CÍMKE: 'ii. erzsébet'

Súlyos baleset történt a királynő születésnapján

Súlyos baleset történt a királynő születésnapján

A II. Er­zsé­bet tisz­te­le­tére ren­de­zett fel­vo­nu­lá­son le­esett lo­vá­ról az egyik ka­tona.

Elképesztő, mit kaptak a ballagó szombathelyi diákok II. Erzsébettől

Elképesztő, mit kaptak a ballagó szombathelyi diákok II. Erzsébettől

Az osz­tály igazi ra­jon­gója lett a brit ki­rá­lyi csa­lád éle­té­nek és tör­té­ne­té­nek.

FRISS HÍREK

Megváltoztatta döntését, így szülné meg babáját Meghan hercegné

Megváltoztatta döntését, így szülné meg babáját Meghan hercegné

Nem kö­vetné Ka­ta­lin her­cegné pél­dá­ját...

Nem kö­vetné Ka­ta­lin her­cegné pél­dá­ját, hisz neki is meg­gyűlt a baja a tö­meg­gel a kór­ház­ban.

Őrület, kiket rejteget a Buckingham-palota!

Őrület, kiket rejteget a Buckingham-palota!

Na­ponta hal­lunk hí­re­ket arról, mi tör­té­nik a Buckin­gham-pa­lo­tá­ban, de arról ke­ve­sebb szó esik, mi­lyen ott a hét­köz­napi élet - kü­lö­nös­kép­pen az ott dol­go­zóké.

Na­ponta hal­lunk hí­re­ket arról, mi tör­té­nik a Buckin­gham-pa­lo­tá­ban, de arról ke­ve­sebb szó esik, mi­lyen ott a hét­köz­napi élet.

Valódi csoda, ahogy túlélte a szörnyű autóbalesetet II. Erzsébet 97 éves férje

Valódi csoda, ahogy túlélte a szörnyű autóbalesetet II. Erzsébet 97 éves férje

A 97 éves her­ceg maga ve­zette te­rep­já­ró­ját, mikor a bal­eset tör­tént.

A 97 éves her­ceg maga ve­zette te­rep­já­ró­ját, mikor a bal­eset tör­tént.

Durván beszólt a fenegyerek a királynő kitüntetettjének

Durván beszólt a fenegyerek a királynő kitüntetettjének

Sport­csil­la­gok há­bo­rúja a Twit­te­ren.

Sport­csil­la­gok há­bo­rúja a Twit­te­ren. Évek óta tart kö­zöt­tük a vissza­ta­szító üzen­ge­tés. Rasszista húrok meg­pen­dí­té­sé­vel kez­dő­dött a balhé.

Megdöbbentek a britek, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Megdöbbentek a britek, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Ál­lí­tó­lag egy pa­ra­fe­no­mén iker­pár vette fel a kap­cso­la­tot vele.

Ál­lí­tó­lag egy pa­ra­fe­no­mén iker­pár vette fel a kap­cso­la­tot az 1997 au­gusz­tu­sá­ban el­hunyt Lady Di-vel.

Komoly műtéten esett át, ide vitték a lábadozó brit herceget

Komoly műtéten esett át, ide vitték a lábadozó brit herceget

Csí­pő­fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott.

II. Er­zsé­bet fér­jét nem­ré­gi­ben meg kel­lett mű­teni, mert csí­pő­fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott.

Titkos utalást fedeztek fel Harry és Meghan esküvői meghívójában

Titkos utalást fedeztek fel Harry és Meghan esküvői meghívójában

A ki­rály­nő­nek biz­to­san fájt, hogy a csa­lád­dal kap­cso­lat­ban ilyen lé­pésre kel­lett el­szán­niuk ma­gu­kat.

Ezeket viszi magával Katalin a kórházba, van köztük meglepő dolog is

Ezeket viszi magával Katalin a kórházba, van köztük meglepő dolog is

Ha­ma­ro­san éle­tet ad har­ma­dik gye­re­ké­nek Vil­mos fe­le­sége.

Ha­ma­ro­san éle­tet ad har­ma­dik gye­re­ké­nek Vil­mos fe­le­sége, amire már ala­po­san fel is ké­szült.

Katalin a királyi szokások szerint szül majd

Katalin a királyi szokások szerint szül majd

Ko­ráb­ban nem tö­rő­dött a szo­ká­sok­kal Vil­mos her­ceg fe­le­sége, de most nem sza­kít a tra­dí­ci­ók­kal.

Ko­ráb­ban nem tö­rő­dött a szo­ká­sok­kal Vil­mos her­ceg fe­le­sége, de most nem sza­kít a tra­dí­ci­ók­kal.

Katalin és Meghan Markle között elképesztő az összhang

Katalin és Meghan Markle között elképesztő az összhang

A ki­rály­nő­vel és a ki­rá­lyi csa­lád több tag­já­val együtt je­len­tek meg.

A ki­rály­nő­vel és a ki­rá­lyi csa­lád több tag­já­val együtt je­len­tek meg, de min­denki csak Vil­mos és Harry pár­jait fi­gyelte.

Világszenzáció: kiszivárgott a trónörökös kiléte, botrány készül

Világszenzáció: kiszivárgott a trónörökös kiléte, botrány készül

Ko­moly har­cok­kal kell szem­be­néz­nie a trón­kö­ve­tő­nek!

