CÍMKE: 'hosszú katinka'

Megszólalt Shane Tusup, elképesztő mire vállalkozik

Megszólalt Shane Tusup, elképesztő mire vállalkozik

Hosszú Ka­tinka férje min­den­kit meg­döb­ben­tett: új sport­ág­ban lát­hat­juk a jö­vő­ben.

Valóra vált álom, Hosszú Katinka a példaképeivel úszott

Valóra vált álom, Hosszú Katinka a példaképeivel úszott

Eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ből je­lent­ke­zett Hosszú Ka­tinka, aki a pél­da­ké­pe­i­vel úszott.

Ez kellemetlen, Hosszú Katinka most lemaradt a csúcsról

Ez kellemetlen, Hosszú Katinka most lemaradt a csúcsról

Ma­gyar spor­to­ló­nak esé­lye sem volt be­ke­rülni az év leg­jobb­jai közé.

Ma­gyar spor­to­ló­nak esé­lye sem volt be­ke­rülni az év leg­jobb­jai közé.

Hosszú Katinka elárulta, ki hiányzik neki karácsonykor

Hosszú Katinka elárulta, ki hiányzik neki karácsonykor

A világ leg­jobb úszó­nője Baján, sze­ret­te­i­vel tölti az ün­ne­pe­ket. Azt is tudja már, mit kap aján­dékba.

A világ leg­jobb úszó­nője Baján, sze­ret­te­i­vel tölti az ün­ne­pe­ket. Azt is tudja már, mit kap aján­dékba.

Szép összeg, Hosszú Katinka ennyit keresett a vb-n

Szép összeg, Hosszú Katinka ennyit keresett a vb-n

Négy arany­ér­met szer­zett.

Hosszú Ka­tinka négy arany­ér­met szer­zett a kínai Hang­cso­u­ban ren­de­zett rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Őszinte szavak, Hosszú Katinka a magánéletéről beszélt

Őszinte szavak, Hosszú Katinka a magánéletéről beszélt

Négy arany­érem­mel zárta Hosszú Ka­tinka a hang­csoui rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Négy arany­érem­mel zárta Hosszú Ka­tinka a hang­csoui rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Alig kaptam levegőt Hosszú Katinka mellett

Alig kaptam levegőt Hosszú Katinka mellett

Hosszú Ka­tinka saj­tó­na­pot tar­tott.

Hosszú Ka­tinka szer­dán együtt úszott a sajtó kép­vi­se­lő­i­vel a Duna Aré­ná­ban, majd a ja­cuz­zi­ban vá­la­szolt a kér­dé­sekre.

Ilyen a viszony, Hosszú Katinkáról vallott az edző

Ilyen a viszony, Hosszú Katinkáról vallott az edző

Pet­rov a közös mun­ká­ról be­szélt.

Hosszú Ka­tinka edzője, Pet­rov Árpád el­árulta, néha hang­ne­met kel­lett vál­ta­nia a sztár­úszó­nál.

Hosszú Katinka elverte a világot, ismét nem adott esélyt

Hosszú Katinka elverte a világot, ismét nem adott esélyt

Hosszú Ka­tinka szom­ba­ton újabb dön­tő­ben volt ér­de­kelt.

Hosszú Ka­tinka szom­ba­ton újabb dön­tő­ben volt ér­de­kelt a hang­csoui rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Hosszú Katinkának ezt nem nézik el, súlyos büntetést kaphat

Hosszú Katinkának ezt nem nézik el, súlyos büntetést kaphat

Ke­mény bün­te­tés­sel fe­nye­ge­tik a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar klasszist.

Ke­mény bün­te­tés­sel fe­nye­ge­tik a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar klasszist.

Hosszú Katinka segítséget kér, most mindenki számít

Hosszú Katinka segítséget kér, most mindenki számít

A baj­noknő bajai ba­rátja mel­lett kam­pá­nyol. Szur­ko­lunk, hogy si­ker­rel jár­jon a terve.

Orbán Viktornak tervei vannak Hosszú Katinkával, mi lehet a háttérben?

Orbán Viktornak tervei vannak Hosszú Katinkával, mi lehet a háttérben?

