CÍMKE: 'holttest'

Borzalmas, megcsonkított holttestre bukkantak Gyömrőn

Borzalmas, megcsonkított holttestre bukkantak Gyömrőn

A tra­gi­kus ese­tet az el­tűnt mag­lódi vál­lal­ko­zó­val hoz­ták össze­füg­gésbe.

A tra­gi­kus ese­tet az el­tűnt mag­lódi vál­lal­ko­zó­val hoz­ták össze­füg­gésbe.

Ő is a hajóbaleset áldozata lehet: holttestet találtak Érdnél

Ő is a hajóbaleset áldozata lehet: holttestet találtak Érdnél

Nem sok­kal ko­ráb­ban a Sza­bad­ság híd­nál ke­rült elő egy holt­test.

Az azo­no­sí­tás még fo­lya­mat­ban van. Nem sok­kal ko­ráb­ban a Sza­bad­ság híd­nál ke­rült elő egy holt­test.

Borzasztó látvány: újabb holttest került elő a Szabadság hídnál

Borzasztó látvány: újabb holttest került elő a Szabadság hídnál

A hírek sze­rint az ál­do­zat azo­no­sí­tása meg­tör­tént. A Duna tel­jes déli sza­ka­szán még 12 em­bert ke­res­nek.

A hírek sze­rint az ál­do­zat azo­no­sí­tása meg­tör­tént. A Duna déli sza­ka­szán még 12 em­bert ke­res­nek.

Dunai hajóbaleset: a Margit hídnál újabb holttestre bukkantak

Dunai hajóbaleset: a Margit hídnál újabb holttestre bukkantak

Az ál­do­za­tot már ki is emel­ték.

Az ál­do­za­tot ki­emel­ték a fo­lyó­ból a bú­vá­rok. Akkor ta­lál­ták meg, ami­kor a ki­eme­lés­hez ke­res­tek rög­zí­tő­pon­to­kat.

Figyelmeztet a kapitány: váratlan helyen lehetnek a dunai áldozatok

Figyelmeztet a kapitány: váratlan helyen lehetnek a dunai áldozatok

A Hab­le­ány­ról el­tűnt uta­sok holt­tes­tei a Duna ár­te­ré­ben bár­hol le­het­nek.

A múlt héten el­süllyedt Hab­le­ány­ról el­tűnt uta­sok holt­tes­tei a Duna ár­te­ré­ben szinte bár­hol le­het­nek.

A betört ablakon át akartak kimenekülni az áldozatok

Az áldozatok a víz alatt a betört ablakon át akartak kimenekülni

Drá­mai rész­le­tek de­rül­tek ki...

Drá­mai rész­le­tek de­rül­tek ki arról, mi tör­tént a Hab­le­ány hajó el­süllye­dé­se­kor. A hajó fel­bo­rult, és be­tört az ablak.

Kivonult a rendőrség Szlovákiában, élettelen test sodródott a vízen

Kivonult a rendőrség Szlovákiában, élettelen test sodródott a vízen

A tűz­ol­tók húz­ták ki a partra a holt­tes­tet, amely ki­lo­mé­te­re­ken ke­resz­tül sod­ród­ha­tott a Ga­ram­ban.

Koreai sajtó: holttestet találtak Ercsinél, helikopterek a helyszínen

Koreai sajtó: holttestet találtak Ercsinél, helikopterek a helyszínen

A múlt heti ha­jó­tra­gé­dia el­tűnt­jeit kü­lön­böző he­lye­ken ta­lál­ják meg.

A múlt heti ha­jó­tra­gé­dia el­tűnt­je­i­nek holt­teste sorra buk­kan elő a Du­ná­ból, most egy fi­a­tal férfit ta­lál­hat­tak meg.

Dunai hajóbaleset: újabb helyszínen emeltek ki holttestet a folyóból

Dunai hajóbaleset: újabb helyszínen emeltek ki holttestet a folyóból

A szer­dai ha­jó­bal­eset után egyre több he­lyen ta­lál­nak ál­do­za­to­kat.

A szer­dai ha­jó­bal­eset után egyre több he­lyen ta­lál­nak a Du­ná­ban ál­do­za­to­kat.

