CÍMKE: 'hertha'

Alig fejezte be, Király Gábor máris ajánlatot kapott

Alig fejezte be, Király Gábor máris ajánlatot kapott

Ki­rály Gábor szer­dán je­len­tette be, hogy be­fe­jezi pá­lya­fu­tá­sát.

FRISS HÍREK

Döntöttek Dárdai Pál magyar segítőjének jövőjéről

Döntöttek Dárdai Pál magyar segítőjének jövőjéről

Immár a Her­tha BSC ma­gyar ka­pus­edzője, Petry Zsolt is tudja, mire szá­mít­hat.

Immár a Her­tha BSC ma­gyar ka­pus­edzője, Petry Zsolt is tudja, mire szá­mít­hat.

Bejelentették, megvan Dárdai utódja a Herthánál

Bejelentették, megvan Dárdai utódja a Herthánál

El­dőlt az edző­kér­dés a ber­lini Her­tha lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál, ahol 2015 óta Dár­dai Pál dol­go­zott.

El­dőlt az edző­kér­dés a ber­lini Her­tha lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál, ahol 2015 óta Dár­dai Pál dol­go­zott.

Döntött Bernd Storck, ismét Dárdai Pált váltja?

Döntött Bernd Storck, ismét Dárdai Pált váltja?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott után a Her­tha kis­pad­ján is Dár­dai Pál utódja lehet a német szak­em­ber?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott után a Her­tha kis­pad­ján is Dár­dai Pál utódja lehet a német szak­em­ber? Jól tel­je­sí­tett belga klub­já­nál.

Nagy a baj, túl nehéz Dárdai öröksége

Nagy a baj Berlinben, túl nehéz Dárdai öröksége

Senki sem vál­lalja, amit a ma­gyar ve­ze­tő­edző éve­kig vé­gig­csi­nált.

Senki sem vál­lalja, amit a ma­gyar ve­ze­tő­edző éve­kig vé­gig­csi­nált a Her­tha kis­pad­ján? Talán attól fél­nek a kol­lé­gái, hogy nekik rosszab­bul menne.

Meglepő hír jött, Storck válthatja Dárdait a Herthánál

Meglepő hír jött, Storck válthatja Dárdait a Herthánál

Bel­gi­um­ban kür­töl­ték vi­lággá. A ma­gyar vá­lo­ga­tott után a ber­lini csa­pat élén is egy­más­nak ad­hat­ják a sta­fé­tát.

Bel­gi­um­ban kür­töl­ték vi­lággá. A ma­gyar vá­lo­ga­tott után a ber­lini csa­pat élén is egy­más­nak ad­hat­ják a sta­fé­tát.

Válogatott focistánk állítja, csúnyán bántak Dárdaival

Válogatott focistánk állítja, csúnyán bántak Dárdaival

Hrutka mar­káns vé­le­ményt for­mált.

Hrutka János mar­káns vé­le­ményt for­mált Dár­dai Pál me­nesz­té­sé­ről.

Szemtelenül beszólt Dárdainak egy játékosa a Herthánál

Szemtelenül beszólt Dárdainak egy játékosa a Herthánál

Alig várja, hogy végre el­men­jen.

Alig várja a hol­land után­pót­lás-vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó, hogy végre el­men­jen. Nagy ter­vek­kel ér­ke­zett Ber­linbe, de fél­re­sik­lot­tak a dol­gai.

Dárdainak pazar munkát ajánlottak, már döntött is a jövőjéről

Dárdainak pazar munkát ajánlottak, már döntött is a jövőjéről

Ber­lini me­nesz­tése el­le­nére jö­vőre is a Bun­des­li­gá­ban dol­goz­hatna.

Tartja a sza­vát a ma­gyar edző. Ber­lini me­nesz­tése el­le­nére jö­vőre is a Bun­des­li­gá­ban le­hetne szak­ve­zető, nem is akár­hol!

Megvan Dárdai utóda? Juventus-verő BL-csapat edzője tart Berlinbe

Megvan Dárdai utóda? Juventus-verő BL-csapat edzője tart Berlinbe

Még a ma­gyar szak­em­ber­nél is fi­a­ta­lab­bat sze­mel­tek ki a Her­tha ve­ze­tői.

Fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek. A ma­gyar szak­em­ber­nél is fi­a­ta­lab­bat sze­mel­tek ki a Her­tha ve­ze­tői.

Utolsó kívánság? Dárdai Pál ezt kérte a Herthától

Utolsó kívánság? Dárdai Pál ezt kérte a Herthától

Saj­tó­tá­jé­koz­tató volt Ber­lin­ben.

