CÍMKE: 'hurrikán'

A kutatók is ámulnak, sosem látott felvétel jött a világűrből

A kutatók is ámulnak, sosem látott felvétel jött a világűrből

A dup­lán is le­nyű­göző je­len­sé­get egy idő­já­rás-fi­gyelő mű­hold rög­zí­tette.

Tombol a hurrikán Floridában, ez a helyzet Gombos Edinával!

Tombol a hurrikán Floridában, ez a helyzet Gombos Edinával!

A kül­föl­dön élő egy­kori mű­sor­ve­zető hosszú napok után je­lent­ke­zett.

Életveszély, lecsapott a hurrikán az ismert magyar tévés nászútján

Életveszély, lecsapott a hurrikán az ismert magyar tévés nászútján

Hi­he­tet­len, ami Stei­ner Kris­tóffal és sze­rel­mé­vel tör­tént.

Hi­he­tet­len, ami Stei­ner Kris­tóffal és sze­rel­mé­vel tör­tént, de sze­ren­csére nem estek pá­nikba.

Lecsapott a hurrikán! Élő adásban lehet nézni Florance útját

Lecsapott a hurrikán! Élő adásban lehet nézni Florance útját

Az utóbbi idők egyik leg­pusz­tí­tóbb hur­ri­kánja le­csa­pott az Egye­sült Ál­la­mokra.

Az utóbbi idők egyik leg­pusz­tí­tóbb hur­ri­kánja le­csa­pott az Egye­sült Ál­la­mokra.

Ricky Martinról minden sztár példát vehetne

Ricky Martinról minden sztár példát vehetne

Az éne­kes nem­csak be­szél.

Az éne­kes nem­csak be­szél arról, hogy se­gí­teni kell a rá­szo­ru­ló­kon, hanem cse­lek­szik is.

Most érkezett: megmenekültek a magyarok!

Most érkezett: megmenekültek a magyarok!

A hur­ri­kán súj­totta Szent Már­ton-szi­get­ről már ki­men­tet­ték a ma­gya­ro­kat.

Őrület, mi vár ránk: hurrikán csaphat le Európára

Őrület, mi vár ránk: hurrikán csaphat le Európára

Sorra pusz­tít­ják el az ame­ri­kai par­tok vá­ro­sait, szi­ge­teit a hur­ri­ká­nok, de mi sem ússzuk meg szá­ra­zon: Eu­ró­pát is eléri a vihar.

Sorra pusz­tít­ják el az ame­ri­kai par­tok vá­ro­sait, szi­ge­teit a hur­ri­ká­nok, de mi sem ússzuk meg szá­ra­zon: Eu­ró­pát is eléri a vihar.

Tombol a hurrikán Floridában: Nem ad magáról életjelet Gombos Edina!

Tombol a hurrikán Floridában: Nem ad magáról életjelet Gombos Edina!

A Karib-tér­ség­ben és Flo­ri­dá­ban je­len­leg is az éle­tü­kért küz­de­nek...

A Karib-tér­ség­ben és Flo­ri­dá­ban je­len­leg is az éle­tü­kért küz­de­nek...

Most jött a hír: óriási veszélyben van három magyar diák

Most jött a hír: óriási veszélyben van három magyar diák

Egy für­dő­szo­bába me­ne­kül­tek.

A lá­nyok pró­bál­nak el­bújni, hogy ne tör­tén­jen tra­gé­dia. Egy für­dő­szo­bá­ban ke­res­tek me­ne­dé­ket.

Nincs kiút, házukba zárkóztak a hurrikán elől Gombos Edináék

Nincs kiút, házukba zárkóztak a hurrikán elől Gombos Edináék

Tel­jes a káosz, min­denki me­ne­kül.

Tel­jes a káosz, min­denki me­ne­kül az égi pokol elől Flo­ri­dá­ban. Az egy­kori tévés és csa­ládja a ma­ra­dás mel­lett dön­töt­tek.

Megrázó videók! Így csapott le a hurrikán Floridára!

Megrázó videók! Így csapott le a hurrikán Floridára!

Min­den idők leg­na­gyobb és leg­erő­sebb hur­ri­kánja el­érte Flo­rida part­jait, már most egy­mil­lió ház­tar­tás­ban nincs áram.

Min­den idők leg­na­gyobb és leg­erő­sebb hur­ri­kánja el­érte Flo­rida part­jait, már most egy­mil­lió ház­tar­tás­ban nincs áram. Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a pusz­tító vihar közel hét­száz ki­lo­mé­te­ren tom­bol majd Ame­rika ke­leti part­vi­dé­kén észak felé. Meg­jöt­tek az első vi­deók is, ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ural­kod­nak.

Veszélyben vannak Gombos Edináék

Veszélyben vannak Gombos Edináék

Úton van Irma Flo­rida part­jai felé. Ami na­gyon rossz hír a két éve Flo­ri­dába köl­tö­zött Gom­bos Edi­ná­nak, a Ku­bá­ból szár­mazó fér­jé­nek és a gyer­me­ke­ik­nek.