Most jött a hír, újabb holttestet találhattak a Margit hídnál

Most jött a hír, újabb holttestet találhattak a Margit hídnál

A ha­tó­sá­gok el­ta­kar­ják a mun­ká­la­tot.

Hely­színi tu­dó­sí­tónk sze­rint ismét elő­ke­rült egy fe­kete zsák, de a ha­tó­sá­gok el­ta­kar­ják a mun­ká­la­to­kat.

Felvételek a helyszínről: így emelték ki az újabb holttestet a Dunából

Felvételek a helyszínről: így emelték ki az újabb holttestet a Dunából

A TEK a dél-ko­reai men­tő­csa­pa­tok­kal együtt­mű­ködve dol­go­zott hét­főn a dunai ha­jó­bal­eset hely­szí­nén.

A helyszínről közölték: újabb holttestet emeltek ki a Dunából - fotók

A helyszínről közölték: újabb holttestet emeltek ki a Dunából - fotók

A bú­vá­rok fo­lya­ma­to­san dol­goz­nak a hely­szí­nen.

A bú­vá­rok fo­lya­ma­to­san dol­goz­nak a hely­szí­nen, ked­den egy újabb me­rü­lés során ismét holt­tes­tet hoz­tak a fel­színre.

Megszólalt a rendőrség: itt találtak valójában holttestet a Dunában

Megszólalt a rendőrség: itt találtak valójában holttestet a Dunában

Eddig úgy le­he­tett tudni, hogy Er­csi­nél több holt­tes­tet ta­lál­tak a Du­ná­ban.

Eddig úgy le­he­tett tudni, hogy Er­csi­nél több holt­tes­tet ta­lál­tak a Du­ná­ban, a rend­őr­ség most azon­ban tisz­tázta a hely­ze­tet.

Most jött a hír: újabb holttest akadt fenn Bács-Kiskun megyében

Most jött a hír: újabb holttest akadt fenn Bács-Kiskun megyében

A múlt heti dunai ha­jó­ka­taszt­rófa után sorra ke­rül­nek elő a dél-ko­reai tu­ris­ták holt­tes­tei.

A múlt heti dunai ha­jó­ka­taszt­rófa után sorra ke­rül­nek elő a dél-ko­reai tu­ris­ták holt­tes­tei.

Szomorú hír jött, folyóban találták meg az eltűnt magyar férfi holttestét

Szomorú hír jött, folyóban találták meg az eltűnt magyar férfi holttestét

A 25 éves férfi rend­sze­re­sen ki­rán­dult egye­dül, de áp­ri­lisi tú­rája után nem adott többé élet­je­let ma­gá­ról.

Dunai hajóbaleset: Két holttestet már azonosítottak

Dunai hajóbaleset: Két holttestet már azonosítottak

A hét túl­élő dél-ko­reai.

A Dunán tör­tént ha­jó­bal­eset­nek eddig hét ha­lá­los ál­do­za­tát ta­lál­ták meg, a ki­men­tett hét túl­élő dél-ko­reai ál­lam­pol­gár.

Forró nyomon? Ezt mondja a nyugalmazott rendőr VV Fanniról

Forró nyomon? Ezt mondja a nyugalmazott rendőr VV Fanniról

A rendőr egy eddig új el­mé­let­tel állt elő, sze­rinte a holt­tes­tet egy olyan biz­tos helyre rej­tet­ték, ahol senki sem ke­reste.

A januárban eltűnt Lajos holttestét találták meg a Tiszában

A januárban eltűnt Lajos holttestét találták meg a Tiszában

A 46 éves B. La­jos­nak még ja­nuár 21-én ve­szett nyoma Ti­sza­ke­szi­ben, csa­ládja azóta re­mény­ke­dett, hogy ép­ség­ben elő­ke­rül.

A Tiszában találták meg az eltűnt Viktória holttestét

A Tiszában találták meg az eltűnt Viktória holttestét

A 25 éves lány­nak még ja­nuár 25-én ve­szett nyoma Tu­zsé­ron, kü­lön­le­ges is­mer­te­tő­jele a te­to­vá­lása volt.

A 25 éves lány­nak még ja­nuár 25-én ve­szett nyoma Tu­zsé­ron, kü­lön­le­ges is­mer­te­tő­jele a te­to­vá­lása volt.

