CÍMKE: 'ikrek'

Ezért néznek csodálkozva a somogyi mentős ikrekre a betegek

Ezért néznek csodálkozva a somogyi mentős ikrekre a betegek

Bé­kefi Ákos és Bé­kefi Tamás men­tő­ápoló a Ri­post­nak me­sélt csep­pet sem unal­mas éle­té­ről.

Szörnyű titokra derült fény Köllő Babett múltjából

Szörnyű titokra derült fény Köllő Babett múltjából

Bor­zal­mas idő­sza­kon me­he­tett ke­resz­tül a ma­gyar lu­xus­fe­le­ség. Ezt ki tudta róla?

Bor­zal­mas idő­sza­kon me­he­tett ke­resz­tül a lu­xus­fe­le­ség. Ezt ki tudta róla?

Hatalmasat nőttek George és Amal Clooney gyerekei: friss fotókon az ikrek

Hatalmasat nőttek George és Amal Clooney gyerekei: friss fotókon az ikrek

Iga­zán tün­dé­riek a 22 hó­na­pos ikrek, Ella és Ale­xan­der.

Iga­zán tün­dé­riek a 22 hó­na­pos ikrek, Ella és Ale­xan­der.

Megdöbbentek a szülők, amikor ezt látták a terhességi ultrahangon

Megdöbbentek a szülők, amikor ezt látták a terhességi ultrahangon

Hi­he­tet­len, mit mű­vel­tek az ikrek az édes­any­juk mé­hé­ben.

Hi­he­tet­len, mit mű­vel­tek az ikrek az édes­any­juk mé­hé­ben. Na­pok­kal ko­ráb­ban jöt­tek vi­lágra.

Csodababákat szült ez a nő, az orvosok nem láttak még ilyen elképesztő esetet

Csodababákat szült ez a nő, az orvosok nem láttak még ilyen elképesztő esetet

A 20 éves anyuka egy hó­nap­pal kisfia szü­le­tése után ik­rek­nek adott éle­tet. De vajon ho­gyan le­het­sé­ges ez?

Titkos részletek: így készül gyermekei születésére a magyar kézicsillag

Titkos részletek: így készül gyermekei születésére a magyar kézicsillag

Mikler Ro­land apás szü­lést ter­vez, a gye­re­kek au­gusz­tus végén ér­kez­nek.

Mikler Ro­land apás szü­lést ter­vez, a gye­re­kek au­gusz­tus végén ér­kez­nek. A vá­sár­lás­sal is ki­vár­nak.

Ennél meghatóbb fotót nem láttunk: így ölelik egymást a koraszülött ikrek

Ennél meghatóbb fotót nem láttunk: így ölelik egymást a koraszülött ikrek

A kis­lá­nyok­nak majd­nem egy tel­jes hó­na­pot külön kel­lett töl­te­niük köz­vet­le­nül a szü­le­té­sük után.

Orvosi csoda: Hetes ikreket szült a 25 éves anyuka

Orvosi csoda: Hetes ikreket szült a 25 éves anyuka

Az or­szág­ban ez volt az első ilyen eset.

Egy 25 éves iraki anyuka hetes ik­rek­nek adott éle­tet. A közel-ke­leti or­szág­ban ez volt az első ilyen eset. A kis­mama ter­mé­sze­tes úton szülte meg a pi­ci­ket.

Óriási bejelentést tett a magyar válogatott kapusa

Óriási bejelentést tett a magyar válogatott kapusa

Mikler Ro­land fe­le­sége ik­re­ket vár. A Sze­gedre vissza­térő já­té­kos az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be az öröm­hírt.

Mikler Ro­land fe­le­sége ik­re­ket vár. A Sze­gedre vissza­térő já­té­kos az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be az öröm­hírt.

Nyárig biztosan Pesten maradnak a sziámi ikrek

Nyárig biztosan Pesten maradnak a sziámi ikrek

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a szi­ámi ikrek mű­tét­jé­ről. Töb­bek közt vi­lá­gossá vált, med­dig ma­rad­nak Bu­da­pes­ten.

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a szi­ámi ikrek mű­tét­jé­ről. Töb­bek közt vi­lá­gossá vált, med­dig ma­rad­nak Bu­da­pes­ten.

Csoda történt az anyukával, így még soha sem fogantak hármasikrek!

Csoda történt az anyukával, így még soha sem fogantak hármasikrek!

Az or­vo­sok sze­rint olyasmi tör­tén a 36 éves brit anyu­ká­val, ami tu­do­má­nyo­san el­vi­ek­ben le­he­tet­len.

