CÍMKE: 'hév'

Már látni a HÉV-felújítás első jeleit a szentendrei vonalon

Már látni a HÉV-felújítás első jeleit a szentendrei vonalon

Óri­ási vál­to­zá­sok jön­nek az immár a MÁV-hoz tar­tozó HÉV kü­lön­böző sza­ka­szain.

Jó, ha tudod, erre számíthatsz szilveszterkor Budapesten!

Jó, ha tudod, erre számíthatsz szilveszterkor!

Az év utolsó nap­ján a sű­rí­tett fel­színi já­ra­tok mel­lett egész éjjel köz­le­ke­dik majd a metró.

Metró lesz a HÉV-ekből, meghosszabbítják a vonalakat

Metró lesz a HÉV-ekből, meghosszabbítják a vonalakat

Lát­vá­nyos tö­meg­köz­le­ke­dési át­ala­ku­lás előtt áll a fő­vá­ros.

Lát­vá­nyos tö­meg­köz­le­ke­dési át­ala­ku­lás előtt áll a fő­vá­ros. A H6-os HÉV a Kál­vi­nig térig köz­le­ke­dik majd.

Óriási a káosz reggelente, ezért késnek a HÉV utasai

Óriási a káosz reggelente, ezért késnek a HÉV utasai

2-3 HÉV is el­megy, mire si­ke­rül ki­egé­szítő je­gyet ven­niük az uta­sok­nak Szent­end­rén! Ok­tó­ber 1-től vál­toz­tak a sza­bá­lyok, ami ká­osz­hoz ve­ze­tett.

2-3 HÉV is el­megy, mire si­ke­rül ki­egé­szítő je­gyet ven­niük az uta­sok­nak Szent­end­rén! Ok­tó­ber 1-től vál­toz­tak a sza­bá­lyok, ami ká­osz­hoz ve­ze­tett.

Fényes nappal tépte meg egy részeg Endrei Judit lányát

Fényes nappal tépte meg egy részeg Endrei Judit lányát

A le­gen­dás tévés kép­te­len meg­emész­teni azt, ami a lá­nyá­val tör­tént egy tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zön nagy­pén­te­ken.

A le­gen­dás tévés kép­te­len meg­emész­teni azt, ami a lá­nyá­val tör­tént egy tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zön nagy­pén­te­ken. Senki sem se­gí­tett...

Halálra gázolt egy embert Kerepesnél a HÉV

Halálra gázolt egy embert Kerepesnél a HÉV

A bal­ese­tet szen­ve­dett ál­do­zat a hely­szí­nen meg­halt. A holt­tes­tét a tűz­ol­tók szed­ték ki a ko­csik alól.

A bal­ese­tet szen­ve­dett ál­do­zat a hely­szí­nen meg­halt. A holt­tes­tét a tűz­ol­tók szed­ték ki a ko­csik alól. Ké­sé­sek­kel kell szá­molni.

Vért gyűjtenek a HÉV alá esett kistarcsai lánynak

Vért gyűjtenek a HÉV alá esett kistarcsai lánynak

A lány nő­vére kér min­den­kit.

A lány nő­vére két­ség­be­esett üze­net­ben kér min­den­kit, hogy se­gít­sen.

Mobilozás miatt sétált a HÉV elé a 15 éves tinilány, sokkoló részletek

Mobilozás miatt sétált a HÉV elé a 15 éves tinilány, sokkoló részletek

Zenét hall­ga­tott és a te­le­fon­ját nyom­kodta a 15 éves lány, aki élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült, mi­u­tán a HÉV alá esett.

Brutális baleset: helyszíni fotók érkeztek a tragikus HÉV-gázolásról

Brutális baleset: helyszíni fotók érkeztek a tragikus HÉV-gázolásról

Az el­gá­zolt em­ber­nek esé­lye sem volt, holt­tes­tét a tűz­ol­tók sza­ba­dí­tot­ták ki.

Az el­gá­zolt em­ber­nek esé­lye sem volt, a holt­tes­tét a tűz­ol­tók sza­ba­dí­tot­ták ki.

