CÍMKE: 'hideg'

Ez őrület: Jövő héten is bolondját járatja velünk az időjárás

Ez őrület: Jövő héten is bolondját járatja velünk az időjárás

Ha azt hit­ted, a hir­te­len jött tél­lel be­fe­je­ző­dik az idő­já­rás áp­ri­lisi tré­fa­so­ro­zata, akkor té­vedsz!

Végveszélyben a fecskék! Így tudsz segíteni rajtuk

Végveszélyben a fecskék! Így tudsz segíteni rajtuk

A vi­ha­ros, hideg, sze­les, esős, havas idő­já­rás miatt nagy baj­ban van­nak a fecs­kék.

Harmincezer ember melegedhetett a Mága Zoltán tűzifaakciója segítségével

Harmincezer ember melegedhetett a Mága Zoltán tűzifaakciója segítségével

Öt­gyer­me­kes csa­lád­nál, Acsán zárta le a "Me­le­get az ott­ho­nokba!" jel­szó­val, feb­ruár ele­jén in­dí­tott jó­té­kony­sági ak­ci­ó­ját Mága Zol­tán.

Öt­gyer­me­kes csa­lád­nál, a Pest me­gyei Acsán zárta le a "Me­le­get az ott­ho­nokba!" jel­szó­val, feb­ruár ele­jén a re­kord­hi­deg­ben in­dí­tott, egész or­szá­got át­fogó jó­té­kony­sági ak­ci­ó­ját Mága Zol­tán.

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Hoz­zánk már meg­ér­ke­zett a ta­vasz, a ro­má­niai he­gyek­ben azon­ban ret­te­ne­tes fa­gyok van­nak. Nap­köz­ben is.

Hoz­zánk már meg­ér­ke­zett a ta­vasz, a ro­má­niai he­gyek­ben azon­ban ret­te­ne­tes fa­gyok van­nak. Nap­köz­ben is.

Viharos széllel támad az időjárás, ez a hét még fordulatot hoz

Viharos széllel támad az időjárás, ez a hét még fordulatot hoz

Erős szélre, és néhol esőre is kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban. A hét­vége vi­szont meg­le­pe­tést tar­to­gat.

Erős szélre, és néhol esőre is kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban. A hét­vége meg­le­pe­tést tar­to­gat.

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Ennek nem fogsz örülni.

Ennek nem fogsz örülni. Ma még esik, hol­nap­tól jön a le­hű­lés és a mí­nu­szok. Fel­me­le­ge­désre a jövő hét vé­géig nem szá­mít­ha­tunk.

Durva lehűlés csap le az országra: újra megkínoz minket a fagy

Durva lehűlés csap le az országra: újra megkínoz minket a fagy

Az enyhe hét­vége után hi­deg­gel kö­szönt min­ket a hét, így pedig még ne­he­zebb el­vi­selni a hét­főt...

Felháborító indok: Ezért fagynak meg az utasok a helyijáratos buszokon

Felháborító indok: Ezért fagynak meg az utasok a helyijáratos buszokon

Ha akar­ná­nak, se tud­ná­nak fű­teni a bel­vá­rosi bu­szo­kon a so­fő­rök.

Ha akar­ná­nak, se tud­ná­nak fű­teni a bel­vá­rosi bu­szo­kon a so­fő­rök, ugyanis nincs be­épí­tett fű­tése a ré­gebbi jár­mű­vek­nek. Az uta­sok nap mint nap pa­nasz­kod­nak a hi­degre.

Ilyen, amikor a zajló jégtáblák feltorlódnak és letarolják a partot

Ilyen, amikor a zajló jégtáblák feltorlódnak és letarolják a partot

Bru­tá­lis ereje van a zajló jég­nek. Tor­ló­dás ese­tén ne me­rész­kedj a part kö­ze­lébe. Durva fel­vé­tel!

Bru­tá­lis ereje van a zajló jég­nek. Tor­ló­dás ese­tén ne me­rész­kedj a part kö­ze­lébe. Durva fel­vé­tel!

Hajléktalan lett a rádiós műsorvezető

Hajléktalan lett a rádiós műsorvezető

A Slá­ger Fm mű­sor­ve­ze­tője sze­retné fel­hívni a fi­gyel­met a haj­lék­ta­la­nokra.

A Slá­ger Fm mű­sor­ve­ze­tője sze­retné fel­hívni a fi­gyel­met a hi­deg­ben szen­vedő haj­lék­ta­la­nokra.

Rémisztő adatokat közölt a meteorológia a hétvégi időjárásról

Rémisztő adatokat közölt a meteorológia a hétvégi időjárásról

Be­ke­mé­nyít a tél a na­pok­ban!