Árulkodó fotó: a jelek szerint ikrei lesznek a TV2 sztárjának

Árulkodó fotó: a jelek szerint ikrei lesznek a TV2 sztárjának

To­vább bővül a csa­lád­juk.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a hét­vé­gén je­len­tette be, hogy fi­a­tal ked­ve­sé­vel to­vább bővül a csa­lád­juk, ám azt nem tette egy­ér­tel­művé, hogy hány fővel.

Sejtelmes nyilatkozat: még a héten megtalálhatják az eltűnt Maddie-t?

Sejtelmes nyilatkozat: még a héten megtalálhatják az eltűnt Maddie-t?

Szü­lei azt gon­dol­ják, hogy másik két gyer­me­kük szü­le­tés­nap­jáig elő­ke­rül.

A kis­lány szü­lei azt gon­dol­ják, hogy másik két gyer­me­kük szü­le­tés­nap­jáig elő fog ke­rülni Mad­die is.

Ritka pillanat: megmutatta az ikreket Beyoncé, ekkorát nőttek

Ritka pillanat: megmutatta az ikreket Beyoncé, ekkorát nőttek

Az éne­kesnő fi­a­ta­labb gyer­me­kei már más­fél éve­sek.

Az éne­kesnő fi­a­ta­labb gyer­me­kei már más­fél éve­sek, de alig le­he­tett eddig látni őket. Pedig kár tit­kolni, hi­szen na­gyon éde­sek.

Ilyen se volt még, elképesztő kép készült a Clooney-ikrekről

Ilyen se volt még, elképesztő kép készült a Clooney-ikrekről

Édes­any­juk mind­ket­tő­jü­ket épp a kar­já­ban tar­totta, ami­kor meg­je­len­tek a le­si­fo­tó­sok. Ritka pil­la­nat ez a ra­jon­gók­nak!

Édes­any­juk mind­ket­tő­jü­ket épp a kar­já­ban tar­totta, ami­kor meg­je­len­tek a le­si­fo­tó­sok. Ritka pil­la­nat ez a ra­jon­gók­nak!

Árulkodó jelek: Ikreket vár Meghan Markle?

Árulkodó jelek: Ikreket vár Meghan Markle?

Fo­ga­dá­so­kat is köt­nek rá!

Egye­sek annyira biz­to­sak abban, hogy a sus­sexi her­cegné két kis­ba­bát hord a szíve alatt, hogy fo­ga­dá­so­kat is kö­töt­tek rá.

Ennél édesebb nincs: különleges videót osztott meg a 43 éves sztárapuka

Ennél édesebb nincs: különleges videót osztott meg a 43 éves sztárapuka

A sztár­éne­kes na­gyon óvja a ma­gán­éle­tét, de most ki­vé­telt tett és szív­me­len­gető vi­deót posz­tolt.

Először posztolt gyönyörű ikreiről Kollányi Zsuzsi

Először posztolt gyönyörű ikreiről Kollányi Zsuzsi

Nem­rég hozta nap­vi­lágra a hírt.

Még csak nem­rég hozta nap­vi­lágra a hírt, hogy ik­rek­nek adott éle­tet az éne­kesnő, aki több Majka slá­ger­ben is köz­re­mű­kö­dött.

Sokkoló részletek! Láncfűrésszel kergette meg ikertestvérét

Sokkoló részletek! Láncfűrésszel kergette meg ikertestvérét

A Ri­post-nak meg­szó­lalt a sér­tett.

A Ri­post-nak meg­szó­lalt a sér­tett, akit a saját iker­test­vére vá­gott meg lánc­fű­rés­szel.

Ijesztő vallomás, műteni kellett Kollányi Zsuzsi újszülött kisfiát

Ijesztő vallomás, műteni kellett Kollányi Zsuzsi újszülött kisfiát

A ma­gyar éne­kesnő elő­ször be­szélt az iker­ter­hes­sé­gét végig kí­sérő prob­lé­mák­ról.

A ma­gyar éne­kesnő elő­ször be­szélt az iker­ter­hes­sé­gét végig kí­sérő prob­lé­mák­ról.

Drámai részletek, ikrei születtek a magyar énekesnőnek

Drámai részletek, ikrei születtek a magyar énekesnőnek

Vá­rat­lan be­je­len­tés, Kol­lá­nyi Zsu­zsi­nak két fia van. Ben­cét mű­teni kel­lett, Bá­lin­tot pedig in­ku­bá­torba tet­ték.

