CÍMKE: 'hideg'

Villámgyors jeges finomság: Tarol a hűsítő joghurtchips

Villámgyors jeges finomság: Tarol a hűsítő joghurtchips

A leg­egy­sze­rűbb és leg­egész­sé­ge­sebb jeges fi­­nom­­sá­g! Ilyet még biz­tos nem ettél! Előre el­­ké­­szítve min­­dig kéz­­nél lesz.

A leg­egy­sze­rűbb és leg­egész­sé­ge­sebb jeges fi­­nom­­sá­g! Ilyet még biz­tos nem ettél! Előre el­­ké­­szítve min­­dig kéz­­nél lesz, ami­kor meg­kí­vánsz egy kis hű­sítő desszer­tet a ká­ni­ku­lá­ban! Ez a finom, cu­kor­men­tes jeges fi­nom­ság min­denki ked­vence lesz a forró nyári na­po­kon. Bár­mi­kor bün­tet­le­nül ehe­ted, ha úgy érzed nem bírod to­vább a ká­ni­ku­lát.

Ezért tegyél joghurtot a jégkockatartóba

Ezért tegyél joghurtot a jégkockatartóba

Egész­sé­ges fi­nom­ságra vágysz, amit min­denki sze­ret? Pró­báld ki!

Egész­sé­ges fi­nom­ságra vágysz, amit min­denki sze­ret? Pró­báld ki ezt a jog­hur­tos fa­lat­kát, amit bár­mi­kor elő­ve­hetsz a mély­hű­tő­ből. Nem tar­tal­maz hoz­zá­adott cuk­rot, így bát­ran fo­gyaszt­ha­tod.

Végveszélyben a fecskék! Így tudsz segíteni rajtuk

Végveszélyben a fecskék! Így tudsz segíteni rajtuk

Nagy baj­ban van­nak a fecs­kék.

A vi­ha­ros, hideg, sze­les, esős, havas idő­já­rás miatt nagy baj­ban van­nak a fecs­kék.

Csodálkoznak a meteorológusok, ritkán van ilyen áprilisban

Csodálkoznak a meteorológusok, ritkán van ilyen áprilisban

A ma­ga­sabb hegy­csú­cso­kon 5-6 centi hó is eshet, mí­nu­szok jön­nek hét vé­gére. Az uta­kon se árt vi­gyázni.

Ez őrület: Jövő héten is bolondját járatja velünk az időjárás

Ez őrület: Jövő héten is bolondját járatja velünk az időjárás

Ha azt hit­ted, a hir­te­len jött tél­lel be­fe­je­ző­dik az idő­já­rás áp­ri­lisi tré­fa­so­ro­zata, akkor el kell ke­se­rít­sünk.

Ha azt hit­ted, a hir­te­len jött tél­lel be­fe­je­ző­dik az idő­já­rás áp­ri­lisi tré­fa­so­ro­zata, akkor el kell ke­se­rít­sünk. A kö­vet­kező hét is tar­to­gat kel­le­met­len meg­le­pe­tést.

Erre biztosan nem számítottál: az év legdrágább hete jön

Erre biztosan nem számítottál: az év legdrágább hete jön

Plusz fű­tés­költ­ség­gel, ké­sőbbi pa­lán­tá­zás­sal kell szá­mol­nunk a ma be­kö­szöntő hi­deg­front miatt.

Plusz fű­tés­költ­ség­gel, ké­sőbbi pa­lán­tá­zás­sal kell szá­mol­nunk a ma be­kö­szöntő hi­deg­front miatt. Akár május ele­jéig is va­cog­ha­tunk!

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Ro­má­ni­á­ban ret­te­ne­tes fagy van.

Hoz­zánk már meg­ér­ke­zett a ta­vasz, a ro­má­niai he­gyek­ben azon­ban ret­te­ne­tes fa­gyok van­nak. Nap­köz­ben is.

Viharos széllel támad az időjárás, ez a hét még fordulatot hoz

Viharos széllel támad az időjárás, ez a hét még fordulatot hoz

A hét­vége meg­le­pe­tést tar­to­gat.

Erős szélre, és néhol esőre is kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban. A hét­vége vi­szont meg­le­pe­tést tar­to­gat.

Harmincezer ember melegedhetett a Mága Zoltán tűzifaakciójával

Harmincezer ember melegedhetett a Mága Zoltán tűzifaakciója segítségével

Acsán zá­rult Mága Zol­tán egész or­szá­got érintő jó­té­kony­ági ak­ci­ója.

Öt­gyer­me­kes csa­lád­nál, a Pest me­gyei Acsán zárta le a "Me­le­get az ott­ho­nokba!" jel­szó­val, feb­ruár ele­jén a re­kord­hi­deg­ben in­dí­tott, egész or­szá­got át­fogó jó­té­kony­sági ak­ci­ó­ját Mága Zol­tán.

