CÍMKE: 'hó'

Megáll az ész: Elolvadt a hó a hegyekben, meglett egy lopott Audi

Megáll az ész: Elolvadt a hó a hegyekben, meglett egy lopott Audi

A hir­te­len me­le­ge­dés kö­vet­kez­té­ben el­ol­vadt a hó­ta­karó a he­gyek­ben...

Így emlékeztek meg a Tátrában elhunyt magyar hegymászóról

Így emlékeztek meg a Tátrában elhunyt magyar hegymászóról

Szeg­vári Zsolt hegy­má­szó a pén­te­ken tör­tént magas-tát­rai la­vina ál­do­zata.

FRISS HÍREK

Kiadták a vészjelzést, fagyos esővel jön az újabb havazás

Kiadták a vészjelzést, fagyos esővel jön az újabb havazás

Az erős szél még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást, és saj­nos a mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk.

Az erős szél még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást, és saj­nos a mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk.

Átláthatatlan köd telepszik az országra, de nem ez lesz a legrosszabb

Átláthatatlan köd telepszik az országra, de nem ez lesz a legrosszabb

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást! Eső, néhol hó is vár­ható.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást! Eső, néhol hó is vár­ható, de a hő­mér­sék­let ked­ve­zőb­ben ala­kul.

Újabb áldozata van a havazásnak, ezért halt meg a vágbesztercei nő

Újabb áldozata van a havazásnak, ezért halt meg a vágbesztercei nő

Éj­sza­kai mű­szak­ból ment haza a nő, ami­kor meg­tör­tént a ször­nyű tra­gé­dia.

A nagy hó után korcsolyapályává változik az egész ország

A nagy hó után korcsolyapályává változik az egész ország

A csü­tör­tök haj­nali mí­nu­szok után pén­te­ken is hideg lesz még.

A csü­tör­tök haj­nali mí­nu­szok után pén­te­ken is hideg lesz még.

Bekeményít a tél, nem csak havat hozhat az időjárás

Bekeményít a tél, nem csak havat hozhat az időjárás

Mar­káns hi­deg­front ér­ke­zik...

Mar­káns hi­deg­front ala­kítja ha­zánk idő­já­rá­sát az el­kö­vet­ke­zendő na­pok­ban, s va­lóra vál­hat az, ami­től a mun­kába in­du­lók tar­tot­tak.

Hétvégén havazhat, aztán jön a fagy

Hétvégén havazhat, aztán jön a fagy

Szom­ba­ton hi­deg­front ér­ke­zik a Kár­pát-me­den­cébe.

Ma és pén­te­ken szá­raz, de sze­les idő vár­ható. Szom­ba­ton hi­deg­front ér­ke­zik a Kár­pát-me­den­cébe, va­sár­napra az or­szág szá­mos pont­ján szá­mít­ha­tunk csa­pa­dékra is. Észak­ke­le­ten akár hó is be­bo­rít­hatja a tájat.

Ónos eső és hó: mutatjuk, hol lesz ma a legrosszabb a helyzet

Ónos eső és hó: mutatjuk, hol lesz ma a legrosszabb a helyzet

Mí­nu­szokra kell ké­szülni, a szél pedig to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Dur­vább mí­nu­szokra kell ké­szülni, a vi­ha­ros szél pedig csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Másodfokú riasztást adtak ki az ónos eső miatt

Másodfokú riasztást adtak ki az ónos eső miatt

Több me­gyé­ben is má­sod­fo­kúra emelte az ónos eső miatt ki­adott fi­gyel­mez­te­té­sét az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat csü­tör­tök dél­után.

Több me­gyé­ben is má­sod­fo­kúra emelte az ónos eső miatt ki­adott fi­gyel­mez­te­té­sét az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat csü­tör­tök dél­után.

Így éljük túl a karácsonyi őrületet!

Így éljük túl a karácsonyi őrületet!

Min­den össze­jött erre a hét­vé­gére: ma pél­dául mun­ka­nap lesz.