Szörnyű látvány, egy villanyoszlopon találták meg a fiatal holttestét

Szörnyű látvány, egy villanyoszlopon találták meg a fiatal holttestét

A férfit egy nap­pal a tra­gé­dia előtt lát­ták utol­jára. Már sej­teni lehet, hogy mi tör­tént.

Most közölték: Kiderült, mi okozta a bécsi édesanya és lányai halálát

Most közölték: Kiderült, mi okozta a bécsi édesanya és lányai halálát

A negy­venöt éves anya és a ti­zen­nyolc éves iker­lá­nya­i­nak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg a rend­őrök Bécs­ben.

Most kaptuk: holttestet találtak a pesti metróban

Most kaptuk: holttestet találtak a pesti metróban

A szem­ta­núk sze­rint a férfi rosszul lett, rend­őrök kér­de­zik ki a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó­kat.

A szem­ta­núk sze­rint a férfi rosszul lett, rend­őrök kér­de­zik ki a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó­kat.

Női holttestre bukkantak egy bajor menekültszállón

Női holttestre bukkantak egy bajor menekültszállón

Balhé tört ki azon a ba­jor­or­szági me­ne­kült­szál­lón, ame­lyen egy 31 éves ni­gé­riai nő holt­tes­tét ta­lál­ták.

Balhé tört ki azon a ba­jor­or­szági me­ne­kült­szál­lón, ame­lyen egy 31 éves ni­gé­riai nő holt­tes­tét ta­lál­ták.

Borzalom Salgótarjánban: párja megégett holttestével élt egy nő

Borzalom Salgótarjánban: párja megégett holttestével élt egy nő

Ki­gyul­ladt a ház, de az asszony nem ér­te­sí­tett sen­kit. A férfi holt­tes­té­vel élt egy hétig.

Tragédia történt: Meghalt egy férfi a pozsonyi repülőtéren

Tragédia történt: Meghalt egy férfi a pozsonyi repülőtéren

Ri­asz­tot­ták a men­tő­egy­sé­ge­ket.

A po­zso­nyi M. R. Ste­fá­nik re­pü­lő­térre ri­asz­tot­ták a men­tő­egy­sé­ge­ket, akik már nem tud­tak se­gí­teni az ál­do­za­ton.

Sokkot kaptak a bajor szálloda dolgozói: íjjal átlőtt holttestek feküdtek a szobában

Sokkot kaptak a bajor szálloda dolgozói: íjjal átlőtt holttestek feküdtek a szobában

Három holt­testre buk­kan­tak a ba­jor­or­szági szál­loda egyik szo­bá­já­ban.

Három holt­testre buk­kan­tak a ba­jor­or­szági szál­loda egyik szo­bá­já­ban.

Most kaptuk a hírt: Holttestet találtak egy nyaralóban Csongrádon

Most kaptuka hírt: Holttestet találtak egy nyaralóban Csongrádon

Az ál­do­zat egy 55 éves férfi, az éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

A meg­ta­lált ál­do­zat egy 55 éves férfi, aki­nek az éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

Brutális verekedés Veszprémben, szörnyethalt egy ember

Brutális verekedés Veszprémben, szörnyethalt egy ember

A rend­őrök egy 31 éves férfit ál­lí­tot­tak elő a bűn­cse­lek­mény el­kö­ve­té­sé­vel össze­füg­gés­ben.

Holtan találtak egy nőt Rózsahegyen, gyilkosság történt

Most kaptuk: Holtan találtak egy nőt Rózsahegyen, gyilkosság történt

Hoz­zá­tar­to­zói ta­lál­ták meg egy 41 éves nő holt­tes­tét a csa­ládi há­zá­ban. A men­tők már nem tud­tak rajta se­gí­teni.

Hoz­zá­tar­to­zói ta­lál­ták meg egy 41 éves nő élet­te­len tes­tét a csa­ládi há­zá­ban. A hely­színre ki­ér­kező men­tők már nem tud­tak rajta se­gí­teni.

Holtan találták egy tóban a Szovátáról eltűnt férfit

Holtan találták egy tóban a Szovátáról eltűnt férfit

Hol­tan ta­lál­tak egy Be­kecs kör­nyéki tóban egy férfit, aki szer­dán el­tűnt Szo­vá­tá­ról. A ha­tó­sá­gok vizs­gál­ják a ha­lál­eset kö­rül­mé­nyeit.

