyen nő kezei alatt?" - írta fel­há­bo­ro­dot­tan dr. Novák Hunor.

"El­ké­pesztő ez a szak­ma­i­at­lan­ság és sö­tét­ség, és hozzá nem értés. Mi­lyen szín­vo­na­lon mű­köd­he­tett az ott­hon­szü­lés egy ilyen nő kezei alatt?"

Sargentini az Origo munkatársaira támadt

Sargentini az Origo munkatársaira támadt

A zöld kép­vi­selő saj­tó­sza­bad­sága.

A Ma­gyar­or­szá­got gyű­lölő kép­vi­se­lőt az Origo arról sze­rette volna meg­kér­dezni, mit gon­dol a nyíl­tan an­ti­sze­mita Job­bik és a bal­ol­dal össze­fo­gá­sá­ról.

Amerika tanulhat Magyarországtól

Fox News: Amerika tanulhat Magyarországtól

Ezt mondta a Fox News mű­sor­ve­ze­tője.

Fon­tos dol­go­kat ta­nul­hat az Egye­sült Ál­la­mok Ma­gyar­or­szág­tól, ezt mondta a Fox News mű­sor­ve­ze­tője az után, hogy in­ter­jút ké­szí­tett Szij­jártó Pé­ter­rel.

Végre megszólalt Majka, bevallotta, mit gondol most Curtisről

Végre megszólalt Majka, bevallotta, mit gondol most Curtisről

A 39 éves ózdi fe­ne­gye­rek őszin­tén val­lott ze­nész­tár­sá­val kap­cso­la­tos ér­zé­se­i­ről.

A 39 éves ózdi fe­ne­gye­rek őszin­tén val­lott ze­nész­tár­sá­val kap­cso­la­tos ér­zé­se­i­ről.

Döbbenetes interjút adott a skálás gyilkos, súlyos titkok derültek ki

Döbbenetes interjút adott a skálás gyilkos, súlyos titkok derültek ki

A 68 éves el­ítélt a bör­tön­ben job­ban meg­is­merte magát.

A 68 éves el­ítélt a bör­tön­ben job­ban meg­is­merte magát, de a múl­ton így sem vál­toz­tatna.

Bicskanyitogató tévéinterjút adott a kamuklinikát működtető ex-RTL-es!

Bicskanyitogató tévéinterjút adott a kamuklinikát működtető ex-RTL-es!

Ko­ho­lák Alexa ér­tet­le­nül áll az el­múlt napok tör­té­né­sei és la­punk le­lep­lező cikke előtt, jól­le­het, konk­rét vá­la­szo­kat még most sem tu­dott adni sem­mire.

Megrázó sorok, előkerült a magyar színész utolsó levele

Megrázó sorok, előkerült a magyar színész utolsó levele

Meg­je­lent sze­rel­mes le­vele.

Meg­je­lent sze­rel­mes le­vele, ame­lyet ha­lála előtt egy évvel, 1975 jú­li­u­sá­ban írt. Ked­vese hi­á­nya szinte fi­zi­kai fáj­dal­mat oko­zott neki.

Lányok és tízmilliók: Dzsudzsák inkább nem cáfol semmit

Lányok és tízmilliók: Dzsudzsák inkább nem cáfol semmit

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya hosszú idő után szó­lalt meg. Szóba ke­rül­tek a plety­kák is.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya hosszú idő után szó­lalt meg. Szóba ke­rül­tek a plety­kák is.

Tomor Anita: Kár, hogy csak egyszer van karácsony egy évben

Tomor Anita: Kár, hogy csak egyszer van karácsony egy évben

Az egész éves ro­ha­nás után de­cem­ber­ben jó érzés meg­állni egy pil­la­natra. Ezzel sincs más­képp a si­ke­res írónő, Tomor Anita.

Az egész éves ro­ha­nás után de­cem­ber­ben jó érzés meg­állni egy pil­la­natra. Ezzel sincs más­képp a si­ke­res írónő, Tomor Anita.

