CÍMKE: 'influenza'

Nehéz időszakáról vallott a TV2 sztárja

Nehéz időszakáról vallott a TV2 sztárja

Nagy Adri nem tu­dott ma­gá­val fog­lal­kozni.

Nagy Adri nem tu­dott ma­gá­val fog­lal­kozni, gyer­meke egész­sége fon­to­sabb volt.

Ez a gyógyerejű csodapaszta az influenza legkegyetlenebb gyilkosa

Ez a gyógyerejű csodapaszta az influenza legkegyetlenebb gyilkosa

Az össze­te­vői külön-külön is rop­pant ha­tá­so­sak, de így együtt va­ló­sá­gos ne­héz­tü­zér­ség a ví­ru­sok ellen.

Nagy a baj, szövődmények miatt rohantak kórházba a sztárénekessel

Nagy a baj, szövődmények miatt rohantak kórházba a sztárénekessel

Fel­lé­pé­sét is le kel­lett mon­da­nia. A ra­jon­gók ag­gód­nak.

Fel­lé­pé­sét is le kel­lett mon­da­nia. A ra­jon­gók ag­gód­nak.

Kiderült, miért nincs az influenzának magyar halálos áldozata

Kiderült, miért nincs az influenzának magyar halálos áldozata

Az ötö­dik héten már 77 ezer 500-an ke­res­ték fel az or­vo­su­kat.

Az ötö­dik héten már 77 ezer 500-an ke­res­ték fel az or­vo­su­kat.

Egyre szörnyűbb a helyzet: szedi körülöttünk áldozatait az influenza

Egyre szörnyűbb a helyzet: szedi körülöttünk áldozatait az influenza

Hor­vát­or­szág­ban és Ro­má­ni­á­ban is egyre több a ha­lá­los ál­do­zat.

Hor­vát­or­szág­ban és Ro­má­ni­á­ban is egyre több a ha­lá­los ál­do­zat.

Friss hír: További intézményekben rendeltek el látogatási tilalmat

Friss hír: További intézményekben rendeltek el látogatási tilalmat

Pén­tek­től tel­jes körű lá­to­ga­tási ti­lal­mat ve­zet­tek be az influ­en­za­jár­vány miatt több he­lyen is.

Gyorsan szedi áldozatait a járvány, 7 halottja van már tőlünk délre

Gyorsan szedi áldozatait a járvány, 7 halottja van már tőlünk délre

Nem csak ha­zánk­ban ha­tal­mas prob­léma az influ­enza. Hor­vát­or­szág­ban több ezer fer­tő­zött van, heten már be­le­hal­tak.

Beindult az influenzajárvány, tarol a kisgyerekek között a betegség

Beindult az influenzajárvány, tarol a kisgyerekek között a betegség

Egyre több az influ­en­zás beteg Ma­gyar­or­szá­gon.

Egyre több az influ­en­zás beteg Ma­gyar­or­szá­gon. A be­teg­ség rend­kí­vül gyor­san ter­jed a kis­gye­re­kek kö­zött, és sok eset­ben 39 fok fe­letti láz­zal jár. Or­vo­sok sze­rint egy jár­vány ide­jén akár min­den har­ma­dik gye­rek meg­fer­tő­ződ­het.

Most jelentették be: Megkezdődött az influenzajárvány Magyarországon

Most jelentették be: Megkezdődött az influenzajárvány

Ja­nuár 7. és 13. kö­zött 19 300 ember ment pa­na­szá­val or­vos­hoz.

Ja­nuár 7. és 13. kö­zött 19 300 ember, az előző he­ti­nél 75,6 szá­za­lék­kal töb­ben for­dul­tak pa­na­szuk­kal or­vos­hoz.

Minden eddiginél nagyobb influenzajárvány jöhet

Minden eddiginél nagyobb influenzajárvány jöhet, most kell kérni az oltást

Nya­kun­kon a jár­vány.

Nya­kun­kon az influ­en­za­jár­vány, ami dur­vább lesz a szo­ká­sos­nál.

Ijesztő adat, ennyivel nőtt az influenzás betegek száma egyetlen hét alatt

Ijesztő adat, ennyivel nőtt az influenzás betegek száma

Az egész­ség­ügyi szak­em­be­rek je­len­té­sein ala­puló becs­lés sze­rint de­cem­ber 10-16. kö­zött tíz­ezer ember for­dult or­vos­hoz influ­en­za­szerű tü­ne­tek­kel.

