CÍMKE: 'hőség'

Nagy veszélynek teszi ki magát Kovács Kati, figyelmeztetett az orvos

Nagy veszélynek teszi ki magát Kovács Kati, figyelmeztetett az orvos

Még a rek­kenő hő­ség­ben sem haj­landó vissza­venni a tem­pó­ból.

Még a rek­kenő hő­ség­ben sem haj­landó vissza­venni a tem­pó­ból.

Félelmetes, mit talált Iszak Eszti a hotelszobájában

Félelmetes, mit talált Iszak Eszti a hotelszobájában

A mű­sor­ve­ze­tő­nek nem csak a hő­ség­gel, de a kis­ál­la­tok­kal is meg kel­lett küz­de­nie.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek nem csak a nyári hő­ség­gel, de a kis­ál­la­tok­kal is meg kel­lett küz­de­nie. So­rait ol­vasva ke­ve­sen cse­rél­né­nek vele.

Így éld túl a hőséget a panelban: életmentő tippeket mutatunk

Így éld túl a hőséget a panelban: életmentő tippeket mutatunk

A ká­ni­ku­lá­nak fele sem tréfa.

A ká­ni­ku­lá­nak fele sem tréfa a forró falak közt. Itt a se­gít­ség.

Hidegfront váltja a kánikulát: mutatjuk, mikor keményít be az időjárás

Hidegfront váltja a kánikulát: mutatjuk, mikor keményít be az időjárás

Szer­dán or­szá­gos ká­ni­kula vár­ható, de ez nem tart so­káig.

Szer­dán or­szá­gos ká­ni­kula vár­ható, a má­sod­fokú ri­asz­tást is ki­ad­ták.

Belegondolni is szörnyű, milyen időjárás lesz a héten

Belegondolni is szörnyű, milyen időjárás lesz a héten

Ma még vi­har­ri­asz­tás van ér­vény­ben.

Mára még vi­har­ri­asz­tá­so­kat ad ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat, de már kö­ze­leg a per­zselő for­ró­ság: kedd­től egyre na­gyobb hőség lesz or­szág­szerte.

Így védi meg kutyáját a TV2 sztárja

Így védi meg kutyáját a TV2 sztárja

Szőcs Re­náta ne­he­zen vi­seli a hő­sé­get.

Szőcs Re­náta ne­he­zen vi­seli a hő­sé­get, ezért kü­lön­böző, ér­de­kes trük­kö­ket vet be.

Kettészakad az ország: Zivatar vagy kánikula lesz nálad?

Kettészakad az ország: Zivatar vagy kánikula lesz nálad?

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint egyre nyá­ri­a­sabb lesz az idő­já­rás, de még min­dig nem ké­szül­he­tünk fel­hőt­len na­pokra.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint egyre nyá­ri­a­sabb lesz az idő­já­rás, de még min­dig nem ké­szül­he­tünk fel­hőt­len na­pokra.

Nem a hőség lesz az egyetlen, ami megkeseríti az életünket a héten

Nem a hőség lesz az egyetlen, ami megkeseríti az életünket a héten

Talán az ed­di­gi­nél is bru­tá­li­sabb idő vár ránk az el­kö­vet­ke­zendő na­pok­ban.

Talán az ed­di­gi­nél is bru­tá­li­sabb idő­já­rás vár ránk az el­kö­vet­ke­zendő na­pok­ban. Jobb lesz fel­ké­szülni!

Halálos hőség tombol, egy nap alatt több tucat áldozat Indiában

Halálos hőség tombol, egy nap alatt több tucat áldozat Indiában

A kór­há­zak tele van­nak.

Ha­tal­mas hőség tom­bol az in­diai Ma­gadh tér­sé­gé­ben. A szél­ső­sé­ges idő­já­rás nem kí­méli az em­be­re­ket.

Pusztító jégesővel csapott le Budapestre a vihar

Pusztító jégesővel csapott le Budapestre a vihar

Di­ó­nyi jég esett az égből.

