CÍMKE: 'időkép'

Látnod kell: Különleges jelenséget kameráztak a Visegrádi-hegységben

Látnod kell: Különleges jelenséget kameráztak a Visegrádi-hegységben

A Duna fö­lött át­fújó és a Vi­seg­rádi-hegy­ség­nek üt­köző szél oro­grafi­kus fel­hő­kép­ző­dést in­dí­tott be.

Elképesztő, mi zajlott a Mátra felett, le is videózták

Elképesztő, mi zajlott a Mátra felett, le is videózták

Lát­vá­nyos fény­osz­lo­po­kat rög­zí­tett az Idő­kép Pisz­kés-tetőn el­he­lye­zett web­ka­me­rája!

Lát­vá­nyos fény­osz­lo­po­kat rög­zí­tett az Idő­kép Pisz­kés-tetőn el­he­lye­zett web­ka­me­rája!

Látványos égi jelenség egész Magyarország felett, ekkor nézz az égre

Látványos égi jelenség egész Magyarország felett, ekkor nézz az égre

Több mint egy órán ke­resz­tül cso­dál­hat­juk a vö­röslő hol­dat hét­főn.

Több mint egy órán ke­resz­tül cso­dál­hat­juk a vö­röslő hol­dat hét­főn.

Meglepő, amit a hétvégi időjárásról közölt a meteorológia

Meglepő, amit a hétvégi időjárásról közölt a meteorológia

Szom­bat es­té­től több­felé ha­vaz­hat!

Bú­csút int­he­tünk a kora ta­va­szias idő­nek, hir­te­len tér vissza a tél: szom­bat es­té­től már több­felé ha­vaz­hat!

Pusztító szél söpör végig az országon

Pusztító szél söpör végig az országon

Vi­ha­ros, néhol 100 km/órás szél­lel ér­ke­zett a meleg hét­főn, és ma is ilyen idő lesz: keddre 16 me­gyére kel­lett fi­gyel­mez­te­tést ki­adni.

Vi­ha­ros, néhol 100 km/órás szél­lel ér­ke­zett a meleg hét­főn, és ma is ilyen idő lesz: keddre 16 me­gyére kel­lett fi­gyel­mez­te­tést ki­adni.

Igazi téli hangulat lett hazánkban, íme a csodás fotók

Igazi téli hangulat lett hazánkban, íme a csodás fotók

Ga­lé­ria a cikk­ben!

Az or­szág leg­na­gyobb ré­szén to­vábbra is esik a hó, szé­pen gya­ra­po­dik a hó­ré­teg!

Pokolira kapcsol az időjárás, Budapesten csak most jön a java

Pokolira kapcsol az időjárás, Budapesten csak most jön a java

Ez még csak a kez­det!

Dél­ke­le­ten, majd ke­le­ten, észak­ke­le­ten és nyu­ga­ton ala­kul­tak ki csü­tör­tö­kön hó­zá­po­rok, néhol 5 cen­ti­nél is több hó hul­lott rövid idő alatt. Ez még csak a kez­det!

Befagyott az ország és egész Európa, óriási havazás tart felénk

Befagyott az ország és egész Európa, óriási havazás tart felénk

A haj­nali -15 fokos hideg után sok­felé ónos eső ve­szé­lyez­teti a köz­le­ke­dést ma és hol­nap.

Újra jön a nagy hó: 5-10 centi eshet or­szág­szerte. Rá­adá­sul a haj­nali -15 fokos hideg után sok­felé ónos eső ve­szé­lyez­teti a köz­le­ke­dést ma és hol­nap. A hő­mér­sék­let nap­pal sem megy 0 fok fölé. Egész Eu­ró­pát meg­bé­nítja a sark­vi­déki idő­já­rás!

Kiderült, milyen idő lesz az év utolsó napjaiban, meg fogsz lepődni

Kiderült, milyen idő lesz az év utolsó napjaiban, meg fogsz lepődni

Nyu­godt szom­bat után esős, sze­les va­sár­nap vár­ható.

Nyu­godt szom­bat után esős, sze­les va­sár­nap vár­ható.

