CÍMKE: 'hiba'

Összeomlott a Google, globális a leállás

Összeomlott a Google, globális a leállás

Tech­ni­kai prob­lé­mák lép­tek fel.

Tech­ni­kai prob­lé­mák lép­tek fel a Go­ogle több szol­gál­ta­tá­sá­nál.

Elképesztő baki a McDonald'snál, így lehet ingyenes a hamburger

Elképesztő baki a McDonald'snál, így lehet ingyenes a hamburger

Né­hány kül­földi fi­a­tal ki­ját­szotta a rend­szert, és el is árul­ták a trük­köt.

Né­hány kül­földi fi­a­tal ki­ját­szotta a rend­szert, és el is árul­ták a trük­köt. Rafi­nált mód­szer­ről van szó.

Így teszi tönkre minden nő a mosógépet

Így teszi tönkre minden nő a mosógépet

A mo­só­gép az egyik leg­drá­gább fel­sze­re­lés a la­kás­ban, ezért egy­ál­ta­lán nem mind­egy, med­dig szol­gál ben­nün­ket

A mo­só­gép az egyik leg­drá­gább fel­sze­re­lés a la­kás­ban, ezért egy­ál­ta­lán nem mind­egy, med­dig szol­gál ben­nün­ket

Lehet, hogy Bangóné defektes? Megint baj lett a helyesírásból!

Lehet, hogy Bangóné defektes? Megint baj lett a helyesírásból!

A szo­ci­a­lis­ták nagy­asszo­nya, Ban­góné Bor­bély Il­dikó rövid időn belül má­sod­jára bi­zo­nyí­totta, hogy nagy a baj.

A szo­ci­a­lis­ták nagy­asszo­nya, Ban­góné Bor­bély Il­dikó rövid időn belül má­sod­jára bi­zo­nyí­tott.

Szorul a hurok? Fény derült a szerbiai magyar bérgyilkos újabb titkára

Szorul a hurok? Fény derült a szerbiai magyar bérgyilkos újabb titkára

Egyre több ré­misztő ügy miatt ke­re­sik Dér Csa­bát, de hi­bá­zott, mert szem­ta­núk­kal teli he­lyen gyil­kolt.

Eltűnt a számlákról a pénz, a CIB Bank ügyfelei jártak pórul

Eltűnt a számlákról a pénz, a CIB Bank ügyfelei jártak pórul

Volt, aki nem tu­dott már fi­zetni a kár­tyá­já­val, más­nak úgy tűnt el pénze a szám­lá­ról, hogy nem is köl­tött.

Volt, aki nem tu­dott már fi­zetni a kár­tyá­já­val, más­nak úgy tűnt el pénze a szám­lá­ról, hogy nem is köl­tött.

Kiderült: a fényfüzérek felével baj van

Kiderült:
a fényfüzérek felével baj van

53 ter­mék­ből 25 meg­bu­kott.

53 ter­mék­ből 25 meg­bu­kott a vizs­gá­la­to­kon, a prob­lé­más ter­mé­kek ará­nya el­érte a 47 szá­za­lé­kot az el­len­őr­zé­se­kor.

Kitört a botrány a Baranya megyei temetőben: elcserélték a holttesteket

Kitört a botrány a Baranya megyei temetőben: elcserélték a holttesteket

A bú­csúz­ta­tá­son de­rült ki.

A bú­csúz­ta­tá­son de­rült ki, hogy nem is az van a ko­por­só­ban, akit te­met­né­nek.

Komoly gondok vannak a Facebookkal, kiakadtak a netezők

Komoly gondok vannak a Facebookkal, kiakadtak a netezők

Az Ins­tag­ram se mű­kö­dik meg­fe­le­lően, egyre töb­ben pa­nasz­kod­nak. Nálad mi a hely­zet?

Az Ins­tag­ram se mű­kö­dik meg­fe­le­lően, egyre töb­ben pa­nasz­kod­nak. Nálad mi a hely­zet?

Kemény szavak: Megbánta, hogy szerződött az RTL Klubbal

Kemény szavak: Megbánta, hogy szerződött az RTL Klubbal

Az is­mert di­vat­ter­vező éve­ken át dol­go­zott a csa­tor­ná­nak, de ma már tudja, élete leg­rosszabb dön­té­sét hozta ezzel.

