CÍMKE: 'ikrek'

Így még sosem láttad a Király testvéreket

Így még sosem láttad a Király testvéreket

Ma ün­nepli 33. szü­le­tés­nap­ját Vik­tor és iker­test­vére.

Ma ün­nepli 33. szü­le­tés­nap­ját Vik­tor és iker­test­vére, Ben­ja­min.

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Nyolc éve lakik csa­lád­já­val ker­tes ház­ban Sági Szi­lárd.

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd.

Váratlan bejelentést tett Cristiano Ronaldo

Váratlan bejelentést tett Cristiano Ronaldo

Hét év után újabb nagy lé­pésre szánta el magát a Real Mad­rid klasszisa. Még a csa­ládja is meg­le­pő­dött a dön­té­sén, de örül­nek a hír­nek.

Hét év után újabb nagy lé­pésre szánta el magát a Real Mad­rid klasszisa. Még a csa­ládja is meg­le­pő­dött a dön­té­sén, de örül­nek...

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról.

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról, il­letve a meg­lepő hely­ze­tek­ről, ame­lyek­ből bőven ki­ju­tott már neki.

15 milliárd: George Clooney ennyit kér ezért...

15 milliárd: George Clooney ennyit kér ezért...

Jön­nek az ikrek, kevés a hely?

Jön­nek az ikrek, kevés a hely? Jú­ni­us­ban sze­rel­mé­vel gyer­me­kei szü­let­nek, most meg árulja a vil­lá­ját. Re­mél­jük, nem azért, mert ki­nőt­ték.

Beyoncé kipakolta az ikreket, most, hogy várja az ikreket

Beyoncé kipakolta az ikreket, most, hogy várja az ikreket

Eddig nem arról volt híres, hogy sokat mez­te­len­kedne. Az iker­ter­hes­sége azon­ban le­csalta róla a tex­tilt.

Eddig nem arról volt híres, hogy sokat mez­te­len­kedne. Az iker­ter­hes­sége azon­ban le­csalta róla a tex­tilt.

Megmutatta csodababáit a világ legboldogabb anyukája

Megmutatta csodababáit a világ legboldogabb anyukája

A 9 hó­na­pos ikrek anyu­kája a Fa­ce­bookra tett fel képet a ki­csik­ről.

A 9 hó­na­pos ikrek anyu­kája a Fa­ce­bookra tett fel képet a ki­csik­ről.

Hihetetlen! Így mentette meg a 2 éves ikertestvére életét!

Hihetetlen! Így mentette meg a 2 éves ikertestvére életét!

A szük­ség cso­dákra képes...

Össze­szo­rul az ember gyomra, ha meg­nézi az alábbi vi­deót! Kü­lö­nö­sen a kis­gyer­me­kek szü­lőké. Hős szü­le­tett...

Csodaikerpár: mindketten idősebbek a másiknál!

Csodaikerpár: mindketten idősebbek a másiknál!

Sa­muel előbb lá­tott nap­vi­lá­got, mint a test­vére, Ronan, aki mégis ko­ráb­ban szü­le­tett Sa­mu­el­nél!

Támadják a műsorvezetőt, amiért hamar bölcsődébe adta a gyerekeit

Támadják a műsorvezetőt, amiért hamar bölcsődébe adta a gyerekeit

Van­nak, akik túl ko­ra­i­nak tart­ják a dön­té­sét.

Van­nak, akik túl ko­ra­i­nak tart­ják, hogy a gaszt­ro­ki­bic és fe­le­sége úgy dön­tött: kö­zös­ség­ben a he­lyük az ik­re­ik­nek.

Erre várt az ország: Megmutatta gyermekei arcát Baby Gabi

Erre várt az ország: Megmutatta gyermekei arcát Baby Gabi

Né­hány hó­nap­pal ez­előtt hozta vi­lágra ik­reit.

Né­hány hó­nap­pal ez­előtt hozta vi­lágra ik­reit. Most meg­mu­tatta a gyö­nyörű csöpp­sé­gek pofi­ját is.

Hoppá: Egyszerre két férfi puszilgatta Osvárt Andit!

Hoppá: Egyszerre két férfi puszilgatta Osvárt Andit!

Igen iz­gal­mas pil­la­na­to­kat élt át!

Sze­rel­mén kívül egy másik férfi is rop­pant közel ke­rült hozzá, rá­adá­sul a ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben!

Beindult a szülés: "Most eltűnök, hogy nyugalomban hozzam világra a fiúkat"

Beindult a szülés: "Most eltűnök, hogy nyugalomban hozzam világra a fiúkat"

In­for­má­ci­ó­ink sze­rint meg­in­dult a szü­lés, a 38 éve­sen ik­re­ket váró Baby Gabi pén­tek este be­vo­nult a kór­házba.

