CÍMKE: 'hízás'

Mi történt a sztármami testével? Durván megváltozott

Mi történt a sztármami testével? Durván megváltozott

Je­len­leg töb­bet nyom, mint ter­he­sen, és ezen nem is ter­vez egy­ha­mar vál­toz­tatni.

Így vág vissza a fanyalgóknak Weisz Fanni

Így vág vissza a fanyalgóknak Weisz Fanni

Nem lehet min­den­ki­nek meg­fe­lelni, s talán nem is kell. Weisz Fanni az utób­bira sza­vaz.

Nem lehet min­den­ki­nek meg­fe­lelni, s talán nem is kell. Weisz Fanni pél­dául az utób­bira sza­vaz. Az ano­re­xi­á­val vá­dolt szép­ség gon­dolt egy na­gyot...

5 nappal az esküvő előtt ezért dobta ki menyasszonyát a bunkó férfi

5 nappal az esküvő előtt ezért dobta ki menyasszonyát a bunkó férfi

Naná, hogy SMS-ben kö­zölte pár­já­val a le­sújtó hírt.

Naná, hogy SMS-ben kö­zölte pár­já­val a le­sújtó hírt rák­be­teg pár­já­val a pa­raszt pasi.

Bea asszony megmutatta: Felszaladt rá pár kiló

Bea asszony megmutatta: Felszaladt rá pár kiló

Győ­zike fe­le­sége nem tit­kolja, elő­sze­re­tet­tel hó­dolt az evés szen­ve­dé­lyé­nek az utóbbi he­tek­ben. Így fest most!

Győ­zike fe­le­sége nem tit­kolja, elő­sze­re­tet­tel hó­dolt az evés szen­ve­dé­lyé­nek az utóbbi he­tek­ben. Így fest most!

Sokkot kapsz, ha meglátod, miként alakult át a sztárszínész

Sokkot kapsz, ha meglátod, miként alakult át a sztárszínész az évek során

Ch­ris­tian Bale egy­sze­rűen nem ismer le­he­tet­lent, ha a teste át­vál­toz­ta­tá­sá­ról van szó.

Abbahagyta a diétát Gáspár Evelin, megmutatta, mennyit hízott

Abbahagyta a diétát Gáspár Evelin, megmutatta, mennyit hízott

Győ­zike na­gyob­bik lánya az év vé­gére tel­je­sen el­ha­nya­golta a di­é­tát.

Győ­zike na­gyob­bik lánya az év vé­gére tel­je­sen el­ha­nya­golta a di­é­tát. Ennek meg is lett az ered­mé­nye.

Felvállalta, ezért hízott meg Farkas Alexa

Felvállalta, ezért hízott meg Farkas Alexa

Meg­mu­tatta plusz­ki­lóit.

A Csak show és más semmi sztárja nem ta­kar­gatja magát. Meg­mu­tatta plusz­ki­lóit.

Kitálalt a problémákról, ezért nem fekszik le párjával a TV2 sztárja

Kitálalt a problémákról, ezért nem fekszik le párjával a TV2 sztárja

A mű­sor­ve­zető el­dön­tötte, hogy addig nem bújik ágyba ked­ve­sé­vel, amed­dig az le nem adja a fel­gyü­lem­lett súly­fe­les­le­gét.

Teljesen felismerhetetlen: óriási lett a 38 éves sztármami terhespocakja

Teljesen felismerhetetlen: óriási lett a 38 éves sztármami terhespocakja

Nem szá­mol­gatja a ka­ló­ri­á­kat.

A szexi sző­ke­ség egy­ál­ta­lán nem szá­mol­gatja a ka­ló­ri­á­kat, ha vá­ran­dós.

Sokkoló diagnózis: komoly betegséggel küzd Palotás Petra

Sokkoló diagnózis: komoly betegséggel küzd Palotás Petra

Nem vé­let­le­nül ke­rülte el a ka­me­rá­kat a nép­szerű tévés. Most el­mondta az okát.

Nem vé­let­le­nül ke­rülte el a ka­me­rá­kat a nép­szerű tévés. Most el­mondta az okát.

Alaposan meghízott mindenki kedvenc énekese

Alaposan meghízott mindenki kedvenc énekese

Mé­re­tes po­ca­kot eresz­tett.

A vi­lág­hírű éne­kes­nek a jelek sze­rint nincs sok ideje az edzésre, mert mé­re­tes po­ca­kot eresz­tett.