Hol­tan ta­lál­tak egy Be­kecs kör­nyéki tóban egy férfit, aki szer­dán el­tűnt Szo­vá­tá­ról. A ha­tó­sá­gok vizs­gál­ják a ha­lál­eset kö­rül­mé­nyeit.

A kutatók is elborzadtak attól, ami az egyik legrégebbi sírból előkerült

A kutatók is elborzadtak attól, ami az egyik legrégebbi sírból előkerült

A holt­test egy 13 és 18 év kö­zötti lányé, aki­nek azon­ban hi­ány­zik a feje.

A holt­test egy 13 és 18 év kö­zötti lányé, aki­nek azon­ban hi­ány­zik a feje.

Holttestet találtak a Dunántúlon, a rendőrség a helyszínen

Holttestet találtak a Dunántúlon, a rendőrség a helyszínen

Szom­bat dél­után a szom­bat­he­lyi Csó­na­kázó tóban holt­tes­tet ta­lál­tak.

Rémálommá vált a reggeli bringázás a budapesti férfinek

Rémálommá vált a reggeli bringázás a budapesti férfinek

A kora reg­geli eset­hez ki­ér­kező rend­őrök órá­kig hely­szí­nel­tek a rossz hírű fő­vá­rosi kör­nyé­ken.

Horror a panelsoron: Oszlásnak indult holttesttel éltek együtt napokig

Horror a panelsoron: Oszlásnak indult holttesttel éltek együtt napokig

Egy la­kó­ház­ban napok óta el­vi­sel­he­tet­len bűz ter­jen­gett.

Egy la­kó­ház­ban napok óta el­vi­sel­he­tet­len bűz ter­jen­gett.

Holttest a Népligetnél: Gyilkosság történhetett?

Holttest a Népligetnél: Gyilkosság történhetett?

A Ri­post-nak nyi­lat­ko­zott az a férfi, aki rá­buk­kant kedd reg­gel a nép­li­geti holt­testre.

A Ri­post-nak nyi­lat­ko­zott az a férfi, aki rá­buk­kant kedd reg­gel a nép­li­geti holt­testre.

Egy nő holttestére bukkantak Bajmócon, törölközővel fojthatták meg

Egy nő holttestére bukkantak Bajmócon, törölközővel fojthatták meg

Hol­tan ta­lál­tak egy 46 éves nőt egy csa­ládi ház­ban.

Hol­tan ta­lál­tak egy 46 éves nőt egy csa­ládi ház­ban.

Sziréna verte fel az éjszaka csendjét: holttestet találtak Csurgón

Sziréna verte fel az éjszaka csendjét: holttestet találtak Csurgón

Egy ház ki­gyul­ladt a te­le­pü­lé­sen, a lakót vi­szont már a men­tők sem tud­ták élet­ben tar­tani.

Sokkoló látvány: Holttestre bukkantak a magyar bérgyilkos szülőhelyén

Sokkoló látvány: Holttestre bukkantak a magyar bérgyilkos szülőhelyén

A férfi fel­akasz­totta magát Csan­ta­vé­ren, há­zá­nak bér­lő­jé­nek tűnt fel az orr­fa­csaró bűz, ami a pad­lás­ról áradt.

Drámai videó: Egy nő élettelen testét húzták ki a Dunából

Drámai videó: Egy nő élettelen testét húzták ki a Dunából

Bár a nőt si­ke­rült új­ra­élesz­teni, más­nap a kór­ház­ban el­hunyt. Po­zsony­ban tör­tént a tra­gé­dia.

Bár a nőt si­ke­rült új­ra­élesz­teni, más­nap a kór­ház­ban el­hunyt. Po­zsony­ban tör­tént a tra­gé­dia.

Most érkezett: Női holttestre bukkantak egy dunántúli panzióban

Most érkezett: Női holttestre bukkantak egy dunántúli panzióban

A pan­zi­ó­nál még éj­szaka is rend­őr­autó állt, a ha­lott­szál­lí­tók is meg­ér­kez­tek.

A pan­zi­ó­nál még éj­szaka is rend­őr­autó állt, a ha­lott­szál­lí­tók is meg­ér­kez­tek.