Felháborító indok: Ezért fagynak meg az utasok a helyijáratos buszokon

Felháborító indok: Ezért fagynak meg az utasok a helyijáratos buszokon

Ha akar­ná­nak, se tud­ná­nak fű­teni a bel­vá­rosi bu­szo­kon a so­fő­rök.

Ha akar­ná­nak, se tud­ná­nak fű­teni a bel­vá­rosi bu­szo­kon a so­fő­rök, ugyanis nincs be­épí­tett fű­tése a ré­gebbi jár­mű­vek­nek. Az uta­sok nap mint nap pa­nasz­kod­nak a hi­degre.

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Ma még esik, hol­nap­tól jön a le­hű­lés és a mí­nu­szok. Fel­me­le­ge­désre a jövő hét vé­géig nem szá­mít­ha­tunk.

Ennek nem fogsz örülni. Ma még esik, hol­nap­tól jön a le­hű­lés és a mí­nu­szok. Fel­me­le­ge­désre a jövő hét vé­géig nem szá­mít­ha­tunk.

Durva lehűlés csap le az országra: újra megkínoz minket a fagy

Durva lehűlés csap le az országra: újra megkínoz minket a fagy

Az enyhe hét­vége után hi­deg­gel kö­szönt min­ket a hét, így pedig még ne­he­zebb el­vi­selni a hét­főt...

Ilyen, amikor a zajló jégtáblák feltorlódnak és letarolják a partot

Ilyen, amikor a zajló jégtáblák feltorlódnak és letarolják a partot

Bru­tá­lis ereje van a zajló jég­nek.

Bru­tá­lis ereje van a zajló jég­nek. Tor­ló­dás ese­tén ne me­rész­kedj a part kö­ze­lébe. Az ára­dat maga előtt min­dent le­ta­rolva zúdul to­vább. Durva fel­vé­tel!

Ezért nem lesz víz a lakásodban

Ezért nem lesz víz a lakásodban

Ren­ge­teg a cső­tö­rés a hideg miatt. Az ol­va­dás­kor még több a kár­eset.

Ren­ge­teg a cső­tö­rés a hideg miatt. Gon­dol­tad volna, hogy az ol­va­dás­kor még több a kár­eset, mint ami­kor fagy?

Ezeket ne felejtsd a kocsiban a hidegben!

Ezeket ne felejtsd a kocsiban a hidegben!

Gye­re­ket, ku­tyát egy percre se! De a GPS-t és a kólát se!

Se gye­re­ket, se ku­tyát, se macs­kát, se kul­csot! Egy­ér­telmű. De mik azok, amik nem­csak meg­fagy­nak az au­tó­ban, de anyagi kárt is okoz­nak?

Hajléktalan lett a rádiós műsorvezető

Hajléktalan lett a rádiós műsorvezető

A Slá­ger Fm mű­sor­ve­ze­tője sze­retné fel­hívni a fi­gyel­met a hi­deg­ben szen­vedő haj­lék­ta­la­nokra, ugyanis -10 fok­ban már élet­ve­szé­lyes aludni.

A Slá­ger Fm mű­sor­ve­ze­tője sze­retné fel­hívni a fi­gyel­met a hi­deg­ben szen­vedő haj­lék­ta­la­nokra.

Rémisztő adatokat közölt a meteorológia a hétvégi időjárásról

Rémisztő adatokat közölt a meteorológia a hétvégi időjárásról

Be­ke­mé­nyít a tél a na­pok­ban!

Be­ke­mé­nyít a tél: pén­te­ken -20 fok is lehet haj­nal­ban, ám a hét­vé­gére cson­tig ha­toló hi­de­get jó­sol­nak nap­palra is!

A hideg tönkreteszi a kütyüket

A hideg tönkreteszi a kütyüket - védd meg Őket

Ri­post segít, ho­gyan óvd meg ké­szü­lé­keid.

Ren­ge­teg elekt­ro­mos cuc­cot hur­co­lunk ma­gunk­kal. MP3, GPS, okos te­le­fon, Pen drive, note­book, stb. A hideg ko­moly ká­ro­kat okoz­hat esz­kö­ze­ink­ben.

Dermesztő: sarkvidéki hideggel indul a hét!

Dermesztő: sarkvidéki hideggel indul a hét!

Ebben az idő­já­rás­ban nem lesz kö­szö­net: fel­tá­mad a szél, és még a hó is rá­kezd! A hő­mér­sék­let tar­tó­san fagy­pont alatt marad.

Ebben az idő­já­rás­ban nem lesz kö­szö­net: fel­tá­mad a szél, és még a hó is rá­kezd! A hő­mér­sék­let tar­tó­san fagy­pont alatt marad.

