CÍMKE: 'hegedűművész'

Ismét meghódította az amerikai és kanadai közönséget Mága Zoltán

Ismét meghódította az amerikai és kanadai közönséget Mága Zoltán

Szűnni nem akaró álló taps­vi­har­ral ju­tal­mazta a kö­zön­ség a világ egyik leg­ran­go­sabb szín­pa­dán.

Mága Zoltán jótékonyságra fordítja a díjjal járó pénzjutalmat

Mága Zoltán jótékonyságra fordítja a díjjal járó pénzjutalmat

Ál­lami ki­tün­te­té­se­ket adott át Kás­ler Mik­lós, az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­má­nak ve­ze­tője.

Hegedűvel a világ körül turnéja 50. állomását ünnepli Mága Zoltán

Hegedűvel a világ körül turnéja 50. állomását ünnepli Mága Zoltán

A he­ge­dű­mű­vész 50. ju­bi­le­umi kon­cert­jé­nek a Ma­gyar Ál­lami Ope­ra­ház ad ott­hont 2017. jú­lius 15-én.

A he­ge­dű­mű­vész 50. ju­bi­le­umi kon­cert­jé­nek a Ma­gyar Ál­lami Ope­ra­ház ad ott­hont 2017. jú­lius 15-én.

Óriási öröm érte Mága Zoltánt, újabb elismerést kapott

Óriási öröm érte Mága Zoltánt, újabb elismerést kapott

A Fa­ce­boo­kon mon­dott kö­szö­ne­tet.

A Prima Pri­mis­sima díjas he­ge­dű­mű­vész a Fa­ce­boo­kon mon­dott kö­szö­ne­tet.

Betegőrző monitort adományozott Mága Zoltán

Betegőrző monitort adományozott a Heim Pál Gyermekkórház intenzív osztályának Mága Zoltán

Élet­je­le­ket fi­gyelő esz­köz­zel tá­mo­gatta a he­ge­dű­mű­vész a gyer­me­kek or­vosi el­lá­tá­sát.

Egymilliárd kínai tévénéző láthatja a X. Budapesti Újévi Koncertet

Egymilliárd kínai tévénéző láthatja a X. Budapesti Újévi Koncertet

A kínai kö­zön­sé­get is meg­hó­dí­totta Mága Zol­tán - telt házas kon­cer­tek­kel nép­sze­rű­sí­tette a ma­gyar zenei kul­tú­rát a he­ge­dű­mű­vész Pe­king­ben.

Kárpát-medencéért Nívódíjat kap Mága Zoltán

Kárpát-medencéért Nívódíjat kap Mága Zoltán

A Ma­gyar Ter­mék Nagy­díj Pá­lyá­zat díj­át­adó ün­nep­sé­gén a Par­la­ment­ben tün­te­tik ki a mű­vészt.