CÍMKE: 'házasság'

Ezért utálja a feleség, amikor a férj jó erősen belemarkol a fenekébe

Ezért utálja a feleség, amikor a férj jó erősen belemarkol a fenekébe

A férfiak nem tud­nak el­len­állni pár­juk csi­nos fe­ne­ké­nek, meg kell érin­teni, mar­kolni...

Nagy a baj: Válságban a magyar színész házassága

Nagy a baj: Válságban a magyar színész házassága

A mű­vész fe­le­sége egy poszt­ban üzente meg is­me­rő­se­i­nek: új éle­tet kezd...

FRISS HÍREK

Kiszivárgott, titokban házasodott össze a fiatal álompár

Kiszivárgott, titokban házasodott össze a fiatal álompár

Bár ők min­dent ta­gad­nak, egy rokon is meg­szó­lalt a rej­té­lyes es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban.

Bár ők min­dent ta­gad­nak, egy rokon is meg­szó­lalt a rej­té­lyes es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban.

Sokkot kapott a feleség: megtudta, mit művelt férje az esküvőjük napján

Sokkot kapott a feleség: megtudta, mit művelt férje az esküvőjük napján

Nem len­nénk sze­gény nő he­lyé­ben...

A döb­be­net­től alig tu­dott szó­hoz jutni. Nem len­nénk sze­gény nő he­lyé­ben.

Lebuktatta magát Harry herceg: Meghantól távol máris ezt művelte

Lebuktatta magát Harry herceg: Meghantól távol máris ezt művelte

Harry her­ceg elő­ször uta­zott el fe­le­sége, Meg­han her­cegné nél­kül. A test­be­széde sok min­dent el­árult...

Fésűs Nelly: Újra tinilány lettem

Fésűs Nelly: Újra tinilány lettem

A szí­nésznő és párja hosszú évek óta élnek bol­dog és pél­dás sze­re­lem­ben, de csak né­hány napja egy meg­le­pe­tés­es­kü­vőn mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

A szí­nésznő és párja hosszú évek óta élnek bol­dog és pél­dás sze­re­lem­ben, de csak né­hány napja egy meg­le­pe­tés­es­kü­vőn mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

Buli a javából: húsz évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztár

Buli a javából: húsz évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztár

A Tank­csapda front­em­bere már jó ideje ter­vezte, hogy el­ve­szi fe­le­sé­gül ifjú ked­ve­sét. A lag­zit végül egy rep­té­ren tar­tot­ták.

Titkos esküvőn mondta ki a boldogító igent Fésűs Nelly!

Titkos esküvőn mondta ki a boldogító igent Fésűs Nelly!

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte őt.

Az Ázsia Exp­ressz sztárja már rég be­le­nyu­go­dott abba, hogy ked­vese sosem veszi fe­le­sé­gül, ám egy napon ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte őt.

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, miért akar válni 87 éves férje!

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, miért akar válni 87 éves férje!

Kevés ennél el­ké­pesz­tőbb szto­rit hal­lani. És igen, ami tör­tént, az a va­ló­ság.

Kevés ennél el­ké­pesz­tőbb szto­rit hal­lani. És igen, ami tör­tént, az a va­ló­ság.

Videón üzent az őt támadóknak Weisz Fanni: így verte meg a férje

Videón üzent az őt támadóknak Weisz Fanni: így verte meg a férje

A csi­nos mo­dell egyik régi ba­rát­nője ke­mény ál­lí­tá­so­kat fo­gal­ma­zott meg.

A csi­nos mo­dell egyik régi ba­rát­nője ál­lítja azt, hogy látta, ahogy nem­ré­gi­ben Péter egy ét­ke­zés al­kal­má­val meg­ütötte Fan­nit.

Házasságok sötét titka: Kiborították a bilit a magyar feleségek

Házasságok sötét titka: Kiborították a bilit a magyar feleségek

Ki­de­rült, hogy ez a fajta férfi­vi­sel­ke­dés sok­kal job­ban ide­se­gíti őket, mint bármi más.

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Fon­tos dön­tést hoz­tak.

Az Ope­rett­szín­ház álom­párja nem­rég ti­tok­ban össze­há­za­so­dott, most pedig fon­tos dön­tést hoz­tak a jö­vő­jü­ket il­le­tően.