Mellvillantással oldotta gátlásait a TV2 sztárja

Mellvillantással oldotta gátlásait a TV2 sztárja

Me­gyeri Csilla már nem tenne ilyet.

Me­gyeri Csilla nem tit­kolja, hogy a fo­gam­zás­gát­ló­tól hí­zott meg ko­ráb­ban. Ezért abban az idő­ben na­gyon ki­vá­gott fel­ső­ket hor­dott, így kom­pen­zált.

Minden nap szenvedés: Pokollá tette a nő életét a fogamzásgátló!

Minden nap szenvedés: Pokollá tette a nő életét a fogamzásgátló!

El­vi­sel­he­tet­len szen­ve­dést kell át­él­nie az anyu­ká­nak min­den egyes nap.

El­vi­sel­he­tet­len szen­ve­dést kell át­él­nie az anyu­ká­nak min­den egyes nap. Az auszt­rál nőnél durva mel­lék­ha­tá­sok­kal járt a spi­rál be­ül­te­tése.

Jó híreket hoztunk a nagybeteg Boros Lajosról

Jó híreket hoztunk a nagybeteg Boros Lajosról

A 71 éves rá­diós nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül. Szív­mű­tétre vár. Bízik a leg­job­bak­ban.

A 71 éves rá­diós nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül. Szív­mű­tétre vár. Bízik a leg­job­bak­ban.

Kitálalt eltitkolt szeretőjéről Molnár Anikó, durva, amiket mondott

Kitálalt eltitkolt szeretőjéről Molnár Anikó, durva, amiket mondott

Az egy­kori va­ló­ság­show-hős végre úgy néz tü­körbe, hogy elé­ge­dett ma­gá­val.

Az egy­kori va­ló­ság­show-hős végre úgy néz tü­körbe, hogy elé­ge­dett ma­gá­val. Végre le­fo­gyott.

Mi történt a gyönyörű színésznővel? Ez áll a hirtelen hízás hátterében

Mi történt a gyönyörű színésznővel? Ez áll a hirtelen hízás hátterében

Az Oscar-díjas szí­nésznő az Ins­tag­ra­mon kö­zölte ra­jon­gó­i­val, hogy mi­lyen vál­to­zá­son megy ke­resz­tül.

Emilio lebukott! Az énekes ismét bűnbe esett!

Emilio lebukott! Az énekes ismét bűnbe esett!

A ze­nész eddig igye­ke­zett tar­tani a fo­gyó­kú­rá­ját, de mégis plusz ki­ló­kat sze­dett fel...

Gáspár Győző hízott a fogyókúrája alatt!

Gáspár Győző hízott a fogyókúrája alatt!

Győ­zike ja­nu­ár­ban el­dön­tötte, hogy lead né­hány kilót...

Győ­zike ja­nu­ár­ban el­dön­tötte, hogy lead né­hány kilót, de ál­lí­tása sze­rint na­gyon rosszul halad a célja el­éré­sé­ben! Sze­rinte kö­vé­rebb, mint előtte volt...

Kulcsár Edina komoly problémával küzd!

Kulcsár Edina komoly problémával küzd!

Edina éle­tét tel­je­sen fel­for­gatta a ter­hes­ség! A szép­ség­ki­rálynő alakja ro­ha­mo­san vál­to­zik, ezért min­den nap gon­dot okoz szá­mára az öl­töz­kö­dés!

A szép­ség­ki­rálynő alakja ro­ha­mo­san vál­to­zik, ezért min­den nap ezek­kel a gon­dok­kal küzd...

Nem ismerték fel rajongói Vámos Erikát: Mi történt az arcával?

Nem ismerték fel rajongói Vámos Erikát: Mi történt az arcával?

Meg­lepő fotót kap­tunk.

Meg­lepő fotót küld­tek el szer­kesz­tő­sé­günkbe a Több mint TestŐr csi­nos há­zi­gaz­dá­já­ról.

Drámai diagnózis: Képtelenek megműteni az orvosok Boros Lajost

Drámai diagnózis: Képtelenek megműteni az orvosok Boros Lajost

A mű­sor­ve­ze­tő­nek szív­rit­mus-sza­bá­lyo­zót kell hor­da­nia. De újabb ope­rá­ció várna rá.

Kulcsár Edina ismét megmutatta, hogy ő sem tökéletes!

Kulcsár Edina ismét megmutatta, hogy ő sem tökéletes!

Kul­csár Edina 10 kilót hí­zott, mióta ha­za­tért Ázsi­á­ból. Edina az in­ter­ne­ten tette közzé re­tu­sá­lat­lan fo­tó­ját.