Halálos repülőbaleset: 18 emeletes épületbe csapódott egy kisgép

Halálos repülőbaleset: 18 emeletes épületbe csapódott egy kisgép

A pi­lóta éle­tét vesz­tette.

A pi­lóta éle­tét vesz­tette, de senki más­nak nem esett baja. Az épü­let mint­egy száz la­kó­ját ki­me­ne­kí­tet­ték.

Sokkoló látvány Galgócon: Holttest zuhant ki egy kukásautóból

Sokkoló látvány Galgócon: Holttest zuhant ki egy kukásautóból

Azt egy­előre nem tudni, ho­gyan ke­rült a férfi a kon­té­nerbe, majd a kocsi tar­tá­lyába. A rend­őr­ség vizs­gá­la­tot in­dí­tott.

Dráma a halotthamvasztóban: Elképesztő, ami egy holttesttel történt

Dráma a halotthamvasztóban: Elképesztő, ami egy holttesttel történt

Nem várt kö­vet­kez­mé­nyek­kel járt egy holt­test el­ége­tése.

Nem várt kö­vet­kez­mé­nyek­kel járt egy holt­test el­ége­tése. A 69 éves ál­do­za­tot nem sok­kal ko­ráb­ban rák­kal ke­zel­ték.

Borzalom, furcsa helyzetben fekvő holttestre bukkantak a lakótelepnél

Borzalom, furcsa helyzetben fekvő holttestre bukkantak a lakótelepnél

Egy já­ró­kelő ta­lált rá az ál­do­zatra. Tör­vény­széki bon­co­lásra lesz szük­ség.

Egy já­ró­kelő ta­lált rá az ál­do­zatra. Tör­vény­széki bon­co­lásra lesz szük­ség ahhoz, hogy ki­de­rül­je­nek az eset kö­rül­mé­nyei.

Rejtélyes eset: Kövér férfi holttestét találták meg Szegednél

Rejtélyes eset: Kövér férfi holttestét találták meg Szegednél

Egye­lőre nem tudni, ki az ál­do­zat, a rend­őr­ség köz­igaz­ga­tási el­já­rást in­dí­tott.

Egye­lőre nem tudni, ki az ál­do­zat, a rend­őr­ség köz­igaz­ga­tási el­já­rást in­dí­tott.

Szarvastetemmel álcázhatták a holttestet

Fordulat az eltűnt villanyszerelő ügyében: szarvastetemmel álcázhatták a holttestet

Sok­koló for­du­lat!

Rossz he­lyen ke­resi a rend­őr­ség a földi ma­rad­vá­nyo­kat?

Dagad a botrány: Kihantolhatják Michael Jackson holttestét

Dagad a botrány: Kihantolhatják Michael Jackson holttestét

Egyre töb­ben kö­ve­te­lik, hogy a néhai pop­ki­rályt ves­sék alá DNS-vizs­gá­lat­nak a sú­lyos pe­dofil­vá­dak miatt.

Gyász: megerősítették az eltűnt focista halálát

Gyász: megerősítették az eltűnt focista halálát

Azo­no­sí­tot­ták Sala holt­tes­tét.

Emi­li­ano Sala földi ma­rad­vá­nyait emel­ték ki a ten­ger mé­lyé­ről csü­tör­tök reg­gel. Az ar­gen­tin fo­cis­tát szál­lító kis­re­pü­lő­gép ja­nuár 21-án tűnt el a ra­dar­ról.

Új hírek érkeztek az eltűnt focista ügyével kapcsolatban

Új hírek érkeztek az eltűnt focista ügyével kapcsolatban

Fel­színre hoz­tak egy holt­tes­tet az Emi­li­ano Sa­lá­val le­zu­hant re­pü­lő­gép ron­csai közül.

Fel­színre hoz­tak egy holt­tes­tet az Emi­li­ano Sa­lá­val le­zu­hant re­pü­lő­gép ron­csai közül.

Megtalálták a focistát? Holttestre bukkantak a lezuhant gépen

Megtalálták a focistát? Holttestre bukkantak a lezuhant gépen

Meg­ta­lál­ták a ten­gerbe zu­hant re­pü­lő­gé­pet, ame­lyen az ar­gen­tin lab­da­rúgó, Emi­li­ano Sala uta­zott.

