Elképesztő kijelentés: Eddig akar élni a magyar híradós

Elképesztő kijelentés: Eddig akar élni a magyar híradós

Ha van ember a ma­gyar mé­di­á­ban, aki év­ti­ze­de­ket ta­gad­hat le a ko­rá­ból, akkor ő az!

Ha van ember a ma­gyar mé­di­á­ban, aki év­ti­ze­de­ket ta­gad­hat le a ko­rá­ból, akkor ő az!

Sosem hallott titok derült ki az elhunyt Som Lajosról!

Sosem hallott titok derült ki az elhunyt Som Lajosról!

Ki­de­rült, hogy hív­ták őt ze­nész­tár­sai, és hon­nan tud­ták, azt, ha mér­ges.

Ki­de­rült, hogy hív­ták őt ze­nész­tár­sai, és hon­nan tud­ták, azt, ha mér­ges.

Tátva marad a szája annak, aki meglátja az ECHO TV új stúdióját - Fotók

Tátva marad a szája annak, aki meglátja az ECHO TV új stúdióját - Fotók

Akár egy sci-fi film for­ga­tási hely­színe is le­hetne az ECHO TV új stú­di­ója.

Akár egy sci-fi film for­ga­tási hely­színe is le­hetne az ECHO TV új stú­di­ója, ahol új mű­so­rok is ké­szül­nek.

Kínos jelenet: Élő adásban alázták Katalin hercegnét

Kínos jelenet: Élő adásban alázták Katalin hercegnét

Nem hit­tek a fü­lük­nek a nézők!

Nem hit­tek a fü­lük­nek a nagy múltú csa­torna nézői!

Most jelentették be, újra képernyőn a legendás magyar műsorvezető

Most jelentették be, újra képernyőn a legendás magyar műsorvezető

Hí­r­adós­ként tér vissza az egy­kori mű­sor­ve­zető.

Hí­r­adós­ként tér vissza az egy­kori mű­sor­ve­zető.

Unokaöccsében született újra Pflum Orsi elhunyt édesapja

Unokaöccsében született újra Pflum Orsi elhunyt édesapja

Saját gyer­me­ke­ként sze­reti a kisfiút.

Az éne­kesnő ma már hír­ol­va­só­ként dol­go­zik, de a csa­lád ugyan­úgy rend­ívül fon­tos sze­re­pet ját­szik az éle­té­ben.

Mi történt Erős Antóniával? Rá sem lehet ismerni

Mi történt Erős Antóniával? Rá sem lehet ismerni

Szo­kat­la­nul meg­gyö­tört volt...

Az RTL Klub csi­nos hír­adósa szo­kat­la­nul meg­gyö­tört volt a hétfő esti adás­ban. Vajon mi tör­tént vele?

Kiderült, melyik tévénél folytatja Jaksity Kata

Kiderült, melyik tévénél folytatja Jaksity Kata

De­cem­ber­ben mély­pontra ke­rült a mű­sor­ve­zető há­zas­sága, kar­ri­erje vi­szont fel­len­dü­lő­ben lehet: újra a kép­er­nyőn foly­tatja.

De­cem­ber­ben mély­pontra ke­rült a mű­sor­ve­zető há­zas­sága, kar­ri­erje vi­szont fel­len­dü­lő­ben lehet: újra a kép­er­nyőn foly­tatja.

Komoly műtét vár Bombera Krisztinára

Komoly műtét vár Bombera Krisztinára

A hír­adós 12 éve olyan csú­nyán össze­törte jobb kar­ját, hogy a mai napig nem tudja ren­de­sen hasz­nálni. Egé­szen idáig ha­lo­gatta az ope­rá­ciót, ám most be­látta: nem vár­hat to­vább...

A hír­adós 12 éve olyan csú­nyán össze­törte jobb kar­ját, hogy a mai napig nem tudja ren­de­sen hasz­nálni. Egé­szen idáig ha­lo­gatta az ope­rá­ciót, ám most be­látta: nem vár­hat to­vább...

