CÍMKE: 'hűség'

Hihetetlen módon próbálták elcsábítani, fizettek is volna Korda Györgyért

Hihetetlen módon próbálták elcsábítani, fizettek is volna Korda Györgyért

Nem min­den­napi há­zas­sági aján­la­tot ka­pott az éne­kes.

Nem min­den­napi há­zas­sági aján­la­tot ka­pott az éne­kes.

Megdöbbentő vallomás, így kerülte el a hűtlenséget 40 évig a sztár

Megdöbbentő vallomás, így kerülte el a hűtlenséget 40 évig a sztár

A 85 éves szí­nész a het­ve­nes évek­ben há­za­so­dott össze má­so­dik fe­le­sé­gé­vel.

A 85 éves szí­nész a het­ve­nes évek­ben há­za­so­dott össze má­so­dik fe­le­sé­gé­vel.

Dundika kitálalt: ezért nem hajlandó foglalkozni Majka nőügyeivel

Dundika kitálalt: ezért nem hajlandó foglalkozni Majka nőügyeivel

A rap­per és ked­vese nyolc éve bol­do­gan élnek.

A rap­per és ked­vese nyolc éve bol­do­gan élnek.

Egy ágyban szilveszterezett barátnőjével Hódi Pamela

Egy ágyban szilveszterezett barátnőjével Hódi Pamela

Hódi Pa­mela egy éj­sza­kára ki­lé­pett az anyuka sze­rep­ből és ba­rát­nő­jé­vel töl­tötte az időt.

Ezek történtek tavaly a magyar sztárvilágban

Ezek történtek tavaly a magyar sztárvilágban

Le­fújt es­kü­vők, szét­hul­lott há­zas­sá­gok és fel­me­le­gí­tett kap­cso­la­tok: íme 2017 új sze­rel­mei és sza­kí­tá­sai.

Le­fújt es­kü­vők, szét­hul­lott há­zas­sá­gok és fel­me­le­gí­tett kap­cso­la­tok: íme 2017 új sze­rel­mei és sza­kí­tá­sai.

Vele tölti az ünnepeket Bereczki Zoli!

Vele tölti az ünnepeket Bereczki Zoli!

Éde­sek együtt.

Be­reczki Zoli neve leg­utóbb akkor me­rült fel a bul­vár­la­pok­ban, ami­kor Lip­tai Cla­u­di­áék a szá­jukra vet­ték őt. Pon­to­sab­ban re­a­gál­tak egy ki­je­len­té­sére.

6 biztos jel, hogy a pasidnak nincsen szeretője

6 biztos jel, hogy a pasidnak nincsen szeretője

Lás­suk, me­lyek ezek.

Talán tel­je­sen biz­tos nem le­hetsz abban, hogy a pa­sid­nak nincs sze­re­tője, de azért van­nak olyan jelek, ame­lyek eléggé meg­nyug­tat­hat­nak.

Iszonyatosan bizarr módon fejezik ki hálájukat Putyinnak az orosz nők

Iszonyatosan bizarr módon fejezik ki hálájukat Putyinnak az orosz nők

Nem, nem sze­mé­lyi kul­tusz­ról van szó! Be­lül­ről fakad a sze­re­tet.

Nem, nem sze­mé­lyi kul­tusz­ról van szó! A ve­zető iránt ér­zett őszinte sze­re­tet be­lül­ről, mond­hatni szív­ből fakad. Már­pe­dig ez a te­rü­let iga­zán közel esik az iz­gató női dom­bo­ru­la­tok­hoz, kár is lenne ki­hagyni a zic­cert!

Megszakad a szív: ilyen hűséges kutyát még biztosan nem láttál

Megszakad a szív: ilyen hűséges kutyát még biztosan nem láttál

Hi­he­tet­len hű­ség­ről és sze­re­tet­ről vall a tör­té­net, ami­nek fő­sze­rep­lője egy ku­tyus és beteg gaz­dája.

Hi­he­tet­len hű­ség­ről és sze­re­tet­ről vall a tör­té­net, ami­nek fő­sze­rep­lője egy ku­tyus és beteg gaz­dája.

Berki Krisztián nem akar hűséges lenni

Berki Krisztián nem akar hűséges lenni

Berki Krisz­ti­án­ról köz­tu­dott, hogy imádja a gyö­nyörű nőket.

Berki Krisz­ti­án­ról köz­tu­dott, hogy imádja a gyö­nyörű nők­nek csapni a sze­let. Erről a hó­bort­já­ról há­zas­sága után sem akar le­mon­dani.

