CÍMKE: 'hertha berlin'

Fantasztikus fotó, így köszöntek el a búcsúzó Dárdai Páltól

Fantasztikus fotó, így köszöntek el a búcsúzó Dárdai Páltól

A nyá­ron tá­vozó ma­gyar szak­em­ber el­kö­szönt a szur­ko­lók­tól és a csa­pat­tól.

Megszólalt Dárdai Pál, ezt mondta a pletykákról

Megszólalt Dárdai, ezt mondta a pletykákról

A német új­ság­írók már a hétfő dél­előtti edzés előtt el­kap­ták a Her­tha Ber­lin ma­gyar edző­jét.

A német új­ság­írók már a hétfő dél­előtti edzés előtt el­kap­ták a Her­tha Ber­lin ma­gyar edző­jét.

Dárdai Pált a Fradi korábbi edzője miatt meneszthetik

Dárdai Pált a Fradi korábbi edzője miatt meneszthetik

A Her­tha so­ro­zat­ban ötö­dik ve­re­sé­gét szen­vedte el a hét­vé­gén, ez­út­tal a Hoffen­heim­től ka­pott ki 2-0-ra.

A Her­tha so­ro­zat­ban ötö­dik ve­re­sé­gét szen­vedte el a hét­vé­gén, ez­út­tal a Hoffen­heim­től ka­pott ki 2-0-ra.

Öldöklő meccs, három év után történt ilyen Dárdai Pálékkal

Öldöklő meccs, három év után történt ilyen Dárdai Pálékkal

A Her­tha Ber­lin és a ma­gyar edzője idén sem váltja va­lóra nagy álmát.

A Her­tha Ber­lin és a ma­gyar edzője idén sem váltja va­lóra nagy álmát.

Döbbenetes, Dárdai Pál életre szóló sikert aratott

Döbbenetes, Dárdai Pál életre szóló sikert aratott

Óri­ási meg­le­pe­tést oko­zott a Her­tha.

Óri­ási meg­le­pe­tést oko­zott a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 6. for­du­ló­já­nak pén­teki nyi­tó­mér­kő­zé­sén.

Remekel a csapat, de erre biztosan nem lesz büszke Dárdai Pál

Remekel a csapat, de erre biztosan nem lesz büszke Dárdai Pál

Több szem­pont­ból is tör­té­nelmi a Her­tha Ber­lin fo­ci­csa­pa­tá­nak sze­zon­kez­dete.

Ez a Dárdai-titok, bevált a magyar tréner trükkje

Ez a Dárdai-titok, bevált a magyar tréner trükkje

A Her­tha nagy si­kert ara­tott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság ha­to­dik for­du­ló­já­nak pén­teki nyi­tó­mér­kő­zé­sén.

A Her­tha nagy si­kert ara­tott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság ha­to­dik for­du­ló­já­nak pén­teki nyi­tó­mér­kő­zé­sén.

Lecsukják Dárdai Pál korábbi csapattársát

Lecsukják Dárdai Pál korábbi csapattársát

Le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték a Her­tha egy­kori já­té­ko­sát.

Le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték a Her­tha egy­kori já­té­ko­sát, a bra­zi­lok ko­rábbi vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gó­ját.

Dárdai nem találja a szavakat, üres zsebbel utazik haza

Dárdai nem találja a szavakat, üres zsebbel utazik haza

Drá­mai meccsen ve­szí­tett a Bun­des­li­gá­ban a Her­tha Ber­lin.

Csodás hírt kapott Dárdai Pál, mindig is erre vágyott

Csodás hírt kapott Dárdai Pál, mindig is erre vágyott

Úgy tűnik, eddig re­me­kül iga­zolt a Her­tha Ber­lin. És ezt a szur­ko­lók is érzik.

Úgy tűnik, eddig re­me­kül iga­zolt a Her­tha Ber­lin. És ezt a szur­ko­lók is érzik.

Iszonyú tragédia, kislányát gyászolja Dárdai volt csapattársa

Iszonyú tragédia, kislányát gyászolja Dárdai volt csapattársa

A négy­éves Lu­cia­nát már el is te­met­ték oda­haza.

A négy­éves Lu­cia­nát már el is te­met­ték oda­haza.

Csodás napra ébredt Dárdai Pál, végre ihat egy kis bort

Csodás napra ébredt Dárdai Pál, végre ihat egy kis bort

Negy­ven­két éves lett a ma­gyar fo­ci­edző, ennek örö­mére fel­idéz­zük egy ko­rábbi fo­ga­dal­mát.

Negy­ven­két éves lett a ma­gyar fo­ci­edző, ennek örö­mére fel­idéz­zük egy ko­rábbi fo­ga­dal­mát.