Ez a betegség fenyeget, ha örökké hideg a kezed

Ez a betegség fenyeget, ha örökké hideg a kezed

Gyak­ran elő­for­dul veled, hogy kezed-lábad kihűl, pedig meleg ruha van raj­tad?

Gyak­ran elő­for­dul veled, hogy kezed-lábad kihűl, pedig meleg ruha van raj­tad?

Dermesztő fotó, félmeztelenül állták a mínuszokat

Dermesztő fotó, félmeztelenül állták a mínuszokat

Több já­té­kost sem za­vart a hideg.

Több já­té­kost sem za­vart a hideg, és a tund­rai kö­rül­mé­nyek el­le­nére is csu­pasz fel­ső­test­tel ké­szül­tek az év egyik leg­fon­to­sabb mér­kő­zésre.

Rémisztő jóslat: kegyetlen fagyok várnak ránk!

Rémisztő jóslat: kegyetlen fagyok várnak ránk!

A hi­deg­re­kord után sincs eny­hü­lés.

Az idő­já­rás to­vábbra sem ismer ke­gyel­met, a hi­deg­re­kord után sem kap­juk meg a va­lódi eny­hü­lést...

Nincs kegyelem: pár nap, és újra bekeményít a tél! Készülj!

Nincs kegyelem: pár nap, és újra bekeményít a tél! Készülj!

Ha azt hin­néd, hogy vége a ke­mény fa­gyok­nak, akkor rossz hí­rünk van.

Ha azt hin­néd, hogy vége a ke­mény fa­gyok­nak, akkor rossz hí­rünk van. Tá­vol­ról sincs így.

Így harcolhatunk az extrém hideg ellen

Így harcolhatunk az extrém hideg ellen

Az idő­jó­sok, ext­rém fagyra fi­gyel­mez­tet­nek, amire fel kell ké­szül­nünk. A tar­tós hideg nem csak kel­le­met­len, hanem a szer­ve­ze­tün­ket is fo­ko­zot­tan meg­ter­heli.

Az idő­jó­sok, ext­rém fagyra fi­gyel­mez­tet­nek, amire fel kell ké­szül­nünk. A tar­tós hideg nem csak kel­le­met­len, hanem a szer­ve­ze­tün­ket is fo­ko­zot­tan meg­ter­heli.

Így védd meg kutyádat a jeges környezet okozta sérülésektől

Így védd meg kutyádat a jeges környezet okozta sérülésektől

Télen gya­kori prob­léma a ku­tyák a láb­sé­rü­lése, me­lyért a jég, a hó, il­letve a fel­só­zott utak te­he­tők fe­le­lőssé.

Sokkoló felvétel a brutális hidegről! Elképesztő, mit okozott a fagy

Sokkoló felvétel a brutális hidegről! Elképesztő, mit okozott a fagy

Az ext­rém le­hű­lés­ről el­ké­pesztő videó ké­szült. El sem hi­szed, hogy ez Ma­gyar­or­szá­gon tör­tént, nem Szi­bé­ri­á­ban.

Csoda a rekordhidegben: befagyott a magyar vízesés! Elképesztő fotók

Csoda a rekordhidegben: befagyott a magyar vízesés! Elképesztő fotók

Egy­sze­rűen hi­he­tet­len...

A cso­dás lát­vány­ról gyö­nyörű fotók ké­szül­tek. Igazi pompa a der­mesztő hi­deg­ben.

Rémisztő adatokat közölt a meteorológia a szombati időjárásról

Rémisztő adatokat közölt a meteorológia a szombati időjárásról

Ala­po­san le­hűlt a le­vegő szom­bat haj­nalra, a leg­hi­de­gebb az or­szág északi ré­szén volt.

Ala­po­san le­hűlt a le­vegő szom­bat haj­nalra, a leg­hi­de­gebb az or­szág északi ré­szén volt.

Ezrek maradhatnak fűtés nélkül a kegyetlen hidegben

Ezrek maradhatnak fűtés nélkül a kegyetlen hidegben

Meg­döb­bentő fi­gyel­mez­te­tést adott ki az E.ON áram­szol­gál­tató. Ha­tal­mas pánik tör­het ki hét­vé­gére.

Meg­döb­bentő fi­gyel­mez­te­tést adott ki az E.ON áram­szol­gál­tató. Ha­tal­mas pánik tör­het ki hét­vé­gére.

Mi jön még? Tükörjég borítja Óbudát

Mi jön még? Tükörjég borítja Óbudát

Egyre több­ször önti el a víz a fő­vá­rosi ke­rü­le­tet.

Egyre több­ször önti el a víz a fő­vá­rosi ke­rü­le­tet. A ha­tal­mas tó­csák, és ned­ves te­rü­le­tek pedig meg­fagy­tak a mí­nu­szok­ban, jég­pá­lyává va­rá­zsolva Óbu­dát.