Kul­csár Edina 10 kilót hí­zott, mióta ha­za­tért Ázsi­á­ból. Edina az in­ter­ne­ten tette közzé re­tu­sá­lat­lan fo­tó­ját.

Kínos, kamerák előtt derült fény Gáspár Bea függőségére

Kínos, kamerák előtt derült fény Gáspár Bea függőségére

Gás­pár Bea rég­óta sze­retne le­fogyni.

Gás­pár Bea rég­óta sze­retne le­fogyni, de eddig saj­nos nem si­ke­rült neki. Ki­de­rült, mi aka­dá­lyozza Győ­zike nejét.

Kőkeményre gyúrt fenekét mutogatja a neten Tóth Gabi

Kőkeményre gyúrt fenekét mutogatja a neten Tóth Gabi

Az éne­kesnő edzeni kez­dett.

Az éne­kesnő sza­kí­tása után ki­csit el­en­gedte magát, fel­sze­dett pár kilót. Mi­köz­ben nő­vére, Tóth Vera lát­vá­nyo­san le­fo­gyott ő ki­csit ki­ke­re­ke­dett.

Fogyókúrába kezdett Gregor Bernadett!

Fogyókúrába kezdett Gregor Bernadett!

A szí­nésznő sze­rette volna ki­él­vezni a ka­rá­csony min­den pil­la­na­tát! Nem ve­tette meg a finom, ám hiz­laló fa­la­to­kat sem!

A szí­nésznő sze­rette volna ki­él­vezni a ka­rá­csony min­den pil­la­na­tát! Nem ve­tette meg a finom, ám hiz­laló fa­la­to­kat sem!

Egészen bizarr hatása van ennek a sörnek

Egészen bizarr hatása van ennek a sörnek

Jelen állás sze­rint ettől a sör­faj­tá­tól mel­le­ket ereszt­het­nek a férfiak.

Jelen állás sze­rint egy bi­zo­nyos tí­pusú sör­faj­tá­tól mel­le­ket ereszt­het­nek a férfiak.

Felháborodott a magyar énekesnő, nekitámadtak a neten

Felháborodott a magyar énekesnő, nekitámadtak a neten

Judyt kö­vér­nek ti­tu­lál­ták.

Judy ar­cá­ról kevés do­log­gal lehet le­tö­rölni a mo­solyt, de leg­utóbb dup­lán meg­bán­tot­ták. Ott ta­lál­ták el, ahol na­gyon fáj neki.

Itt a megoldás, hogy ne szedj fel mindig pár kilót, ha pihenni mész

Itt a megoldás, hogy ne szedj fel mindig pár kilót, ha pihenni mész

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy plusz ki­lók­kal ér­ke­zel vissza a nya­ra­lás vagy egy well­ness­hét­vége után?

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy plusz ki­lók­kal ér­ke­zel vissza a nya­ra­lás vagy egy well­ness­hét­vége után? Habár egy vagy két ilyen meg­en­ge­dős al­ka­lom­mal még va­ló­szí­nű­leg nem fogsz lát­vá­nyo­san el­hízni, de azért ér­de­mes oda­fi­gyelni az ét­ke­zésre.

Felismerhetetlenné hízott Batman

Felismerhetetlenné hízott Batman

Az Oscar-díjas Ch­ris­tian Bale újabb durva át­ala­ku­lá­son esett át, és szinte fel sem is­merni már Bat­man egy­kori meg­for­má­ló­ját.

Az Oscar-díjas Ch­ris­tian Bale újabb durva át­ala­ku­lá­son esett át, és szinte fel sem is­merni már Bat­man egy­kori meg­for­má­ló­ját.

Szomorú! Alig ismerni rá Eva Longoriára!

Szomorú! Alig ismerni rá Eva Longoriára!

Az egész világ láz­ban ég, oly­annyira, hogy Eva Lon­go­ria szó­vi­vő­jé­nek is meg kel­lett ma szó­lal­nia baba-ügy­ben. Eva Lon­go­ri­á­ról egy brit lap fo­tósa ké­szí­tett hi­he­tet­len fény­ké­pe­ket.

Az egész világ láz­ban ég. Eva Lon­go­ri­á­ról egy brit lap fo­tó­sá­nak si­ke­rült hi­he­tet­len fény­ké­pe­ket ké­szí­te­nie. Hi­he­tet­len a vál­to­zás.

Durva fotó: Mi történt a 31 éves Lindsay Lohan testével?