Schumacher családja videót adott ki, újra láthatod a legendát

Schumacher családja videót adott ki, újra láthatod a legendát

Ki­ad­ták az utolsó in­ter­jú­ját.

De­cem­ber­ben lesz öt éve, hogy Mi­chael Schu­m­a­cher sí­bal­ese­tet szen­ve­dett. Azóta szinte sem­mit sem tudni az ál­la­po­tá­ról. Mi tör­tént most?

Fájó emlék: Kapás Boglárka elmesélte élete nagy csalódását

Fájó emlék: Kapás Boglárka elmesélte élete nagy csalódását

Le­ma­radt a sza­lag­ava­tó­já­ról.

A szép­sé­ges ma­gyar úszó nem le­he­tett ott a sza­lag­ava­tó­ján, ami na­gyon fájt a szí­vé­nek. El is tört a mé­cses az olim­piai bronz­ér­mes­nél.

Orbán Viktor: Európa csak akkor lehet sikeres, ha európai marad

Orbán Viktor: Európa csak akkor lehet sikeres, ha európai marad

A mi­nisz­ter­el­nök egy oszt­rák hír­ol­dal­nak adott in­ter­jú­já­ban szólt erről.

Eu­rópa csak akkor sta­bil és si­ke­res, ha Eu­rópa eu­ró­pai marad - hang­sú­lyozta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök egy oszt­rák hír­ol­dal­nak adott in­ter­jú­já­ban.

Kamerák előtt vallotta be a sztárpár az igazságot a szexklubokról

Kamerák előtt vallotta be a sztárpár az igazságot a szexklubokról

Will Smith és fe­le­sége né­hány plety­kát azért igye­kez­tek meg­cá­folni.

Will Smith és fe­le­sége imád­ják egy­mást, de né­hány plety­kát azért igye­kez­tek meg­cá­folni.

Orbán Viktor: Brüsszel gőzerővel gyártja a betelepítési programokat

Orbán Viktor: Brüsszel gőzerővel gyártja a betelepítési programokat

A mi­nisz­ter­el­nök vé­le­mé­nye Brüs­szel mig­rá­ciós hor­ror­ja­vas­la­tá­ról.

A mi­nisz­ter­el­nök vé­le­mé­nye Brüs­szel mig­rá­ciós hor­ror­ja­vas­la­tá­ról.

Így változtatta meg a szakítás Hosszú Katinkát

Hosszú Katinka vallomása: így változott meg az élete Tusup nélkül

Az Iron Lady úgy érzi, erő­sebb lett.

Az úszó­baj­nok nem élte meg ku­darc­ként a sza­kí­tást, ami csak erő­sebbé tette. A rész­le­tek­ről vi­szont még nem tud be­szélni.

Kamerák előtt tört meg az eltűnt Maddie édesapja: döbbenetes dolgokat mondott

Kamerák előtt tört meg az eltűnt Maddie édesapja: döbbenetes dolgokat mondott

A kis­lány édes­apja ször­nyű tit­ko­kat árult el, még mind a mai napig rém­ál­mok gyöt­rik kis­lá­nya el­tű­nése miatt.

Orbán Viktor: májusban meg kell változtatni az európai politikát

Orbán Viktor: májusban meg kell változtatni az európai politikát

A be­ván­dor­lás­párti és a be­ván­dor­lás­el­le­nes eu­ró­pai kép­vi­se­lők csa­tája még nem dőlt el, a mér­kő­zést meg kell vívni...

Meglepő őszinteség: Magánéletéről vallott Stohl András

Meglepő őszinteség: Magánéletéről vallott Stohl András

Stohl And­rás ko­mo­lyan gon­dol­ko­dik.

Stohl And­rás nem vesz­te­get­heti az időt, ha gye­re­kei ne­ve­lé­sé­ből ko­mo­lyan ki akarja venni a ré­szét.

