CÍMKE: 'hegymászás'

Elképesztő, mire vállalkozott a két magyar hegymászó

Elképesztő, mire vállalkozott a két magyar hegymászó

Klein Dávid és Su­hajda Szi­lárd 2016-ban mász­tak elő­ször. Most újabb ki­hí­vás előtt áll­nak.

Klein Dávid és Su­hajda Szi­lárd 2016-ban mász­tak elő­ször. Most újabb ki­hí­vás előtt áll­nak.

Komoly próbatételre készül: terveiről vallott Torres Dani

Komoly próbatételre készül: terveiről vallott Torres Dani

Ren­ge­teg fel­ké­rése és mun­kája van, rá­adá­sul a ma­gán­éle­té­ben is nagy lé­pésre ké­szül.

Ren­ge­teg fel­ké­rése és mun­kája van, rá­adá­sul a ma­gán­éle­té­ben is nagy lé­pésre ké­szül.

Vér folyt a kiránduláson, nem mindenki élte túl a kalandot

Vér folyt a kiránduláson, nem mindenki élte túl a kalandot

Közel har­min­can mász­tak, mikor a szik­lák le­gör­dül­tek a ma­gas­ból.

Közel har­min­can mász­tak éppen a nem­zeti park nép­szerű falán, mikor a szik­lák le­gör­dül­tek a ma­gas­ból.

Se bugyi, se más: pucéran mászott hegyet a buja mellű álomnő

Se bugyi, se más: pucéran mászott hegyet a buja mellű álomnő

Ennél ér­zé­kibb nem is le­hetne. Sara min­den egyes for­más por­ci­ká­ját meg­mu­tatta a hegy­csú­cson.

Horrorbaleset az Alpokban: a hegynek csapódott a mentőhelikopter

Horrorbaleset az Alpokban: a hegynek csapódott a mentőhelikopter - videó

A men­tő­he­li­kop­ter éppen egy bajba ju­tott hegy­má­szóért re­pült.

A men­tő­he­li­kop­ter éppen egy bajba ju­tott hegy­má­szóért re­pült.

Nem jutott fel Klein Dávid a világ tetejére

Nem jutott fel Klein Dávid a világ tetejére

A szél miatt fel kel­lett adnia. Né­hány száz mé­terre volt a cél.

A szél miatt fel kel­lett adnia a csúcs el­éré­sét. Né­hány száz mé­terre volt a cél.

Visszafordult Klein Dávid

Visszafordult Klein Dávid, nem sikerült a bravúr

A ma­gyar hegy­má­szó 8115 méter ma­ga­san adta fel a küz­del­met.

A ma­gyar hegy­má­szó 8115 méter ma­ga­san adta fel a küz­del­met a Mount Eve­res­ten. Már csak hét­száz méter hi­ány­zott a si­ker­hez.

Tragédia, lezuhant és szörnyethalt három hegymászó

Tragédia, lezuhant és szörnyethalt három hegymászó

Hol­tan ta­lál­tak három hegy­má­szót. Ket­ten a svájci Al­pok­ban, egyi­kük a Mont Blanc-on lelte ha­lá­lát.

Hol­tan ta­lál­tak három hegy­má­szót. Ket­ten a svájci Al­pok­ban, egyi­kük a Mont Blanc-on lelte ha­lá­lát.

Túl van az életveszélyen Badár Sándor

Túl van az életveszélyen Badár Sándor

Kő­ke­mény akk­li­ma­ti­zá­ciós nap után, végre meg­ér­ke­zett a Mount Eve­rest 5344 mé­te­ren lévő alap­tá­bo­rába.

Kő­ke­mény akk­li­ma­ti­zá­ciós nap után, végre meg­ér­ke­zett a Mount Eve­rest 5344 mé­te­ren lévő alap­tá­bo­rába a hu­mo­rista.

Nem hiszed el, mire készül a magyar sztár

Nem hiszed el, mire készül a magyar sztár

Jövő hét­főn indul út­jára a Ma­gyar Eve­rest Ex­pe­dí­ció 2017.

Jövő hét­főn indul út­jára a Ma­gyar Eve­rest Ex­pe­dí­ció 2017. Su­hajda Szi­lárd és Klein Dávid arra ké­szül, hogy oxi­gén­pa­lack nél­kül ér­je­nek fel a Föld leg­ma­ga­sabb pont­jára.