A kor­mányfő a helyi le­gen­dá­val adott át Pé­csett egy aka­dé­miát. És ez csak a kez­det.

Erre számított? Hosszú Katinka így kezdett Pekingben

Erre számított? Hosszú Katinka így kezdett Pekingben

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszónő pén­te­ken Kí­ná­ban foly­tatta a vi­lág­kupa-so­ro­za­tot.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszónő pén­te­ken Kí­ná­ban foly­tatta a vi­lág­kupa-so­ro­za­tot.

Közös fotó és hallgatás: miért titkolózik Katinka?

Közös fotó és hallgatás: miért titkolózik Hosszú Katinka?

Egyre nyil­ván­va­lóbb, hogy az úszónő Dudás Dá­niel ol­da­lán ta­lálta meg a bol­dog­sá­got.

Egyre nyil­ván­va­lóbb, hogy az úszónő Dudás Dá­niel ol­da­lán ta­lálta meg a bol­dog­sá­got, mi­u­tán vég­leg sza­kí­tott Shane Tu­sup­pal.

Hosszú Katinka elárulta, régóta csak erre vár

Hosszú Katinka elárulta, régóta csak erre vár

Remek ered­mé­nyek­kel kez­dett a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­klasszis Eind­ho­ven­ben.

Remek ered­mé­nyek­kel kez­dett a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­klasszis Eind­ho­ven­ben.

Hosszú Katinka csupa mosoly, halmozza az érmeket

Hosszú Katinka csupa mosoly, halmozza az érmeket

Hosszú Ka­tinka re­me­kel.

Hosszú Ka­tinka a pén­teki si­ke­rek után szom­ba­ton is foly­tatta az érem­hal­mo­zást.

Sokan biztatják Hosszú Katinkát, ezért van rá szüksége

Sokan biztatják Hosszú Katinkát, ezért van rá szüksége

Három érem­mel nyi­tott.

Hosszú Ka­tinka három érem­mel nyi­tott az úszók idei vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak nyi­tó­ál­lo­má­sán.

Szexbotrány az úszásban, Hosszú Katinka is elmondta a véleményét

Szexbotrány az úszásban, Hosszú Katinka is elmondta a véleményét

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő az Ins­tag­ra­mon je­lezte: el­fo­gad­ha­tat­lan­nak tartja az elnök vi­sel­ke­dé­sét.

Nincs elvárás, Hosszú Katinkának csak ürügy az Eb

Nincs elvárás, Hosszú Katinkának csak ürügy az Eb

A végső cél a 2020-as olim­pia.

Hosszú Ka­tinka csak fel­ké­szü­lés­ként te­kint a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra. Egy ki­in­du­ló­pont, egy ürügy az Eb, a végső cél a 2020-as olim­pia.

Shane Tusup magasról tesz Hosszú Katinka sikereire

Shane Tusup magasról tesz Hosszú Katinka sikereire

Hosszú Ka­tinka egyet­len érmet szer­zett a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Hosszú Ka­tinka egyet­len érmet szer­zett a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Hosszú Katinka legyilkolta ellenfeleit, nem is akárhol

Hosszú Katinka legyilkolta ellenfeleit, nem is akárhol

A ma­gyar úszónő az utóbbi évek­ben hoz­zá­szo­kott va­la­mi­hez, ami most nincs.

Hosszú Katinka csalódott, jóval többet vár magától

Hosszú Katinka csalódott, jóval többet vár magától

Hosszú 100 méter háton úszott.

Hosszú Ka­tinka 100 méter háton volt ér­de­kelt hét­főn a Glas­gow-ban zajló mul­tis­port Eu­rópa-baj­nok­ság úszó­ver­se­nyén.

Tusup beintett Hosszúnak, így folytatódik a válóper

Tusup beintett Hosszúnak, így folytatódik a válóper

Úgy fest, az ame­ri­kai edző látni sem akarja ed­digi fe­le­sé­gét, Hosszú Ka­tin­kát.

Úgy fest, az ame­ri­kai edző látni sem akarja ed­digi fe­le­sé­gét, Hosszú Ka­tin­kát.

