CÍMKE: 'hosszú katinka'

Gyászol Hosszú Katinka és Shane Tusup

Gyászol Hosszú Katinka és Shane Tusup

Szo­morú hírt ka­pott a páros a vébé alatt.

Sok­mil­lió ra­jon­gó­val együtt ők is ne­he­zen dol­goz­zák fel az éne­kes tra­gé­di­á­ját.

Balhé fenyeget, magyar edző támadja Hosszú Katinkát

Balhé fenyeget, magyar edző támadja Hosszú Katinkát

Pet­rov Iván ki­fa­kadt, Ja­ka­bos Zsu­zsanna tré­nere nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét.

Vizes-vb: ennyi pénzt szakíthatnak Hosszú Katinkáék

Vizes-vb: ennyi pénzt szakíthatnak Hosszú Katinkáék

Nem csak a rész­vé­tel a fon­tos!

Nem csak a rész­vé­tel a fon­tos! Kez­dő­dik a harc a má­sod­per­ce­kért, pon­to­kért, gó­lo­kért - és az ér­me­ken túl a bő­kezű pré­mi­u­mért is.

Érdekes program, ezt mutatja meg Katinka Tusup szüleinek Budapesten

Érdekes program, ezt mutatja meg Katinka Tusup szüleinek Budapesten

Közös prog­ra­mot ter­vez Tusup szü­le­i­vel Hosszú Ka­tinka.

Közös prog­ra­mot ter­vez Tusup szü­le­i­vel Hosszú Ka­tinka.

Így még biztosan nem láttad Hosszú Katinkát

Így még biztosan nem láttad Hosszú Katinkát

Ka­tinka így ké­szül a vb alatt.

Az Iron Lady be­mu­tatta egy át­la­gos nap­ját a vizes vb-n. Már a reg­geli ká­vé­zás­tól nyo­mon kö­vet­het­jük a klasszis úszónő prog­ram­ját.

Titkokat osztott meg Hosszú Katinka nagypapája

Titkokat osztott meg Hosszú Katinka nagypapája

Bakos László ezt várja az uno­ká­já­tól.

Bakos László el­árulta, mit sze­retne az uno­ká­já­tól, és ho­gyan várja a raj­tot az Iron Lady.

Hoppá! Kiderült, hogy Hosszú Katinkáéknál mikor jön a baba

Hoppá! Kiderült, hogy Hosszú Katinkáéknál mikor jön a baba

Hosszú Ka­tinka és férje már na­gyon sze­ret­né­nek csa­lá­dot ala­pí­tani. Az úszónő na­gyon cél­tu­da­tos.

Hosszú Ka­tinka és férje, már na­gyon sze­ret­né­nek csa­lá­dot ala­pí­tani. Az úszónő na­gyon cél­tu­da­tos.

Világsztárok között győzték le Hosszú Katinkát

Világsztárok között győzték le Hosszú Katinkát

Neves me­zőny­ben in­dult a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő az ESPN és az ABC év­ér­té­kelő sza­va­zá­sán.

Neves me­zőny­ben in­dult a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő az ESPN és az ABC év­ér­té­kelő sza­va­zá­sán.

Siess, le ne maradj Hosszú Katinkáról!

Siess, le ne maradj Hosszú Katinkáról!

A vizes vi­lág­baj­nok­ság úszó dön­tő­ire szinte ga­ran­tált a telt­ház.

A vizes vi­lág­baj­nok­ság úszó dön­tő­ire szinte ga­ran­tált a telt­ház. Meg­in­dult az utolsó roham a je­gye­kért.

Árulás, ezért hagyták magára a társai Hosszú Katinkát

Árulás, ezért hagyták magára a társai Hosszú Katinkát

Ki­de­rült a durva vád.

Ki­de­rült a durva vád. Tény­leg ezért nincs rajta kívül egyet­len ma­gyar úszó sem a profik­nak ala­pí­tott vi­lág­szer­ve­ze­té­ben?

Kiszámoltuk, ennyit úszik Katinka a vb-n

Kiszámoltuk, ennyit úszik Katinka a vb-n

Hosszú Ka­tin­kára ko­moly erő­próba vár. A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőre hát­úszás­ban vár a leg­na­gyobb táv a vizes vb alatt. Ezt kö­veti a gyors és a pil­langó.

