CÍMKE: 'ikrek'

Beyoncé hibátlan testére nincsenek szavak

Beyoncé hibátlan testére nincsenek szavak

Az ikrei szü­le­tése óta elő­ször lé­pett a vörös sző­nyegre az éne­kesnő, és min­den­kit le­nyű­gö­zött.

Koraszülött babáit látogatta meg az anya, szörnyethalt

Koraszülött babáit látogatta meg az anya, szörnyethalt

A hat­gye­re­kes anya ha­za­felé tar­tott a kór­ház­ból, mikor ha­lá­los bal­ese­tet szen­ve­dett.

Hihetetlen cukiság: Élő videóban mutatta meg ikreit Ronaldo

Hihetetlen cukiság: Élő videóban mutatta meg ikreit Ronaldo

A Real Mad­rid szu­per­sztár­já­nak ikrei alig négy hó­napja, bér­anyá­tól jöt­tek a vi­lágra.

A Real Mad­rid szu­per­sztár­já­nak ikrei alig négy hó­napja, bér­anyá­tól jöt­tek a vi­lágra.

Zavarta a gyereksírás, halálra rázta a kisbabát a kegyetlen apa

Zavarta a gyereksírás, halálra rázta a kisbabát a kegyetlen apa

A kis­lány iker­test­vé­rét is meg­nyo­mo­rí­totta az ide­ges férfi.

A kis­lány iker­test­vé­rét is meg­nyo­mo­rí­totta a férfi - ál­lí­tó­lag a rá­zás­sal akarta le­csil­la­pí­tani a pi­ci­ket.

Szemérmetlen hirdetésben keresnek férjet a szexi leszbikus ikrek

Szemérmetlen hirdetésben keresnek férjet a szexi leszbikus ikrek

Azt sze­ret­nék, hogy ha a fér­jük mind­ket­te­jü­ket el­fo­gadná, és je­len­tős anyagi tá­mo­ga­tást tudna nyúj­tani szá­mukra.

Hihetetlen, mit meg nem tett az 53 éves Mónika, hogy ikrei legyenek

Hihetetlen, mit meg nem tett az 53 éves Mónika, hogy ikrei legyenek

Két grúz bér­anya szült ik­re­ket egy 53 éves, négy­gyer­me­kes ma­gyar nőnek.

Két grúz bér­anya szült ik­re­ket egy 53 éves, négy­gyer­me­kes ma­gyar nőnek.

Vallott George Clooney: naponta négyszer fakad sírva

Vallott George Clooney: naponta négyszer fakad sírva

Nem­rég szü­let­tek meg az ikrek.

Három hó­napja szü­let­tek meg a sár­mos szí­nész és az ügy­védnő ikrei, Clo­o­ney most vált el elő­ször hosszabb időre a csa­lád­já­tól.

Ezért is különleges, hogy hármas ikrek születtek Borsodban

Ezért is különleges, hogy hármas ikrek születtek Borsodban

Ezért is különleges, hogy hármas ikrek születtek Borsodban

Hár­mas ikrek lát­tak nap­vi­lá­got a Bor­sod-Abaúj-Zemp­lén Me­gyei Köz­ponti Kór­ház és Egye­temi Ok­tató Kór­ház Szü­lé­szet-nő­gyó­gyá­szati osz­tá­lyán.

Hoppá, úgy néz ki, megint várandós George Clooney neje

Hoppá, úgy néz ki, megint várandós George Clooney neje

Még csak három hó­na­po­sak a vi­lág­sztár és fe­le­sége ikrei, de máris azt be­szé­lik, jön a kö­vet­kező baba.

Még csak három hó­na­po­sak a vi­lág­sztár és fe­le­sége ikrei, de máris azt be­szé­lik, jön a kö­vet­kező baba. George Clo­o­ney és gyö­nyörű neje majd össze­es­nek a fá­rad­ság­tól, ami­óta meg­szü­let­tek a ki­csik, de na­gyon bol­do­gok. A film­sztár éppen ezért egy­előre nem ter­vezte a csa­lád­bő­ví­tést.

Beyoncé a szülés után dögösebb, mint valaha

Beyoncé a szülés után dögösebb, mint valaha

El­ké­pesztő ha­tás­sal volt a 35 éves éne­kesnő tes­tére az ikrei szü­le­tése, és most jobb az alakja, mint bár­mi­kor ko­ráb­ban.