A Her­tha BSC ve­ze­tő­edzői poszt­já­ról a sze­zon végén tá­vozó Dár­dai Pál és Mi­chael Preetz klub­me­ne­dzser csü­tör­tö­kön saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott Ber­lin­ben.

Megható, ami Dárdaival történt a menesztése után

Megható, ami Dárdaival történt a menesztése után

Nem kéne min­dent vissza­csi­nálni?

Tisz­telt Her­tha-ve­ze­tők: nem kéne min­dent vissza­csi­nálni? Szur­ko­lók és já­té­ko­sok így még nem sze­ret­tek egyet­len le­vál­tott tré­nert sem.

Dárdai szép búcsújába Doll bukhat bele

Dárdai szép búcsújába Doll bukhat bele

Her­tha-Han­no­ver: fő­sze­rep­ben az edzők. Ami egyi­kük­nek már csak szor­galmi fel­adat, az a má­sik­nak re­mény­te­len pót­vizsga.

Her­tha-Han­no­ver: fő­sze­rep­ben az edzők. Ami egyi­kük­nek már csak tét nél­küli szor­galmi fel­adat, az a má­sik­nak re­mény­te­len pót­vizsga.

Elárulta a mentora, mire készül Dárdai Pál

Elárulta a mentora, mire készül Dárdai Pál

Vissza­tér ifi­edző­nek, vagy a profi kar­ri­ert vá­lasztja? Mi­lyen úton indul to­vább a Her­tha BSC ma­gyar tré­nere a nyári me­nesz­tése után?

Vissza­tér ifi­edző­nek, vagy a profi kar­ri­ert vá­lasztja? Mi­lyen úton indul to­vább a Her­tha BSC ma­gyar tré­nere a nyári me­nesz­tése után?

A Hertha nem mondott le végleg Dárdairól

A Hertha nem mondott le végleg Dárdairól

A ma­gyar szak­em­ber ál­ta­lá­nos szer­ző­dése ér­vény­ben marad, 2020 nya­rá­tól újra után­pót­lás-edző­ként foly­tat­hatja.

A ma­gyar szak­em­ber ál­ta­lá­nos szer­ző­dése ér­vény­ben marad, 2020 nya­rá­tól újra után­pót­lás-edző­ként foly­tat­hatja.

Szomorú hír, döntöttek Dárdai Pál jövőjéről

Szomorú hír érkezett, Németországban döntöttek Dárdai Pál jövőjéről

Nem esik két­ségbe.

A né­met­or­szági Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője nem esik két­ségbe. Sőt, szá­mos terve van, me­lyek­ről kész­ség­gel nyi­lat­ko­zott is.

Ha menesztik, Dárdai itt vállalna munkát

Ha menesztik, Dárdai Pál itt vállalna munkát

Az utóbbi öt meccsét el­bukta Dár­dai Pál csa­pata, a Her­tha.

Az utóbbi öt meccsét el­bukta Dár­dai Pál csa­pata, a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. A kér­dés adott: mi lesz most, ho­gyan to­vább?

Már megvan Dárdai utóda a Herthánál?

Már megvan Dárdai Pál utóda a Herthánál?

Bíz­nak benne, vagy rosszul érzi? Ta­pasz­talt edző vált­hatja a kis­pa­don.

Bíz­nak benne, vagy rosszul érzi? Ta­pasz­talt edző vált­hatja a volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyun­kat a ber­lini kis­pa­don. Dár­dai re­a­gált a plety­kákra.

Nehéz éjszakája lesz Dárdai Pálnak, komoly pofont kapott

Nehéz éjszakája lesz Dárdai Pálnak, komoly pofont kapott

A Her­tha 5-0-ra ki­ka­pott az RB Le­ip­zig ven­dé­ge­ként a Bun­des­liga 27. for­du­ló­já­ban. Gu­lá­csi Péter és Willi Orban vé­gig­ját­szotta a mér­kő­zést.

Mélyül a válság, Dárdai Pál egyre nagyobb bajban van

Mélyül a válság, Dárdai Pál egyre nagyobb bajban van

Nem tu­dott ja­ví­tani a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 29. for­du­ló­já­nak va­sár­napi meccsén.

Nem tu­dott ja­ví­tani a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 29. for­du­ló­já­nak va­sár­napi meccsén.

Hátba támadták Dárdait, ma eldőlhet a sorsa

Hátba támadták Dárdait, ma eldőlhet a sorsa

Ho­gyan to­vább Ber­lin­ben?