Min­den össze­jött erre a hét­vé­gére: szom­ba­ton mun­ka­nap lesz, meg­ér­ke­zik a hó, rá­adá­sul min­denki most akarja még be­sze­rezni az aján­dé­ko­kat! Ma és hol­nap meg­ro­ha­moz­zák a bol­to­kat.

Durva hidegfront közeleg, szélvihart és ónos esőt hoz

Durva hidegfront közeleg, szélvihart és ónos esőt hoz

Ugya­n­ak­kor a nap is elő­bú­jik!

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás, még ha­va­zás is elő­for­dul­hat. Ugya­n­ak­kor a nap is elő­bú­jik!

Gyerekek súlyos szánkóbalesete Gödöllőn, még a mentő is elakadt

Gyerekek súlyos szánkóbalesete Gödöllőn, még a mentő is elakadt

Gyer­me­kek szen­ved­tek szán­kó­bal­ese­tet va­sár­nap Gö­döllő kül­te­rü­le­tén.

Gyer­me­kek szen­ved­tek szán­kó­bal­ese­tet va­sár­nap Gö­döllő kül­te­rü­le­tén.

Baljós ónos eső és hóvihar, dermesztő meglepetést tartogat az időjárás

Baljós ónos eső és hóvihar, dermesztő meglepetést tartogat az időjárás

Hi­deg­front halad át fö­löt­tünk, amely erős, sü­vítő sze­let hoz a hideg idő­ben.

Hi­deg­front halad át fö­löt­tünk, amely erős, sü­vítő sze­let hoz a hideg idő­ben. De nem ez lesz a leg­rosszabb!

Riasztást adtak ki a durva ónos eső miatt, aztán jön a havazás

Riasztást adtak ki a durva ónos eső miatt, aztán jön a havazás

Nap­köz­ben is marad a hűvös idő, sőt he­lyen­ként az erős szél­lel is meg kell küz­deni.

Nap­köz­ben is marad a hűvös idő, sőt he­lyen­ként az erős szél­lel is meg kell küz­deni.

Minden a nyakunkba szakad, jön a hó és az ónos eső

Minden a nyakunkba szakad, jön a hó és az ónos eső

Ma to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete.

Ma to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, és a szél még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást. Észa­kon és észak­ke­le­ten lesz a leg­hi­de­gebb.

Egyre több helyen van hótakaró, már Dobogókő is fehér

Egyre több helyen van hótakaró, már Dobogókő is fehér

A hó­esés kö­ze­le­dik a fő­vá­ros felé.

Már nem csak Kék­es­te­tőt bo­rítja pár cen­tis hó­ta­karó, ahol éj­szaka óta ha­va­zik, egyre több he­lyen bo­rítja a tájat hó­le­pel. A hó­esés kö­ze­le­dik a fő­vá­ros felé.

Hóhelyzet: a Kékesen már szánkózhatunk

Hóhelyzet: a Kékesen már szánkózhatunk - KÉPEKKEL

A Mát­rá­ban és a Bükk­ben akár már szán­kóz­hat­nak is a bát­rab­bak.

Még né­hány nap hát­ra­van az ősz­ből, ám or­szág­szerte több he­lyen már ha­va­zik. A Mát­rá­ban és a Bükk­ben akár már szán­kóz­hat­nak is a bát­rab­bak.

Lecsapott az országra a hó, Budapest sem ússza meg szárazon

Lecsapott az országra a hó, Budapest sem ússza meg szárazon

Három hete még pó­ló­ban sza­lad­gál­tunk az utcán, idén korán kö­szönt be a tél. A me­te­o­ro­ló­gia fi­gyel­mez­tet.

Óriás felhőtömb nyomul felénk fagyott csapadékkal, durva havazás jön

Óriás felhőtömb nyomul felénk fagyott csapadékkal, durva havazás jön

Ele­inte a he­gyek­ben, majd a sík­vi­dé­ken in­dul­hat meg a hó­esés.

Ele­inte a he­gyek­ben, majd a sík­vi­dé­ken in­dul­hat meg a hó­esés.

Te is fehér karácsonyban reménykedsz? Nagy hírünk van!

