CÍMKE: 'hosszú katinka'

Katinkáék Franciaországban is oktatnak

Hosszú Katinkáék Franciaországban is oktatnak

Össze­sen három ma­gyar arany­érem szü­le­tett ma.

Össze­sen három ma­gyar arany­érem szü­le­tett ma.

Hosszú Katinka még magát is kineveti

Hosszú Katinka még magát is kineveti

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk pa­rá­dé­zott Ami­ens-ben.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk pa­rá­dé­zott Ami­ens-ben, a rossz ered­mé­nye­ket pedig a he­lyü­kön ke­zelte.

Nem tud leszokni, Hosszú Katinka a szokások rabja

Nem tud leszokni, Hosszú Katinka a szokások rabja

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk min­den reg­gelt ugyan­úgy kezd el. Nem tűnik úgy, hogy le­mon­dana a szen­ve­dé­lyé­ről.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk min­den reg­gelt ugyan­úgy kezd el. Nem tűnik úgy, hogy le­mon­dana a szen­ve­dé­lyé­ről.

Borzalmas vádak, fellázadtak Shane Tusup ellen

Borzalmas vádak, fellázadtak Shane Tusup ellen

Las­san min­den­kit maga ellen for­dít.

Hosszú Ka­tinka for­ró­fejű ame­ri­kai edző-férje las­san min­den­kit maga ellen for­dít a ma­gyar úszás­ban. Az Iron Lady is ál­do­zattá vált?

Nagy a baj, szakember segíthet az őrjöngő Tusupon

Nagy a baj, szakember segíthet az őrjöngő Tusupon

Egyre töb­ben ag­gód­nak Hosszú Ka­tinka férje miatt. A szak­em­ber­nek düh­ki­tö­ré­sei miatt szak­szerű ke­ze­lésre lenne szük­sége.

Hosszú Katinka túl van a doppingellenőrzésen, itt az eredmény

Hosszú Katinka túl van a doppingellenőrzésen, itt az eredmény

Az or­szá­gos úszó­baj­nok­sá­got kö­ve­tően küld­ték dop­ping­vizs­gá­latra.

Az or­szá­gos úszó­baj­nok­sá­got kö­ve­tően küld­ték dop­ping­vizs­gá­latra olim­piai baj­nok úszón­kat.

Botrány az úszóbajnokságon, Tusup ordítozott és lökdösődött?

Botrány az úszóbajnokságon, Tusup ordítozott és lökdösődött?

Hosszú Ka­tinka ame­ri­kai edző-férje a saját kol­lé­gá­já­val ug­rott össze.

Per­pat­vart oko­zott Hosszú Ka­tinka ame­ri­kai edző-férje. A saját kol­lé­gá­já­val ug­rott össze.

Önkritika, Hosszú Katinkának a világelső idő sem elég

Önkritika, Hosszú Katinkának a világelső idő sem elég

Hosszú­nak nem akadt el­len­fele.

Hosszú Ka­tin­ká­nak nem akadt el­len­fele 200 m ve­gye­sen az úszók deb­re­ceni or­szá­gos baj­nok­sá­gá­nak má­so­dik nap­ján.

Meglepetés? Így reagált Hosszú Katinka a vereségekre

Meglepetés? Így reagált Hosszú Katinka a vereségekre

Öt szám­ban in­dult a nyi­tó­na­pon.

Hosszú Ka­tinka öt szám­ban in­dult az úszók deb­re­ceni or­szá­gos baj­nok­sá­gá­nak szer­dai nyi­tó­nap­ján.

Sokkolt úszók, Hosszú Katinkát doppingvizsgálatra kötelezték

Sokkolt úszók, Hosszú Katinkát doppingvizsgálatra kötelezték

Senki sem szá­mí­tott arra, ami az or­szá­gos baj­nok­sá­gon tör­tént.

Senki sem szá­mí­tott arra, ami az or­szá­gos baj­nok­sá­gon tör­tént, még a fő­sze­replő sem.

Hosszú Katinka elképedt, megszállott rajongóba botlott

Hosszú Katinka elképedt, megszállott rajongóba botlott

Sok min­dent meg­élt már Hosszú Ka­tinka, ám szer­dán olyat lá­tott, amit addig még soha.

Sok min­dent meg­élt már Hosszú Ka­tinka, ám szer­dán olyat lá­tott, amit addig még soha.

Hosszú Katinka mosolya ezért nem őszinte

Hosszú Katinka mosolya ezért nem őszinte

Min­den az ar­cára van írva.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszónő ar­cára van­nak írva az előz­mé­nyek...

