CÍMKE: 'igazság'

Terhességéről szóló pletykákra reagált a csinos magyar tinisztár

Terhességéről szóló pletykákra reagált a csinos magyar tinisztár

Né­hány órája azt írta, nagy be­je­len­tésre ké­szül. A ra­jon­gói pedig rög­tön ta­lál­gatni kezd­tek.

Végre válaszolt a terhességéről szóló pletykákra Heidi Klum

Végre válaszolt a terhességéről szóló pletykákra Heidi Klum

Hó­na­pok óta arról fag­gat­ták a mo­dellt, hogy úton van-e már az ötö­dik gyer­meke.

Kirúgták a filozófust, mert igazat mondott

Kirúgták a filozófust, mert igazat mondott

Szerda dél­után rob­bant a nem­zet­közi saj­tó­ban az a hír, mi­sze­rint Roger Sc­ru­ton vi­lág­hírű brit kon­zer­va­tív fi­lo­zó­fust ki­rúgta, va­la­mint el­ha­tá­ro­ló­dott tőle a kon­zer­va­tív kor­mány.

Szerda dél­után rob­bant a nem­zet­közi saj­tó­ban az a hír, mi­sze­rint Roger Sc­ru­ton vi­lág­hírű brit kon­zer­va­tív fi­lo­zó­fust ki­rúgta a kon­zer­va­tív kor­mány.

Íme, az igazság: Szikora Róbert kitálalt Szandiról

Íme, az igazság: Szikora Róbert kitálalt Szandiról

A két éne­kes­ről a na­pok­ban durva plety­kák kezd­tek ter­jedni, ám ki­de­rült, ez az ál­hír­gyártó ol­da­lak szer­ze­mé­nye.

A két éne­kes­ről a na­pok­ban durva plety­kák kezd­tek ter­jedni, ám ki­de­rült, hogy ez ál­hír­gyártó ol­da­lak szer­ze­mé­nye.

Curtis menyasszonya besokallt: Kitálalt a teljes igazságról

Curtis menyasszonya besokallt: Élő videóban tálalt ki a teljes igazságról

Kriszti egy Ins­tag­ram-be­je­lent­ke­zés­ben tisz­tázta a plety­ká­kat! A volt RTL-sztár ka­mukli­ni­ká­já­ról is szót ej­tett.

Kriszti egy Ins­tag­ram-be­je­lent­ke­zés­ben tisz­tázta a plety­ká­kat!

Itt a kendőzetlen igazság: titkokat árult el magánéletéről Rúzsa Magdi

Itt a kendőzetlen igazság: titkokat árult el magánéletéről Rúzsa Magdi

Le­bi­lin­cselő ri­port­mű­sort indít a Mag­neo­ton Music Group. Az első adás a csi­nos éne­kes­nő­vel de­bü­tál.

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

A he­ge­dű­mű­vészt alap­ta­la­nul vá­dol­ták meg.

A he­ge­dű­mű­vészt alap­ta­la­nul vá­dol­ták meg, ezért be­pe­relte a va­lót­lan­sá­go­kat ál­lító saj­tó­or­gá­nu­mo­kat. Most dön­tés szü­le­tett, jog­erő­sen is meg­nyerte a pert!

Kiderült az igazság, ezért szakított szerelmével Osvárt Andrea

Kiderült az igazság, ezért szakított szerelmével Osvárt Andrea

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő egé­szen más okokra hi­vat­ko­zott ko­ráb­ban. Most el­szólta magát!

Elmondta az igazságot: Várkonyi Andrea ezért szakított Bochkorral

Elmondta az igazságot: Várkonyi Andrea ezért szakított Bochkorral

A csi­nos tévés nem­rég ha­tá­ro­zott úgy, hogy vég­leg maga mö­gött hagyja a múl­tat és új éle­tet kezd.

Majka megható vallomást tett: akkor tört össze bennem a világ

Majka megható vallomást tett: akkor tört össze bennem a világ

Egy na­gyon régi szto­rit me­sélt el a múlt­já­ból a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja.

Egy na­gyon régi, meg­ható szto­rit me­sélt el a múlt­já­ból a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja.

Kitálalt Sasvári Sándor: ez az igazság a házassági válságáról

Kitálalt Sasvári Sándor: ez az igazság a házassági válságáról

A Já­szai Mari-díjas szí­nész sej­tel­me­sen utalt fe­le­sé­gé­vel való kap­cso­la­tára a Joshi, a leg­jobb ba­rát­ban.

A Já­szai Mari-díjas szí­nész sej­tel­me­sen utalt fe­le­sé­gé­vel való kap­cso­la­tára a Joshi, a leg­jobb ba­rát­ban.