Megérkezett Budapestre Terence Hill: exkluzív interjút adott

Megérkezett Budapestre Terence Hill: exkluzív interjút adott

Ma­gyar­or­szágra lá­to­ga­tott Mario Gi­rotti.

Ma­gyar­or­szágra lá­to­ga­tott a szí­nész. Új film­jét nép­sze­rű­sítő kör­út­já­nak vég­ál­lo­mása a ma­gyar fő­vá­ros.

Megtörte a csendet a zaklatással vádolt filmes felesége, ezt állítja

Megtörte a csendet a zaklatással vádolt filmes felesége, ezt állítja

A 72 éves ren­dező fe­le­sége éve­kig nem adott in­ter­jút, most azon­ban úgy érezte, hogy el­jött az idő tisz­tázni a hely­ze­tet.

Arcpirító, csoportos kielégülésbe is belement a sztárapuka

Arcpirító vallomás, csoportos kielégülésbe is belement a sztárapuka

Per­verz kis közös él­mény­ről me­sélt Paul McCart­ney, de sze­rinte semmi gond nincs ezzel.

Meglepő videó: Őszintén beszél a drogozásról Curtis

Meglepő videó: Őszintén beszél a drogozásról Curtis

Az el­múlt he­tek­ben Cur­tis és Majka bot­rá­nyos sza­kí­tá­sá­tól volt han­gos a honi bul­vár­sajtó.

Az el­múlt he­tek­ben a két nép­szerű rap­per, Cur­tis és Majka bot­rá­nyos sza­kí­tá­sá­tól volt han­gos a honi bul­vár­sajtó.

Zavarba ejtő lebukás, kiderült a népszerű énekes nagy titka

Zavarba ejtő lebukás, kiderült a népszerű énekes nagy titka

Ed She­e­ran min­dig vissza­fo­got­tan nyi­lat­ko­zik, ha ma­gán­éle­té­ről kér­de­zik. Va­la­mit azon­ban az ujján fe­lej­tett...

Ed She­e­ran min­dig vissza­fo­gott, ha ma­gán­éle­té­ről kér­de­zik. Va­la­mit azon­ban az ujján fe­lej­tett...

A kormányfő szerint az Európai Bizottság napjai meg vannak számlálva

A kormányfő szerint az Európai Bizottság napjai meg vannak számlálva

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság man­dá­tuma jövő év má­ju­sá­ban lejár - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Orbán Viktor: Engem Merkel politikájáért már elüldöztek volna

Orbán Viktor: Engem Merkel politikájáért már elüldöztek volna

A Bild­nek adott in­ter­jút Orbán Vik­tor.

Exk­lu­zív in­ter­jút ké­szí­tet­tek Né­met­or­szág leg­na­gyobb pél­dány­szám­ban el­adott na­pi­lap­já­nak új­ság­írói a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök­kel.

Demcsák Zsuzsa bevallotta, így érzi magát 40 évesen

Demcsák Zsuzsa bevallotta, így érzi magát 40 évesen

A mű­sor­ve­ze­tő­vel az el­múlt évben tör­tén­tek rossz dol­gok, ám ezek is kel­let­tek ahhoz, hogy ön­ma­gára ta­lál­jon.

Dem­csák Zsu­zsát nem za­varja, hogy negy­ven­éves lett. A mű­sor­ve­ze­tő­vel az el­múlt évben tör­tén­tek rossz dol­gok, ám vallja, ezek is kel­let­tek ahhoz, hogy újra ön­ma­gára ta­lál­jon. In­ter­júnk­ban sok min­den­ről őszin­tén mesél a két­gyer­me­kes édes­anya.

Döbbenetes videó: Maradona alig tudott magáról, részegen vezetett?

Döbbenetes videó: Maradona alig tudott magáról, részegen vezetett?

A volán mö­gött ülő élő le­genda szinte kép­te­len volt a be­szédre.

In­ter­jút ké­szí­tet­tek a volán mö­gött ülő élő le­gen­dá­val, aki szinte kép­te­len volt a be­szédre.