Tényleg nem viccel az időjárás: Erre számíts a hét végéig

Tényleg nem viccel az időjárás: Erre számíts a hét végéig

Erős fa­gyok vár­nak ránk.

Erős fa­gyok vár­nak ránk a hét má­so­dik fe­lé­ben, szom­bat reg­gel akár -20 fok is lehet!

Megfagy az otthonában Erdélyi Mónika és kislánya!

Megfagy az otthonában Erdélyi Mónika és kislánya!

Kel­le­met­len ese­mény!

Kel­le­met­len ese­mény tette tönkre a mű­sor­ve­zető és gyer­meke ün­nep­lé­sét! Ka­zán­juk fel­mondta a szol­gá­la­tot, bor­zasz­tóan hideg van a la­ká­suk­ban!

Élvezd ki ezt a napot! Mostantól jön a fagy

Élvezd ki ezt a napot! Mostantól jön a fagy

Meg­le­pett a téli jó idő? Na, ennek most vége! Mí­nu­szok­kal támad a tél...

Nem túl­zás azt ál­lí­tani, hogy az el­múlt idő­szak idő­já­rása a leg­ke­vésbé sem volt szok­vá­nyos. Na, ennek most vége! Mí­nu­szok­kal támad a tél...

Dermesztő hideg és havazás várható a napokban

Dermesztő hideg és havazás várható a napokban

Ér­de­mes fel­ké­szülni a leg­rosszabbra, akár mí­nusz 20 fok kö­ze­lébe is le­hűl­het a hő­mér­sék­let.

Ér­de­mes fel­ké­szülni a leg­rosszabbra, akár mí­nusz 20 fok kö­ze­lébe is le­hűl­het a hő­mér­sék­let, és egész héten vár­ható csa­pa­dék is.

Anticiklon forgatja fel az időjárást, kegyetlen hideg lesz!

Anticiklon forgatja fel az időjárást, kegyetlen hideg lesz!

Kí­mé­let­len an­ti­cik­lon hoz vál­to­zást az idő­já­rás­ban. Köd, ónos eső és nyir­kos hideg le­vegő...

Készülj: Hózáporral kísért fagyos levegő tart Magyarország felé

Készülj: Hózáporral kísért fagyos levegő tart Magyarország felé

Hideg időre van ki­lá­tás...

A jövő hét to­vábbi ré­szé­ben alap­ve­tően hideg időre van ki­lá­tás, fa­gyos, több he­lyen csí­pős haj­na­lok­kal és hó­esés­sel.

Vége: Damu Edina teljesen padlóra került!

Vége: Damu Edina teljesen padlóra került!

Az asszony te­le­fon­ját ki­kap­csolta a szol­gál­tató, akár­csak a há­zá­ban levő köz­mű­ve­ket.

Az asszony te­le­fon­ját ki­kap­csolta a szol­gál­tató, akár­csak a há­zá­ban levő köz­mű­ve­ket.

Nehogy kilépj a lakásból, farkasordító hideg lesz vasárnap!

Nehogy kilépj a lakásból, farkasordító hideg lesz vasárnap!

Aki te­heti, jobb, ha ott­hon marad.

Aki te­heti, jobb, ha ott­hon marad, mert bár ha­va­zásra nem kell szá­mí­tani, vi­ha­ros szél­lö­ké­sek vár­ha­tók.

Bekeményít az időjárás: Még kegyetlenebb hideg tart Magyarország felé

Bekeményít az időjárás: Még kegyetlenebb hideg tart Magyarország felé

Hét­vé­gén is több he­lyen fagy­hat, nap­köz­ben pedig egyre több lesz fö­löt­tünk a felhő.

Durvul a helyzet: Kemény faggyal, hóval és jéggel támad az időjárás

Durvul a helyzet: Kemény faggyal, hóval és jéggel támad az időjárás

Az or­szág több pont­ján mí­nusz 5 fokot mér­tek haj­nal­ban!

Az or­szág több pont­ján mí­nusz 5 fokot mér­tek haj­nal­ban! A ke­leti or­szág­rész­ben van a leg­hi­de­gebb, de szinte min­den­hol fagy.

Nincs menekvés, könyörtelen szél jön!

Nincs menekvés, könyörtelen szél jön!

Csü­tör­tö­kön és pén­te­ken is lo­bogni fog a hajad, ha a sza­badba mész, és saj­nos a szél miatt a hő­ér­ze­ted sem lesz túl jó...

Csü­tör­tö­kön és pén­te­ken is lo­bogni fog a hajad, ha a sza­badba mész, és saj­nos a szél miatt a hő­ér­ze­ted sem lesz túl jó...

