CÍMKE: 'horror'

Horror az építkezésen: több száz halott és sokkoló vádak

Horror az építkezésen: több száz halott és sokkoló vádak

Bru­tá­lis vádak han­goz­tak el. Újra csak ma­gya­ráz­ko­dik a FIFA és a 2022-es vb-ren­dező Katar.

Elképesztő fotók a babák horrorszigetéről

Elképesztő fotók a babák horrorszigetéről

Ré­misztő a hely, és még ré­misz­tőbb a tör­té­nete! Több ezer meg­cson­kí­tott já­ték­baba lóg a fákon a hor­ror­szi­ge­ten, ahol egy ha­lott kis­lány szel­le­mé­nek si­ko­lyai vissz­han­goz­nak...

Ré­misztő a hely, és még ré­misz­tőbb a tör­té­nete! Több ezer meg­cson­kí­tott já­ték­baba lóg a fákon a hor­ror­szi­ge­ten.

Brutális: méteres kígyó támadt rá vécéjében a férfira - VIDEÓ

Brutális: méteres kígyó támadt rá vécéjében a férfira - VIDEÓ

Pá­nikba esett a férfi, és nem cso­dál­juk, mert sok­koló az eset.

Pá­nikba esett a férfi, és nem cso­dál­juk, mert sok­koló az eset.

Nagyon súlyos: ez a nő olyat akar művelni a férfiakkal, ami kész elmebaj

Nagyon súlyos: ez a nő olyat akar művelni a férfiakkal, ami kész elmebaj

Hal­lot­tunk már me­re­dek öt­le­te­ket, de ez min­de­nen túl­megy.

Hal­lot­tunk már me­re­dek öt­le­te­ket, de ez min­de­nen túl­megy.

Brutális gyilkosság történt, egy idős férfi az áldozat

Brutális gyilkosság történt, egy idős férfi az áldozat

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek...

El­ké­pesztő, hogy a gyil­kos miket csi­nált a férfi tes­té­vel... Ez után egy üze­ne­tet is írt. Csak erős ideg­ze­tűek kat­tint­sa­nak a cikkre!

A rendőrök is rosszul lettek: emberi testrészeket árultak Mexikóban

A rendőrök is rosszul lettek: emberi testrészeket árultak Mexikóban

Akkor buk­tak le, ami­kor a fel­da­ra­bolt tes­te­ket egy ba­ba­ko­csi­ban meg­pró­bál­ták a fő­vá­rosba csem­pészni.

Horror a focipálya mellett: Friss hírek az elvágott torkú férfiről

Horror a focipálya mellett: Friss hírek érkeztek az elvágott torokkal megtalált somorjai férfiről

A 61 éves ál­do­zat el­tű­né­sét a fia je­len­tette be hét­főn Som­or­ján, ahol végül a fák kö­zött, az avar­ban meg­ta­lál­ták a férfi élet­te­len tes­tét.

A 61 éves ál­do­zat el­tű­né­sét a fia je­len­tette be még hét­főn Som­or­ján. A ku­ta­tá­sára in­du­lók végül meg­ta­lál­ták a fák kö­zött, az avar­ban a ke­re­sett férfi élet­te­len tes­tét.

Igazi horror: 40 ezer holttest között forgatott a magyar énekes

Igazi horror: 40 ezer holttest között forgatott a magyar énekes

Hát­bor­zon­ga­tóbb hely­színt aligha ta­lál­ha­tott volna ma­gá­nak...

Hát­bor­zon­ga­tóbb hely­színt aligha ta­lál­ha­tott volna ma­gá­nak az ext­re­mi­tá­sa­i­ról is is­mert fi­a­tal éne­kes.

Nagyon durva, ami ennek a nőnek a fülével tötént

Nagyon durva, ami ennek a nőnek a fülével tötént

A hor­ror­szto­rit fel­kapta az in­ter­net is.