Sokkoló bejelentést tett Károly herceg, ezt mondta Dianáról

Sokkoló bejelentést tett Károly herceg, ezt mondta Dianáról

A há­zas­ság ku­darcra volt ítélve.

Harry és Vil­mos her­ceg szü­le­i­nek há­zas­sága a kez­de­tek­től ku­darcra volt ítélve és ezt Ká­roly is na­gyon jól tudta.

Több millió iPhone tulajdonossal szúrt ki az Apple!

Több millió iPhone tulajdonossal szúrt ki az Apple!

Ren­ge­te­gen ki­akad­tak reg­gel, ami­kor a te­le­fon­jukra néz­tek és nem tud­tak be­lépni.

Ren­ge­te­gen ki­akad­tak reg­gel, ami­kor a te­le­fon­jukra néz­tek.

Emiatt a rendőri hanyagság miatt nem tudták 5 évig, ki a futónő gyilkosa

Emiatt a rendőri hanyagság miatt nem tudták 5 évig, ki a futónő gyilkosa

Az il­le­té­kes rendőr nem rög­zí­tette a gyári szá­mot a rend­szer­ben...

Hiába adta meg a So­rok­sá­ron meg­gyil­kolt fu­tónő férje az el­tűnt te­le­fon gyári szá­mát, az il­le­té­kes rendőr nem rög­zí­tette azt a rend­szer­ben...

Kiderült, hogy mi okozta a Szojuz űrhajó balesetét

Kiderült, hogy mi okozta a Szojuz űrhajó balesetét

Csü­tör­tö­kön tör­tént a bal­eset, ami szinte két űr­ha­jós éle­tébe ke­rült.

Csü­tör­tö­kön tör­tént a bal­eset, ami szinte két űr­ha­jós éle­tébe ke­rült.

Sokkot kapott a vegetáriánus vásárló: hússal etették meg

Sokkot kapott a vegetáriánus vásárló: hússal etették meg

A nő trau­ma­ként élte meg.

A nő trau­ma­ként élte meg a tör­tén­te­ket - ezek után nem éri be egy bo­csá­nat­ké­rés­sel.

Ez kínos, iskolások előtt égette be magát Vilmos herceg

Ez kínos, iskolások előtt égette be magát Vilmos herceg

A her­ceg össze­ke­vert két or­szá­got.

A her­ceg össze­ke­vert két ázsiai or­szá­got, de igye­ke­zett gyor­san ki­ja­ví­tani a hi­bá­ját.

Csúnyán beégett, rajongói látni sem akarják a népszerű énekesnőt

Csúnyán beégett, rajongói látni sem akarják a népszerű énekesnőt

Brit­ney Spe­ars saját kon­cert­jén sér­tette meg ra­jon­góit. Nem csoda, hogy ki­fü­tyül­ték!

Sokkot kapott a család, más babáját adták az anyának szülés után

Sokkot kapott a család, más babáját adták az anyának szülés után

A csa­lád sze­rint a sú­lyos fi­gyel­met­len­ség tra­gé­diát is okoz­ha­tott volna. Hogy tör­tén­he­tett meg ez?

Felbukkant egy ember a múltból, leleplezte Diana hercegnő titkát

Felbukkant egy ember a múltból, leleplezte Diana hercegnő titkát

Bár Diana na­gyon kö­rül­te­kintő volt, egy do­log­ban na­gyot hi­bá­zott. De meg­ta­nulta, mi elő­nyös szá­mára.

Bár Diana na­gyon kö­rül­te­kintő volt, egy do­log­ban na­gyot hi­bá­zott. De meg­ta­nulta, mi elő­nyös szá­mára.

Nem ismerte fel az ügyeletes az infarktust, az utcán halt meg a beteg

Nem ismerte fel az ügyeletes a szívinfarktust, másnap az utcán halt meg a beteg

Min­den­féle vizs­gá­lat nél­kül ideg­be­csí­pő­dést ál­la­pí­tott meg az orvos a 73 éves be­te­gé­nél...

Rémület Beyoncé koncertjén: meg kellett menteni az énekesnőt

Rémület Beyoncé koncertjén: meg kellett menteni az énekesnőt

A var­sói kon­cert köz­ben meg­hi­bá­so­dott egy be­ren­de­zés, az éne­kesnő csap­dába esett.