Baj van az álompár házasságával? Különös kép ad okot az aggodalomra

Baj van az álompár házasságával? Különös kép ad okot az aggodalomra

Vic­to­ria Beck­ham gye­re­ke­i­vel, a férje nél­kül sze­re­pel egy cím­la­pon.

Vic­to­ria Beck­ham gye­re­ke­i­vel, a férje nél­kül sze­re­pel egy cím­la­pon. Pedig még ku­tyá­juk is rá­ke­rült a fo­tóra...

Így derítheted ki legbiztosabban, ha megcsal a párod

Így derítheted ki legbiztosabban, ha megcsal a párod

Össze­gyűj­töt­tük a leg­gya­nú­sabb je­le­ket, és mu­ta­tunk egy tesz­tet is, mely alap­ján már biz­tosra me­hetsz.

Össze­gyűj­töt­tük a leg­gya­nú­sabb je­le­ket, és mu­ta­tunk egy tesz­tet is, mely alap­ján már biz­tosra me­hetsz.

Megható üzenetet küldött exének az esküvőjére készülő magyar sztár

Megható üzenetet küldött exének az esküvőjére készülő magyar sztár

Az Iz­ra­el­ben élő egy­kori tévés pén­te­ken mondja ki a bol­do­gító igent.

Az Iz­ra­el­ben élő egy­kori tévés pén­te­ken mondja ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek.

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Az ifjú há­za­sok nem­ré­gi­ben kel­tek egybe, és bár a nász­utat ké­sőbbre ter­vez­ték, Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Melyik bögréből innál - most kiderül, ki az igaz szerelmed

Melyik bögréből innál - most kiderül, ki az igaz szerelmed

Vá­lassz a fotók közül, és meg­tu­dod, vajon ki az, aki szá­modra a Nagy Ő, ki je­lenti neked a bol­dog­sá­got.

Zavarba ejtő lebukás, kiderült a népszerű énekes nagy titka

Zavarba ejtő lebukás, kiderült a népszerű énekes nagy titka

Va­la­mit az ujján fe­lej­tett...

Ed She­e­ran min­dig vissza­fo­got­tan nyi­lat­ko­zik, ha ma­gán­éle­té­ről kér­de­zik. Va­la­mit azon­ban az ujján fe­lej­tett...

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt jött rá arra, hogy fe­le­sé­gé­vel már egy­ál­ta­lán nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt, mint az­előtt.

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

Bo­lon­dul­nak egy­má­sért.

A fit­nesz­há­zas­pár több mint más­fél év­ti­zed után is bo­lon­dul egy­má­sért, és ezt apró fi­gyel­mes­sé­gek­kel ki is mu­tat­ják egy­más­nak.

Kínos események sora zavarta meg Kulcsár Edina esküvői készülődését!

Kínos események sora zavarta meg Kulcsár Edina esküvői készülődését!

A vá­ran­dós mo­dell nem­ré­gi­ben a leg­na­gyobb ti­tok­ban mondta ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Csu­ti­nak, de...

Még csak most jelentették be: huszonhat éve házas a két sztár

Még csak most jelentették be: huszonhat éve házas a két sztár

Egy for­ga­tá­son há­za­sod­tak össze, még­hozzá a film egyik je­le­nete alatt.

Egy for­ga­tá­son há­za­sod­tak össze, még­hozzá a film egyik je­le­nete alatt.

Kiderült Adolf Hitler mélyen elrejtett titka

Kiderült Adolf Hitler mélyen elrejtett titka

Az egy­kori inasa soha nem hal­lott rész­le­te­ket árult el Hit­ler éle­té­ből. Ki­de­rült, miért nem há­za­so­dott meg sosem a náci ve­zért.

Az egy­kori inasa soha nem hal­lott rész­le­te­ket árult el Hit­ler éle­té­ből. Ki­de­rült, miért nem há­za­so­dott meg sosem a náci ve­zért.

Válságban Beckhamék házassága? Váratlan döntést hozott Victoria

Válságban Beckhamék házassága? Váratlan döntést hozott Victoria

Az egy­kori Posh Spice sze­retne több időt töl­teni a szá­mára leg­fon­to­sab­bak­kal.

