CÍMKE: 'időkép'

Csodálatos égi jelenség hazánkban: ezt okozta az afrikai por - fotók

Csodálatos égi jelenség hazánkban: ezt okozta az afrikai por - fotók

A szerda esti nap­le­mente va­ló­ság­gal el­va­rá­zsolta azo­kat, akik­nek mód­juk volt gyö­nyör­ködni benne.

FRISS HÍREK

Kiderült, mennyit kell még várni a nyárra

Kiderült, mennyit kell még várni a nyárra

Ele­inte úgy tűnt, hogy ide­je­ko­rán, május végén rob­ban be a nyár, ám a hosszú távú elő­re­jel­zé­sek sze­rint erre még várni kell, de már csak né­hány napot.

Ele­inte úgy tűnt, hogy ide­je­ko­rán, május végén rob­ban be a nyár, ám a hosszú távú elő­re­jel­zé­sek sze­rint erre még várni kell.

Látványos jelenség Magyarország égboltján, lefotózták a történteket

Látványos jelenség Magyarország égboltján, lefotózták a történteket

Egy­szerre két fel­hő­töl­csér nyúlt alá az égből az Al­föld fö­lött.

Egy­szerre két fel­hő­töl­csér nyúlt alá az égből az Al­föld fö­lött.

Látványos jelenség Magyarország égboltján, most te is megnézheted

Látványos jelenség Magyarország égboltján, most te is megnézheted

Újabb fel­vé­te­lek je­len­tek meg az Idő­kép ol­da­lán a pén­teki zá­po­rok­ról.

Újabb fel­vé­te­lek je­len­tek meg az Idő­kép ol­da­lán a pén­teki zá­po­rok­ról, zi­va­ta­rok­ról.

Aggasztó hírt közölt a meteorológia a következő napok időjárásáról

Aggasztó hírt közölt a meteorológia a következő napok időjárásáról

Nem ma­ra­dunk so­káig csa­pa­dék nél­kül, csü­tör­tö­kön újra esős, hi­de­gebb idő kö­szönt be, majd ismét két me­le­gebb nap lesz.

Megbolondult az időjárás: Havazik a Bakonyban és a Dunántúlon

Megbolondult az időjárás: Havazik a Bakonyban és a Dunántúlon

Meg­je­len­tek a hó­pely­hek a Ken­dig-csú­cson, 0 fokig hűlt a le­vegő.

Meg­je­len­tek a hó­pely­hek a Ken­dig-csú­cson, 0 fokig hűlt a le­vegő.

Berobbant az allergiaszezon

Berobbant az allergiaszezon

Idén is ko­ráb­ban ér­ke­zett a ta­va­szi pol­len­sze­zon.

Idén is ko­ráb­ban ér­ke­zett a ta­va­szi pol­len­sze­zon, már két hó­napja meg­je­len­tek az al­ler­gén nö­vé­nyek vi­rág­po­rai a le­ve­gő­ben.

Elképesztő jelenséget rögzítettek az Alföldön, íme a felvétel

Elképesztő jelenséget rögzítettek az Alföldön, íme a felvétel

Most te is meg­néz­he­ted a lát­vá­nyos égi je­len­sé­get, amit az Idő­kép egyik fel­hasz­ná­lója rög­zí­tett!

Nézd meg testközelből a Magyarországon áthaladó szupercellát

Nézd meg testközelből a Magyarországon áthaladó szupercellát

Szom­ba­ton egy szu­perc­ella moz­gott az Al­föl­dön, Fel­győ mel­lett pedig lát­vá­nyos képek ké­szül­tek róla.

Szom­ba­ton egy szu­perc­ella moz­gott az Al­föl­dön, Fel­győ mel­lett pedig lát­vá­nyos képek ké­szül­tek róla.

Megjött végre a várva várt eső, de ennek nem fogsz örülni

Megjött végre a várva várt eső, de ennek nem fogsz örülni

A zá­po­rok, zi­va­ta­rok mel­lett meg­élén­kül a lég­moz­gás is a hét­vé­gén, de a hő­mér­sék­let kel­le­mes lesz.

A zá­po­rok, zi­va­ta­rok mel­lett meg­élén­kül a lég­moz­gás is a hét­vé­gén, de a hő­mér­sék­let kel­le­mes lesz.