Iszonyat a szülőszobán, a baba nem élte túl a megpróbáltatásokat

Iszonyat a szülőszobán, a baba nem élte túl a megpróbáltatásokat

Az anya leg­rosszabb rém­ál­mai vál­tak va­lóra.

Az anyu­kát nem tá­jé­koz­tat­ták az or­vo­sok, és végül a leg­rosszabb rém­ál­mai vál­tak va­lóra.

Kiderült végre, mi okozott ijesztő balesetet a Forma-1-ben

Kiderült végre, mi okozott ijesztő balesetet a Forma-1-ben

Em­beri és tech­ni­kai hiba ját­szott sze­re­pet a sok­koló je­le­net­ben.

Ezért gá­zolt sze­re­lőt Räik­kö­nen. Em­beri és tech­ni­kai hiba egy­szerre ját­szott sze­re­pet a sok­koló je­le­net­ben.

Majdnem megölte magát a legendás rocksztár a színpadon

Majdnem megölte magát a legendás rocksztár a színpadon

Azon­nal a se­gít­sé­gére si­et­tek.

Alice Co­o­per élete egy hibás show-elem miatt for­gott koc­kán. Mivel nem tu­dott sza­ba­dulni, azon­nal a se­gít­sé­gére si­et­tek. Így me­ne­kült meg a ful­la­dás­tól.

Teljes a káosz, több ezer repülőjárat nem indul el Európában

Teljes a káosz, több ezer repülőjárat nem indul el Európában

Egy sú­lyos szá­mí­tó­gé­pes hiba miatt a leg­több járat nem, vagy csak ha­tal­mas ké­sés­sel tud el­in­dulni. Ezt ta­ná­csolja a Bu­da­pest Air­port.

Egy sú­lyos szá­mí­tó­gé­pes hiba miatt a leg­több járat nem, vagy csak ha­tal­mas ké­sés­sel tud el­in­dulni. Je­len­tő­sen kor­lá­tozni kel­lett ugyanis az eu­ró­pai re­pü­lő­já­ra­tok for­gal­mát, mert ko­moly hiba lé­pett fel az Eu­ro­cont­rol eu­ró­pai re­pü­lés­irá­nyító rend­szer brüsszeli köz­pont­já­ban.

Elérhetetlen az ügyfélszolgálat, országosan leállt az internet a Diginél

Elérhetetlen az ügyfélszolgálat, országosan leállt az internet a Diginél

Az or­szág több pont­já­ról is hibát je­lez­tek, el­szállt a net.

Az or­szág több pont­já­ról is hibát je­lez­tek, el­szállt a net.

Elképesztő, mekkorát hibáztak az orvosok - túl későn eszméltek

Elképesztő, mekkorát hibáztak az orvosok - túl későn eszméltek

Belső vizs­gá­lat in­dult.

Egy be­teg­nek tel­je­sen fe­les­le­ge­sen nyi­tot­ták fel a ko­po­nyá­ját egy el­cse­rélt cetli miatt. Belső vizs­gá­lat in­dult.

Hihetetlen, de így öregít mindenkit a hajszárítás

Hihetetlen, de így öregít mindenkit a hajszárítás

Vi­gyázz a ha­jadra!

Ami­kor az öre­ge­désre gon­dolsz, neked sem a hajad jut elő­ször eszedbe? Pedig a hajad is sokat öre­gít­het raj­tad, ha nem úgy bánsz vele, aho­gyan kel­lene.

Ebbe belepirulsz: őrjítő videót posztolt magáról a dögös modell, kiakadt az internet

Ebbe belepirulsz: őrjítő videót posztolt magáról a dögös modell, kiakadt az internet

Nem min­denki örült a fel­vé­tel lát­tán.

A fi­a­tal bom­bázó na­gyot hi­bá­zott azzal, hogy így töl­tötte fel túl­fű­tött vi­de­ó­ját.

Hibázott Dzsudzsák, komoly árat fizetett érte

Hibázott Dzsudzsák, komoly árat fizetett érte

A leg­utóbbi meccsén nem lő­he­tett 11-est a ma­gyar sztár. Csa­pa­tá­val így is jól áll­nak a baj­nok­ság­ban.