Az em­be­rek leg­ősibb rém­álma vált va­ló­sággá, nem csoda, hogy a fi­a­tal nő sok­kot ka­pott. A hor­ror­szto­rit fel­kapta az in­ter­net is, hi­szen bár­ki­vel meg­tör­tén­het.

Sokkoló kísérlet: Pokoli kínok vezethetnek a halhatatlanság felé

Sokkoló kísérlet: Pokoli kínok vezethetnek a halhatatlanság felé

A leg­va­dabb kép­ze­le­tet is fe­lül­múlja a leg­utóbbi tu­do­má­nyos át­tö­rés, ami nem csak eti­kai ag­gá­lyo­kat vet fel.

Együtt rettegtek hazánk sztárjai

Együtt rettegtek hazánk sztárjai

Az apáca című ame­ri­kai hor­rorfil­met csü­tör­tök este mu­tat­ták be Ma­gyar­or­szá­gon. Sokan kí­ván­csiak vol­tak rá a ma­gyar hí­res­sé­gek közül. Mu­tat­juk a fo­tó­kat is.

Az apáca című ame­ri­kai hor­rorfil­met csü­tör­tök este mu­tat­ták be Ma­gyar­or­szá­gon. Sokan kí­ván­csiak vol­tak rá a ma­gyar hí­res­sé­gek közül. Mu­tat­juk a fo­tó­kat is.

Majka berezelt a szállodában

Majka berezelt a szállodában

A nép­szerű rap­per­nek nem iga­zán jött be a pá­ri­zsi ki­ruc­ca­nás. Dis­ney­land tel­je­sen ki­bo­rí­totta, a szál­lo­dá­ban pedig nem hitt a sze­mé­nek.

A nép­szerű rap­per­nek nem iga­zán jött be a pá­ri­zsi ki­ruc­ca­nás. Dis­ney­land tel­je­sen ki­bo­rí­totta, a szál­lo­dá­ban pedig nem hitt a sze­mé­nek.

Sokkoló lelet az egyetem pincéjéből: Mit művelt Mengele a gyerekekkel?

Sokkoló lelet az egyetem pincéjéből: Mit művelt Mengele a gyerekekkel?

Még a ku­ta­tók is el­ször­nyed­tek, ami­kor fel­fe­dez­ték, mit rejt a pince.

Még a ku­ta­tók is el­ször­nyed­tek, ami­kor fel­fe­dez­ték, mit rejt a pince...

Iszonyatos fájdalom: Műtét közben ébredt fel a magyar énekesnő

Iszonyatos fájdalom: Műtét közben ébredt fel a magyar énekesnő

Va­lóra vált rém­álom...

Min­den mű­tétre váró ember rém­ál­mát élte meg az éne­kesnő. Most be­szélt a ször­nyű­ség­ről elő­ször.

Horrorfilmben bukkantak föl a magyar olimpikonok

Horrorfilmben bukkantak föl a magyar olimpikonok

Va­ló­ban ré­misz­tőek a fel­vé­te­lek.

Va­ló­ban ré­misz­tőek a fel­vé­te­lek. Vajon hogy re­a­gál a két fő­sze­replő, Liu Sha­o­lin Sán­dor és Liu Sha­o­ang?

Rémisztő hétvége: súlyosan megsérült Sebestyén Balázs családja!

Rémisztő hétvége: súlyosan megsérült Sebestyén Balázs családja!

A mű­sor­ve­ze­tőt gon­dok és bajok so­ro­zata érte a hét­vé­gén, egy­más után három sze­ret­tét érte bal­eset.

Hátborzongató fotótól akadtak ki a netezők! Ez durva...

Hátborzongató fotótól akadtak ki a netezők! Ez durva...

Nem ta­lál­tak ma­gya­rá­za­tot a ne­te­zők, és ettől tel­je­sen ki­akad­tak.

Nem ta­lál­tak ma­gya­rá­za­tot a ne­te­zők, és ettől tel­je­sen ki­akad­tak.

Pánikba esett a net ettől a fotótól! - Téged is kiakaszt...?

Pánikba esett a net ettől a fotótól! - Téged is kiakaszt...?