Kegyetlen hidegfront tart Magyarország felé, csak 24 óra a haladék

Kegyetlen hidegfront tart Magyarország felé, csak 24 óra a haladék

Szá­raz, egyre me­le­gebb idő vár­ható, va­sár­nap is sok­felé el­ér­het­jük a 20 fokot. Hét­főre azon­ban itt az újabb hi­deg­front.

Újabb fordulatot hoz a jövő heti időjárás, ebben nem lesz köszönet

Újabb fordulatot hoz a jövő heti időjárás, ebben nem lesz köszönet

Hét­fő­től vár­ha­tóan hi­de­gebb lég­tö­meg éri el a Kár­pát-me­den­cét, pár fokos le­hű­lés va­ló­színű.

Furcsa égi jelenség tűnt fel Magyarország égboltján, le is fotózták

Furcsa égi jelenség tűnt fel Magyarország égboltján, le is fotózták

El­ké­pesztő dol­got lát­tak, akik az égre te­kin­tet­tek pén­te­ken.

El­ké­pesztő dol­got lát­tak, akik az égre te­kin­tet­tek pén­te­ken, mu­tat­juk a fel­vé­te­le­ket!

Egyre magasabb a pollenterhelés Budapesten

Egyre magasabb a pollenterhelés Budapesten

Az Idő­kép sze­rint az éger, a cip­rus­fé­lék és a ti­sza­fé­lék is el­ér­ték a magas szin­tet. Aki al­ler­giás tü­ne­te­ket ta­pasz­tal, azon­nal for­dul­jon or­vos­hoz!

Az Idő­kép me­te­o­ro­ló­giai por­tál sze­rint az éger, a cip­rus­fé­lék és a ti­sza­fé­lék is el­ér­ték a magas szin­tet. Azok, akik al­ler­giás tü­ne­te­ket ta­pasz­tal­nak, ilyen pél­dául a tüsszö­gés, a szem­visz­ke­tést vagy éppen az orr­fo­lyás, azok ha­la­dék­ta­la­nul for­dul­ja­nak or­vos­hoz!

Elképesztő, mi történt egy utasszállítóval

Elképesztő, mi történt egy utasszállítóval

A hang­se­bes­sé­get át­lépve, re­kord­se­bes­sé­get ért el egy utas­szál­lító gép egy me­te­o­ro­ló­giai je­len­ség­nek kö­szön­he­tően.

A hang­se­bes­sé­get át­lépve, re­kord­se­bes­sé­get ért el egy utas­szál­lító gép egy me­te­o­ro­ló­giai je­len­ség­nek kö­szön­he­tően.

Látnod kell: Különleges jelenséget kameráztak a Visegrádi-hegységben

Látnod kell: Különleges jelenséget kameráztak a Visegrádi-hegységben

A Duna fö­lött át­fújó és a Vi­seg­rádi-hegy­ség­nek üt­köző szél oro­grafi­kus fel­hő­kép­ző­dést in­dí­tott be csü­tör­tök reg­gel.

Elképesztő, mi történt a Dunakanyarnál, levideózták a történteket

Elképesztő, mi történt a Dunakanyarnál, levideózták a történteket

Most te is meg­néz­he­ted a lát­vá­nyos égi je­len­sé­get, ami szerda reg­gel zaj­lott!

Hihetetlen, mi zajlott a Duna-Tisza közén, felvétel is készült

Hihetetlen, mi zajlott a Duna-Tisza közén, felvétel is készült

Most meg­néz­he­ted az égi je­len­sé­get!

Lát­tál már golflabda mé­retű hó­pely­he­ket? Most meg­néz­he­ted ezt a lát­vá­nyos égi je­len­sé­get!

Drámai előrejelzés: Pusztító szél söpör végig az országon

Drámai előrejelzés: Pusztító szél söpör végig az országon

100 km/órás szél­lel ér­ke­zett a meleg!

Vi­ha­ros, néhol 100 km/órás szél­lel ér­ke­zett a meleg hét­főn, és ma is ilyen idő lesz: keddre 16 me­gyére kel­lett fi­gyel­mez­te­tést ki­adni.

Elképesztő, mi zajlott a Mátra felett, le is videózták

Elképesztő, mi zajlott a Mátra felett, le is videózták

Lát­vá­nyos fény­osz­lo­po­kat rög­zí­tett az Idő­kép Pisz­kés-tetőn el­he­lye­zett web­ka­me­rája!