Drasztikus lehűlés: a mai időjárásba biztosan beleszédülsz

Drasztikus lehűlésre készülj! A mai időjárásba biztosan beleszédülsz

Nem sok jót ígér a szerda!

Nem sok jót ígér a szerda! Hideg, esős időnk lesz, de még mást is tar­to­gat az idő­já­rás... Ennek nem fogsz örülni!

Pókinvázió? Így vedd fel a harcot!

Pókinvázió? Így vedd fel a harcot!

Né­hány trük­kel ki­la­kol­tat­hat­juk őket a la­ká­sunk­ból!

A leg­több ember ret­teg a pó­kok­tól, de ez az ízelt­lá­bú­a­kat csep­pet sem za­varja, szí­ve­sen köl­töz­nek be a la­ká­sokba. Né­hány trük­kel azon­ban ki­la­kol­tat­hat­juk őket!

Kegyetlen hideg szakad ránk, jönnek a mínuszok

Rossz hírünk van: kegyetlen hideg szakad ránk, jönnek a mínuszok

Ebben nem lesz kö­szö­net! Drasz­ti­ku­san lehűl a le­vegő, és meg­ér­ke­zik az idei tél...

Ebben nem lesz kö­szö­net! Drasz­ti­ku­san lehűl a le­vegő, és meg­ér­ke­zik az idei tél... Mos­tan­tól biz­to­san fa­gyos­kodni fo­gunk!

Brutális összegeket spórolhatsz, ha így készíted fel a lakásod a télre

Így készítsd fel a télre a lakásod!

Né­hány egy­szerű meg­ol­dás­sal ren­ge­te­get spó­rol­ha­tunk a szám­lá­kon.

Las­san itt a tél, a reg­geli fa­gyok már meg is ér­kez­tek - itt az ideje tehát annak is, hogy fel­ké­szít­sük a la­ká­sun­kat a téli hi­degre! Né­hány olcsó és egy­szerű meg­ol­dás­sal me­leggé va­rá­zsol­hat­juk az ott­ho­nun­kat, anél­kül, hogy a fűtés je­len­tős há­nya­dát az ut­cára nyom­nánk.

Trópusi ciklon tarolja le az országot!

Trópusi ciklon tarolja le az országot!

Némi túl­zás­sal azt is mond­hat­juk, már csak per­cek kér­dése és eléri ha­zán­kat az a me­di­ter­rán cik­lon, amely vá­rat­lan vál­to­zá­so­kat hoz a ma­gyar­or­szági idő­já­rás­ban.

Némi túl­zás­sal már csak per­cek kér­dése és eléri ha­zán­kat az a me­di­ter­rán cik­lon, amely vá­rat­lan vál­to­zá­so­kat hoz a ma­gyar­or­szági idő­já­rás­ban.

Szélsőséges érzelmeket hoz a ma esti bolygóállás

Szélsőséges érzelmeket hoz a ma esti bolygóállás

Az esős, hideg idő­nél csak a boly­gók ál­lása lehet ránk rosszabb ha­tás­sal! Nem sok jóra szá­mít­hatsz...

Riaszt a meteorológia: Tíz fokot zuhan a hőmérséklet!

Riaszt a meteorológia: Tíz fokot zuhan a hőmérséklet!

Hűvös, sze­les, csa­pa­dé­kos idő lesz.

Az előt­tünk álló na­pok­ban hűvös, sze­les, időn­ként csa­pa­dé­kos őszi idő vár ránk.

Meghökkentő lehűlés: jól öltözz fel ma!

Meghökkentő lehűlés: jól öltözz fel ma!

A múlt héten néhol még har­minc fokot is mér­het­tünk, de ennek vége...

A múlt héten néhol még har­minc fokot is mér­het­tünk, de ennek most vége. Job­ban te­szed, ha ré­te­ge­sen és me­le­gen öl­tö­zöl...

Miért hideg a kezed és a lábad? Itt a megoldás!

Miért hideg a kezed és a lábad? Itt a megoldás!

Be­teg­ség vagy az egész­ség jele?

Vajon a hideg kéz és láb va­la­mi­lyen egész­ség­ügyi prob­lé­má­ról árul­ko­dik? Vagy épp el­len­ke­ző­leg, a jó egész­ség jele? Fi­gyelj, most el­árul­juk!

Veszély a Szigeten! Rengetegen kerülhetnek bajba

Veszély a Szigeten! Rengetegen kerülhetnek bajba

Nem is gon­dol­nád, mi a leg­na­gyobb fe­nye­ge­tés a Szi­ge­ten... Már a szer­ve­zők is fi­gyel­mez­tet­tek rá.

Éj­szaka na­gyon lehűl a le­vegő, és az idő­jó­sok sze­rint az eső is el­ered­het... Na­gyon vi­gyázz, éjjel der­mesztő hideg lesz!