Durva fotó: Mi történt a 31 éves Lindsay Lohan testével?

Óri­ási vi­hart ka­vart a für­dő­ru­hás kép.

Óri­ási vi­hart ka­vart a Gö­rög­or­szág­ban pi­henő sztár für­dő­ru­hás fo­tója!

Döbbenetes képek! 100 kilósra hízott Mariah Carey!

Döbbenetes képek! 100 kilósra hízott Mariah Carey!

Nem tud le­állni.

Ma­riah Carey egyre gyak­rab­ban sze­re­pel a cím­la­po­kon és saj­nos nem a szak­mai si­ke­reit ün­nepli a világ. El­fe­lej­tett dal­szö­ve­gek, most meg a hízás.

Szűcs Judith: Kövérebben akarok hazatérni a görög nyaralásomról!

Szűcs Judith: Kövérebben akarok hazatérni a görög nyaralásomról!

Bár a de­ko­ra­tív éne­kesnő bom­ba­for­má­ban van, még­sem elé­ge­dett alak­já­val!

Durva támadások érik pluszkilói miatt a dögös modellt

Durva támadások érik pluszkilói miatt a dögös modellt

A 37 éves mo­dell tel­je­sen meg­vál­to­zott. Míg ő büsz­kén vál­lalja a vál­to­zást, ra­jon­góit el­ke­se­rí­tet­ték a lá­tot­tak.

A 37 éves mo­dell tel­je­sen meg­vál­to­zott. Míg ő büsz­kén vál­lalja a vál­to­zást, ra­jon­góit el­ke­se­rí­tet­ték a lá­tot­tak.

Koraszülött fiáról vallott Erdei Zsolt: végre jó híreket hozott

Koraszülött fiáról vallott Erdei Zsolt: végre jó híreket hozott

Végre fel­lé­le­gez­het a csa­lád.

A több­he­tes meg­pró­bál­ta­tá­sok után végre fel­lé­le­gez­het Erdei Zsolt és csa­ládja.

Tóth Gabi szexis, mellrázós videójától felforr a véred

Tóth Gabi szexis, mellrázós videójától felforr a véred

Sokan kri­ti­zál­ták túl­sú­lya miatt.

Sok kri­tika érte az utóbbi idő­ben az éne­kes­nőt, mi­sze­rint ki­csit ki­ke­re­ke­dett. Tóth Gabi most meg­mu­tatta, hogy rö­vid­nad­rág­ban és bi­ki­ni­fel­ső­ben is jól néz ki.

Bizarr betegségtől hízott meg Robbie Williams

Bizarr betegségtől hízott meg Robbie Williams

Az éne­kes az utóbbi he­tek­ben ala­po­san ki­ke­re­ke­dett, és ennek most el­árulta nem min­den­napi okát.

Az éne­kes az utóbbi he­tek­ben ala­po­san ki­ke­re­ke­dett, és ennek most el­árulta nem min­den­napi okát.

Meghízott, elhagyta magát Rihanna!

Meghízott, elhagyta magát Rihanna!

Erre kö­vet­kez­tet­he­tünk, ha vé­gig­néz­zük annak az Ins­tag­ram-fi­ók­nak a ké­peit, ame­lyek csak Ri­han­ná­val, és az éne­kesnő tes­tén ta­lál­ható ér­de­kes­sé­gek­kel fog­lal­ko­zik.

Erre kö­vet­kez­tet­he­tünk, ha vé­gig­néz­zük annak az Ins­tag­ram-fi­ók­nak a ké­peit, ame­lyek csak Ri­han­ná­val, és az éne­kesnő tes­tén ta­lál­ható ér­de­kes­sé­gek­kel fog­lal­ko­zik.

Felszedett pár kilót Szűcs Judith!

Felszedett pár kilót Szűcs Judith!

Az örök­ifjú díva jó úton halad célja felé!

Az örök­ifjú díva jó úton halad célja felé! Egyre ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb és sze­xibb! El­árulta, mitől!

Ezért tűnt el - 130 kilósra hízott Kozso!

Ezért tűnt el - 130 kilósra hízott Kozso!

El­mondta az oko­kat is a ki­lenc­ve­nes évek pop­csil­laga.

Két és fél évvel az agy­mű­tétje után még min­dig ke­ze­lé­sekre kell jár­nia a ki­lenc­ve­nes évek pop­sztár­já­nak. A gyógy­sze­rek­nek kö­szön­he­tően ala­po­san ki­ke­re­ke­dett - már nem tit­kolja.

