CÍMKE: 'időjós'

Váratlan bejelentés: Férjhez ment az ATV gyönyörű időjósa

Váratlan bejelentés: Férjhez ment az ATV gyönyörű időjósa

Az ATV gyö­nyörű idő­jósa, Gyu­rácz Esz­ter egy álom­szép es­kü­vőn mondta ki a bol­do­gító igent.

FRISS HÍREK

Ez tartja fiatalon a 68 éves Németh Lajost!

Ez tartja fiatalon a 68 éves Németh Lajost!

A TV2 szá­guldó idő­jósa jó han­gu­lat­ban, csa­ládja kö­ré­ben ün­ne­pelte a szü­le­tés­nap­ját a na­pok­ban. Uno­kái is meg­lep­ték, akik sok örö­met okoz­nak neki.

A TV2 szá­guldó idő­jósa jó han­gu­lat­ban, csa­ládja kö­ré­ben ün­ne­pelte a szü­le­tés­nap­ját a na­pok­ban.

Így izgatja a közönséget minden nap az ultraszexi időjárás-jelentő

Így izgatja a közönséget minden nap az ultraszexi időjárás-jelentő

Mi is ez a nagy fel­haj­tás az idő­já­rás körül? Mind­járt meg­tu­dod!

Me­xi­kó­ban az idő­já­rás je­len­tés az egyik leg­fon­to­sabb műsor a tv-ben. S hogy miért is, mu­tat­juk!

Gyönyörű nővé cseperedett Németh Lajos 17 éves unokája

Gyönyörű nővé cseperedett Németh Lajos 17 éves unokája

A me­te­o­ro­ló­gus meg­lá­to­gatta Finn­or­szág­ban élő ro­ko­nait.

A me­te­o­ro­ló­gus meg­lá­to­gatta Finn­or­szág­ban élő ro­ko­nait.

Németh Lajos: Amolyan száguldó időjós lettem

Németh Lajos: Amolyan száguldó időjós lettem

67 éve­sen sem tud le­állni!

Nem tud le­állni! A 67 éves nyug­dí­jas él­vezi a haj­nali be­je­lent­ke­zé­se­ket.

Csúnyán átverték a gyönyörű időjóst

Csúnyán átverték a gyönyörű időjóst

A csi­nos mű­sor­ve­zető első sze­rel­mé­ről val­lott, amely ko­moly el­ha­tá­ro­zásra jut­tatta őt ka­masz lány­ként. Többé nem en­gedte, hogy sé­rül­jön.

A csi­nos mű­sor­ve­zető első sze­rel­mé­ről val­lott, amely ko­moly el­ha­tá­ro­zásra jut­tatta őt ka­masz lány­ként.

Lehull a lepel: Ő a TV2 új arca, rajonganak érte a pasik

Lehull a lepel: Ő a TV2 új arca, rajonganak érte a pasik

Ki­de­rült, hogy ki a csa­torna új idő­jósa!

Szom­bat este 7 óra előtt de­rült ki, hogy ki a csa­torna új idő­jósa!

Óriási bejelentés: Ő lesz a TV2 új arca!

Óriási bejelentés: Ő lesz a TV2 új arca!

Ti­tok­za­tos hölgy lesz Reisz And­rás társa.

Ti­tok­za­tos hölgy lesz Reisz And­rás társa, szom­bat este 18:50-kor le­rántja a lep­let a csa­torna!

Ezt tudta? 60 gyermeket adott örökbe a magyar időjós

Ezt tudta? 60 gyermeket adott örökbe a magyar időjós

Pa­taki Zita egy ala­pít­vány jó­té­kony­sági est­jén me­sélt múlt­já­ról.

Pa­taki Zita egy ala­pít­vány jó­té­kony­sági est­jén me­sélt azok­ról az évek­ről, ami­kor még örök­be­fo­ga­dás­sal fog­lal­ko­zott.

Váratlan fordulat, itt tér vissza a képernyőre Gaál Noémi

Váratlan fordulat, itt tér vissza a képernyőre Gaál Noémi

A nép­szerű idő­jós több hónap szü­net után ismét vissza­tér a kép­er­nyőre!