Reggeli horror Kistarcsán: HÉV alá szorult egy fiatal lány

Reggeli horror Kistarcsán: HÉV alá szorult egy fiatal lány

Ba­le­set tör­tént a zsófi­a­li­geti HÉV-meg­ál­ló­nál kora reg­gel Kistar­csán. A sze­rel­vény egy fi­a­tal lányt gá­zolt el.

Ba­le­set tör­tént a zsófi­a­li­geti HÉV-meg­ál­ló­nál kora reg­gel. A sze­rel­vény egy fi­a­tal lányt gá­zolt el.

Felháborító dolgot művelnek a graffitisek

Felháborító dolgot művelnek a graffitisek

Egy­más­sal ri­va­li­záló graffi­ti­sek újra és újra összefir­kál­ják a HÉV-eket.

Hiába küzd a vas­út­tár­sa­ság, az egy­más­sal ri­va­li­záló graffi­ti­sek újra és újra összefir­kál­ják a bu­da­pesti HÉV-sze­rel­vé­nye­ket és a vas­úti ko­csi­kat.

Rá sem lehet ismerni Gesztesi Károlyra! Mintha kicserélték volna

Rá sem lehet ismerni Gesztesi Károlyra! Mintha kicserélték volna

Fe­ne­kes­tül fel­for­dult az 54 éves szí­nész élete, mióta el­vet­ték a jo­go­sít­vá­nyát!

Halálra gázolt egy embert a HÉV hajnalban

Halálra gázolt egy embert a HÉV hajnalban

Egye­lőre nem tudni, mit csi­nált a sí­nek­nél a férfi Cse­pe­len. Már nem tud­ták meg­men­teni.

Egye­lőre nem tudni, mit csi­nált a sí­nek­nél a férfi Cse­pe­len. Már nem tud­ták meg­men­teni.

Ingyen wifi, légkondi! A jövő elkezdődött, már jár a felújított HÉV

Ingyen wifi, légkondi! A jövő elkezdődött, már jár a felújított HÉV

Amit lát­tunk, az nem rossz. Kér­dés, lesz-e foly­ta­tás?

Még csak egy ösz­vér­sze­rel­vényt ér­tünk tet­ten a szent­end­rei vo­na­lon, de amit lát­tunk, az nem rossz. Kér­dés, lesz-e foly­ta­tás?

Kiderült a szentendrei fantom-HÉV rejtélye!

Kiderült a szentendrei fantom-HÉV rejtélye!

Napok óta új­fajta sze­rel­vény járja a szent­end­rei HÉV vo­na­lán a sí­ne­ket. Üre­sen suhan el a meg­ál­lók­ban, az uta­sok pedig ér­tet­len­kedve fi­gye­lik... va­la­hogy más, mint a többi.

Napok óta új­fajta sze­rel­vény járja a szent­end­rei HÉV vo­na­lán a sí­ne­ket. Üre­sen suhan el a meg­ál­lók­ban...

Csak félpályán jár a csepeli HÉV a bontás miatt! - Fotók!

Csak félpályán jár a csepeli HÉV a bontás miatt! - Fotók!

In­ga­vo­nat és pót­ló­bu­szok jár­nak.

El­kezd­ték a be­rob­bant épü­let bon­tá­sát Cse­pe­len. A mun­ká­la­tok túl közel esnek a HÉV sí­nek­hez, így in­ga­vo­nat és pót­ló­bu­szok jár­nak.

Kész szívás a közlekedés Budán!

Kész szívás a közlekedés Budán!

A Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont meg­spó­rolta az utas­tá­jé­koz­ta­tást!

Tel­jes a káosz a Bat­thyány téren és a Mar­git híd budai lá­bá­nál, mert a Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont va­la­mit el­szúrt az utas­tá­jé­koz­ta­tás­sal!

Brutális baleset: az utasok kirepültek a kettészakadt autóból

Brutális baleset: az utasok kirepültek a kettészakadt autóból

Sú­lyos bal­eset tör­tént szom­ba­ton.