Ho­gyan to­vább Ber­lin­ben? Ilyen nehéz hely­zetbe még sosem ke­rült a Her­tha BSC ve­ze­tő­edző­je­ként, mióta 2015 ele­jén ki­ne­vez­ték a posztra.

Balhé Berlinben, keményen beszólt Dárdainak egy játékosa

Balhé Berlinben, keményen beszólt Dárdainak egy játékosa

Sze­rinte az edző tehet min­den­ről. Csak a bot­rá­nyos nyi­lat­ko­za­tá­val tűnt ki a Bayern Mün­chen­ből iga­zolt te­het­ség.

Rossz hírt kapott Dárdai Pál

Rossz hírt kapott Dárdai Pál

Három meccsre el­til­tot­ták a Her­tha egyik leg­jobb já­té­ko­sát, Vedad Ibi­se­vi­cet. A bos­nyák csa­tár ki­vá­lása igen­csak ér­zé­keny vesz­te­ség lehet a ber­li­niek szá­mára.

Három meccsre el­til­tot­ták a Her­tha egyik leg­jobb já­té­ko­sát, Vedad Ibi­se­vi­cet. A bos­nyák csa­tár ki­vá­lása igen­csak ér­zé­keny vesz­te­ség lehet a ber­li­niek szá­mára.

Keserű ünnep, Dárdai Pál ezt kapta a születésnapján

Keserű ünnep, Dárdai Pál ezt kapta a születésnapján

Dár­dai Pálék a Dort­mun­dot fo­gad­ták a német lab­da­rúgó Bun­des­liga hét­végi, 26. for­du­ló­já­ban.

Dár­dai Pálék a Dort­mun­dot fo­gad­ták a német lab­da­rúgó Bun­des­liga hét­végi, 26. for­du­ló­já­ban.

Bor és szivar után epekedik Dárdai Pál

Bor és szivar után epekedik Dárdai Pál

Ezért várta már hetek óta a Dort­mund el­leni meccs nap­ját.

Ezért várta már hetek óta a Bo­rus­sia Dort­mund el­leni rang­adó nap­ját. Hosszú és ke­mény idő­szak végét je­lenti szá­mára.

Kétségbeesett lépésre szánta rá magát Dárdai

Kétségbeesett lépésre szánta rá magát Dárdai

A vá­lo­ga­tott­nál már be­ve­zette.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott után német klub­csa­pa­tá­nál, a Hert­há­nál is meg­lépi? Oda­fönt­ről vár se­gít­sé­get az edző.

Dárdai 13 éves legkisebb fia fontos szerepet kapott a Herthában

Dárdai 13 éves legkisebb fia fontos szerepet kapott a Herthában

Bence sze­ren­csét ho­zott. Foly­ta­tás a Dort­mund ellen?

Bence sze­ren­csét ho­zott ap­já­nak és csa­pa­tá­nak a német Bun­des­li­gá­ban. Foly­ta­tás a Dort­mund ellen?

Kitört a Dárdai-vulkán: tombolt a magyar edző

Kitört a Dárdai-vulkán: tombolt a magyar edző

Ren­de­sen ki­osz­totta a já­té­ko­sait, de sze­rin­tük is igaza volt. Ha­tott a han­gos kri­tika a fél­idő­ben, utána fel­éb­redt és győ­zött a csa­pata.

Ren­de­sen ki­osz­totta a já­té­ko­sait, de sze­rin­tük is igaza volt. Ha­tott a han­gos kri­tika a fél­idő­ben, fel­éb­redt és győ­zött a csa­pata.

Kellemetlen ténnyel szembesítették Dárdai Pált, így reagált rá

Kellemetlen ténnyel szembesítették Dárdai Pált, így reagált rá

Szom­ba­ton elő­ször ver­heti a Wer­dert.

A Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője sür­gő­sen vál­toz­tatni akar a rémes sta­tisz­ti­ká­ján. Akár már most szom­ba­ton.

Balhés sztár jött az NB I-be, magyarul üzent a korábbi Bundesliga-ász

Balhés sztár jött az NB I-be, magyarul üzent a korábbi Bundesliga-ász

Dár­dai baja is meg­gyűlt már a Hert­há­nál a most Kis­pestre iga­zolt Ben-Hat­i­rá­val. Nem csak a pá­lyán ér­de­mes fi­gyelni rá.

Dárdai Pálra most nagyon kiakadtak a németek

Dárdaira most nagyon kiakadtak a németek

Pedig csak őszinte volt. A ve­te­rán Pi­zar­rót ün­nepli az egész Bun­des­liga, de a Her­tha-edző sze­rint té­ve­sen.

