CÍMKE: 'hollik istván'

Az Európai Bizottság nem hagyta jóvá a babaváró támogatást

Az Európai Bizottság nem hagyta jóvá a babaváró támogatást

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság az elő­ze­tes egyez­te­té­sek során ki­fo­gá­solta a ba­ba­váró tá­mo­ga­tást.

Brüsszel letagadja, miközben már készítik elő a migránsvízumot

Brüsszel letagadja, miközben már készítik elő a migránsvízumot

Már de­cem­ber­ben meg­sza­vaz­ták és je­len­leg is ké­szí­tik elő a mig­ráns­ví­zum­ról szóló ja­vas­la­tot.

Soros György mozgósította a tüntetőket

Soros György mozgósította a tüntetőket

A né­hány em­bert meg­moz­gatni bíró tün­te­té­sek már az EU kam­pány ré­szét ké­pe­zik,mondta a kor­mány­szó­vivő.

A né­hány em­bert meg­moz­gatni bíró utcai tün­te­té­sek már az EU kam­pány ré­szét ké­pe­zik, mondta a kor­mány­szó­vivő.

Ezért támadja Magyarországot a Soros-hálózat - videó

Ezért támadja Magyarországot a Soros-hálózat - videó

A be­ván­dor­lás­párti erők fo­kozni fog­ják Ma­gyar­or­szág el­leni tá­ma­dá­sa­i­kat 2019-ben - je­len­tette ki Hol­lik Ist­ván.

A be­ván­dor­lás­párti erők fo­kozni fog­ják Ma­gyar­or­szág el­leni tá­ma­dá­sa­i­kat 2019-ben.

Ordas nagy politikai szélhámosság: Így csapják be az embereket

Ordas nagy politikai szélhámosság: Így csapják be az embereket

Az el­len­zék to­vábbra is ha­zu­dik a munka tör­vény­könyve mó­do­sí­tá­sá­ról - mondta Hol­lik Ist­ván kor­mány­szó­vivő új­ság­írók­nak.

Levél indult Izraelbe a Fidesztől

Levél indult Izraelbe a Fidesztől

Kérik a "Soros-há­ló­za­tot" le­lep­lező hang­fel­vé­telt.

Azt kérik, hogy a "Soros-há­ló­za­tot" le­lep­lező, a The Je­rusa­lem Post na­pi­lap­nál lévő hang­fel­vé­telt bo­csás­sák a ma­gyar kor­mány ren­del­ke­zé­sére.

Felszólítást kapott Brüsszelben Karácsony

Felszólítást kapott Brüsszelben Karácsony

Szö­vet­sé­ge­seit nyug­tat­gatta: rá szá­mít­hat­nak, ha a be­te­le­pí­tési kvóta vég­re­haj­tá­sá­ról van szó.

Soros elleni újabb akcióterv a kormány előtt?

Soros elleni újabb akcióterv a kormány előtt?

Hol­lik Ist­ván ak­ció­ter­vet sür­ge­tett az újabb esz­kö­zök­kel pró­bál­kozó Soros-ak­ti­vis­ták ellen.