Míg dél­előtt alig le­he­tett ki­menni az ut­cára a rek­kenő hőség miatt, addig kora dél­után a fő­vá­rosra le­csapó jég­eső ne­he­zí­tette meg az em­be­rek éle­tét.

Nagyon szexi, fürdőzés közben kapta le a férje Ördög Nórát

Nagyon szexi, fürdőzés közben kapta le profi fotós férje a TV2 sztárját, Ördög Nórát

A csi­nos te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető a Ba­la­ton part­ján pihen a csa­lád­já­val. Szem­mel lát­ha­tóan él­vezi, ha süt a nyári nap!

A csi­nos te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető tá­voli, eg­zo­ti­kus hely­szín he­lyett a ma­gyar ten­ger­nél, a Ba­la­ton part­ján pihen a csa­lád­já­val. Szem­mel lát­ha­tóan él­vezi, ha süt a nyári nap!

Elképesztő fejlemény a szaunává vált busz ügyében

Elképesztő fejlemény a szaunává vált busz ügyében

Több ol­va­sónk is meg­kö­szönte a Ri­post-nak, hogy szóvá tet­tük: nem mű­kö­dött a lég­kondi a pesti já­ra­ton.

Több ol­va­sónk is meg­kö­szönte a Ri­post-nak, hogy szóvá tet­tük: már csa­var­hú­zó­val száll­nak fel az uta­sok a Sá­risáp és Bu­da­pest kö­zött köz­le­kedő já­ratra, mert sem az ab­la­kot nem lehet ki­nyitni, sem a lég­kondi nem mű­kö­dik, már töb­ben rosszul let­tek a 40 fokos hő­ség­ben.

Még tetőzik a hőség, de hamarosan durva viharral csap le a hidegfront

Még tetőzik a hőség, de hamarosan durva viharral csap le a hidegfront

Szom­ba­ton még él­vez­het­jük a nap­sü­té­ses nyári időt.

Szom­ba­ton még él­vez­het­jük a nap­sü­té­ses nyári időt, de va­sár­nap már kel­le­met­len­sé­gek­kel kell szá­molni.

Ezért szállnak fel csavarhúzóval az utasok a sárisápi buszra

Ezért szállnak fel csavarhúzóval az utasok a sárisápi buszra

Több utas rosszul lett egy tá­vol­sági bu­szon: erre a já­ratra né­hány el­ke­se­re­dett utas már csa­var­hú­zó­val szállt fel.

Országos riasztás: elviselhetetlen hőséggel folytatódik a hét

Országos riasztás: elviselhetetlen hőséggel folytatódik a hét

A kö­vet­kező na­pok­ban igazi ká­ni­kula lesz, a hő­mér­sék­let el­ér­heti a 37 fokot is. Víz min­dig le­gyen nálad!

Sokkoló hőség: ez a meglepő trükk segít a túlélésben

Sokkoló hőség: ez a meglepő trükk segít a túlélésben

A hő­ség­ri­asz­tás szinte a sem­mi­ből tört elő. Mu­tat­juk, mi­lyen trük­köt vess be!

Berobbant a nyár, brutális meleg jön

Berobbant a nyár, brutális meleg jön

Meg­hozta a pün­kösd az igazi nya­rat! A hosszú hét­vé­gén az utcai hő­mé­rők már néhol 35 fokot mu­tat­tak. Ren­ge­te­gen ke­res­ték fel a víz­par­tot és a stran­do­kat.

Meg­hozta a pün­kösd az igazi nya­rat! A hosszú hét­vé­gén az utcai hő­mé­rők már néhol 35 fokot mu­tat­tak. Ren­ge­te­gen ke­res­ték fel a víz­par­tot és a stran­do­kat.

Nincs több haladék: jön a brutális hőség, erre figyelmeztetnek

Nincs több haladék: jön a brutális hőség, erre figyelmeztetnek

Dupla ri­asz­tást adtak ki!

A ká­ni­kula és a zi­va­ta­rok miatt is ri­asz­tást adtak ki. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz a kö­vet­kező na­pok­ban!