Úton van Irma Flo­rida part­jai felé. Ami na­gyon rossz hír a két éve Flo­ri­dába köl­tö­zött Gom­bos Edi­ná­nak, a Ku­bá­ból szár­mazó fér­jé­nek és a gyer­me­ke­ik­nek.

Kegyetlen pusztítást végzett a vihar, drámai fotók

Kegyetlen pusztítást végzett a vihar, drámai fotók

A Har­vey hur­ri­kán bru­tá­lis volt.

Ka­taszt­ro­fá­lis rom­bo­lást vég­zett a Har­vey hur­ri­kán Te­xas­ban.

Hurrikán az Adrián, menekülnek a magyar nyaralók

Hurrikán az Adrián, menekülnek a magyar nyaralók

El­ké­pesztő se­bes­ség­gel ala­kult ki.

El­ké­pesztő se­bes­ség­gel ala­kult ki a tom­boló vihar. Kő kövön nem ma­radt a ma­gya­rok ked­venc olasz part­sza­ka­szán.

Hóvihar bénítja meg várost, hurrikán tombol

Hóvihar bénítja meg várost, hurrikán tombol

Ára­dá­sok is sújt­ják a te­rü­le­tet.

A hó­vi­ha­rok mel­lett immár ára­dá­sok is sújt­ják az Egye­sült Ál­la­mok ke­leti part­vi­dé­két, ahol kedd óta tom­bol a Stella névre ke­resz­telt téli vihar.

Európa felé vette az irányt a brutális hurrikán!

Európa felé vette az irányt a brutális hurrikán!

A hét­vége felé ér­heti el Ang­liát.

A hét­vége felé ér­heti el Ang­liát a vihar a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint. Akár 3000 vil­lám­lásra és ár­vi­zekre is lehet szá­mí­tani!

Kitört a pánik: pusztító forgószéllel támad az időjárás!

Kitört a pánik: pusztító forgószéllel támad a kegyetlen időjárás!

Több fron­ton is le­csa­pott az idő­já­rás! A kör­nyék­ről ki­me­ne­kí­tet­ték az em­be­re­ket...

Több fron­ton is le­csa­pott az idő­já­rás! A kör­nyék­ről ki­me­ne­kí­tet­ték az em­be­re­ket...

Durva időjárás-jelentés: Meg fognak halni a gyerekeitek

Durva időjárás-jelentés: Meg fognak halni a gyerekeitek

Egy ki­csit túl­tolta...

Csak arra akarta föl­hívni a fi­gyel­met, hogy a hur­ri­kán élet­ve­szé­lyes, ezért el kell me­ne­kül­nie min­den­ki­nek. Egy ki­csit túl­tolta...

Így küzdött életéért a családanya! - videó

Így küzdött életéért a háromgyermekes családanya! - videó

Ha­lot­ta­kat és fel­for­ga­tott ott­ho­no­kat ha­gyott maga után az idő­já­rás.

Ha­lot­ta­kat és fel­for­ga­tott ott­ho­no­kat ha­gyott maga után az idő­já­rás. Ilyen pusz­tí­tást még nem senki sem lá­tott. Flo­ri­dá­ban 2 mil­lió ember ret­teg...

Óriási vihar csapott le a vidámparkra, többen a roncsok alá szorultak!

Óriási vihar csapott le a vidámparkra, többen a roncsok alá szorultak!

A ha­lálra ré­mült csa­lá­dok fej­vesztve me­ne­kül­tek!

Három kis­gye­rek sú­lyo­san meg­sé­rült, ami­kor az óri­ási szö­kőár be­te­rí­tette a hul­lám­vas­utat.

F1: Hamilton moziba mehet az időmérő helyett

F1: Hamilton moziba mehet az időmérő helyett

Pat­rí­cia dönt­het a rajt­sor­rend­ről.

Vi­ha­ros szél, özön­víz, ára­dás: Pat­rí­cia dönt­het a rajt­sor­rend­ről a Forma-1 ame­ri­kai fu­ta­mán. A hur­ri­kán széle el­mossa az edzé­se­ket és a kva­lifi­ká­ciót is.

Lecsapott Patrícia, a pusztító hurrikán

Lecsapott Patrícia, a pusztító hurrikán

Egy gyé­reb­ben la­kott te­rü­le­ten érte el Me­xikó part­jait.

Sokan egye­ne­sen is­teni cso­dá­nak tart­ják, hogy a bru­tá­lis erejű vihar egy gyé­reb­ben la­kott te­rü­le­ten érte el Me­xikó part­jait, pedig több na­gyobb város is volt a kö­zel­ben.

A történelem legdurvább vihara órákon belül lecsap - videó

A történelem legdurvább vihara órákon belül lecsap - videó

So­ha­sem volt még ilyen erejű hur­ri­kán. Szük­ség­ál­la­po­tot hir­det­tek ki, 7 mil­lió ember ke­rül­het ve­szélybe.