Ötre emelkedett az influenza miatt meghalt betegek száma a szomszédban

Ötre emelkedett az influenza miatt meghalt betegek száma a szomszédban

Leg­utóbb egy Maros me­gyei, 70 éves férfi hunyt el.

Leg­utóbb egy Maros me­gyei, 70 éves férfi hunyt el, aki­nél a la­bo­ra­tó­ri­umi vizs­gá­la­tok ki­mu­tat­ták az A tí­pusú influ­en­za­ví­rust.

Szörnyű tragédia:belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Szörnyű tragédia:
belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Har­kiv­ban meg­halt egy kis­lány, aki no­vem­ber vége óta influ­en­zás volt.

Har­kiv­ban meg­halt egy ki­lenc­éves kis­lány, aki no­vem­ber vége óta influ­en­zás volt. A vizs­gá­la­tok ki­mu­tat­ták, hogy va­ló­ban az influ­enza vírus egy tör­zse okozta a tra­gé­diát. A ki­ér­kező men­tők sem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Támad az influenza, idén így készülj erre fel

Támad az influenza, idén így készülj erre fel

Ha már le­dön­tött a lá­bad­ról az influ­enza, biz­tos, hogy nem az a leg­főbb vá­gyad, hogy nya­kadba vedd a vá­rost, és be­sze­rezd az összes, gyó­gyu­lás­hoz szük­sé­ges kel­lé­ket

Be­te­gen biz­tos, hogy nem az a leg­főbb vá­gyad, hogy nya­kadba vedd a vá­rost, és be­sze­rezd a gyó­gyu­lás­hoz szük­sé­ges kel­lé­ke­ket.

Minden eddiginél durvább lehet az idei influenzajárvány

Minden eddiginél durvább lehet az idei influenzajárvány

A hosszú, meleg ősz miatt.

A hosszú, meleg ősz miatt ké­sőbb je­lent­ke­zik majd az influ­en­za­jár­vány, de min­den ed­di­gi­nél na­gyobb mé­re­te­ket ölt­het és so­káig tart­hat.

Már érdemes igényelni az influenza elleni védőoltást

Már érdemes igényelni az influenza elleni védőoltást

Ked­vez a ví­ru­sok­nak az idő­já­rás.

Me­leg­re­kor­dok­kal in­dult a no­vem­ber: Kö­rös­sza­ká­lon 25,8 Cel­sius-fokig me­le­ge­dett a le­vegő, Domb­egy­há­zon 25,4, Ele­ken pedig 25,3 fokot mér­tek.

Máris fenyeget az influenza? Így védd meg magad idén

Máris fenyeget az influenza? Így védd meg magad idén

Ha­ma­ro­san véget ér a kései nyár, be­kö­szön­te­nek az őszi esők. A nyál­kás idő­ben el­sza­po­rod­nak a bak­té­ri­u­mok, a ví­ru­sok, gom­bák.

Szomorú hírt közölt a Vígszínház, megszólalt a beteg Venczel Vera

Szomorú hírt közölt a Vígszínház, megszólalt a beteg Venczel Vera

Újabb mű­sor­vál­to­zás!

Újabb mű­sor­vál­to­zást kel­lett ki­hir­det­nie a kör­úti te­át­rum­nak!

Kiadták a riasztást a szakértők: pusztító influenzajárvány közelít

Kiadták a riasztást a szakértők: pusztító influenzajárvány közelít

Ang­li­á­ban 15 ezer ember halt bele a jár­ványba ta­valy.

Ang­li­á­ban 15 ezer ember halt bele a jár­ványba ta­valy. Idén újabb hul­lám vár­ható.

Súlyos betegség miatt kezelték intenzív osztályon Niki Laudát

Súlyos betegség miatt kezelték intenzív osztályon Niki Laudát

Sze­ren­csére már ja­vult az ál­la­pota.

A Forma-1 há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok le­gen­dája Ibi­zán lett rosszul. Sze­ren­csére már ja­vult az ál­la­pota, ha­ma­ro­san el­hagy­hatja a kór­há­zat.

Miért nem kell az ingyenoltás?

Miért nem kell az ingyenoltás?

A HPV-ol­tást tíz­ezer he­te­di­kes lány szü­lője vissza­uta­sí­totta.

Évente 1300 nő kap méh­nyak­rá­kot, és a be­te­gek fe­lé­nek esé­lye sincs a gyó­gyu­lásra, az el­lene védő HPV-ol­tást tíz­ezer he­te­di­kes lány szü­lője vissza­uta­sí­totta. Az influ­enza el­leni vé­dő­ol­tá­sok­ból is több száz­ezer meg­ma­radt.