Pedig csak őszinte volt. A ve­te­rán Pi­zar­rót ün­nepli az egész Bun­des­liga, de a Her­tha-edző sze­rint té­ve­sen.

Óriási sikert aratott Dárdai, mégis felhúzta magát

Óriási sikert aratott Dárdai, mégis felhúzta magát

Nya­fo­gás he­lyett gála és bosszú­ság. Tíz éve nem lá­tott bra­vúrt ért el a csa­pata, de a ma­gyar edzőt ki­hoz­ták a sod­rá­ból.

Nya­fo­gás he­lyett gála és némi bosszú­ság is. Tíz éve nem lá­tott bra­vúrt ért el a csa­pata, de a ma­gyar edzőt ki­hoz­ták a sod­rá­ból.

Kiborult Dárdai, pedig nagy napok várnak rá: egész éjjel nem aludt

Kiborult Dárdai, pedig nagy napok várnak rá: egész éjjel nem aludt

Rosszul si­ke­rült a fő­próba.

Rosszul si­ke­rült a fő­próba, de a hét­közi elő­adás úgyis fon­to­sabb az edző­nek.

Dárdai libabőrös, alig bír magával az örömtől

Dárdai libabőrös, alig bír magával az örömtől

Az év­ti­zed gól­ját lőtte a csa­pata.

Sze­rinte az év­ti­zed gól­ját lőtte a csa­pata - mu­tat­juk! A Her­tha ma­gyar edzője a hazai pont­vesz­tés el­le­nére is lel­ken­dezve nyi­lat­ko­zott.

Fontos döntés, így folytatódik Dárdai Pál karrierje

Fontos döntés, így folytatódik Dárdai Pál karrierje

Elé­ge­det­tek a tré­ner mun­ká­já­val.

Úgy fest, a Her­tha lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak ve­ze­tő­sége ma­xi­má­li­san elé­ge­dett Dár­dai Pál mun­ká­já­val.

Tragédia a meccsen, a stadionban halt meg a focisztár édesapja

Tragédia a meccsen, a stadionban halt meg a focisztár édesapja

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént.

Ször­nyű tra­gé­dia ár­nyé­kolta be a szom­bati Stutt­gart-Her­tha meccset a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Kiszivárgott, mélyen a zsebébe kell nyúlnia Dárdai Pál játékosának

Kiszivárgott, mélyen a zsebébe kell nyúlnia Dárdai Pál játékosának

Sa­lo­mon Kalou fo­ga­dást bu­kott, ezért ven­nie kell egy mé­reg­drága kar­órát a csa­pat­tár­sá­nak.

Sa­lo­mon Kalou fo­ga­dást bu­kott, ezért ven­nie kell egy mé­reg­drága kar­órát a csa­pat­tár­sá­nak.

Áll a bál Berlinben, Dárdainak beszólt egy focista

Áll a bál Berlinben, Dárdainak beszólt egy focista

Rosszul tűrte a mel­lő­zé­sét.

Rosszul tűrte a mel­lő­zé­sét. Jól in­dult a közös mun­ká­juk, de aztán ős­szel már rosszul sült el min­den.

Dárdai Pál jól megjárta a véméndi focit

Dárdai Pál jól megjárta a véméndi focit

Meg­lepő sza­vak az ün­ne­pek­ről.

Meg­lepő sza­vak az ün­ne­pek­ről. A Her­tha edző­jé­nek fá­rasztó, mégis kel­le­mes volt a ma­gyar­or­szági pi­he­nés.

Dárdai Pálék igazi rekordnak örülhetnek

Dárdai Pálék igazi rekordnak örülhetnek

Remek ered­mé­nye­ket pro­du­kált a német Her­tha lab­da­rúgó-csa­pata a 2017/18-as idény­ben. Re­kord­be­vé­telt értek el.

Remek ered­mé­nye­ket pro­du­kált a német Her­tha lab­da­rúgó-csa­pata a 2017/18-as idény­ben. Re­kord­be­vé­telt értek el.

Dárdai erre büszke lehet, óriásit küzdött a csapata

Dárdai erre büszke lehet, óriásit küzdött a csapata

A Her­tha a Hoffen­heim­mel ta­lál­ko­zott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 12. for­du­ló­já­ban.

A Her­tha a Hoffen­heim­mel ta­lál­ko­zott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 12. for­du­ló­já­ban.

Óriási a tét Dárdaiéknak, ezért küzd a Hertha

Óriási a tét Dárdaiéknak, ezért küzd a Hertha

Ma­gyar össze­csa­pás a Bun­des­li­gá­ban.