Meg­ta­lál­ták a ten­gerbe zu­hant re­pü­lő­gé­pet, ame­lyen az ar­gen­tin lab­da­rúgó, Emi­li­ano Sala uta­zott.

Kitört a botrány a Baranya megyei temetőben: elcserélték a holttesteket

Kitört a botrány a Baranya megyei temetőben: elcserélték a holttesteket

A bú­csúz­ta­tá­son de­rült ki.

A bú­csúz­ta­tá­son de­rült ki, hogy nem is az van a ko­por­só­ban, akit te­met­né­nek.

Elszenesedett holttestet találtak Óbudán

Elszenesedett holttestet találtak Óbudán

Rej­tély övezi azt a bor­zal­mas ha­lál­ese­tet, ami még az el­múlt év végén tör­tént, és meg­döb­ben­tette Óbu­dát.

Rej­tély övezi azt a bor­zal­mas ha­lál­ese­tet, ami még az el­múlt év végén tör­tént, és meg­döb­ben­tette Óbu­dát.

Megjöttek az első fotók: tragédia történt éjjel egy pesti kollégiumban

Megjöttek az első fotók: tragédia történt éjjel egy pesti kollégiumban

A tűz még szerda este ke­let­ke­zett egy IX. ke­rü­leti kol­lé­gi­um­ban, ahol a tűz­ol­tók éjjel egy holt­tes­tet ta­lál­tak.

Holttestet találtak a kigyulladt kollégiumban

Holttestet találtak a kigyulladt kollégiumban

Nagy erők­kel vo­nul­tak a tűz­ol­tók

Ha­tal­mas erők­kel vo­nul­tak ki a tűz­ol­tók a ki­gyul­ladt bu­da­pesti kol­lé­gi­um­hoz.

Drámai részletek: Így találtak rá Zámbó Jimmy holttestére

Drámai részletek Zámbó Jimmy haláláról: Így találtak rá a holttestre

A ki­rály ha­lá­lá­nak igaz tör­té­nete című könyv hi­va­ta­los do­ku­men­tu­mok­ból idéz, perc­ről percre re­konst­ru­álja az ese­mé­nye­ket.

A ki­rály ha­lá­lá­nak igaz tör­té­nete című könyv hi­va­ta­los do­ku­men­tu­mok­ból idéz, perc­ről percre re­konst­ru­álja az ese­mé­nye­ket.

A rendőrség hallgat: rettenetes, mi történt Dunaszerdahelynél

A rendőrség hallgat: rettenetes, mi történt Dunaszerdahelynél

Egye­lőre nem árul­ják el az ál­do­zat ki­lé­tét, fo­lya­mat­ban van a bün­te­tő­el­já­rás.

Egye­lőre nem árul­ják el az ál­do­zat ki­lé­tét, fo­lya­mat­ban van a bün­te­tő­el­já­rás. Nem ez volt az első ilyen eset...

Holttestre bukkantak egy volt óvodaépület oltása során Alsóbisztrán

Holttestre bukkantak egy volt óvodaépület oltása során Alsóbisztrán

A tűz fészke az épü­let te­tő­téri he­lyi­sé­ge­i­ben le­he­tett.

Az egy­kori óvo­da­épü­let­ben csap­tak fel a lán­gok. A tűz fészke az épü­let te­tő­téri he­lyi­sé­ge­i­ben le­he­tett.

Rejtélyes holttestet húztak ki a Dunából, órája lehet a titok nyitja

Rejtélyes holttestet húztak ki a Dunából, órája lehet a titok nyitja

A Ka­lo­csai Rend­őr­ka­pi­tány­ság egy is­me­ret­len holt­test azo­no­sí­tá­sá­hoz kéri a la­kos­ság se­gít­sé­gét.

Kiderült, ez a férfi a vasárnapi tragédia áldozata

Kiderült, ez a férfi a vasárnapi tragédia áldozata

Úszás köz­ben vesz­tette éle­tét.

Szom­bat­he­lyi Tibor, az Élet Is­kola meg­ál­mo­dója ve­szí­tette éle­tét va­sár­nap úszás köz­ben Bárd­ud­var­no­kon.

Elfogták az M3-ason gázoló férfit

Elfogták az M3-ason gázoló férfit

A rend­őrök meg­ta­lál­ták és el­fog­ták a 20 éves cser­ben­ha­gyót.