Közölte a meteorológia: Ekkor fog havazni jövő héten Magyarországon

Közölte a meteorológia: Ekkor fog havazni jövő héten Magyarországon

Csí­pő­sek lesz­nek a reg­ge­lek, időn­ként meg­élén­kül a szél jövő héten. Ki­de­rül, hogy mikor lesz je­len­tős ha­va­zás!

Íme az előrejelzés, ekkora hó lehet hétfőig az országban

Íme az előrejelzés, ekkora hó lehet hétfőig az országban

Gyö­nyörű ha­va­zás kez­dő­dött!

Gyö­nyörű ha­va­zás kez­dő­dött szom­ba­ton, ami az egész or­szágra ki­ter­jed, sok­felé fehér tájra éb­red­he­tünk! Na, de mi lesz hétfő reg­ge­lig?

Visszavonhatatlan változás lesz az időjárásban

Közölte a meteorológia: Visszavonhatatlan változás lesz az időjárásban

Pén­te­ken 23 óra 22 perc­kor kez­dő­dött a csil­la­gá­szati tél, szom­bat­tól már hosszab­bod­nak a nap­pa­lok!

Pén­te­ken 23 óra 22 perc­kor kez­dő­dött a csil­la­gá­szati tél, szom­bat­tól már hosszab­bod­nak a nap­pa­lok!

Óriási meglepetést tartogat a pénteki időjárás, erre készülj holnap

Óriási meglepetést tartogat a pénteki időjárás, erre készülj holnap

Az Idő­kép elő­re­jel­zése sze­rint pa­rá­dés hét­vé­gé­ben lehet ré­szünk!

Az Idő­kép elő­re­jel­zése sze­rint pa­rá­dés hét­vé­gé­ben lehet ré­szünk!

Elképesztő, mi zajlott a Mátrában, lekamerázták a történteket

Elképesztő, mi zajlott a Mátrában, lekamerázták a történteket

Most te is meg­néz­he­ted, mi tör­tént az Északi-Kö­zép­hegy­ség­ben.

Most te is meg­néz­he­ted, mi tör­tént az Északi-Kö­zép­hegy­ség­ben szerda haj­nal­ban!

Elképesztő, mit művel az időjárás pár nap alatt Magyarországon

Elképesztő, mit művel az időjárás pár nap alatt Magyarországon

25 fokot me­leg­szik a hő­mér­sék­let.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint 25 fokot me­leg­szik a hő­mér­sék­let de­cem­ber első nap­ja­ira!

Megbolondult a természet, nyílnak az ibolyák

Megbolondult a természet, nyílnak az ibolyák

Hát mi tör­té­nik Ma­gyar­or­szá­gon?

Hát mi tör­té­nik no­vem­ber­ben Ma­gyar­or­szá­gon? El­ké­pesztő, amit mű­vel­nek a nö­vé­nyek. Saj­nos lesz még ennek böjtje, az biz­tos.

Óriási fordulat az időjárásban, ezt ígéri a meteorológia

Óriási fordulat az időjárásban, ezt ígéri a meteorológia

Több­felé ha­va­zás váltja az esőt.

Egyre in­kább úgy tűnik, hogy sok csa­pa­dék, kedd­től je­len­tős le­hű­lés ér­ke­zik, több­felé ha­va­zás váltja az esőt.

Aggasztó hírt közölt a meteorológia: Ez jön a kellemes őszi napok után

Aggasztó hírt közölt a meteorológia: Ez jön a kellemes őszi napok után

Kel­le­mes őszi dél­utá­nok jön­nek, de ami hétfő éjjel vár ránk, abban nem lesz kö­szö­net...

Lesújtó hírt közölt a meteorológia, ez vár ránk holnaptól

Lesújtó hírt közölt a meteorológia, ez vár ránk holnaptól

Eddig tar­tott a ta­va­szias idő­já­rás.

Eddig tar­tott az enyhe, ta­va­szias idő­já­rás... Szom­bat az utolsó igazi ki­rán­du­ló­idős nap idén, va­sár­nap­tól jön a hideg, kel­le­met­len, igazi ősz.

Elképesztő, mi zajlott le ma a Dunántúlon, videóra is vették

Elképesztő, mi zajlott le ma a Dunántúlon, videóra is vették

Erre senki sem szá­mí­tott! Jég­eső, ami több mint tíz per­cen át zaj­lott...