Be­ke­mé­nyít a tél: pén­te­ken -20 fok is lehet haj­nal­ban, ám a hét­vé­gére cson­tig ha­toló hi­de­get jó­sol­nak nap­palra is!

Ezért nem lesz víz a lakásodban

Ezért nem lesz víz a lakásodban

Ren­ge­teg a cső­tö­rés a hideg miatt. Gon­dol­tad volna, hogy az ol­va­dás­kor még több a kár­eset, mint ami­kor fagy?

Ren­ge­teg a cső­tö­rés a hideg miatt. Gon­dol­tad volna, hogy az ol­va­dás­kor még több a kár­eset, mint ami­kor fagy?

A hideg tönkreteszi a kütyüket - védd meg Őket

A hideg tönkreteszi a kütyüket - védd meg Őket

Ren­ge­teg elekt­ro­mos cuc­cot hur­co­lunk ma­gunk­kal. GPS, okos te­le­fon, Pen drive, note­book, stb. A hideg ko­moly ká­ro­kat okoz­hat esz­kö­ze­ink­ben.

Ren­ge­teg elekt­ro­mos cuc­cot hur­co­lunk ma­gunk­kal. MP3, GPS, okos te­le­fon, Pen drive, note­book, stb. A hideg ko­moly ká­ro­kat okoz­hat esz­kö­ze­ink­ben mely akár vég­ze­tes is lehet szá­mukra. A Ri­post most segít, ho­gyan óvd meg elekt­ro­mos ké­szü­lé­keid a fa­gyos idő­já­rás­tól.

Ezeket ne felejtsd a kocsiban a hidegben!

Ezeket ne felejtsd a kocsiban a hidegben!

Se gye­re­ket, se ku­tyát, se macs­kát, se kul­csot! Egy­ér­telmű. De mik azok, amik nem csak meg­fagy­nak az au­tó­ban, de anyagi kárt is okoz­nak?

Se gye­re­ket, se ku­tyát, se macs­kát, se kul­csot! Egy­ér­telmű. De mik azok, amik nem csak meg­fagy­nak az au­tó­ban, de anyagi kárt is okoz­nak?

Dermesztő: sarkvidéki hideggel indul a hét!

Dermesztő: sarkvidéki hideggel indul a hét!

Ebben az idő­já­rás­ban nem lesz kö­szö­net: fel­tá­mad a szél, és a hó is rá­kezd!

Ebben az idő­já­rás­ban nem lesz kö­szö­net: fel­tá­mad a szél, és még a hó is rá­kezd!

Ez a betegség fenyeget, ha örökké hideg a kezed

Ez a betegség fenyeget, ha örökké hideg a kezed

Gyak­ran elő­for­dul veled?

Gyak­ran elő­for­dul veled, hogy kezed-lábad kihűl, pedig meleg ruha van raj­tad? Jó, ha tudod, hogy ezt a je­len­sé­get nem­csak a hideg okoz­hatja.

Nincs kegyelem: pár nap, és újra bekeményít a tél! Készülj!

Nincs kegyelem: pár nap, és újra bekeményít a tél! Készülj!

Ha azt hin­néd, hogy vége a ke­mény fa­gyok­nak, akkor rossz hí­rünk van. Tá­vol­ról sincs így.

Csoda a rekordhidegben: befagyott a magyar vízesés!

Csoda a rekordhidegben: befagyott a magyar vízesés! Elképesztő fotók

A cso­dás lát­vány­ról gyö­nyörű fotók ké­szül­tek. Igazi pompa a der­mesztő hi­deg­ben.

Dermesztő fotó, félmeztelenül állták a mínuszokat

Dermesztő fotó, félmeztelenül állták a mínuszokat

Több já­té­kost sem za­vart a hideg, és a kö­rül­mé­nyek el­le­nére is csu­pasz fel­ső­test­tel ké­szül­tek a mér­kő­zésre.

Több já­té­kost sem za­vart a hideg, és a tund­rai kö­rül­mé­nyek el­le­nére is csu­pasz fel­ső­test­tel ké­szül­tek a mér­kő­zésre.

Rémisztő jóslat: kegyetlen fagyok várnak ránk!

Rémisztő jóslat: kegyetlen fagyok várnak ránk!

A hi­deg­re­kord után sincs eny­hü­lés.

Az idő­já­rás to­vábbra sem ismer ke­gyel­met, a hi­deg­re­kord után sem kap­juk meg a va­lódi eny­hü­lést...

Így harcolhatunk az extrém hideg ellen

Így harcolhatunk az extrém hideg ellen

Íme né­hány ta­nács, ho­gyan vé­de­kez­zünk a kü­lö­nö­sen hideg idő­já­rás ellen.

Íme né­hány ta­nács, ho­gyan vé­de­kez­zünk a kü­lö­nö­sen hideg idő­já­rás ellen. Ha eze­ket a sza­bá­lyo­kat be­tar­tod, nem esik bajod.