A leg­utóbbi meccsén nem lő­he­tett 11-est a ma­gyar sztár. Csa­pa­tá­val így is jól áll­nak a baj­nok­ság­ban.

Máris Németországban van az alig 3 hónapja kitoloncolt afgán migráns

Máris Németországban van az alig 3 hónapja kitoloncolt afgán migráns

Pá­rat­lan tör­té­net az övé...

A ko­ráb­ban ka­to­na­ként dol­gozó férfi tör­té­nete egye­dül­álló...

Hatalmasat hibáztak az orvosok: a műtőasztalon vérzett el a beteg

Hatalmasat hibáztak az orvosok: a műtőasztalon vérzett el a beteg

A nő csak egy ru­tin­mű­tét miatt fe­küdt be a kór­házba, onnan azon­ban soha többé nem tá­voz­ha­tott.

Nagyot hibázott a diszpécser, meghalt egy fiatal magyar anyuka

Nagyot hibázott a diszpécser, meghalt egy fiatal magyar anyuka

Mire a se­gít­ség meg­ér­ke­zett, már késő volt. A disz­pé­cser na­gyot té­ve­dett.

Kiderült, miért hibázott a címerrel az Újpest

Kiderült, miért hibázott a címerrel az Újpest

Még az idő­já­rás is köz­re­ját­szott. A le­hető leg­rosszabb­kor tör­tént, pedig csak né­hány per­ces baki volt.

Még az idő­já­rás is köz­re­ját­szott. A le­hető leg­rosszabb­kor tör­tént, pedig csak né­hány per­ces baki volt. Ola­jat ön­töt­tek ezzel a tűzre?

Őszinte vallomást tett Czippán Anett: hibát követtem el

Őszinte vallomást tett Czippán Anett: hibát követtem el

Ezen pró­bál vál­toz­tatni most.

A vá­ran­dós ma­gyar mű­sor­ve­zető ma már pon­to­san tudja, mit ron­tott el a múlt­ban. Ezen pró­bál vál­toz­tatni most.

A német rendőrség újabb csődjéről cikkeznek

A német rendőrség újabb csődjéről cikkeznek

Ez már a so­ka­dik...

A leg­na­gyobb pél­dány­szám­ban el­adott német na­pi­lap, a Bild bir­to­kába ju­tott in­for­má­ciók sze­rint a német rend­őr­ség nem tö­rő­dött fon­tos bi­zo­nyí­té­kok­kal.

Atyaég, mit tett megint Kassai Viktor?

Atyaég, mit tett megint Kassai Viktor?

A ma­gyar bíró újra na­gyot hi­bá­zott, nem fújt be egy nyil­ván­való ti­zen­egyest. Ezzel a hor­vá­tok ha­rag­ját is ki­vívta maga ellen.

A ma­gyar bíró újra na­gyot hi­bá­zott, nem fújt be egy nyil­ván­való ti­zen­egyest. Ezzel a hor­vá­tok ha­rag­ját is ki­vívta maga ellen.

Megint nem járt a 3-as metró, az ajtókkal volt gond

Megint nem járt a 3-as metró, az ajtókkal volt gond

A fel­újí­tott met­ró­ko­csi­kat ismét ki kel­lett ál­lí­tani a for­ga­lom­ból szerda reg­gel.

A fel­újí­tott met­ró­ko­csi­kat ismét ki kel­lett ál­lí­tani a for­ga­lom­ból szerda reg­gel. Most nem füs­tölt, de az aj­tók­kal van megint gond.

Meglepő fordulat, kollégája védte meg a magyar botránybírót!

Meglepő fordulat, kollégája védte meg a magyar botránybírót!

Nincs nagy baj­ban Kas­sai Vik­tor?

Kevés ember van most a vi­lá­gon, aki nem tá­madja Kas­sai Vik­tort. A ko­rábbi FIFA-bíró ennek el­le­nére ki­állt mel­lette.

Tényleg ő kapta az Aranylabdát? Itt nevethetsz C. Ronaldón

Tényleg ő kapta az Aranylabdát? Itt nevethetsz C. Ronaldón

Ká­r­ör­ven­dők, ide! Na­gyot bé­ná­zott a por­tu­gál me­ga­sztár. A meccs végén azért ő ne­ve­tett.

Hihetetlen, ellopták Berki Krisztián aranyát?