Hosszú Ka­tin­kára ko­moly erő­próba vár. A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőre hát­úszás­ban vár a leg­na­gyobb táv a vizes vb alatt. Ezt kö­veti a gyors és a pil­langó. Mell­úszás­ban lesz a leg­ke­ve­seb­bet a me­den­cé­ben.

Hosszú Katinka új csapatban harcol tovább

Hosszú Katinka új csapatban harcol tovább

Az olim­piai baj­nok úszó­nő­höz szá­mos sztár csat­la­ko­zott. Cél­juk, hogy együtt ér­vé­nye­sít­sék aka­ra­tu­kat.

Az olim­piai baj­nok úszó­nő­höz szá­mos sztár csat­la­ko­zott. Cél­juk, hogy együtt ér­vé­nye­sít­sék aka­ra­tu­kat.

Szávay Ági keményen megmondta a magáét, Hosszú Katinka is szóba került

Szávay Ági keményen megmondta a magáét, Hosszú Katinka is szóba került

Mi hi­ány­zik a ma­gyar te­nisz­ből? Ko­rábbi klasszi­sunk a saját kárán ta­nulta meg a lec­két.

Tesznek Hosszú Katinka hadjáratára a világsztárok

Tesznek Hosszú Katinka hadjáratára a világsztárok

Cseh László re­a­gált a le­vélre.

Cseh László re­a­gált Hosszú Ka­tinka vád­ja­ira, sze­rinte nem hozta lázba a nem­zet­közi me­zőnyt.

Sokkoló, Hosszú Katinka nem tud úszni

Sokkoló, Hosszú Katinka nem tud úszni

Vá­rat­lan be­je­len­tést tett az olim­piai baj­nok úszónő a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón. A klasszis be­szélt a FINA-bot­rány­ról és Pász­tory Dóra nyílt le­ve­lé­ről is.

Vá­rat­lan be­je­len­tést tett az olim­piai baj­nok úszónő a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón. A klasszis be­szélt a FINA-bot­rány­ról és Pász­tory Dóra nyílt le­ve­lé­ről is. El­mon­dása sze­rint sok tech­ni­kai hibán kell ja­ví­ta­nia.

Hosszú Katinka-levél: reagált a nemzetközi szövetség

Hosszú Katinka-levél: reagált az éles támadásra a nemzetközi szövetség

Gyár­fás Tamás al­el­nök bé­kítő sze­re­pét hang­sú­lyozta a FINA ügy­ve­zető igaz­ga­tója.

Az Iron Lady "had­üze­nete" után Gyár­fás Tamás al­el­nök bé­kítő sze­re­pét hang­sú­lyozta a FINA ügy­ve­zető igaz­ga­tója.

Teljes bojkott a vizes-vb-re? Erre célzott Hosszú Katinka

Teljes bojkott a vizes-vb-re? Erre célzott Hosszú Katinka

Ke­mény fe­nye­ge­tés bújt meg úszó­sztá­runk nyílt le­ve­lé­ben. Ezt gon­dolja a "sztrájk­ról" az Iron Lady.

Ke­mény fe­nye­ge­tés bújt meg úszó­sztá­runk nyílt le­ve­lé­ben. Ezt gon­dolja a "sztrájk­ról" az Iron Lady.

Ebből mi lesz? Hosszú Katinka újabb háborút hirdetett

Ebből mi lesz? Hosszú Katinka újabb háborút hirdetett

Le­ve­let írt Hosszú Ka­tinka...

Le­ve­let írt Hosszú Ka­tinka, aki kő­ke­mé­nyen kri­ti­zálja a Nem­zet­közi Úszó­szö­vet­sé­get. Újabb mé­re­tes bot­rány fe­nye­get?

Hoppá, tízmilliókkal kárpótolják Hosszú Katinkát?

Hoppá, tízmilliókkal kárpótolják Hosszú Katinkát?

Emeli a tétet a FINA.

Úgy fest, célt ért a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó és férje kri­ti­kája.

Hosszú Katinka-botrány: a kapitány szerint kilóg a lóláb

Hosszú Katinka-botrány: a kapitány szerint kilóg a lóláb

Sós Csaba nem ker­telt.

Sós Csaba nem ker­telt a fur­csa üggyel kap­cso­lat­ban. Sze­rinte egy­ér­telmű, miről vagy in­kább kiről szól a nem­zet­közi szö­vet­ség dön­tése.