Ez történt a házasságommal, miután egyetlen egyszer félreléptem

Ez történt a házasságommal, miután egyetlen egyszer félreléptem

Sok­szor elég csak egy­szer ki­ka­csin­tani a há­zas­ság­ból, és máris vége, vissza­for­dít­ha­tat­la­nul el­rom­la­nak a dol­gok.

Liptai Claudia meglepő őszinteséggel vallott házasságáról

Liptai Claudia meglepő őszinteséggel vallott házasságáról

A nász­út­juk­ról ha­za­térve őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről a mű­sor­ve­zető.

A nász­út­juk­ról ha­za­térve őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről a mű­sor­ve­zető.

Tényleg meglépik, nagy bejelentést tett a színész álompár

Nagy bejelentést tett a színész álompár

Úgy tűnik, ők si­ke­re­sen le­győz­ték a nagy kor­kü­lönb­sé­get, és ké­szek még ko­mo­lyabbá tenni kap­cso­la­tu­kat.

Úgy tűnik, si­ke­re­sen le­győz­ték a nagy kor­kü­lönb­sé­get, és ké­szek ko­mo­lyabbá tenni kap­cso­la­tu­kat.

Micsoda boldogság, eljegyezte barátnőjét Curtis

Micsoda boldogság, eljegyezte barátnőjét Curtis

Íme a meg­ható fotó!

Egy va­lódi álom­nya­ra­lá­son tör­tént meg a lány­ké­rés, a meg­ható pil­la­nat­ról egy fotó is ké­szült.

Esküvőjéről posztolt képeket a magyar énekesnő

Esküvőjéről posztolt képeket a magyar énekesnő

Völ­gyi Zsu­zsi sze­ren­csés.

Völ­gyi Zsu­zsi sze­ren­csés, a leg­jobb ba­rát­já­hoz ment fe­le­sé­gül és gyer­me­ket is neki szül­he­tett.

Őrület, de ezért szólítják a legidiótább módon egymást a magyar házaspárok

Őrület, de ezért szólítják a legidiótább módon egymást a magyar házaspárok

Vajon egész­sé­ges, ha a párok anyá­nak és apá­nak szó­lít­ják egy­mást?

Nem új­ke­letű a prob­léma, mégis újra és újra fel­lob­ban­nak a viták: vajon egész­sé­ges-e, ha a párok anyá­nak és apá­nak szó­lít­ják egy­mást. Sokak sze­rint ez a sze­re­lem jele, má­so­kat kiráz tőle a hideg. Lás­sunk né­hány érvet mind­két ol­dal­ról!

Most már biztos: Egy hónap múlva tartja esküvőjét a magyar sztár

Most már biztos: Egy hónap múlva tartja esküvőjét a magyar sztár

Ki­de­rült, Stei­ner Kris­tóf má­sod­szorra is meg­há­za­so­dik.

Ki­de­rült, Stei­ner Kris­tóf má­sod­szorra is meg­há­za­so­dik. Az es­kü­vőig már nincs is sok hátra.

Árulkodó fotó, eljegyezte kedvesét Vastag Csaba?

Árulkodó fotó, eljegyezte kedvesét Vastag Csaba?

Bár a szép­fiú min­dig sej­tel­me­sen be­szél a ma­gán­éle­té­ről, a Ri­post árul­kodó fo­tóra buk­kant az Ins­tag­ra­mon.

Bár a szép­fiú min­dig sej­tel­me­sen be­szél a ma­gán­éle­té­ről, a Ri­post árul­kodó fo­tóra buk­kant az Ins­tag­ra­mon.

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, hány éves nővel csalja a férje

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, hány éves nővel csalja a férje - nem hiszed el!

Alig egy éve ment fe­le­sé­gül a fi­a­tal nő a pár­já­hoz, és olyan po­font ka­pott, hogy egy életre nem fe­lejti el sze­gény.

Ezt nem fogod elhinni! Itt a világ tíz legfurcsább családja

Ezt nem fogod elhinni! Videón a világ tíz legfurcsább családja

A tízes lis­ták tár­háza ki­me­rít­he­tet­len.

