CÍMKE: 'idősek'

Durva riasztást adtak ki, lecsap az extrém hideg

Durva riasztást adtak ki, lecsap az extrém hideg

Szom­bat­tól él a vörös kód ri­asz­tás az ext­rém hideg miatt, ezt kell ten­nünk a po­koli idő­ben.

Szom­bat­tól él a vörös kód ri­asz­tás az ext­rém hideg miatt, a po­koli idő­ben job­ban kell fi­gyelni az idő­sekre és a haj­lék­ta­la­nokra.

Óriási gesztust tesz az időseknek mindenszentek napján ez a taxis

Óriási gesztust tesz az időseknek mindenszentek napján ez a taxis

In­gyen szál­lítja a te­me­tőbe Min­den­szen­tek nap­ján a 65 éven fe­lü­li­e­ket

In­gyen szál­lítja a te­me­tőbe Min­den­szen­tek nap­ján a 65 éven fe­lü­li­e­ket

Újra akcióban a bűnözők: Így csaltak ki rengeteg pénzt az idősektől

Újra akcióban a bűnözők: Így csaltak ki rengeteg pénzt az idősektől

A trükk régi, de újra al­kal­maz­zák: ren­ge­teg pénz­zel húz­tak le hi­szé­keny idős em­be­re­ket!

Fel se vedd a telefont! Így vernek át a csalók

Fel se vedd a telefont! Így vernek át a csalók

A trük­kös csa­lók újab­ban az idő­se­ket foszt­ják ki! Volt, akire több száz­ezer fo­rin­tos gyógy­lám­pát is rá akar­tak sózni, ami­nek már az elő­lege is felér egy­havi fi­ze­tés­sel.

A csa­lók újab­ban az idő­se­ket foszt­ják ki! Volt, akire több száz­ezer fo­rin­tos gyógy­lám­pát akar­tak rá­sózni, ami­nek már az elő­lege is egy­havi fi­ze­tés.

Féltékenységi dráma: párja kaszabolta össze a 80 éves Rózsika nénit

Féltékenységi dráma: párja kaszabolta össze a 80 éves Rózsika nénit

A véres tett után hig­gad­tan me­sélte a nő fi­á­nak, mit tett. A férfi már ko­ráb­ban is ke­gyet­le­nül bánt pár­já­val.

Tudósok derítették ki, hogy miért lehet könnyen átverni az időseket

Tudósok derítették ki, hogy miért lehet könnyen átverni az időseket

Az ame­ri­kai Ge­or­gia Ins­ti­tute of Tech­no­logy ku­ta­tói EEG szen­zo­rok­kal fi­gyel­ték meg az em­lé­ke­i­ket fel­idéző idős em­be­rek agyát.

Aljas módon tévesztik meg a magyar nyugdíjasokat a kamuorvosok!

Aljas módon tévesztik meg a magyar nyugdíjasokat a kamuorvosok!

In­gye­nes vizs­gá­la­tot ajánl egy or­szá­gos pre­ven­ciós cent­rum idő­sek­nek.

In­gye­nes vizs­gá­la­tot ajánl in­fark­tus és agy­vér­zés meg­elő­zése cél­já­ból egy or­szá­gos pre­ven­ciós cent­rum az idő­sek­nek, mond­ván, hogy ők már ve­szé­lyez­te­tett kor­ban van­nak.

Maszkban, fegyverrel támadt idősekre a tízfős bűnbanda!

Maszkban, fegyverrel támadt idősekre a tízfős bűnbanda!

Több me­gyé­ben is ga­ráz­dál­ko­dott az a rab­ló­banda, ame­lyik pénzt és ék­sze­re­ket vitt el az idő­sek­től.

Több me­gyé­ben is ga­ráz­dál­ko­dott az a rab­ló­banda, ame­lyik pénzt és ék­sze­re­ket vitt el az idő­sek­től.

Vérnyomást mért, majd fojtogatni kezdte áldozatait a váci rabló!

Vérnyomást mért, majd fojtogatni kezdte áldozatait a váci rabló!

El­ké­pesztő eset tör­tént a múlt héten. A gyanú sze­rint egy férfi men­tő­ápo­lói sze­re­lés­ben fosz­tott ki egy idős há­zas­párt.

Újabb trükkel verik át az időseket! Érdemes résen lenni

Újabb trükkel verik át az időseket! Érdemes résen lenni

Egyre al­ja­sabb csel­hez fo­lya­mod­nak.

Egyre al­ja­sabb csel­hez fo­lya­mod­nak a tol­va­jok, hogy a jó­hi­szemű idő­sek­től pénzt sze­rez­ze­nek. Leg­utóbb Szek­szár­don ver­tek át egy 85 éves asszonyt.

Újabb trükkel próbálkoznak a könyörtelen csalók az időseknél!

Újabb trükkel próbálkoznak a könyörtelen csalók az időseknél!

Ön­kor­mány­zati dol­go­zó­nak adták ki ma­gu­kat a fosz­to­ga­tók.

A ka­pos­vári rend­őrök el­fog­ták azt a három férfit, akik úgy fosz­tot­tak ki egy 82 éves bá­csit Ko­má­di­ban, hogy ön­kor­mány­zati dol­go­zó­nak adták ki ma­gu­kat.

Pofátlan módon fosztotta ki az időseket a két pécsi nő

Pofátlan módon fosztotta ki az időseket a két pécsi nő

Tu­cat­nyi idős em­bert fosz­tott ki két hu­szon­éves pécsi nő, akik több száz­ezer fo­rint­tal ká­ro­sí­tot­ták meg a nyug­dí­ja­so­kat.

Az egész országban garázdálkodtak az időseket átverő csalók

Az egész országban garázdálkodtak az időseket átverő csalók

Csak­nem 8 mil­lió fo­rint kárt okoz­tak.

Csak­nem 8 mil­lió fo­rint kárt oko­zott több idős em­ber­nek az a páros, akik egy te­le­fon­tár­sa­ság em­be­re­i­nek adták ki ma­gu­kat.