Ezt látni kell, így fest Hosszú Katinka első tetoválása

Ezt látni kell, így fest Hosszú Katinka első tetoválása

Ka­tinka élő­ben nézte meg ked­ven­cét.

Hosszú Ka­tinka élő­ben nézte meg ked­ven­cét. A mér­kő­zés végén azon­ban nem örül­he­tett a klasszis úszónő, aki­nek egy álma vált va­lóra.

Döntsd el, Hosszú Katinka és férje megőrült?

Döntsd el, Hosszú Katinka és férje megőrült?

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő kü­lö­nös üze­net­tel in­dí­totta a va­sár­na­pot.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő kü­lö­nös üze­net­tel in­dí­totta a va­sár­na­pot.

Aranyak, milliók és sok más: ennyit veszít Hosszú Katinka

Aranyak, milliók és sok más: ennyit veszít Hosszú Katinka

Sokba kerül az Iron Lady­nek a dön­tés.

Sokba kerül az Iron Lady­nek és edző-fér­jé­nek, Shane Tu­sup­nak a nem­zet­közi szö­vet­ség vá­rat­lan dön­tése. Mintha egye­ne­sen el­lene hoz­ták volna.

Megszakad Tusup szíve, elveszik Hosszú Katinka aranyait

Megszakad Tusup szíve, elveszik Hosszú Katinka aranyait

Bot­rá­nyos dön­tés szü­le­tett.

Bot­rá­nyos dön­tés szü­le­tett. Fel­há­bo­ro­dott a szö­vet­ség lé­pé­sén első számú úszó­csil­la­gunk és edző-férje is. Nem ezt ér­de­mel­ték a mun­ká­juk­kal, a si­ke­re­ik­kel.

Itt tölti az estéjét Hosszú Katinka, valóra válik az álma

Itt tölti az estéjét Hosszú Katinka, valóra válik az álma

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nak iz­gal­mas es­téje lesz, nem akár­hol tölti az időt.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nak iz­gal­mas es­téje lesz, nem akár­hol tölti az időt.

Ez durva, Hosszú Katinka csúnyán leégett

Ez durva, Hosszú Katinka csúnyán leégett

Me­g­ért­jük őt, okkal nem mo­so­lyog a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó klasszis.

Me­g­ért­jük őt, okkal nem mo­so­lyog a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó klasszis.

Hosszú Katinka üzent Amerikából: Itt maradnék

Hosszú Katinka üzent Amerikából: Itt maradnék

Be­le­fá­radt a ke­mény küz­de­lembe.

Be­le­fá­radt a ke­mény küz­de­lembe. Az edzé­sek kö­zött sem csak vi­dám­ság az élete. Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőnk­nek jár­tá­nyi ereje sem ma­radt.

Ezért hagyta el Magyarországot Hosszú Katinka

Ezért hagyta el Magyarországot Hosszú Katinka

He­tekre át­tette a szék­he­lyét.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­klasszi­sunk he­tekre át­tette a szék­he­lyét Flo­ri­dába a bo­ron­gós Ma­gyar­or­szág­ról. Cél a nap­sü­tés és a remek erőn­lét.

Bikavadító fotó készült Hosszú Katinkáról

Bikavadító fotó készült Hosszú Katinkáról

A bu­da­pesti vizes-vb kö­ze­led­té­vel lát­ha­tóan máris csúcs­for­má­ban van. Fa­lat­nyi bi­ki­ni­ben vil­lan­totta meg ki­spor­tolt tes­tét az Iron Lady.

A bu­da­pesti vizes-vb kö­ze­led­té­vel lát­ha­tóan máris csúcs­for­má­ban van. Fa­lat­nyi bi­ki­ni­ben vil­lan­totta meg ki­spor­tolt tes­tét az Iron Lady.

Hosszú Katinka üzent, tudja, kik a legjobbak a világon

Hosszú Katinka üzent, tudja, kik a legjobbak

Az Iron Lady tudja, mennyire fon­tos ez a nap, ezért min­den­ki­hez szólt, de egy va­la­ki­hez kü­lö­nö­sen.

Az Iron Lady min­den­ki­hez szólt, de egy va­la­ki­hez kü­lö­nö­sen.

Hosszú Katinka biztonságban ünnepli az újabb nagy napot

Hosszú Katinka biztonságban ünnepli az újabb nagy napot

Hu­szon­nyolc éves lett a világ leg­jobb úszó­nője. Ter­mé­sze­te­sen a nagy nap is a szo­ká­sos módon kez­dő­dött a baj­noknő szá­mára.