Ví­rus­ként sö­pört végig a neten ez a kép. És ami lát­szik rajta, az tény­leg rend­kí­vül bi­zarr.

Bécsi horror! Állítólag AIDS-vírus volt az injekciós tűben

Bécsi horror! Állítólag AIDS-vírus volt az injekciós tűben

Leg­alábbis ezt ki­ál­totta a tá­madó...

Leg­alábbis ezt ki­ál­totta az éj­sza­kai tá­madó, ami­kor a tűvel az ál­do­zata felé bö­kött. A férfi meg­sé­rült és kér­dés, hogy meg­fer­tőz­ték-e vagy sem.

2 mondat és megfagy a véred: A legijesztőbb mini horrorsztorik

2 mondat és megfagy a véred: A legijesztőbb mini horrorsztorik

Mon­do­gasd sö­tét­ben, sut­togva és na­gyon las­san. A hatás biz­tos nem marad el.

Mon­do­gasd sö­tét­ben, sut­togva és na­gyon las­san. A hatás biz­tos nem marad el.

Betiltott filmek, amiket csak azért is meg fogsz nézni!

Betiltott filmek, amiket csak azért is meg fogsz nézni!

Ezt a 10 vi­lág­hírű fil­met bi­zo­nyos or­szá­gok­ban be­til­tot­ták, né­me­lyi­ket elég meg­lepő in­dok­kal!

Ezt a 10 vi­lág­hírű fil­met bi­zo­nyos or­szá­gok­ban be­til­tot­ták, né­me­lyi­ket elég meg­lepő in­dok­kal! Egy újabb ok arra, hogy meg­nézd őket!

Brutális képeket osztott meg a Playboy villa úrnője

Brutális képeket osztott meg a Playboy villa úrnője

Ala­po­san unat­koz­hat a sző­ke­ség...

Ala­po­san unat­koz­hat a Play­boy vil­lá­ban a gyö­nyörű és fi­a­tal fe­le­ség, ha van ideje az in­ter­ne­ten bön­gészni, és ilyes­mi­ket ta­lálni...

Kiderült, horror miatt vonult vissza a Forma-1 sztárja

Kiderült, horror miatt vonult vissza a Forma-1 sztárja

Most már nyu­god­tab­ban alud­hat.

Nem tit­kolja to­vább a vá­rat­lan dön­tése okát a vi­lág­baj­nok. Most már ő és a csa­ládja is nyu­god­tab­ban alud­hat.

Halálfélelem, kettészakadt egy autó Alonso versenyén!

Halálfélelem, kettészakadt egy autó Alonso versenyén!

Cso­dá­val ha­tá­ros módon sér­tet­le­nül szállt ki a ko­csi­já­ból Scott Dixon. A le­sza­kadó al­kat­ré­szek még egy fo­tóst is meg­se­be­sí­tet­tek.

Cso­dá­val ha­tá­ros módon sér­tet­le­nül szállt ki a ko­csi­já­ból Scott Dixon. A le­sza­kadó al­kat­ré­szek még egy fo­tóst is meg­se­be­sí­tet­tek.

Horrormenyasszonyként dobta ki formás melleit Oroszlán Szonja!

Horrormenyasszonyként dobta ki formás melleit Oroszlán Szonja!

A szexi szí­nésznő ijesztő jel­mezt öl­tött Hal­lo­ween al­kal­má­ból!

A szexi szí­nésznő ijesztő jel­mezt öl­tött Hal­lo­ween al­kal­má­ból!

Sokkoló videó: Kétszer támadt rá ugyanaz a medve a turistára!

Sokkoló videó: Kétszer támadt rá ugyanaz a medve a turistára!

Egy anya­medve ron­tott a férfira...

Egy anya­medve ron­tott rá az 50 éves férfire, aki a cso­dá­val ha­tá­ros módon élte túl a tá­ma­dást.