Hihetetlen, ellopták Berki Krisztián aranyát?

Egy­sze­rűen le­késte az Eb-címet olim­piai baj­nok tor­ná­szunk? Óvás után akár jogi útra is te­re­lőd­het a fura ügy.

Egy­sze­rűen le­késte az újabb Eu­rópa-baj­noki címét olim­piai baj­nok tor­ná­szunk? Az óvá­sok után akár jogi útra is te­re­lőd­het a fura ügy.

Szinte senki sem találja a hibát ezen a képen. Neked menni fog?

Szinte senki sem találja a hibát ezen a képen. Neked menni fog?

Ki­szú­rod, hol a hiba?

Egé­szen fur­csán mű­kö­dik az em­beri agy, ennek pedig ékes bi­zo­nyí­téka a kö­vet­kező rejt­vény.

Szép mentés volt! Életveszélybe került a cirkusz Lúdas Matyija

Szép mentés volt! Életveszélybe került a cirkusz Lúdas Matyija

Egy haj­szá­lon múlt a tra­gé­dia!

Egy haj­szá­lon múlt, hogy nem ful­ladt tra­gé­di­ába a Fő­vá­rosi Nagy­cir­kusz Lúdas Matyi elő­adása. A né­ző­té­ren csak gye­re­kek vol­tak!

11 jel, hogy egy darab fa vagy az ágyban, vedd már észre!

11 jel, hogy egy darab fa vagy az ágyban, vedd már észre!

Hol lehet a hiba?

Me­ges­het, hogy nem tel­jes szen­ve­déllyel esel neki a pá­rod­nak, de ha min­den al­ka­lom­mal hi­á­nyo­lod ma­gad­ból a tüzet, akkor el kell gon­dol­kozni.

Soha ne tedd fel ezeket a kérdéseket egy nőnek szex után!

Soha ne tedd fel ezeket a kérdéseket egy nőnek szex után!

A saját or­gaz­musa után, a pasi szá­mára a leg­fon­to­sabb, hogy érezze, hogy jól tel­je­sí­tett az ágy­ban.

A saját or­gaz­musa után, a pasi szá­mára a leg­fon­to­sabb, hogy érezze, hogy jól tel­je­sí­tett az ágy­ban. Azon­ban a leg­szen­ve­dé­lye­sebb együtt­lé­tet is el­ront­hatja né­hány rossz kér­dés!

Nem fogod tudni, ha baj van, elromlott a VÉSZ!

Nem fogod tudni, ha baj van, elromlott a VÉSZ! Ne is várj a jelzésre!

Nem mű­kö­dik a ka­taszt­ró­fa­jelző, úgy­hogy ne is várd az ér­te­sí­tést! Ne várj tá­jé­koz­ta­tást a bal­ese­tek­ről, és a fő­vá­ros­ban ta­lált bom­bák­ról se...

Nem mű­kö­dik a ka­taszt­ró­fa­jelző, úgy­hogy ne is várd az ér­te­sí­tést! Egy da­ra­big nem kapsz tá­jé­koz­ta­tást a bal­ese­tek­ről, de még a fő­vá­ros­ban ta­lált bom­bák­ról se...

Tönkrement? Vidd vissza, kötelesek megcsinálni!

Tönkrement? Vidd vissza a boltba, kötelesek megcsinálni!

Né­hány do­logra ér­de­mes fi­gyelni!

Még akkor is van­nak jo­gaid, ha a pár száz fo­rin­tos tan­szer ment tönkre... Né­hány do­logra azon­ban ér­de­mes fi­gyelni!

Így kompenzál Gesztesi Károly a múltbeli hibáiért!

Így kompenzál Gesztesi Károly a múltbeli hibáiért!

Ettől füg­get­le­nül kül­föl­dön foly­tatja.

A szí­nész még de­cem­ber­ben ma­radt el egy vi­déki elő­adás­ról, amit azóta is pró­bál jóvá tenni.

Élő tehetségkutatóban lőtte nyakon a pasiját

Élő tehetségkutatóban lőtte nyakon a pasiját

Sok­kot kap­tak a nézők és a zsűri is.

Sok­kot kap­tak a nézők és a zsűri is, ami­kor az Ame­rica's Got Ta­lent egyik ver­seny­zője ré­me­sen el­ron­totta a mű­sor­szá­mát. Nem így ter­vez­ték...