Hatalmas öröm érte a legendás tévést: Megmutatta az apróságokat

Hatalmas öröm érte a legendás tévést: Megmutatta az apróságokat

Az egy­kori hír­adós csak rit­kán szá­mol be ra­jon­gó­i­nak pri­vát élete rész­le­te­i­ről, de most ki­vé­telt tett.

Szörnyű, amit ezek a migránsikrek egy német kisfiúval műveltek

Szörnyű, amit ezek a migránsikrek egy német kisfiúval műveltek

Egy hét­éves kisfiút sú­lyo­san össze­vert egy 9 éves iker­pár...

Egy hét­éves kisfiút sú­lyo­san össze­vert egy 9 éves iker­pár...

Csodababákat szült egy anyuka, elképesztő történet

Csodababákat szült egy anyuka, elképesztő történet

Csak az­után de­rült ki a brit anyu­ká­ról, hogy ikrei or­vosi cso­dá­nak szá­mí­ta­nak, mi­u­tán te­herbe esett...

Csak az­után de­rült ki a brit anyu­ká­ról, hogy ikrei or­vosi cso­dá­nak szá­mí­ta­nak, mi­u­tán te­herbe esett... Sze­ren­csére, a szü­lés­sel sem volt gond.

Vadító fotó, apró bikiniben pózolt a magyar sztárénekesnő

Vadító fotó, apró bikiniben pózolt a magyar sztárénekesnő

Kozma Orsi büszke az alak­jára.

Ami­óta Kozma Orsi iker­lá­nyai meg­szü­let­tek, ke­rülte a szín­pa­don, vagy a vi­deo­klip­je­i­ben a lenge öl­tö­ze­tet.

Előző házasságából származó gyermekeiről vallott Liptai szerelme

Előző házasságából származó gyermekeiről vallott Liptai szerelme

A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek vő­le­gé­nye két nyolc­éves lánnyal büsz­kél­ked­het, akik a leg­utóbbi hét­vé­gét is édes­ap­juk­kal töl­töt­ték.

Megrázó részletek derültek ki a 3 gyermekes Beyoncé terhességéről

Megrázó részletek derültek ki a 3 gyermekes Beyoncé terhességéről

Saját egész­sége mel­lett az ikrek is ve­szélybe ke­rül­tek.

Saját egész­sége mel­lett az ikrek is ve­szélybe ke­rül­tek, az or­vo­sok­nak ezért nem volt más vá­lasz­tása.

Hűha, ikrekkel várandós Tápai Szabina?

Hűha, ikrekkel várandós Tápai Szabina?

Szinte az első pil­la­nat­ban össze­jött a baba Ku­csera Gá­bo­rék­nál, kisfiuk is na­gyon örül.

Szinte az első pil­la­nat­ban össze­jött a baba Ku­csera Gá­bo­rék­nál, ami­nek nem csak a há­zas­pár, de kisfiuk is na­gyon örül.

Magyar orvosok választják szét a bangladesi sziámi ikreket

Ilyen még nem volt, magyar orvosok választják szét a bangladesi sziámi ikreket

Ma­gyar or­vo­so­kon a világ szeme: még idén sze­ret­nék be­fe­jezni a mű­tét­so­ro­za­tot.

Felfoghatatlan, mit műveltek az ikertanárok az iskolában

Felfoghatatlan, mit műveltek az ikertanárok az iskolában

Un­do­rító ké­pe­ket ké­szí­tet­tek a di­á­kok­ról, a rend­őrök ott­ho­nuk­ban is több tucat ilyen fotót ta­lál­tak.

Hallottál már ilyet? Ezek az ikrek 5 év korkülönbséggel születtek

Hallottál már ilyet? Ezek az ikrek 5 év korkülönbséggel születtek

Egy brit há­zas­pár so­káig küz­dött a má­so­dik gyer­me­kük szü­le­té­séért.

Egy brit há­zas­pár so­káig küz­dött azért, hogy meg­fo­gan­jon a má­so­dik gyer­me­kük. Öt évvel ké­sőbb azon­ban egy har­ma­dik kis­ba­bá­juk is szü­le­tett, aki gya­kor­la­ti­lag a kö­zépső fi­úcska iker­test­vére. Vajon ho­gyan le­het­sé­ges ez?

Ikreket vár Katalin? Vilmos herceg furcsa bejelentést tett

Ikreket vár Katalin? Vilmos herceg furcsa bejelentést tett

A her­ceg egy díj­át­adón be­szélt a baba ér­ke­zé­sé­ről, akit na­gyon vár, de ki­csit izgul is a jövő miatt.