Sú­lyos bal­eset tör­tént szom­ba­ton Bu­da­ka­lá­szon. Vil­lany­osz­lop­nak csa­pó­dott egy autó, az üt­kö­zés ereje pedig ak­kora volt, hogy a kocsi ket­té­sza­kadt.

HÉV-baleset Kaszásdűlőnél

HÉV-baleset Kaszásdűlőnél

Egy autó a sí­nekre haj­tott, egye­ne­sen két szem­be­jövő vonat közé.

Áll a HÉV-for­ga­lom a Szent­end­rei HÉV vo­na­lán. Ka­szás­dűlő meg­ál­ló­nál egy fi­gyel­met­len sofőr au­tó­já­val a sí­nekre haj­tott, egye­ne­sen két szem­be­jövő vonat közé.

Iskolába tartó gyereket gázolt el a szentendrei HÉV

Iskolába tartó gyereket gázolt el a szentendrei HÉV

15 éves gye­re­ket ütött el, azon­nal kór­házba vit­ték. Egy vá­gá­nyon, rit­káb­ban jár a HÉV.

15 éves gye­re­ket ütött el, azon­nal kór­házba vit­ték. Egy vá­gá­nyon, rit­káb­ban jár a HÉV.

Brutális áremelés várható! Bekeményít a BKV!

Brutális áremelés várható! Bekeményít a BKV!

A vá­ros­háza eddig tit­kolta...

Az Index.hu nyil­vá­nos­ságra hozta Tar­lós Ist­ván Orbán Vik­tor­nak írt le­ve­lét. A vá­ros­háza eddig tit­kolta a tar­tal­mát...

Nem jár a szentendrei HÉV három októberi hétvégén!

Nem jár a szentendrei HÉV három októberi hétvégén!

Pót­ló­bu­szo­kat in­dí­ta­nak.

Át­épí­tés miatt három ok­tó­beri hét­vé­gén is rö­vi­dí­tett út­vo­na­lon köz­le­ke­dik majd a szent­end­rei (5-ös) HÉV, csak Bé­kás­me­gyer és Szent­endre közt szál­lít uta­so­kat.

Gázolt a HÉV Szigetszentmiklósnál

Gázolt a HÉV Szigetszentmiklósnál

Ha­lálra gá­zolt egy nőt a HÉV Szi­get­szent­mik­ló­son, a Fürdő utcai át­kelő kö­ze­lé­ben. Aka­do­zik a for­ga­lom az érin­tett sza­ka­szon!

Ha­lálra gá­zolt egy nőt a HÉV Szi­get­szent­mik­ló­son, a Fürdő utcai át­kelő kö­ze­lé­ben. Aka­do­zik a for­ga­lom az érin­tett sza­ka­szon, de pót­ló­bu­szok is jár­nak!

Autó ütközött a HÉV-vel Csömörnél!

Autó ütközött a HÉV-vel Csömörnél!

Az át­já­ró­ban tör­tént a bal­eset, ami­ben egy ember sé­rült meg.

Az át­já­ró­ban tör­tént a bal­eset, ami­ben egy ember sé­rült meg. Cin­kota és Csö­mör kö­zött pót­ló­bu­szok jár­nak.

Újra gázolt a HÉV

Újra gázolt a HÉV, ezúttal a XIV. kerületben

A Szent­mi­há­lyi úti át­já­ró­já­ban tör­tént a bal­eset, a HÉV ez­út­tal egy sze­mély­au­tó­val üt­kö­zött. A jármű uta­sai sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ved­tek.

A Szent­mi­há­lyi úti át­já­ró­já­ban tör­tént a bal­eset, a HÉV ez­út­tal egy sze­mély­au­tó­val üt­kö­zött. A jármű uta­sai sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ved­tek.

Elgázolta a HÉV, mégis túlélte a kisfiú

Elgázolta a HÉV, mégis túlélte a kisfiú

Egy sze­rel­vény el­so­dorta a sí­nekre té­vedt Krisz­to­fert, több mé­tert re­pült.

Egy sze­rel­vény el­so­dorta a sí­nekre té­vedt Krisz­to­fert, több mé­tert re­pült.