Mehetünk locsolkodni, elmúlt a járvány

Mehetünk locsolkodni, elmúlt a járvány

Nincs aka­dá­lya a hús­véti ro­koni és ba­ráti lá­to­ga­tá­sok­nak, a hét­fői lo­csol­ko­dás­nak, nem kell már tar­tani az influ­en­zá­tól!

Nincs aka­dá­lya a hús­véti ro­koni és ba­ráti lá­to­ga­tá­sok­nak, a hét­fői lo­csol­ko­dás­nak, nem kell már tar­tani az influ­en­zá­tól!

Súlyos betegségéről vallott Gór Nagy Mária: Ijesztő tünetek!

Súlyos betegségéről vallott Gór Nagy Mária: Ijesztő tünetek!

Erős az im­mun­rend­szere a nép­szerű szí­nész­nő­nek, idén még­sem tudta meg­előzni a kínzó be­teg­sé­get!

Erős az im­mun­rend­szere a nép­szerű szí­nész­nő­nek, idén még­sem tudta meg­előzni a kínzó be­teg­sé­get!

Nagy a baj, lemondta előadását a népszerű magyar színésznő

Nagy a baj, lemondta előadását a népszerű magyar színésznő

Idén má­sod­jára be­te­ge­dett le.

A Ma­dách Szín­ház sztárja idén már má­sod­jára okoz ri­a­dal­mat be­teg­sé­gé­vel. La­dinek Judit újra influ­en­zás lett, ami miatt nem tu­dott szín­padra lépni pén­tek este.

Lemondta előadását: Kiderült, milyen betegségtől szenved Árpa Attila

Lemondta előadását: Kiderült, milyen betegségtől szenved Árpa Attila

Árpa At­­tila napok óta szen­­ved, egy­­sze­­rűen nem tud meg­­gyó­­gyulni, így le­mondta a hét­fői elő­adást.

Aggódnak zenésztársai Kóbor János egészségéért

Aggódnak zenésztársai Kóbor János egészségéért

Az Omega front­em­be­rét influ­enza dön­tötte le a lá­bá­ról! A 74 éves éne­kes nem haj­landó el­menni az or­vos­hoz.

Az Omega front­em­be­rét influ­enza dön­tötte le a lá­bá­ról! A 74 éves éne­kes nem haj­landó el­menni az or­vos­hoz.

Így állunk most az influenza elleni harcban

Így állunk most az influenza elleni harcban

Be­szé­des szá­mok: ennyien for­dul­tak az előző héten influ­en­za­szerű tü­ne­tek­kel or­vos­hoz Ma­gyar­or­szá­gon.

Be­szé­des szá­mok: ennyien for­dul­tak az előző héten influ­en­za­szerű tü­ne­tek­kel há­zi­or­vos­hoz Ma­gyar­or­szá­gon.

Ezt nem gondoltad volna: elég ennyi, és elkerül az influenzajárvány

Ezt nem gondoltad volna: elég ennyi, és elkerül az influenzajárvány

Az egész or­szág­ban tom­bol az influ­enza, de mintha Zala me­gyét el­ke­rülné a jár­vány!

Most érkezett: Azonnal kórházba kellett szállítani a világhírű énekest

Most érkezett: Azonnal kórházba kellett szállítani a világhírű énekest

A 78 éves ze­nészt a sür­gős­sé­gire vit­ték, le kel­lett mon­da­nia az összes fel­lé­pé­sét!

Tarol az influenza, de három megyében megússzák

Tarol az influenza, de három megyében megússzák

Nyil­vá­nos­ságra hozta a mi­nisz­té­rium a leg­újabb je­len­té­sét.

Nyil­vá­nos­ságra hozta a mi­nisz­té­rium a leg­újabb je­len­té­sét, esze­rint az el­múlt héten majd­nem 70 ezer ember for­dult or­vos­hoz influ­en­za­szerű tü­ne­tek­kel.

Nem hiszed el, ezért ússzák meg a járványt az ország délnyugati részén

Nem hiszed el, ezért ússzák meg a járványt az ország délnyugati részén

A za­la­iak a meg­be­te­ge­dé­sek hal­mo­zó­dá­sát sem je­lez­ték.

