CÍMKE: 'infúzió'

Infúzióra kötötték a magyar műsorvezetőt

Infúzióra kötötték a magyar műsorvezetőt

Barbi mo­so­lyogva fo­gadta or­vosa dön­té­sét, aki egy kú­rá­val igye­ke­zett erőt ön­teni belé.

FRISS HÍREK

Nagy a baj: pokoli fájdalmak gyötrik Szorcsik Vikit

Nagy a baj: pokoli fájdalmak gyötrik Szorcsik Vikit

Kór­házba ke­rült és in­fú­zi­óra is kö­töt­ték a Kor­ha­tá­ros sze­re­lem dögös sztár­ját.

Kór­házba ke­rült és in­fú­zi­óra is kö­töt­ték a Kor­ha­tá­ros sze­re­lem dögös sztár­ját.

Kórházba került, infúzióra kötötték Pordán Petrát

Kórházba került, infúzióra kötötték Pordán Petrát

A nép­szerű rá­diós mű­sor­ve­zető olyan rossz ál­la­pot­ban volt, hogy men­tőt kel­lett hívni hozzá.

A nép­szerű rá­diós mű­sor­ve­zető olyan rossz ál­la­pot­ban volt, hogy men­tőt kel­lett hívni hozzá.

Kórházba került, infúzióra kötötték Iszak Esztert

Kórházba került, infúzióra kötötték Iszak Esztert

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető egy fő­vá­rosi kli­ni­ká­ról posz­tolt az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető egy fő­vá­rosi kli­ni­ká­ról posz­tolt az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Kórházban kezelték Pásztor Annát

Kórházban kezelték Pásztor Annát

Tíz napig kór­ház­ban ke­zel­ték Pász­tor Annát...

Tíz napig kór­ház­ban ke­zel­ték Pász­tor Annát, mi­u­tán nem­rég el­ment a hal­lása, in­fú­ziót és an­ti­bio­ti­ku­mo­kat is ka­pott.

Aggasztó fotó, infúzióra kötötték Hargitai Beát

Aggasztó fotó, infúzióra kötötték Hargitai Beát

A sztár­anyuka az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tött fel több képet is, amint be­kö­tik neki.

A sztár­anyuka az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tött fel több képet is, amint be­kö­tik neki.

Nagy a baj? Infúzióra kötötték Kiss Ramónát

Nagy a baj? Infúzióra kötötték Kiss Ramónát

Ijesztő be­jegy­zést tett közzé.

Ijesztő be­jegy­zést tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán a ma­gyar szí­nésznő.

Döntöttek az orvosok: Így mentenék meg Orbán Józsi életét

Döntöttek az orvosok: Így mentenék meg Orbán Józsi életét

A Ri­post nem­rég el­ső­ként szá­molt be arról, hogy a ze­nész újra kór­házba ke­rült, mert kép­te­len volt enni.

A Ri­post nem­rég el­ső­ként szá­molt be arról, hogy a ze­nész újra kór­házba ke­rült, mert kép­te­len volt enni.

Nagy a baj, kórházba került a népszerű műsorvezető

Nagy a baj, kórházba került a népszerű műsorvezető

Har­sá­nyi Le­ven­té­nek kedd este iszo­nya­tos fáj­dal­mai vol­tak. Elő­ször azt hitte, csak múló rosszul­lét.

Har­sá­nyi Le­ven­té­nek kedd este iszo­nya­tos fáj­dal­mai vol­tak. Elő­ször azt hitte, csak múló rosszul­lét.

Kiderült az igazság az infúzióra kötött Aradszky László állapotáról

Kiderült az igazság az infúzióra kötött Aradszky László állapotáról

A nép­szerű éne­kes cá­folta a rossz­in­du­latú plety­ká­kat az egész­ségi ál­la­po­tá­val kap­cso­lat­ban.

Infúzióra kötötte orvos férje Csisztu Zsuzsát!

Infúzióra kötötte orvos férje Csisztu Zsuzsát!

Sür­gős or­vosi el­lá­tásra volt szük­ség!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek sür­gős or­vosi el­lá­tásra volt szük­sége. Férje azon­nal in­téz­ke­dett!

Nagy a baj? Infúzióra kötötték Medveczky Ilonát!

Nagy a baj? Infúzióra kötötték Medveczky Ilonát!

A tánc­mű­vésznő ijesztő tü­ne­te­ket pro­du­kált, azon­nali or­vosi se­gít­ségre volt szük­sége! A díva nem kés­le­ke­dett, kór­házba ment!

A tánc­mű­vésznő ijesztő tü­ne­te­ket pro­du­kált, azon­nali or­vosi se­gít­ségre volt szük­sége! A díva nem kés­le­ke­dett, kór­házba ment!

Kórházba szállították Törőcsik Marit: infúzióra kötötték

Kórházba szállították Törőcsik Marit: infúzióra kötötték

Sze­ren­csére nin­csen nagy baj! A Kos­suth-díjas szí­nésznő csu­pán egy újabb erő­sítő kúrán vesz részt.

Sze­ren­csére nin­csen nagy baj! A Kos­suth-díjas szí­nésznő csu­pán egy újabb erő­sítő kúrán vesz részt.

Családi dráma: Infúzióra kötötték Győzike nagybeteg édesapját!

Családi dráma: Infúzióra kötötték Győzike nagybeteg édesapját!

Ál­la­pota nem javul, a csa­lád ag­gó­dik. Mi lesz?

A roma show­man édes­apja hosszú ideje szen­ved a fáj­dal­mas be­teg­ség­ben!

Újabb agyi infarktustól tartanak: Bódi Margó kezelést kap!

Újabb agyi infarktustól tartanak: Bódi Margó kezelést kap!

Két évvel ez­előtt dön­tötte le lá­bá­ról a be­teg­ség az éne­kes­nőt, aki tisz­tá­ban van vele, bár­mi­kor újra meg­tör­tén­het a baj!

Megszólalt Rékasi: így menekül az anyagi csőd elől

Megszólalt Rékasi: így menekül az anyagi csőd elől

Egyál­ta­lán nincs könnyű hely­zet­ben.

Egyál­ta­lán nincs könnyű hely­zet­ben a nép­szerű szí­nész. A ti­zenöt hónap alatt ren­ge­teg tar­to­zást hal­mo­zott fel.

Folyamatos infúziós kúra tartja életben Bódi Margót

Folyamatos infúziós kúra tartja életben Bódi Margót

Még nem nyil­vá­ní­tot­ták gyó­gyult­nak.

Ta­valy ka­pott agyi in­fark­tust, ám az or­vo­sok még min­dig nem nyil­vá­ní­tot­ták tel­je­sen gyó­gyult­nak. Azóta is in­fú­ziót kap, ne­hogy újabb tra­gé­dia tör­tén­jen.

Infúzióra kötötték L.L. Junior koraszülött kisfiát

Infúzióra kötötték L.L. Junior koraszülött kisfiát

Ál­mat­lan éj­sza­ká­kon van túl a rap­per.

Ál­mat­lan éj­sza­ká­kon van túl a rap­per, egy hó­nap­pal ko­ráb­ban vi­lágra jött gyer­me­ké­nek ugyanis be­sű­rű­sö­dött a vére.

Törőcsik Marinak súlyos tüdőbetegsége van!

Törőcsik Marinak súlyos tüdőbetegsége van!

In­fú­ziót kap a kór­ház­ban a szí­nésznő.

In­fú­ziót kap a kór­ház­ban a szí­nésznő, aki abban bízik, hogy hétfő talán ki­en­ge­dik. Me­gint későn for­dult or­vos­hoz a baj­jal.