CÍMKE: 'illegális határátlépés'

52 migránst fogtak Hercegszántónál

52 migránst fogtak Hercegszántónál

A mig­rá­ció a brüsszeli bü­rok­ra­ták sze­rint már nem lé­te­zik.

A mig­rá­ció a brüsszeli bü­rok­ra­ták sze­rint már nem lé­te­zik. A gya­kor­lat azon­ban azt mu­tatja, hogy vál­to­zat­la­nul ost­ro­mol­ják az or­szág­ha­tá­ro­kat.

Bedur­vult a hely­zet a déli ha­tár­nál, ez tör­tént éj­szaka

Bedur­vult a hely­zet a déli ha­tár­nál, ez tör­tént éj­szaka

Roham volt éj­­­szaka a déli ha­­tá­­ron, érez­­­he­­­tően több az or­­­szágba il­­­le­­­gá­­­li­­­san be­­­jutni akaró mig­­ráns.

FRISS HÍREK

Megpróbáltak bejutni: 20 illegális határátlépőt tartóztattak fel

Megpróbáltak bejutni: 20 illegális határátlépőt tartóztattak fel

A Bács-Kis­kun me­gyei rend­őrök­nek öt eset­nél kel­lett in­téz­ked­niük.

A Bács-Kis­kun me­gyei rend­őrök­nek öt eset­nél kel­lett in­téz­ked­niük.

Nem csökken a migrációs nyomás

Nem csökken a migrációs nyomás

Az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók to­vábbra is három irány­ból - Spa­nyol­or­szág és Olasz­or­szág felől, il­letve a Gö­rög­or­szág­ból ki­in­duló bal­káni úton - ér­kez­nek Eu­ró­pába.

Az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók to­vábbra is három irány­ból - Spa­nyol­or­szág és Olasz­or­szág felől, il­letve a Gö­rög­or­szág­ból ki­in­duló bal­káni úton - ér­kez­nek Eu­ró­pába.

Június közepe óta megint egyre több a migráns

Június közepe óta megint egyre több a migráns

Ismét emel­ke­dik a meg­aka­dá­lyo­zott ha­tár­át­lé­pé­sek, il­letve a Ma­gyar­or­szá­gon el­fo­gott il­le­gá­lis mig­rán­sok száma.

Ismét emel­ke­dik a rend­őr­ség által meg­aka­dá­lyo­zott ha­tár­át­lé­pé­sek, il­letve a Ma­gyar­or­szá­gon el­fo­gott il­le­gá­lis mig­rán­sok száma.

Újabb 11 migránst fogtak el mára virradóra a déli határainknál

Újabb 11 migránst fogtak el mára virradóra a déli határainknál

Három kü­lön­böző eset egy éjjel: össze­sen 11 il­le­gá­lis mig­ráns pró­bált meg be­jutni Ma­gyar­or­szág te­rü­le­tére.

Elképesztő, mi folyik a határnál: hatalmas migránscsoportot fogtak

Elképesztő, mi folyik a határnál: hatalmas migránscsoportot fogtak

Egy 30 fős tár­sa­sá­got tar­tóz­tat­tak fel a ma­gyar rend­őrök.

Egy 30 fős tár­sa­sá­got tar­tóz­tat­tak fel a ma­gyar rend­őrök.

Migránsok sebesítettek meg egy határrendészt, fegyver is előkerült

Migránsok sebesítettek meg egy határrendészt, fegyver is előkerült

Úgy tűnik, nem áll­nak le az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók: ez­út­tal egy ha­tár­ren­dészt is meg­se­be­sí­tet­tek.

Újabb migránsáradatot tartóztattak fel a határnál

Újabb migránsáradatot tartóztattak fel a határnál

Éjfél körül és haj­nal­ban is újabb be­ván­dor­ló­cso­por­tok pró­bál­koz­tak a ma­gyar ha­tár­nál.

Így próbált meg bejutni Magyarországra egy trükkös migráns

Így próbált meg bejutni Magyarországra egy trükkös migráns

A magát al­gé­riai ál­lam­pol­gár­nak valló férfi az éle­tét koc­káz­tatva uta­zott.

Egy magát al­gé­riai ál­lam­pol­gár­nak valló férfi az éle­tét koc­káz­tatva pró­bált be­jutni ha­zánkba. Ha nem ve­szik észre, talán már nem is élne...

Teherautók kerekei között bújnak meg a rafinált migránsok

Teherautók kerekei között bújnak meg a rafinált migránsok

A bajor rend­őr­ség 2016 ősze óta heti rend­sze­res­ség­gel raz­zi­á­zik a raub­lingi vas­út­ál­lo­má­son.

A bajor rend­őr­ség 2016 ősze óta heti rend­sze­res­ség­gel raz­zi­á­zik a raub­lingi vas­út­ál­lo­má­son.

Egyre többen próbálkoznak határsértéssel

Egyre többen próbálkoznak határsértéssel

Több tu­cat­nyi em­bert fog­tak el.

Sok mun­kát adnak a mig­rán­sok a ha­tár­őrök­nek. Most is több tu­cat­nyi em­bert fog­tak el.

Roham a határon: 10 percenként fognak el egy migránst

Roham a határon: 10 percenként fognak el egy migránst

Egy év alatt 56132 mig­ráns.

Az el­múlt egy évben össze­sen 56132 il­le­gá­lis ha­tár­át­lé­pőt tar­tóz­tat­tak fel az Egye­sült Ki­rály­ság déli ré­szén - tíz­per­cen­ként egy ember akadt fenn a hálón.

