CÍMKE: 'hazugság'

Pofátlanul hazudik a román polgármester

Pofátlanul hazudik a román polgármester

A szé­ke­lyek meg­tá­ma­dása Dor­mán­falva román pol­gár­mes­tere sze­rint nem is tör­tént meg.

FRISS HÍREK

Meglepő kijelentést tett Bódi Margó: ebben kamuzik Gusztinak

Meglepő kijelentést tett Bódi Margó: ebben kamuzik Gusztinak

Margó a NőCom­ment va­sár­napi adá­sá­ban buk­tatta le magát, ahol el­árulta, bi­zony szo­kott fül­len­teni a fér­jé­nek.

Margó a Nő­com­ment va­sár­napi adá­sá­ban buk­tatta le magát.

Kovács Zoltán: Nem kell se Weber, se Timmermans

Kovács Zoltán: Nem kell se Weber, se Timmermans

A kor­mány sem Manf­red Weber, sem Frans Tim­mer­mans eu­ró­pai bi­zott­sági el­nöki je­lölt­sé­gét nem tá­mo­gatja.

A kor­mány sem Manf­red Weber, sem Frans Tim­mer­mans eu­ró­pai bi­zott­sági el­nöki je­lölt­sé­gét nem tá­mo­gatja.

Leállíttatta a metrót a volt BKV-s, csak mert nem ért oda a postára

Leállíttatta a metrót a volt BKV-s, csak mert nem ért oda a postára

Az orra előtt ment el a metró, ezért düh­ből vész­hely­ze­tet je­len­tett.

Az orra előtt ment el a metró, ezért düh­ből vész­hely­ze­tet je­len­tett.

A migrációról is hazudnak a brüsszeli bürokraták

A migrációról is hazudnak a brüsszeli bürokraták

Ba­kondi György azt mondta, az EP-vá­lasz­tá­sok­hoz kö­ze­ledve Nyu­gat-Eu­ró­pá­ból egyre több­ször hall­juk, hogy a mig­rá­ció véget ért, pedig ez nem igaz.

Aljas módon visszaéltek Szikora Robi nevével

Aljas módon visszaéltek Szikora Robi nevével

Ha­zug­ság­gal pró­bál meg kor­mány­vál­tásra buz­dí­tani egyi in­ter­ne­tes oldal, amely Szi­kora ne­vé­ben uszít.

Ordas ha­zug­ság­gal pró­bál meg kor­mány­vál­tásra buz­dí­tani az egyik in­ter­ne­tes oldal, amely Szi­kora Robi ne­vé­ben uszít.

Megint hazudott és gyűlölködött a CNN

Megint hazudott és gyűlölködött a CNN

Ko­vács Zol­tán hely­re­tette a CNN ne­ve­zetű (ál)hír­csa­tor­nát.

Ko­vács Zol­tán nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár meg­tette azt, amelyre min­den jóér­zésű ma­gyar ember vá­gyik: ala­po­san hely­re­tette a be­ván­dor­lás­párti CNN ne­ve­zetű (ál)hír­csa­tor­nát.

Kétszínű és hazug a DK és az MSZP

Kétszínű és hazug a DK és az MSZP

Kor­mány­zá­suk alatt el­vet­tek a kor­mány­tiszt­vi­se­lők­től egy­havi bért.

Gyur­csányék és a szo­ci­a­lis­ták kor­mány­zá­suk alatt el­vet­tek a kor­mány­tiszt­vi­se­lők­től egy­havi bért, évekre be­fa­gyasz­tot­ták az eleve ala­csony bé­re­i­ket és több ezret még ut­cára is tet­tek kö­zü­lük.

Elképesztő pletyka: Beyoncé valójában a saját húga anyja

Elképesztő pletyka: Beyoncé valójában a saját húga anyja

Egy ko­rábbi mun­ka­társa azt ál­lítja, hogy Beyoncé ha­zu­dik a ko­rá­ról, és ti­ni­ként szült egy kis­lányt, akit a hú­ga­ként ne­vel­tek fel.

Egy ko­rábbi mun­ka­társa azt ál­lítja, hogy Beyoncé ha­zu­dik a ko­rá­ról, és ti­ni­ként szült egy kis­lányt, akit a hú­ga­ként ne­vel­tek fel.

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében: végig hazudtak a szülők?

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében: végig hazudtak a szülők?

Egy benn­fen­tes nyo­mozó le­rán­totta a lep­let a kis­lány el­tű­né­sé­nek el­lent­mon­dá­sa­i­ról. Töb­ben is a szü­lők ellen val­lot­tak...