Te is fehér karácsonyban reménykedsz? Nagy hírünk van!

A meg­fi­gye­lé­sek alap­ján már ki­kö­vet­kez­tet­het­jük, mi vár ránk az ün­ne­pek­kor. Meg fogsz le­pődni!

Bekeményít a tél, ide adtak ki riasztást a havazás miatt

Bekeményít a tél, ide adtak ki riasztást a havazás miatt

Egy cik­lon hoz je­len­tős csa­pa­dé­kot.

Egy cik­lon hoz je­len­tős csa­pa­dé­kot: lesz, ahol esőre kell ké­szülni a borús, hideg idő­ben. Sok­felé élénk, erős lesz a szél.

Lerántjuk a leplet: kiderült, idén lesz-e fehér karácsony

Lerántjuk a leplet: kiderült, idén lesz-e fehér karácsony

A me­te­o­ro­ló­gia már meg­jó­solta az ün­nepi idő­já­rást - leg­alábbis a je­len­legi állás sze­rint.

Már meg­jó­sol­ták az ün­nepi idő­já­rást - leg­alábbis a je­len­legi állás sze­rint. Az utóbbi évek nem vol­tak túl sze­ren­csé­sek.

Vészjelzést kapott az ország, itt kell vigyázni a szélviharral és hóval

Vészjelzést kapott az ország, itt kell vigyázni a szélviharral és hóval

Az összes me­gyére ki­adta a fi­gyel­mez­te­tést a me­te­o­ro­ló­gia. Mu­tat­juk, mire kell még ké­szülni!

Az összes me­gyére ki­adta a fi­gyel­mez­te­tést a me­te­o­ro­ló­gia. Mu­tat­juk, mire kell még ké­szülni!

Bekeményít a tél, ekkor jön baljós ónos és fagyott esővel a havazás

Bekeményít a tél, ekkor jön baljós ónos és fagyott esővel a havazás

Egy vá­rat­lan hi­deg­front teszi tönkre az eddig kel­le­mes, ta­va­szias időt. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Erre készülj, baljós ónos esővel érkezik a szélvihar

Erre készülj, baljós ónos esővel érkezik a szélvihar

Több fron­ton támad az idő­já­rás.

Ez­út­tal több fron­ton támad az idő­já­rás, az ég is meg­dör­ren­het. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz!

Nem hiszed el, milyen időjárás van Dél-Afrikában

Nem hiszed el, milyen őrületes időjárás uralkodik most Dél-Afrikában

Amíg ha­zánk­ban szo­kat­lan for­ró­ság ural­ko­dott még a nyár végén is, addig a világ másik pont­ján esik a hó. Hóban köz­le­ked­nek a zsi­rá­fok.

Amíg ha­zánk­ban szo­kat­lan for­ró­ság­gal ta­rolt a nyár még az utolsó he­te­i­ben is, addig tő­lünk jóval dé­lebbre, a világ másik pont­ján sza­kad a hó Dél-Af­ri­ká­ban. Hóban trap­pol­nak a zsi­rá­fok és ele­fán­tok a ter­mé­szet­ben.

Fagyott esővel jön a hó és a baljós ónos eső, erre készülj

Fagyott esővel jön a hó és a baljós ónos eső, erre készülj

A tél ismét ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het. Mu­tat­juk, mi­lyen időre szá­mít­hatsz!

A tél ismét ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het. Mu­tat­juk, mi­lyen időre szá­mít­hatsz!

Csukott szemmel csókolja szerelmét Fucsovics Marci

Csukott szemmel csókolja szerelmét Fucsovics Marci

A sé­rü­lés­sel küzdő te­ni­szező meny­asszo­nya kar­ja­i­ban pró­bálja túl­élni a hi­de­get.

Kemény mínuszok érkeznek - mutatjuk, hol csap le a havazás és a fagy

Kemény mínuszok érkeznek - mutatjuk, hol csap le a havazás és a fagy

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás, több­féle csa­pa­dékra is ké­szülni kell.

Kritikus a hó és fagy: Nyugat-Magyarország összeomlik, kiadták a riasztást!