Migránsokat fogott a vámospércsi vadász

Migránsokat fogott a vámospércsi vadász

Egy bo­kor­ban ta­lált rájuk, és bát­ran ül­dözni kezdte őket. Három gyer­mek is buj­kált a til­tott ha­tár­át­lé­pők­kel, aki­ket vissza­küld­tek Ro­má­ni­ába.

Egy bo­kor­ban ta­lált rájuk, és bát­ran ül­dözni kezdte őket. Három gyer­mek is buj­kált a til­tott ha­tár­át­lé­pők­kel, aki­ket vissza­küld­tek Ro­má­ni­ába.

Kerítésre akasztott fejekkel ijesztegetik a migránsokat a határnál!

Kerítésre akasztott fejekkel ijesztegetik a migránsokat a határnál!

Ál­lí­tó­lag ezt a sza­kaszt rég­óta meg sem pró­bál­ták il­le­gá­li­san át­lépni...

Em­ber­fe­jek­kel ri­o­gat­ják a mig­rán­so­kat a ma­gyar-szerb ha­tár­nál. Ál­lí­tó­lag ezt a sza­kaszt rég­óta meg sem pró­bál­ták il­le­gá­li­san át­lépni. Azt nem tudni, hogy kik le­het­nek az el­kö­ve­tők...

Megbukott négy embercsempész rendőr!

Óriási a botrány: Megbukott négy embercsempész rendőr!

Négy rend­őrt is meg­vá­dol­tak azzal, hogy se­gít­sé­get nyúj­tot­tak több il­le­gá­lis ha­tár­át­lé­pő­nek.

Négy rend­őrt is meg­vá­dol­tak azzal, hogy se­gít­sé­get nyúj­tot­tak több il­le­gá­lis ha­tár­át­lé­pő­nek.

Fellázadtak az emberek Bulgáriában a migránsok ellen!

Fellázadtak az emberek Bulgáriában a migránsok ellen!

Már ön­vé­delmi osz­ta­gok jöt­tek létre.

Már ön­vé­delmi osz­ta­gok jöt­tek létre Bul­gá­ri­á­ban, így pró­bál­ják fel­tar­tóz­tatni az il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat.

Félmillió illegális migráns bolyong a németeknél

Félmillió illegális migráns a németeknél, nőhet a bűnözés

Hi­va­ta­los mun­kát nem kap­hat­nak

Csak a lét­szá­mot nö­ve­lik a fű alatt ér­kező mig­rán­sok a né­me­tek­nél. Hi­va­ta­los mun­kát nem kap­hat­nak.

Itt a vége! Így lépték át a zöldhatárt az utolsó migránsok

Itt a vége! Így lépték át a zöldhatárt az utolsó migránsok - Fotók

Még az utolsó per­cek­ben is jöt­tek.

Szom­bat éj­fél­től életbe lé­pett a ha­tár­zár a hor­vát-ma­gyar ha­tár­nál. Még az utolsó per­cek­ben is tö­me­gé­vel jöt­tek a mig­rán­sok!

Aggasztó! Ma reggelig ezer illegális bevándorlót fogtak el a határon!

Aggasztó! Ma reggelig ezer illegális bevándorlót fogtak el a határon!

Egyre több mig­ráns sze­retné át­lépni Ma­gyar­or­szág ha­tá­rait, a hely­zet egyre ke­zel­he­tet­le­nebbé válik...

20 millióan is átgázolhatnak Európán

20 millióan is átgázolhatnak Európán

Orbán Vik­tor az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás­sal kap­cso­lat­ban adott in­ter­jút a Focus német hír­ma­ga­zin­nak.

Orbán Vik­tor az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás­sal kap­cso­lat­ban adott in­ter­jút a Focus német hír­ma­ga­zin­nak.

Tűzparancs az Európai Unió határán

Tűzparancs az Európai Unió határán

Bol­gár ha­tár­őrök le­lőt­tek egy ha­tár­sértő mig­ránst.

Bol­gár ha­tár­őrök csü­tör­tök este le­lőt­tek egy afgán mig­ránst, aki Tö­rök­or­szág­ból pró­bált be­jutni Bul­gá­ri­ába. Az ügy­ben vizs­gá­lat in­dult, amely két fel­té­te­le­zés­nek jár utána.

Éjféltől a szírek sem tekinthetők menekülteknek

Éjféltől a szírek sem tekinthetők menekülteknek

Aki hét­főn éjfél után lépi át a ma­gyar-szerb ha­tárt, az életbe lépő sza­bá­lyok ér­tel­mé­ben biz­ton­sá­gos­nak te­kint­hető or­szág­ból ér­ke­zik.

Pengékkel megerősített kerítés fékezheti az illegális bevándorlókat

Pengékkel megerősített kerítés fékezheti az illegális bevándorlókat

Gőz­erő­vel épí­tik a mű­szaki ha­tár­zá­rat a ma­gyar-szerb ha­tá­ron.

Épí­tik a mű­szaki ha­tár­zá­rat a ma­gyar-szerb ha­tá­ron. A mun­ká­ban nem csak a ka­to­nák vesz­nek részt.

Áradat! Csak a hétvégén 1625-en szöktek be a magyar határon!

Áradat! Csak a hétvégén 1625-en szöktek be a magyar határon!

To­vábbra is árad­nak a me­ne­kül­tek Ma­gyar­or­szág déli ha­tá­rán. A ha­tá­ron dol­go­zók alig bír­ják a mun­kát. El tud­ják kép­zelni mi­lyen az, ami­kor egyet­len hét­vé­gén 1625 il­le­gá­lis be­lépő szö­kik át a ha­tá­ron?

To­vábbra is árad­nak a me­ne­kül­tek Ma­gyar­or­szág déli ha­tá­rán. A rend­őrök alig bír­ják a mun­kát.