Orvosi bravúrnak köszönheti életét Sára és Lili

Orvosi bravúrnak köszönheti életét Sára és Lili

Egy spe­ci­á­lis mű­téti el­já­rás­nak kö­szön­he­tően egész­sé­ge­sen szü­let­tek meg az ikrek. A ki­csi­ket még édes­any­juk ha­sá­ban ope­rál­ták meg.

Egy spe­ci­á­lis mű­téti el­já­rás­nak kö­szön­he­tően egész­sé­ge­sen szü­let­tek meg az ikrek. A ki­csi­ket még édes­any­juk ha­sá­ban ope­rál­ták meg az or­vo­sok.

Ez a tündéri ikerpár nézte végig szülei kivégzését Nyíregyházán

Ez a tündéri ikerpár nézte végig szülei kivégzését Nyíregyházán

Ko­lozs­vá­ron fog­ták el azt az or­vost, aki le­lőtt egy há­zas­párt Nyír­egy­há­zán.

Ko­lozs­vá­ron fog­ták el azt az or­vost, aki a gyanú sze­rint bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel lőtt le egy há­zas­párt Nyír­egy­há­zán. A szü­lők hét­éves gyer­me­kei végig néz­ték a gyil­kos­sá­got.

Szexi hármasikrek is rajthoz állnak Rióban

Szexi hármasikrek is rajthoz állnak Rióban

Ilyet még tuti nem lá­tott, az észt test­vér­párra fi­gyel az egész világ. Az egy­pe­téjű hár­ma­s­ik­rek va­sár­nap egy­más ellen fog­nak ver­se­nyezni.

Ilyet még tuti nem lá­tott, az észt test­vér­párra fi­gyel az egész világ. Az egy­pe­téjű hár­ma­s­ik­rek va­sár­nap egy­más ellen fog­nak ver­se­nyezni.

Így született meg burokban a kisbaba

Így született meg burokban a kisbaba

A sta­tisz­ti­kák sze­rint min­den 80.000 gye­rek közül eggyel tör­té­nik ha­sonló.

A sta­tisz­ti­kák sze­rint min­den 80.000 gye­rek közül csak eggyel tör­té­nik ha­sonló. Ez a spa­nyol baba hosszú per­ce­kig él­vez­hette még a mag­zat­bu­rok és víz vé­del­mező öle­lé­sét.

Nagy bejelentés: készen áll az apaságra Varga Viktor

Nagy bejelentés: készen áll az apaságra Varga Viktor

A le­ve­gő­ben van egy pici ér­ke­zése?

A le­ve­gő­ben van egy pici ér­ke­zése?

Egész hadsereg vigyáz Ronnie Woodék ikreire

Egész hadsereg vigyáz Ronnie Woodék ikreire

A Rol­ling Stones gi­tá­rosa nem fu­kar­ko­dik, ha gyer­me­ke­i­ről van szó.

A Rol­ling Stones gi­tá­rosa nem fu­kar­ko­dik, ha gyer­me­ke­i­ről van szó. A né­hány hetes ik­rek­hez jó pár em­bert fel­vett.

Nem tud betelni a világ ezzel az anyukával! Leigázta a netet, amit csinált!

Nem tud betelni a világ ezzel az anyukával! Leigázta a netet, amit csinált!

Hős­ként ün­nepli a világ ezt az anyu­kát. Mos­tanra több mint 70 mil­li­óan vál­tak a ra­jon­gó­jává. Nem vé­let­le­nül.

Így él a derekánál összenőtt sziámi ikerpár! Nem szeretnének szétválni

Így él a derekánál összenőtt sziámi ikerpár! Nem szeretnének szétválni

Bár az or­vo­sok tud­ná­nak se­gí­teni raj­tuk, ők együtt akar­nak ma­radni...

Bár az or­vo­sok tud­ná­nak se­gí­teni raj­tuk, ők együtt akar­nak ma­radni...

Ikrei lesznek a 68 éves sztárzenésznek!

Ikrei lesznek a 68 éves sztárzenésznek!

A Rol­ling Stones basszus­gi­tá­rosa, Ron Wood ikrek szü­le­té­sé­nek örül­het.

A Rol­ling Stones basszus­gi­tá­rosa, Ron Wood ikrek szü­le­té­sé­nek örül­het jú­ni­us­ban.

Sokkolta a hír az énekesnőt. Kétszeres anyuka lesz!

Sokkolta a hír az énekesnőt. Kétszeres anyuka lesz!

Baby Gabit meg­lep­ték or­vo­sai.

A vá­ran­dós Baby Gabit ala­po­san meg­lep­ték or­vo­sai. Azt tudta, hogy gyer­me­ket vár, ám erre a hírre nem volt fel­ké­szülve.

Így szoptatja ikreit a gorillamama - Szívmelengető videó

Így szoptatja ikreit a gorillamama

A bé­bi­ket az any­juk a mel­lén tartja, az apa fél­tőn óvja a fa­mí­liát, ne­hogy bárki is meg­za­varja a csa­ládi idillt.