Interjút adott a Ripostnak a thaiföldi barlangi mentő magyar felesége

Interjút adott a Ripostnak a thaiföldi barlangi mentő magyar felesége

A bar­lang­dráma thai­földi hely­szí­nén dol­gozó férj több­ször is nyi­lat­ko­zott a Ri­post­nak, most meg­szó­lalt a fe­le­ség is.

Fura Michael Jackson-interjú került elő: leleplezte magát a sztár?

Fura Michael Jackson-interjú került elő: leleplezte magát a sztár?

Az éne­kes még 29 éves ko­rá­ban adta az in­ter­jút, ami sokak sze­rint egy­ér­telmű bi­zo­nyí­ték.

Tovább bonyolítja a helyzetet Meghan Markle apja, bármire képes ezért

Tovább bonyolítja a helyzetet Meghan Markle apja, bármire képes ezért

Fo­lya­ma­to­san a nyil­vá­nos­ság előtt hozza kel­le­met­len hely­zetbe a lá­nyát.

A 36 éves her­cegné édes­apja, Tho­mas Merkle fo­lya­ma­to­san a nyil­vá­nos­ság előtt hozza kel­le­met­len hely­zetbe a lá­nyát, mi­köz­ben végig ki­tart a célja mel­lett. Vajon mikor és mi lesz a vége ennek az egé­szen fa­ra­muci hely­zet­nek?

Ilyen nincs: botrányos, amit Meghan Markle apja művelt

Ilyen nincs: botrányos, amit Meghan Markle apja művelt

Nem­rég egy té­vé­mű­sor­ban nyi­lat­ko­zott lánya és Harry her­ceg kap­cso­la­tá­ról. Úgy tűnik, ez hiba volt.

Nem­rég egy té­vé­mű­sor­ban nyi­lat­ko­zott Tho­mas Markle lánya és Harry her­ceg kap­cso­la­tá­ról. Ter­mé­sze­te­sen a sze­rep­lé­sért bu­sá­san meg­fi­zet­ték. Úgy tűnik, ez hiba volt. Akár­dcsak az, ami­kor nem sok­kal a lagzi előtt le­si­fo­tó­kat ké­szít­te­tett ma­gá­ról...

"Féltem a bosszútól" - megdöbbentő vallomás Gyárfás Tamástól

"Féltem a bosszútól" - megdöbbentő vallomás Gyárfás Tamástól

A fel­buj­tás­sal meg­vá­dolt sport­ve­zető rész­le­tes in­ter­jút adott.

A fel­buj­tás­sal meg­vá­dolt sport­ve­zető in­ter­jút adott, amely­ben to­vábbra is azt ál­lítja, hogy ár­tat­lan.

Orbán Viktor: Népességcsere zajlik Európában

Orbán Viktor: Népességcsere zajlik Európában

Ez pedig Soros György ér­deke...

Né­pes­ség­csere zaj­lik Eu­ró­pá­ban, rész­ben azért, hogy a spe­ku­lán­sok sok pénzt ke­res­hes­se­nek.

Egészen elképesztő interjút adott Hosszú Katinka

Egészen elképesztő interjút adott Hosszú Katinka

Így még so­ha­sem vá­la­szolt.

Így még so­ha­sem vá­la­szolt a kér­dé­sekre olim­piai baj­nok­nőnk. Össze­csap­tak a hul­lá­mok a feje fö­lött.

Kínos: nagyon bizarr mikrofonnal interjúvolták meg a politikust!

Kínos: nagyon bizarr mikrofonnal interjúvolták meg a politikust!

Po­li­ti­kai dön­tés­hozó még so­ha­sem ijedt meg ennyire mik­ro­fon­tól...

Po­li­ti­kai dön­tés­hozó még so­ha­sem ijedt meg ennyire mik­ro­fon­tól, mint az ukrán Mak­szim Ne­vecs­annyit.