Így védd meg kutyádat a jeges környezet okozta sérülésektől

Védd meg kutyádat a jeges környezet okozta sérülésektől

Télen gya­kori prob­léma a ku­tyák a láb­sé­rü­lése, me­lyért a jég, a hó, il­letve a fel­só­zott utak te­he­tők fe­le­lőssé.

Télen gya­kori prob­léma a ku­tyák a láb­sé­rü­lése, me­lyért a jég, a hó, il­letve a fel­só­zott utak te­he­tők fe­le­lőssé.

Sokkoló felvétel a brutális hidegről! Elképesztő, mit okozott a fagy

Sokkoló felvétel a brutális hidegről! Elképesztő, mit okozott a fagy

Az ext­rém le­hű­lés­ről el­ké­pesztő videó ké­szült. El sem hi­szed...

Az ext­rém le­hű­lés­ről el­ké­pesztő videó ké­szült. El sem hi­szed, hogy ez Ma­gyar­or­szá­gon tör­tént.

Ezrek maradhatnak fűtés nélkül a kegyetlen hidegben

Ezrek maradhatnak fűtés nélkül a kegyetlen hidegben

Meg­döb­bentő fi­gyel­mez­te­tés.

Meg­döb­bentő fi­gyel­mez­te­tést adott ki az E.ON áram­szol­gál­tató. Ha­tal­mas pánik tör­het ki hét­vé­gére.

Mi jön még? Tükörjég borítja Óbudát

Mi jön még? Tükörjég borítja Óbudát

Egyre több­ször önti el a víz a fő­vá­rosi ke­rü­le­tet.

Egyre több­ször önti el a víz a fő­vá­rosi ke­rü­le­tet. A ha­tal­mas tó­csák, és ned­ves te­rü­le­tek pedig meg­fagy­tak a mí­nu­szok­ban, jég­pá­lyává va­rá­zsolva Óbu­dát.

Rémisztő adatokat közölt a meteorológia a szombati időjárásról

Rémisztő adatokat közölt a meteorológia a szombati időjárásról

Ala­po­san le­hűlt a le­vegő szom­bat haj­nalra, a leg­hi­de­gebb az or­szág északi ré­szén volt.

Ala­po­san le­hűlt a le­vegő szom­bat haj­nalra, a leg­hi­de­gebb az or­szág északi ré­szén volt.

Tényleg nem viccel az időjárás: Erre számíts a hét végéig

Tényleg nem viccel az időjárás: Erre számíts a hét végéig

Erős fa­gyok vár­nak ránk a hét má­so­dik fe­lé­ben, szom­bat reg­gel akár -20 fok is lehet!

Erős fa­gyok vár­nak ránk a hét má­so­dik fe­lé­ben, szom­bat reg­gel akár -20 fok is lehet!

Dermesztő hideg és havazás várható a napokban

Dermesztő hideg és havazás várható a napokban

Ér­de­mes fel­ké­szülni a leg­rosszabbra.

Ér­de­mes fel­ké­szülni a leg­rosszabbra, akár mí­nusz 20 fok kö­ze­lébe is le­hűl­het a hő­mér­sék­let, és egész héten vár­ható csa­pa­dék is.

Anticiklon forgatja fel az időjárást, kegyetlen hideg lesz!

Anticiklon forgatja fel az időjárást, kegyetlen hideg lesz!

Kí­mé­let­len an­ti­cik­lon hoz vál­to­zást az idő­já­rás­ban. Köd, ónos eső és nyir­kos hideg le­vegő...

Megfagy az otthonában Erdélyi Mónika és kislánya!

Megfagy az otthonában Erdélyi Mónika és kislánya!

Kel­le­met­len ese­mény tette tönkre a mű­sor­ve­zető és gyer­meke ün­nep­lé­sét! Ka­zán­juk fel­mondta a szol­gá­la­tot, bor­zasz­tóan hideg van a la­ká­suk­ban!

Kel­le­met­len ese­mény tette tönkre a mű­sor­ve­zető és gyer­meke ün­nep­lé­sét! Ka­zán­juk fel­mondta a szol­gá­la­tot, bor­zasz­tóan hideg van a la­ká­suk­ban!

Készülj: Hózáporral kísért fagyos levegő tart Magyarország felé

Készülj: Hózáporral kísért fagyos levegő tart Magyarország felé

A jövő hét to­vábbi ré­szé­ben alap­ve­tően hideg időre van ki­lá­tás, fa­gyos, több he­lyen csí­pős haj­na­lok­kal és hó­esés­sel.

A jövő hét to­vábbi ré­szé­ben alap­ve­tően hideg időre van ki­lá­tás, fa­gyos, több he­lyen csí­pős haj­na­lok­kal és hó­esés­sel.