Hőségriadó! Durva melegre figyelmeztetnek, erre készülj

Hőségriadó! Durva melegre figyelmeztetnek, erre készülj

A kö­vet­kező na­pok­ban ká­ni­kula lesz, csak egy-egy fris­sítő zápor za­var­hatja meg a ra­gyogó időt.

Árvíz után tikkasztó forróság, hőségriasztás jön

Árvíz után tikkasztó forróság, hőségriasztás jön

A kö­vet­kező na­pok­ban fo­ko­zó­dik a meleg, a hét má­so­dik fe­lé­ben 35-36 fok is lehet.

A kö­vet­kező na­pok­ban fo­ko­zó­dik a meleg, a hét má­so­dik fe­lé­ben 35-36 fok is lehet.

Pusztító hőség: komoly döntést hozott a Korda házaspár

Pusztító hőség: komoly döntést hozott a Korda házaspár

Ba­lázs Klári azt mondja, ez az idő­já­rás min­den­kit meg­vi­sel, kor­tól füg­get­le­nül.

Ba­lázs Klári azt mondja, ez az idő­já­rás min­den­kit meg­vi­sel, kor­tól füg­get­le­nül.

88 fok különbség: Amerika kontra Ausztrália

88 fok különbség: Amerikában megfagynak, Ausztráliában megsülnek az emberek

Pusz­tít a szél­ső­sé­ges idő­já­rás...

Ilyen nagy szél­ső­sé­ge­ket mu­tató idő­já­rás nem volt.

Összeesett a pályán egy játékos az ausztrál teniszbajnokságon

Összeesett a pályán egy játékos az ausztrál teniszbajnokságon

Ülni is alig bírt, mégis foly­tatni akarta.

Per­ce­kig fe­küdt a föl­dön, utána ülni is alig bírt, mégis foly­tatni akarta a meccset. Az or­vo­sok lép­tet­ték vissza Pet­ko­vi­cot.

Megdöbbentő időjárást jeleznek nyárra a meteorológusok: ebben nem lesz köszönet

Megdöbbentő időjárást jeleznek nyárra a meteorológusok: ebben nem lesz köszönet

Szél­ső­sé­ge­sen forró nya­runk lesz, a hűvös, sze­les, esős időt alig több mint egy hét múlva fel­váltja a ká­ni­kula.

Nem vett fel melltartót a magyar színésznő, átlátszik a bimbója

Nem vett fel melltartót a magyar színésznő, átlátszik a bimbója

Ripli Zsu­zsi éppen Olasz­or­szág­ban nya­ral pár­já­val. Kint is hőség van, nem csoda, hogy len­gén öl­tö­zik.

Már érdemes igényelni az influenza elleni védőoltást

Már érdemes igényelni az influenza elleni védőoltást

Me­leg­re­kor­dok­kal in­dult a no­vem­ber: Kö­rös­sza­ká­lon 25,8, Domb­egy­há­zon 25,4, Ele­ken pedig 25,3 fokot mér­tek.

Ked­vez a ví­ru­sok­nak a szo­kat­lan meleg. Me­leg­re­kor­dok­kal in­dult a no­vem­ber: csü­tör­tö­kön Kö­rös­sza­ká­lon 25,8 Cel­sius-fokig me­le­ge­dett a le­vegő, Domb­egy­há­zon 25,4, Ele­ken pedig 25,3 fokot mér­tek.

Mindjárt itt a nyár vége, mutatjuk, mikor csap le a jégvihar

Mindjárt itt a nyár vége, mutatjuk, mikor csap le a jégvihar

A hi­deg­front kez­det­ben csak né­hány fok­kal hűti le a le­ve­gőt, de ezt nem ússzuk meg szá­ra­zon!

Igaz, hogy a hi­deg­front kez­det­ben csak né­hány fok­kal hűti le a le­vegő hő­mér­sék­le­tét, ugyan­ak­kor - a me­te­o­ro­ló­giai elő­re­jel­zé­se­ket fi­gye­lembe véve - sze­rint közel sem biz­tos, hogy meg­ússzuk szá­ra­zon az előt­tünk álló na­po­kat.