El­ké­pesztő ha­tás­sal volt az éne­kesnő tes­tére az ikrei szü­le­tése, és most jobb az alakja, mint ko­ráb­ban.

Beleöregedett az apaságba George Clooney

Beleöregedett az apaságba George Clooney

Évek­kel tűnik idő­sebb­nek!

Né­hány hó­napja még alig várta, hogy apa le­gyen, azt azon­ban talán még maga sem gon­dolta volna, mennyi ál­mat­lan éj­sza­ká­val jár egy iker­pár.

Gólyahír, ikreket vár a népszerű énekesnő

Gólyahír, ikreket vár a népszerű énekesnő

Az is­mert ame­ri­kai sztár a ha­tal­mas öröm­hír­ről az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak. Feb­ru­árra várja gyer­me­keit.

Az is­mert ame­ri­kai sztár a ha­tal­mas öröm­hír­ről az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak. Feb­ru­árra várja gyer­me­keit.

Itt az első szenzációs fotó Beyoncé gyönyörű ikreiről

Itt az első szenzációs fotó Beyoncé gyönyörű ikreiről

A vi­lág­hírű éne­kesnő ez­út­tal sem bí­zott sem­mit a vé­let­lenre, ezzel a kép­pel is min­den­kit meg­le­pett.

A vi­lág­hírű éne­kesnő ez­út­tal sem bí­zott sem­mit a vé­let­lenre, ezzel a kép­pel is min­den­kit meg­le­pett.

Tündéri fotón mutatta meg újszülött ikreit Ronaldo

Tündéri fotón mutatta meg újszülött ikreit Ronaldo

Nem­csak a por­tu­gál fut­ball­zseni lát­hatta elő­ször az ik­re­ket, hanem a világ is.

Nem­csak a por­tu­gál fut­ball­zseni lát­hatta elő­ször az ik­re­ket, hanem a világ is.

15 milliárdos luxusvillába viszi haza az ikreket Beyoncé

15 milliárdos luxusvillába viszi haza az ikreket Beyoncé

Le­nyű­göző kö­rül­mé­nyek.

Le­nyű­göző kö­rül­mé­nyek kö­zött él a leg­job­ban ke­reső sztár­pár és a három gye­re­kük.

Kiderült, mi baja van Beyoncé ikreinek

Kiderült, mi baja van Beyoncé ikreinek

Ko­ráb­ban is plety­kál­tak arról, hogy mi lehet a bajuk a kis­ba­bák­nak...

Ko­ráb­ban is plety­kál­tak arról, hogy miért nem mu­tatja még meg kis­ba­báit az éne­kesnő.

Aggasztó hírt kapott az orvosoktól Beyoncé

Aggasztó hírt kapott az orvosoktól Beyoncé

Ki­de­rült, miért nem vi­heti haza a kór­ház­ból új­szü­lött ik­reit!

Ki­de­rült, miért nem vi­heti haza a kór­ház­ból új­szü­lött ik­reit!

Luxuskórházban születtek meg George Clooney ikrei

Luxuskórházban születtek meg George Clooney ikrei

Nem spó­rolt George Clo­o­ney.

Nem spó­rolt George Clo­o­ney fe­le­sége és gye­re­keik ké­nyel­mén, a világ leg­elő­ke­lőbb szü­lé­sze­tén vi­sel­ték gond­ju­kat.

Bréking! Kórházban a díva, bármikor újra anya lehet

Bréking! Kórházban a díva, bármikor újra anya lehet

Bár­mi­kor meg­szü­let­het­nek az ikrek, már a szü­lé­sze­ten van Beyoncé! A ra­jon­gók már tűkön ülve vár­ják a hírt.

Bár­mi­kor meg­szü­let­het­nek az ikrek, már a szü­lé­sze­ten van Beyoncé! A ra­jon­gók már tűkön ülve vár­ják a be­je­len­tést.

Ikrei születtek a sztárfocistának, de nem a párja az édesanya

Ikrei születtek a sztárfocistának, de nem a párja az édesanya

Ti­tok­ban meg­szü­let­het­tek Cris­ti­ano Ro­naldo ikrei, egy kisfiú és egy kis­lány.

Ilyenek George Clooney ikrei

Ilyenek George Clooney ikrei

A szí­nész-ren­dező édes­apja bol­do­gan me­sélt új­szü­lött uno­ká­i­ról.

