CÍMKE: 'hófúvás'

Továbbra sem kímél az időjárás, mutatjuk, milyen meglepetést tartogat

Továbbra sem kímél az időjárás, mutatjuk, milyen meglepetést tartogat

Az igazi ta­vasz még ezen a héten sem ér­ke­zik meg, sőt van, ahol hó­fú­vásra kell szá­mí­tani.

Hófúvással jön az ítéletidő, összecsapnak az elemek

Hófúvással jön az ítéletidő, összecsapnak az elemek

Vi­ha­ros szélre ké­szülj a hi­deg­ben! De azt is mu­tat­juk, hogy mi­kor­tól van esély némi eny­hü­lésre.

FRISS HÍREK

Baljós hófúvással tör ránk a hideg, mutatjuk a viharzónákat

Baljós hófúvással tör ránk a hideg, mutatjuk a viharzónákat

A kö­vet­kező na­pok­ban kü­lö­nö­sen kel­le­met­len időre szá­mít­ha­tunk. Több fron­ton támad az idő­já­rás.

A kö­vet­kező na­pok­ban kü­lö­nö­sen kel­le­met­len időre szá­mít­ha­tunk. Több fron­ton támad az idő­já­rás.

Drámai a helyzet: még délben is küzd az ország a hóval

Drámai a helyzet: még délben is küzd az ország a hóval

Még min­dig arra kérik az au­tó­so­kat: ne in­dul­ja­nak útnak az észak­ke­leti or­szág­rész­ben.

Még min­dig arra kérik az au­tó­so­kat: ne in­dul­ja­nak útnak az észak­ke­leti or­szág­rész­ben.

Emelték a riasztás fokozatát, itt csap le a hó és az ónos eső

Emelték a riasztás fokozatát, itt csap le a hó és az ónos eső

Hó­fú­vás és ónos eső miatt kel­lett emelni a ké­szült­ség szint­jét.

Hó­fú­vás és ónos eső miatt kel­lett emelni a ké­szült­ség szint­jét.

Hófúvással indul a reggel, eztán jön a meglepetés

Hófúvással indul a reggel, eztán jön a meglepetés

For­du­la­tot hoz a hét­végi idő­já­rás.

For­du­la­tot hoz a hét­végi idő­já­rás, nem­so­kára végre érez­hető lesz az eny­hü­lés. De a fagy­tól még nem sza­ba­du­lunk.

Ezt mindenképp vedd figyelembe, mielőtt ma útra kelsz!

Ezt mindenképp vedd figyelembe, mielőtt ma útra kelsz!

Alig lehet köz­le­kedni az or­szág­ban.

Alig lehet köz­le­kedni az or­szág­ban. Ren­ge­teg he­lyen for­ga­lom­kor­lá­to­zásra, le­zá­rásra lehet szá­mí­tani, ezért min­den­kép­pen vedd fi­gye­lembe az aláb­bi­a­kat!

Vészjelzést kapott az ország, hófúvással jön az év lehűlése

Vészjelzést kapott az ország, hófúvással jön az év lehűlése

Most aztán be­ke­mé­nyít a tél.

Most aztán be­ke­mé­nyít a tél, nap­köz­ben is der­mesztő mí­nu­szokra kell ké­szülni. A me­te­o­ro­ló­gu­sok több dolog miatt is ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Durva, de ennyi baleset és útlezárás volt ma az ítéletidő miatt

Durva, de ennyi baleset és útlezárás volt ma az ítéletidő miatt

Rémes, de az idő­já­rás szinte le­he­tet­lenné tette a köz­le­ke­dést.

Rémes, de az idő­já­rás szinte le­he­tet­lenné tette a köz­le­ke­dést az or­szág bi­zo­nyos ré­szein, ren­ge­teg he­lyen volt bal­eset, ám a rém­álom­nak to­vábbra sincs vége. A rend­őrök to­vábbra is azt kérik, hogy min­denki fo­ko­zott fi­gye­lem­mel köz­le­ked­jen.

