CÍMKE: 'ijesztő'

Sokkot kapott a nő, mikor meglátta, mit művel a kertben szomszédja

Sokkot kapott a nő, mikor meglátta, mit művel a kertben szomszédja

Hát­bor­zon­gató, amit lá­tott, de senki nem tesz sem­mit.

Hát­bor­zon­gató, amit lá­tott, de senki nem tesz sem­mit.

Az igazság odaát van: Rémisztő videó terjed a neten

Az igazság odaát van: Rémisztő videó terjed a neten

Talán csak a ter­mé­szet fur­csa já­téka, min­den esetre hát­bor­zon­gató ez a fel­vé­tel. A fő­sze­replő egy egy­szerű zacskó...

Talán csak a ter­mé­szet fur­csa já­téka, min­den esetre hát­bor­zon­gató ez a fel­vé­tel. A fő­sze­replő egy egy­szerű zacskó...

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mi van a kertjében: ez durva!

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mi van a kertjében: ez durva!

Nem cso­dál­juk, hogy ki­akadt. Mi is frászt kap­tunk volna.

Nem cso­dál­juk, hogy ki­akadt. Mi is frászt kap­tunk volna.

Frászt hozza az emberekre ez a fotó: téged is pánikba ejt?

Frászt hozza az emberekre ez a fotó: téged is pánikba ejt?

Az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta ez a fotó.

Az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta ez a fotó, és tel­je­sen ki­akad­tak tőle.

Vérfagyasztó fotó riogatja a netet - tényleg szellem van a képen....?

Vérfagyasztó fotó riogatja a netet - tényleg szellem van a képen....?

Ez a régi kép most újra ví­rus­ként kez­dett el ter­jedni az in­ter­ne­ten. Nem vé­let­le­nül.

Ez durva, hátborzongató telefonhívást kapott Kulcsár Edina

Ez durva, hátborzongató telefonhívást kapott Kulcsár Edina

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő meg­döb­benve me­sélt a tör­tén­tek­ről.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő meg­döb­benve me­sélt a tör­tén­tek­ről. Arról, hogy va­ló­já­ban ki ke­reste, pon­to­san mit akart tőle. Edina arra is ki­tért, hogy bár szí­ve­sen segít má­so­kon, kép­te­len volt el­hall­gatni, miért volt mégis ijesztő szá­mára ez az egész.

Sokkolta a netet ez az ijesztő kép - te is bepánikolsz tőle?

Sokkolta a netet ez az ijesztő kép - te is bepánikolsz tőle?

Őrült nagy port ka­vart egy ár­tal­mat­lan­nak tűnő fotó...

Őrült nagy port ka­vart egy ár­tal­mat­lan­nak tűnő fotó...

Pánik tört ki a neten, amikor meglátták ezt a fotót - téged is sokkol?

Pánik tört ki a neten, amikor meglátták ezt a fotót - téged is sokkol?

Egy kis­lány­ról ké­szült a fény­kép. De ha­tal­mas port ka­vart.

Egy kis­lány­ról ké­szült a fény­kép. De ha­tal­mas port ka­vart.

Pánikot keltett ez a fotó a neten - te is kiakadsz tőle?

Pánikot keltett ez a fotó a neten - te is kiakadsz tőle?

Egy tel­je­sen át­la­gos szelfi ké­szült, de az ered­mény csep­pet sem lett át­la­gos.

Sokkoló fotótól pánikolt be a net

Sokkoló fotótól pánikolt be a net - elsőre szinte láthatatlan, mi rajta olyan ijesztő

Dur­ván fej­tö­rést és fé­lel­met vál­tott ki egy hét­köz­napi fény­kép.

Dur­ván fej­tö­rést és fé­lel­met vál­tott ki egy hét­köz­napi fény­kép. Pedig csak át­la­gos cso­port­kép­nek néz ki.

Rettegés fogta el a netet: te is szellemet látsz a videón?!

Rettegés fogta el a netet: te is szellemet látsz a videón?!