A szí­nész-ren­dező édes­apja bol­do­gan me­sélt új­szü­lött uno­ká­i­ról, aki­ket rö­vid­del a szü­lés után lát­ha­tott is.

Örvendjen mindenki, megérkeztek George Clooney ikrei!

Örvendjen mindenki, megérkeztek George Clooney ikrei!

Kedd reg­gel George Clo­o­ney fe­le­sége éle­tet adott az első gye­re­ke­ik­nek, egy fi­ú­nak és egy lány­nak.

Kedd reg­gel George Clo­o­ney fe­le­sége éle­tet adott az első gye­re­ke­ik­nek.

Sági Szilárd: Az ikrek mellett egy harmadik is elférne!

Sági Szilárd: Az ikrek mellett egy harmadik is elférne!

A Nagy Duett sztár­já­nak és fe­le­sé­gé­nek egyre gyak­rab­ban gra­tu­lál­nak a kö­vet­kező ba­bá­hoz, hol­ott ez még nem na­pi­rendi téma kö­zöt­tük.

A Nagy Duett sztár­já­nak és fe­le­sé­gé­nek egyre gyak­rab­ban gra­tu­lál­nak a kö­vet­kező ba­bá­hoz, hol­ott ez még nem na­pi­rendi téma kö­zöt­tük.

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd.

Még be sem csön­get­tünk, a házat hő­si­e­sen őrző két kutya har­sány uga­tás­sal je­lezte a Sági csa­lád­nak ér­ke­zé­sün­ket. Mi­e­lőtt azon­ban a te­ra­szon ke­resz­tül a házba lép­tünk volna, egy rög­tön­zött lab­dá­zás vette kez­de­tét.

Váratlan bejelentést tett Cristiano Ronaldo

Váratlan bejelentést tett Cristiano Ronaldo

Hét év után újabb nagy lé­pésre szánta el magát a fut­ball­klasszis.

Hét év után újabb nagy lé­pésre szánta el magát a fut­ball­klasszis.

Így még sosem láttad a Király testvéreket

Így még sosem láttad a Király testvéreket

Ma ün­nepli 33. szü­le­tés­nap­ját Vik­tor és iker­test­vére, Ben­ja­min. Ebből az al­ka­lom­ból meg­ható gyer­mek­kori fo­tó­val kö­szön­tötte őket Ins­tag­ram-ol­da­lán Linda.

Ma ün­nepli 33. szü­le­tés­nap­ját Vik­tor és iker­test­vére Ben­ja­min. Ebből az al­ka­lom­ból meg­ható gyer­mek­kori fo­tó­val kö­szön­tötte őket Ins­tag­ram-ol­da­lán Linda. A három test­vér na­gyon jóban van egy­más­sal, ami­kor csak tud­nak, ta­lál­koz­nak. Igaz, Ben­ja­min New York­ban lakik, de most is kint van nála az egész csa­lád, mert meg­szü­le­tett kisfia.

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról, il­letve a meg­lepő hely­ze­tek­ről, ame­lyek­ből bőven ki­ju­tott már neki.

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról, il­letve a meg­lepő hely­ze­tek­ről, ame­lyek­ből bőven ki­ju­tott már neki.

Nehéz feladat elé állítják újszülött ikrei Bálint Ádámot

Nehéz feladat elé állítják újszülött ikrei az Operett sztárját

Ikrei szü­let­tek.

Ikrei szü­let­tek az Ope­rett­szín­ház sztár­szí­né­szé­nek, ám a picik nehéz fel­adat elé ál­lít­ják az éne­kest.

Beyoncé kipakolta az ikreket, most, hogy várja az ikreket

Beyoncé kipakolta az ikreket, most, hogy várja az ikreket

A ter­hes­ség le­csalta róla a tex­tilt.

Eddig nem arról volt híres az éne­kesnő, hogy sokat mez­te­len­kedne. Az iker­ter­hes­sége azon­ban le­csalta róla a tex­tilt.

15 milliárd: George Clooney ennyit kér ezért...

15 milliárd: George Clooney ennyit kér ezért...

Jön­nek az ikrek, kevés a hely? Jú­ni­us­ban sze­rel­mé­vel gyer­me­kei szü­let­nek, most meg árulja a vil­lá­ját. Re­mél­jük, nem azért, mert ki­nőt­ték.