Pocsék az idő? Pedig lehet még ennél is rosszabb...!

Pocsék az idő? Pedig lehet még ennél is rosszabb...!

Ha ki­né­zel az ab­la­kon, most olyan, mintha ok­tó­ber lenne. Pedig ez még nem is olyan vé­szes, mint gon­dol­nád.

Kiderült, hány fok ideális a hűtőszekrényben

Kiderült, hány fok ideális a hűtőszekrényben

Veled is elő­for­dult már, hogy hir­te­len meg­emel­ke­dett az áram­szám­lád? Ha a hűtő hő­mér­sék­le­tét nem jól ál­lí­tod be, döb­be­ne­te­sen nő a fo­gyasz­tá­sod.

Kettészakad az ország: hol kánikula várható, hol 20 fok sem lesz!

Kettészakad az ország: hol kánikula várható, hol 20 fok sem lesz!

Van, ahol zi­va­ta­rok tom­bol­nak majd, és hideg lesz, más or­szág­ré­szek­ben vi­szont ki­tart a for­ró­ság...

Van, ahol zi­va­ta­rok tom­bol­nak majd, és hideg lesz, más or­szág­ré­szek­ben vi­szont ki­tart a for­ró­ság...

Majd' átdöfte mellbimbója a dögös időjós pólóját

Majd' átdöfte mellbimbója a dögös időjós pólóját

Ke­ve­sen tud­tak fi­gyelni arra, mi­lyen időt jósol a me­te­o­ro­ló­gus. Sok­kal iz­gal­ma­sabb lát­ványt nyúj­tot­tak keb­lei.

Ke­ve­sen tud­tak fi­gyelni arra, mi­lyen időt jósol a me­te­o­ro­ló­gus. Sok­kal iz­gal­ma­sabb lát­ványt nyúj­tot­tak keb­lei.

Rémisztő kilátások: Gyökeresen megváltozik az időjárás!

Rémisztő kilátások: Gyökeresen megváltozik az időjárás!

Csü­tör­tö­kön még él­vez­het­jük a nap­sü­tést, de már a reg­gel hideg lesz. A hét utolsó nap­jain pedig vi­ha­ros szél és le­hű­lés jöhet.

Így mártóztatta meg Soma hatalmas melleit a Balatonban

Így mártóztatta meg Soma hatalmas melleit a Balatonban

Sze­rinte fej­ben dől el.

Sze­rinte fej­ben dől el, így nem volt rest be­menni a hideg vízbe, és úszni egy ha­tal­ma­sat.

Negatív csúcsot döntött a csütörtöki időjárás! 32 éve nem volt ilyen!

Negatív csúcsot döntött a csütörtöki időjárás! 32 éve nem volt ilyen!

A fő­vá­ros­ban meg­dőlt a napi hi­deg­re­kord csü­tör­tö­kön.

A fő­vá­ros­ban meg­dőlt a napi hi­deg­re­kord csü­tör­tö­kön, kora reg­gel a János-he­gyen mí­nusz 0,7 Cel­sius-fokot mér­tek - kö­zölte az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat a hon­lap­ján.

Negatív rekordot dönt a csütörtöki időjárás!

Negatív rekordot dönt a csütörtöki időjárás!

Drasz­ti­ku­san csök­ken a hő­mér­sék­let a hét má­so­dik fe­lé­ben, csü­tör­tökre egy hi­deg­front ér­ke­zik, mely­nek ha­tá­sára sok­felé ki­ala­kul­hat eső, zápor. A hét leg­hi­de­gebb napja lesz.

Drasz­ti­ku­san csök­ken a hő­mér­sék­let a hét má­so­dik fe­lé­ben, hi­deg­front ér­ke­zik, mely­nek ha­tá­sára sok­felé ki­ala­kul­hat eső, zápor.

Semmi jóval nem kecsegtet a csütörtöki időjárás!

Semmi jóval nem kecsegtet a csütörtöki időjárás!

Zápor és vi­ha­ros szél­lö­ké­sek lesz­nek.

Szer­dán alig volt 10 fok nap­köz­ben, és saj­nos csü­tör­tö­kön sem lesz más­ként. Emel­lett zá­port és vi­ha­ros szél­lö­ké­se­ket ígér­nek a me­te­o­ro­ló­gu­sok.

Hóban-fagyban fociznak: túlélésre játszanak Szibériában

Hóban-fagyban fociznak: túlélésre játszanak Szibériában

Mí­nusz 21 fok már ide­á­lis fut­ball­idő.

Mí­nusz 21 fok már ide­á­lis fut­ball­idő a szi­bé­riai téli baj­nok­ság­ban. A sza­bá­lyok sze­rint akkor ját­sza­nak, ha biz­to­sak benne, hogy túl­élik a meccset.