Lát­vá­nyos fény­osz­lo­po­kat rög­zí­tett az Idő­kép Pisz­kés-tetőn el­he­lye­zett web­ka­me­rája!

Látványos égi jelenség egész Magyarország felett, ekkor nézz az égre

Látványos égi jelenség egész Magyarország felett, ekkor nézz az égre

Ked­vező idő­já­rási fel­té­te­lek mel­lett több mint egy órán ke­resz­tül cso­dál­hat­juk a vö­röslő hol­dat hétfő haj­nal­ban.

Meglepő, amit a hétvégi időjárásról közölt a meteorológia

Meglepő, amit a hétvégi időjárásról közölt a meteorológia

Szom­bat es­té­től több­felé ha­vaz­hat!

Bú­csút int­he­tünk a kora ta­va­szias idő­nek, hir­te­len tér vissza a tél: szom­bat es­té­től már több­felé ha­vaz­hat!

Igazi téli hangulat lett hazánkban, íme a csodás fotók

Igazi téli hangulat lett hazánkban, íme a csodás fotók

Az or­szág leg­na­gyobb ré­szén to­vábbra is esik a hó, szé­pen gya­ra­po­dik a hó­ré­teg!

Az or­szág leg­na­gyobb ré­szén to­vábbra is esik a hó, szé­pen gya­ra­po­dik a hó­ré­teg!

Kiderült, milyen idő lesz az év utolsó napjaiban, meg fogsz lepődni

Kiderült, milyen idő lesz az év utolsó napjaiban, meg fogsz lepődni

Nyu­godt szom­bat után esős, sze­les va­sár­nap vár­ható. Az év utolsó napja azon­ban meg­le­pe­tést tar­to­gat!

Közölte a meteorológia: Változás jön az időjárásban

Visszavonhatatlan változás lesz az időjárásban

Pén­te­ken 23 óra 22 perc­kor kez­dő­dött a csil­la­gá­szati tél, szom­bat­tól már hosszab­bod­nak a nap­pa­lok!

Pokolira kapcsol az időjárás, Budapesten csak most jön a java

Pokolira kapcsol az időjárás, Budapesten csak most jön a java

Dél­ke­le­ten, majd ke­le­ten, észak­ke­le­ten és nyu­ga­ton ala­kul­tak ki csü­tör­tö­kön hó­zá­po­rok, néhol 5 cen­ti­nél is több hó hul­lott rövid idő alatt.

Dél­ke­le­ten, majd ke­le­ten, észak­ke­le­ten és nyu­ga­ton ala­kul­tak ki csü­tör­tö­kön hó­zá­po­rok, néhol 5 cen­ti­nél is több hó hul­lott rövid idő alatt. Ez még csak a kez­det!

Közölte a meteorológia: Ekkor fog havazni jövő héten Magyarországon

Közölte a meteorológia: Ekkor fog havazni jövő héten Magyarországon

Csí­pő­sek lesz­nek a reg­ge­lek, időn­ként meg­élén­kül a szél jövő héten.

Csí­pő­sek lesz­nek a reg­ge­lek, időn­ként meg­élén­kül a szél jövő héten.

Elképesztő, mi zajlott a Mátrában, lekamerázták a történteket

Elképesztő, mi zajlott a Mátrában, lekamerázták a történteket

Most te is meg­néz­he­ted, mi tör­tént az Északi-Kö­zép­hegy­ség­ben szerda haj­nal­ban!

Íme az előrejelzés, ekkora hó lehet hétfőig az országban

Íme az előrejelzés, ekkora hó lehet hétfőig az országban

Gyö­nyörű ha­va­zás kez­dő­dött szom­ba­ton, ami az egész or­szágra ki­ter­jed, sok­felé fehér tájra éb­red­he­tünk! Na, de mi lesz hétfő reg­ge­lig?

Gyö­nyörű ha­va­zás kez­dő­dött szom­ba­ton, ami az egész or­szágra ki­ter­jed, sok­felé fehér tájra éb­red­he­tünk! Na, de mi lesz hétfő reg­ge­lig?

Elképesztő, mit művel az időjárás pár nap alatt Magyarországon

Elképesztő, mit művel az időjárás pár nap alatt Magyarországon

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint 25 fokot me­leg­szik a hő­mér­sék­let de­cem­ber első nap­ja­ira!

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint 25 fokot me­leg­szik a hő­mér­sék­let de­cem­ber első nap­ja­ira!