Már közel a vége, mutatjuk, mikor köszönt be az igazi ősz

Már közel a vége, mutatjuk, mikor köszönt be az igazi ősz

Ha­ma­ro­san el­bú­csúz­ha­tunk a 30 fokos hő­ség­től, rá­adá­sul a vi­ha­rok is fe­lénk tar­ta­nak.

Ha­ma­ro­san el­bú­csúz­ha­tunk a 30 fokos hő­ség­től, rá­adá­sul a vi­ha­rok is fe­lénk tar­ta­nak.

Durvább riasztást kapott az ország, így keményít be az időjárás

Durvább riasztást kapott az ország, így keményít be az időjárás

Me­gint egyre el­vi­sel­he­tet­le­nebb lesz a hőség, és csak néhol vár­ha­tók fris­sítő zá­po­rok.

Kitart a kánikula, itt várhatók záporok ma a melegben

Kitart a kánikula, itt várhatók záporok ma a melegben

Néhol meg­élén­kül­het a szél.

Néhol meg­élén­kül­het a szél az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Hőség vár­ható a kö­vet­kező na­pok­ban is. El­vétve eshet csak.

Sötét felhők gyűlnek az égre, ezt tartogatja az időjárás

Sötét felhők gyűlnek az égre, ezt tartogatja az időjárás

Marad a ká­ni­kula.

Az elő­re­jel­zé­sek egy­től egyig azt jó­sol­ják, hogy marad a ká­ni­kula. Ugya­n­ak­kor zápor és erős szél is vár­ható.

Ezért kerülnek most elő tucatjával a dunai bombák Budapesten

Ezért kerülnek most elő tucatjával a dunai bombák Budapesten

Na­gyon ala­csony a Duna víz­szintje!

Olyan ször­nyen ala­csony a Duna víz­szintje a két hete tartó ká­ni­kula és szá­raz idő­já­rás miatt, hogy ki­lát­szik Bu­da­pes­ten az Ínség szikla!

Ma eleinte fokozódik a hőség, de aztán jön a meglepetés

Ma eleinte fokozódik a hőség, de aztán jön a meglepetés

Apró kel­le­met­len­ség­gel is szá­molni kell a ká­ni­ku­lá­ban. A meleg vi­szont egész hét­vé­gén ki­tart.

Apró kel­le­met­len­ség­gel is szá­molni kell a ká­ni­ku­lá­ban. A meleg vi­szont egész hét­vé­gén ki­tart.

Hihetetlen, mi derült ki II. Erzsébetről, most csalódott a királynő

Hihetetlen, mi derült ki II. Erzsébetről, most csalódott a királynő

Meg­szó­lalt egy dol­gozó.

Úgy tűnik, az asz­tal­nál nem könnyű a ked­vére tenni. Meg­szó­lalt egy dol­gozó, aki egy­kor Dia­nát is szol­gálta.

Sokkot kaptak a nudisták, amikor hívatlan látogatók érkeztek a strandra

Sokkot kaptak a nudisták, amikor hívatlan látogatók érkeztek a strandra

A hőség miatt van szük­ség erre az in­téz­ke­désre. Az ál­la­to­kat is hű­teni kell va­la­hogy ebben a me­leg­ben.

Három megye kapott vészjelzést, itt ma még lecsap a vihar

Három megye kapott vészjelzést, itt ma még lecsap a vihar

Több­nyire ká­ni­kula vár­ható, de lesz, ahol az eső és szél fel­fris­síti a le­ve­gőt. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Több­nyire ká­ni­kula vár­ható, de lesz, ahol az eső és szél fel­fris­síti a le­ve­gőt. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Ezért baj, hogy megteltek a kutyakozmetikák a hőségben

Ezért baj, hogy megteltek a kutyakozmetikák a hőségben

Sokan sze­ret­nék meg­sza­ba­dí­tani ked­ven­cü­ket a bun­dá­juk­tól.

Sokan sze­ret­nék most meg­sza­ba­dí­tani négy­lábú ked­ven­cü­ket a bun­dá­juk­tól.

