CÍMKE: 'ingyenes'

Bacilusokról és E-számokról írtak mesekönyvet

Bacilusokról és E-számokról írtak mesekönyvet

Me­se­könyv­ből ta­nul­hat­ják meg a 8-10 éves gye­re­kek, miért fon­tos, hogy mit eszünk.

Ősztől kötelező lesz a bárányhimlő elleni védőoltás, íme a részletek

Ősztől kötelező lesz a bárányhimlő elleni védőoltás, íme a részletek

Jú­ni­u­sig le­gyárt­ják az első 95 ezer vak­ci­nát, in­gye­nessé és egy­ben kö­te­le­zővé válik.

Tizenkétezer ember tölti majd meg a Papp László Sportarénát

Tizenkétezer ember tölti majd meg a Papp László Sportarénát

De­cem­ber 22-én mu­tat­ják be a Papp László Sport­aré­ná­ban az Isten Pénze mu­si­calt!

De­cem­ber 22-én mu­tat­ják be a Papp László Sport­aré­ná­ban az Isten Pénze mu­si­calt!

Hihetetlen, ingyenes lesz a tömegközlekedés ebben a városban

Hihetetlen, ingyenes lesz a tömegközlekedés ebben a városban

A vi­lá­gon el­ső­ként Lu­xem­burg­ban lehet majd in­gyen utazni a bu­szo­kon.

A vi­lá­gon el­ső­ként Lu­xem­burg­ban lehet majd in­gyen utazni a vil­la­mo­son, a vo­na­ton és a bu­szo­kon.

Ideje felkészülni, tényleg fizetős lesz a népszerű netes szolgáltatás

Ideje felkészülni, tényleg fizetős lesz a népszerű netes szolgáltatás

Az in­gye­nes ver­zió erő­sen li­mi­tált lesz, aki nem lép, sokat buk­hat.

Az in­gye­nes ver­zió erő­sen li­mi­tált lesz, aki nem lép idő­ben, azt ko­moly vesz­te­sé­gek ér­he­tik.

Július 1-től ingyenes a KRESZ-tanfolyam és a vizsga a 20 év alattiaknak

Ingyenes a KRESZ-tanfolyam és a vizsga a 20 év alattiaknak

Ér­de­mes még egy hetet várni a je­lent­ke­zés­sel, ugyanis jú­lius 1-jétől a kor­mány meg­té­ríti a KRESZ tan­fo­lyam és vizsga díját is a 20 évnél fi­a­ta­lab­bak­nak.

Ünnepeld március 15-ét egy szuper programmal

Ünnepeld március 15-ét egy szuper programmal

Tűzz ko­kár­dát és ke­ress egy in­gye­nes, min­dent igényt ki­elé­gítő he­lyet a nem­zeti ün­ne­pen.

Tűzz ko­kár­dát és ke­ress egy in­gye­nes, min­dent igényt ki­elé­gítő he­lyet a nem­zeti ün­ne­pen.

Nagy változás jön a jogosítványnál, ők járnak jól vele

Nagy változás jön a jogosítványnál, ők járnak jól vele

Ki­de­rült, kik kap­nak ked­vez­ményt.

In­gye­nes lesz a KRESZ vizsga a fi­a­ta­lok­nak jövő nyár­tól. Az is ki­de­rült, pon­to­san kik kap­nak ked­vez­ményt.

Döbbenet: összevesznek Egerben az ingyenes gyógyvízen

Döbbenet: összevesznek Egerben az ingyenes gyógyvízen

Min­dig ha­tal­mas sorok kí­gyóz­nak Eger­ben a Dr. Agyagási Dezső Gyógy­park­ban a Szent Jó­zsef-for­rás két csapja előtt.

12 fantasztikus program hétvégére: Teljesen ingyen!

12 fantasztikus program hétvégére: Teljesen ingyen!

Ezen a hét­vé­gén a far­sangi mu­la­to­zá­soké és a disz­nó­to­roké lesz a fő­sze­rep or­szág­szerte, és az édes­szá­júak sem fog­nak majd unat­kozni.

Ezen a hét­vé­gén a far­sangi mu­la­to­zá­soké és a disz­nó­to­roké lesz a fő­sze­rep or­szág­szerte, és az édes­szá­júak sem fog­nak majd unat­kozni. De lás­suk, mi vár ránk, ha ked­vünk szottyan ki­rúgni a hám­ból, íme, a 12 leg­jobb prog­ram az or­szág­ban most hét­vé­gén.

Ezért érdemes állatkertbe vinned a gyereket a jövő héten!

Ezért érdemes állatkertbe vinned a gyereket a jövő héten!

Ezért érdemes állatkertbe vinned a gyereket a jövő héten!

Szer­dá­tól egé­szen va­sár­na­pig in­gyen me­het­nek a 14 éven alu­liak a fő­vá­rosi ál­lat­kertbe!

Szer­dá­tól egé­szen va­sár­na­pig in­gyen me­het­nek a 14 éven alu­liak a fő­vá­rosi ál­lat­kertbe!