Bizarr természeti jelenség: Szombathelyen és Budapesten is látták

Bizarr természeti jelenség: Szombathelyen és Budapesten is látták

Kicsi lila fejek buk­kan­nak fel itt-ott az avar­ban. Hát mi tör­té­nik itt?

Kicsi lila fejek buk­kan­nak fel itt-ott az avar­ban. Hát mi tör­té­nik itt?

Óriási fordulat az időjárásban, ezt ígéri a meteorológia

Óriási fordulat az időjárásban, ezt ígéri a meteorológia

Több­felé ha­va­zás váltja az esőt.

Egyre in­kább úgy tűnik, hogy sok csa­pa­dék, kedd­től je­len­tős le­hű­lés ér­ke­zik, több­felé ha­va­zás váltja az esőt.

Romániából tör be hazánkba a szibériai hideg

Romániából tör be hazánkba a szibériai hideg

Ér­kez­het­nek az első hó­pely­hek!

A kel­le­mes, langy­me­leg ősz után ez az első olyan hét­vége, ami­kor már egyre na­gyobb te­rü­le­ten fa­gyos a haj­nal, és nap­pal a 10 fokot sem érjük el.

Elképesztő, mi zajlott a Balatonnál, le is kamerázták

Elképesztő, hogy mi zajlott a Balatonnál, le is kamerázták

A kü­lön­le­ges fel­vé­telt az Idő­kép tette közzé a na­pok­ban, ér­de­mes meg­néz­ned!

A kü­lön­le­ges fel­vé­telt az Idő­kép me­te­o­ro­ló­giai por­tál tette közzé a na­pok­ban, ér­de­mes meg­néz­ned a nem min­den­napi kép­so­ro­kat!

Aggasztó előrejelzés: Búcsút mondhatunk idén a strandidőnek?

Aggasztó előrejelzés: Búcsút mondhatunk idén a strandidőnek?

A múlt hét­vé­gén sem volt meleg.

A hosszú távú elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező egy hó­nap­ban min­den hét­vé­gén esni fog, csu­pán egyet­len szom­ba­ton lehet 30 fok.

Elképesztő, mi zajlott hajnalban a Balatonnál, le is kamerázták

Elképesztő, mi zajlott hajnalban a Balatonnál, le is kamerázták

A sió­foki Club218 Apart­man­ház te­te­jén el­he­lye­zett web­ka­mera rög­zí­tette.

A sió­foki Club218 Apart­man­ház te­te­jén el­he­lye­zett web­ka­mera rög­zí­tette az ese­mé­nye­ket!

Ritka, félelmetes jelenség Magyarország égboltján, lefotózták

Ritka, félelmetes jelenség Magyarország égboltján, lefotózták

A dél­ke­leti tájak fe­lett le­he­tett látni, si­ke­rült len­cse­vére kapni a je­len­sé­get! Nézd meg te is!

A dél­ke­leti tájak fe­lett le­he­tett látni, si­ke­rült len­cse­vére kapni a je­len­sé­get!

Szombati időjárás: Felhőszakadással kísért jégeső csap le az országra

Szombati időjárás: Felhőszakadással kísért jégeső csap le az országra

Már nagy­pén­te­ken is volt he­lyen­ként eső, de az iga­zán zi­va­ta­ros nap a szom­bat lehet!

Most már biztos: Kiderült, milyen időnk lesz húsvétkor

Most már biztos: Kiderült, milyen időnk lesz húsvétkor

Foly­ta­tó­dik a fel­me­le­ge­dés!

A kö­vet­kező na­pok­ban már fo­ko­za­to­san eny­hül az idő, a jövő hét ele­jén foly­ta­tó­dik a fel­me­le­ge­dés: nap­köz­ben 10 fok fe­lett lesz a hő­mér­sék­let.

Erős az UV-sugárzás, már most fél óra alatt le lehet égni

Erős az UV-sugárzás, már most fél óra alatt le lehet égni

Las­san nyá­ri­as­nak mond­ható az idő­já­rá­sunk, a dél­utáni hő­mér­sék­let már meg is ha­lad­hatja a 25 fokot!

Las­san nyá­ri­as­nak mond­ható az idő­já­rá­sunk, a dél­utáni hő­mér­sék­let már meg is ha­lad­hatja a 25 fokot! Az erős, tar­tós nap­sü­tés csá­bít a na­po­zásra, de vi­gyá­zat, a ta­va­szi napon le­ég­he­tünk! Az UV-su­gár­zás ugyanis máris magas.