Macskákat ettek az éhező kutyák Polgárdiban

Macskákat ettek az éhező kutyák Polgárdiban

Igazi hor­ror Fejér me­gyé­ben

Igazi hor­ror egy Fejér me­gyei ipar­te­le­pen: két hétig ma­gukra hagy­ták az ál­la­to­kat. Az ál­lat­vé­dők soha nem fe­lej­tik el, amit ott lát­tak.

Horror Budapesten: húsevő baktérium nyomorította meg az idős asszonyt

Horror Budapesten: húsevő baktérium nyomorította meg az idős asszonyt

Anna néni lábát am­pu­tálni kel­lett, a jö­vője ki­lá­tás­ta­lanná vált.

A néni ér­szű­kü­let miatt fe­küdt be a kór­házba, ahol meg­mű­töt­ték, majd ha­za­en­ged­ték, az ál­la­pota azon­ban hir­te­len rom­lani kez­dett. Anna néni lábát végül am­pu­tálni kel­lett, a jö­vője ki­lá­tás­ta­lanné vált.

Horror! 100 évet kapott a magzatrabló!

Horror! 100 évet kapott a magzatrabló!

Talán az egy év­szá­zad is kevés annak a gyil­kos nőnek, aki egy nyolc hó­na­pos ter­hes kis­mama ha­sá­ból ki­vágta mag­za­tát!

Talán az egy év­szá­zad is kevés annak a gyil­kos nőnek, aki egy nyolc hó­na­pos ter­hes kis­mama ha­sá­ból ki­vágta mag­za­tát!

Valódi horror: egy másik autót is meg akart szerezni az összeégett férfi!

Valódi horror: egy másik autót is meg akart szerezni az összeégett férfi!

Mi­u­tán ki­men­tet­ték, to­vább­haj­tott a ha­lálba. Me­sél­nek a szem­ta­núk!

Mi­u­tán ki­men­tet­ték, to­vább­haj­tott a ha­lálba. Szem­ta­núk me­sél­nek a bor­za­lom­ról!

Rejtélyes haláleset történt egy horrofilm vetítésén, eltűnt a hulla is

Rejtélyes haláleset történt egy horrofilm vetítésén, eltűnt a hulla is

A Dé­mo­nok Kö­zött 2. né­zése köz­ben halt meg egy férfi, aki a hul­la­házba való szál­lí­tás köz­ben a so­főr­rel együtt tűnt el.

Cukiságbomba! Ilyen, amikor a cica horrort néz - Videó

Cukiságbomba! Ilyen, amikor a cica horrort néz - Videó

Nézd meg a vi­deót!

Egé­szen el­ké­pesztő, mi­lyen áb­rá­zata van a ci­cá­nak, ami­kor egy fé­lel­me­tes hor­rorfil­met ve­tí­te­nek neki. Nézd meg a vi­deót!

Elképesztő szörnyszülötté teszi bármelyik kutyát ez az egyszerű eszköz!

Elképesztő szörnyszülötté teszi bármelyik kutyát ez az eszköz!

Az oro­szok olyan el­ké­pesztő esz­közt ta­lál­tak ki, ami bár­me­lyik ku­tyá­ból vé­rengző fe­ne­va­dat csi­nál!

Régészek kiásták a pokol fekete kutyájának csontjait?

Régészek kiásták a pokol fekete kutyájának csontjait?

Eddig azt hit­ték, hogy mese...

Kelet-Ang­lia lakói közt majd 500 éve lé­te­zik a misz­ti­kus tör­té­net a pokol fe­kete ku­tyá­já­ról. Eddig azt hit­ték, hogy mese, azon­ban né­hány fur­csa csont ke­rült elő...

Saját rémregénye alapján végezte ki szerelmét az őrült író

Saját rémregénye alapján végezte ki szerelmét az őrült író

Ha­lálra kí­nozta, majd meg­cson­kí­totta.

Ha­lálra kí­nozta, majd meg­cson­kí­totta ked­ve­sét Blake Lei­bel, a hol­ly­woodi hor­ror­szerző. Rém­tet­té­hez egyik leg­dur­vább köny­vé­ből me­rí­tett ih­le­tet...