A her­ceg egy díj­át­adón be­szélt a baba ér­ke­zé­sé­ről, akit na­gyon vár, de ki­csit izgul is a jövő miatt.

Nem hitte volna, hogy lesz még kisbabája: most ötös ikreket vár

Nem hitte volna, hogy lesz még kisbabája: most ötös ikreket vár

Hosszú éve­ken ke­resz­tül pró­bál­koz­tak a gyer­mek­ál­dás­sal. Most olyan csoda tör­tént, amire senki sem szá­mí­tott...

Hosszú éve­ken ke­resz­tül pró­bál­koz­tak a gyer­mek­ál­dás­sal. Most olyan csoda tör­tént, amire senki sem szá­mí­tott...

Most mutatták be az első fotókat, titokban szült ikreket a sztáranyuka

Most mutatták be az első fotókat, titokban szült ikreket a sztáranyuka

A sztár­pár eddig azt a hírt sem erő­sí­tette meg, hogy gyer­me­keik szü­let­tek, most azon­ban be­mu­tat­ták az egy hó­na­pos ik­re­ket.

Ma temetik az ikrek édesanyját

Ma temetik a hármas ikrek édesanyját

Ma vesz­nek végső bú­csút a hár­mas ikrek édes­any­já­tól.

Ma vesz­nek végső bú­csút sze­ret­tei a hár­mas ikrek édes­any­já­tól, Fá­bián-Hüse Ni­ko­lett-től Haj­dú­szo­bosz­lón. Az ön­kor­mány­zat vál­lalta a te­me­té­sét.

Lelepleződött Kurnyikova? Röpködnek a vádak a titkolózás miatt

Lelepleződött Kurnyikova? Röpködnek a vádak a titkolózás miatt

Rej­té­lyes ügy lett a vi­lág­ra­szóló gó­lya­hír­ből. Egy biz­tos: száz­mil­liós té­telt köl­tött a ba­bákra a sztár­pár.

Meglepő dologra kényszerült George Clooney az ikrei miatt

Meglepő dologra kényszerült George Clooney az ikrei miatt

A szí­nész rend­kí­vül elő­re­látó.

A szí­nész nem­csak rend­kí­vül elő­re­látó, hanem el­ké­pesz­tően jófej is. Más biz­to­san nem tett volna ilyet.

Hálás, de dühös is a félárva ikrek apja

Hálás, de dühös is a félárva ikrek apja

Igaz­ság­ügyi szak­ér­tőt fo­ga­dott, vá­la­szo­kat vár fe­le­sége or­vo­sá­tól és a kór­ház­tól. Az édes­apa hálás az em­be­rek­nek, de tudni sze­retné, miért kel­lett meg­hal­nia a fe­le­sé­gé­nek.

Igaz­ság­ügyi szak­ér­tőt fo­ga­dott, vá­la­szo­kat vár fe­le­sége or­vo­sá­tól és a kór­ház­tól. Az édes­apa hálás az em­be­rek­nek, de tudni sze­retné, miért kel­lett meg­hal­nia a fe­le­sé­gé­nek.

Megszülettek a terhességét titkoló Anna Kurnyikova ikrei

Megszülettek a terhességét titkoló Anna Kurnyikova ikrei

A ki­csik jól van­nak.

A ki­csik és az új­don­sült sztár­anyuka is jól van­nak. De hogy­hogy nem tudta senki, hogy babát vár?

Tudni akarja a gyászoló apa, miért halt bele a szülésbe az ikrek anyukája

Tudni akarja a gyászoló apa, miért halt bele a szülésbe az ikrek anyukája

Fel­rob­ban­totta az in­ter­ne­tet hét­vé­gén a haj­dú­szo­bosz­lói pár tra­gé­di­ája.

Szír ikerpár erőszakolhatta meg a 14 éves lányt

Szír ikerpár erőszakolhatta meg a 14 éves lányt

A német ügyész­ség azzal vádol egy 14 éves szír iker­párt, hogy egy velük egy­idős lányt meg­erő­sza­kol­tak.

A német ügyész­ség azzal vádol egy 14 éves szír iker­párt, hogy egy velük egy­idős lányt meg­erő­sza­kol­tak.

Itt vannak a legújabb képek a Clooney-ikrekről!

Itt vannak a legújabb képek a Clooney-ikrekről!

A Clo­o­ney csa­lád el­me­ne­kült a tél elől, amit egy szem­fü­les pap­arazzo si­ke­re­sen meg­örö­kí­tett.