Micsoda? Hosszú Katinka rozsdás szekrényt kapott

Micsoda? Hosszú Katinka rozsdás szekrényt kapott

Ilyen kör­nye­zet­ben még nem lát­tuk.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónk nem min­den­napi kép­pel üzent. Ilyen kör­nye­zet­ben még nem lát­tuk őt.

Ilyet még nem láttál, less be Hosszú Katinka nappalijába!

Ilyet még nem láttál, less be Hosszú Katinka nappalijába!

Jó­kora meg­le­pe­tés­ben volt része a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nak saját ott­ho­ná­ban.

Jó­kora meg­le­pe­tés­ben volt része a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nak saját ott­ho­ná­ban.

Hosszú Katinka parádés, elképesztő hétvégén van túl

Hosszú Katinka parádés, elképesztő hétvégén van túl

Szo­kás sze­rint remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­klasszis.

Szo­kás sze­rint remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­klasszis.

Hosszú Katinka utánozhatatlan stílusban vágott vissza a vádakra

Hosszú Katinka utánozhatatlan stílusban vágott vissza a vádakra

Úszó­sztá­runk és tá­ma­dá­sok ke­reszt­tü­zébe ke­rült edző-férje nyu­godt.

Úszó­sztá­runk és tá­ma­dá­sok ke­reszt­tü­zébe ke­rült edző-férje nyu­godt, tö­ret­len a jó­ked­vük.

Hosszú Katinkáék Franciaországban is oktatnak

Hosszú Katinkáék Franciaországban is oktatnak

Három ma­gyar arany­érem szü­le­tett.

Össze­sen három ma­gyar arany­érem szü­le­tett ma.

Hosszú Katinka még magát is kineveti

Hosszú Katinka még magát is kineveti

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk pa­rá­dé­zott Ami­ens-ben.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk pa­rá­dé­zott Ami­ens-ben, a rossz ered­mé­nye­ket pedig a he­lyü­kön ke­zelte.

Nem tud leszokni, Hosszú Katinka a szokások rabja

Nem tud leszokni, Hosszú Katinka a szokások rabja

Min­den reg­gelt ugyan­úgy kezd el.

Olim­piai baj­no­kunk min­den reg­gelt ugyan­úgy kezd el.

Hosszú Katinka túl van a doppingellenőrzésen, itt az eredmény

Hosszú Katinka túl van a doppingellenőrzésen, itt az eredmény

Az or­szá­gos úszó­baj­nok­sá­got kö­ve­tően küld­ték dop­ping­vizs­gá­latra olim­piai baj­nok úszón­kat.

Borzalmas vádak, fellázadtak Shane Tusup ellen

Borzalmas vádak, fellázadtak Shane Tusup ellen

Hosszú Ka­tinka edző-férje las­san min­den­kit maga ellen for­dít a ma­gyar úszás­ban. Az Iron Lady is ál­do­zat?

Hosszú Ka­tinka edző-férje las­san min­den­kit maga ellen for­dít a ma­gyar úszás­ban. Az Iron Lady is ál­do­zattá vált?

Nagy a baj, szakember segíthet az őrjöngő Tusupon

Nagy a baj, szakember segíthet az őrjöngő Tusupon

Egyre töb­ben ag­gód­nak Hosszú Ka­tinka férje miatt. A szak­em­ber­nek düh­ki­tö­ré­sei miatt szak­szerű ke­ze­lésre lenne szük­sége.

Mi történt Hosszú Katinkáéknál? 180 fokos fordulat a házaspár életében

Mi történt Hosszú Katinkáéknál? 180 fokos fordulat a házaspár életében

Csak a szo­ká­sos módon in­dult a reg­gel Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup éle­té­ben. Lehet utá­nuk csi­nálni!

Botrány az úszóbajnokságon, Tusup ordítozott és lökdösődött?

Botrány az úszóbajnokságon, Tusup ordítozott és lökdösődött?

Hosszú Ka­tinka ame­ri­kai edző-férje a saját kol­lé­gá­já­val ug­rott össze.

Per­pat­vart oko­zott Hosszú Ka­tinka ame­ri­kai edző-férje. A saját kol­lé­gá­já­val ug­rott össze.