Egy benn­fen­tes nyo­mozó le­rán­totta a lep­let a kis­lány el­tű­né­sé­nek el­lent­mon­dá­sa­i­ról.

Alattomos tervet készít az uniós szervezet

Alattomos tervet készít az uniós szervezet

itkos do­ku­men­tum bi­zo­nyítja.

Tit­kos do­ku­men­tum­ban akar­ják meg­szer­vezni a mig­rá­ciót, és egy tit­kos do­ku­men­tum bi­zo­nyítja be, hogy ko­ráb­ban a ha­zud­tak. A ter­ve­ket a jogi szol­gá­lat ké­szíti.

Felháborító dolgokat terjesztenek a magyar énekesnőről

Felháborító dolgokat terjesztenek a magyar énekesnőről

Szi­kora Ró­bert ne­vé­ben is írtak.

Nem­csak Szandi, de Szi­kora Ró­bert is ál­do­zata a fik­tív in­ter­ne­tes por­tál­nak.

Pofátlanul hazudozik az Európai Bizottság szóvivője

Pofátlanul hazudozik az Európai Bizottság szóvivője

Nin­cse­nek mig­rán­so­kat se­gítő, név nél­küli bank­kár­tyák, min­den kár­tya­tu­laj­do­nos sze­mély­azo­nos­sága is­mert.

Nin­cse­nek mig­rán­so­kat se­gítő, név nél­küli bank­kár­tyák, min­den kár­tya­tu­laj­do­nos sze­mély­azo­nos­sága is­mert, ezt ha­vonta el­len­őr­zik is - je­len­tette ki az eu­ró­pai bi­zott­sági szó­vivő szer­dán Brüsszel­ben.

Kitálalt Meghan testvére, szerinte hazugság a hercegné élete

Kitálalt Meghan testvére, szerinte hazugság a hercegné élete

Sa­mantha nem elő­ször kelt ki a her­cegné ellen.

Sa­mantha nem elő­ször kelt ki a her­cegné ellen. Még min­dig na­gyon ha­rag­szik test­vé­rére, ezért min­dent el­árult.

Aki azt állítja, hogy a migrációs válságnak vége, az hazudik!

Aki azt állítja, hogy a migrációs válságnak vége, az hazudik!

A stutt­gar­ter-nachrich­ten nevű netes hír­por­tá­lon je­lent meg egy elem­zés, ami be­mu­tatja az ak­tu­á­lis szá­mo­kat.

A stutt­gar­ter-nachrich­ten nevű por­tá­lon je­lent meg egy elem­zés, ami be­mu­tatja az ak­tu­á­lis szá­mo­kat.

Álhíreket terjesztenek Kern Andrásról, kiborult a színész

Álhíreket terjesztenek Kern Andrásról, kiborult a színész

A Fa­ce­boo­kon tisz­tázta a dol­go­kat.

A 71 éves szí­nész a Fa­ce­boo­kon ön­tött tiszta vizet a po­hárba.

Az ellenzéki szerint hazudik az ellenzék

Az ellenzéki szerint hazudik az ellenzék

Nekem ki­csit furák vol­tak egyes po­li­ti­ku­sok re­ak­ciói - írta Szabó Sza­bolcs.

"Nekem ki­csit furák vol­tak egyes po­li­ti­ku­sok re­ak­ciói" - írta Fa­ce­book-poszt­já­ban Szabó Sza­bolcs, az azóta meg­szűnt Együtt egy­kori po­li­ti­kusa, je­len­legi füg­get­len par­la­menti kép­vi­selő.

A bűnelkövető migránsok nagy része hazudik a valós életkoráról

A bűnelkövető migránsok nagy része hazudik a valós életkoráról

A né­met­or­szági Mann­heim vá­ro­sá­nak ha­tó­sá­gai új prob­lé­má­val szem­be­sül­tek az el­múlt pár évben.

Zavart férfit találtak a templomkertben, nem emlékezett, ki ő

Zavart férfit találtak a templomkertben, nem emlékezett, ki ő

A férfit Edin­burgh-ban ta­lál­ták meg.

Az 52 éves olasz férfit Edin­burgh-ban ta­lál­ták meg.

Ekkora hülyét, agyament hazugság miatt büntetik a focisztárt

Ekkora hülyét, agyament hazugság miatt büntetik a focisztárt

Fi­no­man szólva sem hasz­nálta az eszét a török lab­da­rúgó.

Fi­no­man szólva sem hasz­nálta az eszét a török lab­da­rúgó. Fe­le­sége buk­tatta le.