A Clo­o­ney csa­lád el­me­ne­kült a tél elől, amit egy szem­fü­les pap­arazzo si­ke­re­sen meg­örö­kí­tett, a fotók pedig nap­vi­lá­got lát­tak.

Beyoncé hibátlan testére nincsenek szavak

Beyoncé hibátlan testére nincsenek szavak

Min­den­kit le­nyű­gö­zött.

Az ikrei szü­le­tése óta elő­ször lé­pett a vörös sző­nyegre az éne­kesnő, és min­den­kit le­nyű­gö­zött.

Koraszülött babáit látogatta meg az anya, szörnyethalt

Koraszülött babáit látogatta meg az anya, szörnyethalt

Ha­lá­los bal­ese­tet szen­ve­dett.

A hat­gye­re­kes anya ha­za­felé tar­tott a kór­ház­ból, mikor ha­lá­los bal­ese­tet szen­ve­dett.

Így még sosem láttuk: megérkeztek az első fotók Beyonce ikreiről

Így még sosem láttuk: megérkeztek az első fotók Beyonce ikreiről

A ki­csi­ket még nem fo­tóz­ták le azóta, hogy szü­le­té­sük­kor édes­any­juk meg­mu­tatta őket.

A ki­csi­ket még nem fo­tóz­ták le azóta, hogy szü­le­té­sük­kor édes­any­juk meg­mu­tatta őket.

Különös fotók: Így bulizott az éjszakában Amal Clooney

Különös fotók: Így bulizott az éjszakában Amal Clooney

Eddig min­den ide­jét gyer­me­ke­i­nek szen­telte, most vi­szont úgy dön­tött, hogy kirúg a hám­ból!

Eddig min­den ide­jét gyer­me­ke­i­nek szen­telte, most vi­szont úgy dön­tött, hogy kirúg a hám­ból!

Zavarta a gyereksírás, halálra rázta a kisbabát a kegyetlen apa

Zavarta a gyereksírás, halálra rázta a kisbabát a kegyetlen apa

A kis­lány iker­test­vé­rét is meg­nyo­mo­rí­totta az ide­ges férfi - ál­lí­tó­lag a rá­zás­sal akarta le­csil­la­pí­tani a pi­ci­ket.

Hihetetlen, mit meg nem tett az 53 éves Mónika, hogy ikrei legyenek

Hihetetlen, mit meg nem tett az 53 éves Mónika, hogy ikrei legyenek

Két grúz bér­anya szült ik­re­ket egy 53 éves, négy­gyer­me­kes ma­gyar nőnek.

Hihetetlen cukiság: Élő videóban mutatta meg ikreit Ronaldo

Hihetetlen cukiság: Élő videóban mutatta meg ikreit Ronaldo

A Real Mad­rid szu­per­sztár­já­nak ikrei alig négy hó­napja, bér­anyá­tól jöt­tek a vi­lágra. Ro­naldo most élő vi­de­ó­ban mu­tatta meg őket a vi­lág­nak.

A Real Mad­rid szu­per­sztár­já­nak ikrei alig négy hó­napja, bér­anyá­tól jöt­tek a vi­lágra. Ro­naldo most élő vi­de­ó­ban mu­tatta meg őket a vi­lág­nak.

Hoppá, úgy néz ki, megint várandós George Clooney neje

Hoppá, úgy néz ki, megint várandós George Clooney neje

Még csak három hó­na­po­sak a vi­lág­sztár és fe­le­sége ikrei, de máris azt be­szé­lik, jön a kö­vet­kező baba.

Még csak három hó­na­po­sak a vi­lág­sztár és fe­le­sége ikrei, de máris azt be­szé­lik, jön a kö­vet­kező baba. George Clo­o­ney és gyö­nyörű neje majd össze­es­nek a fá­rad­ság­tól, ami­óta meg­szü­let­tek a ki­csik, de na­gyon bol­do­gok. A film­sztár éppen ezért egy­előre nem ter­vezte a csa­lád­bő­ví­tést.

Vallott George Clooney: naponta négyszer fakad sírva

Vallott George Clooney: naponta négyszer fakad sírva

Három hó­napja szü­let­tek meg a sár­mos szí­nész ikrei, akik­től most vált el elő­ször hosszabb időre.

Három hó­napja szü­let­tek meg a sár­mos szí­nész és az ügy­védnő ikrei, Clo­o­ney most vált el elő­ször hosszabb időre a csa­lád­já­tól.