A tízes lis­ták tár­háza ki­me­rít­he­tet­len, de talán mind közül ez az egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb. Ebben a vi­de­ó­ban van min­den!

37 éve, ezen a napon pecsételődött meg Lady Diana sorsa

37 éve, ezen a napon pecsételődött meg Lady Diana sorsa

Lá­nyok és asszo­nyok mil­liói iri­gyel­ték.

Lá­nyok és asszo­nyok mil­liói iri­gyel­ték őt aznap, ami­kor her­cegné lett be­lőle. Akkor még senki nem tudta, hogy tra­gé­dia lesz a vége...

Balássy Betty és Varga Feri nem értenek egyet a gyereknevelésben

Balássy Betty és Varga Feri nem értenek egyet a gyereknevelésben

Ha­ma­ro­san vissza­tér­nek a szín­padra.

Ha­ma­ro­san vissza­tér­nek a szín­padra, Betty pedig egy­ál­ta­lán nem bánná, ha né­hány fel­lé­pésre ma­guk­kal tud­nák vinni a csa­lád leg­újabb tag­ját is.

A hitvesi ágy bizarr szextitka: Ez derült ki a feleség orgazmusáról

A hitvesi ágy bizarr szextitka: Ez derült ki a feleség orgazmusáról

Hosszú távú kap­cso­lat­ban élsz? Gra­tu­lá­lunk hozzá. De saj­nos van egy rossz hí­rünk a női or­gaz­mus­sal kap­cso­lat­ban...

Esküvői fotó, megházasodott a magyar válogatott sztárja

Esküvői fotó, megházasodott a magyar válogatott sztárja

Áp­ri­lis­ban je­len­tette be, hogy babát vár­nak a pár­já­val. Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­tott meg egy fotót az es­kü­vő­ről.

Kiszivárogtak a fotók: itt tartja esküvőjét Steiner Kristóf

Kiszivárogtak a fotók: itt tartja esküvőjét Steiner Kristóf

Ha­ma­ro­san ki­mond­ják a bol­do­gító ige­ne­ket a pár­já­val. Meg­sze­rez­tük a hely­szín fo­tóit.

Ha­ma­ro­san ki­mond­ják a bol­do­gító ige­ne­ket a pár­já­val. Meg­sze­rez­tük a hely­szín fo­tóit.

A teljes összeomlás szélén áll a magyar énekesnő, ez az oka

A teljes összeomlás szélén áll a magyar énekesnő, ez az oka

Judy, a Gro­o­ve­house éne­kes­nője néha már azt sem tudja, hogy me­lyik vá­ros­ban.

Judy, a Gro­o­ve­house éne­kes­nője néha már azt sem tudja, hogy me­lyik vá­ros­ban. A nap­tára tele van fel­lé­pé­sek­kel, örül, ha he­tente egy­szer látja a fér­jét.

Micsoda nap, óriási örömhírt jelentett be Liptai Claudia

Micsoda nap, óriási örömhírt jelentett be Liptai Claudia

Ennél bol­do­gabb nem is le­hetne.

Ennél bol­do­gabb nem is le­hetne a TV2 csi­nos mű­sor­ve­ze­tője.

Hihetetlen, de igaz! 55 éves lett az egykori szexszimbólum. Így néz ki ma!

Hihetetlen, de igaz! 55 éves lett az egykori szexszimbólum. Így néz ki ma!

Két hét­tel ez­előtt szü­le­tett meg a szí­nésznő ötö­dik gyer­meke.

Két hét­tel ez­előtt szü­le­tett meg a szí­nésznő ötö­dik gyer­meke.

Elválik férjétől Pintácsi Viki!

Elválik férjétől Pintácsi Viki!

A hí­res­ség ál­lítja, kép­te­len sze­re­lem nél­kül élni va­laki mel­lett.

A hí­res­ség ál­lítja, kép­te­len sze­re­lem nél­kül élni va­laki mel­lett, ezért im­má­ron har­mad­szorra is fel­adott egy kap­cso­la­tot.

Erre a fordulatra senki nem számított a válóper közepén

Erre a fordulatra senki nem számított a válóper közepén

Me­re­dek él­mény­be­szá­mo­lók!