Dárdaiék formán kívül, újabb fájó eredmény

Dárdaiék formán kívül, újabb fájó eredmény

Ismét két pon­tot bu­kott a Her­tha.

Ismét két pon­tot bu­kott a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Ez­út­tal a Fre­i­burg ra­bolt pon­tot a ber­lini ala­ku­lat­tól.

Dárdai Pál komoly gondban, csak az orvosok segíthetnek

Dárdai Pál komoly gondban, csak az orvosok segíthetnek

Nyolc alap­em­bere nél­kül ké­szül a Her­tha a hét­végi slá­ger­meccsre. Lehet, hogy el­jött Dár­dai Palkó ideje?

Kiderült, ennyi pénzt keres Dárdai Pál Németországban

Kiderült, ennyi pénzt keres Dárdai Pál Németországban

Nem ő leg­job­ban fi­ze­tett edző.

Nincs a leg­job­ban fi­ze­tett edzők kö­zött a ko­rábbi ma­gyar ka­pi­tány. A Bayern Mün­chen ru­ti­nos ve­ze­tő­edzője ke­resi a leg­több pénzt.

Kínos kérdés, Dárdai már a legrosszabbra gondol

Kínos kérdés, Dárdai már a legrosszabbra gondol

Újra ki­ka­pott a Her­tha Ber­lin az Eu­rópa-li­gá­ban. A gárda po­csék so­ro­zat­ban van, Dár­dai nem tudja, van-e visszaút.

Dárdai Pál nagyon fontos kérdésre várja a választ

Dárdai Pál nagyon fontos kérdésre várja a választ

A tré­ner sze­rint meg­nyert meccset ve­szí­tett el a Her­tha Ber­lin. Nem múlik el a ki­esés ve­szé­lye.

A tré­ner sze­rint meg­nyert meccset ve­szí­tett el a Her­tha Ber­lin. Nem múlik el a ki­esés ve­szé­lye.

Dárdai Pál csúcstartó lett a németeknél

Dárdai Pál csúcstartó lett a németeknél

Peter Stöger me­nesz­té­sé­vel élre ke­rült a Her­tha ma­gyar edzője.

Pe­ters Stöger me­nesz­té­sé­vel élre ke­rült a Her­tha ma­gyar edzője. A tré­ne­rek kö­zött je­len­leg ő az első.

Dárdai állása hajszálon függött, a végén mentették meg

Dárdai állása hajszálon függött, a végén mentették meg

A meccs haj­rá­já­ban szer­zett egy pon­tot a Her­tha Ber­lin fo­ci­csa­pata.

Dárdai hízelgett, a berliniek nagyot csalódtak

Dárdai hízelgett, a berliniek nagyot csalódtak

A meccs előtt op­ti­mista és bol­dog volt a ma­gyar edző. A Mainz el­leni meccs azon­ban ismét gyen­gére si­ke­re­dett.

A meccs előtt op­ti­mista és bol­dog volt a ma­gyar edző. A Mainz el­leni meccs azon­ban ismét gyen­gére si­ke­re­dett.

Ilyen még soha nem történt Dárdai Pállal

Ilyen még soha nem történt Dárdai Pállal

Nem osz­tott ki sok lapot a női já­ték­ve­zető a Her­tha-Bre­men ta­lál­ko­zón. Egy­szer vil­lant a sárga a 90 perc alatt. Jól si­ke­rült a Bun­des­liga tör­té­ne­té­nek első női bí­ró­já­nak a be­mu­tat­ko­zása.

Nem osz­tott ki sok lapot a női já­ték­ve­zető a Her­tha-Bre­men ta­lál­ko­zón. Egy­szer vil­lant a sárga a 90 perc alatt. Jól si­ke­rült a be­mu­tat­ko­zás.

Különleges kép a berlini drukkerektől, Dárdai húzta a száját

Különleges kép a berlini drukkerektől, Dárdai húzta a száját

Ünnep lett a Her­tha első baj­no­ki­já­ból.

Igazi öröm­ün­nep lett a Her­tha első baj­no­ki­já­ból. A ma­gyar edző já­té­kosa élete leg­szebb idő­sza­ká­ról be­szélt, Dár­dai azon­ban nem volt elé­ge­dett.

Alakul Dárdai haditerve, tényleg szexi lehet ez a Hertha!

Alakul Dárdai haditerve, tényleg szexi lehet ez a Hertha!

Gyors, ügyes, gól­erős - el­sőre Dár­dai min­den vá­gyát tel­je­sí­tette a Her­tha. A ber­li­niek új iga­zo­lása dön­tött.