Ezért is különleges, hogy hármas ikrek születtek Borsodban

Ezért is különleges, hogy hármas ikrek születtek Borsodban

Ezért is különleges, hogy hármas ikrek születtek Borsodban

Hár­mas ikrek lát­tak nap­vi­lá­got a Bor­sod-Abaúj-Zemp­lén Me­gyei Köz­ponti Kór­ház és Egye­temi Ok­tató Kór­ház Szü­lé­szet-nő­gyó­gyá­szati osz­tá­lyán.

Beyoncé a szülés után dögösebb, mint valaha

Beyoncé a szülés után dögösebb, mint valaha

El­ké­pesztő ha­tás­sal volt az éne­kesnő tes­tére az ikrei szü­le­tése.

El­ké­pesztő ha­tás­sal volt az éne­kesnő tes­tére az ikrei szü­le­tése, és most jobb az alakja, mint ko­ráb­ban.

Gólyahír, ikreket vár a népszerű énekesnő

Gólyahír, ikreket vár a népszerű énekesnő

A ha­tal­mas öröm­hír­ről az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak.

A ha­tal­mas öröm­hír­ről az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak.

Tündéri fotón mutatta meg újszülött ikreit Ronaldo

Tündéri fotón mutatta meg újszülött ikreit Ronaldo

Már három gye­reke van.

Nem­csak a por­tu­gál fut­ball­zseni lát­hatta elő­ször az ik­re­ket, hanem a világ is.

Beleöregedett az apaságba George Clooney

Beleöregedett az apaságba George Clooney

Talán még maga sem gon­dolta volna, mennyi ál­mat­lan éj­sza­ká­val jár egy iker­pár.

Talán még maga sem gon­dolta volna, mennyi ál­mat­lan éj­sza­ká­val jár egy iker­pár.

Itt az első szenzációs fotó Beyoncé gyönyörű ikreiről

Itt az első szenzációs fotó Beyoncé gyönyörű ikreiről

A vi­lág­hírű éne­kesnő ez­út­tal sem bí­zott sem­mit a vé­let­lenre, ezzel a kép­pel is min­den­kit meg­le­pett.

15 milliárdos luxusvillába viszi haza az ikreket Beyoncé

15 milliárdos luxusvillába viszi haza az ikreket Beyoncé

Le­nyű­göző kö­rül­mé­nyek kö­zött él a leg­job­ban ke­reső sztár­pár és a három gye­re­kük.

Le­nyű­göző kö­rül­mé­nyek kö­zött él a leg­job­ban ke­reső sztár­pár és a három gye­re­kük.

Kiderült, mi baja van Beyoncé ikreinek

Kiderült, mi baja van Beyoncé ikreinek

Ko­ráb­ban több­féle ta­lál­ga­tás is szárnyra ka­pott már arról, hogy miért nem mu­tatja meg végre kis­ba­báit az éne­kesnő.

Ko­ráb­ban több­féle pletyka is szárnyra ka­pott már arról, hogy miért nem mu­tatja meg végre kis­ba­báit az éne­kesnő.

Bréking! Kórházban a díva, bármikor újra anya lehet

Bréking! Kórházban a díva, bármikor újra anya lehet

Bár­mi­kor meg­szü­let­het­nek az ikrek.

Bár­mi­kor meg­szü­let­het­nek az ikrek, már a szü­lé­sze­ten van Beyoncé!

Ikrei születtek a sztárfocistának, de nem a párja az édesanya

Ikrei születtek a sztárfocistának, de nem a párja az édesanya

Ti­tok­ban meg­szü­let­het­tek Cris­ti­ano Ro­naldo ikrei, egy kisfiú és egy kis­lány.

Aggasztó hírt kapott az orvosoktól Beyoncé

Aggasztó hírt kapott az orvosoktól Beyoncé

Egy neve el­hall­ga­tá­sát kérő benn­fen­tes el­árulta, miért nem vi­heti haza a kór­ház­ból új­szü­lött ik­reit a 35 éves éne­kesnő.

Egy neve el­hall­ga­tá­sát kérő benn­fen­tes el­árulta, miért nem vi­heti haza a kór­ház­ból új­szü­lött ik­reit a 35 éves éne­kesnő.

Ilyenek George Clooney ikrei

Ilyenek George Clooney ikrei

A szí­nész-ren­dező édes­apja, Nick Clo­o­ney bol­do­gan me­sélt új­szü­lött uno­ká­i­ról, aki­ket rö­vid­del a szü­lés után lát­ha­tott is.