Látványos átváltozás, míg Tóth Vera lefogyott, addig Gabi kikerekedett

Látványos átváltozás, míg Tóth Vera lefogyott, addig Gabi kikerekedett

Egy évvel ez­előtt kü­lö­nös for­du­lat állt be Tót­hék­nál.

Egy évvel ez­előtt kü­lö­nös for­du­lat állt be Tót­hék­nál: míg Vera ro­ha­mo­san fogyni kez­dett, úgy gya­ra­po­dott las­san, de biz­to­san Gabi.

Ezért ijedt meg férjétől a magyar színésznő

Ezért ijedt meg férjétől a magyar színésznő

Nem is­me­rik fel az utcán Ru­dolf Pé­tert, aki egy sze­rep miatt ko­pasz lett és tíz kilót hí­zott. De nem csak a já­ró­ke­lők döb­ben­tek le az át­ala­ku­lás­tól, fe­le­sége, Nagy- Ká­lózy Esz­ter is.

Nem is­me­rik fel az utcán Ru­dolf Pé­tert, aki egy sze­rep miatt ko­pasz lett és tíz kilót hí­zott. De fe­le­sége is le­döb­bent a lát­vány­tól.

Váratlan vallomás: Hajdú Péter elkezdett ismerkedni, kapcsolatot akar!

Váratlan vallomás: Hajdú Péter elkezdett ismerkedni, kapcsolatot akar!

A si­ke­res mű­sor­ve­zető már nem csak skal­po­kat akar gyűj­teni, hanem ki­egyen­sú­lyo­zott pár­kap­cso­latra vá­gyik!

Veszélyesen meghízott Hegedűs D. Géza!

Veszélyesen meghízott Hegedűs D. Géza!

A Víg­szín­ház mű­vé­sze egy film­sze­rep ked­véért szedte fel a ki­ló­kat...

A Víg­szín­ház mű­vé­sze egy film­sze­rep ked­véért szedte fel a ki­ló­kat...

Lehet, hogy túl sok cukrot eszel? Ezek a jelek erre utalnak!

Lehet, hogy túl sok cukrot eszel? Ezek a jelek erre utalnak!

Ré­góta tud­juk, hogy a cukor min­den fron­ton árt a szer­ve­ze­ted­nek. Rá­adá­sul gyak­ran nem is vagy tu­da­tá­ban annak, mennyit fo­gyasz­tasz be­lőle.

Ré­góta tud­juk, hogy a cukor min­den fron­ton árt a szer­ve­ze­ted­nek. Rá­adá­sul gyak­ran nem is vagy tu­da­tá­ban annak, mennyit fo­gyasz­tasz be­lőle. A tes­ted vi­szont pon­to­san tudja: ha eze­ket a je­le­ket ta­pasz­ta­lod, a leg­főbb ideje ki­ik­tatni a fehér mér­get az ét­ren­ded­ből.

Úristen: Brutálisan lefogyott Hernádi Judit lánya!

Úristen: Brutálisan lefogyott Hernádi Judit lánya!

Az éne­kes­nő­nek hosszú hó­na­pok óta meg­ál­lít­ha­tat­la­nul csök­ken a súlya! Vajon mi tör­tént?

Az éne­kes­nő­nek hosszú hó­na­pok óta meg­ál­lít­ha­tat­la­nul csök­ken a súlya! Vajon mi tör­tént?

Látványosan meghízott Cicciolina!

Látványosan meghízott Cicciolina!

A 65 éves ex­por­nós min­dig is el­ké­pesztő for­má­ban volt, most vi­szont pár kiló fel­csú­szott rá! Vajon mi tör­tén­he­tett vele?

A 65 éves ex­por­nós min­dig is el­ké­pesztő for­má­ban volt, most vi­szont pár kiló fel­csú­szott rá! Vajon mi tör­tén­he­tett vele?

Itt a bizonyíték: Durván meghízott Polyák Lilla fiatal szerelme!

Itt a bizonyíték: Durván meghízott Polyák Lilla fiatal szerelme!

A szí­nész a Sz­tár­ban sztár adá­sai alatt még da­gadó iz­mok­kal szur­kolt sze­rel­mé­nek, mos­tanra vi­szont fel­sze­dett pár kilót!

Atyaég: Tóth Vera már tesójánál, Gabinál is vékonyabb!

Atyaég: Tóth Vera már tesójánál, Gabinál is vékonyabb!

Már­cius óta drasz­ti­kus át­vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az éne­kesnő teste. Meg­mu­tatta, mos­tanra mennyit fo­gyott!