Dárdai focistája a szívbajt hozta a németekre, így reagáltak Berlinben

Dárdai focistája a szívbajt hozta a németekre, így reagáltak Berlinben

Ritka na­gyot ala­kí­tott a ma­gyar edző já­té­kosa.

Ritka na­gyot ala­kí­tott a ma­gyar edző já­té­kosa. A né­me­tek nem akar­tak hinni a sze­mük­nek, de azért a végén mégis volt vá­la­szuk a bom­ba­gólra.

Húszéves mélypontra zuhantak a magyarok a Bundesligában

Húszéves mélypontra zuhantak a magyarok a Bundesligában

Úgy tűnik, a né­me­tek sze­rint kevés a pi­ac­ké­pes ma­gyar fo­cista. Hol van már Lisz­tes, Dár­dai, vagy éppen Ki­rály?

Úgy tűnik, a né­me­tek sze­rint kevés a pi­ac­ké­pes ma­gyar fo­cista.

Ebből botrány lesz, Dárdai német válogatott lehet

Ebből botrány lesz, Dárdai német válogatott lehet

A ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány fia ket­tős ál­lam­pol­gár­ként él Ber­lin­ben. Jö­vő­jé­ről ön­maga dönt.

Dárdai nélkül búcsúzkodott Király

Dárdai nélkül búcsúzkodott Király Gábor

Gá­la­meccset ren­dez­tek a Her­tha Ber­lin sta­di­on­já­ban.

Gá­la­meccset ren­dez­tek a Her­tha Ber­lin sta­di­on­já­ban. Ki­rály Gábor is meg­je­lent, egy le­gen­dát azon­ban hiába ke­res­tünk.

Sorsfordító fotó, felismered Király Gábort?

Sorsfordító fotó, felismered Király Gábort?

Húsz éve vál­to­zott meg gyö­ke­re­sen a ma­gyar fo­cista élete. Em­lék­szel, mi tör­tént vele 1997 nya­rán?

Húsz éve vál­to­zott meg gyö­ke­re­sen a ma­gyar fo­cista élete. Em­lék­szel, mi tör­tént vele 1997 nya­rán?

Teljes a káosz, Dárdaiékat már a főnök is kritizálja

Teljes a káosz, Dárdaiékat már a főnök is kritizálja

Mintha a pá­lyán sem lett volna a Her­tha Ber­lin. Bőven van mit ja­ví­tani a Bayern el­leni csúcs­meccs előtt.

Mintha a pá­lyán sem lett volna a Her­tha Ber­lin. Bőven van mit ja­ví­tani a Bayern el­leni csúcs­meccs előtt.

Nagy a baj, további mélyrepülésben Dárdaiék

Nagy a baj, további mélyrepülésben Dárdaiék

Ismét ve­re­sé­get szen­ve­dett a Her­tha Ber­lin, rá­adá­sul a jövő héten a Bayern Mün­chen lesz a ber­li­niek el­len­fele.

Ismét ve­re­sé­get szen­ve­dett a Her­tha Ber­lin, rá­adá­sul a jövő héten a Bayern Mün­chen lesz a ber­li­niek el­len­fele. A Herhta vissza­csúsz­hat a he­te­dik helyre.

Überciki kép került elő Dárdairól és Királyról

Ciki kép került elő Dárdairól és Királyról

Az év képét tette ki a Her­tha Ber­lin a két ma­gyar lé­gi­ós­ról.

Az év képét tette ki a Her­tha Ber­lin a két ma­gyar lé­gi­ós­ról. A retró fotó 2002-ben ké­szült, és aligha lehet majd ennél mó­ká­sabb képet elő­kapni az ar­chí­vum­ból.

Kevésen múlt a magyar edző élete Berlinben

Kevésen múlt a magyar edző élete Berlinben

A ka­pus­edző több­ször járt a vá­sár­ban.

A Her­tha ma­gyar ka­pus­edzője kis híján a hely­szí­nen volt. A tra­gé­dia el­le­nére a Darms­tadt el­leni baj­noki ta­lál­ko­zót nem ha­laszt­ják el.

Dárdaiék gyászolnak, de focizni akarnak

Dárdaiék gyászolnak, de focizni akarnak

A klub is meg­em­lé­ke­zik a ter­ror­cse­lek­mény ha­lot­ta­i­ról és se­be­sült­je­i­ről.

A ber­lini klub is meg­em­lé­ke­zik a ter­ror­cse­lek­mény ha­lot­ta­i­ról és se­be­sült­je­i­ről. Szer­dán meccs vár a csa­patra.

Dárdai ezért nem vezette ki a Herthát Európába?

Köpött a maci, Dárdai ezért nem vezette ki a Herthát Európába?

