CÍMKE: 'hosszú katinka'

Főnyeremény, Hosszú Katinka nagyot kaszált

Főnyeremény, Hosszú Katinka nagyot kaszált

Remek tel­je­sít­ményt nyújt a Vi­lág­kupa-so­ro­zat ver­se­nyein. To­vábbra is harc­ban áll a végső si­ke­rért Hosszú Ka­tinka.

Remek tel­je­sít­ményt nyújt a Vi­lág­kupa-so­ro­zat ver­se­nyein. To­vábbra is harc­ban áll a végső si­ke­rért Hosszú Ka­tinka.

Hosszú Katinka nagyot kaszált, hatalmas összeggel gazdagodott

Hosszú Katinka nagyot kaszált, hatalmas összeggel gazdagodott

Ka­tinka nyerte a vi­lág­kupa-so­ro­zat má­so­dik sza­ka­szát. Az ezért járó csek­ket az Ins­tag­ra­mon mu­tatta meg.

Ka­tinka nyerte a vi­lág­kupa-so­ro­zat má­so­dik sza­ka­szát. Az ezért járó csek­ket az Ins­tag­ra­mon mu­tatta meg.

Ez igen, Hosszú Katinka megmutatta, mit csinált a hétvégén

Ez igen, Hosszú Katinka megmutatta, mit csinált a hétvégén

Az Iron Lady hat ara­nyat nyert.

Az Iron Lady hat ara­nyat nyert a hét­vé­gén. Már úton van­nak Do­hába, a vi­lág­kupa-so­ro­zat kö­vet­kező hely­szí­nére.

Erre nincsenek szavak: Hosszú Katinka tarolt a világkupán

Erre nincsenek szavak: Hosszú Katinka tarolt a világkupán

Mind­há­rom dön­tő­jé­ben ara­nyat nyert szom­ba­ton az Iron Lady a hong­kongi vi­lág­ku­pán.

Mind­há­rom dön­tő­jé­ben ara­nyat nyert szom­ba­ton az Iron Lady a hong­kongi vi­lág­ku­pán.

Mindenkit meglepett az új úszóelnök, így beszélt Hosszú Katinkáról

Mindenkit meglepett az új úszóelnök, így beszélt Hosszú Katinkáról

A va­sár­nap meg­vá­lasz­tott Wla­dár Sán­dor dön­tésre ju­tott a ter­ve­i­vel kap­cso­lat­ban.

Ez a férfi tette boldoggá Hosszú Katinkát Amerikában

Ez a férfi tette boldoggá Hosszú Katinkát Amerikában

Újra össze­állt az álom­pá­ros.

Újra össze­állt az álom­pá­ros, Ka­tinka leg­na­gyobb örö­mére. Ked­venc ko­sa­rasa, LeB­ron James ko­rábbi ját­szó­tár­sá­val tör újra baj­noki címre az NBA-ben.

Fájó mínusz, milliókat bukott Hosszú Katinka

Fájó mínusz, milliókat bukott Hosszú Katinka

Ver­seny­ről ver­senyre mil­li­ó­kat bukik Hosszú Ka­tinka az úszó Vi­lág­ku­pán. Rosszul érinti az Iron Ladyt sza­bály­mó­do­sí­tás.

Ver­seny­ről ver­senyre mil­li­ó­kat bukik Hosszú Ka­tinka az úszó Vi­lág­ku­pán. Rosszul érinti az Iron Ladyt sza­bály­mó­do­sí­tás.

Folytatódik a cirkusz? Hosszú Katinka üzent a választás után

Folytatódik az úszócirkusz? Hosszú Katinka üzent a választás után

Rej­té­lyes uta­lást tett közzé, a ma­gyar vi­lág­sztár borús te­kin­tete min­dent el­árul.

Rej­té­lyes uta­lást tett közzé, a ma­gyar vi­lág­sztár borús te­kin­tete min­dent el­árul.