Ma­gyar össze­csa­pás lesz szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság ti­ze­dik for­du­ló­já­ban.

Dárdai és felesége esti programján ámul Németország

Dárdai és felesége esti programján ámul Németország

Me­gint meg­le­pett min­den­kit.

Me­gint meg­le­pett min­den­kit a Bun­des­li­gá­ban. Ezt csi­nálta a Her­tha-edző, mi­köz­ben kö­vet­kező el­len­fele éppen pa­rá­dé­zott a BL-ben.

Dárdai nagyon felbosszantotta Kloppot

Dárdai nagyon felbosszantotta Kloppot

A Her­tha li­ver­pooli köl­csön­já­té­kosa me­sélt a sztár­edző ki­aka­dá­sá­ról. Nyugi, hamar el­száll a mérge.

A Her­tha li­ver­pooli köl­csön­já­té­kosa me­sélt a sztár­edző ki­aka­dá­sá­ról. Nyugi, hamar el­száll a mérge.

Milliárdokat termel Dárdai Pál a Herthánál

Milliárdokat termel Dárdai Pál a Herthánál

Hi­he­tet­len, mi fo­lyik Ber­lin­ben az irá­nyí­tá­sá­val. Ara­nyat ér a ma­gyar edzők mun­kája, őket cso­dálja egész Né­met­or­szág.

Hi­he­tet­len, mi fo­lyik Ber­lin­ben az irá­nyí­tá­sá­val. Ara­nyat ér a ma­gyar edzők mun­kája, őket cso­dálja egész Né­met­or­szág.

Bevállalós vélemény, Dárdairól beszélt Matthäus

Bevállalós vélemény, Dárdairól beszélt Matthäus

Re­me­kel a Her­tha.

Lothar Matthäus a Hert­há­ról és a lab­da­rúgó csa­pat ma­gyar edző­jé­ről, Dár­dai Pál­ról be­szélt.

Dárdai Pál a legnagyobbak közé emelkedett

Dárdai Pál a legnagyobbak közé emelkedett

Óri­á­sit nőtt Dár­dai Pál ázsi­ója.

Óri­á­sit nőtt Dár­dai Pál ázsi­ója Né­met­or­szág­ban. A Her­tha BSC fut­ball­tré­ne­rét immár a sztár­edzők közé so­rol­ják a Bun­des­li­gá­ban.

Hihetetlen megtiszteltetés érte Dárdai fiait a német válogatottakban

Hihetetlen megtiszteltetés érte Dárdai fiait a német válogatottakban

Már­ton után Palkó is csa­pat­ka­pi­tány­ként hall­gatta a német him­nuszt.

Már­ton után Palkó is csa­pat­ka­pi­tány­ként hall­gatta a német him­nuszt. Hogy lesz ebből ma­gyar vá­lo­ga­tott­ság?

Dárdai a téma Németországban, ilyen még nem volt a Bundesligában

Dárdai a téma Németországban, ilyen még nem volt a Bundesligában

A Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője be­tette a kez­dő­csa­patba a fiát.

A Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője be­tette a kez­dő­csa­patba a fiát, Dár­dai Pal­kót. Az Eu­rópa-li­gá­ban erre már volt példa.

Elképesztő fordulatok, ilyen meccsre Dárdai Pál sem számított

Elképesztő fordulatok, ilyen meccsre Dárdai Pál sem számított

Gu­lá­csi Pé­te­rék győz­tek, Sza­lai Ádám vi­szont nem lehet bol­dog.

Gu­lá­csi Pé­te­rék győz­tek, Sza­lai Ádám vi­szont nem lehet bol­dog.

Dárdait a sírás kerülgette, a kórházat emlegeti

Dárdait a sírás kerülgette, a kórházat emlegeti

Na­gyon meg­vi­selte egy be­szél­ge­tés.

Ez az edzői pálya sötét ol­dala. Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyun­kat na­gyon meg­vi­selte egy be­szél­ge­tés.

Rossz hírt kapott Dárdai Pál, a rendőrség tehet róla

Rossz hírt kapott Dárdai Pál, a rendőrség tehet róla

El­ha­laszt­ják a Her­tha meccsét.

Könnyen lehet, hogy el­ha­laszt­ják a Her­tha-Bayern Mün­chen lab­da­rúgó baj­noki mér­kő­zést a Bun­des­li­gá­ban.

Dárdai Pál nagy dobásra készül

Dárdai Pál nagy dobásra készül, lázba jöttek a rajongók

A saját re­kord­ját ál­lít­hatja be a ma­gyar edző.