Jön­nek az ikrek, kevés a hely? Jú­ni­us­ban sze­rel­mé­vel gyer­me­kei szü­let­nek, most meg árulja a vil­lá­ját. Re­mél­jük, nem azért, mert ki­nőt­ték. A hir­de­tés min­den­esetre kö­te­lező. Mu­száj lát­nunk, hogy is él Hol­ly­wood egyik leg­na­gyobb sztárja. Mi is él­he­tünk itt, az ára fix.

Megmutatta csodababáit a világ legboldogabb anyukája

Megmutatta csodababáit a világ legboldogabb anyukája

A 9 hó­na­pos ikrek anyu­kája a Fa­ce­bookra tett fel képet a ki­csik­ről.

A 9 hó­na­pos ikrek anyu­kája a Fa­ce­bookra tett fel képet a ki­csik­ről. El­ké­pesztő, de a kis­ba­bák szem- és bőr­színe is kü­lön­bö­zik egy­más­tól! Hi­he­tet­le­nül ritka ez a je­len­ség.

Támadják a műsorvezetőt, amiért hamar bölcsődébe adta a gyerekeit

Támadják a műsorvezetőt, amiért hamar bölcsődébe adta a gyerekeit

Van­nak, akik túl ko­ra­i­nak tart­ják a dön­té­sét.

Van­nak, akik túl ko­ra­i­nak tart­ják a dön­té­sét.

Hihetetlen! Így mentette meg a 2 éves ikertestvére életét!

Hihetetlen! Így mentette meg a 2 éves ikertestvére életét!

A szük­ség cso­dákra képes...

Össze­szo­rul az ember gyomra, ha meg­nézi az alábbi vi­deót! Kü­lö­nö­sen a kis­gyer­me­kek szü­lőké. Hős szü­le­tett...

Csodaikerpár: mindketten idősebbek a másiknál!

Csodaikerpár: mindketten idősebbek a másiknál!

Sa­muel előbb lá­tott nap­vi­lá­got, mint a test­vére, Ronan, aki mégis ko­ráb­ban szü­le­tett Sa­mu­el­nél!

Erre várt az ország: Megmutatta gyermekei arcát Baby Gabi

Erre várt az ország: Megmutatta gyermekei arcát Baby Gabi

Né­hány hó­nap­pal ez­előtt hozta vi­lágra ik­reit. Most pedig végre meg­mu­tatta a gyö­nyörű csöpp­sé­gek pofi­ját is.

Ez a tündéri ikerpár nézte végig szülei kivégzését Nyíregyházán

Ez a tündéri ikerpár nézte végig szülei kivégzését Nyíregyházán

Ko­lozs­vá­ron fog­ták el azt az or­vost, aki a gyanú sze­rint bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel lőtt le egy há­zas­párt Nyír­egy­há­zán.

Orvosi bravúrnak köszönheti életét Sára és Lili

Orvosi bravúrnak köszönheti életét Sára és Lili

Egy spe­ci­á­lis mű­téti el­já­rás­nak kö­szön­he­tően egész­sé­ge­sen szü­let­tek meg az ikrek

Egy spe­ci­á­lis mű­téti el­já­rás­nak kö­szön­he­tően egész­sé­ge­sen szü­let­tek meg az ikrek. A ki­csi­ket még édes­any­juk ha­sá­ban ope­rál­ták meg az or­vo­sok.

Hoppá: Egyszerre két férfi puszilgatta Osvárt Andit!

Hoppá: Egyszerre két férfi puszilgatta Osvárt Andit!

Igen iz­gal­mas pil­la­na­to­kat élt át!

Sze­rel­mén kívül egy másik férfi is rop­pant közel ke­rült hozzá, rá­adá­sul a ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben!

Beindult a szülés: "Most eltűnök, hogy nyugalomban hozzam világra a fiúkat"

Beindult a szülés: "Most eltűnök, hogy nyugalomban hozzam világra a fiúkat"

In­for­má­ci­ó­ink sze­rint meg­in­dult a szü­lés, a 38 éve­sen ik­re­ket váró Baby Gabi pén­tek este be­vo­nult a kór­házba.