Drasztikus változást hoz a hétvégi időjárás!

Drasztikus változást hoz a hétvégi időjárás! Erre senki sem számított

Míg pén­te­ken 23 fokot is mér­het­tünk, szom­ba­ton ma­xi­mum 17 fok lehet a hő­mér­sék­let. Ám va­sár­nap újra meleg lesz és felhő sem ár­nyé­kolja be a hét­vége utolsó nap­ját.

Míg pén­te­ken 23 fokot is mér­het­tünk, szom­ba­ton ma­xi­mum 17 fok lehet a hő­mér­sék­let. Ám va­sár­nap újra meleg lesz és felhő sem ár­nyé­kolja be a hét­vége utolsó nap­ját.

Készülj fel! A hónap legpocsékabb hete következik!

Készülj fel! A hónap legpocsékabb hete következik!

A jövő héten ismét borús lesz az idő, és ren­ge­teg eső is hull­hat. Leg­fel­jebb 10 fokig megy fel a hő­mér­sék­let és még fagy­hat is!

A jövő héten ismét borús lesz az idő, és ren­ge­teg eső is hull­hat. Leg­fel­jebb 10 fokig megy fel a hő­mér­sék­let és még fagy­hat is! Az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat kö­zép­távú, or­szá­gos elő­re­jel­zése semmi jóval nem ke­cseg­tet. Még az ut­cára sem lesz ér­de­mes ki­menni!

Ne ess pánikba! Mától enyhül az időjárás

Ne ess pánikba! Mától enyhül az időjárás

Ma még va­cogni fog, ha kilép az ut­cára, de nem so­káig marad így! Nap­ról napra, fok­ról fokra me­leg­szik az idő. Azért még nem lesz vége a tél­nek.

Ma még va­ló­szí­nű­leg va­cogni fog, ha kilép az ut­cára, de nem so­káig marad így! Nap­ról napra, fok­ról fokra me­leg­szik az idő.

Nagy hidegben így tudsz fogyni

Nagy hidegben így tudsz fogyni

A hideg se­gít­het va­lóra vál­tani az újévi fo­ga­dal­ma­i­dat!

Ami­kor el­jön­nek a nagy hi­de­gek, leg­szí­ve­seb­ben be­kuc­kóz­nál, és ki se lép­nél a szo­bá­ból? Nem ér­de­mes bent gub­basz­tani, mert a hideg se­gít­het va­lóra vál­tani az újévi fo­ga­dal­ma­i­dat!

Rendkívüli jóslat: Ezt hozza a hétvégi időjárás!

Rendkívüli jóslat: Ezt hozza a hétvégi időjárás!

Szom­ba­ton és va­sár­nap is hideg lesz.

Szom­ba­ton és va­sár­nap is marad a hideg idő, éj­sza­kán­ként több he­lyen mí­nusz 10 fok alá is csök­ken majd a hő­mér­sék­let.

Még 48 óra kegyetlen hideg, de utána megkegyelmez az időjárás

Még 48 óra kegyetlen hideg, de utána megkegyelmez az időjárás

Az idei tél ne­ga­tív hő­mér­sék­leti csú­csait mér­jük a na­pok­ban. Több he­lyen az or­szág­ban mí­nusz 15 fokra is lehet szá­mí­tani.

Így biztos, hogy nem fogsz fázni! Íme, a legjobb tippek hideg ellen!

Így biztos, hogy nem fogsz fázni! Íme, a legjobb tippek hideg ellen!

Nem kell fáz­nod, di­de­reg­ned, él­vezd a tél örö­meit, bár­mennyire is ijesztő az idő­já­rás!

Halálra fagyott a 16 éves fiatal!

Halálra fagyott a 16 éves fiatal!

Ti­zen­hat éves a fagy­ha­lál leg­újabb, egy­szer­s­mind leg­fi­a­ta­labb ál­do­zata. Vele együtt már 97-re emel­ke­dett a vég­ze­te­sen ki­hűlt sze­mé­lyek száma az idei télen.

Ti­zen­hat éves a fagy­ha­lál leg­újabb, egy­szer­s­mind leg­fi­a­ta­labb ál­do­zata. Vele együtt már 97-re emel­ke­dett a vég­ze­te­sen ki­hűlt sze­mé­lyek száma az idei télen.

Ezt műveli a szappanbuborékkal a kemény fagy, ilyet még nem láttál!

Azt hiszed, hideg van? Ha ezeket a videókat megnézed, rájössz, hogy a mi telünk semmiség

Köddé váló for­ró­víz, gömbbé fagyó szap­pan­bu­bo­rék - a hideg idő igazi va­rázs­la­tokra képes.

Használd ki a jó időt: még három nap a jégkorszakig!