Elképesztő praktikákkal védekeznek a hazai sztárok a hőség ellen

Elképesztő praktikákkal védekeznek a hazai sztárok a hőség ellen

Napok óta tart a hő­ség­ri­adó, és az idő­jó­sok sze­rint még jó ideig ki­tart a ká­ni­kula.

Durvul a hőség, egyre melegebb levegő érkezik hazánkba

Durvul a hőség, egyre melegebb levegő érkezik hazánkba

Hét­főn még dü­bö­rög a ká­ni­kula.

Hét­főn még dü­bö­rög a ká­ni­kula, esőre sincs esély.

Lecsap a hidegfront, itt készülj ma durva jégesőre

Lecsap a hidegfront, itt készülj ma durva jégesőre

Rá­adá­sul a fa­gyos eső­höz erős szél is tár­sul. Nem min­den­hol vár­ható azon­ban le­hű­lés.

Rá­adá­sul a fa­gyos eső­höz erős szél is tár­sul. Nem min­den­hol vár­ható azon­ban le­hű­lés. Van, ahová a hőség miatt adtak ki ri­asz­tást!

Brutális, hányszor hívták a mentőket a hőség miatt

Brutális, hányszor hívták a mentőket a hőség miatt

Jóval több eset­ben ri­aszt­ják a men­tő­ket rosszul­lét­hez, ami­óta tart a hőség.

Jóval több eset­ben ri­aszt­ják a men­tő­ket rosszul­lét­hez, ami­óta tart a hőség. Csak csü­tör­tö­kön 15%-kal nőtt a men­tő­ri­asz­tá­sok száma.

Durva jégeső veri el a hétvégét, mutatjuk a veszélyzónákat

Durva jégeső veri el a hétvégét, mutatjuk a veszélyzónákat

Néhol vissza­esik a hő­mér­sék­let.

Néhol vissza­esik a hő­mér­sék­let a hi­deg­front ha­tá­sára. Sok esőre és erős szélre kell ké­szülni, de van azért jó hí­rünk is.

Kiderült: Hétköznap az igazi a magyar tenger!

Hétköznap az igazi a Balaton!

Ke­ve­seb­ben van­nak, és na­gyobb a vá­lasz­ték min­den­ből a Ba­la­to­non.

Ká­ni­kula vár­ható a hét­vé­gére is, a bru­tá­lis hő­sé­get pedig leg­job­ban a víz­par­ton vagy nya­kig a víz­ben lehet el­vi­selni. Aki te­heti, leg­jobb, ha marad: hét­köz­nap ke­ve­seb­ben van­nak, és na­gyobb a vá­lasz­ték min­den­ből.

Kánikulaőrület: Fertőzhet a szökőkutak vize, sokan isznak belőle

Kánikulaőrület: Fertőzhet a szökőkutak vize, sokan isznak belőle

Az em­be­rek min­den al­kal­mat meg­ra­gad­nak, hogy egy le­hűt­sék ma­gu­kat...

El­ve­szi az eszün­ket a ká­ni­kula! A nagy­vá­ro­sok­ban az em­be­rek min­den al­kal­mat meg­ra­gad­nak arra, hogy egy ki­csit le­hűt­sék ma­gu­kat. Nem gon­dol­nak rá, hogy a szö­kő­kút sú­lyos fer­tő­zés for­rása lehet: isz­nak be­lőle, me­den­cé­nek hasz­nál­ják...

Összecsapnak az elemek, rendkívüli időre figyelmeztet a meteorológia

Összecsapnak az elemek, rendkívüli időre figyelmeztet a meteorológia

Má­sod­fo­kúra emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát a hőség miatt.

Má­sod­fo­kúra emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát a hőség miatt, de más kel­le­met­len­ség­gel is szá­molni kell.

Figyelmeztet a meteorológia, ilyen hidegfront tart felénk

Figyelmeztet a meteorológia, ilyen hidegfront tart felénk

Vissza­esik a hő­mér­sék­let, de más módon is be­ke­mé­nyít az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Vissza­esik a hő­mér­sék­let, de más módon is be­ke­mé­nyít az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Ezért ütik el a gazdik a saját kutyáikat

Ezért ütik el a gazdik a saját kutyáikat

Fur­csa kö­vet­kez­mé­nyei is van­nak a bru­tá­lis me­leg­nek...