Erre senki sem szá­mí­tott! Jég­eső, ami több mint tíz per­cen át zaj­lott...

Elképesztő, mi zajlott a Balatonnál, le is kamerázták

Elképesztő, mi zajlott a Balatonnál, le is kamerázták

A fel­vé­telt az Idő­kép tette közzé.

A ma­gyar ten­ger­nél ké­szült, egé­szen kü­lön­le­ges, gyor­sí­tott fel­vé­telt az Idő­kép me­te­o­ro­ló­giai por­tál tette közzé a na­pok­ban. Ér­de­mes meg­néz­ned!

Elképesztő, mi zajlott hajnalban a Balatonnál, le is kamerázták

Elképesztő, mi zajlott hajnalban a Balatonnál, le is kamerázták

A sió­foki Club218 Apart­man­ház te­te­jén el­he­lye­zett web­ka­mera rög­zí­tette az ese­mé­nye­ket!

Brutális jégesővel érkezett hazánkba a vihar, de ez még csak a kezdet

Brutális jégesővel érkezett hazánkba a vihar, de ez még csak a kezdet

Jég­eső, vi­ha­ros szél, fel­hő­sza­ka­dás.

Jég­eső, vi­ha­ros szél, fel­hő­sza­ka­dás. Ami csak elő­for­dul­hat, jött is a zi­va­ta­rok­kal már a dél­előtti órák­ban, de a jövő hét első nap­ja­i­ban sem tá­gí­ta­nak a zi­va­ta­rok!

Ritka, félelmetes jelenség Magyarország égboltján, lefotózták

Ritka, félelmetes jelenség Magyarország égboltján, lefotózták

A dél­ke­leti tájak fe­lett le­he­tett látni!

A dél­ke­leti tájak fe­lett le­he­tett látni, si­ke­rült len­cse­vére kapni a je­len­sé­get!

Erős az UV-sugárzás, már most fél óra alatt le lehet égni

Erős az UV-sugárzás, már most fél óra alatt le lehet égni

Las­san nyá­ri­as­nak mond­ható az idő!

Las­san nyá­ri­as­nak mond­ható az idő­já­rá­sunk, a dél­utáni hő­mér­sék­let már meg is ha­lad­hatja a 25 fokot!

Rémisztő előrejelzés a következő hetek időjárásáról, nem lesz köszönet

Rémisztő előrejelzés a következő hetek időjárásáról, nem lesz köszönet

Bejön a mon­dás: ha Me­dárd­kor esik, akkor negy­ven napig esni fog.

Saj­nos úgy tűnik, bejön a mon­dás: ha Me­dárd­kor esik, akkor negy­ven napig esni fog. Teg­nap az or­szág leg­több ré­szén esett, és a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint tény­leg so­káig tart még a ke­gyet­len idő.

Szombati időjárás: Felhőszakadással kísért jégeső csap le az országra

Szombati időjárás: Felhőszakadással kísért jégeső csap le az országra

Már nagy­pén­te­ken is volt eső, de az iga­zán zi­va­ta­ros nap a szom­bat lehet!

Már nagy­pén­te­ken is volt he­lyen­ként eső, de az iga­zán zi­va­ta­ros nap a szom­bat lehet!

Szibériai hideg zúdul Európára, minden eddiginél nagyobb fagy jön!

Szibériai hideg zúdul Európára, minden eddiginél nagyobb fagy jön!

A szo­ká­sos­nál akár négy-nyolc fok­kal is hi­de­gebb lesz, éj­je­lente -10-15 fok is lehet.

Látványos videó: Hózáporral tört be a hidegfront Magyarországra

Látványos videó: Hózáporral tört be a hidegfront Magyarországra

Csa­pa­dé­kot, le­hű­lést ho­zott az észak­nyu­gat­ról ér­kező hi­deg­front. Dél­nyu­ga­ton és a Ba­kony­ban havas eső, hó esik!

Ezért nincs tél Magyarországon, itt a magyarázat

Ezért nincs tél Magyarországon, itt a magyarázat

Vi­de­ó­ban mu­tat­juk a vá­laszt!

Ta­valy ilyen­kor ná­lunk is be­fa­gyott a Ba­la­ton, Nóg­rád­ban pedig -28 fokot mér­tek. Hogy­hogy idén csak Af­ri­ká­ban és a ten­ge­ren­tú­lon van tél?