Van egy fur­csa szo­kása az edző­nek.

Van egy fur­csa szo­kása a ma­gyar edző­nek, ez za­var­hatta meg az álmát. A hét­vé­gén meccset ját­szik egy BL-részt­vevő csa­pat­tal, nem nézte végig a meccset.

Dárdai csodacseréje dobogót ér

Dárdai csodacseréje dobogót ér

A ma­gyar edző elő­húzta a Jo­kert a pak­li­ból, meg­for­dí­tot­ták a Wolfs­burg el­leni ta­lál­ko­zót. Nem elő­ször vál­toz­ta­tott cél­ra­ve­ze­tően a Her­tha Ber­lin edzője.

A ma­gyar edző elő­húzta a Jo­kert a pak­li­ból, meg­for­dí­tot­ták a Wolfs­burg el­leni ta­lál­ko­zót. Nem elő­ször vál­toz­ta­tott cél­ra­ve­ze­tően a Her­tha Ber­lin edzője.

Micsoda rekord, Dárdaiékat csodálja Németország

Micsoda rekord, Dárdaiékat csodálja Németország

Kép­te­len ott­hon hi­bázni a Her­tha.

Kép­te­len ott­hon hi­bázni a Her­tha Ber­lin. Dár­dai Pál fo­cis­tái meg is kap­ták méltó ju­tal­mu­kat.

Dolgok, amiket biztos nem tudtál Király Gáborról

Dolgok, amiket biztos nem tudtál Királyról

Ér­de­kes­sé­gek a vá­lo­ga­tott ka­pu­sá­ról.

Ki­rályt sokan azo­no­sít­ják a szürke mac­kó­nad­rág­gal, de a kapus ennél jóval szí­ne­sebb egyé­ni­ség. Ér­de­kes­sé­gek, té­nyek a ma­gyar vá­lo­ga­tott le­gen­dá­já­ról.

Dárdai lemondott a legnagyobb magyar tehetségről

Dárdai lemondott a legnagyobb magyar tehetségről

Bár a Her­tha Ber­lin le­iga­zolta volna a nagyra tar­tott fo­cis­tát, végül kútba esett az üzlet.

Bár a Her­tha Ber­lin le­iga­zolta volna a nagyra tar­tott fo­cis­tát, végül kútba esett az üzlet. A ma­gyar sztár­edző másik baj­nok­sá­got ja­va­solt.

Fenyegetés vagy vesztegetés? Ezzel várták Dárdai Pált

Fenyegetés vagy vesztegetés? Ezzel várták Dárdai Pált

A ma­gyar edzőt a hasán ke­resz­tül pró­bál­ták le­bir­kózni. A gesz­tus szép, a terv azon­ban nem vált be.

A ma­gyar edzőt a hasán ke­resz­tül pró­bál­ták le­bir­kózni. A gesz­tus szép, a terv azon­ban nem vált be.

Dárdaiék kicsinálták a foci lényegét

Dárdaiék végleg kicsinálták a foci lényegét

A frank­furti gól­pa­rá­dét a labda sem élte túl.

A frank­furti gól­pa­rá­dét a labda sem élte túl. Per­sze a ber­li­niek ma­gyar edzője nem emi­att bosszan­ko­dott.

Őrült meccsen látogatta meg barátait Dárdai

Őrült meccsen látogatta meg barátait Dárdai

El­ké­pesztő ta­lál­ko­zót volt.

El­ké­pesztő ta­lál­ko­zót ját­szott a Her­tha Ber­lin a német fo­ci­baj­nok­ság­ban. Dár­dai Pál egy pil­la­natra sem nyu­god­ha­tott meg a kis­pa­don.

Dárdai fütyül a múltra, büszke a jelenre!

Dárdai fütyül a múltra, büszke a jelenre!

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt a ma­gyar edző, mi­u­tán a Her­tha pon­tot szer­zett a Dort­mund ott­ho­ná­ban a Bun­des­liga 7. for­du­ló­já­nak pén­teki meccsén.

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt a ma­gyar edző, mi­u­tán a Her­tha pon­tot szer­zett a Dort­mund ott­ho­ná­ban a Bun­des­liga 7. for­du­ló­já­nak pén­teki meccsén.

Valami bűzlik, trágyával várják Dárdaiékat

Valami bűzlik, trágyával várják Dárdaiékat

Mün­chen­ben gyors­szer­víz­zel ja­ví­ta­nak. A gye­pen biz­to­san nem múlik a német fo­ci­baj­nok­ság rang­adója.

