CÍMKE: 'heroin'

A rendőrök is elsápadtak, amikor megnézték a budapesti lány biciklijét

A rendőrök is elsápadtak, amikor megnézték a budapesti lány biciklijét

De nem csak ő bu­kott le. Dórát azon­nal őri­zetbe vet­ték, míg ba­rátja sza­bad­lá­bon vé­de­kez­het.

Megrázó vallomás: Laky Zsuzsi férjét újra kellett éleszteni

Megrázó vallomás: Laky Zsuzsi férjét újra kellett éleszteni

A ke­mény dro­go­zás miatt több­ször is újra kel­lett élesz­teni Dietz Gusz­tit.

Videó! Hatalmas drogfogás Budapesten

Videó! Hatalmas drogfogás Budapesten

A bu­da­pesti nyo­mo­zók össze­han­golt fel­de­rí­tő­munka ered­mé­nye­ként hét sze­mélyt fog­tak el és 5 ki­lo­gramm he­ro­int, va­la­mint 0,5 ki­lo­gramm ko­ka­int fog­lal­tak le.

90 mil­lió fo­rint ér­tékű ká­bí­tó­szert fog­lal­tak le és 7 em­bert ál­lí­tot­tak elő.

Készültség Ferihegyen, veszélyes anyag került elő a bőröndökből

Készültség Ferihegyen, veszélyes anyag került elő a bőröndökből

Két kül­földi utas bő­rönd­jét vizs­gál­ták át a vá­mo­sok, ami­kor ki­nyi­tot­ták a cso­ma­go­kat, maguk is meg­le­pőd­tek.

Két kül­földi utas bő­rönd­jét vizs­gál­ták át a vá­mo­sok.

Kiderült, mi okozta a világhírű énekes halálát

Kiderült, mi okozta a világhírű énekes halálát

Az 57 éves Chuck Mos­ley-ra hol­tan ta­lált rá múlt csü­tör­tö­kön élet­társa, Pip Logan és egy ba­rátja. Akkor még nem le­he­tett tudni, mi okozta ha­lá­lát.

Sosem találod ki, hogy hova rejtette a merész autós a drogot

Sosem találod ki, hogy hova rejtette a merész autós a drogot

Három és fél kilós, 52 mil­lió fo­rint ér­tékű drog­szál­lít­mányt fog­lal­tak le a rend­őrök Rösz­ké­nél.

Három és fél kilós, össze­sen 52 mil­lió fo­rint ér­tékű drog­szál­lít­mányt fog­lal­tak le a rend­őrök Rösz­ké­nél. Nem fogod el­hinni, hol ta­lálta meg a drog­ke­reső kutya a ki­lenc cso­mag­nyi he­ro­int az au­tó­ban...

Kiderült, mibe halt bele a Csillagok háborúja legendás színésznője

Kiderült, mibe halt bele a Csillagok háborúja legendás színésznője

A szí­nésznő szer­ve­ze­té­ben több­féle drog is volt a ha­lála pil­la­na­tá­ban.

Focisták drogbalhéi: lebuktak tonnás szállítmányokkal is

Focisták drogbalhéi: tonnás szállítmányokkal is lebuktak

Rafa Mar­quez előtt is sok lab­da­rúgó ke­ve­re­dett ká­bí­tó­sze­res ügyekbe. Kis­fo­gyasz­tók­tól a ton­nás szál­lít­má­nyo­kig, íme a leg­em­lé­ke­ze­te­seb­bek.

Rafa Mar­quez előtt is sok lab­da­rúgó ke­ve­re­dett ká­bí­tó­sze­res ügyekbe. Kis­fo­gyasz­tók­tól a ton­nás szál­lít­má­nyo­kig, íme a leg­em­lé­ke­ze­te­seb­bek.

Maradona kispályás, ők tolták nagyban a drogot

Drogcsempész focisták és játékvezetők

Fo­ci­bíró is csem­pészte az anya­got.

Ma­ra­dona és Mutu kis­miska hoz­zá­juk ké­pest. Fut­bal­lis­ták és bírók, akik de­ká­zás he­lyett kiló-, sőt ton­na­számra csem­pész­ték a ká­bí­tó­szert.

Elképesztő, mit rögzített a kamera: az anya ezt művelte a gyereke szeme láttára

Elképesztő, mit rögzített a kamera: az anya ezt művelte a gyereke szeme láttára

Egy anya he­ro­in­nal lövi be magát a kisfia előtt.

A biz­ton­sági ka­mera rög­zí­tette, ahogy egy anya he­ro­in­nal lövi be magát a kisfia előtt.

Magyar sztárok, akik legyőzték durva függőségüket

Magyar sztárok, akik legyőzték durva függőségüket

Be­mu­tat­juk azo­kat a hí­res­sé­ge­ket, akik túl­ju­tot­tak éle­tük egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kán, amit a pia, a drog és a sze­ren­cse­já­ték ha­tá­ro­zott meg.