Mi­köz­ben tom­bol az influ­enza az egész or­szág­ban, a Zala me­gye­iek mintha meg­úsz­nák a jár­ványt! A meg­be­te­ge­dé­sek hal­mo­zó­dá­sát sem je­lez­ték, a kór­há­zak­ban sincs ér­vény­ben lá­to­ga­tási ti­la­lom, mint az or­szág más me­gyé­i­ben. Miért?

A kutyánk is elkaphatja az influenzát? Itt a válasz

A kutyánk is elkaphatja az influenzát? Itt a válasz

Sok csa­lád­ban tom­bol az influ­enza és a gye­re­kek, akik ott­hon fek­sze­nek szí­ve­sen búj­nak oda a há­zi­ked­ven­cek­hez.

Sok csa­lád­ban tom­bol az influ­enza és a gye­re­kek szí­ve­sen búj­nak oda a há­zi­ked­ven­cek­hez.

Betegen lépett színpadra A Dal versenyzője: Ez lett az eredménye...

Betegen lépett színpadra A Dal versenyzője: Ez lett az eredménye...

A kü­lön­le­ges hangú éne­kesnő pont a szom­bati elő­dön­tőre be­te­ge­dett meg! Nagy volt az iz­ga­lom a pro­duk­ció előtt!

Az orvos válaszol: biztonságos a szex az influenza alatt?

Az orvos válaszol: biztonságos a szex az influenza alatt?

Össze­búj­nál a pá­rod­dal?

Alig van va­laki, aki idén még ne kapta volna el az influ­en­zát. De mi van azzal az idő­szak­kal, ami­kor már túl vagy a ne­he­zén és össze­búj­nál a pá­rod­dal?

Heincz Gábor Biga A Dal nagy esélyese: Rendkívül nagy a tét!

Heincz Gábor Biga A Dal nagy esélyese: Rendkívül nagy a tét!

Bízik benne, semmi nem áll az út­jába!

Bízik benne, semmi nem áll az út­jába!

Nagyon nincs jól Ábel Anita

Nagyon nincs jól Ábel Anita

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sem úszta meg. Be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sem úszta meg. Be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

Meghökkentő számok: durván nő itthon az influenzások száma

Meghökkentő számok: durván nő itthon az influenzások száma

Egy hét alatt csak­nem har­ma­dá­val több beteg for­dult or­vos­hoz influ­en­za­szerű meg­be­te­ge­dés­sel.

Egy hét alatt csak­nem har­ma­dá­val több beteg for­dult or­vos­hoz influ­en­za­szerű meg­be­te­ge­dés­sel.

Újabb áldozat: súlyos influenzába halt bele egy beteg

Újabb áldozat: súlyos influenzába halt bele egy beteg

Ter­jed a kór.

Ter­jed a kór, ezért na­gyon fon­tos lenne a be­teg­ség meg­elő­zé­sére kon­cent­rálni.

Ezért nem beteg soha Cseke Katinka!

Ezért nem beteg soha Cseke Katinka!

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta, hogy tartja magát egész­sé­ge­sen!

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta, hogy tartja magát egész­sé­ge­sen! Arra sem em­lék­szik, mikor volt utol­jára beteg!

Leterített az influenza? Ezt az italt próbáld ki!

Leterített az influenza? Ezt az italt próbáld ki!

Ágy­nak dől­tél? Nem cso­dál­juk, nem vagy ezzel egye­dül, hi­szen tom­bol a jár­vány.

Ágy­nak dől­tél? Nem cso­dál­juk, nem vagy ezzel egye­dül, hi­szen tom­bol a jár­vány.

Bevallotta, betegség miatt zárkózott be otthonába Bódi Sylvi

Bevallotta, betegség miatt zárkózott be otthonába Bódi Sylvi

Na­po­kon ke­resz­tül ki sem moz­dult la­ká­sá­ból a mo­dell. El­mondta, mi­lyen be­teg­sé­gek­től szen­ve­dett.

Na­po­kon ke­resz­tül ki sem moz­dult la­ká­sá­ból a mo­dell. El­mondta, mi­lyen be­teg­sé­gek­től szen­ve­dett.

Kényszerpihenőre küldték Tatár Csillát, ez volt az oka

Kényszerpihenőre küldték Tatár Csillát, ez volt az oka

Ke­mény na­po­kon van túl.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető ke­mény na­po­kon van túl. Na­gyon nem volt jól.

Nagy a baj a beteg Pinkkel, mi lesz így a Super Bowl megnyitójával?

Nagy a baj a beteg sztárral, mi lesz így a Super Bowl megnyitójával?