Zimány Linda vallomása: Nem vagyunk együtt Ferivel

Zimány Linda vallomása: Nem vagyunk együtt Ferivel

Elég, ha egy ba­ráti nya­ra­lásra uta­zik, máris meg­kez­dőd­nek a ta­lál­ga­tá­sok. Linda csak a Ri­post­nak re­a­gált.

Győzött az igazság: hamisan vádolták meg Mága Zoltánt

Győzött az igazság: hamisan vádolták meg Mága Zoltánt

Jo­g­erős íté­let szü­le­tett.

Jo­g­erős íté­let szü­le­tett a Prima Pri­mis­sima-díjas ma­gyar ze­nész ügyé­ben.

Magánéleti dráma, forrnak az indulatok Weisz Fanni családjában

Magánéleti dráma, forrnak az indulatok Weisz Fanni családjában

Már három éve dúl a há­ború, és az in­du­la­tok egyre csak fo­ko­zód­nak.

Már három éve dúl a há­ború, és az in­du­la­tok egyre csak fo­ko­zód­nak.

Ezekkel a tippekkel simán rájössz, ha valaki hazudni akar neked EZO

Ezekkel a tippekkel simán rájössz, ha valaki hazudni akar neked

Ezekkel a tippekkel simán rájössz, ha valaki hazudni akar neked

Van­nak jelek, amik le­buk­tat­hat­ják a leg­gya­kor­lot­tabb ha­zu­do­zót is...

Sok­szor nehéz rá­jönni, hogy va­laki nem az iga­zat mondja, de van­nak jelek, amik le­buk­tat­hat­ják a leg­gya­kor­lot­tabb ha­zu­do­zót is...

Itt az igazság Tóth Gabiék szakításáról

Itt az igazság Tóth Gabiék szakításáról

Pár nap­pal ez­előtt több újság is arról írt, hogy az éne­kesnő újra szingli. Mind­ezt arra ala­poz­ták, hogy kap­cso­la­tuk ele­jén sok közös képet osz­tot­tak meg kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon.

Pár nap­pal ez­előtt több újság is arról írt, hogy az éne­kesnő újra szingli. Ezt arra ala­poz­ták, hogy kap­cso­la­tuk ele­jén sok közös képet osz­tot­tak meg kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon.

Betegségéről vallott Cinthya Dictator

Betegségéről vallott Cinthya Dictator

Az a hír járta, hogy sosem fog meg­gyó­gyulni a rák­ból...

A na­pok­ban az a hír járta be a saj­tót, hogy sosem fog meg­gyó­gyulni a rák­ból, most el­mondta az igaz­sá­got.

Eltitkolt gyerekéről faggatták Bebét

Eltitkolt gyerekéről faggatták Bebét

Ko­ráb­ban Vár­ko­nyi And­rea kér­dezte meg tőle, hogy van a pici...

Ko­ráb­ban Vár­ko­nyi And­rea kér­dezte meg tőle, hogy van a pici...

Kitálalt Fejős Éva: ez az igazság a házassági válságáról

Kitálalt Fejős Éva: ez az igazság a házassági válságáról

Meg­lepő hírek lát­tak nap­vi­lá­got.

Meg­lepő hírek lát­tak nap­vi­lá­got a ma­gyar sztár­anyuka há­zas­sá­gá­ról. Most tiszta vizet ön­tött a po­hárba!

Egészen bizarr a legújabb szexőrület, iszonyatos titkot árultak el a nők

Egészen bizarr a legújabb szexőrület, iszonyatos titkot árultak el a nők

Az ön­fe­ledt szex egy­fajta ösz­tön­lény­ál­la­pot, ami­kor a lélek leg­mé­lyebb tit­kai ke­rül­het­nek fel­színre. Ám erre a vi­sel­ke­dés­for­mára egy­sze­rűen nem vol­tunk fel­ké­szülve. Döb­be­ne­tes, mit mű­vel­nek a férfiak!

Ez a teljes igazság: kitálalt szakításáról Varga Viktor

Ez a teljes igazság: kitálalt szakításáról Varga Viktor

Közel egy hó­napja rob­bant a hír, hogy ismét véget ért a sztár­pár kap­cso­lata. Azóta egyik fél sem nyi­lat­ko­zott.

Közel egy hó­napja rob­bant a hír, hogy ismét véget ért a sztár­pár kap­cso­lata. Azóta egyik fél sem nyi­lat­ko­zott a tör­tén­tek­ről. Egé­szen mos­ta­náig.

Kitálalt Szente Vajk Bódi Sylvivel való viszonyáról

Kitálalt Szente Vajk Bódi Sylvivel való viszonyáról

Köz­le­ményt adott ki.