Fur­csa kö­vet­kez­mé­nyei is van­nak a bru­tá­lis me­leg­nek: ren­ge­teg kutya és macska kerül azért ál­lat­or­vos­hoz, mert szo­kat­lan he­lyet vá­laszt ma­gá­nak a hű­sö­lés­hez.

Nincs menekvés, az egész országra vészjelzést adtak ki

Nincs menekvés, az egész országra vészjelzést adtak ki

Nem sza­ba­du­lunk a ká­ni­ku­lá­tól.

Ezen a héten nem sza­ba­du­lunk a ká­ni­ku­lá­tól, és a fel­fris­sítő esőkre is egyre ke­ve­sebb esé­lyünk van. Jöj­je­nek a várt rész­le­tek!

Még durvább vészjelzést adtak ki, ez a hét lesz az eddigi legkegyetlenebb

Még durvább vészjelzést adtak ki, ez a hét lesz az eddigi legkegyetlenebb

Le­gyél óva­tos, mert az elő­re­jel­zé­sek sze­rint most jön az év ed­digi leg­me­le­gebb hete. Az egész or­szág ri­asz­tást ka­pott!

Brutális hőség: jó üzletet csinálnak velünk az áruházak

Brutális hőség: jó üzletet csinálnak velünk az áruházak

Meg­nőtt az üdí­tők, a sörök és a jég­kré­mek for­galma a hőség miatt, több fogy a ta­va­lyi­nál, de meg­in­dult a roham a ven­ti­lá­to­ro­kért is.

Segítség a forróságban: lista a légkondis helyekről

Segítség a forróságban: lista a légkondis helyekről

A ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem köz­zé­tett egy or­szá­gos lis­tát azok­ról a he­lyek­ről, ahol lég­kon­di­ci­o­náló mű­kö­dik és be lehet menni hű­sölni.

Rendkívüli idő miatt adtak ki vészjelzést, ettől kiakad a hőmérő

Rendkívüli idő miatt adtak ki vészjelzést, ettől kiakad a hőmérő

Van, ahol már má­sod­fo­kúra emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát. Egye­lőre nem sza­ba­du­lunk a ká­ni­ku­lá­tól.

Van, ahol már má­sod­fo­kúra emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát. Egye­lőre nem sza­ba­du­lunk a ká­ni­ku­lá­tól.

Dél-Koreát sem kíméli a hőség, már 35 ember életét követelte

Dél-Koreát sem kíméli a hőség, már 35 ember életét követelte

A glo­bá­li­san szo­kat­la­nul forró idő­já­rás nem csak itt, hanem Dél-Ko­re­á­ban is ha­tal­mas prob­lé­má­kat okoz.

A glo­bá­li­san szo­kat­la­nul forró idő­já­rás nem csak itt, hanem Dél-Ko­re­á­ban is ha­tal­mas prob­lé­má­kat okoz.

Ez már sok: dupla riasztást kapott az ország, itt kell vigyázni

Ez már sok: dupla riasztást kapott az ország, itt kell vigyázni

Tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket az idő­já­rás...

Marad a ká­ni­kula, de nap­köz­ben nagy esőkre is ké­szülni kell. Tar­to­gat még meg­le­pe­té­se­ket az idő­já­rás...

Bekeményít az időjárás, nagy esők jönnek a forróságban

Bekeményít az időjárás, nagy esők jönnek a forróságban

A kínzó ká­ni­ku­lá­tól nem sza­ba­du­lunk.

A kínzó ká­ni­ku­lá­tól nem sza­ba­du­lunk annak el­le­nére sem, hogy a kö­vet­kező na­pok­ban több­ször le­sza­kad az ég.

Aggódnak a barátok: Elképesztő mire vállalkozott a magyar énekes

Aggódnak a barátok: Elképesztő mire vállalkozott a magyar énekes

Vas­tag Tomi nem akár­mi­lyen ki­hí­vás elé néz.