Sokkolt úszók, Hosszú Katinkát doppingvizsgálatra kötelezték

Sokkolt úszók, Hosszú Katinkát doppingvizsgálatra kötelezték

Senki sem szá­mí­tott arra, ami az or­szá­gos baj­nok­sá­gon tör­tént.

Senki sem szá­mí­tott arra, ami az or­szá­gos baj­nok­sá­gon tör­tént, még a fő­sze­replő sem.

Meglepetés? Így reagált Hosszú Katinka a vereségekre

Meglepetés? Így reagált Hosszú Katinka a vereségekre

Öt szám­ban in­dult a nyi­tó­na­pon.

Hosszú Ka­tinka öt szám­ban in­dult az úszók deb­re­ceni or­szá­gos baj­nok­sá­gá­nak szer­dai nyi­tó­nap­ján.

Hosszú Katinka elképedt, megszállott rajongóba botlott

Hosszú Katinka elképedt, megszállott rajongóba botlott

Ilyet még soha nem lá­tott.

Sok min­dent meg­élt már Hosszú Ka­tinka, ám szer­dán olyat lá­tott, amit addig még soha.

Önkritika, Hosszú Katinkának a világelső idő sem elég

Önkritika, Hosszú Katinkának a világelső idő sem elég

Hosszú Ka­tin­ká­nak nem akadt el­len­fele 200 m ve­gye­sen az úszók deb­re­ceni or­szá­gos baj­nok­sá­gá­nak má­so­dik nap­ján.

Hosszú Ka­tin­ká­nak nem akadt el­len­fele 200 m ve­gye­sen az úszók deb­re­ceni or­szá­gos baj­nok­sá­gá­nak má­so­dik nap­ján.

Igazi húsvéti csoda Hosszú Katinka legfrissebb fotója

Igazi húsvéti csoda Hosszú Katinka legfrissebb fotója

Így üzen az Iron Lady az ünnep al­kal­má­ból. Pi­he­nés köz­ben sem fe­led­ke­zett meg a népes ra­jon­gó­tá­bo­rá­ról.

Nyu­szi­fül, de ga­zel­la­test: így üzen az Iron Lady az ünnep al­kal­má­ból. Pi­he­nés köz­ben sem fe­led­ke­zett meg a ra­jon­gó­tá­bo­rá­ról.

Ez már kínos, Shane Tusup az új úszókapitányt is levegőnek nézi?

Ez már kínos, Shane Tusup az új úszókapitányt is levegőnek nézi?

Las­san három hó­napja nem si­ke­rült ér­dem­ben be­szélni Hosszú Ka­tinka ame­ri­kai edző-fér­jé­vel.

Hosszú Katinka a múltban kutakodott

Hosszú Katinka a múltban kutakodott, nem hiszed el, mit talált

Ezzel a kinccsel min­den ra­jon­gó­ját le­ve­szi a lá­bá­ról.

Nyu­god­tan ki­je­lent­het­jük, ezzel a kinccsel min­den ra­jon­gó­ját le­ve­szi a lá­bá­ról.

Hosszú Katinka mosolya ezért nem őszinte

Hosszú Katinka mosolya ezért nem őszinte

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszónő ar­cára van­nak írva az előz­mé­nyek...

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszónő ar­cára van­nak írva az előz­mé­nyek...

Tökutolsó lett Hosszú Katinka, mi van a háttérben?

Tökutolsó lett Hosszú Katinka, mi van a háttérben?

Három do­bo­gós he­lye­zés mel­lett egy szo­kat­lan nyol­ca­dik hellyel zárt. Nem ehhez szok­tunk, mi tör­tént?

Három do­bo­gós he­lye­zés mel­lett egy szo­kat­lan nyol­ca­dik hellyel zárt. Nem ehhez szok­tunk a világ leg­jobb úszó­nő­jé­től, mi tör­tént vele?

Hosszú Katinkát Svédországban sem érik utol

Hosszú Katinkát Svédországban sem érik utol

Az Iron Lady majd­nem le­má­solta teg­napi tel­je­sít­mé­nyét. A ver­seny fe­lé­nél já­runk, de máris öt érem­nél tart.

Az Iron Lady majd­nem le­má­solta teg­napi tel­je­sít­mé­nyét. A ver­seny fe­lé­nél já­runk, de máris öt érem­nél tart.