A köztévé kirúgott híradósa pótolja Tvrtkót a TV2-nél

A köztévé kirúgott híradósa pótolja Tvrtkót a TV2-nél

Sze­beni Ist­ván vissza­tér.

Sze­beni Ist­ván vissza­tér ko­rábbi mun­ka­he­lyére, hogy a Mok­ká­ban át­ve­gye az el­kül­dött Vu­jity Tvrtko he­lyét.

Magyar férfi körözési fotója miatt szakad a nevetéstől a fél világ!

Magyar férfi körözési fotója miatt szakad a nevetéstől a fél világ!

Olyan je­le­net szü­le­tett egy ma­gyar férfi kö­rö­zési fo­tója miatt, hogy azt még a leg­jobb víg­já­té­kok is meg­iri­gyel­het­nék.

A családja nélkül költözött haza Marsi Anikó!

A családja nélkül költözött haza Marsi Anikó!

A fris­sen a TV2-höz szer­ző­dött tévés kül­föl­dön hagyta a fiait és Pa­li­kot!

A fris­sen a TV2-höz szer­ző­dött tévés kül­föl­dön hagyta a fiait és Pa­li­kot!

Gömbölyödik Erős Antónia pocakja...

Gömbölyödik Erős Antónia pocakja...

Az RTL Klub hír­adósa sze­xibb, mint va­laha! Mégis némi fur­csa­sá­got fe­dez­tünk fel leg­fris­sebb fo­tó­ján, amit nem­rég töl­tött fel a kö­zös­ségi por­tálra.

Az RTL Klub hír­adósa sze­xibb, mint va­laha! Mégis némi fur­csa­sá­got fe­dez­tünk fel leg­fris­sebb fo­tó­ján, amit nem­rég töl­tött fel a kö­zös­ségi ol­da­lára.

Óriásmellei meghozták, majd el is vették híradós álommunkáját - VIDEÓ

Óriásmellei meghozták, majd el is vették híradós álommunkáját - VIDEÓ

A hír­ol­va­sói pró­ba­fel­vé­te­len iga­zán em­lé­ke­ze­tes akart ma­radni a lány. Si­ke­rült neki.

Kínai nyelvű híradó indult az M1-en!

Kínai nyelvű híradó indult az M1-en!

Immár az angol, német és orosz nyelvű hír­adók után a kínai kö­zös­ség is saját nyel­vén tá­jé­ko­zód­hat a napi hí­rek­ről.

Immár az angol, német és orosz nyelvű hír­adók után a kínai kö­zös­ség is saját nyel­vén tá­jé­ko­zód­hat a napi hí­rek­ről.

Szellő István gyerekei összetörtek a gyásztól

Szellő István gyerekei összetörtek a gyásztól

Szo­morú idő­sza­kot élnek át az RTL Klub sztár­hír­adó­sá­nak ikrei. Két évvel édes­any­juk tra­gi­kus ha­lála után most sze­re­tett déd­pa­pá­ju­kat is el­vesz­tet­ték.

Szo­morú idő­sza­kot élnek át az RTL Klub sztár­hír­adó­sá­nak ikrei. Két évvel édes­any­juk tra­gi­kus ha­lála után most sze­re­tett déd­pa­pá­ju­kat is el­vesz­tet­ték. Bár az el­fog­lalt Szellő min­dent meg­tesz, hogy eny­hítse a gye­re­kek fáj­dal­mát, a ki­csik­nek még így is nehéz lesz fel­dol­goz­niuk az újabb vesz­te­sé­get.

Repülő háztető, óriási jég - a legdurvább videók a tegnapi szupercellákról

Repülő háztető, óriási jég - a legdurvább videók a tegnapi szupercellákról

Fé­lel­me­tes fel­vé­te­le­ket ké­szí­tet­tek a vihar át­élői. A leg­ke­mé­nyebb vi­de­ó­kat itt néz­he­ted meg.