Boros Lajos: Folyamatosan hazudtam

Boros Lajos: Folyamatosan hazudtam

Ke­mény idő­sza­kon ment ke­resz­tül.

Jú­li­us­ban élet­mentő szív­mű­té­ten esett át. Most a Joshi, a leg­jobb ba­rát­ban eddig sosem hal­lott rész­le­tek­ről be­szélt.

Hazudni tanítja a migránsokat egy civilszervezet

Hazudni tanítja a migránsokat egy civilszervezet! Keresztényeknek kell kiadniuk magukat

Így jut­tat­ják őket Eu­ró­pába.

Egy görög ci­vil­szer­ve­zet ve­ze­tője maga be­szél erről egy ti­tok­ban ké­szí­tett vi­de­ó­fel­vé­te­len.

Döbbenetes vallomás: lerántja a leplet Király Viktor az amerikai Voice-ról

Döbbenetes vallomás: lerántja a leplet Király Viktor az amerikai Voice-ról

Ki­rály Vik­tor az ame­ri­kai te­het­ség­ku­ta­tó­ról be­szélt...

Ki­rály Vik­tor az ame­ri­kai te­het­ség­ku­ta­tó­ról be­szélt, el­árulta, ho­gyan tudta meg: di­rekt ej­tet­ték ki a mű­sor­ból...

Ez már gusztustalan: Így káromkodnak a neten Kulka nevében

Ez már gusztustalan: Így káromkodnak a neten Kulka nevében

Az íz­lés­te­len­ség­nek is van egy ha­tára, amit Kulka János ne­vé­ben ala­po­san át is lépik na­ponta.

Az íz­lés­te­len­ség­nek is van egy ha­tára...

Dagad a botrány: Hamis hírekkel járatják le a magyar sztárokat

Dagad a botrány: Hamis hírekkel járatják le a magyar sztárokat

Az in­ter­net ha­tal­mát ma már senki nem vi­tat­hatja, hi­szen egy-egy hír pil­la­na­tok alatt képes el­ter­jedni.

Gigabotrány, gusztustalan dolgot művelt az ápolókkal ez a férfi

Gigabotrány, gusztustalan dolgot művelt az ápolókkal ez a férfi

Az ápo­ló­nők nem hagy­ták annyi­ban a dol­got. Min­den ki­de­rült a férfi be­te­ges tit­ká­ról.

Állami támogatással folyik gyűlöletkampány Ukrajnában

Állami támogatással folyik gyűlöletkampány a magyarok ellen Ukrajnában

Uk­raj­ná­nak kö­te­les­sége lenne ga­ran­tálni az ál­lam­pol­gá­rai biz­ton­sá­gát.

Ha­zug­ság, hogy az ukrán ál­lam­nak nincs köze a fel­té­te­le­zett ukrán-ma­gyar ket­tős ál­lam­pol­gá­ro­kat lis­tázó hon­lap­hoz - mondta a kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter a Kos­suth rádió mű­so­rá­ban.

Ezekkel a tippekkel simán rájössz, ha valaki hazudni akar neked EZO

Ezekkel a tippekkel simán rájössz, ha valaki hazudni akar neked

Ezekkel a tippekkel simán rájössz, ha valaki hazudni akar neked

Van­nak jelek, amik le­buk­tat­hat­ják a leg­gya­kor­lot­tabb ha­zu­do­zót is...

Van­nak jelek, amik le­buk­tat­hat­ják a leg­gya­kor­lot­tabb ha­zu­do­zót is...

Támadják az interneten: Kiborult a nagybeteg Orbán Józsi kedvese

Támadják az interneten: Kiborult a nagybeteg Orbán Józsi kedvese

And­rea hosszú éve­ken ke­resz­tül csönd­ben ma­radt, de most be­telt nála a pohár.

Pécsi Ildikó kiborult: Ezt terjesztik róla

Pécsi Ildikó kiborult: Ezt terjesztik róla

A szí­nésznő nincs kór­ház­ban, él és virul, vi­szont na­gyon elege van.

A szí­nésznő nincs kór­ház­ban, él és virul, vi­szont na­gyon elege van a ha­zug­sá­gok­ból. A hu­mora sze­ren­csére a régi, így egy fa­nyar po­én­nal re­a­gált az utóbbi idők­ben róla ke­ringő plety­kákra.

Felháborodott Rúzsa Magdi, durva hazugságokat terjesztenek róla

Felháborodott Rúzsa Magdi, durva hazugságokat terjesztenek róla

Az éne­kes­nő­nek elege lett az őt ért tá­ma­dá­sok­ból.