Mün­chen­ben gyors­szer­víz­zel ja­ví­ta­nak a pálya ta­la­ján. A gye­pen biz­to­san nem múlik a német fo­ci­baj­nok­ság rang­adója.

Nem bíznak Dárdaiban a németek

Nem bíznak Dárdaiban a németek

Még el sem kez­dő­dött a sze­zon, már most ve­szély­ben van az ál­lása.

Még el sem kez­dő­dött a sze­zon, már most ve­szély­ben van a ma­gyar szak­em­ber ál­lása. El­kép­zel­hető, hogy az elsők közt tá­vo­zik. Ki­esett az Eu­rópa-li­gá­ból és szen­ve­dett a ku­pá­ban.

Nézni sem bírta a drámát Dárdai Pál

Nézni sem bírta a drámát Dárdai Pál

Ért­he­tet­len mindaz, ami Ber­lin­ben tör­té­nik.

Ért­he­tet­len mindaz, ami Ber­lin­ben tör­té­nik. A nem­zet­közi po­rond után a hazai ku­pá­ban is kis híján ki­esett a csa­pat.

Történelmet írt Dárdai csapata

Történelmet írt Dárdai csapata

Két for­duló után száz szá­za­lé­kos a Her­tha Ber­lin, eddig csak a Bayern Mün­chen mond­hatja el ezt ma­gá­ról. A leg­rosszabb eset­ben is har­ma­dik he­lyen fog állni a fő­vá­rosi csa­pat.

Két for­duló után száz szá­za­lé­kos a Her­tha Ber­lin, eddig csak a Bayern Mün­chen mond­hatja el ezt ma­gá­ról. A leg­rosszabb eset­ben is har­ma­dik he­lyen fog állni a fő­vá­rosi csa­pat. Soha nem kezdte még ilyen ered­mé­nye­sen a baj­nok­sá­got a Her­tha. Kle­in­heis­ler Husz­ti­val né­zett far­kas­sze­met.

Dárdai is csatlakozott, totális magyar csőd Európában

Dárdai is csatlakozott, totális magyar csőd Európában

Régi is­me­rős vég­zett a ma­gyar szak­em­ber csa­pa­tá­val. Nem a mi na­punk volt a csü­tör­töki.

Régi is­me­rős vég­zett a ma­gyar szak­em­ber csa­pa­tá­val. Nem a mi na­punk volt a csü­tör­töki.

Dárdai is megkezdi, nem magyart választott

Dárdai is megkezdi, nem magyart választott

A német fo­ci­csa­pa­tok közül utol­jára a Her­tha vesz já­té­kost a nyá­ron. Dár­daiék Len­gyel­or­szág­ból iga­zol­nak.

A német fo­ci­csa­pa­tok közül utol­jára a Her­tha vesz já­té­kost a nyá­ron. Dár­daiék Len­gyel­or­szág­ból iga­zol­nak, ez­út­tal sem honfi­tár­sat.

Dárdai olyat tett, amiről eddig csak álmodott

Dárdai olyat tett, amiről eddig csak álmodott

Elér­ke­zett a nagy nap!

Elér­ke­zett a nagy nap, a leg­ifjabb Dár­dai Pál be­mu­tat­ko­zott a Her­tha fel­nőtt­csa­pa­tá­ban. Csak az apu­ká­já­nak kö­szön­heti?

Dzsudzsákért harcolnak, folytatódik a szappanopera

Dzsudzsákért harcolnak, folytatódik a szappanopera

Bármi elő­for­dul­hat...

Itt a nyár, újra a ma­gyar fo­cista a slá­ger­téma. Bármi elő­for­dul­hat, még egyik ked­venc edző­jé­nél is ki­köt­het a kö­zép­pá­lyás.

Dárdai könyvét a felesége cenzúrázta

Dárdai nem olvasott, felesége ellenőrizte

A Her­tha fi­a­tal, mégis már nyug­dí­jas fo­ci­edzője a múlt­ról és a jö­vő­ről vall.

Sokan vár­tak már Pál köny­vére. A Her­tha Ber­lin fo­ci­edzője az el­múlt év­ti­ze­dek­ről és a jö­vő­ről val­lott a műben, me­lyet maga még el sem ol­va­sott.

Dárdai matekozik. Hertha-hajrá Európáért

Dárdai matekozik. Hertha-hajrá Európáért

A tré­ner ismét a szá­mok­kal bab­rál.

A Her­tha Ber­lin ma­gyar mes­tere ismét a szá­mok­kal bab­rál. Három for­du­ló­val a baj­nok­ság vége előtt lás­suk, hogy mit ho­zott össze.