Ezt tedd, hogy ne csaljon meg a párod

Ezt tedd, hogy ne csaljon meg a párod

Sze­ret­néd, ha a kap­cso­la­tod va­ló­ban egy életre szólna?

Sze­ret­néd, ha a kap­cso­la­tod va­ló­ban egy életre szólna? Hidd el, nem is olyan nehéz meg­tar­tani a sze­rel­me­det. Ha ezt a négy trük­köt meg­fo­ga­dod, min­dig hű marad hoz­zád.

Ilyen a házasságuk, Debreczeni Zita mindent elárult

Ilyen a házasságuk, Debreczeni Zita mindent elárult

Már fél év el­telt azóta, hogy Deb­rec­zeni Zita és Gi­anni An­noni ki­mond­ták a bol­do­gító ige­ne­ket.

Már fél év el­telt azóta, hogy Deb­rec­zeni Zita és Gi­anni An­noni ki­mond­ták a bol­do­gító ige­ne­ket.

Halott társát élesztgette a hős kutyus

Halott társát élesztgette a hős kutyus

Vil­mos kutya nem elő­ször bi­zo­nyí­totta be hű­sé­gét. A ma­gá­nyos eb ha­ma­ro­san csa­ládba is ke­rül­het!

Vil­mos kutya nem elő­ször bi­zo­nyí­totta be hű­sé­gét. A ma­gá­nyos eb ha­ma­ro­san csa­ládba is ke­rül­het!

Igazi love story: megmentette sérült társát a hős négylábú

Igazi love story: megmentette sérült társát a hős négylábú

Lucy nem tu­dott mo­zogni: a sí­ne­ken re­kedt Zá­hony és Ung­vár kö­zött, Kis­tég­lás­nál.

Lucy nem tu­dott mo­zogni: a sí­ne­ken re­kedt Zá­hony és Ung­vár kö­zött, Kis­tég­lás­nál.

Eszméletlen, amit ez a kis torzonborz kutyus véghezvitt!

Eszméletlen, amit ez a kis torzonborz kutyus véghezvitt!

Egy kó­borló ku­tyus a leg­el­eset­tebb!

Egy si­va­tag­ban cél­ta­la­nul kó­borló ku­tyus­nál nem lé­te­zik el­eset­tebb állat. Dion nagy sze­ren­cséje egy fu­tó­ver­seny volt, mely­hez csat­la­ko­zott.

Csajok! A Herczeg tényleg létezik

Csajok! A Herczeg tényleg létezik

Lehet, hogy nem fehér lovon, in­kább saját ter­ve­zésű brin­gán ér­ke­zik, de...

Lehet, hogy nem fehér lovon, in­kább saját ter­ve­zésű brin­gán ér­ke­zik, de mel­lette tuti te le­hetsz a leg­csi­no­sabb!

A kutya nyomban utánaugrott mélybe zuhanó gazdájának, nem tétovázott

A kutya nyomban utánaugrott mélybe zuhanó gazdájának, nem tétovázott

Egy pil­la­nat­nyi ké­tel­ke­dés sem lát­szik a hű­sé­ges ál­la­ton. Fe­gyel­me­zet­ten kö­vette gaz­dá­ját!

Negyven éve a hűség szobra Lukács Sándor! Mi a titka?

Negyven éve a hűség szobra Lukács Sándor! Mi a titka?

A szín­mű­vész mo­no­gám típus, most el­árulta, hogy miért éri meg neki tűzön-vízen át ki­tar­tani..

A szín­mű­vész hí­re­sen mo­no­gám típus, most el­árulta, hogy miért éri meg neki tűzön-vízen át ki­tar­tani vá­lasz­tása mel­lett.

Egy kutya keresi kétségbeesetten halott gazdáját a kórházban...

Egy kutya keresi kétségbeesetten halott gazdáját a kórházban...

A férfi műtét közben hunyt el, váratlanul. A kutya nem tágított a kórházból.

A férfi műtét közben hunyt el, váratlanul. A kutya még órákon át bolyongott a kórházban és a kórház körül...

Egy kutya sok száz kilométert vándorolt, hogy megtalálja megmentőjét

Egy kutya sok száz kilométert vándorolt, hogy megtalálja megmentőjét

Vajon hon­nan tudta, hogy merre kell men­nie? Mi ve­zé­relte?

Vajon hon­nan tudta, hogy merre kell men­nie? Mi ve­zé­relte?