Hosszú Katinka bemutatkozott, így élte meg az eredményt

Hosszú Katinka bemutatkozott, így élte meg az eredményt

Hosszú Ka­tinka elő­ször csob­bant vízbe a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Ér­té­kelte a ne­gye­dik he­lyet.

Hosszú Ka­tinka elő­ször csob­bant vízbe a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Hosszú Katinka elképesztően dögös, sugárzik a boldogságtól

Hosszú Katinka elképesztően dögös, sugárzik a boldogságtól

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó új fo­tó­val üzent a kö­zös­ségi ol­da­lain.

Fájó igazság, Hosszú Katinka ezt árulta el Shane Tusupról

Fájó igazság, Hosszú Katinka ezt árulta el Shane Tusupról

Meg­törte a csen­det a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra ké­szülő Hosszú Ka­tinka.

Meg­törte a csen­det a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra ké­szülő Hosszú Ka­tinka.

Váratlan bejelentés, Hosszú Katinka erre nem számított

Váratlan bejelentés, Hosszú Katinka erre nem számított

Biz­to­san meg­le­pő­dött az au­gusz­tusi úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra ké­szülő Hosszú Ka­tinka.

Biz­to­san meg­le­pő­dött az au­gusz­tusi úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra ké­szülő Hosszú Ka­tinka.

Árulkodó fotó! Megvan Hosszú Katinka új edzője?

Árulkodó fotó! Megvan Hosszú Katinka új edzője?

Új tech­ni­kát pró­bált ki a baj­noknő. Vajon kitől ta­nulta ezt el?

Szó sincs válságról, Hosszú Katinka remekelt

Szó sincs válságról, Hosszú Katinka remekelt

Győ­ze­lem­mel kez­dett.

Meg­kez­dő­dött a Mare Nost­rum úszó­ver­seny-so­ro­zat. Elő­ször a fran­cia­or­szági Canet-en-Ro­us­sil­lon­ban ver­se­nyez­tek a ma­gyar úszók.

Egynyári kapcsolat? Rajta múlik Hosszú Katinka sikere

Egynyári kapcsolat? Rajta múlik Hosszú Katinka sikere

Hosszú Ka­tinka egy­kori edző­jé­vel, Dave Sa­ló­val ké­szül az au­gusz­tus 3-án raj­toló glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra.

Hosszú Ka­tinka egy­kori edző­jé­vel, Dave Sa­ló­val ké­szül az au­gusz­tus 3-án raj­toló glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra.

Bizonyító fotó, Hosszú Katinka valóban tartja a szavát

Bizonyító fotó, Hosszú Katinka tartja a szavát

Rég tör­tént ilyen a világ leg­jobb úszó­nő­jé­vel. Hét­vé­gén újra a régi baj­nok­nőt lát­hat­juk majd?

Rég tör­tént ilyen a világ leg­jobb úszó­nő­jé­vel. Hét­vé­gén újra a régi baj­nok­nőt lát­hat­juk majd?

Durva kritika, Tusupnak mennie kell Magyarországról

Durva kritika, Tusupnak mennie kell Magyarországról

Az úszók el­nöke nem rej­tette el vé­le­mé­nyét. Sze­rinte nincs ember, aki­vel az ame­ri­kai férfi itt­hon még si­ke­res lehet.

Egymásnak esik Katinka szerelme és férje

Egymásnak esik Katinka szerelme és férje

Dudás tö­rölte Tu­su­pot.

Dudás Dá­niel min­den­hon­nan tö­rölte az őt meg­alázó Tu­su­pot. A 24 éves úszó nem hagyja magát a düh­ro­ha­mokra is haj­la­mos ame­ri­kai tré­ner­rel szem­ben.

Shane Tusup zárolhatja Hosszú Katinka vagyonát

Shane Tusup zárolhatja Hosszú Katinka vagyonát

Kel­le­met­len­sé­gek ér­he­tik Ka­tin­kát.

Kel­le­met­len­sé­gek ér­he­tik a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­nőt.

Fellázadt az internet, csúnyán beleszálltak Dudás Dánielbe

Fellázadt az internet, csúnyán beleszálltak Dudás Dánielbe

Ren­ge­teg kri­ti­kát kap az úszó.