Nem­so­kára nyug­díjba megy II. Er­zsé­bet brit ki­rálynő. Ko­moly har­cok­kal kell szem­be­néz­nie a trón­kö­ve­tő­nek!

Gyászol a brit királyi család

Gyászol a brit királyi család

Tel­je­sen vá­rat­la­nul el­hunyt West­mins­ter her­cege, aki az egyik leg­kö­ze­lebbi ba­rátja volt az angol ural­ko­dói ház tag­ja­i­nak.

Tel­je­sen vá­rat­la­nul el­hunyt West­mins­ter her­cege, aki az egyik leg­kö­ze­lebbi ba­rátja volt az angol ural­ko­dói ház tag­ja­i­nak.

Durva történetek Katalin hercegnéről

Durva történetek Katalin hercegnéről

Ko­ránt­sem olyan tö­ké­le­tes a plety­kák sze­rint Vil­mos her­ceg fe­le­sége...

Ko­ránt­sem olyan tö­ké­le­tes a plety­kák sze­rint Vil­mos her­ceg fe­le­sége, mint ami­lyen­nek tűnik. Ke­mény dol­go­kat ál­lí­ta­nak róla.

Csoda történt Angliában, Elvis Presley tényleg él?

Csoda történt Angliában, Elvis Presley tényleg él?

Fo­gad­junk, hogy ezt nem hit­ted!

Ki­rálynő a slá­ger­lis­tán, pápa a Rang­ers­ben, Nes­sie a há­ló­ban? Né­me­lyik ki­sebb cso­dá­nak szá­mí­tana, mint a Le­i­ces­ter baj­noki címe.

Tényleg apa lesz Harry herceg?

Tényleg apa lesz Harry herceg?

Diana ki­seb­bik fia ál­lí­tó­lag te­herbe ej­tett egy nőt.

Az egyik leg­na­gyobb ame­ri­kai plety­ka­lap azt ál­lítja, hogy Diana ki­seb­bik fia te­herbe ej­tett egy nőt, aki­vel össze­me­le­ge­dett egyet­len este ere­jéig.

György herceg és húga Charlotte hercegnő első közös fotói

György herceg és húga Charlotte hercegnő első közös fotói

Elő­ször kö­zölt fo­tó­kat a ki­rá­lyi csa­lád!

Szü­le­tése óta most kö­zölt elő­ször fo­tó­kat a brit ki­rá­lyi csa­lád a kis Char­lotte her­ceg­nő­ről.

Harry herceg megint botrányt okozott

Harry herceg megint botrányt okozott

Ismét do­hány­zá­son kap­ták Diana ki­seb­bik fiát, ami­vel az egész csa­lá­dot és fél Ang­liát fel­há­bo­rí­totta a bu­lizó her­ceg.

Ismét do­hány­zá­son kap­ták Diana ki­seb­bik fiát, ami­vel az egész csa­lá­dot és fél Ang­liát fel­há­bo­rí­totta a bu­lizó her­ceg.

Előkerült a megöregedett Katalin hercegné - Fotó

Előkerült a megöregedett Katalin hercegné - Fotó

Hosszú hetek után mu­tat­ko­zott újra.

Hosszú hetek után ismét meg­mu­tatta magát Vil­mos her­ceg fe­le­sége, aki egé­szen más­hogy néz ki, mint aho­gyan em­lék­szünk rá.

Harry herceg tényleg becsajozott!

Harry herceg tényleg becsajozott!

Most végre ki­de­rült, tény­leg együtt van­nak. Vajon mit szól majd a nagyi?

A he­tek­ben egy bájos szí­nésznő, Jenna Co­le­mann körül lát­ták le­gyes­kedni. Most végre ki­de­rült, tény­leg együtt van­nak. Vajon mit szól majd a nagyi?

Harry Herceg filmsztárt csípett fel

Harry Herceg filmsztárt csípett fel

Min­dig bot­rá­nyosra si­ke­rül­nek a szexi her­ceg csa­jo­zós szto­ri­jai, most sincs más­képp, mert olyan lányt szúrt ki, aki­nek pa­sija van.

Min­dig bot­rá­nyosra si­ke­rül­nek a szexi her­ceg csa­jo­zós szto­ri­jai. Most sincs más­képp, mert olyan lányt szúrt ki, aki­nek pa­sija van...

II. Erzsébet miatt kénytelen diétázni Katalin hercegné

II. Erzsébet miatt kénytelen diétázni Katalin hercegné

Két gye­rek mel­lett lenne bőven mivel fog­lal­koz­nia Ka­ta­lin her­ceg­né­nek, ám mégis a di­é­tá­zásra kell kon­cent­rál­nia, hogy II. Er­zsé­bet kö­zelgő szü­le­tés­nap­jára tö­ké­le­tes for­má­ban le­gyen.

He­te­ken belül ismét vissza­tér Ka­ta­lin her­cegné.

Meccsjegyet kért a királynőtől

Meccsjegyet kért a királynőtől, Erzsébet válaszolt

Egy Ar­se­nal-druk­ker le­ve­let írt II. Er­zsé­bet­nek.

Egy Ar­se­nal-druk­ker le­ve­let írt II. Er­zsé­bet­nek, mert nem ka­pott je­gyet az FA Kupa dön­tőre.