A vá­ló­per sen­ki­nek nem kel­le­mes, a párok sok­szor gyil­kos in­du­la­tok közt szen­ve­dik végig. Sok­szor azon­ban olyasmi tör­té­nik, amire senki nem szá­mí­tott.

Túl az ötvenen vállalna gyereket R. Kárpáti Péter!

Túl az ötvenen vállalna gyereket R. Kárpáti Péter!

Vá­lása után rá­ta­lált a bol­dog­ság, új sze­rel­mé­vel pedig akár a gyer­mek­vál­la­lást is el tud­ják kép­zelni, így Péter har­mad­szorra is apa lenne.

A szí­nészre a vá­lása után is rá­ta­lált a bol­dog­ság, új sze­rel­mé­vel pedig akár a gyer­mek­vál­la­lást is el tud­ják kép­zelni, így Péter har­mad­szorra is apa lenne.

Lebukott a magyar műsorvezető: ez a férfi a férje?

Lebukott a magyar műsorvezető: ez a férfi a férje?

Meg­lepő, mire buk­kan­tunk a FEM3 Café mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Meg­lepő, mire buk­kan­tunk a FEM3 Café mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Magánéleti dráma, viharos válásáról vallott Ördög Nóra

Magánéleti dráma, viharos válásáról vallott Ördög Nóra

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető elő­ször be­szélt a na­gyon ke­mény idő­szak rész­le­te­i­ről.

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető elő­ször be­szélt a na­gyon ke­mény idő­szak rész­le­te­i­ről.

Minden titkot elárult: így mentette meg a házasságát Pirner Alma!

Minden titkot elárult: így mentette meg a házasságát Pirner Alma!

A csi­nos anyuka a kez­de­tek­től fogva nagy fi­gyel­met for­dít arra, hogy férje az anya­ság során is nő­ként te­kint­sen rá.

Megcsal a párod? Így buktasd le! Magánnyomozó tippjeit mutatjuk

Megcsal a párod? Így buktasd le! Magánnyomozó osztotta meg a trükköt

Ha már biz­tosra ve­szed, hogy párod fél­re­lép, de nincs a ke­zed­ben bi­zo­nyí­ték, akkor ezt kell ten­ned.

Ennek a csillagjegynek a szülötte lesz életed szerelme - figyelj jól! EZO

Ennek a csillagjegynek a szülötte lesz életed szerelme - figyelj jól!

Ennek a csillagjegynek a szülötte lesz életed szerelme - figyelj jól!

Ki az, aki­vel iga­zán bol­dog le­hetsz?

Ki az, aki­vel iga­zán bol­dog le­hetsz? Vajon a párod tény­leg illik hoz­zád? Most ki­de­rül.

Felháborodtak a falubeliek, 11 éves lányt vett feleségül a helyi férfi

Felháborodtak a falubeliek, 11 éves lányt vett feleségül a helyi férfi

A leg­sok­ko­lóbb a kis­lány nyi­lat­ko­zata volt: el­mondta, hogy mit gon­dol.

A leg­sok­ko­lóbb a kis­lány nyi­lat­ko­zata volt: el­mondta, hogy mit gon­dol a férfi­ról!

Intim pillanatok: Ebben az ágyban lazít férjével Liptai Claudia

Intim pillanatok: Ebben az ágyban lazít férjével Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia pi­he­nést ter­ve­zett.

Lip­tai Cla­u­dia hét­vé­gére pi­he­nést ter­ve­zett, ezért kül­földre uta­zott a csa­lád­já­val.

Júliusi horoszkóp: most megtudod, rád talál-e a boldogság EZO

Júliusi horoszkóp: most megtudod, rád talál-e a boldogság

Júliusi horoszkóp: most megtudod, rád talál-e a boldogság

Szen­ve­dély, új sze­rel­mek, pár­kap­cso­lati vál­to­zá­sok - moz­gal­mas hó­na­pot ígér­nek a csil­la­gok.

A botrány folytatódik, nem hívta meg anyját az esküvőjére Weisz Fanni!

A botrány folytatódik, nem hívta meg anyját az esküvőjére Weisz Fanni!

A szép­ség­ki­rálynő idén nyá­ron mondja ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek.

A szép­ség­ki­rálynő idén nyá­ron mondja ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pé­ter­nek, ám ahe­lyett, hogy az édes­any­já­val együtt ké­szü­lődne, egy­előre meg sem hívta őt.