Kö­zös­ségi ol­da­lán ren­ge­teg kri­ti­kát kap az úszó. Gyű­löl­ködő hoz­zá­szó­lá­sok is ér­kez­tek Dudás Dá­niel Ins­tag­ram-ol­da­lán a leg­utóbbi poszt alá.

Katinka ezerrel belecsap, Tusup hiánya fűti a bajnoknőt

Katinka ezerrel belecsap, Tusup hiánya fűti a bajnoknőt

Úszás­sal gyó­gyítja se­beit Hosszú Ka­tinka.

Úszás­sal gyó­gyítja se­beit Hosszú Ka­tinka.

Izgulhat Shane Tusup, ezen múlhat a kiemelt fizetése

Izgulhat Shane Tusup, ezen múlhat a kiemelt fizetése

Az Iron Aqua­ti­csot ko­ráb­ban el­ha­gyó úszó dön­té­sére vár­nak. Föld­há­zin múl­hat Tusup fi­ze­tése.

Az Iron Aqua­ti­csot ko­ráb­ban el­ha­gyó úszó dön­té­sére vár­nak. Az úszók ka­pi­tá­nya nem fog két­ség­be­esni, ha Hosszú Ka­tinka nem lesz ott az Eb-n.

Felrobbant az internet! Támadják a vádaskodó Tusupot!

Felrobbant az internet! Támadják a vádaskodó Tusupot!

Vajon mennyire volt sport­szerű, hogy Tusup a nyil­vá­nos­ság előtt te­re­gette ki a csa­ládi szennyest?

Vajon mennyire volt sport­szerű, hogy Tusup a nyil­vá­nos­ság előtt te­re­gette ki a csa­ládi szennyest?

Tusup kiborította a bilit, durva vádak: Katinka megcsalta őt

Tusup kiborította a bilit, durva vádak: Katinka megcsalta őt

A tré­ner ál­lí­tása sze­rint fe­le­sége közös edző­part­ne­rük­kel lé­pett félre.

Felrobbant az internet, Hosszú Katinkának üzennek a szurkolók

Felrobbant az internet, Hosszú Katinkának üzennek a szurkolók

Be­fe­je­ző­dött a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó, Hosszú Ka­tinka és edző-férje, Shane Tusup mun­ka­kap­cso­lata.

Dagad a botrány! Eltűnt Hosszú Katinka Facebook-oldala

Dagad a botrány! Eltűnt Hosszú Katinka Facebook-oldala

Mi lesz most így a fél­mil­lió kö­ve­tő­vel? Vajon ez Shane Tusup műve volt?

Mi lesz most így a fél­mil­lió kö­ve­tő­vel? Vajon ez Shane Tusup műve volt?

Hosszú Katinka csupa mosoly, különös dologról vallott

Hosszú Katinka csupa mosoly, különös dologról vallott

Egy hét után je­lent­ke­zett ismét fo­tó­val a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­klasszis.

Egy hét után je­lent­ke­zett ismét fo­tó­val a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­klasszis.

Hosszú Katinka megbocsát? Durva sértést emlegettek fel

Hosszú Katinka megbocsát? Durva sértést emlegettek fel

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi edzője, Dave Salo el­árulta, nem volt fair az Iron Lady­vel.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi edzője, Dave Salo el­árulta, nem volt fair az Iron Lady­vel.

Hosszú Katinka olyat tett, hogy szikrázott körülötte a levegő

Hosszú Katinka olyat tett, hogy szikrázott körülötte a levegő

Máris ki­de­rült, miért uta­zott Ja­pánba az olim­piai baj­nok úszó.

Máris ki­de­rült, miért uta­zott Ja­pánba az olim­piai baj­nok úszó.

Hosszú Katinka még nem állt el a válástól

Hosszú Katinka még nem állt el a válástól

Úgy fest, ismét egy­másra ta­lált a sztár­pár.

Úgy fest, ismét egy­másra ta­lált a sztár­pár. Hosszú Ka­tinka még­sem vonta vissza a vá­ló­ke­re­se­tet.