Élvezd ki ezt a napot! Mostantól jön a fagy

Élvezd ki ezt a napot! Mostantól jön a fagy

Nem túl­zás azt ál­lí­tani, hogy az el­múlt idő­szak idő­já­rása a leg­ke­vésbé sem volt szok­vá­nyos. Na, ennek most vége! Mí­nu­szok­kal támad a tél...

Nem túl­zás azt ál­lí­tani, hogy az el­múlt idő­szak idő­já­rása a leg­ke­vésbé sem volt szok­vá­nyos. Na, ennek most vége! Mí­nu­szok­kal támad a tél...

Vége: Damu Edina teljesen padlóra került!

Vége: Damu Edina teljesen padlóra került!

Az asszony te­le­fon­ját ki­kap­csol­ták.

Az asszony te­le­fon­ját ki­kap­csolta a szol­gál­tató, akár­csak a há­zá­ban levő köz­mű­ve­ket.

Kiderült, ezért vitatkoznak legtöbbet a párok a hálószobában

Kiderült, ezért vitatkoznak legtöbbet a párok a hálószobában

Télen, amíg oda­kint a mí­nu­szok röp­köd­nek, bent ala­po­san be­fű­töt­te­tek, te vi­szont egy per­cet sem tudsz aludni párod mel­lett?

Durvul a helyzet: Kemény faggyal, hóval és jéggel támad az időjárás

Durvul a helyzet: Kemény faggyal, hóval és jéggel támad az időjárás

Az or­szág több pont­ján mí­nusz 5 fokot mér­tek haj­nal­ban! A ke­leti or­szág­rész­ben van a leg­hi­de­gebb, de szinte min­den­hol fagy.

Kegyetlen hideg szakad ránk, jönnek a mínuszok

Rossz hírünk van: kegyetlen hideg szakad ránk, jönnek a mínuszok

Ebben nem lesz kö­szö­net!

Ebben nem lesz kö­szö­net! Drasz­ti­ku­san lehűl a le­vegő, és meg­ér­ke­zik az idei tél... Mos­tan­tól biz­to­san fa­gyos­kodni fo­gunk!

Nehogy kilépj a lakásból, farkasordító hideg lesz vasárnap!

Nehogy kilépj a lakásból, farkasordító hideg lesz vasárnap!

Aki te­heti, jobb, ha ott­hon marad, mert bár ha­va­zásra nem kell szá­mí­tani, vi­ha­ros szél­lö­ké­sek vár­ha­tók.

Aki te­heti, jobb, ha ott­hon marad, mert bár ha­va­zásra nem kell szá­mí­tani, vi­ha­ros szél­lö­ké­sek vár­ha­tók.

Bekeményít az időjárás: Még kegyetlenebb hideg tart Magyarország felé

Bekeményít az időjárás: Még kegyetlenebb hideg tart Magyarország felé

Hét­vé­gén is több he­lyen fagy­hat, nap­köz­ben pedig egyre több lesz fö­löt­tünk a felhő.

Nincs menekvés, könyörtelen szél jön!

Nincs menekvés, könyörtelen szél jön!

Csü­tör­tö­kön és pén­te­ken is lo­bogni fog a hajad, ha a sza­badba mész.

Csü­tör­tö­kön és pén­te­ken is lo­bogni fog a hajad, ha a sza­badba mész, és saj­nos a szél miatt a hő­ér­ze­ted sem lesz túl jó...

Drasztikus lehűlésre készülj! A mai időjárásba beleszédülsz

Drasztikus lehűlésre készülj! A mai időjárásba beleszédülsz

Hideg, esős időnk lesz, de még mást is tar­to­gat az idő­já­rás...

Hideg, esős időnk lesz, de még mást is tar­to­gat az idő­já­rás... Ennek nem fogsz örülni!

Pókinvázió? Így vedd fel a harcot!

Pókinvázió? Így vedd fel a harcot!

A leg­több ember ret­teg a pó­kok­tól, de ez az ízelt­lá­bú­a­kat csep­pet sem za­varja, szí­ve­sen köl­töz­nek be a la­ká­sokba. Né­hány trük­kel azon­ban ki­la­kol­tat­hat­juk őket!

A leg­több ember ret­teg a pó­kok­tól, de ez az ízelt­lá­bú­a­kat csep­pet sem za­varja, szí­ve­sen köl­töz­nek be a la­ká­sokba. Né­hány trük­kel azon­ban ki­la­kol­tat­hat­juk őket!

Trópusi ciklon tarolja le az országot!

Trópusi ciklon tarolja le az országot!

Af­rika felől ér­ke­zik a front: ez vár ránk a kö­vet­kező na­pok­ban.