A nép­szerű idő­jós több hónap szü­net után ismét vissza­tér a kép­er­nyőre!

Kitálal kollégája Gaál Noémi távozásáról!

Kitálal kollégája Gaál Noémi távozásáról!

Még min­dig kép­te­len fel­fogni a tör­tén­te­ket az idő­jós ex­mun­ka­társa...

Még min­dig kép­te­len fel­fogni a tör­tén­te­ket a csi­nos idő­jós egy­kori mun­ka­társa, Né­meth Lajos!

Nincs megállás: Németh Lajos nem hagyja abba az időjóslást

Nincs megállás: Németh Lajos nem hagyja abba az időjóslást

Az is­mert me­te­o­ro­ló­gus nem tét­len­ke­dik, sze­re­tett szak­má­ját na­ponta űzi és szor­go­san ké­szíti az elő­re­jel­zé­se­ket.

Kitálalt anyagi helyzetéről Gaál Noémi!

Kitálalt anyagi helyzetéről Gaál Noémi!

Noémi exk­lu­zív tit­ko­kat árult el la­punk­nak, és töb­bek kö­zött az is ki­de­rült: meg­vi­sel­ték-e anya­gi­lag az el­múlt idő­szak vál­to­zá­sai!

Meg­törte a csen­det a TV2 egy­kori idő­jósa! Noémi exk­lu­zív tit­ko­kat árult el la­punk­nak, és töb­bek kö­zött az is ki­de­rült: meg­vi­sel­ték-e anya­gi­lag az el­múlt idő­szak vál­to­zá­sai!

Kínos: élő adásban csúszott le a ruha a hatalmas mellű időjósról!

Kínos: élő adásban csúszott le a ruha a hatalmas mellű időjósról!

A bom­bázó tévés egy­ál­ta­lán nem jött za­varba a vil­lan­tás­tól.

A bom­bázó tévés egy­ál­ta­lán nem jött za­varba a vil­lan­tás­tól, vér­beli profi­ként he­lyezte vissza mé­re­tes keb­leit a szűk ru­hába...

Megőrült a világ a szexi időjós tangás fenekétől!

Megőrült a világ a szexi időjós tangás fenekétől!

A világ leg­dö­gö­sebb idő­jós­nője olyat vil­lan­tott, amire nehéz sza­va­kat ta­lálni!

A világ leg­dö­gö­sebb idő­jós­nője olyat vil­lan­tott, amire nehéz sza­va­kat ta­lálni! Kerek fe­ne­ké­nek lát­vá­nya még a leg­bo­rú­sabb napon is elűzi a fel­hő­ket.

Örökre elbúcsúzott a tévénézőktől Németh Lajos

Örökre elbúcsúzott a tévénézőktől Németh Lajos

Mos­tan­tól a nyug­dí­jas éveit él­vezi.

Majd­nem húsz éve volt már a csa­tor­ná­nál, de szep­tem­ber 1-től már a nyug­dí­jas éveit él­vezi.

Megvan, kire cseréli Németh Lajost a TV2!

Megvan, kire cseréli Németh Lajost a TV2!

Az utód már több he­lyen meg­for­dult.

Ifjú utódja már több csa­tor­ná­nál is meg­for­dult, Kö­kény-Sza­lai Vi­vien bol­dog az iga­zo­lás miatt.

Aigner Szilárd unokái várták a nagypapát

Aigner Szilárd unokái várták a nagypapát

Lánya el­mondta gyer­me­ke­i­nek, hogy imá­dott nagy­pa­pá­juk nincs többé...

A tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel jú­nius 6-án el­hunyt idő­jós idő­sebb lánya el­mondta gyer­me­ke­i­nek, hogy imá­dott nagy­pa­pá­juk nincs többé...

Ennél kínosabb sem történt még élő adásban időjóssal!

Ennél kínosabb sem történt még élő adásban időjóssal!

A BBC me­te­o­ro­ló­gusa nem bírta tür­tőz­tetni magát, és hosszú má­sod­per­ce­kig kép­te­len volt össze­szedni magát.

