CÍMKE: 'ijesztő'

Elképesztő fotót kaptunk, holttesttől rettegnek a járókelők Budapesten

Elképesztő fotót kaptunk, holttesttől rettegnek a járókelők Budapesten

Me­g­ijed­tek a já­ró­ke­lők Bu­da­pes­ten, töb­ben is azt ál­lít­ják, hogy egy holt­tes­tet lát­tak a Nyu­gati tér­nél.

Nagy a baj: ijesztő állapotban Király L. Norbi

Nagy a baj: ijesztő állapotban Király L. Norbi

Sokan nem értik, mi tör­té­nik ked­ven­cük­kel. Kü­lö­nös so­ro­kat írt ki a Fa­ce­book-ol­da­lára.

Mi történt az Oscar-esélyes magyar színésznő arcával? Felismerhetetlen

Mi történt az Oscar-esélyes magyar színésznő arcával? Felismerhetetlen

Már csak pár óra és ki­de­rül, nyer-e újabb ma­gyar film arany­szob­rocs­kát.

Már csak pár óra és ki­de­rül, egy­más utáni har­ma­dik évben is nyer-e ma­gyar film arany­szob­rocs­kát.

Ennél ijesztőbb felvételt idén nem láttál! Tényleg léteznek szellemek...?

Ennél ijesztőbb felvételt idén nem láttál! Tényleg léteznek szellemek...?

Nem ta­lál­nak rá ma­gya­rá­za­tot a ne­te­zők, mi okoz­hatja a lát­ványt...

Nem ta­lál­nak rá ma­gya­rá­za­tot a ne­te­zők, mi okoz­hatja a lát­ványt...

Sokkoló felvételtől jött rá a frász az internetre - ez durva...

Sokkoló felvételtől jött rá a frász az internetre - ez durva...

Ez az ipari ka­me­rás fel­vé­tel olyan lát­vány, ami­től ki fog rázni a hideg!

Ez az ipari ka­me­rás fel­vé­tel olyan lát­vány, ami­től ki fog rázni a hideg!

Ez félelmetes: Halott rokona hívta fel a nőt

Ez félelmetes: Halott rokona hívta fel a nőt

A fi­a­tal nő ere­i­ben meg­fa­gyott a vér, ami­kor rá­né­zett meg­csör­renő te­le­fonja kép­er­nyő­jére. Még ma sem érti, hogy le­het­sé­ges ez.

A fi­a­tal nő ere­i­ben meg­fa­gyott a vér, ami­kor rá­né­zett meg­csör­renő te­le­fonja kép­er­nyő­jére. Még ma sem érti, hogy le­het­sé­ges ez.

Hátborzongató fotótól akadtak ki a netezők! Ez durva...

Hátborzongató fotótól akadtak ki a netezők! Ez durva...

Nem ta­lál­tak ma­gya­rá­za­tot a ne­te­zők.

Nem ta­lál­tak ma­gya­rá­za­tot a ne­te­zők, és ettől tel­je­sen ki­ké­szül­tek.

Pánikba esett a net ettől a fotótól! - Téged is kiakaszt...?

Pánikba esett a net ettől a fotótól! - Téged is kiakaszt...?

Ví­rus­ként sö­pört végig a neten ez a kép. És ami lát­szik rajta, az tény­leg rend­kí­vül bi­zarr.

Sokkoló fotók, amiktől bepánikolsz: vajon tényleg vannak szellemek...?

Sokkoló fotók, amiktől bepánikolsz: vajon tényleg vannak szellemek...?

Ha eddig ké­tel­ked­tél a kí­sér­te­tek­ben, akkor a képek fel­vet­nek pár kér­dést.

Ha eddig ké­tel­ked­tél a kí­sér­te­tek­ben, akkor ezek a képek bi­zony fel­vet­nek pár kér­dést.

Ijesztő történetet mesélt a kisfiáról Rubint Réka!

Ijesztő történetet mesélt a kisfiáról Rubint Réka!

A fit­nesz­lady saját be­val­lása sze­rint két nap alatt öre­ge­dett húsz évet a kis Zalán miatt.

A fit­nesz­lady saját be­val­lása sze­rint két nap alatt öre­ge­dett húsz évet a kis Zalán miatt.

Ennél félelmetesebb fotót még nem láttál! Bepánikolt a net!

Ennél félelmetesebb fotót még nem láttál! Bepánikolt a net!

A ma­gya­rá­zat egy­előre rej­tély.

Vajon hi­szel majd a saját sze­med­nek? Döb­be­ne­tes ugyanis, amit ezen a fel­vé­te­len lát­hatsz. Rá­adá­sul a ma­gya­rá­zat egy­előre rej­tély.

Horror! Ezt a sokkoló ultrahangfotót kapta a terhes nő a babájáról...

Horror! Ezt a sokkoló ultrahangfotót kapta a terhes nő a babájáról...

Gya­nút­la­nul ment el a kis­mama az ult­ra­han­gos vizs­gá­latra, de amit lá­tott, arra nem szá­mí­tott...

Frászt hozta az emberekre ez a fotó! Kiakadtak a netezők...

Frászt hozta az emberekre ez a fotó! Kiakadtak a netezők...

Ijesztő, ért­he­tet­len, kí­sér­te­ties, amit a fotón látni fogsz, me­lyet most mu­ta­tunk neked.