Némi túl­zás­sal azt is mond­hat­juk, már csak per­cek kér­dése és eléri ha­zán­kat az a me­di­ter­rán cik­lon, amely vá­rat­lan vál­to­zá­so­kat hoz a ma­gyar­or­szági idő­já­rás­ban.

Szélsőséges érzelmeket hoz a ma esti bolygóállás

Szélsőséges érzelmeket hoz a ma esti bolygóállás

Az esős, hideg idő­nél csak a boly­gók ál­lása lehet ránk rosszabb ha­tás­sal! Nem sok jóra szá­mít­hatsz...

Brutális összegeket spórolhatsz, ha így készíted fel a lakásod a télre

Így készítsd fel a télre a lakásod!

Né­hány egy­szerű meg­ol­dás­sal ren­ge­te­get spó­rol­ha­tunk a szám­lá­kon.

Las­san itt a tél, a reg­geli fa­gyok már meg is ér­kez­tek - itt az ideje tehát annak is, hogy fel­ké­szít­sük a la­ká­sun­kat a téli hi­degre! Né­hány olcsó és egy­szerű meg­ol­dás­sal me­leggé va­rá­zsol­hat­juk az ott­ho­nun­kat, anél­kül, hogy a fűtés je­len­tős há­nya­dát az ut­cára nyom­nánk.

Riaszt a meteorológia: Tíz fokot zuhan a hőmérséklet!

Riaszt a meteorológia: Tíz fokot zuhan a hőmérséklet!

Az előt­tünk álló na­pok­ban hűvös, sze­les, időn­ként csa­pa­dé­kos őszi idő vár ránk.

Az előt­tünk álló na­pok­ban hűvös, sze­les, időn­ként csa­pa­dé­kos őszi idő vár ránk.

Veszély a Szigeten! Rengetegen kerülhetnek bajba

Veszély a Szigeten! Rengetegen kerülhetnek bajba

Ez a leg­na­gyobb fe­nye­ge­tés.

Nem is gon­dol­nád, mi a leg­na­gyobb fe­nye­ge­tés a Szi­ge­ten... Már a szer­ve­zők is fi­gyel­mez­tet­nek rá.

Pocsék az idő? Pedig lehet még ennél is rosszabb...!

Pocsék az idő? Pedig lehet még ennél is rosszabb...!

Ha ki­né­zel az ab­la­kon, most olyan, mintha ok­tó­ber lenne. Pedig ez még nem is olyan vé­szes, mint gon­dol­nád.

Meghökkentő lehűlés: jól öltözz fel ma!

Meghökkentő lehűlés: jól öltözz fel ma!

A múlt héten néhol még har­minc fokot is mér­het­tünk, de ennek most vége... Job­ban te­szed, ha elő­bá­nyá­szod a szek­rény­ből a me­le­gebb pul­csi­kat!

A múlt héten néhol még har­minc fokot is mér­het­tünk, de ennek most vége... Job­ban te­szed, ha elő­bá­nyá­szod a szek­rény­ből a me­le­gebb pul­csi­kat! Ne ke­se­redj el tel­je­sen, de még az eső sem ki­zárt...

Kiderült, hány fok ideális a hűtőszekrényben

Kiderült, hány fok ideális a hűtőszekrényben

Veled is elő­for­dult már, hogy hir­te­len meg­emel­ke­dett az áram­szám­lád? Ha a hűtő hő­mér­sék­le­tét nem jól ál­lí­tod be, döb­be­ne­te­sen nő a fo­gyasz­tá­sod.

Veled is elő­for­dult már, hogy hir­te­len meg­emel­ke­dett az áram­szám­lád? Ha a hűtő hő­mér­sék­le­tét nem jól ál­lí­tod be, döb­be­ne­te­sen nő a fo­gyasz­tá­sod.

Miért hideg a kezed és a lábad? Itt a megoldás!

Miért hideg a kezed és a lábad? Itt a megoldás!

Vajon a hideg kéz és láb va­la­mi­lyen egész­ség­ügyi prob­lé­má­ról árul­ko­dik? Vagy épp el­len­ke­ző­leg?

Vajon a hideg kéz és láb va­la­mi­lyen egész­ség­ügyi prob­lé­má­ról árul­ko­dik? Vagy épp el­len­ke­ző­leg, a jó egész­ség jele? El­árul­juk!

Kettészakad az ország: hol kánikula várható, hol 20 fok sem lesz!

Kettészakad az ország: hol kánikula várható, hol 20 fok sem lesz!

Van, ahol zi­va­ta­rok tom­bol­nak majd, és hideg lesz, más or­szág­ré­szek­ben vi­szont ki­tart a for­ró­ság...