Szexi hármasikrek is rajthoz állnak Rióban

Szexi hármasikrek is rajthoz állnak Rióban

Ilyet még tuti nem lá­tott, az észt test­vér­párra fi­gyel az egész világ. Az egy­pe­téjű hár­ma­s­ik­rek va­sár­nap egy­más ellen fog­nak ver­se­nyezni.

Ilyet még tuti nem lá­tott, az észt test­vér­párra fi­gyel az egész világ. Az egy­pe­téjű hár­ma­s­ik­rek va­sár­nap egy­más ellen fog­nak ver­se­nyezni.

Lélegzetelállító videó: Így született meg burokban a kisbaba

Lélegzetelállító videó: Így született meg burokban a kisbaba

A sta­tisz­ti­kák sze­rint min­den 80.000 gye­rek közül csak eggyel tör­té­nik ha­sonló.

A sta­tisz­ti­kák sze­rint min­den 80.000 gye­rek közül csak eggyel tör­té­nik ha­sonló.

Egész hadsereg vigyáz Ronnie Woodék ikreire

Egész hadsereg vigyáz Ronnie Woodék ikreire

A Rol­ling Stones gi­tá­rosa nem fu­kar­ko­dik, ha gyer­me­ke­i­ről van szó.

A Rol­ling Stones gi­tá­rosa nem fu­kar­ko­dik, ha gyer­me­ke­i­ről van szó. A né­hány hetes ik­rek­hez jó pár em­bert fel­vett.

Nagy bejelentés: készen áll az apaságra Varga Viktor

Nagy bejelentés: készen áll az apaságra Varga Viktor

Habár a TV2 sztárja nem él együtt sze­rel­mé­vel, mégis úgy érzi, már a le­ve­gő­ben van egy csöpp­ség ér­ke­zése.

Habár a TV2 sztárja nem él együtt sze­rel­mé­vel, mégis úgy érzi, már a le­ve­gő­ben van egy csöpp­ség ér­ke­zése.

Ikrei lesznek a 68 éves sztárzenésznek!

Ikrei lesznek a 68 éves sztárzenésznek!

A Rol­ling Stones basszus­gi­tá­rosa, Ron Wood ikrek szü­le­té­sé­nek örül­het jú­ni­us­ban. El se hitte a nagy­pa­pa­korú ze­nész.

A Rol­ling Stones basszus­gi­tá­rosa, Ron Wood ikrek szü­le­té­sé­nek örül­het jú­ni­us­ban. El se hitte a nagy­pa­pa­korú ze­nész.

Nem tud betelni a világ ezzel az anyukával! Leigázta a netet, amit csinált!

Nem tud betelni a világ ezzel az anyukával! Leigázta a netet, amit csinált!

Hős­ként ün­nepli a világ ezt az anyu­kát. Mos­tanra több mint 70 mil­li­óan vál­tak a ra­jon­gó­jává. Nem vé­let­le­nül.

Így szoptatja ikreit a gorillamama - Szívmelengető videó

Így szoptatja ikreit a gorillamama - Szívmelengető videó

Elő­ször je­len­tek meg képek egy af­ri­kai nem­zeti park­ban szü­le­tett go­ril­la­ik­rek­ről. A bé­bi­ket az any­juk a mel­lén tartja, mi­köz­ben az apa fél­tőn óvja a fa­mí­liát...

Sokkolta a hír az énekesnőt. Kétszeres anyuka lesz!

Sokkolta a hír az énekesnőt. Kétszeres anyuka lesz!

Baby Gabit ala­po­san meg­lep­ték or­vo­sai. Azt tudta, hogy gyer­me­ket vár, ám erre a hírre nem volt fel­ké­szülve.

A vá­ran­dós Baby Gabit ala­po­san meg­lep­ték or­vo­sai. Azt tudta, hogy gyer­me­ket vár, ám erre a hírre nem volt fel­ké­szülve.

Halálos tragédia történt egy ikerpárral az olimpiai helyszínen

Halálos tragédia történt egy ikerpárral az olimpiai helyszínen

A 17 éves test­vé­rek éle­tébe ke­rült, hogy zárás után be­lóg­tak szán­kózni a bob­pá­lyára.

Nagy jövő előtt álló, 17 éves fiú­test­vé­rek éle­tébe ke­rült, hogy zárás után be­lóg­tak szán­kózni a bob­pá­lyára. Hat ba­rát­juk is pórul járt. Vizs­gál­ják a bal­ese­tük kö­rül­mé­nyeit.