Amerikába utazott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Amerikába utazott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Végre újra tel­jes gőz­zel ké­szül a sztár­pár. Azt egy­előre nem tudni, mikor lát­hat­juk őket ver­se­nyen is.

Shane Tusup lesifotót készített Hosszú Katinkáról

Shane Tusup lesifotót készített Hosszú Katinkáról

Bol­do­gan mo­so­lyog az ame­ri­kai edző.

Bol­do­gan mo­so­lyog az ame­ri­kai edző a Duna Aré­ná­ban. Az utóbbi pár nap­ban Ka­tinka több képet is posz­tolt, újra bol­dog az álom­pár.

Újabb pletyka? Hosszú Katinka az egész évet kihagyhatja

Újabb pletyka? Hosszú Katinka az egész évet kihagyhatja

To­vábbra sem tudni, hogy me­lyik ver­se­nyen lát­hat­juk vi­szont az idén az Iron Ladyt.

To­vábbra sem tudni, hogy me­lyik ver­se­nyen lát­hat­juk vi­szont az idén az Iron Ladyt.

Meglepő, Hosszú Katinka máris megszegte az ígéretét

Meglepő, Hosszú Katinka máris megszegte az ígéretét

Több képet is meg­osz­tott.

Több képet is meg­osz­tott az utóbbi na­pok­ban a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Shane Tusup tár­sa­sá­gá­ban két új fo­tó­val je­lent­ke­zett.

Leleplező fotó, Hosszú Katinka újra edzésben

Leleplező fotó, Hosszú Katinka újra edzésben

Nem esett messze az alma a fá­já­tól, ezt bi­zo­nyítja most az olim­piai baj­nok.

Nem esett messze az alma a fá­já­tól, ezt bi­zo­nyítja most az olim­piai baj­nok.

Megbüntették Hosszú Katinkát, de ezt most egy cseppet sem bánja

Megbüntették Hosszú Katinkát, de ezt most egy cseppet sem bánja

Úgy tűnik, az úszónő el­szo­kott attól, hogy Tu­sup­pal közös la­ká­suk­ban él.

Úgy tűnik, az úszónő el­szo­kott attól, hogy Tu­sup­pal közös la­ká­suk­ban él.

Katinka újra szerelmes, megszólalt a legjobb barátnő

Katinka újra szerelmes, megszólalt a legjobb barátnő

Idő kell még a tö­ké­le­tes bol­dog­ság­hoz a Hosszú-Tusup há­zas­pár éle­té­ben.

Idő kell még a tö­ké­le­tes bol­dog­ság­hoz a Hosszú-Tusup há­zas­pár éle­té­ben.

Balhék sora, Shane Tusup egy rakás botrányt okozott

Balhék sora, Shane Tusup egy rakás botrányt okozott

Szinte min­den­ki­vel össze­rúgta a port.

Hosszú Ka­tinka férje és edzője szinte min­den­ki­vel össze­rúgta a port a ma­gyar úszó­sport­ban.

Váratlan fordulat, Hosszú Katinka döntött Shane Tusupról

Váratlan fordulat, Hosszú Katinka döntött Shane Tusupról

Hó­na­pok óta az volt a kér­dés, hogy a jö­vő­ben ki irá­nyítja Hosszú Ka­tinka edzé­seit.

Váratlan fordulat Hosszú Katinka és Shane Tusup válóperében

Váratlan fordulat Hosszú Katinka és Shane Tusup válóperében

Könnyen lehet, hogy a ter­ve­zett­nél jóval to­vább hú­zó­dik az ügy.

Könnyen lehet, hogy a ter­ve­zett­nél jóval to­vább hú­zó­dik majd a két si­ke­res sport­em­ber bon­tó­pere. Leg­alábbis erre utal az a lépés, ame­lyet a jog le­he­tővé tesz a szá­mukra, s ame­lyet most mind­ket­ten köl­csö­nö­sen meg­tet­tek.

Váratlan fordulat, Hosszú és Tusup kibékülhetnek?

Váratlan fordulat, Hosszú és Tusup kibékülhetnek?