A Her­tha 2016-hoz ha­son­lóan két győ­ze­lem­mel kezdte a sze­zont, még egy siker kéne a re­kord­be­ál­lí­tás­hoz. A kö­vet­kező meccsre két hetet kell várni.

Dárdai Pál is dalra fakadt, zengett a világsláger

Dárdai Pál is dalra fakadt, zengett a világsláger

Meg­ható és mu­lat­sá­gos je­le­net.

Egy­szerre meg­ható és mu­lat­sá­gos je­le­netre ke­rült sor a pá­lyán. Ilyet se lát­tál még: fel­öl­töz­te­tett sor­fal­bá­bú­nak éne­kelt min­denki a tré­nin­gen.

Világsztár toppant be Dárdai Pál csapatához, ajándék is volt nála

Világsztár toppant be Dárdai Pál csapatához, ajándék is volt nála

Ber­lin­ben járt Ro­nal­dinho.

Ro­nal­dinho kü­lön­le­ges ci­pők­kel lepte meg a Her­tha fut­bal­lis­tá­ját.

Dárdai Palkó elárulta, a kertjükben játszik Ibrahimovic

Dárdai Palkó elárulta, a kertjükben játszik Ibrahimovic

Táv­lati cél a Bun­des­liga-szen­zá­ció.

Ap­já­hoz fű­ződő bo­nyo­lult vi­szo­nyá­ról val­lott Dár­dai Pál leg­idő­sebb fia. Táv­lati cél a Bun­des­liga-szen­zá­ció.

Dárdai ötletén ámul a német foci: zseniális húzás vagy végzetes hiba?

Dárdai ötletén ámulnak: zseniális húzás vagy végzetes hiba?

Sokan hü­le­dez­nek, de a szak­em­ber he­lyesli.

Fura meg­ol­dás­sal hívta fel ma­gára a fi­gyel­met a Her­tha-edző. Sokan hü­le­dez­nek, a szak­em­ber he­lyesli.

Elképesztő Dárdai-húzás, megy a matek a Hertha edzésén

Elképesztő Dárdai-húzás, megy a matek a Hertha edzésén

For­ra­dalmi mód­szert al­kal­maz.

For­ra­dalmi mód­szert al­kal­maz a német csa­pat ma­gyar edzője. Csak a mo­no­to­ni­tást töri meg, vagy ős­szel jó ha­tás­sal lesz a já­tékra is?

Dárdainak keményen beszóltak, ezt nem teszi zsebre

Dárdainak keményen beszóltak, ezt nem teszi zsebre

Ki­nyílt a fi­a­tal fo­cista csi­pája.

Ki­nyílt a fi­a­tal fo­cista csi­pája. Nem elő­ször szúr vissza ko­rábbi já­té­kosa a ma­gyar edző­nek. Ko­ráb­ban Sandro Wag­ner is utó­lag ke­mény­ke­dett vele.

Dárdai Pál rossz hírt kapott, nehéz dolga lesz

Dárdai Pál rossz hírt kapott, nehéz dolga lesz

Kulcs­em­be­re­ket kell nél­kü­löz­nie a ma­gyar tré­ner­nek. A Her­tha az előző sze­zon­ban a 10. he­lyen vég­zett a Bun­des­li­gá­ban.

Kulcs­em­be­re­ket kell nél­kü­löz­nie a ma­gyar tré­ner­nek. A Her­tha az előző sze­zon­ban a 10. he­lyen vég­zett a Bun­des­li­gá­ban.

Dárdaiék történelmet írtak, szokatlan szerepben az edző

Dárdaiék történelmet írtak, szokatlan szerepben fotózták az edzőt

Ilyen fé­nyes si­kert még so­ha­sem ért el a ber­lini lab­da­rú­gó­klub. Ma­gyar fő­sze­rep­lőt is ün­ne­pel­tek.

Ilyen fé­nyes si­kert még so­ha­sem ért el a ber­lini lab­da­rú­gó­klub. Ma­gyar fő­sze­rep­lőt is ün­ne­pel­tek.

Dárdai nem kegyelmez, kiosztotta fiatal játékosát

Dárdai nem kegyelmez, kiosztotta fiatal játékosát

Ma­gya­rá­za­tot vár a vé­dő­től.

A ma­gyar szak­em­ber ma­gya­rá­za­tot vár a vé­dő­től. Jor­dan To­ru­na­righa 11 mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára a Bun­des­liga idei sze­zon­já­ban.