Kritikus a hó és fagy: Nyugat-Magyarország összeomlik, kiadták a riasztást!

Ext­rém hi­degre, hó­fú­vá­sokra és hó­tor­la­szokra kell ké­szülni.

Ext­rém hi­degre, hó­fú­vá­sokra és hó­tor­la­szokra kell ké­szülni. Nem ke­gyel­mez az idő­já­rás.

Most igazán örülhetnek a magyar sípályákon

Most igazán örülhetnek a magyar sípályákon

A sí­e­lés és szán­kó­zás sze­rel­me­se­i­nek ked­ve­zett ez a hét­vége, meg­tel­tek a hazai he­gyek, sí- és szán­kó­pá­lyák.

A sí­e­lés és szán­kó­zás sze­rel­me­se­i­nek ked­ve­zett ez a hét­vége, meg­tel­tek a hazai he­gyek, sí- és szán­kó­pá­lyák. Mát­ra­szent­ist­ván­ban szik­rázó nap­sü­tés­ben él­vez­het­ték a havat a ki­rán­du­lók. A Ri­post ki­de­rí­tette, med­dig tart az idei sí­sze­zon!

Jobb lesz otthon maradni, kegyetlen idő jön!

Jobb lesz otthon maradni, kegyetlen idő jön!

Az első ta­va­szi hét­vé­gére egy­előre még várni kell, csú­nya idő­vel bú­csú­zik a tél.

Az első ta­va­szi hét­vé­gére egy­előre még várni kell, csú­nya idő­vel bú­csú­zik a tél.

Több fronton támad az időjárás, ide adtak ki vészjelzést

Több fronton támad az időjárás, ide adtak ki vészjelzést

Hó, eső és szél is jön.

Hóval és eső­vel is meg kell küz­de­nünk a ködös idő­ben. A szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Hó és eső nehezíti meg a napot az átláthatatlan ködben

Hó és eső nehezíti meg a napot az átláthatatlan ködben

Meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

Bár a té­lies idő­től még min­dig nem sza­ba­du­lunk, kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

Kemény mínuszok jönnek - mutatjuk, hol lesz fagy és havazás

Kemény mínuszok jönnek - mutatjuk, hol lesz fagy és havazás

Meg­mu­tatja igazi arcát a tél.

A kö­vet­kező na­pok­ban még to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, meg­mu­tatja igazi arcát a tél.

Kemény mínuszokkal indul a reggel, aztán jön a meglepetés

Kemény mínuszokkal indul a reggel, aztán jön a meglepetés

Vál­to­zást hoz az idő­já­rás.

Der­mesz­tően in­dul­nak a kö­vet­kező napok, de dél­után már kel­le­mes vál­to­zást hoz az idő­já­rás.

Egy ciklon érezteti hatását, lehangoló idővel indul a hét

Egy ciklon érezteti hatását, lehangoló idővel indul a hét

Leg­na­gyobb bá­na­tunkra vissza­tér­nek a der­mesztő mí­nu­szok, va­la­mint jön az eső és a hó.

Leg­na­gyobb bá­na­tunkra vissza­tér­nek a der­mesztő mí­nu­szok, va­la­mint jön az eső és a hó.

Fordulatot hoz a tél, összecsapnak az elemek

Fordulatot hoz a tél, összecsapnak az elemek

Erre ké­szülj!

Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban!

Minden a nyakunkba szakad hétvégén, mutatjuk a rizikós területeket

Minden a nyakunkba szakad hétvégén, mutatjuk a rizikós területeket

A kö­vet­kező na­pok­ban még min­dig el­ered­het a hó, de néhol havas esőre kell ké­szülni.

Íme a veszélyzónák: itt várható ónos eső és hóvihar

Íme a veszélyzónák: itt várható ónos eső és hóvihar

Ki­ad­ták a ri­asz­tást, az elő­re­jel­zé­sek sze­rint több fron­ton támad az idő­já­rás.

Ki­ad­ták a ri­asz­tást, az elő­re­jel­zé­sek sze­rint több fron­ton támad az idő­já­rás. Jön­nek a mí­nu­szok a sze­les idő­ben!