Önzetlen, Hosszú Katinka ehhez adja az arcát

Önzetlen, Hosszú Katinka ehhez adja az arcát

To­vább nö­velte nép­sze­rű­sé­gét.

Alig­ha­nem to­vább nö­velte nép­sze­rű­sé­gét a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Súlyos sértés, miért tette ezt Hosszú Katinka?

Súlyos sértés, miért tette ezt Hosszú Katinka?

Ko­moly díjat ka­pott az úszónő, azon­ban meg­sér­tette azo­kat, akik ezt oda­ítél­ték neki. A vá­ros­ban ha­rag­sza­nak rá.

Hosszú Katinka összeállt legelső edzőjével, ez lett belőle

Hosszú Katinka összeállt legelső edzőjével, ez lett belőle

Meg­ható fo­tó­val je­lent­ke­zett világ leg­jobb úszó­nője.

Meg­ható fo­tó­val je­lent­ke­zett világ leg­jobb úszó­nője. A baj­noknő a nagy­pa­pá­ját lá­to­gatta meg.

Így néz ki Hosszú Katinka egy átvirrasztott éjszaka után

Így néz ki Hosszú Katinka egy átvirrasztott éjszaka után

Szo­morú le­he­tett az Iron Lady az est végén.

Szo­morú le­he­tett az Iron Lady az est végén. Shane Tu­sup­pal a Sport TV stú­di­ó­já­ban éj­sza­káz­tak. McG­re­gor győ­zel­mé­ért szo­rí­tott az sztár­pár.

Súlyos döntésre jutott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Súlyos döntésre jutott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Nagy hord­erejű kér­dés dőlt el. Úszó­sztá­runk és edző-férje egy­ér­tel­művé tet­ték a szán­dé­ka­i­kat.

Nagy hord­erejű kér­dés dőlt el. Úszó­sztá­runk és edző-férje egy­ér­tel­művé tet­ték a szán­dé­ka­i­kat.

Családi örömhírt kürtölt világgá Hosszú Katinka

Családi örömhírt kürtölt világgá Hosszú Katinka

Ki­de­rült, miért utaz­tak Mál­tára.

Ki­de­rült végre, hogy va­ló­já­ban miért uta­zott Mál­tára az úszó­sztár és edző-férje. Nem vé­let­le­nül mos­tanra idő­zí­tet­ték a mini nya­ra­lá­su­kat.

Ilyen fotót még nem láttál Hosszú Katinkáról

Ilyen fotót még nem láttál Hosszú Katinkáról

Ka­tinka Mál­tán nya­ral.

Ka­tinka a nya­ra­lá­sá­ról osz­tott meg ér­de­kes képet. Férje, Shane Tusup tár­sa­sá­gá­ban él­vezi a ten­gert a vi­lág­klasszis úszó. Szep­tem­ber­ben ver­se­nyez újra.

Hosszú Katinka kitálalt: bevallotta, miért kapott ki

Hosszú Katinka kitálalt: bevallotta, miért kapott ki

Re­a­gált az őt ért tá­ma­dá­sokra is.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­sztá­runk re­a­gált az őt és Shane Tu­su­pot ért tá­ma­dá­sokra is. Katka leg­szí­ve­seb­ben robot lenne, de...

Hosszú Katinka meglátogatta Dzsudzsák Balázs kedvenc városát

Hosszú Katinka meglátogatta Dzsudzsák Balázs kedvenc városát

Az Iron Lady még egy per­cet sem pi­hent a hazai vi­lág­baj­nok­ság óta, most Hol­lan­di­ába uta­zott.

Hosszú Katinka remeg, tényleg nyakig benne van

Hosszú Katinka remeg, tényleg nyakig benne van

Leg­fris­sebb fo­tója alap­ján úgy vél­jük, há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónk aligha érezte jól magát.

Leg­fris­sebb fo­tója alap­ján úgy vél­jük, há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónk aligha érezte jól magát.

Dupla kudarc, Hosszú Katinkát nagyon elverték

Dupla kudarc, Hosszú Katinkát nagyon elverték

Erre aligha szá­mí­tott...