Dárdai fiának teljesült az álma, így dicsérte őt büszke apja

Dárdai Pál fiának teljesült az álma, így dicsérte őt büszke apja

A fi­a­tal fut­bal­lista re­me­kül helyt­állt.

A fi­a­tal fut­bal­lista élete első német baj­no­ki­ján re­me­kül helyt­állt.

Milliárdokat keresett Dárdai a Herthának

Milliárdokat keresett Dárdai Pál a Herthának

Nem semmi! Hat­szo­ros áron kelt el a ma­gyar edző egyik leg­jobb fo­cis­tája. Dár­dai Pál keze alatt na­gyot ug­rott a lab­da­rúgó ér­téke. Lesz miből pó­tolni a tá­vo­zót.

Nem semmi! Hat­szo­ros áron kelt el a ma­gyar edző egyik leg­jobb fo­cis­tája. Dár­dai Pál keze alatt na­gyot ug­rott a lab­da­rúgó ér­téke. Mit­chell We­i­sert a Bayer Le­ver­kusen veszi meg, egy zá­ra­dék ér­tel­mé­ben 12 mil­lió eu­ró­ért (3,8 mil­li­árd fo­rint). Lesz miből pó­tolni a tá­vo­zót.

Különleges betegséget kapott el Dárdai kedvence

Különleges betegséget kapott el Dárdai kedvence

Ezzel vége a fo­cista sze­zon­já­nak. Most aztán fel van adva a lecke a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek.

Ezzel vége a fo­cista sze­zon­já­nak. Most aztán fel van adva a lecke a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek a sze­zon haj­rá­já­ban.

Dárdai nagy esélye, ismét csodát tesz a csapatával?

Dárdai nagy esélye, ismét csodát tesz a csapatával?

A leg­utóbbi két mér­kő­zé­sét meg­nyerte a Her­tha. A hét­vé­gén Frank­furt­ban győ­zött 3-0-ra a ber­lini együt­tes.

A leg­utóbbi két mér­kő­zé­sét meg­nyerte a Her­tha. A hét­vé­gén Frank­furt­ban győ­zött 3-0-ra a ber­lini együt­tes.

Szalai Ádám gólt vágott, Dárdai végre ünnepelt

Szalai Ádám gólt vágott, Dárdai végre ünnepelt

Sza­lai és Dár­dai is örül­he­tett.

Sza­lai Ádám és Dár­dai Pál is örül­he­tett a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 30. for­du­ló­já­ban.

Dárdai nagyon kiakadt, keményen beszólt a játékosainak

Dárdai nagyon kiakadt, keményen beszólt a játékosainak

Mér­gé­ben óri­ási szö­ve­get nyo­mott.

Óri­ási szö­ve­get nyo­mott a rég­óta szen­vedő Her­tha ma­gyar edzője. Meg­mondta, ho­gyan kell gólt lőni.

Botrány a Hertha meccsén, Dárdai nagyon csalódott

Botrány a Hertha meccsén, Dárdai nagyon csalódott

Hadat üzent a tábor a ve­ze­tők­nek.

Hadat üzen­tek a ber­lini szur­ko­lók a klub ve­ze­tő­i­nek. A csa­pat­nak sem megy a pá­lyán. Óri­ási le­he­tő­sé­get sza­lasz­tott el a ma­gyar edző gár­dája.

Dárdai kiakadt, saját játékosával balhézott

Dárdai kiakadt, saját játékosával balhézott

Ala­po­san ki­osz­totta a fi­a­tal fo­cis­tát a ko­rábbi ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tány.

Ala­po­san ki­osz­totta a fi­a­tal fo­cis­tát a ko­rábbi ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tány. Az első csa­pat az U23-as gár­dá­val ját­szott, 3-3-as dön­tet­len­nel vég­ző­dött fel­ké­szü­lési mér­kő­zés.

Fura trükköt vetett be Dárdai a legfontosabb meccse előtt

Fura trükköt vetett be Dárdai a legfontosabb meccse előtt

Pszi­cho­ló­gus­nak sem lenne utolsó a Her­tha ma­gyar edzője. Le­vette a ter­het a já­té­ko­sai vál­lá­ról.

Pszi­cho­ló­gus­nak sem lenne utolsó a Her­tha ma­gyar edzője. Le­vette a ter­het a já­té­ko­sai vál­lá­ról.

Nagy veszteség fenyegeti Dárdait, így reagált a hírre

Nagy veszteség fenyegeti Dárdait, így reagált a hírre

El­csá­bít­hat­ják egyik leg­jobb­ját.

El­csá­bít­hat­ják egyik leg­jobb­ját. A Her­tha te­he­tet­len, de a ma­gyar edző igyek­szik meg­győzni a BL-be vágyó fo­cis­tá­ját.