Vas­tag Tomi nem akár­mi­lyen ki­hí­vás elé néz, de az éne­kes erős­nek tartja magát.

Az óriáspandák is megsínylik a kánikulát

Az óriáspandák is megsínylik a kánikulát

Be­hű­tött gyü­möl­csöt kap­nak és lég­kon­di­ci­o­ná­ló­juk is van.

Be­hű­tött gyü­möl­csöt kap­nak és lég­kon­di­ci­o­ná­ló­juk is van. A he­lyi­ségbe, ahol van­nak nagy jég­töm­bö­ket he­lyez­tek el.

Durva, ami jön: kiadták a riasztást, jéggel érkezik a felhőszakadás

Durva, ami jön: kiadták a riasztást, jéggel érkezik a felhőszakadás

A hő­mér­sék­let nem csök­ken, ezért párás időre kell ké­szül­nünk, amit néha ha­tal­mas vi­ha­rok sza­kí­ta­nak meg.

Emelték a riasztás fokozatát: fullasztó levegőt hoz a vihar a kánikulában

Emelték a riasztás fokozatát: fullasztó levegőt hoz a vihar a kánikulában

A nagy me­leg­ben sok esőre is ké­szülni kell - a má­sod­fokú ri­asz­tást is ki­ad­ták.

A nagy me­leg­ben sok esőre is ké­szülni kell - már a má­sod­fokú ri­asz­tást is ki­ad­ták a me­te­o­ro­ló­gu­sok.

Folytatódik a buszokon a klímaháború

Folytatódik a buszokon a klímaháború

Az uta­sok dü­hö­sek, így sok busz­so­főrt ért in­zul­tus, mert nem kap­csol­ják be a klí­mát. És megint jön a 30 fok fe­letti hőség...

Az uta­sok dü­hö­sek, így sok busz­so­főrt ért in­zul­tus, mert nem kap­csol­ják be a klí­mát a leg­na­gyobb hő­ség­ben sem Bu­da­pes­ten. 35-37 fokos me­le­get is mér­tünk az utas­tér­ben több vil­la­mo­son, sőt, el­vi­leg kli­ma­ti­zált met­ró­sze­rel­vé­nyen is! És megint jön a 30 fok fe­letti hőség...

Forró, bikinire vetkőzött Orosz Barbara

Forró, bikinire vetkőzött Orosz Barbara

Nagy a hőség Thai­föl­dön.

Nagy a hőség Thai­föl­dön. Nem meg­lepő, hogy le­dobta ru­háit a mű­sor­ve­zető.

Gyilkos hőség vár a magyar teniszsztárokra

Gyilkos hőség vár a magyar teniszsztárokra Ausztráliában

Min­denki meg­szen­vedi a me­le­get.

Indul az Aust­ra­lian Open, ahol gya­kori a 40-50 fokos hőség. Nem vé­let­len a ren­ge­teg rosszul­lét és áju­lás.

Váratlan idő csap le ránk délután, mutatjuk a veszélyzónákat

Váratlan idő csap le ránk délután, mutatjuk a veszélyzónákat

A nyá­rias idő­nek egy éles for­du­lat­tal vet véget az idő­já­rás. Nem az eső lesz a leg­na­gyobb ba­junk!

Riasztást kapott az ország: dermesztő idő rondít bele a kánikulába

Riasztást kapott az ország: dermesztő idő rondít bele a kánikulába

Már csak né­hány fel­hőt­len na­punk lesz, aztán kel­le­met­len meg­le­pe­tés­sel csap le az idő­já­rás.

Közölték a meteorológusok: rendkívüli időben lesz részünk

Közölték a meteorológusok: rendkívüli időben lesz részünk

A kö­vet­kező na­pok­ban igazi nyári me­legre van ki­lá­tás, de az es­er­nyőkre is szük­ség lehet.

Kettészakad az ország, baljós időt hoz a hétvége

Kettészakad az ország, baljós időt hoz a hétvége

Vá­rat­lan front tör be az or­szágba.

Vá­rat­lan front tör be az or­szágba, nem­so­kára vissza­sír­juk a fel­hőt­len időt. Mu­tat­juk, hol kell vi­ha­ros szélre és sok esőre ké­szülni!