Hajdú Péter utolsó napja: kezdődhetnek a tárgyalások

Hajdú Péter utolsó napja: kezdődhetnek a tárgyalások

Egy időre biz­to­san bú­csút int...

Az Esti Frizbi egy időre biz­to­san bú­csút int a né­ző­i­nek, hi­szen fel­vet­ték az utolsó három adást is. A tá­vozó mű­sor­ve­zető azon­ban nem esett két­ségbe.

Gór Nagy Mária: Napi két deci borral tartom fiatalon magam!

Gór Nagy Mária: Napi két deci borral tartom fiatalon magam!

Fur­csa re­ak­ciók lep­ték el a netet.

Meg­lepő re­ak­ciók lep­ték el az in­ter­ne­tet Gór Nagy Mária FEM3 Cafés in­ter­júja után. A szí­nésznő ked­den Joshi Bha­rat ven­dé­ge­ként lá­to­ga­tott el a mű­sorba.

Kínos felvételek kerültek elő Beyoncéról, ebből nem magyarázza ki magát

Kínos felvételek kerültek elő Beyoncéról, ebből nem magyarázza ki magát

Az éne­kesnő va­ló­szí­nű­leg nem túl büszke a 17 évvel ez­előtti in­ter­júra.

Az éne­kesnő va­ló­szí­nű­leg nem túl büszke a 17 évvel ez­előtti in­ter­júra.

Interjú Berkivel: Amit mindenki megkérdezne a botrányról

Interjú Berkivel: Amit mindenki megkérdezne a botrányról

Berki Krisz­tián körül forr­nak az in­du­la­tok, ami­óta új sze­relme van.

Berki Krisz­tián körül forr­nak az in­du­la­tok, ami­óta új sze­relme van.

Mindenki elképedt: meglepő kijelentést tett hazánkról a világsztár

Mindenki elképedt: meglepő kijelentést tett hazánkról a világsztár

A hol­ly­woodi szí­nésznő ko­ráb­ban for­ga­tott a ma­gyar fő­vá­ros­ban és vissza­vá­gyik Bu­da­pestre.

Kiderült, mit csinál Trump az ágyban

Kiderült, mit csinál Donald Trump az ágyban

Ér­de­kes rész­le­te­ket árult el min­den­nap­ja­i­ról egy brit té­vé­nek.

Ér­de­kes rész­le­te­ket árult el min­den­nap­ja­i­ról egy brit té­vé­nek az ame­ri­kai elnök: Do­nald Trump az ét­rend­jé­ről és twit­te­re­zési szo­ká­sa­i­ról is me­sélt.

Nagy nap a mai Balázs Fecó életében

Nagy nap a mai Balázs Fecó életében

A Kos­suth-díjas ze­nészt szü­le­tés­napja al­kal­má­ból kö­szön­töt­tük fel. A ma­gyar ze­nész­le­genda exk­lu­zív in­ter­jút adott a Ri­post­nak.

A Kos­suth-díjas ze­nészt szü­le­tés­napja al­kal­má­ból kö­szön­töt­tük fel. A ma­gyar ze­nész­le­genda exk­lu­zív in­ter­jút adott a Ri­post­nak.

Orbán: A brüsszeli politikusok azt hiszik, egy birodalom középontjai

Orbán Viktor: A brüsszeli politikusok úgy viselkednek, mintha egy birodalom központja lennének

Nem lehet a vi­lág­nak úgy se­gí­teni, hogy tönk­re­tesszük a saját né­pün­ket - je­len­tette ki Orbán.

Orbán a német Bildnek: Önök akarták a migránsokat, mi nem

Orbán a német Bildnek: Önök akarták a migránsokat, mi nem

A né­me­tek akar­ták be­fo­gadni a mig­rán­so­kat, nem a ma­gya­rok, Ma­gyar­or­szág azzal teszi a dol­gát, hogy védi a külső ha­tá­ro­kat.