Az éne­kesnő az egyik kö­zös­ségi ol­da­lon pró­bálja meg­nyug­tatni az ag­gódó ra­jon­gó­kat.

Pokollá vált az influenzajárvány

Pokollá vált az influenzajárvány, öngyilkosságba menekülnek a betegek

Az év­ti­zed influ­en­za­jár­vá­nya tom­bol az Egye­sült Ál­la­mok­ban. Ren­ge­teg a beteg a kór­há­zak­ban.13 ál­lam­ban is­ko­lá­kat, egye­te­me­ket zár­tak be.

Az év­ti­zed influ­en­za­jár­vá­nya tom­bol az Egye­sült Ál­la­mok­ban. Ren­ge­teg a beteg a kór­há­zak­ban.13 ál­lam­ban is­ko­lá­kat, egye­te­me­ket zár­tak be, így akar­ják meg­ál­lí­tani a vírus ter­je­dé­sét.

Így kell az influenza alatt helyesen lázat csillapítani

Így kell az influenza alatt helyesen lázat csillapítani

Így kell az influenza alatt helyesen lázat csillapítani

Elő­ve­het­jük nagy­anyá­ink prak­ti­káit.

Ami­kor meg­emel­ke­dik a hő­mér­sék­le­tünk, té­to­ván ke­res­sük a leg­jobb és leg­gyor­sabb mód­szert, mert nem sze­ret­nénk azon­nal a gyógy­sze­rért nyúlni.

Furcsa tünetek zavarják össze az influenzásokat

Furcsa tünetek zavarják össze az influenzásokat

Nem árt az óva­tos­ság!

Tom­bol az influ­en­za­sze­zon, ám az idei kór meg­lepő je­leit ke­ve­sen ér­tel­me­zik jól. Pedig nem árt az óva­tos­ság a ve­szé­lyes szö­vőd­mé­nyek miatt!

Mit egyél, ha elkapott az influenza. Így gyógyulhatsz meg gyorsan

Mit egyél, ha elkapott az influenza. Így gyógyulhatsz meg gyorsan

Ilyen­kor a fo­lya­dék és a kí­mélő ét­ke­zés sokat segít.

Az influ­enza vírus né­hány óra alatt le­dönti az em­bert, és a szo­ká­sos nát­hás tü­ne­tek mellé ko­mo­lyabb pa­na­sza­ink is le­het­nek. Ilyen­kor a fo­lya­dék és a kí­mélő ét­ke­zés sokat segít abban, hogy a szer­ve­zet gyor­sab­ban le­győzze a be­teg­sé­get.

Meghökkentő, eddig tarthat az idei influenzajárvány

Meghökkentő, eddig tarthat az idei influenzajárvány

Meg­dup­lá­zó­dott az influ­en­zá­sok száma, már csak­nem 32 ezren for­dul­tak meg a há­zi­or­vo­sok­nál influ­en­zás tü­ne­tek­kel.

Meg­dup­lá­zó­dott az influ­en­zá­sok száma, már csak­nem 32 ezren for­dul­tak meg a há­zi­or­vosi ren­de­lők­ben influ­en­zás tü­ne­tek­kel. Ugya­n­ak­kor messze még a vége: a szak­em­be­rek sze­rint majd csak feb­ruár kö­ze­pén te­tő­zik a jár­vány, amely akár már­cius vé­géig is el­tart­hat.

Nem kapod el az influenzát, ha maszkot viselsz

Nem kapod el az influenzát, ha maszkot viselsz

Ha ezt raksz a szádra, egé­szen biz­to­san nem kapod el az influ­en­zát a tö­mött vil­la­mo­son, vagy bu­szon.

Ha ezt raksz a szádra, egé­szen biz­to­san nem kapod el az influ­en­zát a tö­mött vil­la­mo­son, vagy bu­szon. Ezt egy nem­rég vég­zett ta­nul­mány is bi­zo­nyítja.

Te jó ég! Már így is terjed az influenza?

Te jó ég! Már így is terjed az influenza?

A leg­újabb ku­ta­tás sze­rint gyor­sab­ban ter­jed az influ­enza, mint gon­dol­nánk. Nem kell hogy ránk kö­hög­je­nek, elég hozzá egy beteg ember ki­lég­zése, és máris meg­kap­juk a fer­tő­zést.

A leg­újabb ku­ta­tás sze­rint gyor­sab­ban ter­jed az influ­enza, mint gon­dol­nánk. Nem kell hogy ránk kö­hög­je­nek, elég hozzá egy beteg ember ki­lég­zése, és máris meg­kap­juk a fer­tő­zést.