Kör­be­járta né­hány nap alatt ez a fel­vé­tel az in­ter­ne­tet, és ko­mo­lyan meg­ijed­tek a nézők.

Kör­be­járta né­hány nap alatt ez a fel­vé­tel az in­ter­ne­tet, és ko­mo­lyan meg­ijed­tek a nézők.

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Egy tel­je­sen hét­köz­napi fény­kép kel­tett nagy ri­a­dal­mat. Éppen azért, mert csak első rá­né­zésre tűnt hét­köz­na­pi­nak...

Horror: lefolyóból másznak elő az óriáspókok az otthonokban!

Horror: lefolyóból másznak elő az óriáspókok az otthonokban!

Egé­szen sú­lyos az in­vá­zió. Pá­nik­ban fo­tóz­zák a lát­ványt a csa­lá­dok.

A Mekiben kapott sokkot a nő: durva, mit talált a sült krumplijában!

A Mekiben kapott sokkot a nő: durva, mit talált a sült krumplijában!

A gyors­ét­te­rem­ben gya­nút­la­nul kezdte el enni a ren­delt ételt.

A gyors­ét­te­rem­ben gya­nút­la­nul kezdte el enni a ren­delt ételt. Aztán olyat lá­tott, ami haj­me­resztő.

Kitört a pánik a neten ettől a családi fotótól - te hiszed, amit látsz?

Kitört a pánik a neten ettől a családi fotótól - te hiszed, amit látsz?

Ez a ked­ves és hét­köz­napi fotó egé­szen fel­bor­zolta a ke­dé­lye­ket. De vajon miért?

Ez a ked­ves és hét­köz­napi fotó egé­szen fel­bor­zolta a ke­dé­lye­ket. De vajon miért?

Ennél ijesztőbb fotókat nem láttál - nem csoda, hogy bepánikolt a net

Ennél ijesztőbb fotókat nem láttál - nem csoda, hogy bepánikolt a net

Vajon tény­leg lé­tez­nek szel­le­mek? Sokan hisz­nek benne, sokan cá­fol­ják. De amit mu­ta­tunk, na­gyon is fur­csa...

Bepánikolt a lány, mikor meglátta, mit műveltek a szobájában - ez durva!

Bepánikolt a lány, mikor meglátta, mit műveltek a szobájában - ez durva!

Tel­je­sen sok­kot ka­pott a lány, és va­ló­színű, hogy mi is ki­akad­tunk volna.

Tel­je­sen sok­kot ka­pott a lány, és va­ló­színű, hogy mi sem ma­rad­tunk volna nyu­god­tak a he­lyé­ben.

Sokkoló felvételtől pánikoltak be az emberek - te elhiszed, amit látsz?

Sokkoló felvételtől pánikoltak be az emberek - te elhiszed, amit látsz?

Be­járta a vi­lág­há­lót ez a fény­kép. És ko­moly ije­del­met oko­zott.

Be­járta a vi­lág­há­lót ez a fény­kép. És ko­moly ije­del­met oko­zott.

Sokkoló diagnózis, rossz hírt közöltek az orvosok Andor Évával

Sokkoló diagnózis, rossz hírt közöltek az orvosok Andor Évával

Több szak­em­bert is fel­ke­re­sett.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a ka­me­rák előtt élte meg a krí­zist. Több szak­em­bert is fel­ke­re­sett.

Sokkolta a netezőket ez a felvétel: te is pánikba esel attól, amit látsz rajta?

Sokkolta a netezőket ez a felvétel: te is pánikba esel attól, amit látsz rajta?

A fel­vé­te­len vá­rat­lan pil­la­nat­ban egy szel­lem buk­kan fel. Csak akkor nézd meg, ha bírod a fé­lel­met....

Ijesztő vallomás, rossz állapotban van a magyar sztár

Ijesztő vallomás, rossz állapotban van a magyar sztár

Ko­ráb­ban ő maga val­lotta be, hogy pszi­chi­át­riai ke­ze­lé­se­ken is részt vett. Re­mél­he­tő­leg nin­csen baj.