Ijesztő, ért­he­tet­len, kí­sér­te­ties, amit a fotón látni fogsz, me­lyet most mu­ta­tunk neked.

Lőtt egy szelfit a lány, a háttérben szörnyű dolgot vett észre!

Lőtt egy szelfit a lány, a háttérben szörnyű dolgot vett észre!

Alig ti­zen­há­rom éves volt a kis Haley, ami­kor fel­te­he­tően egész élete leg­dur­vább ka­land­já­val kel­lett szem­be­sül­nie.

Alig ti­zen­há­rom éves volt a kis Haley, ami­kor fel­te­he­tően egész élete leg­dur­vább ka­land­já­val kel­lett szem­be­sül­nie. Az az igaz­ság, hogy azóta sincs ma­gya­rá­zat a tör­tén­tekre, és va­ló­szí­nű­leg ha már a hely­szí­nen ész­re­ve­szi ezt a dol­got, ször­nyet is hal. De sze­rin­te­tek ez hogy lehet?

Rémálom! Meghűl az ereidben a vér, ha meglátod, mire ébredt a lány

Rémálom! Meghűl az ereidben a vér, ha meglátod, mire ébredt a lány

Ennek a fi­a­tal lány­nak meg­érte ka­me­rát ven­nie...

Ennek a fi­a­tal lány­nak fel­te­he­tően már eddig is le­het­tek meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan ta­pasz­ta­la­tai...

Ijesztő, amit Curtis posztolt: nagy a baj?

Ijesztő, amit Curtis posztolt: nagy a baj?

A nép­szerű rap­per leg­utóbbi be­jegy­zése ag­go­da­lomra is adhat okot...

A nép­szerű rap­per leg­utóbbi be­jegy­zése ag­go­da­lomra is adhat okot...

Brutális fotót posztolt Tóth Gabi: rossz nézni, mit tett magával

Brutális fotót posztolt Tóth Gabi: rossz nézni, mit tett magával

Ijesztő fel­vé­telt osz­tott meg.

A nép­szerű éne­kesnő ijesztő fel­vé­telt osz­tott meg ra­jon­gó­i­val az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Egyre gyakoribb az ijesztő porördög!

Egyre gyakoribb az ijesztő porördög!

For­gó­szél­ként, bo­szor­kány­töl­csér­ként, de por­ör­dög­nek is em­le­ge­tik.

For­gó­szél­ként vagy bo­szor­kány­töl­csér­ként, de por­ör­dög­nek is em­le­ge­tik azt a kü­lön­le­ges je­len­sé­get, ami­nek a ki­ala­ku­lá­sáért a csen­des időre jel­lemző erős nap­su­gár­zás a fe­le­lős.

Kidobott kecskefej riogatta az utca embereit

Kidobott kecskefej riogatta az utca embereit

Bor­zal­mas lát­vány fo­gadta szerda reg­gel Haj­dú­bö­ször­mény köz­park­já­ban a já­ró­ke­lő­ket.

Bor­zal­mas lát­vány fo­gadta szerda reg­gel Haj­dú­bö­ször­mény köz­park­já­ban az em­be­re­ket.

Ijesztő: Csontkovács rakta helyre Schell Judit fájó gerincét

Ijesztő: Csontkovács rakta helyre Schell Judit fájó gerincét

Sok­szor koc­káz­tatja testi ép­sé­gét..

Min­dent meg­tesz, sok­szor még a testi ép­sé­gét is koc­káz­tatja, hogy a pró­bák al­kal­má­val a leg­job­ba­kat hozza ki ma­gá­ból.

Bepánikolt a fél világ ezen a fotón! Te is azt látod, amit ők?!

Bepánikolt a fél világ ezen a fotón! Te is azt látod, amit ők?!

Ér­tet­le­nül áll­nak az em­be­rek a fény­kép előtt, amit egy ki­rán­duló tel­je­sen vé­let­le­nül ké­szí­tett.

Halálra rémültek a netezők VV Teó kórházi képétől!

Halálra rémültek a netezők VV Teó kórházi képétől!

Az egy­kori vil­la­la­kó­ról egy ijesztő kép ke­rült ki Fa­ce­book-ol­da­lára. Sokan azt hit­ték, hogy nagy baj van vele.

Az egy­kori vil­la­la­kó­ról egy ijesztő kép ke­rült ki Fa­ce­book-ol­da­lára. Sokan azt hit­ték, hogy nagy baj van vele.

A fél világot kitörte a frász ettől a fotótól! Te érted, amit látsz?!

A fél világot kitörte a frász ettől a fotótól! Te érted, amit látsz?!

Ennél hát­bor­zon­ga­tóbb szelfi­vel még nem ta­lál­koz­tál. Mégis mi tör­té­nik ezen a képen?

A 10 legrusnyább gyerekjáték, amit nem hiszel el

A 10 legrusnyább gyerekjáték, amit nem hiszel el

Ha ezek közül bár­me­lyi­ket meg­kap­tuk volna kicsi ko­runk­ban, akkor biz­tos, hogy sírva me­ne­kül­tünk volna ki a szo­bá­ból!

Ennél elrettentőbb videót még nem láttál a cukros üdítőkről

Ennél elrettentőbb videót még nem láttál a cukros üdítőkről

Ezen a meg­döb­bentő és el­gon­dol­kod­tató vi­deón pörög most a fél világ.