Az úszók ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya be­szélt Ka­tin­káék­ról. Har­gi­tay sze­rint az Iron Lady ver­seny­éve rá­megy majd a sza­kí­tásra.

Az úszók ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya be­szélt Ka­tin­káék­ról. Har­gi­tay sze­rint az Iron Lady ver­seny­éve rá­megy majd a sza­kí­tásra.

Hosszú Katinka így tölti az idei Valentin-napot

Hosszú Katinka így tölti az idei Valentin-napot

Férje nél­kül is jól meg­van.

Férje nél­kül is jól meg­van az Iron Lady. Olasz­or­szágba uta­zott ked­den. Fan­tasz­ti­kus he­lyen szállt meg, erről osz­tott meg ké­pe­ket.

Hosszú Katinka sztártrénerre cserélheti a férjét

Hosszú Katinka sztártrénerre cserélheti a férjét

Va­ló­szí­nű­leg új edzője lesz.

Iz­gal­mas vál­to­zás a lát­ha­tá­ron. Könnyen lehet, hogy Hosszú Ka­tinka ha­ma­ro­san be­je­lenti, ki lesz az új edzője. Ra­jon­gói kí­ván­csian vár­ják, kit hoz a jövő.

Hosszú Katinka rég várt sikere, de vajon mit ér el vele?

Hosszú Katinka rég várt sikere, de vajon mit ér el vele?

Az úszónő meg­nyert egy nagy csa­tát. Kér­dés, mennyi­ben tudja ezt ki­hasz­nálni a jö­vő­ben?

Az úszónő meg­nyert egy nagy csa­tát. Kér­dés, mennyi­ben tudja ezt ki­hasz­nálni a jö­vő­ben?

Elsöprő siker, így ünnepelték Hosszú Katinkát a rajongók

Elsöprő siker, így ünnepelték Hosszú Katinkát a rajongók

Szo­kás sze­rint óri­ási sze­re­tet­tel fo­gad­ták a ra­jon­gók Hosszú Ka­tin­kát, aki Kecs­ke­mé­ten járt.

Szo­kás sze­rint óri­ási sze­re­tet­tel fo­gad­ták a ra­jon­gók Hosszú Ka­tin­kát, aki Kecs­ke­mé­ten járt.

Hosszú Katinka kijelentette, ekkor lesz edzője és versenye

Hosszú Katinka kijelentette, ekkor lesz edzője és versenye

Ha­ma­ro­san újra ver­se­nyezni lát­hat­juk a világ egyik leg­jobb­ját.

Ha­ma­ro­san újra ver­se­nyezni lát­hat­juk a világ egyik leg­jobb­ját.

Exkluzív fotók: Hosszú Katinka nem vállalta a versenyzést

Exkluzív fotók: Hosszú Katinka nem vállalta a versenyzést

Csak 200 mé­tert vál­lalt.

Vi­lág­klasszis úszónk Kecs­ke­mé­ten mon­dott be­szé­det, ahol a sport­ágát nép­sze­rű­sí­tette.

Közös reklámban tűnt fel Hosszú Katinka és Shane Tusup

Közös reklámban tűnt fel Hosszú Katinka és Shane Tusup

Fur­csa videó je­lent meg az in­ter­ne­ten, lehet, hogy ez már a bé­kü­lés jele?

Hosszú Katinkának már tényleg égnek áll a haja

Hosszú Katinkának már tényleg égnek áll a haja

Végre mo­so­lyog az úszónő.

Végre mo­so­lyog az úszónő, s az edzé­sek kö­zött vic­ce­lődni is van ereje.

Hosszú Katinkát már a magyar edzők sem értik

Hosszú Katinkát már a magyar edzők sem értik

Kép­te­le­nek meg­fej­teni a baj­noknő tit­kát, a ka­pi­tány ugyan­ak­kor nem félti az Iron Ladyt.

Hosszú Katinka helyett másik lányt fuvaroz Tusup

Hosszú Katinka helyett másik lányt fuvaroz Tusup

Az ame­ri­kai edző vég­leg le­zár­hatta a múl­tat. Vajon rá­jött, hogy nincs több esé­lye Ka­tin­ká­nál?