A szí­nész-ren­dező édes­apja, Nick Clo­o­ney bol­do­gan me­sélt új­szü­lött uno­ká­i­ról, aki­ket rö­vid­del a szü­lés után lát­ha­tott is.

Örvendjen mindenki, megérkeztek George Clooney ikrei!

Örvendjen mindenki, megérkeztek George Clooney ikrei!

Kedd reg­gel jött el a nagy pil­la­nat.

Kedd reg­gel George Clo­o­ney fe­le­sége éle­tet adott az első gye­re­ke­ik­nek.

Sági Szilárd: Az ikrek mellett egy harmadik is elférne!

Sági Szilárd: Az ikrek mellett egy harmadik is elférne!

Még nem na­pi­rendi téma kö­zöt­tük.

A Nagy Duett sztár­já­nak és fe­le­sé­gé­nek egyre gyak­rab­ban gra­tu­lál­nak a kö­vet­kező ba­bá­hoz, hol­ott ez még nem na­pi­rendi téma kö­zöt­tük.

Luxuskórházban születtek meg George Clooney ikrei

Luxuskórházban születtek meg George Clooney ikrei

Nem spó­rolt George Clo­o­ney fe­le­sége és gye­re­keik ké­nyel­mén, a világ leg­elő­ke­lőbb szü­lé­sze­tén vi­sel­ték gond­ju­kat.

Nem spó­rolt George Clo­o­ney fe­le­sége és gye­re­keik ké­nyel­mén, a világ leg­elő­ke­lőbb szü­lé­sze­tén vi­sel­ték gond­ju­kat.

Így még sosem láttad a Király testvéreket

Így még sosem láttad a Király testvéreket

Ma ün­nepli 33. szü­le­tés­nap­ját Vik­tor és iker­test­vére, Ben­ja­min. Ebből az al­ka­lom­ból meg­ható gyer­mek­kori fo­tó­val kö­szön­tötte őket Ins­tag­ram-ol­da­lán Linda.

Ma ün­nepli 33. szü­le­tés­nap­ját Vik­tor és iker­test­vére Ben­ja­min. Ebből az al­ka­lom­ból meg­ható gyer­mek­kori fo­tó­val kö­szön­tötte őket Ins­tag­ram-ol­da­lán Linda. A három test­vér na­gyon jóban van egy­más­sal, ami­kor csak tud­nak, ta­lál­koz­nak. Igaz, Ben­ja­min New York­ban lakik, de most is kint van nála az egész csa­lád, mert meg­szü­le­tett kisfia.

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd. Az ikrek már két­éve­sek, a ház is majd­nem ké­szen van. Kö­rül­néz­tünk!

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd. Az ikrek már két­éve­sek, a ház is majd­nem ké­szen van. Kö­rül­néz­tünk!

Váratlan bejelentést tett Cristiano Ronaldo

Váratlan bejelentést tett Cristiano Ronaldo

Hét év után újabb nagy lé­pésre szánta el magát a fut­ball­klasszis.

Hét év után újabb nagy lé­pésre szánta el magát a fut­ball­klasszis.

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról.

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról, il­letve a meg­lepő hely­ze­tek­ről, ame­lyek­ből bőven ki­ju­tott már neki.

15 milliárd: George Clooney ennyit kér ezért...

15 milliárd: George Clooney ennyit kér ezért...

Jön­nek az ikrek, kevés a hely?

Jön­nek az ikrek, kevés a hely? Jú­ni­us­ban sze­rel­mé­vel gyer­me­kei szü­let­nek, most meg árulja a vil­lá­ját. Re­mél­jük, nem azért, mert ki­nőt­ték.

Sokan támadták Sági Szilárdékat, amiért hamar bölcsődébe adták az ikreket

Támadják a műsorvezetőt, amiért hamar bölcsődébe adta a gyerekeit

Van­nak, akik túl ko­ra­i­nak tart­ják, hogy a gaszt­ro­ki­bic és fe­le­sége úgy dön­tött: kö­zös­ség­ben a helye az ik­re­ik­nek.

Nehéz feladat elé állítják újszülött ikrei Bálint Ádámot

Nehéz feladat elé állítják újszülött ikrei Bálint Ádámot

Ikrei szü­let­tek az Ope­rett­szín­ház sztár­szí­né­szé­nek, ám a picik nehéz fel­adat elé ál­lít­ják az éne­kest.

Ikrei szü­let­tek az Ope­rett­szín­ház sztár­szí­né­szé­nek, ám a picik nehéz fel­adat elé ál­lít­ják az éne­kest.