Elő­ször je­len­tek meg képek egy af­ri­kai nem­zeti park­ban szü­le­tett go­ril­la­ik­rek­ről. A bé­bi­ket az any­juk a mel­lén tartja, mi­köz­ben az apa fél­tőn óvja a fa­mí­liát...

Halálos tragédia történt egy ikerpárral az olimpiai helyszínen

Halálos tragédia történt egy ikerpárral az olimpiai helyszínen

A 17 éves test­vé­rek éle­tébe ke­rült, hogy zárás után be­lóg­tak szán­kózni a bob­pá­lyára.

A 17 éves test­vé­rek éle­tébe ke­rült, hogy zárás után be­lóg­tak szán­kózni a bob­pá­lyára.

Nagymamája mentette meg a magára hagyott, beteg kisfiút

Családi dráma: nagymamája mentette meg a magára hagyott, beteg kisfiút

A sú­lyos ve­se­be­teg­ség­gel küzdő Zo­li­ká­ról ön­ként mond­tak le szü­lei.

Nyolc gyereket szült öt év alatt!

Nyolc gyereket szült öt év alatt!

Tíz éve még gyer­mek­te­len volt, most már ki­lenc kicsi bol­dog anyu­kája!

Egy új-zél­andi anyuka öt év alatt négy­szer volt vá­ran­dós. Mind a négy al­ka­lom­mal ik­rek­kel. Tíz éve még gyer­mek­te­len volt, most már ki­lenc kicsi bol­dog anyu­kája!

Újévi csoda: Ikrek lettek, de nem egy évben születtek

Újévi csoda: Ikrek lettek, de nem egy évben születtek

Egy ame­ri­kai édes­anya szil­vesz­ter nap­ján kez­dett el va­júdni ik­re­i­vel, de ami tör­tént, arra talán még ő sem szá­mí­tott.....

Egy ame­ri­kai édes­anya szil­vesz­ter nap­ján kez­dett el va­júdni ik­re­i­vel, de ami tör­tént, arra talán még ő sem szá­mí­tott.....

Elképesztő akaraterő: 75 kilót adott le, hogy teherbe essen, majd hármasikreket szült

Elképesztő akaraterő: 75 kilót adott le, hogy teherbe essen, majd hármasikreket szült

Az or­vo­sok le­mond­tak róla, de ő mégis te­herbe esett

Túl­sú­lya állt út­jába a gyer­mek­vál­la­lás­nak. Fan­tasz­ti­kus bra­vúrt haj­tott végre a fi­a­tal nő!

Így választanak párt maguknak az ikrek!

Hihetetlenül érdekes! Így választanak párt maguknak az ikrek!

Íme, né­hány meg­lepő tény a ko­pí­ro­zott test­vé­rek­ről.

A mai napon, ha Er­csi­ben jársz, nem a meleg miatt fogsz dup­lán látni, hi­szen ott ren­de­zik meg a 15. or­szá­gos iker­ta­lál­ko­zót. De miért is olyan ti­tok­za­to­sak?

Rokonaikat várják a szír ikrek a menekülttáborban!

Rokonaikat várják a szír ikrek a menekülttáborban!

Szinte sztá­rok let­tek a szír ikrek, akik Hor­go­son buk­kan­tak fel, és kö­nyö­rög­tek a rend­őrök­nek az át­ju­tá­sért. Si­ke­rült nekik.

Szinte sztá­rok let­tek a szír ikrek, akik Hor­go­son buk­kan­tak fel, és kö­nyö­rög­tek a rend­őrök­nek az át­ju­tá­sért. Si­ke­rült nekik, most Vá­mos­sza­ba­di­ban vár­ják el­ma­radt csa­lád­tag­ja­i­kat.

Egy anyuka húzása izzította be a fél internetet

Egy anyuka húzása izzította be a fél internetet

Iker­lá­nyok anyu­kája lé­pett egy szo­kat­lant. És ezen most száz­ez­rek vi­táz­nak.

Szexik, szőkék és egyformák! Íme a legszebb magyar ikerpár - Videó

Szexik, szőkék és egyformák! Íme a legszebb magyar ikerpár - Videó

A Bottka lá­nyok fe­jére ke­rült a ko­rona.

Elá­rasz­tot­ták Er­csit a szebb­nél-szebb iker­pá­rok, itt ren­dez­ték ugyanis a hét­vé­gén a 15. Iker­szép­ség­ver­senyt. A ko­rona végül a Bottka lá­nyok fe­jére ke­rült, akik még meg is könnyez­ték ki­rály­nővé vá­lasz­tá­su­kat.

A leghíresebb ikerpárok a sportpályákon

A leghíresebb ikerpárok a sportpályákon

A sport­pá­lyá­kon is arat­nak.

Meg­ér­zik, ha a má­sik­kal tör­té­nik va­lami, sok­szor kéz a kéz­ben érnek el si­ke­re­ket. Az iker­pá­rok a sport­pá­lyá­kon is arat­nak.