Ezt látnod kell: gyerekként játszadozik
a koronájával
II. Erzsébet

Ezt látnod kell: gyerekként játszadozik a koronájával II. Erzsébet

Idén 65 éve, hogy meg­ko­ro­náz­ták.

Idén lesz 65 éve, hogy meg­ko­ro­náz­ták II. Er­zsé­be­tet - a 91 éves ki­rálynő azon­ban még min­dig olyan já­té­kos, mint még her­ceg­nő­ként.

Orbán Viktor: A nagy többség a mi álláspontunkat fogja követni

Orbán Viktor: A nagy többség a mi álláspontunkat fogja követni

A sza­bad­ság kér­dé­sét érinti az Eu­ró­pai Uni­ó­ban je­len­leg folyó vita.

A sza­bad­ság kér­dé­sét érinti az Eu­ró­pai Uni­ó­ban je­len­leg folyó vita, amely arról szól, hogy min­den­ki­nek kö­te­le­zően be­ván­dor­ló­or­szággá kell-e ala­kul­nia, vagy van szu­ve­re­ni­tá­suk a tag­ál­la­mok­nak, hogy nemet mond­ja­nak erre a jö­vőre.

Depardieu: Franciaország végleg elbukott

Depardieu: Franciaország végleg elbukott

A vi­lág­hírű fran­cia szí­nész, Gé­rard De­par­dieu egy meg­je­lent lap­in­ter­jú­ban vi­lá­go­san fo­gal­ma­zott.

A vi­lág­hírű fran­cia szí­nész, Gé­rard De­par­dieu egy meg­je­lent lap­in­ter­jú­ban vi­lá­go­san fo­gal­ma­zott.

Botrány Aradszky temetésén, Karda Bea reagált a vádakra

Botrány Aradszky temetésén, Karda Bea reagált a vádakra

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Az éne­kesnő miatt ki­ala­kult kínos köz­já­ték mé­lyen fel­há­bo­rí­totta a gyá­szo­ló­kat, Bea ezért úgy dön­tött, hogy tiszta vizet önt a po­hárba.

A szerelem bűvöletében - interjú Tomor Anitával

A szerelem bűvöletében - interjú Tomor Anitával

Az Ál­mod­tam már rólad és a Helló újra, ked­ves exem! si­ker­köny­vek szer­zője mesél si­ke­rek­ről, ins­pi­rá­ci­ók­ról és jö­vő­beni ter­ve­i­ről.

Óriási megtiszteltetés: Világsztárral interjúzott Pordán Petra!

Óriási megtiszteltetés: Világsztárral interjúzott Pordán Petra!

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek egy ka­na­pén adott in­ter­jút a Bu­da­pes­ten kon­cer­tező éne­kes.

Vomberg Frigyes: Otthon is nálam van a fakanál

Vomberg Frigyes: Otthon is nálam van a fakanál

In­terjú a sztár­séffel.

Ő a Séfek séfe ítész­csa­pa­tá­nak do­yenje. Pá­lyája során szá­mos díjat zse­belt be, így talán ő lehet a leg­fé­lel­me­te­sebb séf a TV2 ver­seny­zői szá­mára.

Otthonában adott interjút Aradszky László özvegye!

Otthonában adott interjút Aradszky László özvegye!

Éva asszony a Mok­ká­ban be­szélt férje va­sár­napi ha­lá­lá­ról és a közös em­lé­kek­ről.

Éva asszony a Mok­ká­ban be­szélt férje va­sár­napi ha­lá­lá­ról és a közös em­lé­kek­ről.

Drámai utolsó interjú: Kiderült George Michael halálának igazi oka?

Drámai utolsó interjú: Kiderült George Michael halálának igazi oka?

A sztár ta­valy ka­rá­cso­nyi ha­lála előtt né­hány nap­pal adta élete leg­meg­rá­zóbb in­ter­jú­ját, ám a tar­talma csak most szi­vár­gott ki.

Koltai Róbert: az elmúlt hét év szörnyű volt!