Bizarr bikiniben mutatta meg a testét Drew Barrymore

Bizarr bikiniben mutatta meg a testét Drew Barrymore

Jó né­hány kilót fel­sze­dett.

Jó né­hány kilót fel­sze­dett a két­gyer­me­kes egye­dül­álló sztár­anyuka, de ettől még büsz­kén vál­lalja a tes­tét.

Hoppá: Mi történt hirtelen Bereczki Zoltán testével?

Hoppá: Mi történt hirtelen Bereczki Zoltán testével?

Meg­lepő fotó ke­rült a bir­to­kunkba...

Meg­lepő fotó ke­rült a bir­to­kunkba a nép­szerű éne­kes-szí­nész­ről! Vajon mi áll a vál­to­zás hát­te­ré­ben?

Alaposan meghízott Charlize Theron

Alaposan meghízott Charlize Theron

Éle­té­ben nem volt ek­kora súly­fe­les­leg a világ egyik leg­szebb­jé­nek tar­tott szí­nész­nő­jén. De okkal és ön­szán­tá­ból sze­dett fel ennyit.

Éle­té­ben nem volt ek­kora súly­fe­les­leg a világ egyik leg­szebb­jé­nek tar­tott szí­nész­nő­jén. De okkal és ön­szán­tá­ból sze­dett fel ennyit.

Figyelj, ennyit tudsz hízni egy nap alatt!

Figyelj, ennyit tudsz hízni egy nap alatt!

Vajon mennyi tud fel­sza­ladni rád, ami­kor egy nap el­en­ge­ded magad, és nem ra­gasz­kodsz az egész­sé­ges ét­ke­zés­hez, rá­adá­sul spor­tolni sem mész? El­árul­juk, kell-e fél­ned a hir­te­len fel­sza­ladó zsír­pár­nák­tól.

Vajon mennyi tud fel­sza­ladni rád, ami­kor egy nap el­en­ge­ded magad, és nem ra­gasz­kodsz az egész­sé­ges ét­ke­zés­hez, rá­adá­sul spor­tolni sem mész? El­árul­juk, kell-e fél­ned a hir­te­len fel­sza­ladó zsír­pár­nák­tól.

Horror: ennek a nőnek az a célja, hogy a kövérségtől már ne tudjon mozogni

Horror: ennek a nőnek az a célja, hogy a kövérségtől már ne tudjon mozogni

Ak­ko­rára akar hízni ez a nő, hogy már mo­zogni se tud­jon. Gye­re­ket is akar.

Ak­ko­rára akar hízni ez a nő, hogy már mo­zogni se tud­jon. Gye­re­ket is akar.

Szexi fotóval bizonygatja Tóth Gabi, hogy nem kövér

Szexi fotóval bizonygatja Tóth Gabi, hogy nem kövér

Nem tudja el­fe­lej­teni a sé­rel­me­ket.

Az éne­kesnő árpás szeme még gyó­gyul, de úgy tűnik, egy ko­rábbi sé­rel­men nem tudja túl­tenni magát.

Gáspár Győző besokallt, elmondta, miért akadt ki durván

Gáspár Győző besokallt, elmondta, miért akadt ki durván

Őszinte val­lo­más­sal zárta a pén­te­ket.

Őszinte val­lo­más­sal zárta a pén­te­ket Gás­pár Győző. Most jöhet majd a ke­mény munka...

5 rossz szokás, amitől állandóan éhesnek érzed magad

5 rossz szokás, amitől állandóan éhesnek érzed magad

Alig etted meg az ebé­de­det, máris újra éhes­nek érzed magad? Vajon mi lehet az oka?

Alig etted meg az ebé­de­det, máris újra éhes­nek érzed magad? Vajon mi lehet az oka? Ha meg­fej­ted a tes­ted jel­zé­seit, nem kell attól tar­ta­nod, hogy per­ce­ken belül újra rá­ve­ted magad a hű­tőre. Csak pár rossz szo­kást kell fel­ad­nod a biz­tos fo­gyá­sért.

Őrülten edzel, mégis hízol? Rémálom a köbön

Őrülten edzel, mégis hízol? Rémálom a köbön

Hi­he­tet­len, de saj­nos gya­ko­ribb, mint gon­dol­nád! Meg­nyug­ta­tunk nem a te tes­ted­ben van hiba. Ideje végre tisz­tázni a dol­got

Hi­he­tet­len, de saj­nos gya­ko­ribb, mint gon­dol­nád! Meg­nyug­ta­tunk nem a te tes­ted­ben van hiba. Ideje végre tisz­tázni a dol­got

Gregor Berni: Beláthatatlan hatása lenne, ha leállnék a tablettákkal!