Elképesztő, mit találtunk az ingyen elvihető cuccokat kínáló oldalon

Elképesztő, mit találtunk az ingyen elvihető cuccokat kínáló oldalon

A nyil­vá­nos Fa­ce­book cso­port­ban ta­lál­tunk a nulla fo­rin­tért át­ve­hető szob­rocs­kákra. Ugyan mű­anyag­ból ké­szül­tek, de....

Hatalmas lehetőség: így kaphatsz ingyen Sziget hetijegyet!

Hatalmas lehetőség: így kaphatsz ingyen Sziget hetijegyet!

Min­den vá­gyad egy he­ti­jegy?

Min­den vá­gyad, hogy he­ti­jeggyel bu­liz­hass a 25. Szi­get Fesz­ti­vá­lon? Akkor van egy remek hí­rünk, hi­szen idén is van le­he­tő­ség rá, és még ta­nul­hatsz is.

Félelmetes gyorsasággal terjed ez a brutális átverés a Facebookon

Ingyenes utalványok lepték el a Facebookot! Átverés az egész

Az egész or­szág láz­ban ég. Ren­ge­te­gen dől­tek be az utal­vá­nyok­nak.

Va­laki újabb át­ve­rést eszelt ki, ami­vel lázba hozta az egész or­szá­got. Ren­ge­teg ember dőlt be ennek és osz­totta meg az egyik nép­szerű kö­zös­ségi ol­da­lon a vá­sár­lási utal­vá­nyo­kat.

Itt egy óriási segítség a hivatali útvesztőkhöz!

Itt egy óriási segítség a hivatali útvesztőkhöz!

Ez az in­gye­nes al­kal­ma­zás az összes kor­mány­hi­va­tal és köz­in­téz­mény el­ér­he­tő­sé­gét tar­tal­mazza, és még sok mást is!

Ez az in­gye­nes al­kal­ma­zás az összes kor­mány­hi­va­tal és köz­in­téz­mény el­ér­he­tő­sé­gét tar­tal­mazza! A se­gít­sé­gé­vel egy­sze­rűb­ben in­téz­het­jük el a min­den­napi ügye­ket!

Luxus Budapesten, nem hiszel a szemednek!

Luxus Budapesten, nem hiszel a szemednek!

Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban, az 5. ke­rü­let­ben já­runk. Itt épül­tek a leg­drá­gább szál­lo­dák.

Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban, az 5. ke­rü­let­ben já­runk. Itt épül­tek a leg­drá­gább szál­lo­dák. De a lu­xus­ne­gyed­ben sem lehet pén­zért min­dent meg­venni...

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira ingyen!

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira teljesen ingyen!

Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön!

Nincs pén­zed utazni, de kí­ván­csi vagy a vi­lágra? Ne add fel ál­ma­i­dat, hi­szen szá­mos le­he­tő­ség kí­nál­ko­zik arra, hogy in­gyen utaz­hass. Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön.

Most ingyenesen töltheted le az iGO navigációt

Most ingyenesen töltheted le az iGO navigációt

A tel­jes Ma­gyar­or­szág tér­kép a tiéd.

Itt az al­ka­lom, hogy in­gye­ne­sen le­töltsd az iGO na­vi­á­ciót, ami in­ter­net kap­cso­lat nél­kül is mű­kö­dik. A tel­jes Ma­gyar­or­szág tér­kép lehet most a tiéd.

Súlyos tízezreket spórolhatsz holnaptól a Facebookkal!

Súlyos tízezreket spórolhatsz holnaptól a Facebookkal!

Hi­ány­pótló újí­tás­sal állt elő a Fa­ce­book, egy­szerre akár 50 em­ber­rel is lehet majd in­gyen te­le­fo­nálni!

Kiskapu, így parkolj ingyen Óbudán

Kiskapu, így parkolj ingyen Óbudán

Két hétig még in­gyen vá­ra­koz­hatsz a har­ma­dik ke­rü­let­ben.

Két hétig még in­gyen vá­ra­koz­hatsz a har­ma­dik ke­rü­let­ben. Óbu­dán már jú­li­us­ban ki­épí­tet­ték az órá­kat, azon­ban van, ahol no­vem­ber 1. a ha­tár­idő.

Itt nem kell autópálya-matrica

Itt nem kell autópálya-matrica

Ez év vé­géig nem kell fi­zetni három új út­sza­ka­szon.

Ez év vé­géig nem kell fi­zetni három új gyors­for­galmi út­sza­kasz hasz­ná­la­táért, vi­szont ja­nu­ár­tól mat­ri­cát kell venni, az M 43-ason, és az M 60-ason.

Ingyenes programok a hétvégére! Irány kikapcsolódni!

Ingyenes programok a hétvégére! Irány kikapcsolódni!

Nem tudod mit csi­nálj a hét­vé­gén? Sze­ret­nél ki­kap­cso­lódni, de nem sze­ret­nél va­gyo­no­kat köl­teni?