Ez már kínos, Shane Tusup az új úszókapitányt is levegőnek nézi?

Ez már kínos, Shane Tusup az új úszókapitányt is levegőnek nézi?

Las­san három hó­napja nem si­ke­rült ér­dem­ben be­szélni Hosszú Ka­tinka ame­ri­kai edző-fér­jé­vel.

Igazi húsvéti csoda Hosszú Katinka legfrissebb fotója

Igazi húsvéti csoda Hosszú Katinka legfrissebb fotója

Nyu­szi­fül, de ga­zel­la­test: így üzen az Iron Lady az ünnep al­kal­má­ból. Pi­he­nés köz­ben sem fe­led­ke­zett meg a népes ra­jon­gó­tá­bo­rá­ról.

Nyu­szi­fül, de ga­zel­la­test: így üzen az Iron Lady az ünnep al­kal­má­ból. Pi­he­nés köz­ben sem fe­led­ke­zett meg a népes ra­jon­gó­tá­bo­rá­ról.

Hosszú Katinka a múltban kutakodott, nem hiszed el, mit talált

Hosszú Katinka a múltban kutakodott, nem hiszed el, mit talált

Ki­je­lent­het­jük, ezzel a kinccsel min­den ra­jon­gó­ját le­ve­szi a lá­bá­ról.

Nyu­god­tan ki­je­lent­het­jük, ezzel a kinccsel min­den ra­jon­gó­ját le­ve­szi a lá­bá­ról.

Tökutolsó lett Hosszú Katinka, mi van a háttérben?

Tökutolsó lett Hosszú Katinka, mi van a háttérben?

Három do­bo­gós he­lye­zés mel­lett egy szo­kat­lan nyol­ca­dik hellyel zárt. Nem ehhez szok­tunk, mi tör­tént?

Három do­bo­gós he­lye­zés mel­lett egy szo­kat­lan nyol­ca­dik hellyel zárt. Nem ehhez szok­tunk Kat­ká­tól, mi tör­tént vele?

Hosszú Katinkát Svédországban sem érik utol

Hosszú Katinkát Svédországban sem érik utol

Szinte le­má­solta teg­napi nap­ját.

Az Iron Lady majd­nem le­má­solta teg­napi tel­je­sít­mé­nyét.

Hosszúnak furcsa érzésben volt része

Hosszú Katinkának furcsa érzésben volt része

Olim­piai baj­no­kunk nem volt csa­ló­dott a meg­lepő ered­mé­nyek miatt.

Olim­piai baj­no­kunk nem volt csa­ló­dott a meg­lepő ered­mé­nyek miatt.

Óriási meglepetés érte Shane Tusupot

Óriási meglepetés érte sportemberként Shane Tusupot

Hosszú Ka­tinka párja sosem hitte volna, hogy ilyesmi tör­tén­het vele.

Hosszú Ka­tinka párja sosem hitte volna, hogy ilyesmi tör­tén­het vele. Dzs­u­dzsá­kék a vert me­zőny­ben.

Hosszú Katinka új frizurája a férjének is jól áll!

Hosszú Katinka új frizurája a férjének is jól áll!

Ér­de­kes lát­ványt nyúj­ta­nak...

A ma­gyar úszónő leg­újabb, pén­teki haj­nali ké­pére a férje is fel­ke­rült. Ér­de­kes lát­ványt nyúj­ta­nak...

Hosszú Katinka megmutatta kedvenc sportolóját

Hosszú Katinka megmutatta kedvenc sportolóját

Apás napot tar­tott az olim­piai baj­nok úszónő. Hosszú Ist­ván gye­rek­ko­rá­ban fon­tos ta­ná­csot adott lá­nyá­nak.

Apás napot tar­tott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Hosszú Ist­ván gye­rek­ko­rá­ban fon­tos ta­ná­csot adott lá­nyá­nak.

Hosszú Katinkát nem kímélik, elsírja magát a brutális edzésektől

Hosszú Katinkát nem kímélik, elsírja magát a brutális edzésektől

El­ké­pesztő tem­pót dik­tál­nak...

El­ké­pesztő tem­pót dik­tál a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő, aki rendre a saját ha­tá­rait fe­sze­geti.

Így indul a hétvége Hosszú Katinkánál

Így indul a hétvége Hosszú Katinkánál

A hét­vége nem sok min­den­ben kü­lön­bö­zik a hét­köz­na­pok­tól...