Gregor Berni: Beláthatatlan hatása lenne, ha leállnék a tablettákkal!

A szí­nésznő sze­rint sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyek­kel járna, ha be­fe­jezné a fo­gyasz­tó­szer sze­dé­sét.

Ezért nem hajlandó abbahagyni a fogyókúrát Gregor Bernadett!

Ezért nem hajlandó abbahagyni a fogyókúrát Gregor Bernadett!

A 44 éves szí­nész­nő­ért na­gyon ag­gód­nak az is­me­rő­sei: el­ké­pesz­tően le­fo­gyott az el­múlt idő­szak­ban.

Durván meghízott Al Pacino

Durván meghízott Al Pacino

A het­ven­hat esz­ten­dős hol­ly­woodi ikon alig egy év alatt ren­ge­te­get sze­dett fel, és az is­me­rő­sei attól fél­nek, hogy a hí­zá­sára rá­megy az egész­sége is.

A het­ven­hat esz­ten­dős hol­ly­woodi ikon alig egy év alatt ren­ge­te­get sze­dett fel, és az is­me­rő­sei attól fél­nek, hogy a hí­zá­sára rá­megy az egész­sége is.

Nincs lehetetlen: császáros szülés után lett szuper csinos a szombathelyi anyuka

Nincs lehetetlen: császáros szülés után lett szuper csinos a szombathelyi anyuka

Vas­he­gyi Kata a ter­hes­ség ki­lenc hó­napja alatt 32 kilót hí­zott.

A szom­bat­he­lyi Vas­he­gyi Kata a ter­hes­ség ki­lenc hó­napja alatt 32 kilót hí­zott. Rá­adá­sul a csá­szár­met­szés miatt azt hitte, sosem lehet már csi­nos. Végül úgy dön­tött, hogy élet­mó­dot vált, és igenis fe­szes hasa lesz! Cél­ját el­érte!

Sarka Kata meglepő fotót posztolt magáról

Sarka Kata meglepő fotót posztolt magáról

Hajdú Péter fe­le­sége ismét sze­rette volna mo­ti­válni ra­jon­góit.

Hajdú Péter fe­le­sége ismét sze­rette volna mo­ti­válni ra­jon­góit, ám most nem egy edzős képet, hanem egy ter­hes­fo­tót tett ki a Fa­ce­bookra.

Durván meghízott Damu Roland!

Durván meghízott Damu Roland!

A szí­nész sú­lyos ma­gán­életi prob­lé­mák­kal küzd hó­na­pok óta.

Fe­le­sé­gé­vel meg­rom­lott a kap­cso­lata, a há­zas­sága zá­tonyra fu­tott, rá­adá­sul szü­le­tendő kis­ba­bája sorsa is kér­dé­ses. Talán a lelki vál­ság okoz­hatta nála a szem­be­tűnő hí­zást.

Ezért hízott meg a Showder Klub humoristája

Ezért hízott meg a Showder Klub humoristája

A Gyer­tek át szom­bat este! já­té­kosa, Kiss Ádám fel­sze­dett né­hány plusz kilót, ezt pedig Se­bes­tyén Ba­lázs ki­szúrta és szóvá is tette.

Bochkor Gábor durván beszólt a nőknek, kiakadtak a hallgatók!

Bochkor Gábor durván beszólt a nőknek, kiakadtak a hallgatók!

Meg­jegy­zése nagy vi­hart ka­vart.

A nép­szerű rá­diós igen­csak ma­gára ha­ra­gí­totta ra­jon­góit a Music Fm reg­geli mű­so­rá­ban.

Palvin Barbi beismerte, hogy meghízott

Palvin Barbi beismerte, hogy meghízott

Du­ci­nak ta­lál­ták ra­jon­gói.

A ma­gyar szu­per­mo­dellt du­ci­nak ta­lál­ták ra­jon­gói. Bar­bara őszin­tén be­val­lotta, hogy va­ló­ban nem olyan már a teste, mint kar­ri­erje kez­de­tén.

Keményen sanyargatja magát Kapócs Zsóka

Keményen sanyargatja magát Kapócs Zsóka

Durva fo­gyó­kú­rába kez­dett.

Bár nem lát­szik rajta, hogy szük­sége lenne rá, mégis ke­mény fo­gyó­kú­rába kez­dett a szí­nésznő, hogy nyárra át­for­málja a tes­tét.