A bu­da­pesti rend­őrök meg­ta­lál­ták és el­fog­ták azt a 20 éves gyöm­rői férfit, aki az M3-as au­tó­pá­lyán el­ütött egy nőt szerda reg­gel, majd se­gít­ség­nyúj­tás nél­kül to­vább­haj­tott.

Rejtélyes holttest Budapesten

Rejtélyes holttest Budapesten, nem tudni, ki az áldozat

A sza­kál­las férfira a 11. ke­rü­let­ben buk­kan­tak.

A sza­kál­las férfira a 11. ke­rü­let­ben buk­kan­tak, a sze­mély­azo­nos­sága egy­előre is­me­ret­len.

Borzalomra virradtak a lakók, tragédia a budapesti társasházban

Borzalomra virradtak a lakók, tragédia a budapesti társasházban

A csen­des gyil­kos szerda éjjel csa­pott le a VI. ke­rü­let­ben, egy ember el­hunyt, egyet pedig kór­házba vit­tek.

Borzalom a trencséni vízerőműnél: Hálóinges holttestre bukkantak

Borzalom a trencséni vízerőműnél: Hálóinges holttestre bukkantak

A rend­őr­ség egy nő ha­lá­lá­nak ügyé­ben in­dí­tott nyo­mo­zást.

A rend­őr­ség egy nő ha­lá­lá­nak ügyé­ben in­dí­tott nyo­mo­zást.

Szörnyű hír érkezett, holttestet találtak a tatai Öreg-tóban

Szörnyű hír érkezett, holttestet találtak a tatai Öreg-tóban

Az ese­tet köz­igaz­ga­tási el­já­rás ke­re­té­ben vizs­gál­ják. Egy 53 éves férfi az ál­do­zat.

Az ese­tet köz­igaz­ga­tási el­já­rás ke­re­té­ben vizs­gál­ják. Egy 53 éves férfi az ál­do­zat.

Rejtélyes hullát találtak: a fején nejlontáska volt

Rejtélyes hullát találtak: a fején nejlontáska volt

Ka­rá­csony más­nap­ján ta­lál­ták meg.

Ka­rá­csony más­nap­ján ta­lál­ták meg a kü­lö­nös holt­tes­tet a szlo­vá­kiai Ér­sek­új­vár kö­ze­lé­ben. A fején zacskó volt, a zacs­kó­ból pedig rej­té­lyes csö­vek áll­tak ki.

Tetovált holttestet találtak Pest megyében

Rejtélyes halál: Tetovált holttestet találtak Pest megyében

Nem tudni, ki az ál­do­zat, a Ri­post in­for­má­ciói sze­rint egy­kori bör­tön­vi­selt férfi­ről van szó.

Nem tudni, ki az ál­do­zat, a Ri­post in­for­má­ciói sze­rint egy­kori bör­tön­vi­selt férfi­ről van szó.

Most kaptuk: Borzalmas tragédia történt a Magas-Tátrában

Most kaptuk: Borzalmas tragédia történt a Magas-Tátrában

Egy mé­ter­rel a hó alatt ta­lál­ták meg a holt­tes­tet.

Egy mé­ter­rel a hó alatt ta­lál­ták meg a holt­tes­tet.

Most érkezett: Holttestet találtak a Duna felvízcsatornájában

Most érkezett: Holttestet találtak a Duna felvízcsatornájában

Holt­testre buk­kan­tak va­sár­nap dél kör­nyé­kén a Duna fel­víz­csa­tor­ná­já­ban Do­bor­gaz­nál.

Borzalmas látvány a rozsnyói üzlet mellett: járdán fekvő holttestre bukkantak

Borzalmas látvány a rozsnyói üzlet mellett: járdán fekvő holttestre bukkantak

Azon­nal ri­asz­tot­ták a men­tő­ket a já­ró­ke­lők, de az or­vo­sok már csak a férfi ha­lá­lát tud­ták meg­ál­la­pí­tani.

Szörnyű tragédia történt, a mentők 9 munkás holttestét találták meg

Szörnyű tragédia történt, a mentők 9 munkás holttestét találták meg

Az épí­tő­mun­ká­sok­nak esé­lyük sem volt a túl­élésre.

Az épí­tő­mun­ká­sok­nak esé­lyük sem volt a túl­élésre.