Ko­ráb­ban ő maga val­lotta be, hogy pszi­chi­át­riai ke­ze­lé­se­ken is részt vett. Re­mél­he­tő­leg nin­csen baj.

Rémisztő fotón pörögnek a netezők - te hiszel a szemednek?!

Rémisztő fotón pörögnek a netezők - te hiszel a szemednek?!

Egé­szen el­ké­pesztő az a kép, amit fel­ka­pott az in­ter­net. Hát­bor­zon­gató...

Egé­szen el­ké­pesztő az a kép, amit fel­ka­pott az in­ter­net. Hát­bor­zon­gató...

Bepánikolt a net ettől a fotótól! Ennél ijesztőbbet keveset láttál...

Bepánikolt a net ettől a fotótól! Ennél ijesztőbbet keveset láttál...

Egy ár­tal­mat­lan kép ké­szült csak. De amit meg­lát­tak rajta, az durva.

Egy ár­tal­mat­lan kép ké­szült csak a cso­port­ról. De amit meg­lát­tak rajta, arra nem szá­mí­tot­tak.

Ijesztő pillanatok, durva baleset történt Montrealban

Ijesztő pillanatok, durva baleset történt Montrealban

Rommá tör­ték az au­tó­cso­dá­kat.

Rommá tör­ték az au­tó­cso­dá­kat. A frászt hoz­ták min­den­kire a ka­ram­bo­lozó Forma-1-es pi­ló­ták a Ka­na­dai Nagy­dí­jon.

Elképesztő fotót kaptunk, holttesttől rettegnek a járókelők Budapesten

Elképesztő fotót kaptunk, holttesttől rettegnek a járókelők Budapesten

Me­g­ijed­tek a já­ró­ke­lők Bu­da­pes­ten, töb­ben is azt ál­lít­ják, hogy egy holt­tes­tet lát­tak a Nyu­gati tér­nél.

Nagy a baj: ijesztő állapotban Király L. Norbi

Nagy a baj: ijesztő állapotban Király L. Norbi

Sokan nem értik, mi tör­té­nik.

Sokan nem értik, mi tör­té­nik ked­ven­cük­kel. Kü­lö­nös so­ro­kat írt ki a Fa­ce­book-ol­da­lára.

Mi történt az Oscar-esélyes magyar színésznő arcával? Felismerhetetlen

Mi történt az Oscar-esélyes magyar színésznő arcával? Felismerhetetlen

Már csak pár óra és ki­de­rül, nyer-e újabb ma­gyar film arany­szob­rocs­kát.

Már csak pár óra és ki­de­rül, egy­más utáni har­ma­dik évben is nyer-e ma­gyar film arany­szob­rocs­kát.

Ez félelmetes: Halott rokona hívta fel a nőt

Ez félelmetes: Halott rokona hívta fel a nőt

A fi­a­tal nő ere­i­ben meg­fa­gyott a vér, ami­kor rá­né­zett meg­csör­renő te­le­fonja kép­er­nyő­jére. Még ma sem érti, hogy le­het­sé­ges ez.

A fi­a­tal nő ere­i­ben meg­fa­gyott a vér, ami­kor rá­né­zett meg­csör­renő te­le­fonja kép­er­nyő­jére. Még ma sem érti, hogy le­het­sé­ges ez.

Sokkoló fotók, amiktől bepánikolsz: vajon tényleg vannak szellemek...?

Sokkoló fotók, amiktől bepánikolsz: vajon tényleg vannak szellemek...?

Ha eddig ké­tel­ked­tél a kí­sér­te­tek­ben, akkor a képek fel­vet­nek pár kér­dést.

Ha eddig ké­tel­ked­tél a kí­sér­te­tek­ben, akkor ezek a képek bi­zony fel­vet­nek pár kér­dést.

Pánikba esett a net ettől a fotótól! - Téged is kiakaszt...?

Pánikba esett a net ettől a fotótól! - Téged is kiakaszt...?