A hét­vége nem sok min­den­ben kü­lön­bö­zik a hét­köz­na­pok­tól...

Hosszú Katinka kudarcot vallott

Hosszú Katinka kudarcot vallott

Még egy há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nak is nehéz ural­kod­nia magán. Tár­sai nem se­gí­tet­ték, in­kább hát­rál­tat­ták.

Még egy há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nak is nehéz ural­kod­nia magán. Tár­sai nem se­gí­tet­ték, in­kább hát­rál­tat­ták.

Hosszú Katinka kitiltotta Gyurta volt edzőjét

Hosszú Katinka kitiltotta Gyurta volt edzőjét

Szé­les Sán­dor nem lép­het be a Duna Aré­nába, ta­nít­vá­nyá­nak SMS-ben küldi az edzés­ter­vet.

Szé­les Sán­dor nem lép­het be a Duna Aré­nába, ta­nít­vá­nyá­nak SMS-ben küldi az edzés­ter­vet.

Hosszú Katinka ennyiért adja az arcát a vb-hez

Hosszú Katinka ennyiért adja az arcát a vb-hez

Ő is fel­tű­nik a rek­lám­ar­cok kö­zött.

Az Iron Lady is fel­tű­nik a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­ság rek­lám­ar­cai kö­zött.

Hosszú Katinkánál végleg betelt a pohár

Hosszú Katinkánál végleg betelt a pohár

Olim­piai baj­no­kunk tudja, sokat kell még ta­nul­nia.

Olim­piai baj­no­kunk tudja, sokat kell még ta­nul­nia.

Hosszú Katinka visszaszámol, és semmin sem változtatna

Hosszú Katinka visszaszámol, és semmin sem változtatna

Az Iron Lady je­len­lé­té­ben el­in­dí­tot­ták a bu­da­pesti vizes vb órá­ját.

Az Iron Lady je­len­lé­té­ben el­in­dí­tot­ták a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­ság hi­va­ta­los vissza­szám­láló órá­ját.

Hosszú Katinka férje iszik és vezet

Hosszú Katinka férje iszik és vezet

Shane Tusup va­gány fi­gura, ezt az uta­kon is bi­zo­nyítja. Az Iron Lady te­kin­tete azt árulja el, min­denki biz­ton­ság­ban van.

Shane Tusup va­gány fi­gura, ezt az uta­kon is bi­zo­nyítja. Az Iron Lady te­kin­tete azt árulja el, min­denki biz­ton­ság­ban van.

Ilyen medencében még nem láttad Hosszú Katinkát

Ilyen medencében még nem láttad Hosszú Katinkát

Ol­va­sás­sal is meg­fe­jelte a csob­ba­nást.

Olim­pi­ko­nunk egy kis ol­va­sás­sal is meg­fe­jelte a csob­ba­nást.

Kinek van papírja az uszoda használatáról?

Kinek van papírja az uszoda használatáról?

Nem tudni, hogy a egye­sü­le­tek közül kinek van joga a me­den­cé­hez.

Egye­lőre nem tudni, hogy a ma­ra­kodó egye­sü­le­tek közül kinek is van joga a tan­me­den­cé­hez.

Megoldódik a probléma, Hosszú Katinka óriási munkába kezd

Megoldódik a probléma, Hosszú Katinka óriási munkába kezd

Végre gye­re­kek­kel is be­né­pe­sül a Duna Aréna tan­me­den­céje.

Végre gye­re­kek­kel is be­né­pe­sül a Duna Aréna tan­me­den­céje. Hosszú Ka­tinka hét­fő­től várja a ki­csi­ket.

Hosszú-Darnyi úszóharc, a gyerekek a vesztesek

Hosszú-Darnyi úszóharc, a gyerekek a vesztesek

A Duna Aré­ná­ban három me­den­cé­ből kettő üres, a har­ma­dik pedig zsú­fo­lá­sig tele gye­re­kek­kel...

A Duna Aré­ná­ban három me­den­cé­ből kettő üres, a har­ma­dik pedig zsú­fo­lá­sig tele gye­re­kek­kel...

Dúl az úszóháború: Shane Tusup keményen beszólt

Dúl az úszóháború: Shane Tusup keményen beszólt

Kinek van igaza: Hosszú Ka­tinka si­ker­ko­vá­csá­nak, vagy a vi­lág­szín­vo­nalú ma­gyar úszó­sport mes­te­re­i­nek?

KIa­kad­tak a kri­tika cím­zett­jei. Kinek van igaza: Hosszú Ka­tinka si­ker­ko­vá­csá­nak, vagy a vi­lág­szín­vo­nalú ma­gyar úszó­sport mes­te­re­i­nek?

