CÍMKE: 'infarktus'

Sokkoló hír jött Iker Casillasról: túlélte az infarktust, de...

Sokkoló hír jött Iker Casillasról: túlélte az infarktust, de...

A vi­lág­klasszis kapus jö­vő­jé­ről be­szélt egy híres szív­spe­ci­a­lista. A me­ne­dzser vi­tatja a sza­vait.

FRISS HÍREK

Szívgyógyszer helyett homeopátiás bogyót kapott a férfi, holtan rogyott össze

Szívgyógyszer helyett homeopátiás bogyót kapott a férfi, holtan rogyott össze

Hi­báz­ha­tott a há­zi­or­vos, in­fark­tus he­lyett reflux­szal ke­zelte a be­te­gét...

Hi­báz­ha­tott a há­zi­or­vos, in­fark­tus he­lyett reflux­szal ke­zelte a be­te­gét...

Kiderült miért kapott infarktust a Piramis frontembere

Kiderült miért kapott infarktust a Piramis frontembere

Nyem­csók János meg­kezdte a re­ha­bi­li­tá­ciót szív­in­fark­tusa után!

Nyem­csók János meg­kezdte a re­ha­bi­li­tá­ciót szív­in­fark­tusa után!

Infarktust kapott a színpadon, friss hírek Nyemcsók János állapotáról

Infarktust kapott a színpadon, új hírek Nyemcsók János állapotáról

A ze­ne­kar a Fa­ce­boo­kon tá­jé­koz­tatta a ra­jon­gó­kat a fej­le­mé­nyek­ről.

A le­gen­dás ze­ne­kar a Fa­ce­boo­kon tá­jé­koz­tatta a ra­jon­gó­kat a leg­fris­sebb fej­le­mé­nyek­ről.

Kész csoda, hogy él a tizenegyszer újraélesztett focista

Kész csoda, hogy él a tizenegyszer újraélesztett focista

Az or­vo­sok is cso­da­ként em­le­ge­tik, ami egy 16 éves da­basi fo­cis­tá­val tör­tént. Ádám szíve egy meccsen állt le.

Az or­vo­sok is cso­da­ként em­le­ge­tik, ami egy 16 éves da­basi fo­cis­tá­val tör­tént. Duhaj Ádám szíve egy ka­ku­csi meccsen állt le.

Infarktust kapott az FTC válogatott focistája

Infarktust kapott az FTC válogatott focistája

Rosszul lett, és kór­házba szál­lí­tot­ták.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ko­rábbi já­té­kosa rosszul lett, és kór­házba szál­lí­tot­ták.

Dráma a focipályán, rohammentő vitte el a nagy múltú klub edzőjét

Dráma a focipályán, rohammentő vitte el a nagy múltú klub edzőjét

Egész Né­met­or­szág szo­rít érte. Ko­rábbi ma­gyar csa­pat­társa is ag­gó­dik a fi­a­tal szak­em­be­rért.

Családi tragédiák okozhatták a magyar focista infarktusát

Családi tragédiák okozhatták a magyar focista infarktusát

Ta­kács Ákos ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel be­szél az el­múlt na­pok­ról. Álmát nem adja fel, fo­ci­edző sze­retne lenni.

Ta­kács Ákos ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel be­szél az el­múlt na­pok­ról. Álmát nem adja fel, fo­ci­edző sze­retne lenni.

Lesújtó hírt kapott a család: tragédiához vezetett a mentők késése

Lesújtó hírt kapott a család: tragédiához vezetett a mentők késése

Egy férfi men­tőt hí­vott, mert fáj­dal­mat ér­zett a mell­ka­sá­ban.

Egy férfi men­tőt hí­vott, mert fáj­dal­mat ér­zett a mell­ka­sá­ban. A se­gít­ség nem ér­ke­zett idő­ben.

Tudtad, hogy hétfőn nagyobb esélyed van az infarktusra?

Tudtad, hogy hétfőn nagyobb esélyed van az infarktusra?

De vajon miért van így?