Majd' átdöfte mellbimbója a dögös időjós pólóját

Majd' átdöfte mellbimbója a dögös időjós pólóját

Ke­ve­sen tud­tak fi­gyelni arra, mi­lyen időt jósol a me­te­o­ro­ló­gus. Sok­kal iz­gal­ma­sabb lát­ványt nyúj­tot­tak keb­lei.

Negatív csúcsot döntött a csütörtöki időjárás! 32 éve nem volt ilyen!

Negatív csúcsot döntött a csütörtöki időjárás! 32 éve nem volt ilyen!

A fő­vá­ros­ban meg­dőlt a napi hi­deg­re­kord csü­tör­tö­kön - kö­zölte az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat a hon­lap­ján.

Drasztikus változást hoz a hétvégi időjárás! Erre senki sem számított

Drasztikus változást hoz a hétvégi időjárás! Erre senki sem számított

Míg pén­te­ken 23 fokot is mér­het­tünk, szom­ba­ton ma­xi­mum 17 fok lehet a hő­mér­sék­let. Ám va­sár­nap újra meleg lesz.

Rémisztő kilátások: Gyökeresen megváltozik az időjárás!

Rémisztő kilátások: Gyökeresen megváltozik az időjárás!

Csü­tör­tö­kön még él­vez­het­jük a nap­sü­tést, de már a reg­gel hideg lesz.

Csü­tör­tö­kön még él­vez­het­jük a nap­sü­tést, de már a reg­gel hideg lesz.

Így mártóztatta meg Soma hatalmas melleit a Balatonban

Így mártóztatta meg Soma hatalmas melleit a Balatonban

Sze­rinte fej­ben dől el.

Sze­rinte fej­ben dől el, így nem volt rest be­menni a hideg vízbe, és úszni egy ha­tal­ma­sat.

Negatív rekordot dönt a csütörtöki időjárás!

Negatív rekordot dönt a csütörtöki időjárás!

Drasz­ti­ku­san csök­ken a hő­mér­sék­let a hét má­so­dik fe­lé­ben.

Drasz­ti­ku­san csök­ken a hő­mér­sék­let a hét má­so­dik fe­lé­ben, csü­tör­tökre egy hi­deg­front ér­ke­zik, mely­nek ha­tá­sára sok­felé ki­ala­kul­hat eső, zápor.

Semmi jóval nem kecsegtet az időjárás!

Semmi jóval nem kecsegtet a csütörtöki időjárás!

Szer­dán alig volt 10 fok nap­köz­ben, és saj­nos csü­tör­tö­kön sem lesz más­ként. Emel­lett zá­port és vi­ha­ros szél­lö­ké­se­ket ígér­nek a me­te­o­ro­ló­gu­sok.

Szer­dán alig volt 10 fok nap­köz­ben, és saj­nos csü­tör­tö­kön sem lesz más­ként. Emel­lett zápor és vi­ha­ros szél­lö­ké­sek lesz­nek.

Ne essen pánikba! Ma enyhül az időjárás

Ne essen pánikba! Ma enyhül az időjárás

Ma még va­cogni fog, ha kilép az ut­cára, de nem so­káig marad így!

Ma még va­ló­szí­nű­leg va­cogni fog, ha kilép az ut­cára, de nem so­káig marad így!

Nagy hidegben így tudsz fogyni

Nagy hidegben így tudsz fogyni

A hideg se­gít­het va­lóra vál­tani az újévi fo­ga­dal­ma­i­dat!

Ami­kor el­jön­nek a nagy hi­de­gek, leg­szí­ve­seb­ben be­kuc­kóz­nál, és ki se lép­nél a szo­bá­ból? Nem ér­de­mes bent gub­basz­tani, mert a hideg se­gít­het va­lóra vál­tani az újévi fo­ga­dal­ma­i­dat!

Készülj fel! A hónap legpocsékabb hete következik!

Készülj fel! A hónap legpocsékabb hete következik!

A jövő héten ismét borús lesz az idő, és ren­ge­teg eső is hull­hat. Leg­fel­jebb 10 fokig megy fel a hő­mér­sék­let és még fagy­hat is!

A jövő héten ismét borús lesz az idő, és ren­ge­teg eső is hull­hat. Leg­fel­jebb 10 fokig megy fel a hő­mér­sék­let és még fagy­hat is! Az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat kö­zép­távú, or­szá­gos elő­re­jel­zése semmi jóval nem ke­cseg­tet. Még az ut­cára sem lesz ér­de­mes ki­menni!

Rendkívüli jóslat: Ezt hozza a hétvégi időjárás!

Rendkívüli jóslat: Ezt hozza a hétvégi időjárás!

Szom­ba­ton és va­sár­nap is marad a hideg idő, éj­sza­kán­ként mí­nusz 10 fok alá is csök­ken a hő­mér­sék­let.