Kritikus a hóhelyzet: összeomlik Nyugat-Magyarország

Kritikus a hóhelyzet: összeomlik Nyugat-Magyarország

Tel­jes a káosz az or­szág nyu­gati fe­lé­ben a ha­va­zás miatt. Ba­le­se­tek, út­le­zá­rá­sok, ve­szé­lyes sza­ka­szok.

Tel­jes a káosz az or­szág nyu­gati fe­lé­ben a ha­va­zás miatt. Ba­le­se­tek, út­le­zá­rá­sok, ve­szé­lyes sza­ka­szok.

Országos hóhelyzet: döntött a katasztrófavédelem

Országos hóhelyzet: döntött a katasztrófavédelem

A szom­ba­ton le­esett hó­mennyi­ség még va­sár­nap is okoz fenn­aka­dá­so­kat, de a gye­re­kek örül­nek az igazi tél­nek.

Kiadták a riasztást: hóvihar és eső mossa el a hétvégét

Kiadták a riasztást: hóvihar és eső mossa el a hétvégét

A mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell!

A mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell a sze­les, csa­pa­dé­kos idő­ben. Mu­tat­juk, hogy hol mire kell ké­szülni!

Riasztást kapott az ország, rendkívüli ónos és fagyott eső közeleg

Riasztást kapott az ország, rendkívüli ónos és fagyott eső közeleg

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint több fron­ton támad az idő­já­rás.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint több fron­ton támad az idő­já­rás: a sok eső mel­lett hóra és erős szélre is ké­szülni kell.

Kiadták a vészjelzést: kínzó csavarral tör ránk a viharzóna

Kiadták a vészjelzést: kínzó csavarral tör ránk a viharzóna

A vi­ha­ros szél­ben sok esőre és ha­va­zásra is szá­mí­tani kell. Mu­tat­juk, mit ígér az elő­re­jel­zés!

A vi­ha­ros szél­ben sok esőre és ha­va­zásra is szá­mí­tani kell. Mu­tat­juk, mit ígér az elő­re­jel­zés!

Meglepő változás kíséri a havazást, erre készülj

Meglepő változás kíséri a havazást, erre készülj

Las­san fel­me­leg­szik a le­vegő.

Csü­tör­tö­kön dél­után­tól egyre job­ban fel­me­leg­szik a le­vegő, de addig még tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket az idő­já­rás.

Közölte a meteorológia: veszélyes ónos esővel jön a havazás

Közölte a meteorológia: veszélyes ónos esővel jön a havazás

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás. Jó hír vi­szont, hogy gyak­ran elő­bú­jik a nap!

Mutatjuk, mikor jön a hidegfront: havazást hoz a dermesztő hideg

Mutatjuk, mikor jön a hidegfront: havazást hoz a dermesztő hideg

Saj­nos nem so­káig tart már az enyhe tél, ha­ma­ro­san be­ke­mé­nyít az idő­já­rás.

Saj­nos nem so­káig tart már az enyhe tél, ha­ma­ro­san be­ke­mé­nyít az idő­já­rás.

Figyelmeztet a meteorológia: havazással érkeznek a mínuszok

Figyelmeztet a meteorológia: havazással érkeznek a mínuszok

A borús idő­höz pára és köd is tár­sul hét­vé­gén.

A borús idő­höz pára és köd is tár­sul hét­vé­gén. A vi­ha­ros szél pedig csak még to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Kiadták a riasztást: veszélyes ónos esővel jön a dermesztő hideg

Kiadták a riasztást: veszélyes ónos esővel jön a dermesztő hideg

Na­gyon vi­gyázz a csú­szós uta­kon! Saj­nos a hótól és az erős szél­től sem sza­ba­du­lunk a mí­nu­szok­ban.

Na­gyon vi­gyázz a csú­szós uta­kon! Saj­nos a hótól és az erős szél­től sem sza­ba­du­lunk a mí­nu­szok­ban.

Megőrült az időjárás, jön az év lehűlése

Megőrült az időjárás, jön az év lehűlése

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre der­mesz­tőbb időre kell ké­szülni.