10 banálisan hétköznapi helyzet, amikor elkaphatod az influenzát

10 banálisan hétköznapi helyzet, amikor elkaphatod az influenzát

Ha körültekintő vagy, és figyelsz ezekre, idén megúszhatod

Ha körültekintő vagy, és figyelsz ezekre, megúszhatod az idén különösen veszélyes járványt.

Nagy az ijedelem, erre nagyon figyelj az influenzajárvány idején

Nagy az ijedelem, erre nagyon figyelj az influenzajárvány idején

Egy nap­pal a jár­vány hi­va­ta­los be­je­len­tése után már 50 szá­za­lék­kal több beteg for­dult meg a ren­de­lő­ben.

Rettegnek az orvosok, újabb halálos áldozata van az influenzának

Rettegnek az orvosok, újabb halálos áldozata van az influenzának

Ag­gasz­tóak az ada­tok.

Több ember is ál­do­za­tul esett már az auszt­rál influ­en­zá­nak, most a vírus Ír­or­szág­ban ütötte fel a fejét.

Ebben a megyében robbant az influenza, péntektől zárolják a kórházakat

Ebben a megyében robbant az influenza, péntektől zárolják a kórházakat

Hi­va­ta­lo­san is jár­vány van Ma­gyar­or­szá­gon, a kór­há­zak­ban pén­tek­től lá­to­ga­tási ti­la­lom lesz ér­vény­ben.

Iszonyú erővel támad az ausztrál influenza.

Iszonyú erővel támad az ausztrál influenza. Magyarországot is fenyegeti?

A magas láz­zal járó fer­tőző be­teg­ség saj­nos nem áll meg a kon­ti­nen­sen.

A magas láz­zal járó fer­tőző be­teg­ség saj­nos nem áll meg a kon­ti­nen­sen, így Eu­ró­pá­ban is ké­szül­nek a jár­ványra.

Elképesztő idő jön, megérkezett az influenza is

Elképesztő idő jön, megérkezett az influenza is

De­cem­ber kö­zepe van, de jön a ta­vasz! Ma és hol­nap le­te­het­jük a té­li­ka­bá­tot. So­ka­kat meg­vi­sel a hir­te­len jött meleg.

De­cem­ber kö­zepe van, de jön a ta­vasz! Ma és hol­nap le­te­het­jük a té­li­ka­bá­tot. So­ka­kat meg­vi­sel a hir­te­len jött meleg.

Így tehetsz te is az influenza ellen

Így tehetsz te is az influenza ellen

Foly­tatja tá­jé­koz­tató kam­pá­nyát az Or­szá­gos Kör­nye­zet­egész­ség­ügyi In­té­zet azért, hogy minél töb­ben kér­jék az influ­enza el­leni leg­ha­té­ko­nyabb vé­de­ke­zést, az ol­tást.

Foly­tatja tá­jé­koz­tató kam­pá­nyát az Or­szá­gos Kör­nye­zet­egész­ség­ügyi In­té­zet azért, hogy minél töb­ben kér­jék az influ­enza el­leni leg­ha­té­ko­nyabb vé­de­ke­zést, az ol­tást.

Veszélyesebb vírus leselkedik ránk idén

Veszélyesebb vírus leselkedik ránk idén

Idén elő­ször a pe­da­gó­gu­sok is kér­he­tik az in­gye­nes influ­enza-ol­tást.

Idén elő­ször a pe­da­gó­gu­sok is kér­he­tik az in­gye­nes influ­enza el­leni vé­dő­ol­tást, egy­előre azon­ban nem áll­nak sor­ban a té­rí­tés­men­tes vak­ci­náért sem ők, sem mások.

Kitálalt Gregor Bernadett: Orvoshoz került!

Kitálalt Gregor Bernadett: Orvoshoz került!

In­jek­ciót ka­pott!

A gyö­nyörű szí­nésznő in­jek­ciót ka­pott! Már sok­kal na­gyobb biz­ton­ság­ban érzi magát! El­árulta, miért volt erre szük­ség!

Orvosnál járt Balázs Fecó: Injekciót kapott!

Orvosnál járt Balázs Fecó: Injekciót kapott!

Az el­is­mert éne­kes min­dent meg­tesz azért, hogy meg­előzze a be­teg­sé­ge­ket! Ilyen­kor télen fo­ko­zot­tan vi­gyáz az egész­sé­gére!