Király Gábor kimondta a nagy igazságot, így érzi most magát

Király Gábor kimondta a nagy igazságot, így érzi most magát

A kapus hamar túl­lé­pett a Fe­renc­vá­ros el­leni nagy hi­bá­ján. Mint mondja, már meg­szokta az ilyen ese­te­ket.

A kapus hamar túl­lé­pett a Fe­renc­vá­ros el­leni nagy hi­bá­ján. Mint mondja, már meg­szokta az ilyes­mit.

Össztűz Kassaira! Sorsdöntő hibákat követett el?

Össztűz Kassaira! Sorsdöntő hibákat követett el?

Egy lap ki­pé­cézte sztár­bí­rón­kat.

Egy német lap ki­pé­cézte a ma­gyar sztár­bí­rót. Kap a fe­jére az iz­landi-ma­gyar meccs já­ték­ve­ze­tője is.

Felfedte múltja legnagyobb hibáját Nádai Anikó!

Felfedte múltja legnagyobb hibáját Nádai Anikó!

A mű­sor­ve­zető na­gyon meg­bánta.

Az RTL Klub gyö­nyörű mű­sor­ve­ze­tője na­gyon meg­bánta, amit tett, ezért leg­szí­ve­seb­ben vissza­csi­nálná az egé­szet, ha te­hetné. El­árulta, mi ez pon­to­san.

Tíz évig volt egy nős férfi szeretője Sztárek Andrea!

Tíz évig volt egy nős férfi szeretője Sztárek Andrea!

A szí­nésznő egy egész or­szág előtt fel­vál­lalta múlt­beli hi­bá­ját, és el­árulta, mi lán­colta őt egy házas pa­si­hoz.

A szí­nésznő egy egész or­szág előtt fel­vál­lalta múlt­beli hi­bá­ját, és el­árulta, mi lán­colta őt egy há­zas­ság­ban élő pa­si­hoz.

Ez a legnagyobb hiba, amit minden fogyókúrázó elkövet! Ne tedd!

Ez a legnagyobb hiba, amit minden fogyókúrázó elkövet! Ne tedd!

Sokan esnek abba a hi­bába, hogy csu­pán a mér­legre ha­gyat­kozva köny­ve­lik el di­é­tá­juk si­ke­rét.

Törlőkendőt hagytak a nő hasában!

Törlőkendőt hagytak a nő hasában!

A ha­tal­mas gyul­la­dás­tól akár éle­tét is veszt­hette volna a fi­a­tal kis­mama.

Csá­szár­met­szés­nél fe­lej­tet­tek benne egy esz­közt, a ha­tal­mas gyul­la­dás­tól akár éle­tét is veszt­hette volna a fi­a­tal kis­mama.

Sebestyén Balázs: Szégyellem, de ezt jóvátenni már nem lehet!

Sebestyén Balázs: Szégyellem, de ezt jóvátenni már nem lehet!

A mű­sor­ve­zető őszin­tén me­sélt kar­ri­erje egyik nagy bak­lö­vé­sé­ről.

A mű­sor­ve­zető őszin­tén me­sélt kar­ri­erje egyik nagy bak­lö­vé­sé­ről, ami­kor egy kövér lányt porig alá­zott egy for­ga­tás köz­ben. Élete vé­géig ci­peli ezt ma­gá­val, de sze­rinte azóta óri­ási vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.

Hosszú Katinka eltaktikázta magát, de tanult a hibájából

Hosszú Katinka eltaktikázta magát, de tanult a hibából

Jól sze­re­pelt Mar­seille-ben úszó­sztá­runk, de el­is­meri: sze­re­pel­he­tett volna job­ban is.

Jól sze­re­pelt Mar­seille-ben úszó­sztá­runk, de el­is­meri: sze­re­pel­he­tett volna job­ban is. Ri­ó­ban ezt a bakit biz­to­san nem kö­veti majd el.

Vigyázz! Megbénulhat az iPhone-od

Vigyázz! Megbénulhat az iPhone-od

Sú­lyos hibát ta­lál­tak az Apple ope­rá­ciós rend­sze­ré­ben.