Nehezen, de döntött Dárdai fia Magyarország és Németország között

Nehezen, de döntött Dárdai fia Magyarország és Németország között

Pal­kó­nak vá­lasz­ta­nia kel­lett. Volt olyan kér­dés, ami elől ki­tért, de erre őszin­tén vá­la­szolt.

Rohamrendőrök érkeztek, Dárdaiéknak menekülniük kellett

Rohamrendőrök érkeztek, Dárdaiéknak menekülniük kellett

Bal­hé­val zá­rult a Her­tha Ber­lin ham­burgi sze­rep­lése. A hazai druk­ke­rek kép­te­le­nek meg­emész­teni a bú­csút.

Bal­hé­val zá­rult a Her­tha Ber­lin ham­burgi sze­rep­lése. A hazai druk­ke­rek kép­te­le­nek meg­emész­teni a bú­csút.

Újabb fricska Storcknak: kitálalt a Hertha magyar edzője!

Újabb fricska Storcknak: kitálalt a Hertha magyar edzője!

Petry Zsolt azt is el­árulta, ide­haza me­lyik csa­pat kérte a se­gít­sé­gét.

Petry Zsolt azt is el­árulta, ide­haza me­lyik csa­pat kérte a se­gít­sé­gét.

Áll a bál Dárdai klubjánál, bajban a magyar edző?

Áll a bál Dárdai klubjánál, bajban a magyar edző?

Ra­portra hívta fő­nöke.

Ra­portra hívta fő­nöke a kő­ke­mény nyi­lat­ko­zat miatt. Klin­smann fia a vita tár­gya. Sok kri­tika érte már a fi­a­tal ka­pust, de most túl­ment egy ha­tá­ron.

Botrány Dárdaiék meccsén, lelátón markolászta a micsodáját a drukker

Botrány Dárdaiék meccsén, lelátón markolászta a micsodáját a drukker

Ver­heti a fejét a falba, ki­til­tás fe­nye­geti. A biz­ton­sági szol­gá­lat ve­tett véget a nyil­vá­nos ön­ki­elé­gí­tés­nek.

Szívfacsaró szavakkal emlékezett apjára Dárdai

Szívfacsaró szavakkal emlékezett apjára Dárdai

Ezért is hi­ány­zik de­cem­ber­ben el­hunyt édes­apja a Her­tha edző­jé­nek. Most is jól jönne egy-két bölcs ta­nács.

Ezért is hi­ány­zik de­cem­ber­ben el­hunyt édes­apja a Her­tha edző­jé­nek. Most is jól jönne egy-két bölcs ta­nács a gól­kép­te­len ber­li­niek szak­ve­ze­tő­jé­nek.

Most jött a döbbenetes hír, agyvérzést kapott Dárdai barátja

Most jött a döbbenetes hír, agyvérzést kapott Dárdai barátja

A Her­tha-edző mel­lett Ki­rály Gábor is ag­gód­hat egy­kori csa­pat­tár­su­kért.

Ereje tel­jé­ben ke­rült kór­házba. A Her­tha-edző és Ki­rály Gábor is ag­gód­hat egy­kori csa­pat­tár­su­kért.

Titokzatos találkozó, Király Gábor és Dárdai Pál újra együtt

Titokzatos találkozó, Király Gábor és Dárdai Pál újra együtt

Vissza­tért Ber­linbe a ma­gyar kapus.

Vissza­tért Ber­linbe a ma­gyar kapus. Ki­de­rül, mi hozta össze újra a két ba­rá­tot és egy­kori csa­pat­tár­sat?

Dárdai óriási tervein ámul a világ: sztárokkal erősítene

Dárdai óriási tervein ámul a világ: sztárokkal erősítene

Erre min­denki föl­kapta a fejét.

Ezekre a ne­vekre aztán tény­leg min­denki föl­kapta a fejét. Iga­zán nagy do­bá­sok­ról be­szélt jó­ked­vé­ben a Her­tha BSC ma­gyar ve­ze­tő­edzője.

Micsoda húzás, Dárdai rég okozott ekkora meglepetést

Micsoda húzás, Dárdai rég okozott ekkora meglepetést

A Her­tha ma­gyar edzője rendre vá­rat­lan hú­zá­sok­kal hívja fel ma­gára a fi­gyel­met Né­met­or­szág­ban.

A Her­tha ma­gyar edzője rendre vá­rat­lan hú­zá­sok­kal hívja fel ma­gára a fi­gyel­met Né­met­or­szág­ban.