Az éne­kes­nő­nek elege lett az őt ért tá­ma­dá­sok­ból, mi­u­tán több he­lyen arról írtak, hogy sztár­al­lűr­jei van­nak.

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Berki Krisz­tián ki­je­len­tette, hogy nem kapta meg az Ázsia Exp­resszben meg­nyert mil­li­ó­kat. A vá­lasz sem ké­sett so­káig...

Berki Krisz­tián ki­je­len­tette, hogy nem kapta meg az Ázsia Exp­resszben meg­nyert mil­li­ó­kat. A vá­lasz sem ké­sett so­káig...

Döbbenetes vallomás, hazugságairól beszélt a magyar műsorvezető

Döbbenetes vallomás, hazugságairól beszélt a magyar műsorvezető

Mint mondta, hét éven át fo­lya­ma­to­san csak ha­zu­dott. Most vi­szont elő­tört be­lőle az őszin­te­ség.

Mint mondta, hét éven át fo­lya­ma­to­san csak ha­zu­dott.

Minden nap egy újabb botrány! Ez a migránsok kedvenc hazugsága

Minden nap egy újabb botrány! Ez a migránsok kedvenc hazugsága

Egy újabb gyil­kos mig­ráns­ról de­rí­tet­ték ki a német ha­tó­sá­gok, hogy idő­sebb, mint amennyi­nek ko­ráb­ban val­lotta magát.

Elképesztő fordulat: fény derült a húgát megölő gyilkos hazugságára

Elképesztő fordulat: fény derült a húgát megölő gyilkos hazugságára

Szep­tem­ber­ben egész Bé­cset sok­kolta az az eset, ami­kor egy 18 éves afgán mig­ráns az utcán szúrta agyon 14 éves húgát.

Orbitális hazugsággal próbálta megúszni barátnője kilökését a férfi

Orbitális hazugsággal próbálta megúszni barátnője kilökését a férfi

A 20 éves férfi elő­ször azzal vé­de­ke­zett, hogy bal­eset tör­tént, de hamar ki­de­rült, hogy az afgán mig­ráns ha­zu­dik.

A lehető legaljasabb módon csinált pénzt kislányából a szörnyeteg anya

A lehető legaljasabb módon csinált pénzt kislányából a szörnyeteg anya

Éve­ken ke­resz­tül abban a hamis tu­dat­ban élt a kis­lány, hogy bár­me­lyik nap meg­hal­hat.

Tömeges átvágással operálnak a migránsok

Tömeges átvágással operálnak a migránsok

Egy friss sta­tisz­tika sze­rint ugyanis 2017-ben a me­ne­kül­tek egy­har­mada ha­zu­dott a ko­rá­ról.

Nem tudják kitoloncolni a hazug migránsokat

Nem tudják kitoloncolni a hazug migránsokat

Ren­ge­teg mig­ráns­ról tud­ják, hogy ha­zu­dott az élet­ko­rá­ról, alig va­la­mennyit si­ke­rült ki­uta­sí­tani.

Ki­de­rült, hogy bár ren­ge­teg mig­ráns­ról tud­ják, hogy ha­zu­dott az élet­ko­rá­ról, alig va­la­mennyit si­ke­rült ki­uta­sí­tani.

Így hazudnak a nők a férfiaknak, ezt aztán nehéz kimagyarázni

Így hazudnak a nők a férfiaknak, ezt aztán nehéz kimagyarázni

A kö­vet­kező vá­lo­ga­tás­ból ki­de­rül, hogy hol is csúsz­nak el a nők...

A kö­vet­kező vá­lo­ga­tás­ból ki­de­rül, hogy hol is csúsz­nak el a nők...

Liptai Claudia kétségbeesett felhívása: Segítsetek nekem!

Liptai Claudia kétségbeesett felhívása: Segítsetek nekem!

Ez már tény­leg ar­cát­lan­ság, vissza­él­tek a mű­sor­ve­zető ne­vé­vel, aki a Fa­ce­boo­kon cá­folta a hí­re­ket.

Erre nem számítottunk: Hujber Feri mindent bevallott!

Erre nem számítottunk: Hujber Feri mindent bevallott!

Tel­jes össze­za­va­ro­dás! Ezt okozza Huj­ber Feri leg­újabb és talán ed­digi leg­hosszabb be­jegy­zése. Vajon mi tör­tén­he­tett?