Sú­lyos hibát ta­lál­tak az Apple ope­rá­ciós rend­sze­ré­ben, s még kér­dé­ses, hogy helyre lehet-e egy­ál­ta­lán ál­lí­tani a hasz­nál­ha­tat­lanná vált ké­szü­lé­ke­ket. A gyártó hi­va­ta­los ál­lás­fog­la­lása még várat ma­gára.

Óriási hiba az alsós matematikakönyvben!

Óriási hiba az alsós matematikakönyvben!

A szü­lők is fel­há­bo­rod­tak.

Egy szülő vette észre első osz­tá­lyos gyer­meke tan­köny­vé­ben, hogy a szer­zők nin­cse­nek tisz­tá­ban a páros-pá­rat­lan fo­gal­má­val.

Szoktad vasalni a hajad? Sokkoló eredmény derült ki róla!

Szoktad vasalni a hajad? Sokkoló eredmény derült ki róla!

A haj­va­sa­ló­hoz már gon­dol­ko­dás nél­kül nyú­lunk. És ez hiba!

A haj­va­saló annyira alap­vető része lett a leg­több ház­tar­tás­nak, hogy már gon­dol­ko­dás nél­kül nyú­lunk utána. És ez nagy hiba.

Rossz hírünk van! Eddig rosszul ittad a kávéd!

Rossz hírünk van! Eddig rosszul ittad a kávéd!

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan te­he­ted ha­té­ko­nyabbá és egész­sé­ge­sebbé a ká­vé­zási szo­ká­sa­i­dat.

Épp csak ki­má­szol az ágy­ból, és azon­nal be­do­bod a nap­in­dító kávéd? Nagy hiba! Meg­mu­tat­juk, ho­gyan te­he­ted ha­té­ko­nyabbá és egész­sé­ge­sebbé a ká­vé­zási szo­ká­sa­i­dat.

Rossz hírünk van: egészen idáig rosszul porszívóztál

Rossz hírünk van: egészen idáig rosszul porszívóztál

Akár­mennyire is ügyes vagy, saj­nos ezek­ből a hi­bák­ból leg­alább egyet biz­to­san te is el­kö­vetsz.

Akár­mennyire is ügyes vagy, saj­nos ezek­ből a hi­bák­ból leg­alább egyet biz­to­san te is el­kö­vetsz.

Kínos premier, ezt elbaltázta Bogdán

Kínos premier, ezt nagyon elbaltázta a magyar kapus

Nem ilyen baj­noki be­mu­tat­ko­zás­ról ál­mo­dott Bog­dán Ádám.

Nem ilyen baj­noki be­mu­tat­ko­zás­ról ál­mo­dott Bog­dán Ádám. A Li­ver­pool ma­gyar ka­pusa elő­ször vé­dett klub­já­ban a Pre­mier League-ben.

Veszélyesebben zuhanyzol, mint hinnéd! Vigyázz, mert kárt okozhatsz

Veszélyesebben zuhanyzol, mint hinnéd! Vigyázz, mert kárt tehetsz magadban!

A napi ru­ti­nod sok­kal ká­ro­sabb is lehet, mint gon­dol­nád. Íme a hibák, me­lye­ket el­kö­ve­tünk.

Elégedetlen vagy a testeddel? Így néznek hülyének a címlapok! - FOTÓK

Elégedetlen vagy a testeddel? Így néznek hülyének a címlapok! - FOTÓK

Úgy érzed, nem vagy tö­ké­le­tes? Dőlj hátra és nézd meg, ho­gyan ver­nek át a cím­la­pok!

Könyörgünk, ezt ne csináld napozáskor!

Könyörgünk, ezt ne csináld napozáskor!

Ha nem fi­gyelsz eléggé, annak bi­zony kö­vet­kez­mé­nyei lesz­nek...

Ha nem fi­gyelsz eléggé, annak bi­zony kö­vet­kez­mé­nyei lesz­nek. És azt fo­gad­junk, hogy te sem aka­rod!

Elírták a magyar kapus nevét a sztárklub mezén

Elírták a magyar kapus nevét a sztárklub mezén

Együtt Fal­ca­ó­val és Beck­ham­mel.

Bog­dán Ádám egy csa­patba ke­rült Fal­ca­ó­val és Beck­ham­mel. Aztán gyor­san ész­lel­ték és ki­ja­ví­tot­ták a hibát.