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre der­mesz­tőbb időre kell ké­szülni. A hótól és a szél­től sem sza­ba­du­lunk!

Nem várt idő ront ránk hétvégén, jön a kíméletlen tél

Nem várt idő ront ránk hétvégén, jön a kíméletlen tél

Ha­va­zás­sal jön­nek a mí­nu­szok!

Most meg­mu­tatja igazi arcát az idő­já­rás, és ebben saj­nos nem lesz kö­szö­net. Ha­va­zás­sal jön­nek a mí­nu­szok!

Közölte a meteorológiai: durva ónos esővel jön az újabb lehűlés

Közölte a meteorológiai: durva ónos esővel jön az újabb lehűlés

Na­gyon vi­gyázz a csú­szós uta­kon, az idő­já­rás most ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­rem­het. És ez még nem min­den!

Lefotózták Lagzi Lajcsi lányát: mesés helyen lazít

Lefotózták Lagzi Lajcsi lányát: mesés helyen lazít

Ga­lam­bos Bogi egy oszt­rák te­le­pü­lést vá­lasz­tott ki­kap­cso­ló­dá­sá­nak hely­szí­néül.

Ga­lam­bos Bogi egy oszt­rák te­le­pü­lést vá­lasz­tott ki­kap­cso­ló­dá­sá­nak hely­szí­néül.

Bekeményít a tél, jönnek az eddigi legdurvább mínuszok

Bekeményít a tél, jönnek az eddigi legdurvább mínuszok

Na­gyon vi­gyázz!

Na­gyon vi­gyázz! A párás, ködös reg­ge­lek ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het­nek a köz­le­ke­dés­ben.

Minden a nyakunkba szakad: fagyos eső és hó tör ránk a hétvégén

Minden a nyakunkba szakad: fagyos eső és hó tör ránk a hétvégén

Saj­nos a kö­vet­kező na­pok­ban a mí­nu­szok­tól és a vi­ha­ros szél­től sem sza­ba­du­lunk. Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Drasztikus lehűléssel folytatódik a hét, nem ússzuk meg ennyivel

Drasztikus lehűléssel folytatódik a hét, nem ússzuk meg ennyivel

A kö­vet­kező na­pok­ban be­ke­mé­nyít az idő­já­rás, és a hi­deg­ben sok esőre és hóra is ké­szülni kell.

Be­ke­mé­nyít az idő­já­rás, és a hi­deg­ben sok esőre és hóra is ké­szülni kell.

Többféle riasztást kapott az ország: hidegfronttal keményít be a tél

Többféle riasztást kapott az ország: hidegfronttal keményít be a tél

A me­te­o­ro­ló­gu­sok nem sok jót ígér­nek hét­vé­gére.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező na­pok­ban ha­va­zás is ér­ke­zik a der­mesztő mí­nu­szok­kal.

Újabb hidegfront tör be az országba, rendkívüli időt hoz

Újabb hidegfront tör be az országba, rendkívüli időt hoz

Mu­tat­juk, hol kell hóra ké­szülni!

Mu­tat­juk, hogy a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint hol kell hóra és esőre ké­szülni! A szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Kettészakad az ország: elmossa a pénteket az eső, kiadták a riasztást

Kettészakad az ország: elmossa a pénteket az eső, kiadták a riasztást

Újabb hi­deg­front kö­ze­leg az or­szág felé, amely na­gyon le­hűti a le­ve­gőt.

Újabb hi­deg­front kö­ze­leg az or­szág felé, amely le­hűti a le­ve­gőt és más kel­le­met­len­sé­ge­ket is hoz ma­gá­val.

Bekeményít az időjárás, veszélyes ónos esővel jön a havazás

Bekeményít az időjárás, veszélyes ónos esővel jön a havazás

Erős szélre és mí­nu­szokra kell ké­szülni, de még ennyi­vel sem ússzuk meg!

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint erős szélre és mí­nu­szokra kell ké­szülni, de még ennyi­vel sem ússzuk meg!

