CÍMKE: 'hormon'

Növeli az öngyilkosság veszélyét a fogamzásgátló

Növeli az öngyilkosság veszélyét a fogamzásgátló

Fél­mil­lió nő éle­tét kí­sér­ték fi­gye­lem­mel, és erre a kö­vet­kez­te­tésre ju­tot­tak.

Már a férfiak is szoptathatnak? Csak ez az apróság kell hozzá

Már a férfiak is szoptathatnak? Csak ez az apróság kell hozzá

Ha úgy ala­kul­nak a dol­gok, akár öt éven belül pi­acra ke­rül­het az ezt se­gítő hor­mon­kész­let.

Élő adásban sírta el magát a műsorvezető

Élő adásban sírta el magát a műsorvezető

Ahogy arról a Ri­post el­ső­két be­szá­molt, Czip­pán Anett má­sod­szor is anya lesz. Még nem tudni mi­lyen nemű a kicsi.

Ahogy arról a Ri­post el­ső­két be­szá­molt, Czip­pán Anett má­sod­szor is anya lesz.

A szex a legjobb legális drog!

A szex a legjobb legális drog!

A sze­re­lem­hor­mon pont úgy hat, mint a kan­na­bisz.

A "tár­sas érint­ke­zés él­mé­nyét" nö­veli a sze­re­lem­hor­mon, ami pont úgy hat, mint a kan­na­bisz. Kér­dés, hogy mi­lyen dó­zis­ban ada­gol­juk...

Ismerd meg a szupernövényt, ami jobb, mint a viagra

Ismerd meg a szupernövényt, ami jobb, mint a viagra

Ezt a dél-ame­ri­kai nö­vényt, az Andok gin­zeng­jé­nek ne­ve­zik, és nem­csak a testi és szel­lemi tel­je­sít­ményt ja­vítja.

Ezt a dél-ame­ri­kai nö­vényt, az Andok gin­zeng­jé­nek ne­ve­zik, és nem­csak a testi és szel­lemi tel­je­sít­ményt ja­vítja, hanem a hor­mo­ná­lis prob­lé­má­kat is or­vo­solja, rá­adá­sul a ter­mé­keny­ségre és a li­bi­dóra is jó ha­tás­sal lehet. Szinte min­den­ki­nek ér­de­mes ki­pró­bálni.

Holttestből kivont doppingot kaptak az NDK-s tornászlányok

Holttestből kivont doppingot kaptak az NDK-s tornászlányok

A ker­ge­mar­ha­kórt koc­káz­tat­ták.

Amíg spor­tol­tak, gá­tol­ták a nö­ve­ke­dé­sü­ket, a vissza­vo­nu­lá­suk után vi­szont fél év alatt tíz cen­tit nőt­tek. A ker­ge­mar­ha­kórt koc­káz­tat­ták az or­vo­saik.

Tudományos bizonyíték: ezért kerül veszélybe a házasságod szülés után

Tudományos bizonyíték: ezért kerül veszélybe a házasságod szülés után

Erről is a hor­mo­nok te­het­nek.

A szü­lés utáni hor­mo­ná­lis vál­to­zá­sok még a leg­sta­bi­labb pár­kap­cso­la­tot is ki­kezd­he­tik. Vi­gyázz, mert az a hor­mon, ame­lyik az anya és a gyer­mek kö­tő­dé­sét se­gíti, a há­zas­sá­godra is ha­tás­sal lehet.

Hormonos csirkétől nőhet meg a férfiak melle

Hormonos csirkétől nőhet meg a férfiak melle

Sok bi­zarr dol­got lát­tunk már arról, hogy mit mű­vel­nek az éte­le­ink­kel, és azt is sejt­jük, hogy nö­ve­ke­dési hor­mo­nok­kal tömik a csir­ké­ket...