Horror! Óriás piton bukkant elő a vécéből és harapta le a férfi nemi szervét

Horror! Óriás piton bukkant elő a vécéből és harapta le a férfi nemi szervét

Vi­ze­lés köz­ben érte bru­tá­lis ha­ra­pás a gya­nút­lan férfit a mos­dó­ban. Sok­koló fotók...

Horror: Vámpírrá akartak változtatni egy fiút a szektások!

Horror: Vámpírrá akartak változtatni egy fiút a szektások!

Ke­gyet­len gyil­kos­ság ál­do­zata lett egy me­xi­kói in­ter­net­ká­vézó fi­a­tal al­kal­ma­zottja. Döb­be­ne­tes kín­ha­lált halt.

Ke­gyet­len gyil­kos­ság ál­do­zata lett egy me­xi­kói in­ter­net­ká­vézó fi­a­tal al­kal­ma­zottja. Döb­be­ne­tes kín­ha­lált halt.

Horrorisztikus módon készül a kislányok kedvence: látogatás a babagyárban

Horrorisztikus módon készül a kislányok kedvence: látogatás a babagyárban

Még a sokat pró­bált hor­ror ra­jon­gók is össze­pi­si­lik ma­gu­kat

Ezek­től a ké­pek­től még a sokat pró­bált hor­ror ra­jon­gók is össze­pi­si­lik ma­gu­kat

A csonkított babák temetőjét éjszakára lezárják

A csonkított babák temetőjét éjszakára lezárják

Tu­ris­ták ked­vence a hor­ror szi­get, ahol több ezer meg­cson­kí­tott baba fi­gyeli min­den lé­pé­se­det.

Jack Nicholson horrofilmje, mézeskalácsból

Jack Nicholson horrofilmje, mézeskalácsból

A Stan­ley Kubrick ren­dezte kul­ti­kus hor­ror hely­színe és je­le­ne­tei mé­zes­ka­lács­ból, fon­dant-ból és más fi­nom­sá­gok­ból ké­szült el.

Horror: Óriáshangyák költöztek a kislány fülébe 18+

Horror: Óriáshangyák költöztek a kislány fülébe 18+

El­kép­zelni sem tud­ják a kis­lány szü­lei, hogy ke­rül­tek az óri­ás­han­gyák a gye­rek fü­lébe. Eddig mint­egy 1000 ro­vart tá­vo­lí­tot­tak el onnan.

El­kép­zelni sem tud­ják a kis­lány szü­lei, hogy ke­rül­tek az óri­ás­han­gyák a gye­rek fü­lébe. Eddig mint­egy 1000 ro­vart tá­vo­lí­tot­tak el onnan. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Horrorálarcban indult rabolni a fegyverneki bűnbanda

Horrorálarcban indult rabolni a fegyverneki bűnbanda

A fegy­ver­neki jár­őrök egy autó el­len­őr­zése köz­ben buk­kan­tak hor­rorfil­mek­ből is­mert ál­ar­cokra.

Hátborzongató horror lesz a rangadóból

Hátborzongató horror lesz a rangadóból

Hogy ke­rül­nek vám­pí­rok és zom­bik a pá­lyára?

Vám­pí­rok és zom­bik a pá­lyán? Ke­gyet­len je­le­ne­tek, fé­lel­me­tes sze­rep­lők a gye­pen és a kis­pa­dok­nál is.

Meghalt a horrorguru Wes Craven

Meghalt a horrorguru Wes Craven

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel tá­vo­zott a ren­de­ző­zseni.

Éle­té­nek het­ven­ha­to­dik évé­ben, tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt min­den idők leg­jobb hor­rorfilm-ren­de­zője, Wes Cra­ven.

Miért kell ezt? Elképesztő, mit adnak az ovisok kezébe!

Miért kell ezt? Elképesztő, mit adnak az ovisok kezébe!

Sokak sze­rint már a Jan­csi és Ju­liska is kész hor­ror, ezek­től a me­sék­től vi­szont ga­ran­tált a rém­álom.