Ónos eső tör be az országba, íme a veszélyzónák

Ónos eső tör be az országba, íme a veszélyzónák

De jó hí­rünk is van!

A der­mesztő hideg mel­lett a hóval és ez eső­vel is meg kell küz­de­nünk az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. De jó hí­rünk is van!

Kiadták a riasztást: dermesztő faggyal jön az év lehűlése

Kiadták a riasztást: dermesztő faggyal jön az év lehűlése

Hónál és szél­nél is rosszabb kö­ze­leg...

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a hóval és az erős szél­lel kell meg­küz­de­nünk. Saj­nos, még ezek­nél is rosszabb me­te­o­ro­ló­giai je­len­ség vár ránk.

Újabb fordulatot hoz az időjárás, ez jön az ónos eső után

Újabb fordulatot hoz az időjárás, ez jön az ónos eső után

A kö­vet­kező na­pok­ban esőre és hóra kell ké­szülni. Saj­nos, az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a szél­vi­ha­rok­tól sem sza­ba­du­lunk.

A kö­vet­kező na­pok­ban esőre és hóra kell ké­szülni. Saj­nos, az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a szél­vi­ha­rok­tól sem sza­ba­du­lunk. A csú­nyáb­bik arcát mu­tatja a tél. A lég­moz­gás miatt még el­vi­sel­he­tet­le­nebb­nek érez­zük a cudar időt. Öl­töz­zünk ré­te­ge­sen, vi­sel­jünk, sálat, kesz­tyűt, sap­kát!

Megérkeztek az első felvételek, országszerte havazik

Megérkeztek az első felvételek, országszerte havazik

Saj­nos még a leg­több he­lyen nem marad meg a hó, de már sok he­lyen ha­tal­mas pely­hek­kel hull az égből.

Saj­nos még a leg­több he­lyen nem marad meg a hó, de már sok he­lyen ha­tal­mas pely­hek­kel hull az égből.

Hihetünk a jóslatnak? Ma kiderül, hogy fehér karácsonyunk lesz-e

Hihetünk a jóslatnak? Ma kiderül, hogy fehér karácsonyunk lesz-e

Fon­tos nap a mai, nem mind­egy ugyanis, hogy ma mi­lyen időnk lesz. Be­fo­lyá­solja a ka­rá­cso­nyi idő­já­rást!

Fon­tos nap a mai, nem mind­egy ugyanis, hogy mi­lyen időnk lesz. Be­fo­lyá­solja a ka­rá­csonyt!

Riasztást adtak ki: kíméletlen hidegfronttal jön a hóvihar

Riasztást adtak ki: kíméletlen hidegfronttal jön a hóvihar

Hét­vé­gén saj­nos esőre, hóra, sőt erős szélre is ké­szülni kell. Rá­adá­sul a ködös reg­ge­lek­től sem sza­ba­du­lunk.

Bekeményít az idő, hóvihar csap le ránk

Bekeményít az időjárás, hóvihar csap le ránk a ködös időben

Több kel­le­met­len­ség­gel is szá­molni kell.

A kö­vet­kező na­pok­ban meg­mu­tatja té­lies arcát az idő­já­rás. Több kel­le­met­len­ség­gel is szá­mol­nunk kell.

Szemet gyönyörködtető a Mátra - Fotók a hóesésről

Szemet gyönyörködtető a Mátra - Fotók a hóesésről

Úgy tűnik, már no­vem­ber­ben be­kö­szön­tött a tél a Mát­rá­ban. Ismét hó bo­rítja a he­gyet!

Megbolondult az időjárás, ma minden a nyakunkba szakad

Megbolondult az időjárás, ma minden a nyakunkba szakad

Eső, sőt hó is eshet, de még ennyi­vel sem ússzuk meg! Der­mesztő időre kell ké­szülni.

Közölte a meteorológia: jön az első hó, és kiderült, milyen telünk lesz

Közölte a meteorológia: jön az első hó, és kiderült, milyen telünk lesz

Kí­mé­let­len hi­deg­front tart fe­lénk, amely a le­hű­lés­sel együtt el­hozza az első ha­va­zást is.