Szom­ba­ton és va­sár­nap is marad a hideg idő, éj­sza­kán­ként több he­lyen mí­nusz 10 fok alá is csök­ken majd a hő­mér­sék­let.

Szörnyű tragédia: Halálra fagyott a 16 éves fiatal!

Szörnyű tragédia: Halálra fagyott a 16 éves fiatal!

Ő a tél ed­digi leg­fi­a­ta­labb ál­do­zata.

Ti­zen­hat éves a fagy­ha­lál leg­újabb és leg­fi­a­ta­labb ál­do­zata. Vele együtt már 97-re emel­ke­dett a vég­ze­te­sen ki­hűlt sze­mé­lyek száma az idei télen.

Ezt műveli a szappanbuborékkal a kemény fagy, ilyet még nem láttál!

Azt hiszed, hideg van? Ha ezeket a videókat megnézed, rájössz, hogy a mi telünk semmiség

Köddé váló for­ró­víz, gömbbé fagyó szap­pan­bu­bo­rék - a hideg idő igazi va­rázs­la­tokra képes.

Még 48 óra kegyetlen hideg, de utána megkegyelmez az időjárás

Még 48 óra kegyetlen hideg, de utána megkegyelmez az időjárás

Az idei tél ne­ga­tív hő­mér­sék­leti csú­csait mér­jük a na­pok­ban.

Az idei tél ne­ga­tív hő­mér­sék­leti csú­csait mér­jük a na­pok­ban. Több he­lyen az or­szág­ban mí­nusz 15 fokra is lehet szá­mí­tani. De már fel­csil­lant a re­mény, ha­ma­ro­san enged a szo­rí­tás­ból a fagy!

Használd ki a jó időt: még három nap a jégkorszakig!

Használd ki a jó időt: még három nap a jégkorszakig!

Szerda reg­gel több­felé gyen­gén fagy­hat, délen és a szél­vé­dett északi völ­gyek­ben pára, köd is ki­ala­kul­hat.

Szerda reg­gel több­felé gyen­gén fagy­hat, délen és a szél­vé­dett északi völ­gyek­ben pára, köd is ki­ala­kul­hat. Hét­vé­gére vi­szont be­ke­mé­nyít az idő­já­rás!

Így biztos, hogy nem fogsz fázni! Íme, a legjobb tippek hideg ellen!

Így biztos, hogy nem fogsz fázni! Íme, a legjobb tippek hideg ellen!

Nem kell fáz­nod, di­de­reg­ned, él­vezd a tél örö­meit, bár­mennyire is hideg van.

Nem kell fáz­nod, di­de­reg­ned, él­vezd a tél örö­meit, bár­mennyire is ijesztő az idő­já­rás!

Miért jó, ha télen kirakod az ágymatracod a fagyba?

Miért jó, ha télen kirakod az ágymatracod a fagyba?

A há­zi­asszo­nyok­nak ilyen­kor van a leg­könnyebb dol­guk, hogy meg­sza­ba­dul­ja­nak az élős­kö­dök­től!

11 bizonyíték, hogy az emberek a hidegben megbolondulnak

11 bizonyíték, hogy az emberek a hidegben megbolondulnak

Ész­re­vet­tél fur­csa je­le­ket ma­ga­don a hideg idő­től? Van­nak, akik­ből egé­szen meg­lepő dol­go­kat vált ki a tél...

Így szilveszterezett a hajléktalan Aranka néni, az Erzsébet híd lábánál

Így szilveszterezett a hajléktalan Aranka néni, az Erzsébet híd lábánál

Be­ü­tött a ke­mény tél, ami iga­zán fáj­dal­mas egy mu­la­tásra hi­va­tott napon, pláne ha az em­ber­nek nincs fedél a feje fö­lött.

Brutális fordulatot vesz szilveszterkor az időjárás

Brutális fordulatot vesz szilveszterkor az időjárás

2016 meg­mu­tatja, mi­lyen is a hideg!

Úgy tűnik, idén már nem lesz ren­des tél, 2016 vi­szont azon­nal meg­mu­tatja, mi­lyen az igazi ko­po­gós hideg!

Kegyetlen időjárás várható, ilyen lesz 2016-ban a január!

Kegyetlen időjárás várható, ilyen lesz 2016-ban a január!

Az idei tél leg­hi­de­gebb nap­ja­i­val kez­dő­dik az újév, éj­sza­kán­ként akár mí­nusz tíz fok alatti hő­mér­sék­le­tek­kel.

Az idei tél leg­hi­de­gebb nap­ja­i­val kez­dő­dik az újév, éj­sza­kán­ként akár mí­nusz tíz fok alatti hő­mér­sék­le­tek­kel.

Havazást hozhat az új év

Havazást hozhat az új év

Az új év ele­jén, ha csak szál­lin­gózva, de meg­ér­kez­het a ha­va­zás is.