Fura dolgot állít egy nő az eltűnt szolnoki fiúval kapcsolatban

Fura dolgot állít egy nő az eltűnt szolnoki fiúval kapcsolatban

Arra cé­loz­ga­tott egy nő, hogy ha­zud­nak a fiú ba­rá­tai, akik utol­jára lát­ták. Egye­lőre nem tudni, mi tör­tént.

Egy kom­men­telő sze­rint ha­zud­nak azok a ba­rá­tok, akik utol­jára lát­ták a na­pok­kal ez­előtt el­tűnt, 17 éves szol­noki gim­na­zis­tát. Már az egész or­szág őt ke­resi.

Dagad a botrány: Hajdú Péter szerint Kero hazudott

Dagad a botrány: Hajdú Péter szerint Kero hazudott

A mű­sor­ve­ze­tő­nek ko­moly prob­lé­mát oko­zott a so­ro­za­tos zak­la­tás­sal vá­dolt Kero.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek ko­moly prob­lé­mát oko­zott a so­ro­za­tos zak­la­tás­sal vá­dolt Kero, aki sze­rinte szimp­lán gyáva.

Ennyivel költenek többet az autósok a gyártók hatalmas hazugsága miatt

Ennyivel költenek többet az autósok a gyártók hatalmas hazugsága miatt

Meg­döb­bentő ada­tok lát­tak nap­vi­lá­got: az Eu­ró­pá­ban for­ga­lomba he­lye­zett új gép­ko­csik közel más­fél­szer töb­bet esz­nek.

Azt hazudta, hogy pokoli halált halt családja, de egészen más történt

Azt hazudta, hogy pokoli halált halt családja, de egészen más történt

A férfi ér­zé­ket­len ha­zug­sá­gok­kal állt elő, hogy be­zse­bel­hesse a rá­szo­ru­lók pén­zét. Nem ússza meg a ke­gyet­len­sé­get!

Elege van a hazugságokból, kitálalt a betegségről Balázs Klári

Elege van a hazugságokból, kitálalt a betegségről Balázs Klári

Az éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán ön­tött tiszta vizet a po­hárba.

A hat­vanöt éves éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán ön­tött tiszta vizet a po­hárba.

Tóth Gabi kiborult, rosszakarói a halálhírét keltették!

Tóth Gabi kiborult, rosszakarói a halálhírét keltették!

Az éne­kesnő pén­tek reg­gel arra éb­redt, hogy a fél in­ter­net őt gyá­szolja.

Az éne­kesnő pén­tek reg­gel arra éb­redt, hogy a fél in­ter­net őt gyá­szolja.

Durván kiakadt Várkonyi Andi: Bochkor halálhíre kering a neten

Durván kiakadt Várkonyi Andi: Bochkor halálhíre kering a neten

Boch­kor Gá­bo­rék te­le­fonja órák óta szü­net nél­kül csöng.

Boch­kor Gá­bo­rék te­le­fonja órák óta szü­net nél­kül csöng. Is­me­rő­seik azt kér­dez­ge­tik, hogy él-e még...

10 hazugság, amit minden férfi mond! - Ismerősek?

10 hazugság, amit minden férfi mond!

Jó, ha tud­já­tok lá­nyok!

Bi­zony, a pár­kap­cso­la­tok ma­guk­ban hor­doz­zák a ha­tal­mas játsz­má­kat, amely­nek egy je­len­tős pil­lére a ke­gyes ha­zug­ság. A férfik ugyanis nem res­tek va­lót­lan­sá­go­kat ál­lí­tani,pláne, ha bim­bó­dzó a ro­mánc.

Így hazudunk az Instagramon! Magadra ismersz?

Így hazudunk az Instagramon! Magadra ismersz?

Min­denki érin­tett benne.

Ki­si­mult arc­cal, fehér fo­gak­kal, su­gárzó mo­sollyal éb­redsz? Büsz­kén fény­ké­pe­zed magad, mi­u­tán ke­rék­pár­ral le­te­kersz egy ma­ra­tont a tűző napon? Ha­zudsz.

Óriási botrány! Kasza Tibi perel

Óriási botrány! Kasza Tibi perel

Kasza Ti­bi­nél rit­kán telik be a pohár, de most túl messzire men­tek.

Kasza Ti­bi­nél rit­kán telik be a pohár, de most túl messzire ment az egyik he­ti­lap azzal, hogy gya­kor­la­ti­lag egyet­len szó sem igaz a róla és ked­ve­sé­ről szóló cím­lap­ból.

10 dolog, amit titokban minden nő csinál!