Hosszúnak furcsa érzésben volt része

Hosszú Katinkának furcsa érzésben volt része

Olim­piai baj­no­kunk nem volt csa­ló­dott a meg­lepő ered­mé­nyek miatt.

Olim­piai baj­no­kunk nem volt csa­ló­dott a meg­lepő ered­mé­nyek miatt.

Óriási meglepetés érte Shane Tusupot

Óriási meglepetés érte sportemberként Shane Tusupot

Hosszú Ka­tinka párja sosem hitte volna, hogy ilyesmi tör­tén­het vele.

Hosszú Ka­tinka párja sosem hitte volna, hogy ilyesmi tör­tén­het vele. Dzs­u­dzsá­kék a vert me­zőny­ben.

Hosszú Katinka megmutatta kedvenc sportolóját

Hosszú Katinka megmutatta kedvenc sportolóját

Apás napot tar­tott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Hosszú Ist­ván gye­rek­ko­rá­ban fon­tos ta­ná­csot adott lá­nyá­nak.

Hosszú Katinka kudarcot vallott

Hosszú Katinka kudarcot vallott

Még egy há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nak is nehéz ural­kod­nia magán.

Még egy há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nak is nehéz ural­kod­nia magán.

Hosszú Katinkát nem kímélik, elsírja magát a brutális edzésektől

Hosszú Katinkát nem kímélik, elsírja magát a brutális edzésektől

El­ké­pesztő tem­pót dik­tál a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő, aki rendre a saját ha­tá­rait fe­sze­geti.

El­ké­pesztő tem­pót dik­tál a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő, aki rendre a saját ha­tá­rait fe­sze­geti.

Így indul a hétvége Hosszú Katinkánál

Így indul a hétvége Hosszú Katinkánál

A hét­vége nem sok min­den­ben kü­lön­bö­zik a hét­köz­na­pok­tól...

A hét­vége nem sok min­den­ben kü­lön­bö­zik a hét­köz­na­pok­tól...

Hosszú Katinka új frizurája a férjének is jól áll!

Hosszú Katinka új frizurája a férjének is jól áll!

Ér­de­kes lát­ványt nyúj­ta­nak...

A ma­gyar úszónő leg­újabb, pén­teki haj­nali ké­pére a férje is fel­ke­rült. Ér­de­kes lát­ványt nyúj­ta­nak...

Hosszú Katinka kitiltotta Gyurta volt edzőjét

Hosszú Katinka kitiltotta Gyurta volt edzőjét

Szé­les Sán­dor nem lép­het be a Duna Aré­nába, ta­nít­vá­nyá­nak SMS-ben küldi az edzés­ter­vet.

Szé­les Sán­dor nem lép­het be a Duna Aré­nába, ta­nít­vá­nyá­nak SMS-ben küldi az edzés­ter­vet.

Hosszú Katinka visszaszámol, és semmin sem változtatna

Hosszú Katinka visszaszámol, és semmin sem változtatna

Az Iron Lady je­len­lé­té­ben el­in­dí­tot­ták a bu­da­pesti vizes vb órá­ját.

Az Iron Lady je­len­lé­té­ben el­in­dí­tot­ták a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­ság hi­va­ta­los vissza­szám­láló órá­ját.

Hosszú Katinkánál végleg betelt a pohár

Hosszú Katinkánál végleg betelt a pohár

Olim­piai baj­no­kunk tudja, sokat kell még ta­nul­nia.

Olim­piai baj­no­kunk tudja, sokat kell még ta­nul­nia.

Hosszú Katinka férje iszik és vezet

Hosszú Katinka férje iszik és vezet

Shane Tusup va­gány fi­gura, ezt az uta­kon is bi­zo­nyítja.

Shane Tusup va­gány fi­gura, ezt az uta­kon is bi­zo­nyítja.

Hosszú Katinka ennyiért adja az arcát a vb-hez

Hosszú Katinka ennyiért adja az arcát a vb-hez

Az Iron Lady is fel­tű­nik a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­ság rek­lám­ar­cai kö­zött.

Az Iron Lady is fel­tű­nik a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­ság rek­lám­ar­cai kö­zött.

Megoldódik a probléma, Hosszú Katinka óriási munkába kezd

Megoldódik a probléma, Hosszú Katinka óriási munkába kezd

Végre gye­re­kek­kel is be­né­pe­sül a Duna Aréna tan­me­den­céje.