Kihívás! Hosszú Katinka magyar riválist kapott

Kihívás! Hosszú Katinka magyar riválist kapott

Ka­tinka nem bírt ma­gyar ri­vá­li­sá­val...

Kapás Bog­lár­kát fel­tü­zeli, és jobb ered­ményre ösz­tönzi, ha a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tin­ká­val ver­se­nyez­het.

Végre valóra válik Hosszú Katinka álma

Végre valóra válik Hosszú Katinka álma

Már­ci­us­ban indul a Learn to Swim prog­ram.

Már­ci­us­ban indul a Learn to Swim prog­ram, amellyel tel­je­sül a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok álma.

Hosszú Katinka Kapás Bogival harcol

Hosszú Katinka Kapás Bogival harcol

A két olim­pi­kon méltó el­len­félre ta­lált egy­más­ban. Róluk szól a ver­seny.

A két olim­pi­kon méltó el­len­félre ta­lált egy­más­ban. Róluk szól a ver­seny.

Hosszú Katinka abbahagyja, súlyos döntés a bukott olimpia miatt

Hosszú Katinka abbahagyja, súlyos döntés a bukott olimpia miatt

Re­a­gált a vissza­vont pá­lyá­zatra az úszónő. A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok sors­döntő lé­pésre szánja el magát.

Ez ejtette ámulatba Hosszú Katinkát és Kapás Bogit

Ez ejtette ámulatba Hosszú Katinkát és Kapás Bogit

Hét­vé­gén Fran­cia­or­szág­ban ver­se­nyez­nek a ma­gyar úszók, akik már meg­ér­kez­tek a vi­a­dal szín­he­lyére.

Hét­vé­gén Fran­cia­or­szág­ban ver­se­nyez­nek a ma­gyar úszók, akik már meg­ér­kez­tek a vi­a­dal szín­he­lyére.

Hosszú Katinka költözik, új helyen folytatja

Hosszú Katinka költözik, új helyen folytatja

A vb után vált az úszó­fe­no­mén.

Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup a bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­got kö­ve­tően új he­lyen dol­go­zik to­vább.

Szilágyi Áron támadja Hosszú Katinkát

Összecsapnak a sztárjaink: Szilágyi Áron támadja Hosszú Katinkát

Dzs­u­dzsák Ba­lázs egyre mé­lyebbre süllyed.

Vi­lág­klasszis úszó­nőnk egy­előre állja az ost­ro­mot. Dzs­u­dzsák Ba­lázs egyre mé­lyebbre süllyed.

Meglepő fotó, ekkorát még nem utazott Hosszú Katinka

Meglepő fotó, ekkorát még nem utazott Hosszú Katinka

Tün­déri fotó ke­rült elő az or­szág ked­ven­cé­ről. Ki­de­rült, ki volt úszó­sztá­runk egy­kori el­vá­laszt­ha­tat­lan ba­rátja.

Tün­déri fotó ke­rült elő az or­szág ked­ven­cé­ről. Ki­de­rült, ki volt úszó­sztá­runk el­vá­laszt­ha­tat­lan ba­rátja.

Folytatódik az úszóbalhé, kap a fejére Hosszú Katinka és Gyurta Dani

Folytatódik az úszóbalhé, kap a fejére Hosszú Katinka és Gyurta Dani is

Semmi sem marad ti­tok­ban. Ki­pa­kol a bot­rá­nyok első számú ta­núja.

Semmi sem marad ti­tok­ban. Ki­pa­kol a bot­rá­nyok első számú ta­núja.

Semmibe vette Hosszú Katinkát a sportvilág

Semmibe vette Hosszú Katinkát a sportvilág

Mo­na­có­ban ün­ne­pelt a sport krémje, de Rio ma­gyar szu­per­sztárja nél­kül.

Mo­na­có­ban ün­ne­pelt a sport krémje, de a riói olim­pia ma­gyar szu­per­sztárja nél­kül. Mi az oka a mel­lő­zé­sé­nek?

Ki ez a félmeztelen fiú Katinka mellett?

Ki ez a félmeztelen fiú Hosszú Katinka mellett?

Nem csak Shane Tusup for­go­ló­dik a világ leg­jobb úszó­nője mel­lett.

Nem csak Shane Tusup for­go­ló­dik a világ leg­jobb úszó­nője mel­lett. Edzés előtti vidám han­gu­lat­je­len­tés az öl­tö­ző­ből.