Szibériai hideg zúdul Európára, minden eddiginél nagyobb fagy jön!

Szibériai hideg zúdul Európára, minden eddiginél nagyobb hideg jön!

A szo­ká­sos­nál akár négy-nyolc fok­kal is hi­de­gebb lesz.

Szi­bé­riai hideg zúdul Eu­ró­pára, min­den ed­di­gi­nél na­gyobb fagy jön!

Látványos videó: Hózáporral tört be a hidegfront Magyarországra

Látványos videó: Hózáporral tört be a hidegfront Magyarországra

Csa­pa­dé­kot, le­hű­lést ho­zott az észak­nyu­gat­ról ér­kező hi­deg­front.

Csa­pa­dé­kot, le­hű­lést ho­zott az észak­nyu­gat­ról ér­kező hi­deg­front.

Ezért nincs tél Magyarországon, itt a magyarázat

Ezért nincs tél Magyarországon, itt a magyarázat

Vi­de­ó­ban mu­tat­juk a vá­laszt!

Ta­valy ilyen­kor ná­lunk is be­fa­gyott a Ba­la­ton, Nóg­rád­ban pedig -28 fokot mér­tek. Hogy­hogy idén csak Af­ri­ká­ban és a ten­ge­ren­tú­lon van tél?

Váratlan fordulatot hoz a szilveszteri időjárás, erre készülj

Váratlan fordulatot hoz a szilveszteri időjárás, erre készülj

Enyhe idő lesz va­sár­nap.

Szom­bat es­té­től ismét eny­hébb lég­tö­me­gek ér­kez­nek Ma­gyar­or­szág felé, amik be­fo­lyá­sol­ják a szil­vesz­teri idő­já­rást!

Havazással kísért hidegfront tart Magyarország felé, ekkor ér ide

Havazással kísért hidegfront tart Magyarország felé, ekkor ér ide

Az ér­kező hi­deg­front­nak kö­szön­he­tően ismét nagy te­rü­le­ten ha­vaz­hat az or­szág­ban!

Elképesztő jelenség Magyarország égboltján, itt a magyarázat

Elképesztő jelenség Magyarország égboltján, itt a magyarázat

Nézd meg, hogy mik szü­let­tek az erős észak­nyu­gati szél és hegy­sé­ge­ink ta­lál­ko­zá­sá­ból!

Kegyetlen hidegfront tart Magyarország felé, csak 24 óra a haladék

Kegyetlen hidegfront tart Magyarország felé, csak 24 óra a haladék

Akár -10, -15 fokos fa­gyo­kat is hoz­hat­nak de­cem­ber első éj­sza­kái!

Akár -10, -15 fokos fa­gyo­kat is hoz­hat­nak de­cem­ber első éj­sza­kái!

Hamarosan fehérre változik a táj: havazni kezdett több helyen

Hamarosan fehérre változik a táj: havazni kezdett több helyen

Ha­va­zás vál­totta fel az esőt.

Már dél­előtt ha­va­zás vál­totta fel az esőt a Bükk több pont­ján is. Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint ha­ma­ro­san fe­hér­ben pom­páz­hat a táj.

Látványos égi jelenség a Dunakanyarban, itt a magyarázat

Látványos égi jelenség a Dunakanyarban, itt a magyarázat

Vi­deón a je­len­ség!

Hi­he­tet­len je­len­sé­get rög­zí­tett az Idő­kép Pré­di­ká­ló­szé­ken el­he­lye­zett web­ka­me­rája pén­tek dél­előtt!

Ilyen időjárás lesz Mindenszentekkor

Ilyen időjárás lesz Mindenszentekkor

Az elő­re­jel­zés sze­rint meg­lepő idő lesz a hónap végén és no­vem­ber ele­jén, nem is lehet el­dön­teni, mit ve­gyünk fel!

Az elő­re­jel­zés sze­rint meg­lepő idő lesz a hónap végén és no­vem­ber ele­jén, nem is lehet el­dön­teni, mit ve­gyünk fel!

Misztikus jelenséget rögzítettek a Dunakanyarnál

Misztikus jelenséget rögzítettek a Dunakanyarnál

Cso­dás vi­deót rög­zí­tett az Idő­kép Pré­di­ká­ló­szé­ken el­he­lye­zett ka­me­rája csü­tör­tö­kön.