Ingyen ajánlat, Dárdaiék világsztárt várnak

Ingyen ajánlat, Dárdaiék világsztárt várnak

Ha­tal­ma­sat troll­ko­dik a Her­tha Ber­lin. Dár­dai Pálék le­csap­ná­nak a Pá­rizs­ból tá­vozó Zla­tan Ib­ra­hi­movicra.

Ha­tal­ma­sat troll­ko­dik a Her­tha Ber­lin fo­ci­csa­pata. Dár­dai Pálék le­csap­ná­nak a Pá­rizs­ból tá­vozó Zla­tan Ib­ra­hi­movicra.

Dárdaiék mélyponton, már a feleségek sem segíthetnek

Dárdaiék mélyponton, már a feleségek sem segíthetnek

Nem sza­kadt meg a rossz so­ro­zat.

Nem sza­kadt meg a Her­tha rossz so­ro­zata. A ber­li­niek már­cius óta vár­nak egy győ­ze­lemre, ma mégis ün­ne­pel­het­nek.

Dárdai megint hiányos szerződést kap Berlinben

Dárdai megint hiányos szerződést kap Berlinben

Jó hírt ka­pott a Her­tha ma­gyarja.

Végre jó hírt ka­pott a Her­tha ma­gyar mes­tere. Dár­dai to­vábbra is dol­goz­hat Ber­lin­ben, per­sze a pa­pí­rok most sem tel­je­sek.

Dárdai bekeményít, kirúgja a csapat hősét?

Dárdai bekeményít, kirúgja a csapat hősét?

Ko­moly lis­tát ál­lí­tott össze a Her­tha Ber­lin ve­ze­tő­edzője. Dár­dai ki­je­lölte azo­kat, akik­kel nem fel­tét­le­nül dol­gozna együtt a jö­vő­ben. Akad meg­le­pe­tés.

Ko­moly lis­tát ál­lí­tott össze a Her­tha Ber­lin ve­ze­tő­edzője. Dár­dai ki­je­lölte azo­kat, akik­kel nem fel­tét­le­nül dol­gozna együtt a jö­vő­ben.

Így tört össze Dárdai Pál szíve

Így tört össze Dárdai Pál szíve

A Hert­há­nak le­főtt a kávé. Dár­dai Pál együt­tese le­ma­radt a nagy álom­ról.

Ennyi volt, a Hert­há­nak le­főtt a kávé. Dár­dai Pál együt­tese hazai pá­lyán ma­radt le a nagy álom­ról.

Ezt tette Dárdai Pál Berlinnel

Ezt tette Dárdai Pál Berlinnel

A druk­ke­rek már kora reg­gel óta szét­bom­báz­zák ked­ven­ce­i­ket.

Az év meccse meg­őr­jí­tette a he­lyi­e­ket. A druk­ke­rek már kora reg­gel óta szét­bom­báz­zák ked­ven­ce­i­ket. Este hős lehet a ma­gyar edző­ből.

Dárdainál kiborult a bili, dortmundi órát kap ajándékba

Dárdainál kiborult a bili, dortmundi órát kap ajándékba

Csa­pata mel­lett a ri­por­ter is fel­ide­ge­sí­tette az edzőt. Dár­dai Pál a Dort­mund el­leni ku­pa­elő­döntő után még aján­la­tot is tett a té­vés­nek.

Csa­pata mel­lett a ri­por­ter is fel­ide­ge­sí­tette az edzőt. Dár­dai Pál a Dort­mund el­leni ku­pa­elő­döntő után még aján­la­tot is tett a té­vés­nek.

Dárdai elárulta, egyszer berúghatnak

Dárdai elárulta, egyszer ők is berúghatnak

A sze­zon leg­na­gyobb ve­re­sége után sincs káosz Ber­lin­ben.

A sze­zon leg­na­gyobb ve­re­sége után sincs káosz Ber­lin­ben. Sőt, Dár­dai Pál ve­ze­tő­edző maga is edzett, majd mon­dott egy fur­csát.

Dárdai elárulta, mi lehetetlen számunkra

Dárdai elárulta, van, ami lehetetlen a magyarok számára

Vagy-vagy kér­dé­sek­kel bom­báz­ták a Her­tha Ber­lin ma­gyar edző­jét.

Vagy-vagy kér­dé­sek­kel bom­báz­ták a Her­tha Ber­lin ma­gyar edző­jét. El­árul­juk, volt Dár­da­i­nak olyan vá­la­sza, me­lyen mi is meg­le­pőd­tünk.

Dárdaiék pirosat kaptak, rosszul sikerült a főpróba

Dárdaiék pirosat kaptak, rosszul sikerült a főpróba

Kívül meg­újult, belül nem a Her­tha Ber­lin fo­ci­csa­pata. Dár­dai Pál együt­tese az év meccse előtt pe­ches napon van túl.