Hosszú Katinka nagyon rossz hírrel búcsúzott el

Hosszú Katinka rossz hírrel búcsúzott el

Lon­donba uta­zott Hosszú Ka­tinka. Meg­néz­het­jük az ér­ke­zés és a bú­csú­zás pil­la­na­tá­ban is.

Lon­donba uta­zott Hosszú Ka­tinka. Meg­néz­het­jük az ér­ke­zés és a bú­csú­zás pil­la­na­tá­ban is.

Akciószerepre készül Hosszú Katinka

Akciószerepre készül Hosszú Katinka

Nehéz el­hinni, hogy egy úszónő edzé­sét lát­juk. Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk mintha egy film­ből lé­pett volna ki.

Nehéz el­hinni, hogy egy úszónő edzé­sét lát­juk. Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk mintha egy film­ből lé­pett volna ki.

Így romantikázott Hosszú Katinka a férjével Nizzában

Így romantikázott Hosszú Katinka a férjével Nizzában

Ki­lenc arany­ér­met ün­ne­pel­tek.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónk ki­lenc arany­ér­met nyert a fran­cia vá­ros­ban.

Hosszú Katinka ágynak dőlt

Hosszú Katinka ágynak dőlt

Arra azért ügyelt, hogy ra­jon­gó­i­val meg­ossza, mi is tör­tént vele.

Arra azért ügyelt, hogy ra­jon­gó­i­val meg­ossza, mi is tör­tént vele. Vá­rat­lan ne­héz­sé­gek lép­tek fel a ver­seny köz­ben, de há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk megy to­vább.

Jajgat Hosszú Katinka, nagy hiányérzete van

Jajgat Hosszú Katinka, nagy hiányérzete van

Kü­lön­le­ges fotót kö­zölt ma­gá­ról úszó vi­lág­sztá­runk a kő­ke­mény haj­nali edzé­sé­ről. Csi­náld utána a gya­kor­la­tot, ha tudod!

Kü­lön­le­ges fotót kö­zölt ma­gá­ról úszó vi­lág­sztá­runk a kő­ke­mény haj­nali edzé­sé­ről. Csi­náld utána a gya­kor­la­tot, ha tudod!

Mosolyszünet, Hosszú Katinka az asztal alá csúszott

Mosolyszünet, Hosszú Katinka az asztal alá csúszott

Elérte cél­ját az Iron Lady, hi­szen új el­nöke van az úszó szö­vet­ség­nek. Még­sem mo­so­lyog­nak a fér­jé­vel...

Elérte cél­ját az Iron Lady, hi­szen új el­nöke van az úszó szö­vet­ség­nek. Még­sem mo­so­lyog­nak a fér­jé­vel...

Hosszú Katinka némasága fáj a volt úszókapitánynak

Hosszú Katinka némasága fáj a volt úszókapitánynak

Har­gi­tay And­rás köny­vet ír az utóbbi hó­na­pok bal­hé­i­ról. Sokan meg­kö­szön­ték eddig mun­ká­ját, ám több fon­tos sze­replő nem tette ezt meg.

Har­gi­tay And­rás je­len­leg ál­lat­or­vos­ként is dol­go­zik, de köny­vet ír az utóbbi hó­na­pok bal­hé­i­ról. Hosszú fe­je­zet szól majd a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­ról.

Sikerszéria, Hosszú Katinka csupa mosoly

Sikerszéria, Hosszú Katinka csupa mosoly

Ez­út­tal Lu­xem­bourg­ban állt rajt­hoz az Iron Lady.

Ez­út­tal Lu­xem­bourg­ban állt rajt­hoz az Iron Lady, aki sok szám­ban ér­de­kelt volt.

Hosszú Katinka megcsúszott

Hosszú Katinka megcsúszott, de nem tűnt el

Lu­xem­burgba is arany­ér­me­kért uta­zott Hosszú Ka­tinka.

Lu­xem­burgba is arany­ér­me­kért uta­zott Hosszú Ka­tinka. Igaz, ez­út­tal hiba csú­szott a tö­ké­le­tes gé­pe­zetbe.

Újratervezés az úszóknál: nagy szerep vár Hosszú Katinkáékra

Újratervezés az úszóknál: nagy szerep vár Hosszú Katinkáékra

Bi­e­nerth Gusz­táv elnök a ter­ve­i­ről, a Da­gály­ról, és a Hosszú, Tusup há­zas­pár­ról is be­szélt a Ri­post­nak.