Reggel még tikkasztó időnk lesz, aztán jön a meglepetés

Reggel még tikkasztó időnk lesz, aztán jön a meglepetés

A hőség meg­ma­rad, de né­hány kel­le­met­len­ség­gel azért szá­mol­nunk kell a kö­vet­kező na­pok­ban.

A hőség meg­ma­rad, de né­hány kel­le­met­len­ség­gel azért szá­mol­nunk kell a kö­vet­kező na­pok­ban.

Felforrt a Balaton, nem lehet a vízben megmaradni

Felforrt a Balaton, nem lehet a vízben megmaradni

Az újabb ká­ni­kula a vi­ze­in­ket is meg­me­le­gí­tette, a Ma­gyar Ten­ger 30 fokos lett csü­tör­tökre!

Az újabb ká­ni­kula a vi­ze­in­ket is meg­me­le­gí­tette, a Ma­gyar Ten­ger 30 fokos lett csü­tör­tökre!

Kegyetlen időre figyelmeztet a meteorológia, íme a veszélyzónák

Kegyetlen időre figyelmeztet a meteorológia, mutatjuk a veszélyzónákat

Már a má­sod­fokú vész­jel­zést is ki­ad­ták! Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint el­vi­sel­he­tet­len időnk lesz.

Elképesztő körülmények, csak így bírják ki a Fradi játékosai

Elképesztő körülmények, csak így bírják ki a Fradi játékosai

Az óri­ási hőség nem könnyíti meg a fo­cis­ták min­den­nap­jait. A Fradi rá­adá­sul 18 óra­kor lép pá­lyára a hét­vé­gén Deb­re­cen­ben.

A legdurvábbra emelték a riasztás fokozatát: rendkívüli időnk lesz

A legdurvábbra emelték a riasztás fokozatát: rendkívüli időnk lesz

Nem tart már so­káig a ká­ni­kula, ha­ma­ro­san jön a hi­deg­front.

Nem tart már so­káig az el­vi­sel­he­tet­len ká­ni­kula, ha­ma­ro­san újabb hi­deg­front tör be az or­szágba.

Hevesi Tamás: Eddig kétszázhetvenezerszer szúrtam meg magam!

Hevesi Tamás: Eddig kétszázhetvenezerszer szúrtam meg magam!

Imádja a nya­rat He­vesi Tamás, de nem csak a fesz­ti­vá­lok, sza­bad­téri kon­cer­tek és a stran­do­lás miatt...

Imádja a nya­rat He­vesi Tamás, de nem csak a fesz­ti­vá­lok, sza­bad­téri kon­cer­tek és a stran­do­lás miatt...

Elárasztják a magyar utakat a kamionok

Elárasztják a magyar utakat a kamionok

Hét­vé­gére fo­ko­zó­dik a ká­ni­kula, ezzel együtt az uta­kon is dugók vár­ha­tóak!

Hét­vé­gére fo­ko­zó­dik a ká­ni­kula, ezzel együtt az uta­kon is dugók vár­ha­tóak! Min­denki ivó­víz­zel ké­szül­jön az uta­zásra!

Megdöbbentő trükk: így kerüld el a kínos izzadságfoltot a ruhádon

Megdöbbentő trükk: így kerüld el a kínos izzadságfoltot a ruhádon

A rek­kenő hő­sé­gen egy­ál­ta­lán nem könnyű ápolt­nak és üdé­nek ma­radni. Ez a trükk vi­szont se­gí­teni fog.

Meghalt egy magyar játékvezető az extrém hőségben

Meghalt egy magyar játékvezető az extrém hőségben

A ha­tal­mas ká­ni­ku­lá­ban kel­lett a bor­sodi já­ték­ve­ze­tők­nek fut­niuk egy tesz­ten, amit egyi­kük nem élt túl.

A ha­tal­mas ká­ni­ku­lá­ban kel­lett a bor­sodi já­ték­ve­ze­tők­nek fut­niuk egy tesz­ten, amit egyi­kük nem élt túl.