A nap­tár segít fel­mérni, mikor fe­nye­get a leg­job­ban az in­fark­tus. Az év bi­zo­nyos sza­ka­szai és egyes napok ugyanis ve­szé­lye­sek a szív­ro­ham szem­pont­já­ból.

A váratlan szívinfarktus 5 meglepő és apró előjele

A váratlan szívinfarktus 5 meglepő és apró előjele

Az in­fark­tust nem csak a szív­táji szo­rító fáj­da­lom­ról lehet fel­is­merni.

Az in­fark­tust nem csak a szív­táji szo­rító fáj­da­lom­ról lehet fel­is­merni. Né­hány jel már ko­ráb­ban is utal arra, hogy va­lami nincs rend­ben, csak a leg­töb­ben nem hoz­zák össze­füg­gésbe eze­ket a dol­go­kat a szív­prob­lé­mák­kal.

Beütött a nyár, nagy a forgalom a kórházakban

Beütött a nyár, nagy a forgalom a kórházakban

Ve­szély­ben a szív­be­te­gek, a magas vér­nyo­más­sal küz­dők és a front­ér­zé­ke­nyek.

Ve­szély­ben a szív­be­te­gek, a magas vér­nyo­más­sal küz­dők és a front­ér­zé­ke­nyek.

6 figyelmeztető jel, ami már 1 hónappal előre jelzi az infarktust!

6 figyelmeztető jel, ami már 1 hónappal előre jelzi az infarktust!

Sok­kal ha­ma­rabb ész­re­ve­he­ted a bajt, mint gon­dol­nád!

Sok­kal ha­ma­rabb ész­re­ve­he­ted a bajt, mint gon­dol­nád! Íme az élet­mentő jelek.

Szívinfarktust kapott Reviczky Gábor: Fogalma sem volt róla!

Szívinfarktust kapott Reviczky Gábor: Fogalma sem volt róla!

Lábon ki­hordta mind­ket­tőt!

Az el­is­mert mű­vész két­szer ka­pott szív­ro­ha­mot, de fo­galma sem volt róla, hogy ilyen nagy a baj! Lábon ki­hordta mind­ket­tőt!

Autóban kapott infarktust Agárdy Gábor özvegye!

Autóban kapott infarktust Agárdy Gábor özvegye!

Bo­riska néni élete per­ce­ken múlt.

Bo­riska néni élete per­ce­ken múlt, sze­ren­csére a ba­rá­tai vele vol­tak a baj­ban.

Alig eszik: Retteg Deák Bill Gyula, hogy újra szívrohamot kap!

Alig eszik: Retteg Deák Bill Gyula, hogy újra szívrohamot kap!

Gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zott az élete.

A le­gen­dás blues­éne­kest négy évvel ez­előtt szál­lí­tot­ták kór­házba in­fark­tus miatt! Azóta gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zott az élete.

Sámán mentette meg a magyar színész életét

Sámán mentette meg a magyar színész életét

Orosz­or­szág­ban ér­te­sült a baj­ról.

Ha­zánk egyik leg­is­mer­tebb szí­né­sze két in­fark­tust is lábon hor­dott ki, de erről egé­szen addig fo­galma sem volt, amíg nem járt Orosz­or­szág­ban.

Fojtogatónak tartják a szomszédai Lajsz Andrást!

Fojtogatónak tartják a szomszédai Lajsz Andrást!

A kok­tél­ki­rály már a la­kás­ból is alig mer ki­lépni, rá­adá­sul az egész­ségi ál­la­pota is el­ke­se­rítő.

A kok­tél­ki­rály már a la­kás­ból is alig mer ki­lépni, rá­adá­sul az egész­ségi ál­la­pota is el­ke­se­rítő.

Életveszélyes állapota ellenére sem lassít Balázs Fecó

Életveszélyes állapota ellenére sem lassít Balázs Fecó

To­vábbra is dol­go­zik, ügye­ket intéz.

Nem tanul a hi­bá­i­ból Ba­lázs Fecó, pedig élet­ve­szé­lyes ál­la­pota miatt ítélte szi­gorú ágy­nyu­ga­lomra or­vosa, még­sem nem pihen.