Újévi csoda: Ikrek lettek, de nem egy évben születtek

Újévi csoda: Ikrek lettek, de nem egy évben születtek

Egy ame­ri­kai édes­anya szil­vesz­ter nap­ján kez­dett el va­júdni ik­re­i­vel, de ami tör­tént, arra még ő sem szá­mí­tott.....

Egy ame­ri­kai édes­anya szil­vesz­ter nap­ján kez­dett el va­júdni ik­re­i­vel, de ami tör­tént, arra még ő sem szá­mí­tott.....

Nagymamája mentette meg a magára hagyott, beteg kisfiút

Családi dráma: nagymamája mentette meg a magára hagyott, beteg kisfiút

A sú­lyos ve­se­be­teg­ség­gel küzdő Zo­li­ká­ról ön­ként mond­tak le szü­lei.

Nyolc gyereket szült öt év alatt!

Nyolc gyereket szült öt év alatt!

Tíz éve még gyer­mek­te­len volt, most már ki­lenc kicsi bol­dog anyu­kája!

Egy új-zél­andi anyuka öt év alatt négy­szer volt vá­ran­dós. Mind a négy al­ka­lom­mal ik­rek­kel. Tíz éve még gyer­mek­te­len volt, most már ki­lenc kicsi bol­dog anyu­kája!

Elképesztő akaraterő: 75 kilót adott le, hogy teherbe essen, majd hármasikreket szült

Elképesztő akaraterő: 75 kilót adott le, hogy teherbe essen, majd hármasikreket szült

Az or­vo­sok le­mond­tak róla, de ő mégis te­herbe esett

Túl­sú­lya állt út­jába a gyer­mek­vál­la­lás­nak. Fan­tasz­ti­kus bra­vúrt haj­tott végre a fi­a­tal nő!

Így választanak párt maguknak az ikrek!

Hihetetlenül érdekes! Így választanak párt maguknak az ikrek!

Íme, né­hány meg­lepő tény a ko­pí­ro­zott test­vé­rek­ről.

A mai napon, ha Er­csi­ben jársz, nem a meleg miatt fogsz dup­lán látni, hi­szen ott ren­de­zik meg a 15. or­szá­gos iker­ta­lál­ko­zót. De miért is olyan ti­tok­za­to­sak?

Rokonaikat várják a szír ikrek a menekülttáborban!

Rokonaikat várják a szír ikrek a menekülttáborban!

Szinte sztá­rok let­tek a szír ikrek, akik Hor­go­son buk­kan­tak fel, és kö­nyö­rög­tek a rend­őrök­nek az át­ju­tá­sért. Si­ke­rült nekik.

Szinte sztá­rok let­tek a szír ikrek, akik Hor­go­son buk­kan­tak fel, és kö­nyö­rög­tek a rend­őrök­nek az át­ju­tá­sért. Si­ke­rült nekik, most Vá­mos­sza­ba­di­ban vár­ják el­ma­radt csa­lád­tag­ja­i­kat.

Egy anyuka húzása izzította be a fél internetet

Egy anyuka húzása izzította be a fél internetet

Iker­lá­nyok anyu­kája lé­pett egy szo­kat­lant. És ezen most száz­ez­rek vi­táz­nak.

Szexik, szőkék és egyformák! Íme a legszebb magyar ikerpár - Videó

Szexik, szőkék és egyformák! Íme a legszebb magyar ikerpár - Videó

A Bottka lá­nyok fe­jére ke­rült a ko­rona.

Elá­rasz­tot­ták Er­csit a szebb­nél-szebb iker­pá­rok, itt ren­dez­ték ugyanis a hét­vé­gén a 15. Iker­szép­ség­ver­senyt. A ko­rona végül a Bottka lá­nyok fe­jére ke­rült, akik még meg is könnyez­ték ki­rály­nővé vá­lasz­tá­su­kat.

A leghíresebb ikerpárok a sportpályákon

A leghíresebb ikerpárok a sportpályákon

A sport­pá­lyá­kon is arat­nak.

Meg­ér­zik, ha a má­sik­kal tör­té­nik va­lami, sok­szor kéz a kéz­ben érnek el si­ke­re­ket. Az iker­pá­rok a sport­pá­lyá­kon is arat­nak.