Egyre hi­de­gebb, de nap­sü­té­ses idő­vel bú­csú­zik tő­lünk 2015. Az új év ele­jén, ha csak szál­lin­gózva, de meg­ér­kez­het a ha­va­zás is.

Kiderül, meddig élvezhetjük a napsütést!

Kiderül, meddig élvezhetjük a napsütést!

Az év utolsó nap­jain -25 fok lehet.

Az év utolsó nap­jain -15 fok­nál is hi­de­gebb lég­tö­me­gek áram­la­nak a Kár­pát-me­dence fölé. Jó esély van rá, hogy a jövő év első he­té­ben is marad a zord idő.

Égi csoda: hetek óta erre az időjárásra vártunk!

Égi csoda: hetek óta erre az időjárásra vártunk!

Csü­tör­tö­kön a késő dél­utáni órák­ban észa­kon havas eső, a ma­ga­sabb pon­to­kon pedig ha­va­zás is ki­ala­kul­hat.

Csü­tör­tö­kön a késő dél­utáni órák­ban észa­kon havas eső, a ma­ga­sabb pon­to­kon pedig ha­va­zás is ki­ala­kul­hat.

A szürke összes árnyalatát megmutatja a mai időjárás!

A szürke összes árnyalatát megmutatja a mai időjárás!

Meleg, téli ruhát húzz ma, mert csak néhol süt ki a nap.

Meleg, téli ruhát húzz ma, mert csak néhol süt ki a nap. Tar­tó­san bo­ron­gós idő lesz.

A tűznél melegszenek a migránsok a szlovén-osztrák határon - Fotó!

A tűznél melegszenek a migránsok a szlovén-osztrák határon - Fotó!

El­ke­se­rítő ál­la­po­tok.

Fo­lya­ma­to­san en­ge­dik át a mig­rán­so­kat Auszt­ri­ába, de az ál­la­po­tok még min­dig rend­kí­vül el­ke­se­rí­tőek.

Szeszélyes lesz az időjárás! Vigyázz, téged is megviccelhet!

Szeszélyes lesz az időjárás! Vigyázz, téged is megviccelhet!

Nap­sü­tés vár­ható, erős szél­lel.

Reg­gel sűrű ködre szá­mít­ha­tunk, ami nap­köz­ben fel­száll majd. Sok nap­sü­tés vár­ható, he­lyen­ként erős szél­lel. Ér­de­mes ré­te­ge­sen öl­tözni.

Szervusztok, mínuszok! Egyszámjegyű lesz a maximum hőmérséklet egész héten!

Szervusztok, mínuszok! Egyszámjegyű lesz a maximum hőmérséklet egész héten!

Csi­korgó hi­degre éb­re­dünk a héten. Szinte min­den reg­gel fagy­pont alatt lesz a hő­mér­sék­let, cse­rébe hét­főn kisüt a nap.

Weisz Fanni fázósan is szexi!

Weisz Fanni fázósan is szexi!

A cso­dá­la­tos mo­dell még ala­po­san be­öl­tözve is szu­per­szexi és fo­tóit bát­ran meg­osztja ra­jon­gó­i­val. Gyö­nyör­köd­jünk benne együtt!

A cso­dá­la­tos mo­dell a hűvös, őszi idő el­le­nére is szu­per­szexi és ezt bát­ran meg is osztja ra­jon­gó­i­val. Bát­ran ál­lít­juk, hogy fo­tója fel­for­ró­sítja a le­ve­gőt!

Dermesztő idő lesz: elő a bundabugyival

Dermesztő idő lesz: elő a bundabugyival

Té­li­ka­bá­tot, sálat és sap­kát is ve­gyél, mert ha nem fagysz meg, a szél fúj el.

A té­li­ka­bá­tod, a sálad és a sap­kád is vedd fel, mert ha nem fagysz meg, a szél fúj el.

Tekerd fel a fűtést, készítsd a télikabátot: jön a talajmenti fagy!

Időjárás: Tekerd fel a fűtést, készítsd a télikabátot!

Nem le­ány­álom, ami a kö­vet­kező na­pok­ban vár majd ránk. Szél, eső, hideg, több he­lyen pedig ta­laj­menti fagy.

Időjárás: Ilyen sokáig kell kibírni az esőt

Időjárás: Ilyen sokáig kell kibírni az esőt

Ele­inte még elő­for­dul­hat­nak napos idő­sza­kok, majd kedd dél­után egy újabb cik­lon éri el ha­zán­kat, ismét el­ered az eső.

Ele­inte még elő­for­dul­hat­nak napos idő­sza­kok, majd kedd dél­után egy újabb cik­lon éri el ha­zán­kat, ismét el­ered az eső.