Borzalmas fájdalmakat élt át Lajsz András

Borzalmas fájdalmakat élt át Lajsz András

A fi­á­nak kö­szön­heti az éle­tét.

A fi­á­nak kö­szön­heti az éle­tét.

Kétszer került a halál torkába Reviczky Gábor!

Kétszer került a halál torkába Reviczky Gábor!

Nem fog­lal­ko­zott az elő­je­lek­kel, ezért or­vos­hoz sem ment el. Ha­tal­mas hi­bája majd­nem az éle­tébe ke­rült.

Nem fog­lal­ko­zott az elő­je­lek­kel a szí­nész, ezért or­vos­hoz sem ment el. Ha­tal­mas hi­bája majd­nem az éle­tébe ke­rült.

Infarktust kapott Kőszegnél a sofőr, patakba borult a kamion!

Infarktust kapott Kőszegnél a sofőr, patakba borult a kamion!

Nincs élet­ve­szély­ben a sofőr, de a ka­mion tel­je­sen össze­tört.

Nincs élet­ve­szély­ben a sofőr, de a ka­mion tel­je­sen össze­tört.

Támad a gyilkos por! 14 ezer embert veszítünk el évente

Támad a gyilkos por! 14 ezer embert veszítünk el évente

Ott­hon sem va­gyunk biz­ton­ság­ban.

Évről évre egy kis­vá­ros­nyi ember hal meg a szálló por okozta be­teg­sé­gek miatt Ma­gyar­or­szá­gon. Nap mint nap be­lé­le­gez­zük a port a le­ve­gő­vel együtt.

Az orvosok egészségesnek találták a kómában fekvő Harangozó Terit

Az orvosok egészségesnek találták a kómában fekvő Harangozó Terit

Bol­do­gan élte min­den­nap­jait Ha­ran­gozó Teri, ő maga sem szá­mí­tott arra, hogy le­dönt­heti a lá­bá­ról egy sú­lyos be­teg­ség.

Hogy áll a meccs? - kérdezte az infarktusát túlélő edző a mentőben

Hogy áll a meccs? - kérdezte az infarktusát túlélő edző a mentőben

Szur­koló és já­té­kosa men­tette meg a ta­pol­cai tré­ner éle­tét.

A hely­ze­tet fel­is­merő, és gyor­san re­a­gáló szur­koló, va­la­mint saját já­té­kosa men­tette meg a ta­pol­cai tré­ner éle­tét, mi­u­tán ma­ga­te­he­tet­le­nül össze­esett a kis­pad mel­lett.

Meglepő hír: a sör csökkenti a rák kialakulásának veszélyét!

Meglepő hír: a sör csökkenti a rák kialakulásának veszélyét!

Jó hír a sör­imá­dók­nak: ked­venc ita­luk szá­mos po­zi­tív ha­tás­sal van az egész­sé­günkre.

Elhalt a magyar sztár agyának egy része

Elhalt a magyar sztár agyának egy része

Bódi Margó élete már sosem lesz tel­jes.

Bódi Margó élete már sosem lesz tel­jes.

Az orvosa miatt halt meg az idős bácsi

Az orvosa miatt halt meg az idős bácsi

Fel­füg­gesz­tett bör­tön vár­hat rá.

Nem utalta kór­házba a he­vesi be­te­gét az 59 éves orvos, ezért a bácsi még aznap dél­után meg­halt.

Mi van itt? Kijózanodtak a magyarok? Kevesebb az infarktus?

Mi van itt? Kijózanodtak a magyarok? Kevesebb az infarktus? Csökken az öngyilkosok száma?

10 év alatt a fe­lére csök­kent az al­ko­ho­lis­ták száma. 20 év alatt a har­ma­dára. Mi van a meg­lepő adat hát­te­ré­ben? A fi­a­ta­lok már nem pi­ál­nak, in­kább fü­vez­nek?

10 év alatt a fe­lére csök­kent az al­ko­ho­lis­ták száma.