Hová tűnt Hosszú Katinka? Szorult helyzetbe került Shane Tusup

Hová tűnt Hosszú Katinka? Szorult helyzetbe került Shane Tusup

El­kín­zott arc­ki­fe­je­zése alap­ján nem iri­gyel­jük az úszó­edzőt. Ka­lan­dos volt a ha­zaút a fe­ri­he­gyi re­pü­lő­tér­ről.

Titkairól mesélt Hosszú Katinka

Titkairól mesélt Hosszú Katinka

Megér­ke­zett olim­piai baj­no­kunk vi­deó­nap­ló­já­nak újabb része. A kisfilm­ből ki­de­rül, ho­gyan ké­szül a ver­senyre, kik­kel uta­zik, és hogy mi a vé­le­mé­nye a csa­pat leg­újabb tag­já­ról.

Megér­ke­zett olim­piai baj­no­kunk vi­deó­nap­ló­já­nak újabb része. A kisfilm­ből ki­de­rül, ho­gyan ké­szül a ver­senyre, kik­kel uta­zik, és hogy mi a vé­le­mé­nye a csa­pat leg­újabb tag­já­ról.

Shane Tusup új pozíciót kaphat az úszóknál

Shane Tusup új pozíciót kaphat az úszóknál

Kér­dés, hogy kér-e be­lőle...

Új sze­lek fúj­nak az úszó­szö­vet­ség­nél. Jár az el­is­me­rés Hosszú Ka­tinka si­ke­rei ko­vá­csá­nak. De az egy­előre még kér­dés, hogy kér-e be­lőle...

Hosszú Katinka kifeküdt, így még nem láttuk

Hosszú Katinka kifeküdt, így még nem láttuk

Ke­mé­nyen edz az Iron Lady.

Leg­fris­sebb fo­tó­ján az Iron Lady olyan hely­zet­ben lát­ható, amire eddig nem volt példa.

Vallomás, Hosszú Katinkának kemény napja volt

Vallomás, Hosszú Katinkának kemény napja volt

Hosszú Ka­tinka nyolc fu­tam­ban állt rajt­hoz szom­ba­ton a bel­gi­umi Ant­wer­pen­ben.

Hosszú Ka­tinka nyolc fu­tam­ban állt rajt­hoz szom­ba­ton a bel­gi­umi Ant­wer­pen­ben.

Hosszú Katinka nem viccel, ezt is bevállalta

Hosszú Katinka nem viccel, ezt is bevállalta

Ke­mény menet vár a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­nőre a hét­vé­gén. Hosszú Ka­tinka szo­kás sze­rint nem va­ca­kol.

Ke­mény menet vár a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­nőre a hét­vé­gén. Hosszú Ka­tinka szo­kás sze­rint nem va­ca­kol.

Hosszú Katinka nem hagyta szó nélkül férje legújabb húzását

Hosszú Katinka nem hagyta szó nélkül férje legújabb húzását

Őszinte volt az Iron Lady re­ak­ci­ója.

Az Iron Lady csü­tör­tö­kön reg­gel az edző­te­rem­ből je­lent­ke­zett be, ahol ter­mé­sze­te­sen nem volt egye­dül.

Óriási fordulat, Hosszú Katinka mégis igent mond?

Óriási fordulat, Hosszú Katinka mégis igent mond?

Hosszú tár­gyal a szö­vet­ség­gel.

Új elnök, új idők. Hosszú Ka­tinka tár­gyal az úszó­szö­vet­ség­gel. Még az is lehet, hogy a baj­noknő sze­re­pelni fog a vi­lág­baj­nok­ság kisfilm­jé­ben.

Micsoda arc! Hosszú Katinka meglepte férjét!

Micsoda arc! Hosszú Katinka meglepte férjét!

A hét­vé­gén Bel­gi­um­ban fog ver­se­nyezni a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar sztár­úszó.

A hét­vé­gén Bel­gi­um­ban fog ver­se­nyezni a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar sztár­úszó.

Hosszú Katinka korán reggel súlyos akadályba ütközött

Hosszú Katinka súlyos akadályba ütközött

Van az a határ, me­lyet még a baj­noknő sem tud át­lépni. Shane Tusup ebben még Ka­tinka előtt jár.

Van az a határ, me­lyet még a baj­noknő sem tud át­lépni. Shane Tusup ebben még Ka­tinka előtt jár.

Ötórás tortúra: Hosszú Katinka visszasírja az edzéseket

Ötórás tortúra: Hosszú Katinka visszasírja az edzéseket

Náray Tamás pró­bára tette az úszó­sztár ál­ló­ké­pes­sé­gét. Az ered­mény felér egy arany­érem­mel?