Ezzel a döntéssel veszélyeztetik életüket a magyar sportolók

Ezzel a döntéssel veszélyeztetik életüket a magyar sportolók

Ezzel a döntéssel veszélyeztetik életüket a magyar sportolók

Klein Dávid és társa újra meg­pró­bál­ják meg­hó­dí­tani a világ leg­ma­ga­sabb csú­csát.

Elképesztő, az életét veszélyezteti a magyar sztár

Elképesztő, az életét veszélyezteti a magyar sztár

Ezen a héten indul a Mount Eve­rest meg­hó­dí­tá­sára Klein Dávid és Su­hajda Szi­lárd.

Ezen a héten indul a Mount Eve­rest meg­hó­dí­tá­sára Klein Dávid és Su­hajda Szi­lárd. Badár bízik a sport­múlt­já­ban, vi­szont or­vosa konk­ré­tan el­til­totta a tú­rá­tól, azt mondta, akár az élete is ve­szély­ben lehet. Badár mégis úgy dön­tött, saját fe­le­lős­sé­gére el­in­dul Klein Dá­vi­dék­kal.

A haláltól sem fél Berki, Európa tetejére készül

Még a haláltól sem fél Berki Krisztián, aki most Európa tetejére készül

Eu­rópa leg­ma­ga­sabb csú­csára, az 5642 mé­te­res El­bruszra akar fel­jutni Berki Krisz­tián, a csa­lá­dos apu­kát kis­lá­nya édes­anyja, Pa­mela is félti.

Eu­rópa leg­ma­ga­sabb csú­csára, az 5642 mé­te­res El­bruszra akar fel­jutni Berki Krisz­tián, a csa­lá­dos apu­kát kis­lá­nya édes­anyja, Pa­mela is félti.

Ijesztő: terhesen mászott hegyet a várandós magyar énekesnő

Ijesztő: terhesen mászott hegyet a várandós magyar énekesnő

Olyat tett, ame­lyet nem hin­nénk, hogy bárki is el­kö­vetne ter­he­sen.

Olyat tett, ame­lyet nem hin­nénk, hogy bárki is el­kö­vetne ter­he­sen.

Súlyos balesetek a Tátrában! Már négy halálos áldozat

Súlyos balesetek a Tátrában! Már négy halálos áldozat

Egyet­len nap alatt hat bal­eset is volt.

Egyet­len nap alatt hat bal­eset is volt a Tát­rá­ban és négy ta­pasz­talt hegy­má­szó vesz­tette éle­tét. A leg­több eset­ben a bal­eset könnyű te­re­pen tör­tént.

Erőss Zsolt özvegye máris nyitott egy új szerelemre

Erőss Zsolt özvegye máris nyitott egy új szerelemre

Ster­czer Hilda a jö­vőbe te­kint.

Ster­czer Hilda, a 2013-ban el­hunyt hegy­má­szó fe­le­sége nem ta­gadja, hogy a jö­vőbe te­kint és nyi­tott egy új kap­cso­latra.

Végignézte apja halálát a hegymászó

Végignézte apja halálát a fiatal hegymászó

A tra­gé­dia után tíz órán át várt a men­tőkre egy 15 éves fiú.

A tra­gé­dia után tíz órán át várt a men­tőkre egy 15 éves fiú. Ap­já­val a Mont Blanc csú­csát akar­ták meg­mászni, a 61 éves férfi 40 méter zu­ha­nás után halt meg.

Csúcsteljesítménybe halt bele a magyar hegymászó

Csúcsteljesítménybe halt bele a magyar hegymászó

Be­ne­dek Zol­tán Ne­pál­ban hunyt el.

Meg­halt Be­ne­dek Zol­tán hegy­má­szó Ne­pál­ban, a világ nyol­ca­dik leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csa, a Ma­naszlu si­ke­res meg­hó­dí­tása után.

Profi hegymászó lett a kétéves kisfiú - Fotó

Profi hegymászó lett a kétéves kisfiú - Fotó

Szü­le­tése óta tú­rá­zik Bodhi, és mára töb­bet má­szott, mint a fel­nőt­tek.

Szü­le­tése óta a szü­le­i­vel tú­rá­zik Bodhi, és mára több szik­la­má­szá­son van túl, mint a fel­nőtt hegy­má­szók.