10 dolog, amit titokban minden nő csinál!

Aki ta­gadja, nyil­ván­va­lóan fül­lent.

Min­den em­ber­nek van­nak fura, vagy éppen ide­ge­sítő szo­ká­sai és ezzel nincs is semmi baj. A nők kü­lö­nö­sen erő­sek ebben. Mu­tat­juk, mi min­denre ké­pe­sek.

Durva hazugságok derültek ki Nadal múltjából

Durva hazugságok derültek ki Nadal múltjából

Csú­nyán meg­ve­zet­ték ko­ráb­ban a te­nisz­le­gen­dát. Nem tit­ko­ló­zik to­vább az edző-nagy­bá­csi.

Csú­nyán meg­ve­zet­ték ko­ráb­ban a te­nisz­le­gen­dát. Nem tit­ko­ló­zik to­vább az edző-nagy­bá­csi, ki­pa­kolt a régen tör­tén­tek­ről.

Ezért zaklatták telefonon a férjét gyászoló Görbe Nórát

Ezért zaklatták telefonon a férjét gyászoló Görbe Nórát

Fo­lya­ma­to­san üzen­get­nek neki.

Fo­lya­ma­to­san üzen­get­nek a Linda című ma­gyar si­ker­so­ro­zat egy­kori sztár­já­nak.

Durván kiakadt Liptai Claudia

Durván kiakadt Liptai Claudia

Ddü­hös poszt­ban tett ren­det.

Rá­adá­sul jo­go­san, hi­szen egy ál­lí­tó­la­gos is­me­rő­sé­től fur­csa nyi­lat­ko­za­tot kö­zölt az egyik na­pi­lap. Cla­u­dia dühös poszt­ban tett ren­det.

Botrány: Durván átverték Molnár Anikót

Botrány: Durván átverték Molnár Anikót

Mol­nár Ani­kó­nak elege lett a dur­va­ság­ból a hazug em­be­rek­ből, akik nem csak a hét­köz­nap­jait ke­se­rí­tik meg,

Mol­nár Ani­kó­nak elege lett a dur­va­ság­ból a hazug em­be­rek­ből, akik nem csak a hét­köz­nap­jait ke­se­rí­tik meg, de anya­gi­lag is meg­ká­ro­sít­ják.

Ezért hazudj arról, hogy hány férfival feküdtél le

Ezért hazudj arról, hogy hány férfival feküdtél le

Csak egy szám, mégis nagy je­len­tő­sége van, főleg, ha a gyen­géb­bik nem­hez tar­to­zol.

Csak egy szám, mégis nagy je­len­tő­sége van, főleg, ha a gyen­géb­bik nem­hez tar­to­zol.

Angelina Jolie újabb hazugsága derült ki

Angelina Jolie újabb hazugsága derült ki

Nem csak Brad Pitt­ről ha­zu­do­zik fo­lya­ma­to­san.

Nem csak Brad Pitt­ről ha­zu­do­zik fo­lya­ma­to­san. Má­so­kat is meg­bán­tott már az ígé­re­tei meg­sze­gé­sé­vel, pedig nekik ő min­den­nél töb­bet je­lent.

Fura kijelentéssel tesz pontot Kis Grófo a Puzsér-ügy végére

Fura kijelentéssel tesz pontot Kis Grófo a Puzsér-ügy végére

Pu­zsér Ró­bert mos­ta­ná­ban min­den héten ki­pé­céz ma­gá­nak va­la­kit a sztár­vi­lág­ból, akit ke­mé­nyen kri­ti­zál Fa­ce­book poszt­ja­i­ban.

Megviselték a gonosz pletykák Gregor Bernadett családját!

Megviselték a gonosz pletykák Gregor Bernadett családját!

A szí­nésznő őszin­tén me­sélt arról: nem csak az ő szá­mára ki­bo­rító, ha ha­zug­sá­gok je­len­nek meg róla a saj­tó­ban!

A szí­nésznő őszin­tén me­sélt arról: nem csak az ő szá­mára ki­bo­rító, ha ha­zug­sá­gok je­len­nek meg róla a saj­tó­ban!

Itt a végső bizonyíték Angelina Jolie ellen

Itt a végső bizonyíték Angelina Jolie ellen

Egy ki­szi­vár­gott hang­fel­vé­tel bi­zo­nyítja, hogy An­gel­ina Jolie ha­zu­dott, és ki­ta­lált in­do­kok miatt hagyta el Brad Pit­tet.