Kívül meg­újult, belül nem a Her­tha Ber­lin fo­ci­csa­pata. Dár­dai Pál együt­tese az év meccse előtt pe­ches napon van túl.

A legelső lépés, így túrják ki Dárdait a fiai

A legelső lépés, így túrják ki Dárdai Pált a fiai

Az ifjab­bik Dár­dait be­fo­gadta a Her­tha nagy­csa­pata. Öccsei is oda ké­szül­nek, akkor pedig meg­pe­csé­te­lő­dik a ve­ze­tő­edző édes­apa sorsa.

Az ifjab­bik Dár­dait máris be­fo­gadta a Her­tha Ber­lin nagy­csa­pata. Öccsei is oda ké­szül­nek, akkor pedig meg­pe­csé­te­lő­dik a ve­ze­tő­edző édes­apa sorsa a kis­pa­don.

Megnőtt a húsimádó Dárdai étvágya

Megnőtt a húsimádó Dárdai étvágya, nézd, mit választott!

Ber­lin­ben is evés köz­ben jön meg az ét­vágy. Dár­dai Pált egy teszt­nek ve­tet­ték alá, az ered­mény egy­ál­ta­lán nem meg­lepő.

Ber­lin­ben is evés köz­ben jön meg az ét­vágy. Dár­dai Pált egy fura teszt­nek ve­tet­ték alá.

Ezzel várták a szülinapos Dárdait

Ezzel várták a szülinapos Dárdait otthon

Klubja vi­de­ó­val, csa­ládja de­ko­rá­ci­ó­val kö­szön­tötte az edzőt.

Klubja vi­de­ó­val, csa­ládja de­ko­rá­ci­ó­val kö­szön­tötte az edzőt. A 40 éves Dár­dai kö­zös­ségi ol­da­lán üzent a ra­jon­gó­i­nak.

Mesteri tizenegyes Dárdai Pálról

Mesteri tizenegyes Dárdai Pálról

Kö­lyök­képű kis­srác­ból kö­lyök­arcú negy­ve­nes lett Dár­dai Pál.

Kö­lyök­képű kis­srác­ból kö­lyök­arcú negy­ve­nes lett Dár­dai Pál. A ma­gyar fo­ci­edző ma ün­nepli szü­le­tés­nap­ját, fo­tó­kon mu­tat­juk be, hon­nan ju­tott el idáig.

Dagad a kassza, Dárdaiék tévésztárok

Dagad a kassza, Dárdaiék tévésztárok lesznek!

Nem csak a pá­lyán, a té­vé­ben is elő­re­lép a Her­tha Ber­lin.

Nem csak a pá­lyán, a té­vé­ben is elő­re­lép a Her­tha Ber­lin. A német baj­nok­ság­ban do­bo­gós ber­li­niek mil­li­ó­kat zse­bel­nek be.

Kedvenc ellenfele vár Dárdai Pál csapatára

Kedvenc ellenfele vár Dárdai Pál csapatára

A ber­li­niek mes­tere vá­laszt vár egy fon­tos kér­dése.

A ber­li­niek mes­tere vá­laszt vár egy fon­tos kér­dése. Dár­dai azt ígéri, va­sár­nap es­tére oko­sab­ban le­szünk, de előtte még egy kel­le­mes fel­adat vár együt­te­sére.

Topcsapatba szánná fiát az idősebb Dárdai

Topcsapatba szánná fiát az idősebb Dárdai

Baj­noki címet vár Dár­dai Pál­tól az édes­apja.

Baj­noki címet vár Dár­dai Pál­tól az édes­apja. A tré­ner el­ső­számú ta­nács­adója sze­rint gyer­me­ké­nek nem sza­bad meg­ra­gad­nia a Her­tha kis­pad­ján.

A kedvenc oktatta Dárdaiékat

Váratlan pofon, a kedvenc oktatta Dárdaiékat

Ez­út­tal nem jött be a po­csék játék a Hert­há­nak.

Ez­út­tal nem jött be a po­csék játék a Hert­há­nak. Dár­dai Pál együt­tese simán ka­pott ki ide­gen­ben, a tré­ner leg­fel­jebb a ta­bella ál­lá­sá­nak örül­het.

Dárdai emberét lesi a világbajnok kapitány

Dárdai emberét lesi a világbajnok kapitány

Hat év után le­het­né­nek büsz­kék egy já­té­ko­sukra a Her­tha Ber­lin druk­ke­rei. Ez Dár­dai Pál­nak is kö­szön­hető, aki re­me­kül fel­épí­tette fi­a­tal já­té­ko­sát.