A nép­szerű szí­nész a Fa­ce­book-ol­da­lán adott ki köz­le­ményt a plety­kák­kal kap­cso­lat­ban.

Itt az igazság Nagy Feró csirkedarálásáról

Itt az igazság Nagy Feró csirkedarálásáról

A ma is nép­szerű ro­cker nem volt éppen a ha­tó­sá­gok ked­vence.

A ma is nép­szerű ro­cker fi­no­man szólva nem volt éppen a ha­tó­sá­gok, vagy éppen a kar­ha­ta­lom ked­vence kar­ri­erje kez­de­tén...

Újabb, szomorú fordulat lehet a veronai busztragédia ügyében

Újabb, szomorú fordulat lehet a veronai busztragédia ügyében

Töb­ben kül­földre köl­töz­né­nek az ál­do­za­tok hoz­zá­tar­to­zói közül...

Töb­ben a kül­földre köl­tö­zést ter­vez­ge­tik a ve­ro­nai busz­bal­eset ál­do­za­ta­i­nak hoz­zá­tar­to­zói közül...

Gyűrűzik a botrány: Baukó Éva tanúkkal cáfolja Havas hazugságát

Gyűrűzik a botrány: Baukó Éva tanúkkal cáfolja Havas hazugságát

To­vábbra is forr­nak az in­du­la­tok az egy­kori va­ló­ság­show sze­replő körül.

To­vábbra is forr­nak az in­du­la­tok az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő és sze­xu­á­lis zak­la­tója körül.

Kiderült az igazság Tolvai Reni és Kállay-Saunders András szakításáról

Kiderült az igazság Tolvai Reni és Kállay-Saunders András szakításáról

Meg­lepő plety­kák lát­tak nap­vi­lá­got a ma­gyar sztár­pár­ról. Az éne­kes tiszta vizet ön­tött a po­hárba!

Kiakadt a magyar énekesnő, ezt terjesztik róla

Kiakadt a magyar énekesnő, ezt terjesztik róla

Völ­gyi Zsu­zsi tel­je­sen le­döb­bent.

Völ­gyi Zsu­zsi tel­je­sen le­döb­bent attól, amit leg­utóbb saját ma­gá­ról ol­va­sott egy új­ság­ban. Fel­há­bo­ro­dá­sá­nak Fa­ce­book ol­da­lán adott han­got.

Kiderült az igazság, szakításáról vallott Damu Roland

Kiderült az igazság, szakításáról vallott Damu Roland

Zá­tonyra fu­tott az is­mert szí­nész kap­cso­lata. Hét hónap után sza­kí­tott ked­ve­sé­vel.

Zá­tonyra fu­tott az is­mert szí­nész kap­cso­lata. Hét hónap után sza­kí­tott ked­ve­sé­vel.

Itt az igazság: kitálalt édesapja betegségéről Benkő László fia

Itt az igazság: kitálalt édesapja betegségéről Benkő László fia

Ko­ráb­ban hír­zár­la­tot ren­del­tek el a le­gen­dás ze­nész ál­la­po­tá­ról! A fia, Ba­lázs azt is el­mondta, miért.

Ko­ráb­ban hír­zár­la­tot ren­del­tek el a le­gen­dás ze­nész ál­la­po­tá­ról! A fia, Ba­lázs azt is el­mondta, miért.

Elárulta válása igazi okát a sztárénekes

Elárulta válása igazi okát a sztárénekes

Nyolc év után, ta­valy dön­tött arról az éne­kes, hogy be­adja a vá­ló­pert.

Nyolc év után, ta­valy dön­tött arról az éne­kes, hogy be­adja a vá­ló­pert. A há­zas­sága ja­vít­ha­tat­la­nul meg­rom­lott.

Fény derült a családi rejtélyre: ezért tagadta meg fiát Klapka György!

Ezért tagadta meg fiát Klapka György!

Bár az Arany­em­ber a sírba vitte a tit­kot, hogy miért ta­gadta meg vég­ren­de­le­té­ben leg­idő­sebb fiát, most a csa­lád egyik jó ba­rátja el­árulta az igaz­sá­got.

Itt a szomorú igazság: Ezért nem látogathatják Törőcsik Marit

Itt a szomorú igazság: Ezért nem látogathatják Törőcsik Marit

A Nem­zet Szí­né­sze hosszú ideje fek­szik már kór­ház­ban.

A Nem­zet Szí­né­sze hosszú ideje fek­szik már kór­ház­ban. Min­denki azt ta­lál­gatja, mi lehet a baja.