Egy ki­szi­vár­gott hang­fel­vé­tel bi­zo­nyítja, hogy An­gel­ina Jolie ha­zu­dott, és ki­ta­lált in­do­kok miatt hagyta el Brad Pit­tet.

Megtörte a csendet Oszter Sándor: így reagált a vádakra!

Megtörte a csendet Oszter Sándor: így reagált a vádakra!

Fe­le­sége Fa­ce­book­ján je­lent­ke­zett

A Kos­suth-díjas szí­nész a fe­le­sége Fa­ce­book-ol­da­lán írta ki vé­le­mé­nyét az el­lene folyó el­já­rás­sal kap­cso­lat­ban.

Angelina Jolie hazudik? Kitálalt az állítólagos szerető

Angelina Jolie hazudik? Kitálalt az állítólagos szerető

Nem az tör­tént, amit állít.

Úgy tűnik, hogy a válás egyik fő okát csak ki­ta­lálta An­gel­ina. Nem az tör­tént Brad és kol­lé­ga­nője kö­zött, amit állít.

Kiderült az igazság! - Csak Fásy Ádám távozik a Sláger TV-től

Kiderült az igazság! - Csak Fásy Ádám távozik a Sláger TV-től

Új­ság­cikk­ből tudta meg Zol­tán Erika és Bangó Mar­git, hogy mun­ka­he­lyet vál­ta­nak.

Új­ság­cikk­ből tudta meg Zol­tán Erika és Bangó Mar­git, hogy mun­ka­he­lyet vál­ta­nak.

Mindenét elbukja, de szexi szerelme kitart a hazudozó úszó mellett

Mindenét elbukja, de szexi szerelme kitart a hazudozó úszó mellett

Száz­mil­li­ókba ke­rült a hat­szo­ros olim­piai baj­nok­nak a riói bot­rány. A leg­drá­gább kin­cse azon­ban meg­ma­rad.

Száz­mil­li­ókba ke­rült a hat­szo­ros olim­piai baj­nok­nak a riói bot­rány. A leg­drá­gább kin­cse azon­ban meg­ma­rad.

Damu Roland felesége egyre lejjebb csúszik a lejtőn

Damu Roland felesége egyre lejjebb csúszik a lejtőn

Az asszony a szom­szé­dai sze­rint tel­je­sen el­vesz­tette a va­ló­ság­gal való kap­cso­la­tát...

Az asszony tel­je­sen el­vesz­tette a va­ló­ság­gal való kap­cso­la­tot...

Vastag Csaba kiakadt! Cáfolja, hogy szerelmes

Vastag Csaba kiakadt! Cáfolja, hogy szerelmes

Az éne­kes ala­po­san meg­le­pő­dött.

Az éne­kes ala­po­san meg­le­pő­dött, ami­kor a ke­zébe ke­rült egy ma­ga­zin két hét­tel ez­előtti száma, mely­ben cím­la­pon kö­zöl­ték, újra sze­rel­mes.

Elképesztő! Hazugsággal vádolják Tóth Verát!

Elképesztő! Hazugsággal vádolják Tóth Verát!

Vera hiába cáfol.

Vera hiába cáfol, nem és nem akar szűnni annak a cég­nek a len­dü­lete, amely jog­ta­la­nul hasz­nálja az éne­kesnő nevét a ter­mé­kei rek­lá­mo­zá­sára.

David Hasselhoffé a hét kamusa cím!

David Hasselhoffé a hét kamusa cím!

Ebből a sla­masz­ti­ká­ból még a csoda kocsi sem húz­hatja ki hő­sün­ket.

Ebből a sla­masz­ti­ká­ból még a csoda kocsi sem húz­hatja ki hő­sün­ket, aki arra kérte a bí­ró­sá­got, csök­kent­sék ex­fe­le­sé­gé­nek fi­ze­tendő tar­tás­dí­ját.

Kiáll Orbán Viktor mellett a biztonságpolitikai szakértő

Kiáll Orbán Viktor mellett a biztonságpolitikai szakértő

Na­gyot szólt a Bild Ze­i­tung írása.

Na­gyot szólt a Bild Ze­i­tung írása mely­ben Or­bánt hi­báz­tat­ják.

Gesztesi Károly lepofozná feljelentőjét

Gesztesi Károly lepofozná feljelentőjét

Ál­lí­tó­lag ré­sze­gen lát­ták mu­latni a szí­nészt, aki tel­je­sen fel­há­bo­ro­dott ezen.

Ál­lí­tó­lag ré­sze­gen lát­ták mu­latni a szí­nészt, aki tel­je­sen fel­há­bo­ro­dott ezen az ál­lí­tá­son, hi­szen el­mon­dása sze­rint több mint két hó­napja józan éle­tet él.