Ví­rus­ként sö­pört végig a neten ez a kép. És ami lát­szik rajta, az tény­leg rend­kí­vül bi­zarr.

Ijesztő történetet mesélt a kisfiáról Rubint Réka!

Ijesztő történetet mesélt a kisfiáról Rubint Réka!

Két nap alatt öre­ge­dett húsz évet.

A fit­nesz­lady saját be­val­lása sze­rint két nap alatt öre­ge­dett húsz évet a kis Zalán miatt.

Hátborzongató fotótól akadtak ki a netezők! Ez durva...

Hátborzongató fotótól akadtak ki a netezők! Ez durva...

Nem ta­lál­tak ma­gya­rá­za­tot a ne­te­zők, és ettől tel­je­sen ki­akad­tak.

Nem ta­lál­tak ma­gya­rá­za­tot a ne­te­zők, és ettől tel­je­sen ki­akad­tak.

Frászt hozta az emberekre ez a fotó! Kiakadtak a netezők...

Frászt hozta az emberekre ez a fotó! Kiakadtak a netezők...

Ijesztő, ért­he­tet­len, kí­sér­te­ties, amit a fotón látni fogsz, me­lyet most mu­ta­tunk neked.

Ijesztő, ért­he­tet­len, kí­sér­te­ties, amit a fotón látni fogsz, me­lyet most mu­ta­tunk neked.

Horror! Ezt a sokkoló ultrahangfotót kapta a terhes nő a babájáról...

Horror! Ezt a sokkoló ultrahangfotót kapta a terhes nő a babájáról...

Gya­nút­la­nul ment el a kis­mama az ult­ra­han­gos vizs­gá­latra, de amit lá­tott, arra nem szá­mí­tott...

Lőtt egy szelfit a lány, a háttérben szörnyű dolgot vett észre!

Lőtt egy szelfit a lány, a háttérben szörnyű dolgot vett észre!

Erre tény­leg nincs ma­gya­rá­zat.

Alig ti­zen­há­rom éves volt a kis Haley, ami­kor fel­te­he­tően egész élete leg­dur­vább ka­land­já­val kel­lett szem­be­sül­nie. Azóta sincs ma­gya­rá­zat...

Ennél félelmetesebb fotót még nem láttál! Bepánikolt a net!

Ennél félelmetesebb fotót még nem láttál! Bepánikolt a net!

Döb­be­ne­tes, amit ezen a fel­vé­te­len lát­hatsz. A ma­gya­rá­zat egy­előre rej­tély.

Vajon hi­szel majd a saját sze­med­nek? Egy biz­tos: döb­be­ne­tes, amit ezen a fel­vé­te­len lát­hatsz. Bár több el­mé­let is szü­le­tett már, amely igye­ke­zett meg­fej­teni a szo­kat­lan dol­got, a végső ma­gya­rá­zat egy­előre rej­tély. S ettől még fé­lel­me­te­sebb az egész.

Rémálom! Meghűl az ereidben a vér, ha meglátod, mire ébredt a lány

Rémálom! Meghűl az ereidben a vér, ha meglátod, mire ébredt a lány

Ennek a fi­a­tal lány­nak nem len­nénk a he­lyé­ben...

Ennek a fi­a­tal lány­nak fel­te­he­tően már eddig is le­het­tek meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan ta­pasz­ta­la­tai, ugyanis biz­ton­sági ka­me­rát sze­rel­te­tett a há­ló­szo­bá­jába. Nem is hiába! Már az első éj­sza­kák egyi­kén fur­csa dol­go­kat rög­zí­tett.

Ijesztő, amit Curtis posztolt: nagy a baj?

Ijesztő, amit Curtis posztolt: nagy a baj?

A nép­szerű rap­per leg­utóbbi be­jegy­zése ag­go­da­lomra is adhat okot. Jól lát­szik, máig nem tudta fel­dol­gozni édes­apja el­vesz­té­sét.