Az ame­ri­kai edző vég­leg le­zár­hatta a múl­tat. Vajon rá­jött, hogy nincs több esé­lye Ka­tin­ká­nál?

Exkluzív fotók - új párjával bukott le Hosszú Katinka?

Exkluzív fotók - új párjával bukott le Hosszú Katinka?

Jól érez­ték ma­gu­kat a gof­ri­zó­ban.

Jól érez­ték ma­gu­kat a gof­ri­zó­ban. Több van köz­tük, mint mun­ka­kap­cso­lat és ba­rát­ság? Az edzé­sen kívül is együtt vol­tak Ka­tin­káék.

Ekkora a baj, Hosszú Katinka a pénzről is lemond

Ekkora a baj, Hosszú Katinka a pénzről is lemond

Ha nem úszik, nin­cse­nek mil­liók. Az Iron Ladyt ez sem za­varja, csak tö­ké­le­tes ál­la­pot­ban haj­landó ver­se­nyezni.

Ha nem úszik, nin­cse­nek mil­liók. Az Iron Ladyt ez sem za­varja, csak tö­ké­le­tes ál­la­pot­ban haj­landó ver­se­nyezni.

Tusup nélkül bajban van Hosszú Katinka, erre rámehet a karrierje

Tusup nélkül bajban van Hosszú Katinka, erre rámehet a karrierje

Ko­moly edző nél­kül a világ leg­jobbja is el­tűn­het a süllyesz­tő­ben.

Ko­moly edző nél­kül a világ leg­jobbja is el­tűn­het a süllyesz­tő­ben. Va­la­mit sür­gő­sen kez­deni kell ezzel a hely­zet­tel.

Árulkodó jel, valami hiányzik Hosszú Katinka fotóiról

Árulkodó jel, valami hiányzik Hosszú Katinka fotóiról

A Duna Aré­ná­ban edzett.

A Duna Aré­ná­ban edzett a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Gőz­erő­vel ké­szül a kö­zelgő ver­se­nyekre az Iron Lady. Vidám volt a tré­ning után.

Nagy a baj, Hosszú Katinkáék kirúgták cégük munkatársait

Nagy a baj, Hosszú Katinkáék kirúgták cégük munkatársait

Shane Tusup be­szé­dé­nek más­nap­ján jött a le­épí­tés. Erre maguk a kol­lé­gák sem szá­mí­tot­tak.

Újabb részletek, így rúgták ki Katinkáék a munkatársakat

Újabb részletek, így rúgták ki Katinkáék a munkatársakat

A gála után szü­le­tett meg a dön­tés, mely min­den­kit vá­rat­la­nul ért. Nem csak a kép­re­gény al­ko­tó­i­nak kell tá­voz­niuk.

A gála után szü­le­tett meg a dön­tés, mely min­den­kit vá­rat­la­nul ért. Nem csak a kép­re­gény al­ko­tó­i­nak kell tá­voz­niuk.

Hosszú Katinka döntött, évekig marad az együttműködés

Hosszú Katinka döntött, évekig marad az együttműködés

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó klasszis a Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be a hírt.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó klasszis a Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be a hírt.

Dönteni kell, Hosszú Katinka kirúghatja Shane Tusupot

Dönteni kell, Hosszú Katinka kirúghatja Shane Tusupot

Egye­lőre férje nél­kül ké­szül.

Egye­lőre férje nél­kül ké­szül Hosszú Ka­tinka, aki­nek ha­ma­ro­san dön­te­nie kell.

Van még remény? Hosszú Katinka beszélt a házasságáról

Van még remény? Hosszú Katinka beszélt a házasságáról

A baj­nok­nőt is meg­lepte férje könnyes val­lo­mása, de lesz-e nagy össze­bo­ru­lás?

Újabb harc, Hosszú Katinka megfutamodott a nagy találkozó elől

Újabb harc, Hosszú Katinka megfutamodott a nagy találkozó elől

Az úszónő az utolsó pil­la­nat­ban lé­pett vissza.

Az úszónő az utolsó pil­la­nat­ban lé­pett vissza. Még­sem kér a szö­vet­ség se­gít­sé­gé­ből?