CÍMKE: 'humorista'

Most közölték: családja körében elhunyt a legendás humorista

Most közölték: családja körében elhunyt a legendás humorista

A brit sztár idén nyá­ron már gyen­gél­ke­dett, ezért mun­káit is le­mondta.

Nincs többé a nagy nevettető, elhunyt a híres komikus

Nincs többé a nagy nevettető, elhunyt a híres komikus

Szo­morú hírt kö­zölt az is­mert hu­mo­rista test­vére: el­hunyt a híres ko­mé­diás, Mike MacDo­nald.

Magyar olimpikonon gúnyolódott a világhírű humorista

Magyar olimpikonon gúnyolódott a világhírű humorista

Conan O'Brien szí­ve­sen in­dulna ma­gyar szí­nek­ben a négy év múlva ese­dé­kes sport­ese­mé­nyen.

Conan O'Brien szí­ve­sen in­dulna ma­gyar szí­nek­ben a négy év múlva ese­dé­kes sport­ese­mé­nyen.

Mindent feláldozott hivatásáért Markos György

Mindent feláldozott hivatásáért Markos György

A hu­mo­rista évek­kel ez­előtt el­dön­tötte, hogy hátat for­dít a szín­pad­nak és tel­jes em­ber­ként kon­cent­rál...

A hu­mo­rista évek­kel ez­előtt el­dön­tötte, hogy hátat for­dít a szín­pad­nak és tel­jes em­ber­ként kon­cent­rál...

Friss fotó Hofi Géza brutálisan megcsonkított szobráról

Friss fotó Hofi Géza brutálisan megcsonkított szobráról

A bot­rá­nyos üggyel kap­cso­lat­ban to­vábbra is sok a kér­dő­jel.

A bot­rá­nyos üggyel kap­cso­lat­ban to­vábbra is sok a kér­dő­jel. Min­denki csak ta­lál­gat...

Érdekes fotó került elő Markos Györgyről!

Érdekes fotó került elő Markos Györgyről!

A nagy ne­vet­tető az or­szág egyik leg­si­ke­re­sebb hu­mo­ris­tá­jává vált, egész­ségi ál­la­pota azon­ban meg­rom­lott. In­fark­tusa és stroke-ja is volt, de sze­ren­csére meg­gyó­gyult.

A nagy ne­vet­tető az or­szág egyik leg­si­ke­re­sebb hu­mo­ris­tá­jává vált, egész­ségi ál­la­pota azon­ban meg­rom­lott.

Leleplezték a legendás Hofi Géza titkát

Leleplezték a legendás Hofi Géza titkát

A hu­mo­rista mond­ha­tott bár­mit a szín­pa­don, még­sem ült bör­tön­ben.

Hofi mond­ha­tott bár­mit a szín­pa­don, a hu­mo­rista még az "át­kos­ban" sem ke­rült bör­tönbe po­én­jai miatt. Most el­árul­ták, miért is volt biz­ton­ság­ban.

A humor mentette meg az összeomlástól Kiss Ádámot

A humor mentette meg az összeomlástól Kiss Ádámot

A hu­mo­rista édes­apja ha­lá­lá­ról vall.

A hu­mo­rista élete leg­fá­jóbb sza­ka­szá­ról val­lott. Kiss Ádám őszin­tén me­sélt arról, hogy ami­kor meg­halt az édes­apja, szinte tel­je­sen össze­om­lott.

Retteg az Irigy Hónaljmirigy sztárja

Retteg az Irigy Hónaljmirigy sztárja

Szo­rult hely­zetbe ke­rült Sipos Peti. A humor nagy­ágyú­já­nak a ka­me­rák előtt min­dig nagy a szája, ám elég egy kis or­vosi be­avat­ko­zás és máris ar­cára fagy a mo­soly.

Szo­rult hely­zetbe ke­rült Sipos Peti. A humor nagy­ágyú­já­nak a ka­me­rák előtt min­dig nagy a szája, ám elég egy kis or­vosi be­avat­ko­zás és máris ar­cára fagy a mo­soly.

Elképesztően lefogyott Markos György, rá sem ismersz!

Elképesztően lefogyott Markos György, rá sem ismersz!

A ne­vet­tető egész­ség­ügyi okok­ból dön­tött az élet­mód­vál­tás mel­lett.

A nép­szerű ne­vet­tető egész­ség­ügyi okok­ból dön­tött az élet­mód­vál­tás mel­lett. 4 hónap alatt 40 ki­ló­tól sza­ba­dult meg!

Drámai részletek: Ezért halt meg az ismert magyar humorista

Drámai részletek: Ezért halt meg az ismert magyar humorista

Lehr Fe­ren­cet, az egyik leg­nép­sze­rűbb ma­gyar ne­vet­te­tőt feb­ruár 24-én érte a halál.

Fizetnie kell Dombóvári Istvánnak

Fizetnie kell Dombóvári Istvánnak

Az RTL Klub mű­sor­ve­ze­tője ki­csit to­vább aludt kedd reg­gel a kel­le­té­nél, emi­att igen­csak kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült. A pénz­tár­cája bánta.

Az RTL Klub mű­sor­ve­ze­tője ki­csit to­vább aludt kedd reg­gel a kel­le­té­nél, emi­att igen­csak kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült. A pénz­tár­cája bánta.

Gyász: Váratlanul elhunyt az ismert magyar humorista

Gyász: Váratlanul elhunyt az ismert magyar humorista

Nádas György is gyá­szolja kol­lé­gá­ját.

Lehr Fe­renc, az egyik leg­nép­sze­rűbb hazai ne­vet­tető szom­ba­ton hunyt el. A szo­morú hírt kol­lé­gája, Nádas György tette közzé a Fa­ce­boo­kon.

Nagy bejelentés: Apa lesz Kiss Ádám!

Nagy bejelentés: Apa lesz Kiss Ádám!

A stan­dup ki­rá­lya a Fa­ce­boo­kon tette közzé az öröm­hírt: fe­le­sége gyer­me­ket vár. A le­endő apuka örö­mé­ben még a szü­le­tendő baba nemét is el­árulta!

A stan­dup ki­rá­lya a Fa­ce­boo­kon tette közzé az öröm­hírt: fe­le­sége gyer­me­ket vár. A le­endő apuka örö­mé­ben még a szü­le­tendő baba nemét is el­árulta!

Perverz férfiak zaklatják Kormos Anettet

Perverz férfiak zaklatják Kormos Anettet

Sze­xu­á­lis aján­la­tok­kal ost­ro­mol­ják.

Sorra kapja a kö­zön­sé­ges, sze­xu­á­lis tar­talmú üze­ne­te­ket Kor­mos Anett. A szexi hu­mo­rista a Fa­ce­boo­kon adott han­got fel­há­bo­ro­dá­sá­nak.