Mit művel magával Tóth Gabi? Drasztikusan fogyni kezdett

Mit művel magával Tóth Gabi? Drasztikusan fogyni kezdett

Az utóbbi két hét­ben már 4 ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Az ün­nepi idő­szak­ban 6 kilót hí­zott az éne­kesnő, de az utóbbi két hét­ben már 4 ki­ló­tól meg is sza­ba­dult.

Egyre jobban aggódnak a rajongók Szabó Zsófiért!

Egyre jobban aggódnak a rajongók Szabó Zsófiért!

Hí­zó­kú­rára fog­nák az egyre vé­ko­nyabb mű­sor­ve­ze­tőt. Sze­rin­tük sok­kal job­ban áll­tak neki a ke­re­kebb ido­mok.

Hí­zó­kú­rára fog­nák az egyre vé­ko­nyabb mű­sor­ve­ze­tőt. Sze­rin­tük job­ban áll­tak neki a ke­re­kebb ido­mok.

Ezért kezdett drasztikus diétába Kulcsár Edina

Ezért kezdett drasztikus diétába Kulcsár Edina

Büsz­kén akar a tü­körbe nézni.

Az Aktív mű­sor­ve­ze­tője egy őszinte Fa­ce­book-poszt­ban val­lott arról, miért vonja meg ma­gá­tól a finom fa­la­to­kat.

Mi történik Tóth Gabival? Egy hónap alatt 6 kilót hízott!

Mi történik Tóth Gabival? Egy hónap alatt 6 kilót hízott!

Nyolc­he­tes fo­gyó­kú­rába kez­dett.

Az éne­kesnő be­je­len­tette: nyolc­he­tes fo­gyó­kú­rába kez­dett. De mi okozta ezt a hir­te­len fel­sze­dett súly­fe­les­le­get? Ezt is el­árulta!

Kiderült: Párja hizlalta fel a fogyókúrázó Tóth Gabit!

Kiderült: Párja hizlalta fel a fogyókúrázó Tóth Gabit!

Az éne­kesnő egy hónap le­for­gása alatt 6 kilót hí­zott. Most arról is le­rán­totta a lep­let, hogy tör­tén­he­tett ez!

Az éne­kesnő egy hónap le­for­gása alatt 6 kilót hí­zott. Most arról is le­rán­totta a lep­let, hogy tör­tén­he­tett ez!

Lajcsi máris villámgyorsan hízik: Hat kiló két nap alatt!

Lajcsi máris villámgyorsan hízik: Hat kiló két nap alatt!

Ami­kor Laj­csi ki­sza­ba­dult, a bör­tön ki­já­ra­tá­nál so­vány­sága volt a leg­szem­be­tű­nőbb. Aztán hir­te­len va­lami...

Ami­kor Laj­csi ki­sza­ba­dult, a bör­tön ki­já­ra­tá­nál so­vány­sága volt a leg­szem­be­tű­nőbb. Aztán hir­te­len...

Fogyni próbál a betegségtől meghízott Cseke Katinka

Fogyni próbál a betegségtől meghízott Cseke Katinka

100 kilót mu­ta­tott alatta a mér­leg.

A pajzs­mi­rigy­prob­lé­mái miatt hí­zott meg, és ami­kor 100 kilót mu­ta­tott a mér­leg, akkor majd­nem sok­kot ka­pott.

Látványosan kikerekedett Kárász Robi

Látványosan kikerekedett Kárász Robi

A mű­sor­ve­zető jó pár kilót fel­sze­dett.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője jó pár kilót fel­sze­dett az el­múlt pár hét­ben. Ká­rász Robi de­cem­ber ele­jén még jóval ki­sebb po­cak­kal ült be a mű­sor­ve­ze­tői székbe.

Szégyelli Bangó Margit, hogy elhízott!

Szégyelli Bangó Margit, hogy elhízott!

Ki­fo­gott az éj­sza­kai lak­má­ro­zás a mű­vész­nőn, aki sosem volt elé­ge­dett a sú­lyá­val. Így az ün­ne­pek után pedig még nyo­masz­tóbb szá­mára a fel­fe­de­zés: fel­szö­kött rá pár kiló.

Ki­fo­gott az éj­sza­kai lak­má­ro­zás a mű­vész­nőn, aki sosem volt elé­ge­dett a sú­lyá­val. Így az ün­ne­pek után pedig még nyo­masz­tóbb szá­mára a fel­fe­de­zés: fel­szö­kött rá pár kiló.