Hosszú Katinka támadást indított Rubint Réka ellen

Hosszú Katinka támadást indított Rubint Réka ellen

Neki min­dig be­vá­lik ez a mód­szer.

Így kezdi a be­me­le­gí­tést haj­nal­ban a világ leg­jobb úszó­nője. Neki min­dig be­vá­lik ez a mód­szer. Tes­sék róla pél­dát venni!

Shane Tusup mint úszókapitány? Elárulta a terveit Hosszú Katinka férje

Shane Tusup mint úszókapitány? Elárulta a terveit Hosszú Katinka férje

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőnk edzője re­a­gált Har­gi­tay öt­le­tére.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőnk edzője re­a­gált Har­gi­tay And­rás nyi­lat­ko­za­tára.

Új kezdet! Hosszú Katinka nem ünnepel

Új kezdet! Hosszú Katinka nem ünnepel

A ma­gyar úszó klasszis már tudja, mit vár a 2017-es évtől. Még szá­mos célja van, amit fér­jé­vel és edző­jé­vel, Shane Tu­sup­pal sze­retne el­érni.

A ma­gyar úszó klasszis már tudja, mit vár a 2017-es évtől. Még szá­mos célja van, amit fér­jé­vel és edző­jé­vel, Shane Tu­sup­pal sze­retne el­érni.

Ez ciki, komoly tartozás Hosszú Katinka felé

Ez ciki, komoly tartozás Hosszú Katinka felé

Máris tör­lesz­tés­sel kezd az új elnök. Bi­e­nerth ígéri, mi­előbb pó­tol­ják a mu­lasz­tást.

Máris tör­lesz­tés­sel kezd az úszó­szö­vet­ség új el­nöke. Bi­e­nerth Gusz­táv ígéri, mi­előbb pó­tol­ják a fájó mu­lasz­tást.

Beszóltak Hosszú Katinkának

Beszóltak Hosszú Katinkának

Saját ra­jon­gói ké­tel­ked­nek az úszó­ban?

Saját ra­jon­gói ké­tel­ked­nek az úszó­ban? Az egyik fa­na­ti­kus nem hiszi, hogy az Iron Lady annyira "iron" lenne... Ha a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok fel­ve­szi a kesz­tyűt, sokan rá­fáz­hat­nak.

Gyárfás utoljára még vallott Hosszú Katinkáról

Gyárfás utoljára még vallott Hosszú Katinkáról

Vissza­te­kin­tett az el­múlt 24 évre.

Új el­nöke van a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség­nek. A le­kö­szönő Gyár­fás Tamás vissza­te­kin­tett az el­múlt 24 évre.

Kiderült: ő Hosszú Katinka titokzatos új partnere

Kiderült: ő Hosszú Katinka titokzatos új partnere

Ki az úszó­mű­hely új üd­vös­kéje?

Vége a ta­lál­ga­tás­nak: Ka­pos­vár­ról ér­ke­zett a nem­rég ala­kult úszó­mű­hely, az Iron Aqua­tics új üd­vös­kéje.

Katinka brutális fölénnyel tarolt

Hosszú Katinka brutális fölénnyel tarolt

Alig volt va­laki, aki ne őt ne­vezte volna meg.

Alig volt va­laki, aki ne őt ne­vezte volna meg. A mö­götte végző úszó még csak meg­kö­ze­lí­teni sem tudta a pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyújtó olim­pi­ko­nun­kat.

Katinka felkötheti a gatyáját: nagy ígéretet tett Shane Tusup

Katinka felkötheti a gatyáját: nagy ígéretet tett 2017-re Shane Tusup

Az úszó­sztár edző-férje sze­rint nem lehet ga­ran­tálni a si­ke­re­ket. Pedig pont ez a hoz­záál­lás a ga­ran­cia.

Az úszó­sztár edző-férje sze­rint nem lehet ga­ran­tálni a si­ke­re­ket. Pedig pont ez a hoz­záál­lás a ga­ran­cia.

Hihetetlen, mi történt Hosszú Katinkával

Hihetetlen, mi történt Hosszú Katinkával

Oim­piai baj­nok úszó­nőnk­kel nem na­gyon for­dult elő ilyesmi mos­tan­ság.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőnk­kel nem na­gyon for­dult elő ilyesmi az utóbbi idők­ben. Ja­nuár el­seje több szem­pont­ból is spe­ci­á­lis nap volt Ka­tinka szá­mára. Nem tudni, mikor lesz ilyen leg­kö­ze­lebb...