Nem kegyelmez az időjárás, az eddigieknél is durvább hideg érkezik

Nem kegyelmez az időjárás, az eddigieknél is durvább hideg érkezik

Még min­dig nem lé­le­gez­he­tünk fel, a feb­ruár még tar­to­gat meg­le­pe­tést.

Még min­dig nem lé­le­gez­he­tünk fel, a feb­ruár to­vábbi meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat ezen a héten is.

Kettészakad az ország, hófúvással sújt le az időjárás

Kettészakad az ország, hófúvással sújt le az időjárás

Sok hóra és erős szélre kell ké­szülni.

Sok hóra és erős szélre kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban. De mu­tat­juk, mikor jön a for­du­lat!

Támad az extrém hideg, lecsap hazánkra a legdurvább téli idő

Támad az extrém hideg, lecsap hazánkra a legdurvább téli idő

A hő­mérő hi­gany­szála még na­po­kig nem fog a nulla fok fölé kúszni.

A hő­mérő hi­gany­szála még na­po­kig nem fog a nulla fok fölé kúszni, a me­te­o­ro­ló­gu­sok ri­asz­tást is ki­ad­tak a ke­gyet­len idő­já­rás miatt.

Vigyázat, hófúvások, széllökések nehezítik a közlekedést

Vigyázat, hófúvások, széllökések nehezítik a közlekedést

Na­gyon vi­gyázni kell az idő­já­rás miatt az uta­kon, sok he­lyen jeges, jég­bor­dás sza­ka­szokra lehet rá­futni, az utak le­fagy­tak es­tére.

Na­gyon vi­gyázni kell az idő­já­rás miatt az uta­kon, sok he­lyen jeges, jég­bor­dás sza­ka­szokra lehet rá­futni, az utak le­fagy­tak es­tére.

Erre érdemes figyelned, ha most indulsz el!

Erre érdemes figyelned, ha most indulsz el!

Út­le­zá­rá­sok, hó­fú­vá­sok, bal­ese­tek: min­den egy he­lyen, ami­ről tud­nod kell, mi­előtt útra kelsz ma!

Út­le­zá­rá­sok, hó­fú­vá­sok, bal­ese­tek: min­den egy he­lyen, ami­ről tud­nod kell, mi­előtt útra kelsz ma!

Nyakunkon az év havazása: mutatjuk, hol várható durva hófúvás

Nyakunkon az év havazása: mutatjuk, hol várható durva hófúvás

Az erős szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket ebben a csa­pa­dé­kos idő­ben. A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Hófúvással törnek ránk a mínuszok, erre készülj még

Hófúvással törnek ránk a mínuszok, erre készülj még

Esőre is ké­szülni kell a hi­deg­ben.

A szer­dai nap kü­lö­nö­sen kel­le­met­len lesz, hóra és esőre is ké­szülni kell a nagy hi­deg­ben. S hogy mit hoz a dél­után, il­letve a csü­tör­tök? Máris el­árul­juk.

Hófúvással támad az időjárás! Kiadták a vészjelzést

Hófúvással támad az időjárás! Kiadták a vészjelzést

Hó­fú­vás, ónos eső és más kel­le­met­len­sé­gek vár­nak ránk a hét hát­ra­lévő ré­szé­ben. Ez már sok...

Riasztás: viharos széllökésekkel, hófúvással támad az időjárás!

Riasztás: viharos széllökésekkel, hófúvással támad az időjárás!

Aki te­heti, hú­zód­jon fe­de­zékbe, hi­szen az or­szág északi te­rü­le­tein ke­gyet­len idő­já­rási vi­szo­nyokra lehet szá­mí­tani!

Dermesztő hófúvással támad az időjárás! Kiadták a riasztást

Dermesztő hófúvással támad az időjárás! Kiadták a riasztást

Első és má­sod­fokú vész­jel­zést is ki­ad­tak a me­te­o­ro­ló­gu­sok! Erre ők sem szá­mí­tot­tak...

Bedurvul az időjárás! Kegyetlen útviszonyok várnak!

Bedurvul az időjárás! Kegyetlen útviszonyok várnak!

Csú­szós utak, ha­va­zás és hó­fú­vás lesz a jel­lemző hét­főn. Csak le­he­letfi­no­man hasz­náld a gázt!