Kiderült az igazság: Soha többé nem költözik haza Gombos Edina

Kiderült az igazság: Soha többé nem költözik haza Gombos Edina

Egy, a neve el­hall­ga­tá­sát kérő kol­lé­gája exk­lu­zív rész­le­te­ket árult el.

Egy, a neve el­hall­ga­tá­sát kérő kol­lé­gája exk­lu­zív rész­le­te­ket árult el a té­má­val kap­cso­lat­ban a Ri­post na­pi­lap­nak.

Azt beszélik: Szakított párjával Vámos Erika

Azt beszélik: Szakított párjával Vámos Erika

Mi tör­tén­he­tett? Arról sut­tog­nak: a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek és sze­rel­mé­nek, Má­té­nak el­vál­tak az út­jaik egy­más­tól.

Mi tör­tén­he­tett? Arról sut­tog­nak: a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek és sze­rel­mé­nek, Má­té­nak el­vál­tak az út­jaik egy­más­tól.

Ez áll Puzsér Róbert elképesztő fogyásának hátterében

Ez áll Puzsér Róbert elképesztő fogyásának hátterében

Be­teg­sége miatt vál­toz­ta­tott!

Né­hány évvel ez­előtt di­ag­nosz­ti­zált be­teg­sége döb­ben­tette rá arra, hogy vál­toz­tat­nia kell!

Ezért nyög a nő szex közben, sosem találnád ki

Ezért nyög a nő szex közben, sosem találnád ki

Az iga­zán él­ve­ze­tes szex ve­le­já­rója a han­gos nyö­gés és a kéjes sza­vak. Eszedbe sem jutna, hogy ez nem csak a gyö­nyör jel­zé­sére szol­gál a nők ré­szé­ről.

Sokkoló kijelentést tett Lagzi Lajcsi

Sokkoló kijelentést tett Lagzi Lajcsi

Csa­lád­ját is el­ve­szít­heti, mégis min­den ere­jé­vel az iga­záért küzd.

Már semmi se szá­mít? Csa­lád­ját is el­ve­szít­heti, mégis min­den ere­jé­vel azért küzd, hogy be­bi­zo­nyít­hassa az iga­zát.

Itt a teljes igazság: végre kitálalt Nótár Mary

Itt a teljes igazság: végre kitálalt Nótár Mary

Hetek óta dagad a bot­rány az éne­kesnő körül. Me­g­elé­gelte a ta­lál­ga­tá­so­kat: tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Hetek óta dagad a bot­rány az éne­kesnő körül. Me­g­elé­gelte a ta­lál­ga­tá­so­kat: tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Dagad a botrány: kitálal Nótár Mary menedzsere

Dagad a botrány: kitálal Nótár Mary menedzsere

Min­dent tönkre tesz ki­ro­ha­ná­sa­i­val.

A mu­la­tós sztár me­nedzs­mentje ér­tet­le­nül áll a rá­gal­mak előtt. Azt mond­ják, ki­ro­ha­ná­sa­i­val ki­lenc évnyi közös mun­kát tesz tönkre.

Kiakadt! Hajdú Péternél végleg betelt a pohár!

Kiakadt! Hajdú Péternél végleg betelt a pohár!

Nyil­vá­no­san küzd az iga­záért.

Ami­óta ki­de­rült, hogy a há­zas­sága vál­ság­ban, nem telik el úgy hét, hogy ő, vagy a fe­le­sége ne sze­re­pelne a cím­la­po­kon. Most túl­lőt­tek a célon.

Állandó orvosi felügyelet alatt áll Hujber Feri

Állandó orvosi felügyelet alatt áll Hujber Feri

Véget ve­tett a ta­lál­ga­tá­sok­nak: őszin­tén be­szélt ál­la­po­tá­ról a pár napja kór­házba ke­rült mű­vész.

Véget ve­tett a ta­lál­ga­tá­sok­nak: őszin­tén be­szélt ál­la­po­tá­ról a pár napja kór­házba ke­rült mű­vész.

Megdöbbentő fordulat: megszólalt Michael Jackson gyerekbarátja!

Megdöbbentő fordulat: megszólalt Michael Jackson gyerekbarátja!

A német fi­a­tal­em­ber úgy dön­tött, hogy meg­töri a csen­det, mi­u­tán tit­kos akták ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra Mi­chael Jack­son­ról...

Így vernek át a barátaid brutálisan! Érdemes megnézni!

Így vernek át a barátaid brutálisan! Érdemes megnézni!

Meg­mu­tat­juk a rideg va­ló­sá­got!

Meg­mu­tat­juk a rideg va­ló­sá­got! A Fa­ce­boo­kon min­denki tud főzni, bomba nő, remek a kap­cso­lata, süt a nap és min­den tö­ké­le­tes. Íme az igaz­ság.