Hamarosan fehérre változik a táj: havazni kezdett több helyen

Hamarosan fehérre változik a táj: havazni kezdett több helyen

Ha­va­zás vál­totta fel az esőt.

Már dél­előtt ha­va­zás vál­totta fel az esőt a Bükk több pont­ján is. Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint ha­ma­ro­san fe­hér­ben pom­páz­hat a táj.

Váratlan fordulatot hoz a szilveszteri időjárás, erre készülj

Váratlan fordulatot hoz a szilveszteri időjárás, erre készülj

Szom­bat es­té­től eny­hébb lég­tö­me­gek ér­kez­nek Ma­gyar­or­szág felé, amik be­fo­lyá­sol­ják a szil­vesz­teri idő­já­rást!

Szom­bat es­té­től eny­hébb lég­tö­me­gek ér­kez­nek Ma­gyar­or­szág felé, amik be­fo­lyá­sol­ják a szil­vesz­teri időt!

Havazással kísért hidegfront tart Magyarország felé, ekkor ér ide

Havazással kísért hidegfront tart Magyarország felé, ekkor ér ide

Az ér­kező hi­deg­front­nak kö­szön­he­tően ismét nagy te­rü­le­ten ha­vaz­hat az or­szág­ban!

Kegyetlen hidegfront tart Magyarország felé, csak 24 óra a haladék

Kegyetlen hidegfront tart Magyarország felé, csak 24 óra a haladék

Akár -10, -15 fokos fa­gyo­kat is hoz­hat­nak de­cem­ber első éj­sza­kái a de­rült, vas­ta­gabb hóval bo­rí­tott tá­ja­kon!

Látványos égi jelenség a Dunakanyarban, itt a magyarázat

Látványos égi jelenség a Dunakanyarban, itt a magyarázat

Hi­he­tet­len je­len­sé­get rög­zí­tett az Idő­kép Pré­di­ká­ló­szé­ken el­he­lye­zett web­ka­me­rája pén­tek dél­előtt!

Hi­he­tet­len je­len­sé­get rög­zí­tett az Idő­kép Pré­di­ká­ló­szé­ken el­he­lye­zett web­ka­me­rája pén­tek dél­előtt!

Elképesztő jelenség Magyarország égboltján

Elképesztő jelenség Magyarország égboltján

Nézd meg, hogy mik szü­let­tek az erős észak­nyu­gati szél és hegy­sé­ge­ink ta­lál­ko­zá­sá­ból!

Nézd meg, hogy mik szü­let­tek az erős észak­nyu­gati szél és hegy­sé­ge­ink ta­lál­ko­zá­sá­ból!

Misztikus jelenséget rögzítettek a Dunakanyarnál

Misztikus jelenséget rögzítettek a Dunakanyarnál

Cso­dás vi­deót rög­zí­tett az Idő­kép.

Cso­dás vi­deót rög­zí­tett az Idő­kép Pré­di­ká­ló­szé­ken el­he­lye­zett ka­me­rája csü­tör­tö­kön. Hi­he­tet­len lát­vány­ban le­he­tett ré­szük a Du­na­ka­nyar­ban élők­nek!

Havazás és 21 fok: hihetetlen dolgokat művel az időjárás

Havazás és 21 fok: hihetetlen dolgokat művel az időjárás

Fur­csa ez az ok­tó­ber...

A hét első nap­ja­i­ban még néhol esett, de szer­dá­tól tar­tós fel­me­le­ge­dés vár­ható. A szom­széd­ban pedig több­cen­tis a hó.

Ez most vicc? Ilyen időjárás lesz Mindenszentekkor

Ez most vicc? Ilyen időjárás lesz Mindenszentekkor - Friss adatok

Az elő­re­jel­zés sze­rint meg­lepő idő lesz a hónap végén és no­vem­ber ele­jén, nem is lehet el­dön­teni, mit ve­gyünk fel!

Az elő­re­jel­zés sze­rint meg­lepő idő lesz a hónap végén és no­vem­ber ele­jén, nem is lehet el­dön­teni, mit ve­gyünk fel!

Hűvös hajnallal indult a vasárnapi időjárás, de ami délután lesz...