Beyoncé kipakolta az ikreket, most, hogy várja az ikreket

Beyoncé kipakolta az ikreket, most, hogy várja az ikreket

A ter­hes­ség le­csalta róla a tex­tilt.

Eddig nem arról volt híres az éne­kesnő, hogy sokat mez­te­len­kedne. Az iker­ter­hes­sége azon­ban le­csalta róla a tex­tilt.

Megmutatta csodababáit a világ legboldogabb anyukája

Megmutatta csodababáit a világ legboldogabb anyukája

A 9 hó­na­pos ikrek anyu­kája a Fa­ce­bookra tett fel képet a ki­csik­ről. El­ké­pesztő, de a kis­ba­bák szem- és bőr­színe is kü­lön­bö­zik.

Hihetetlen! Így mentette meg a 2 éves ikertestvére életét!

Hihetetlen! Így mentette meg a 2 éves ikertestvére életét!

A szük­ség meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan erő­ket moz­gat meg. A na­pok­ban egy pici hős szü­le­tett...

A szük­ség meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan erő­ket moz­gat meg. A na­pok­ban egy pici hős szü­le­tett...

Csodaikerpár: mindketten idősebbek a másiknál!

Csodaikerpár: mindketten idősebbek a másiknál!

Sa­muel előbb lá­tott nap­vi­lá­got, mint a test­vére, Ronan, aki mégis ko­ráb­ban szü­le­tett Sa­mu­el­nél!

Sa­muel előbb lá­tott nap­vi­lá­got, mint a test­vére, Ronan, aki mégis ko­ráb­ban szü­le­tett Sa­mu­el­nél!

Orvosi bravúrnak köszönhetik életüket az ikrek

Orvosi bravúrnak köszönheti életét Sára és Lili

Spe­ci­á­lis mű­té­tet vé­gez­tek.

Egy spe­ci­á­lis mű­téti el­já­rás­nak kö­szön­he­tően egész­sé­ge­sen szü­let­tek meg az ikrek. A ki­csi­ket még édes­any­juk ha­sá­ban ope­rál­ták meg az or­vo­sok.

Hoppá: Egyszerre két férfi puszilgatta Osvárt Andit!

Hoppá: Egyszerre két férfi puszilgatta Osvárt Andit!

Igen iz­gal­mas pil­la­na­to­kat élt át!

Sze­rel­mén kívül egy másik férfi is rop­pant közel ke­rült hozzá, rá­adá­sul a ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben!

Erre várt az ország: Megmutatta gyermekei arcát Baby Gabi

Erre várt az ország: Megmutatta gyermekei arcát Baby Gabi

Né­hány hó­nap­pal ez­előtt hozta vi­lágra ik­reit.

Né­hány hó­nap­pal ez­előtt hozta vi­lágra ik­reit. Most pedig végre meg­mu­tatta a gyö­nyörű csöpp­sé­gek pofi­ját is.

Szexi hármasikrek is rajthoz állnak Rióban

Szexi hármasikrek is rajthoz állnak Rióban

Ilyet még tuti nem lá­tott, az észt test­vér­párra fi­gyel az egész világ.

Ilyet még tuti nem lá­tott, az észt test­vér­párra fi­gyel az egész világ. Az egy­pe­téjű hár­ma­s­ik­rek va­sár­nap egy­más ellen fog­nak ver­se­nyezni, Ins­tag­ra­mon lehet kö­vetni a triót.

Így született meg burokban a kisbaba

Így született meg burokban a kisbaba

A sta­tisz­ti­kák sze­rint min­den 80.000 gye­rek közül eggyel tör­té­nik ha­sonló.

A sta­tisz­ti­kák sze­rint min­den 80.000 gye­rek közül csak eggyel tör­té­nik ha­sonló. Ez a spa­nyol baba hosszú per­ce­kig él­vez­hette még a mag­zat­bu­rok és víz vé­del­mező öle­lé­sét.

Ez a tündéri ikerpár nézte végig szülei kivégzését Nyíregyházán

Ez a tündéri ikerpár nézte végig szülei kivégzését Nyíregyházán

Ko­lozs­vá­ron fog­ták el azt az or­vost, aki le­lőtt egy há­zas­párt Nyír­egy­há­zán.

Ko­lozs­vá­ron fog­ták el azt az or­vost, aki a gyanú sze­rint bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel lőtt le egy há­zas­párt Nyír­egy­há­zán. A szü­lők hét­éves gyer­me­kei végig néz­ték a gyil­kos­sá­got.