A Liszt Fe­renc-díjas, el­is­mert éne­kes, ze­nész min­dent meg­tesz azért, hogy meg­előzze a be­teg­sé­ge­ket! Ilyen­kor télen fo­ko­zot­tan vi­gyáz az egész­sé­gére! S hogy mit gon­dol az eset­le­ges mel­lék­ha­tá­sok­ról? Nos, azok­kal kap­cso­lat­ban sem rejti véka alá a vé­le­mé­nyét.

A nagy kenyértrükk: Így vegyük rá
a gyereket a kézmosásra!

A nagy kenyértrükk: Így vegyük rá
a gyereket a kézmosásra!

Ha­ma­ro­san itt az influ­en­za­sze­zon, ezért na­gyon fon­tos, hogy a gye­re­ke­ket rend­sze­res kéz­mo­sásra ne­vel­jük.

Ha­ma­ro­san itt az influ­en­za­sze­zon, ezért na­gyon fon­tos, hogy a gye­re­ke­ket rend­sze­res kéz­mo­sásra ne­vel­jük. Ők azon­ban sok­szor el­fe­lej­tik ezt a hi­gi­é­niai fel­ada­tot. Ki­hagy­ják evés előtt, vagy mos­dó­hasz­ná­lat után. Ezzel a trük­kel azon­ban könnye­dén rá­ve­het­jük őket.

A citromos víz már a múlté! Ezt idd, ha tényleg egészséges akarsz lenni

A citromos víz már a múlté! Ezt idd, ha tényleg egészséges akarsz lenni

Több liter fo­lya­dé­kot meg­inni na­ponta ko­moly ki­hí­vást je­lent.

Több liter fo­lya­dé­kot meg­inni na­ponta ko­moly ki­hí­vást je­lent. A víz ma­gá­ban unal­mas, cit­rom­mal túl sa­va­nyú. Idd úgy, ahogy év­ez­re­dek óta isszák az ázsi­a­iak, kós­told meg a gyöm­bé­res vizet.

Az otthon fogságában: ettől a betegségtől rettegnek Kordáék

Az otthon fogságában: ettől a betegségtől rettegnek Kordáék

Szinte ki sem moz­dul­nak a ház­ból, vagy ha mégis, akkor csak száj­maszk­ban.

Szinte ki sem moz­dul­nak a ház­ból, vagy ha mégis, akkor csak száj­maszk­ban.

Most figyelj! Ezért nagyon egészséges a retek

Most figyelj! Ezért nagyon egészséges a retek

Ret­tegsz az influ­en­zá­tól? Min­denki köhög-prüsz­köl kö­rü­löt­ted? Téged is meg­véd a retek! Mu­tat­juk, ho­gyan.

Ret­tegsz az influ­en­zá­tól? Min­denki köhög-prüsz­köl kö­rü­löt­ted? Téged is meg­véd a retek! Mu­tat­juk, ho­gyan.

Több tízezer embert veszélyeztet a járvány

Több tízezer embert veszélyeztet a járvány

Csak So­mogy­ban hár­man hal­tak meg idén a vírus miatt.

Csak So­mogy­ban hár­man hal­tak meg idén a vírus miatt.

Ezért nagyon veszélyes diétázni az influenzaszezonban

Ezért nagyon veszélyes diétázni az influenzaszezonban

Egy­ol­dalú di­é­ták, lé­böjt? Ne most!

Egy­ol­dalú di­é­ták, in­ten­zív, mé­reg­te­le­nítő lé­böjt? Ne most! Az egész­sé­ge­det koc­káz­ta­tod, ha pont most nem fi­gyelsz oda a ki­egyen­sú­lyo­zott táp­lál­ko­zásra.

Fokozott óvintézkedések Rékasi Károly életéért!

Fokozott óvintézkedések Rékasi Károly életéért!

Job­ban kell vi­gyáz­nia ma­gára!

Más­fél évvel ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos mo­tor­bal­ese­tet a szí­nész, azóta sem si­ke­rült fel­épül­nie...

Beoltották
influenza ellen, mégis belehalt a 8 éves kislány!

Beoltották influenza ellen, mégis belehalt a 8 éves kislány!

Ame­rika döb­ben­ten áll a tra­gé­dia előtt. Be­le­halt az influ­en­zába egy 8 éves kis­lány, aki ka­rá­csony­kor meg­kapta az influ­enza el­leni vé­dő­ol­tást..