Végre gye­re­kek­kel is be­né­pe­sül a Duna Aréna tan­me­den­céje. Hosszú Ka­tinka hét­fő­től várja a ki­csi­ket.

Kinek van papírja az uszoda használatáról?

Kinek van papírja az uszoda használatáról?

Nem tudni, hogy a egye­sü­le­tek közül kinek van joga a me­den­cé­hez.

Egye­lőre nem tudni, hogy a ma­ra­kodó egye­sü­le­tek közül kinek is van joga a tan­me­den­cé­hez.

Hosszú-Darnyi úszóharc, a gyerekek a vesztesek

Hosszú-Darnyi úszóharc, a gyerekek a vesztesek

Három me­den­cé­ből kettő üres.

A Duna Aré­ná­ban három me­den­cé­ből kettő üres, a har­ma­dik pedig zsú­fo­lá­sig tele gye­re­kek­kel...

Ilyen medencében még nem láttad Hosszú Katinkát

Ilyen medencében még nem láttad Hosszú Katinkát

Olim­pi­ko­nunk egy kis ol­va­sás­sal is meg­fe­jelte a csob­ba­nást. Kép­re­gény akadt a ke­zébe.

Olim­pi­ko­nunk egy kis ol­va­sás­sal is meg­fe­jelte a csob­ba­nást.

Dúl az úszóháború: Shane Tusup keményen beszólt

Dúl az úszóháború: Shane Tusup keményen beszólt

KIa­kad­tak a kri­tika cím­zett­jei. Kinek van igaza: Hosszú Ka­tinka si­ker­ko­vá­csá­nak, vagy a vi­lág­szín­vo­nalú ma­gyar úszó­sport mes­te­re­i­nek?

KIa­kad­tak a kri­tika cím­zett­jei. Kinek van igaza: Hosszú Ka­tinka si­ker­ko­vá­csá­nak, vagy a vi­lág­szín­vo­nalú ma­gyar úszó­sport mes­te­re­i­nek?

Kihívás! Hosszú Katinka magyar riválist kapott

Kihívás! Hosszú Katinka magyar riválist kapott

Kapás Bog­lár­kát fel­tü­zeli, és jobb ered­ményre ösz­tönzi, ha Hosszú Ka­tin­ká­val ver­se­nyez­het.

Kapás Bog­lár­kát fel­tü­zeli, és jobb ered­ményre ösz­tönzi, ha a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tin­ká­val ver­se­nyez­het.

Végre valóra válik Hosszú Katinka álma

Végre valóra válik Hosszú Katinka álma

Már­ci­us­ban indul a Learn to Swim prog­ram.

Már­ci­us­ban indul a Learn to Swim prog­ram, amellyel tel­je­sül a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok álma.

Hosszú Katinka Kapás Bogival harcol

Hosszú Katinka Kapás Bogival harcol

A két olim­pi­kon méltó el­len­félre ta­lált egy­más­ban. Róluk szól a ver­seny.

A két olim­pi­kon méltó el­len­félre ta­lált egy­más­ban. Róluk szól a ver­seny.

Ez ejtette ámulatba Hosszú Katinkát és Kapás Bogit

Ez ejtette ámulatba Hosszú Katinkát és Kapás Bogit

Fran­cia­or­szág­ban ver­se­nyez­nek.

Hét­vé­gén Fran­cia­or­szág­ban ver­se­nyez­nek a ma­gyar úszók, akik már meg­ér­kez­tek a vi­a­dal szín­he­lyére.

Meglepő fotó, ekkorát még nem utazott Hosszú Katinka

Meglepő fotó, ekkorát még nem utazott Hosszú Katinka

Úszó­sztá­runk be­mu­tatta Zsófit.

Tün­déri fotó ke­rült elő az or­szág ked­ven­cé­ről. Ki­de­rült, ki volt úszó­sztá­runk egy­kori el­vá­laszt­ha­tat­lan ba­rátja.

Hosszú Katinka költözik, új helyen folytatja

Hosszú Katinka költözik, új helyen folytatja

Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup a bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­got kö­ve­tően új he­lyen dol­go­zik to­vább.

Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup a bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­got kö­ve­tően új he­lyen dol­go­zik to­vább.

Szilágyi Áron támadja Hosszú Katinkát

Összecsapnak a sztárjaink: Szilágyi Áron támadja Hosszú Katinkát

Dzs­u­dzsák Ba­lázs egyre mé­lyebbre süllyed.