Használd ki a jó időt: még három nap a jégkorszakig!

Hét­vé­gére be­ke­mé­nyít az idő­já­rás!

Szerda reg­gel több­felé gyen­gén fagy­hat, délen és a szél­vé­dett északi völ­gyek­ben pára, köd is ki­ala­kul­hat. Hét­vé­gére vi­szont be­ke­mé­nyít az idő­já­rás!

Miért jó, ha télen kirakod az ágymatracod a fagyba?

Miért jó, ha télen kirakod az ágymatracod a fagyba?

A há­zi­asszo­nyok­nak ilyen­kor van a leg­könnyebb dol­guk, hogy meg­sza­ba­dul­ja­nak az élős­kö­dök­től!

A há­zi­asszo­nyok­nak ilyen­kor van a leg­könnyebb dol­guk, hogy meg­sza­ba­dul­ja­nak az élős­kö­dök­től!

11 bizonyíték, hogy az emberek a hidegben megbolondulnak

11 bizonyíték, hogy az emberek a hidegben megbolondulnak

Ész­re­vet­tél fur­csa je­le­ket ma­ga­don a hideg idő­től? Van­nak, akik­ből egé­szen meg­lepő dol­go­kat vált ki a tél...

Ész­re­vet­tél fur­csa je­le­ket ma­ga­don a hideg idő­től? Van­nak, akik­ből egé­szen meg­lepő dol­go­kat vált ki a tél...

Kegyetlen időjárás várható, ilyen lesz 2016-ban a január!

Kegyetlen időjárás várható, ilyen lesz 2016-ban a január!

Az idei tél leg­hi­de­gebb nap­jai jön­nek.

Az idei tél leg­hi­de­gebb nap­ja­i­val kez­dő­dik az újév, éj­sza­kán­ként akár mí­nusz tíz fok alatti hő­mér­sék­le­tek­kel.

Havazást hozhat az új év

Havazást hozhat az új év

Az új év ele­jén, ha csak szál­lin­gózva, de meg­ér­kez­het a ha­va­zás is.

Egyre hi­de­gebb, de nap­sü­té­ses idő­vel bú­csú­zik tő­lünk 2015. Az új év ele­jén, ha csak szál­lin­gózva, de meg­ér­kez­het a ha­va­zás is.

Így szilveszterezett a hajléktalan Aranka néni, az Erzsébet híd lábánál

Így szilveszterezett a hajléktalan Aranka néni, az Erzsébet híd lábánál

Be­ü­tött a ke­mény tél, ami iga­zán fáj­dal­mas egy mu­la­tásra hi­va­tott napon.

Be­ü­tött a ke­mény tél, ami iga­zán fáj­dal­mas egy mu­la­tásra hi­va­tott napon, pláne ha az em­ber­nek nincs fedél a feje fö­lött. De az utca népét a hideg da­cára nem hagyja min­den hi­de­gen.

Brutális fordulatot vesz szilveszterkor az időjárás

Brutális fordulatot vesz szilveszterkor az időjárás

Úgy tűnik, idén már nem lesz ren­des tél, 2016 vi­szont azon­nal meg­mu­tatja, mi­lyen az igazi ko­po­gós hideg!

Úgy tűnik, idén már nem lesz ren­des tél, 2016 vi­szont azon­nal meg­mu­tatja, mi­lyen az igazi ko­po­gós hideg!

Kiderül, meddig élvezhetjük a napsütést!

Kiderül, meddig élvezhetjük a napsütést!

Az év utolsó nap­jain mí­nusz 15 fok­nál is hi­de­gebb lég­tö­me­gek áram­la­nak a Kár­pát-me­dence fölé

Az év utolsó nap­jain mí­nusz 15 fok­nál is hi­de­gebb lég­tö­me­gek áram­la­nak a Kár­pát-me­dence fölé

A szürke összes árnyalatát megmutatja a mai időjárás!

A szürke összes árnyalatát megmutatja a mai időjárás!

Meleg, téli ruhát húzz ma, mert csak néhol süt ki a nap. Tar­tó­san bo­ron­gós idő lesz, amely­hez kel­le­met­len szi­tá­lás is tár­sul.

Égi csoda: hetek óta erre az időjárásra vártunk!

Égi csoda: hetek óta erre az időjárásra vártunk!

Csü­tör­tö­kön a késő dél­utáni órák­ban észa­kon havas eső, a ma­ga­sabb pon­to­kon pedig ha­va­zás is ki­ala­kul­hat.

Csü­tör­tö­kön a késő dél­utáni órák­ban észa­kon havas eső, a ma­ga­sabb pon­to­kon pedig ha­va­zás is ki­ala­kul­hat. A hő­mér­sék­let vi­szont alig lesz fagy­pont fe­lett nap­köz­ben.