CÍMKE: 'hidvéghi balázs'

A migránskártyák megszüntetését fogja kezdeményezni a Fidesz

A migránskártyák megszüntetését fogja kezdeményezni a Fidesz

Brüs­szel to­vábbra is tíz­ez­res nagy­ság­rend­ben osz­to­gatja a mig­ráns­kár­tyá­kat.

Hidvéghi elmondta, mit lép Brüsszelben a Fidesz

Hidvéghi elmondta, mit lép Brüsszelben a Fidesz

A Fi­desz dön­tése lesz, hogy az Eu­ró­pai Nép­párt­ban látja a leg­ha­té­ko­nyabb­nak po­li­ti­kája kép­vi­se­le­tét.

Sok százezer embert keres fel a Fidesz

Kampányhajrá: Sok százezer embert keres fel a Fidesz

Jóval több, mint más­fél mil­li­óan írták alá Orbán Vik­tor prog­ram­ját a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sára, de az igazi próba va­sár­nap jön.

Jóval több, mint más­fél mil­li­óan írták alá Orbán Vik­tor prog­ram­ját a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sára, de az igazi próba va­sár­nap jön.

Timmermanst nem zavarja, hogy migránskártyákhoz jutnak terroristák

Timmermanst nem zavarja, hogy migránskártyákhoz jutnak terroristák

Ki­je­len­tette, elé­ge­dett a bank­kár­tya­prog­ram­mal.

Ki­je­len­tette, az Eu­ró­pai Bi­zott­ság elé­ge­dett a mig­rán­sok­nak biz­to­sí­tott bank­kár­tya­prog­ram­mal.

Gyurcsány a kutyapiszoktól jobban fél, mint a terrorsitáktól

Gyurcsány a kutyapiszoktól jobban fél, mint a terrorsitáktól

Min­den ed­di­gi­nél na­gyobb szük­ség van a ter­ror­ve­szély el­há­rí­tá­sára.

Min­den ed­di­gi­nél na­gyobb szük­ség van a ter­ror­ve­szély el­há­rí­tá­sára.

Ezért tüntettek Budapesten, és ez fog történni május végéig

Ezért tüntettek Budapesten, és ez fog történni május végéig

A Fi­desz sze­rint a szom­bati el­len­zéki tün­te­tés már Soros György eu­ró­pai par­la­menti (EP-)vá­lasz­tási kam­pá­nyá­nak a része.

A Jobbik a legnagyobb korrupciós botrányban érintett

A Jobbik a legnagyobb korrupciós botrányban érintett

A Fi­desz sze­rint Vona Gábor és a Job­bik a leg­na­gyobb po­li­ti­kai kor­rup­ciós bot­rány­ban érin­tet­tek.

Fenyegeti hazánkat a belga miniszterelnök

Fenyegeti hazánkat a belga miniszterelnök

Tel­je­sen nyil­ván­való po­li­ti­kai zsa­ro­lás és fe­nye­ge­tés a belga mi­nisz­ter­el­nök nyi­lat­ko­zata.

Soros és az ellenzék együtt bontaná le a határzárat

Soros és az ellenzék együtt bontaná le a határzárat

Az el­len­zéki ve­ze­tők­nek Soros és Brüs­szel aka­rata az első, így ké­szek vég­re­haj­tani a Soros-ter­vet.

Miért ment el a román kormányfő józan esze?

Miért ment el a román kormányfő józan esze?

Tö­me­ges ki­vég­zés­sel fe­nye­gette meg a ro­má­niai ma­gya­ro­kat Mihai Tu­dose román mi­nisz­ter­el­nök.