Erre aligha szá­mí­tott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok az úszók rö­vid­pá­lyás vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak eind­ho­veni ál­lo­má­sán.

Kiderült, mennyit bukik Hosszú Katinka

Kiderült, mennyit bukik Hosszú Katinka

Tíz­mil­li­ó­kat vesz­nek ki a zse­bé­ből, de nem ez a leg­na­gyobb szív­fáj­dalma.

Tíz­mil­li­ó­kat vesz­nek ki a zse­bé­ből, de nem ez a leg­na­gyobb szív­fáj­dalma. Két vi­lág­kupa-ver­seny után már kör­vo­na­la­zód­nak a ta­nul­sá­gok.

Így ünnepelte Katinka és Shane Tusup a világcsúcsot

Így ünnepelte Katinka és Shane Tusup a világcsúcsot

Az Iron Lady a ber­lini vi­lág­ku­pán is ta­rolt. Három arany­ér­met szer­zett, saját vi­lág­csú­csát dön­tötte meg.

Az Iron Lady a ber­lini vi­lág­ku­pán is ta­rolt. Három arany­ér­met szer­zett, saját vi­lág­csú­csát dön­tötte meg. Büsz­kén pó­zolt fér­jé­vel.

Katinka ezt is megcsinálta, felülmúlta önmagát

Katinka ezt is megcsinálta, felülmúlta önmagát

Újabb arany­ér­met szer­zett az Iron Lady 400 méter ve­gye­sen. Saját csú­csát dön­tötte meg a vi­lág­kupa-so­ro­zat ber­lini ál­lo­má­sán.

Újabb arany­ér­met szer­zett az Iron Lady 400 méter ve­gye­sen. Saját csú­csát dön­tötte meg a vi­lág­kupa-so­ro­zat ber­lini ál­lo­má­sán. Simán nyerte a dön­tőt.

Különleges szerelmi vallomást kapott Hosszú Katinka

Különleges szerelmi vallomást kapott Hosszú Katinka

Ettől át­for­ró­so­dott az in­ter­net.

Ettől az üze­net­től át­for­ró­so­dott az in­ter­net. Na­po­kig tar­tott, mire Shane Tusup sza­vakba tudta fog­lalni az ér­zé­seit.

Shane Tusup most tényleg nagyon kiakadt: megszakad a szíve

Shane Tusup most tényleg nagyon kiakadt: megszakad a szíve

Hosszú Ka­tinka után ame­ri­kai edző-férje is ki­ön­tötte a lel­két a vi­lág­nak.

Hosszú Ka­tinka után ame­ri­kai edző-férje is ki­ön­tötte a lel­két a vi­lág­nak. Mind­ket­ten ki­buk­tak a tör­tén­tek miatt.

Tombolt a Duna Aréna, megvan a második magyar arany a vébén

Tombolt a Duna Aréna, megvan a második magyar arany a vébén

Hosszú Ka­tinka újabb arany­ér­met szer­zett a vébén. Nem volt el­len­fele 400 mé­te­res ve­gyesú­szás­ban az Iron Lady­nek.

Maga alatt van Hosszú Katinka, közelgő visszavonulását emlegeti

Összeomlás, nagyon maga alatt van Hosszú Katinka

Nagy vesz­te­ség érte sztá­run­kat. Újabb ara­nyát is szo­mo­rúan mu­tatta.

Óri­ási vesz­te­ség érte úszó­sztá­run­kat. Még az újabb arany­ér­mét is szo­mo­rúan mu­tatta a ho­tel­szo­bá­ban.

Hosszú Katinka váratlan helyzetbe került, kioktatott egy újságírót

Hosszú Katinka váratlan helyzetbe került, kioktatott egy újságírót

Leg­jobb úszónk­nak egyre több­ször gyű­lik meg a baja a hazai új­ság­írók­kal. Sze­rin­ted kinek van igaza?