Cso­dás vi­deót rög­zí­tett az Idő­kép Pré­di­ká­ló­szé­ken el­he­lye­zett ka­me­rája csü­tör­tö­kön.

Hűvös hajnallal indult a vasárnapi időjárás, de ami délután lesz...

Hűvös hajnallal indult a vasárnapi időjárás, de ami délután lesz...

Nagy meg­le­pe­tés­ben lehet ré­szünk!

Va­sár­nap már több lesz fe­let­tünk a felhő, csak rö­vi­debb időre süt­het ki a nap, de dél­után nagy meg­le­pe­tés­ben lehet ré­szünk!

Furcsa égi jelenség Magyarország égboltján, nincs rá magyarázat

Furcsa égi jelenség Magyarország égboltján, nincs rá magyarázat

A tu­do­mány je­len­legi ál­lása sze­rint pon­tos ma­gya­rá­zat még nem szü­le­tett arra, ami csü­tör­tök dél­előtt tör­tént!

Havazás és 21 fok: hihetetlen dolgokat művel az időjárás

Havazás és 21 fok: hihetetlen dolgokat művel az időjárás

A hét első nap­ja­i­ban még néhol esett, de szer­dá­tól tar­tós fel­me­le­ge­dés vár­ható. A szom­széd­ban pedig több­cen­tis a hó.

A hét első nap­ja­i­ban még néhol esett, de szer­dá­tól tar­tós fel­me­le­ge­dés vár­ható. Nem ki­zárt, hogy 21 fokot is mér­he­tünk! A szom­széd­ban pedig több­cen­tis a hó.

Három meteorológus állítja: Ilyen idő lesz augusztus 20-án

Három meteorológus állítja: Ilyen idő lesz augusztus 20-án

Min­denki arra kí­ván­csi...

Min­denki arra kí­ván­csi, hogy vajon a tű­zi­já­té­kot el­mossa-e az eső, vagy za­var­ta­lan idő lesz. Most ki­de­rül, mit hoz a va­sár­nap!

Szinte hihetetlen: Hatalmas jégverés pusztított a kedvelt tengerparton

Szinte hihetetlen: Hatalmas jégverés pusztított a kedvelt tengerparton

A hét ele­jén az Ad­riai-ten­ger part­ján is ha­tal­mas vi­ha­rok tom­bol­tak, az olasz és a hor­vát ré­gi­ó­ban is pusz­tí­tott a jég.

Ez a legrosszabb hír az allergiásoknak, több százezer magyart érint

Ez a legrosszabb hír az allergiásoknak, több százezer magyart érint

A gom­ba­fé­lék spó­rá­ira ér­zé­ke­nyekre nehéz idő­szak vár.

Bár las­san szó sze­rint fel­lé­le­gez­het­nek a par­lagfű-al­ler­gi­á­sok, mivel csök­kent a gyom­nö­vény pol­len­kon­cent­rá­ci­ója az el­múlt hét esői miatt, most más miatt tüsszög­nek az al­ler­gi­ára haj­la­mo­sak: a gom­ba­fé­lék spó­rá­ira ér­zé­ke­nyekre nehéz idő­szak vár.

Kiderült, miért mindig hétvégén van rossz idő

Kiderült, miért mindig hétvégén van rossz idő

Me­gint szom­ba­ton ér­ke­zik a hi­deg­front, ma 26 fokra hűl a le­vegő.

Lehull a lepel: Ő a TV2 új arca, rajonganak érte a pasik

Lehull a lepel: Ő a TV2 új arca, rajonganak érte a pasik

Szom­bat este 7 óra előtt de­rült ki, hogy ki a csa­torna új idő­jósa!

Bosszantó előrejelzés: Széllel kísért hidegfront közelít hazánk felé

Bosszantó előrejelzés: Széllel kísért hidegfront közelít hazánk felé

Pén­te­ken még napos időre van ki­lá­tás, fel­hők alig lesz­nek az égen, de hét­vé­gére már el­rom­lik az idő.

Hatalmas záporfelhők közelítenek felénk, ebben nem lesz köszönet

Hatalmas záporfelhők közelítenek felénk, ebben nem lesz köszönet

Több napig tartó eső­zést jósol a me­te­o­ro­ló­gia, úgy tűnik, hogy a ta­vaszt el­mossa a szo­morú idő­já­rás.