A BBC me­te­o­ro­ló­gusa nem bírta tür­tőz­tetni magát, és hosszú má­sod­per­ce­kig kép­te­len volt össze­szedni magát.

Intimtetoválást csináltatott Pataki Zita!

Intimtetoválást csináltatott Pataki Zita!

Haj­lik az ext­re­mi­tá­sokra.

Ki gon­dolná Pa­taki Zi­tá­ról, hogy haj­lik az ext­re­mi­tá­sokra. Pedig ami­óta meg­is­merte fér­jét, nyi­tot­tab­ban áll a vi­lág­hoz.

Ciki: élő adásban kapott sikítófrászt a harcedzett időjós!

Ciki: élő adásban kapott sikítófrászt a harcedzett időjós!

Fel­nőtt férfi lé­tére ér­de­ke­sen vi­sel­ke­dett az a tévés, aki élő adás­ban lá­tott meg egy pókot a ki­jel­zőn.

Fel­nőtt férfi lé­tére ér­de­ke­sen vi­sel­ke­dett az a tévés, aki élő adás­ban lá­tott meg egy pókot a ki­jel­zőn.

Akár Kulcsár Edina is lehet Németh Lajos utódja

Akár Kulcsár Edina is lehet Németh Lajos utódja

Semmi jónak nem lenne az el­ron­tója Kul­csár Edina, ha meg­ke­res­nék még egy mű­sor­aján­lat­tal a csa­tor­ná­tól.

Semmi jónak nem lenne az el­ron­tója Kul­csár Edina, ha meg­ke­res­nék még egy mű­sor­aján­lat­tal a csa­tor­ná­tól.

Időjós lett Gesztesi fia

Időjós lett Gesztesi fia

És ez most nem vicc! Gesz­tesi Máté egy vá­rat­lan fel­ké­rés miatt vá­gott bele az idő­jós­ko­dásba. Gyors­tal­pa­lón ta­nulta a szakma rej­tel­meit.

És ez most nem vicc! Gesz­tesi Máté egy vá­rat­lan fel­ké­rés miatt vá­gott bele az idő­jós­ko­dásba. Gyors­tal­pa­lón ta­nulta a szakma rej­tel­meit.

Egyre dögösebb az M1 időjósa

Egyre dögösebb az M1 időjósa

Brock­hau­ser Bar­bara le sem ta­gad­hatná a mo­dell­múlt­ját.

Brock­hau­ser Bar­bara le sem ta­gad­hatná, hogy ko­ráb­ban mo­dell­ként dol­go­zott. Úgy vi­sel­ke­dik az idő­já­rás­je­len­tés köz­ben, mintha éppen egy ma­ga­zin fo­tó­zá­sán venne részt.

Nem tud, de nem is akar küzdeni függősége ellen a TV2 gyönyörű időjósa

Nem tud, de nem is akar küzdeni függősége ellen a TV2 gyönyörű időjósa

Az a jel­mon­data, mint a leg­több szen­ve­dély­be­teg­nek: sosem elég!

Gaál No­é­mi­nek is az a jel­mon­data, mint a leg­több szen­ve­dély­be­teg­nek: sosem elég!

Vajna Tímea reagált a róla terjedő fura pletykára

Vajna Tímea reagált a róla terjedő fura pletykára

Andy Vajna fe­le­sé­gé­ről fel­rep­pent a hír, hogy ő vált­hatja a TV2 kép­er­nyő­jén Né­meth La­jost.

Válása után újra szerelmes a TV2 egykori sztárja

Válása után újra szerelmes a TV2 egykori sztárja

Onyutha Judit éle­tébe meg­ér­ke­zett az igazi bol­dog­ság.

Ezeknek a dögös időjósoknak a rossz időt is elnézed

Ezeknek a dögös időjósoknak a rossz időt is elnézed

Nem­csak ne­künk van sze­ren­csénk Gaál No­é­mi­vel a me­te­o­ro­ló­gu­sok te­kin­te­té­ben.

A mexikói Gaál Noémitől megveszett az internet - Fotó

A mexikói Gaál Noémitől megveszett az internet - Fotó

Yanet Gar­cía olyan kül­ső­vel ren­del­ke­zik, amit nehéz nem imádni.