Hűvös hajnallal indult a vasárnapi időjárás, de ami délután lesz...

Va­sár­nap már több lesz fe­let­tünk a felhő, csak rö­vi­debb időre süt­het ki a nap.

Va­sár­nap már több lesz fe­let­tünk a felhő, csak rö­vi­debb időre süt­het ki a nap.

Pusztító hurrikánok hozzák a keddi esőt

Pusztító hurrikánok hozzák a keddi esőt Magyarországra

Ha­zánk idő­já­rá­sát is be­fo­lyá­sol­ják az Ame­ri­ká­ban tom­boló hur­ri­ká­nok.

Ha­zánk idő­já­rá­sát is be­fo­lyá­sol­ják az Ame­ri­ká­ban tom­boló hur­ri­ká­nok, a nagy eső ked­den éri el Ma­gyar­or­szá­got.

Furcsa égi jelenség Magyarország égboltján, nincs rá magyarázat

Furcsa égi jelenség Magyarország égboltján, nincs rá magyarázat

Pon­tos ma­gya­rá­zat még nem szü­le­tett arra, ami csü­tör­tö­kön tör­tént!

A tu­do­mány je­len­legi ál­lása sze­rint pon­tos ma­gya­rá­zat még nem szü­le­tett arra, ami csü­tör­tök dél­előtt tör­tént!

Három meteorológus állítja: Ilyen idő lesz augusztus 20-án

Három meteorológus állítja: Ilyen idő lesz augusztus 20-án

Min­denki arra kí­ván­csi, hogy vajon a tű­zi­já­té­kot el­mossa-e az eső, vagy za­var­ta­lan idő lesz. Most ki­de­rül, mit hoz a va­sár­nap!

Min­denki arra kí­ván­csi, hogy vajon a tű­zi­já­té­kot el­mossa-e az eső, vagy za­var­ta­lan idő lesz. Most ki­de­rül, mit hoz a va­sár­nap!

Lehull a lepel: Ő a TV2 új arca, rajonganak érte a pasik

Lehull a lepel: Ő a TV2 új arca, rajonganak érte a pasik

Ki­de­rült, hogy ki a csa­torna új idő­jósa!

Szom­bat este 7 óra előtt de­rült ki, hogy ki a csa­torna új idő­jósa!

Szinte hihetetlen: Hatalmas jégverés pusztított a kedvelt tengerparton

Szinte hihetetlen: Hatalmas jégverés pusztított a kedvelt tengerparton

A hét ele­jén az Ad­riai-ten­ger part­ján is ha­tal­mas vi­ha­rok tom­bol­tak.

A hét ele­jén az Ad­riai-ten­ger part­ján is ha­tal­mas vi­ha­rok tom­bol­tak, az olasz és a hor­vát ré­gi­ó­ban is pusz­tí­tott a jég.

Bosszantó előrejelzés: Széllel kísért hidegfront közelít hazánk felé

Bosszantó előrejelzés: Széllel kísért hidegfront közelít hazánk felé

Pén­te­ken még napos időre van ki­lá­tás, fel­hők alig lesz­nek az égen, de hét­vé­gére már el­rom­lik az idő­já­rás.

Kiderült, miért mindig hétvégén van rossz idő

Kiderült, miért mindig hétvégén van rossz idő

Me­gint szom­ba­ton ér­ke­zik a hi­deg­front, ma 26 fokra hűl a le­vegő, és ami még rosszabb: eső is vár­ható.

Me­gint szom­ba­ton ér­ke­zik a hi­deg­front, ma 26 fokra hűl a le­vegő, és ami még rosszabb: eső is vár­ható. Egész héten a mun­ka­he­lyün­kön iz­zadva vár­juk a hét­vé­gét, és mikor végre volna idő stran­dolni, el­rom­lik az idő­já­rás! Az elő­re­jel­zést bön­gészve egész jú­li­us­ban ez vár ránk.

Hatalmas záporfelhők közelítenek felénk, ebben nem lesz köszönet

Hatalmas záporfelhők közelítenek felénk, ebben nem lesz köszönet

Több napig tartó eső­zést jósol a me­te­o­ro­ló­gia, úgy tűnik, hogy a ta­vaszt el­mossa a szo­morú idő­já­rás.