Koltai Róbert: az elmúlt hét év szörnyű volt!

Koltai Róbert: az elmúlt hét év szörnyű volt!

Lá­za­san pró­bál.

A Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész őszin­tén be­szélt a Ri­post­nak sze­re­pek­ről, ba­rát­sá­gok­ról és ne­héz­sé­ge­i­ről

Storck keményen beszólt Nikolics menedzserének

Storck keményen beszólt Nikolics menedzserének

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya az An­dorra el­leni égés­ről, és a mel­lő­zött Fu­tács Már­kó­ról is be­szélt.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya az An­dorra el­leni égés­ről, és a mel­lő­zött Fu­tács Már­kó­ról is be­szélt.

Bálint gazda megrázó vallomása: elfogadom, ami következik

Bálint gazda megrázó vallomása: elfogadom, ami következik

Üzen a fi­a­ta­lok­nak is.

Bá­lint gazda a 98. szü­le­tés­nap­ján is dol­go­zott, de a Ri­pos­tot fo­gadta ott­ho­ná­ban. A leg­sze­mé­lye­sebb kér­dé­sekre is vá­la­szolt.

Hosszú Katinka váratlan helyzetbe került, kioktatott egy újságírót

Hosszú Katinka váratlan helyzetbe került, kioktatott egy újságírót

Leg­jobb úszónk­nak egyre több­ször gyű­lik meg a baja a hazai új­ság­írók­kal. Sze­rin­ted kinek van igaza?

Megrázó interjú a Bulgáriában elütött lány édesapjával

Megrázó interjú a Bulgáriában elütött lány édesapjával

Ez éle­tem leg­bol­do­gabb nyara! - mondta Bur­kus Va­nes­sza a szü­le­i­nek, nem sok­kal a bal­esete előtt.

Ez éle­tem leg­bol­do­gabb nyara! - mondta Bur­kus Va­nes­sza a szü­le­i­nek, nem sok­kal az­előtt, hogy Bul­gá­ri­á­ban bal­ese­tet szen­ve­dett és kó­mába ke­rült. Most, hogy itt­hon, a sze­gedi kór­ház­ban biz­ton­ság­ban tudja a lá­nyát, Bur­kus Sán­dor fel­idézte a Ri­post­nak éle­tük leg­ne­he­zebb idő­sza­kát.

Első interjú a válás után: újabb betegséggel küzd Angelina Jolie

Első interjú a válás után: újabb betegséggel küzd Angelina Jolie

A Va­nity Fair ké­szí­tett ko­moly in­ter­jút a szí­nész­nő­vel

A Va­nity Fair ké­szí­tett ko­moly in­ter­jút a szí­nész­nő­vel

Meglepő titkokat árult el Darnyi Tamás, 24 év hallgatás után szólalt meg

Meglepő titkokat árult el Darnyi Tamás, 24 év hallgatás után szólalt meg

A négy­sze­res olim­piai baj­nok úszó a Ma­gyar Rá­di­ó­nak be­szélt kar­ri­er­jé­ről.

Ötvenen castingoltak a Doktor Zsivágó főszerepeiért

Ötvenen castingoltak a Doktor Zsivágó főszerepeiért

A Broad­way után Ma­gyar­or­szá­got is meg­hó­dítja a vi­lág­hírű re­gény alap­ján ké­szült új mu­si­cal, a Dok­tor Zsi­vágó.

Ez a teljes igazság Kozso botrányos interjújáról

Ez a teljes igazság Kozso botrányos interjújáról

So­kak­nál ki­verte a biz­to­sí­té­kot, míg mások ér­tet­le­nül áll­tak Kozso szerda reg­geli za­va­ros té­vé­in­ter­júja előtt.

So­kak­nál ki­verte a biz­to­sí­té­kot, míg mások ér­tet­le­nül áll­tak Kozso szerda reg­geli za­va­ros té­vé­in­ter­júja előtt.