Hat év után le­het­né­nek büsz­kék egy já­té­ko­sukra a Her­tha Ber­lin druk­ke­rei. Ez Dár­dai Pál­nak is kö­szön­hető, aki re­me­kül fel­épí­tette fi­a­tal já­té­ko­sát.

Dárdai a legjobb, végre megkapta a díját

Dárdai a legjobb, végre megkapta a díját

Hosszú Ka­tinka férje előtt lett a leg­jobb ma­gyar edző Dár­dai Pál. A Her­tha mes­tere ki­hagyta a díj­át­adót, sor­sát azon­ban nem ke­rül­hette el...

Hosszú Ka­tinka férje előtt lett a leg­jobb ma­gyar edző Dár­dai Pál. A Her­tha mes­tere ki­hagyta a díj­át­adót, sor­sát azon­ban nem ke­rül­hette el...

Az ősz menti meg a Herthát

Erre nem büszke Dárdai. Az ősz menti meg a Herthát

Ber­lin­ben nem szí­ve­sen te­kin­te­nek a ta­va­szi ta­bel­lára.

Ber­lin­ben nem szí­ve­sen te­kin­te­nek a ta­va­szi ta­bel­lára. Az őszi cso­da­csa­pat idén szen­ved a baj­nok­ság­ban, Dár­dai las­san meg­tudja, hova ér­het­nek a végén.

Dárdaiék őrületbe kergették a várost

Dárdaiék őrületbe kergették a várost

Har­mincöt év óta nem for­dult elő ilyen Ber­lin­ben.

Har­mincöt év óta nem for­dult elő ilyen Ber­lin­ben. Áp­ri­lis­ban min­denki ott akar lenni a nagy meccsen, me­lyen be­tel­je­sed­het a ma­gyar edző rég­óta dé­del­ge­tett álma.

Saját kapitánya sem bízott Dárdai Pálban

Saját kapitánya sem bízott Dárdai Pálban

A német vá­lo­ga­tott fo­cista meg­emeli ka­lap­ját a Her­tha ma­gyar edzője előtt. Sőt, el­né­zést is kér tőle ko­rábbi ki­je­len­tése miatt.

A német vá­lo­ga­tott fo­cista meg­emeli ka­lap­ját a Her­tha ma­gyar edzője előtt. Sőt, el­né­zést is kér tőle ko­rábbi ki­je­len­tése miatt.

Dárdai a vöröset szereti

Dárdai a vöröset szereti

Egyre kö­ze­lebb kerül nagy ál­má­hoz Dár­dai Pál. A tré­ner már a négy kö­zött van a Her­tha Ber­lin­nel a Német Ku­pá­ban, ezt pedig il­lett ala­po­san meg­ün­ne­pelni. Így is tett.

Egyre kö­ze­lebb kerül nagy ál­má­hoz Dár­dai Pál. A tré­ner már a négy kö­zött van a Her­tha Ber­lin­nel a Német Ku­pá­ban, ezt pedig il­lett ala­po­san meg­ün­ne­pelni. Így is tett.

Íme a recept, ezt főzte ki Dárdai

Íme a recept, ezt főzte ki Dárdai

Dár­dai Pál el­árulta, mivel dop­pin­golta együt­te­sét.

Dár­dai Pál el­árulta, mivel dop­pin­golta együt­te­sét. A Her­tha Ber­lin fo­cis­tái ma­gya­ro­san ké­szül­tek a Dort­mund el­leni baj­no­kira, az ered­mé­nye meg­lett.

Dárdai kinyírta a német foci gólgyárát

Mourinho szeme láttára Dárdai kinyírta a német foci gólgyárát

Foly­tatta ta­va­szi sor­min­tá­ját a Her­tha Ber­lin fo­ci­csa­pata.

Foly­tatta ta­va­szi sor­min­tá­ját a Her­tha Ber­lin fo­ci­csa­pata. Ezt a liga leg­szor­go­sabb gól­gyára bánta,

Baj van, óriási a tét Dárdai számára

Baj van, óriási a tét Dárdai és a Hertha számára

Rend­kí­vül fon­tos meccs előtt áll a Her­tha Ber­lin. Dár­dai Pálék sok sé­rült­tel, rá­adá­sul zsong­lő­rök ellen ké­szül­nek a Német Ku­pá­ban. Ál­mod­hat-e to­vább a ma­gyar edző?

Rend­kí­vül fon­tos meccs előtt áll a Her­tha Ber­lin. Dár­dai Pálék sok sé­rült­tel, rá­adá­sul zsong­lő­rök ellen ké­szül­nek a Német Ku­pá­ban. Ál­mod­hat-e to­vább a ma­gyar edző?