Te jó ég, így hazudnak a hollywoodi filmek a szexről!

Te jó ég, így hazudnak a hollywoodi filmek a szexről!

Néz­zünk szembe a té­nyek­kel, a fil­mek­ben a forró, szen­ve­dé­lyes je­le­ne­tek bosszan­tóan tö­ké­le­te­sek.

Néz­zünk szembe a té­nyek­kel, a fil­mek­ben a forró, szen­ve­dé­lyes je­le­ne­tek bosszan­tóan tö­ké­le­te­sek.

Cini: Hazugság, amit rólam és a lányomról állítanak!

Cini: Hazugság, amit rólam és a lányomról állítanak!

Za­lat­nay Sa­rolta szo­mo­rúan töl­tötte az anyák nap­ját, mi­u­tán az egyik na­pi­lap éppen az­napra idő­zí­tette cím­lap­ját.

Za­lat­nay Sa­rolta szo­mo­rúan töl­tötte az anyák nap­ját, mi­u­tán az egyik na­pi­lap éppen az­napra idő­zí­tette cím­lap­ját.

Ebben hazudott Damu Roland felesége!

Lebukott: Ebben hazudott Damu Roland felesége!

Damu Edina ko­ráb­ban azt nyi­lat­kozta, hogy a nyílt utcán bán­tal­maz­ták.

Damu Edina ko­ráb­ban azt nyi­lat­kozta, hogy a nyílt utcán bán­tal­maz­ták, ki­je­len­té­sét azon­ban az érdi rend­őr­ség meg­cá­folta.

Lajcsi: Mindenki hazudik!

Lajcsi: Mindenki hazudik!

Lagzi Laj­csi úgy dön­tött, szembe megy saját nyi­lat­ko­za­ta­i­val.

Lagzi Laj­csi úgy dön­tött, szembe megy saját nyi­lat­ko­za­ta­i­val és ki­je­lenti, min­denki ha­zu­dik aki le­írta, hogy csa­lád­já­val együtt el akarja hagyni az or­szá­got.

Ez a biztos jel, amiből felismered, ha hazudnak neked

Ez a biztos jel, amiből felismered, ha hazudnak neked

Érez­ted már, hogy va­laki nem mond iga­zat? Most már tudni is fogod, ha így van. Erre kell fi­gyel­ned köz­ben.

Érez­ted már, hogy va­laki nem mond iga­zat? Most már tudni is fogod, ha így van. Erre kell fi­gyel­ned köz­ben.

Sebestyén Balázs felesége hazugságai után nyomozott

Sebestyén Balázs felesége hazugságai után nyomozott

A Mor­ning Show mű­sor­ve­ze­tői be­vál­tot­ták ígé­re­tü­ket, és üzembe he­lyez­tek egy ha­zug­ság­vizs­gá­lót.

A Mor­ning Show mű­sor­ve­ze­tői be­vál­tot­ták ígé­re­tü­ket, és üzembe he­lyez­tek egy ha­zug­ság­vizs­gá­lót.

Megdöbbentő: Gombos Edina halálhírét terjesztik az interneten!

Megdöbbentő: Gombos Edina halálhírét terjesztik az interneten!

A mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán fi­gyel­mez­tette ra­jon­góit, hogy ne dől­je­nek be a lájkva­dász csa­lók­nak.

Így magyarázd ki, ha egy huncut légyott után megtalál a férj a szekrényben

Így magyarázd ki, ha egy huncut légyott után megtalál a férj a szekrényben

Min­dig is ér­de­kes mesék szü­let­tek az in flag­ranti kap­csán, de ez a videó fel­rob­ban­totta az in­ter­ne­tet.

A 4 legdurvább szexhazugság! Te megbocsátanád?

A 4 legdurvább szexhazugság! Te megbocsátanád?

Légy őszinte! Egy-két ke­gyes ha­zug­ság nap mint nap el­hagyja a szád? Úgy néz ki, az ágy­ban sem min­dig va­gyunk egye­ne­sek.

Légy őszinte! Egy-két ke­gyes ha­zug­ság nap mint nap el­hagyja a szád? Meg­di­csé­red a ba­rát­nőd új ru­há­ját, pedig nem is tet­szik, vagy fül­len­tesz a mun­ka­he­lyen? Úgy néz ki, az ágy­ban sem min­dig va­gyunk egye­ne­sek. Íme, a leg­dur­vább ha­zug­sá­gok!