Mutáns influenzavírus Magyarországon, sok a beteg

Mutáns influenzavírus Magyarországon, sok a beteg

Egyre több be­teg­nél azo­no­sít­ják a ví­rust, ami a ta­va­lyi­hoz ké­pest sok­kal szí­vó­sabb.

Egyre több be­teg­nél azo­no­sít­ják a ví­rust, ami a ta­va­lyi­hoz ké­pest sok­kal szí­vó­sabb.

Bekövetkezett, amitől féltek Törőcsik Mari orvosai!

Bekövetkezett, amitől féltek Törőcsik Mari orvosai!

A nyolc­van éves szí­nész­nő­nek nem volt sza­bad em­be­rek közé men­nie, ne­hogy el­kap­jon va­lami fer­tő­zést. Mégis meg­tör­tént a baj!

Tragédia! Egy kisgyermek az influenza első hazai áldozata

Tragédia! Egy kisgyermek az influenza első hazai áldozata

Eddig csak Uk­raj­ná­ból hal­lot­tunk hí­re­ket ha­lá­los ál­do­za­tok­ról.

Több mint 70%-kal több influenzás, 8 megyében és Budapesten tilalom

Több mint 70%-kal több influenzás, 8 megyében és Budapesten tilalom

Uk­raj­ná­ban már 300-hoz kö­ze­lít a ha­lá­los ál­do­za­tok száma.

Uk­raj­ná­ban már 300-hoz kö­ze­lít a ha­lá­los ál­do­za­tok száma.

Berobbant az influenza! Most figyelj, így védekezhetsz!

Itt az influenza! Most figyelj, így védekezhetsz!

Az influ­enza meg­elő­zé­sé­nél az első lépés, hogy kel­lő­kép­pen fel­erő­sítsd az im­mun­rend­szert. S mindez akkor is na­gyon fon­tos, ha már utol­ért a baj!

Most kezdtél el félni az influenzától? Már késő!

Most kezdtél el félni az influenzától? Már késő!

Hi­va­ta­lo­san is ki­tört a jár­vány.

Ki­tört az influ­en­za­jár­vány - az ol­tá­sokra pedig még min­dig je­lent­kez­nek az em­be­rek. De ér­de­mes még?

Influenzamutáns támad Magyarországon, ez a vírus is Brazíliából indult

Influenzamutáns támad Magyarországon, ez a vírus is Brazíliából indult

Több száz ál­do­zat Eu­ró­pá­ban.

Már idén is több száz ember ha­lá­lát okozta az a mu­tá­ló­dott vírus, ami már Ma­gyar­or­szá­gon is fer­tőz, és emi­att egyre több kór­ház­ban ren­del­nek el lá­to­ga­tási ti­lal­mat.

Kiderült, hol támad leginkább Magyarországon az influenzavírus!

Kiderült, hol támad leginkább Magyarországon az influenzavírus!

Meg­kez­dő­dött az influ­en­za­jár­vány Ma­gyar­or­szá­gon.

Az Epi­de­mio­ló­giai Köz­pont ada­tai sze­rint több ezren for­dul­tak or­vos­hoz az el­múlt héten.

Brutális influenzajárvány: nőtt a halálos áldozatok száma Ukrajnában!

Brutális influenzajárvány: nőtt a halálos áldozatok száma Ukrajnában!

Hi­va­ta­lo­san is jár­vány­nak mi­nő­sí­tet­ték az influ­en­zás meg­be­te­ge­dé­se­ket Ki­jev­ben.

Magyarországra ért a legtöbb halálos áldozatot szedő influenzavírus!

Magyarországra ért a legtöbb halálos áldozatot szedő influenzavírus!

Uk­raj­ná­ban már 155 ember halt bele a rend­kí­vül erős jár­ványba, ame­lyet egy a ko­ráb­bi­ak­nál sok­kal erő­tel­je­sebb vírus okoz!

Egymillió embert fenyeget nálunk is az influenza!

Egymillió embert fenyeget nálunk is az influenza!

Jön a fel­me­le­ge­dés, és ez ked­vez az influ­enza ter­je­dé­sé­nek: a szom­szé­dos or­szá­gok­ban már ha­lá­los ál­do­za­tai is van­nak a ví­rus­nak.

Jön a fel­me­le­ge­dés, és ez ked­vez az influ­enza ter­je­dé­sé­nek: a szom­szé­dos or­szá­gok­ban, kü­lö­nö­sen Uk­raj­ná­ban, már ha­lá­los ál­do­za­tai is van­nak a ví­rus­nak. Mi sem úsz­hat­juk meg a jár­ványt.