Ilyen is rég volt: nő verte Hosszú Katinkát

Ilyen is rég volt: nő verte Hosszú Katinkát

Úszó­sztá­runk a világ má­so­dik leg­jobb spor­to­ló­nője.

Egy, csak egy lány előzte meg. Úszó­sztá­runk a világ má­so­dik leg­jobb spor­to­ló­nője. Olyan klasszi­so­kat előz meg, mint pél­dául Se­rena Wil­li­ams.

Elképesztő! Hosszú Katinka karácsony napján is edzett

Elképesztő! Hosszú Katinka karácsony napján is edzett

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőnk az ün­ne­pek alatt is hű ön­ma­gá­hoz.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőnk az ün­ne­pek alatt is hű ön­ma­gá­hoz. Már korán reg­gel spor­tolni in­dult. Shane Tusup sem la­zsált.

Vissza a múltba: így még nem láttad Hosszú Katinkát

Vissza a múltba: így még nem láttad Hosszú Katinkát

Hét­éves kis­lány­ként is tudta, mit akar. Olyan mo­soly­gós és cél­tu­da­tos volt, mint most. Még tö­rött csuk­ló­val is.

Hét­éves kis­lány­ként is tudta, mit akar. Ugyan­olyan mo­soly­gós és cél­tu­da­tos volt, mint most. Tö­rött csuk­ló­val, gipsz­ben is.

Új ellenfelet talált magának Hosszú Katinka

Új ellenfelet talált magának Hosszú Katinka

Nincs igazi ri­vá­lisa, vagy mégis?

Nincs igazi ri­vá­lisa, vagy mégis? Ame­ri­kai edző-fér­jé­vel, Shane Tu­sup­pal gon­dos­kod­tak róla, hogy Rio hő­sé­nek le­gyen kit ül­döz­nie.

Hosszú Katinkát meglepték, erre nem számított

Hosszú Katinkát meglepték, erre nem számított

A ma­gyar úszónő Svájc­ban ké­szül.

A ma­gyar úszónő Svájc­ban ké­szül egy ver­senyre, és ala­pos meg­le­pe­tés­ben volt része.

Saját, modern uszodát kap Hosszú Katinka

Saját, modern uszodát kap Hosszú Katinka

Nagy el­is­me­ré­sek vár­nak vá­ro­sá­ban az úszó­sztárra. Az elsőt ja­nu­ár­ban kapja Baja büsz­ke­sége, a má­si­kat ki­csit ké­sőbb.

Nagy el­is­me­ré­sek vár­nak sze­re­tett vá­ro­sá­ban az úszó­sztárra. Az elsőt ja­nu­ár­ban kapja Baja büsz­ke­sége, a má­si­kat ki­csit ké­sőbb.

Hosszú Katinka magukra hagyta tanítványait

Hosszú Katinka magukra hagyta tanítványait

Míg a ki­csik ver­senyre ké­szül­tek, há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőnk el­uta­zott Svájcba...

Míg a ki­csik ver­senyre ké­szül­tek, há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőnk el­uta­zott Svájcba...

Hosszú Katinka hazatért, és reagált az elnökváltásra

Hosszú Katinka hazatért, és reagált az elnökváltásra

Hiába a sze­kér­de­rék­nyi vb-arany.

Hiába a sze­kér­de­rék­nyi vb-arany­érme, más té­má­ról is be­szél­nie kel­lett. Egye­lőre ez a hely­zet az úszó­há­ború front­ján.

Ez Hosszú Katinka súlyos csomagja a hazaútra

Ez Hosszú Katinka súlyos csomagja a hazaútra

Van némi plusz súlya a re­pü­lőn.

Ma­gyar­or­szágra ér­ke­zett vi­lág­klasszis úszó­nőnk a ka­na­dai rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok­ság­ról. Van némi plusz súlya a re­pü­lőn.

Nemet mondott Hosszú Katinkának a magyar divatguru

Nemet mondott Hosszú Katinkának a magyar divatguru

Még Shane Tu­su­pot is kény­te­len volt el­haj­tani Náray Tamás. Máig bánja a dön­té­sét. Ré­szese le­hetne a vi­lágra szóló si­ker­nek.

Még Shane Tu­su­pot is kény­te­len volt el­haj­tani Náray Tamás. Máig bánja a dön­té­sét. Ré­szese le­hetne a vi­lágra szóló si­ker­nek.