A nép­szerű rap­per leg­utóbbi be­jegy­zésre ag­go­da­loma is adhat okot. Jól lát­szik, máig nem tudta fel­dol­gozni édes­apja el­vesz­té­sét.

Brutális fotót posztolt Tóth Gabi: rossz nézni, mit tett magával

Brutális fotót posztolt Tóth Gabi: rossz nézni, mit tett magával

Ijesztő fel­vé­telt osz­tott meg.

A nép­szerű éne­kesnő ijesztő fel­vé­telt osz­tott meg ra­jon­gó­i­val az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Egyre gyakoribb az ijesztő porördög!

Egyre gyakoribb az ijesztő porördög!

For­gó­szél­ként, bo­szor­kány­töl­csér­ként, de por­ör­dög­nek is em­le­ge­tik.

For­gó­szél­ként vagy bo­szor­kány­töl­csér­ként, de por­ör­dög­nek is em­le­ge­tik azt a kü­lön­le­ges je­len­sé­get, ami­nek a ki­ala­ku­lá­sáért a csen­des időre jel­lemző erős nap­su­gár­zás a fe­le­lős.

Kidobott kecskefej riogatta az utca embereit

Kidobott kecskefej riogatta az utca embereit

Ijesztő lát­vány Haj­dú­bö­ször­mény­ben!

Bor­zal­mas lát­vány fo­gadta szerda reg­gel Haj­dú­bö­ször­mény köz­park­já­ban az em­be­re­ket. Va­laki a sze­me­tesbe he­lye­zett egy le­vá­gott kecs­ke­fe­jet!

Halálra rémültek a netezők VV Teó kórházi képétől!

Halálra rémültek a netezők VV Teó kórházi képétől!

Mi baja lehet az egy­kori vil­la­la­kó­nak?

Az egy­kori vil­la­la­kó­ról egy elég ijesztő kép ke­rült ki Fa­ce­book-ol­da­lára, ami lát­tán sokan azt hi­het­ték, hogy nagy baj van vele. El­árulta, mi tör­tént.

Ijesztő: Csontkovács rakta helyre Schell Judit fájó gerincét

Ijesztő: Csontkovács rakta helyre Schell Judit fájó gerincét

Sok­szor még a testi ép­sé­gét is koc­káz­tatja, hogy a pró­bák al­kal­má­val a leg­job­ba­kat hozza ki ma­gá­ból.

Sok­szor még a testi ép­sé­gét is koc­káz­tatja, hogy a pró­bák al­kal­má­val a leg­job­ba­kat hozza ki ma­gá­ból.

Bepánikolt a fél világ ezen a fotón! Te is azt látod, amit ők?!

Bepánikolt a fél világ ezen a fotón! Te is azt látod, amit ők?!

Ér­tet­le­nül áll­nak az em­be­rek a fény­kép előtt, amit egy ki­rán­duló tel­je­sen vé­let­le­nül ké­szí­tett.

A fél világot kitörte a frász ettől a fotótól! Te érted, amit látsz?!

A fél világot kitörte a frász ettől a fotótól! Te érted, amit látsz?!

Ennél hát­bor­zon­ga­tóbb szelfi­vel még nem ta­lál­koz­tál. Mégis mi tör­té­nik ezen a képen?

Ennél hát­bor­zon­ga­tóbb szelfi­vel még nem ta­lál­koz­tál. Mégis mi tör­té­nik ezen a képen?

A 10 legrusnyább gyerekjáték, amit nem hiszel el

A 10 legrusnyább gyerekjáték, amit nem hiszel el

Ha ezek közül bár­me­lyi­ket meg­kap­tuk volna kicsi ko­runk­ban, akkor biz­tos, hogy sírva me­ne­kül­tünk volna ki a szo­bá­ból!

Ennél elrettentőbb videót még nem láttál a cukros üdítőkről

Ennél elrettentőbb videót még nem láttál a cukros üdítőkről

Ezen a meg­döb­bentő és el­gon­dol­kod­tató vi­deón pörög most a fél világ.