Vi­lág­klasszis úszó­nőnk egy­előre állja az ost­ro­mot. Dzs­u­dzsák Ba­lázs egyre mé­lyebbre süllyed.

Hosszú Katinka abbahagyja, súlyos döntés a bukott olimpia miatt

Hosszú Katinka abbahagyja, súlyos döntés a bukott olimpia miatt

Re­a­gált a vissza­vont pá­lyá­zatra az úszónő. A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok sors­döntő lé­pésre szánja el magát.

Folytatódik az úszóbalhé, kap a fejére Hosszú Katinka és Gyurta Dani

Folytatódik az úszóbalhé, kap a fejére Hosszú Katinka és Gyurta Dani is

Semmi sem marad ti­tok­ban. Ki­pa­kol a bot­rá­nyok első számú ta­núja.

Semmi sem marad ti­tok­ban. Ki­pa­kol a bot­rá­nyok első számú ta­núja.

Hosszú Katinka nagyon rossz hírrel búcsúzott el

Hosszú Katinka rossz hírrel búcsúzott el

Lon­donba uta­zott Hosszú Ka­tinka. Meg­néz­het­jük az ér­ke­zés és a bú­csú­zás pil­la­na­tá­ban is.

Lon­donba uta­zott Hosszú Ka­tinka. Meg­néz­het­jük az ér­ke­zés és a bú­csú­zás pil­la­na­tá­ban is.

Ki ez a félmeztelen fiú Katinka mellett?

Ki ez a félmeztelen fiú Hosszú Katinka mellett?

Nem csak Shane Tusup for­go­ló­dik a világ leg­jobb úszó­nője mel­lett.

Nem csak Shane Tusup for­go­ló­dik a világ leg­jobb úszó­nője mel­lett. Edzés előtti vidám han­gu­lat­je­len­tés az öl­tö­ző­ből.

Akciószerepre készül Hosszú Katinka

Akciószerepre készül Hosszú Katinka

Nehéz el­hinni, hogy egy úszónő edzé­sét lát­juk.

Nehéz el­hinni, hogy egy úszónő edzé­sét lát­juk.

Semmibe vette Hosszú Katinkát a sportvilág

Semmibe vette Hosszú Katinkát a sportvilág

Mo­na­có­ban ün­ne­pelt a sport krémje, de a riói olim­pia ma­gyar szu­per­sztárja nél­kül. Mi az oka az úszó­klasszis mel­lő­zé­sé­nek?

Mo­na­có­ban ün­ne­pelt a sport krémje, de a riói olim­pia ma­gyar szu­per­sztárja nél­kül. Mi az oka az úszó­klasszis mel­lő­zé­sé­nek?

Jajgat Hosszú Katinka, nagy hiányérzete van

Jajgat Hosszú Katinka, nagy hiányérzete van

Kü­lön­le­ges fotót kö­zölt ma­gá­ról úszó vi­lág­sztá­runk a kő­ke­mény haj­nali edzé­sé­ről. Csi­náld utána a gya­kor­la­tot, ha tudod!

Kü­lön­le­ges fotót kö­zölt ma­gá­ról úszó vi­lág­sztá­runk a kő­ke­mény haj­nali edzé­sé­ről. Csi­náld utána a gya­kor­la­tot, ha tudod!

Hosszú Katinka ágynak dőlt

Hosszú Katinka ágynak dőlt

Arra azért ügyelt, hogy ra­jon­gó­i­val meg­ossza, mi is tör­tént vele.

Arra azért ügyelt, hogy ra­jon­gó­i­val meg­ossza, mi is tör­tént vele. Vá­rat­lan ne­héz­sé­gek lép­tek fel a ver­seny köz­ben, de há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk megy to­vább.

Mosolyszünet, Hosszú Katinka az asztal alá csúszott

Mosolyszünet, Hosszú Katinka az asztal alá csúszott

Nem mo­so­lyog az Iron Lady...

Elérte cél­ját az Iron Lady, hi­szen új el­nöke van az úszó szö­vet­ség­nek. Még­sem mo­so­lyog­nak a fér­jé­vel...

Így romantikázott Hosszú Katinka a férjével Nizzában

Így romantikázott Hosszú Katinka a férjével Nizzában

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónk ki­lenc arany­ér­met nyert a fran­cia vá­ros­ban.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónk ki­lenc arany­ér­met nyert a fran­cia vá­ros­ban.