Elszólta magát az 50 éves énekesnő: férjhez menne fiatalabb barátjához

Elszólta magát az 50 éves énekesnő: férjhez menne fiatalabb barátjához

Bár ko­ráb­ban azt mondta, soha nem megy férj­hez...

Bár ko­ráb­ban azt mondta, soha nem megy férj­hez, már más­hogy nyi­lat­ko­zott Kylie Mi­nogue.

Először beszélt szerelméről Homonnay Zsolt

Először beszélt szerelméről Homonnay Zsolt

Las­san három éve al­kot­nak egy párt.

Las­san már három éve alkot egy párt Föl­dei Ani­tá­val a szí­nész. Már a há­zas­ság és a ba­ba­vál­la­lás is szóba ke­rült.

Hajdú Péter: Ne szépítsük, elveszítettem a családomat!

Hajdú Péter vallomása: Ne szépítsük, elveszítettem a családomat!

A mű­sor­ve­zető egy­kori ked­ve­sé­nek, Ábel Ani­tá­nak be­szélt őszin­tén az el­múlt két év meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról, és az új éle­té­ről.

Megható fotókat tett közzé Szinetár Dóra, mindenki gratulált

Megható fotókat tett közzé Szinetár Dóra, mindenki gratulált

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő sze­relmi val­lo­mást tett a fér­jé­nek, Mak­ran­czi Za­lán­nak.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő sze­relmi val­lo­mást tett a fér­jé­nek, Mak­ran­czi Za­lán­nak.

Elképesztő, mi derült ki most Kozsóról és egy titokzatos nőről

Elképesztő, mi derült ki most Kozsóról és egy titokzatos nőről

Az éne­kes ro­mánca olyan gyor­san bon­ta­ko­zott ki, hogy hamar há­zas­ság lett a vége. De aztán va­lami tör­tént.

Az éne­kes ro­mánca olyan gyor­san bon­ta­ko­zott ki, hogy hamar há­zas­ság lett a vége.

Hatalmas az öröm, Steiner Kristóf újra férjhez megy

Hatalmas az öröm, Steiner Kristóf újra férjhez megy

Idén nyá­ron tart­ják az es­kü­vőt.

A blog­ger és sze­relme már több mint két éve al­kot­nak egy párt. Kris­tó­fék gőz­erő­vel szer­ve­zik az es­kü­vőt, a ce­re­mó­ni­ára ugyanis idén nyá­ron kerül sor.

Doszpot Péter: Már megengedhetem, hogy papucsférj legyek!

Doszpot Péter: Már megengedhetem, hogy papucsférj legyek!

Az egy­kori sztár­nyo­mozó az előző há­zas­sá­gá­ban tel­je­sen más­ként vi­sel­ke­dett, mint a mos­ta­ni­ban.

Ez ám a fordulat, Fenyő Iván komoly lépésre szánta el magát

Ez ám a fordulat, Fenyő Iván komoly lépésre szánta el magát

A szí­nész ko­moly ma­gán­életi ter­ve­ket dé­del­get...

A szí­nész, aki­nek ne­vé­hez olyan film­si­ke­rek köt­he­tőek, mint a Sza­bad­ság, sze­re­lem, a Made In Hun­ga­ria, az S.O.S. sze­re­lem! vagy a 9 és 1/2 randi, ko­moly ma­gán­életi ter­ve­ket dé­del­get... Sza­va­i­ból úgy tűnik, ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.

Adásban vallott a sztármami: hiába ment férjhez, a tiltott viszony vonzotta

Adásban vallott a sztármami: hiába ment férjhez, a tiltott viszony vonzotta

27 éve van együtt má­so­dik fér­jé­vel, de ele­inte vol­tak ne­héz­sé­geik.

27 éve van együtt má­so­dik fér­jé­vel, de a kap­cso­lat ele­jén ko­moly ne­héz­sé­get kel­lett át­hi­dal­niuk.

A szakértők szerint ez a jele annak, ha megcsal a párod

A szakértők szerint ez a jele annak, ha megcsal a párod

Vége a ta­lál­ga­tás­nak. Ki­de­rült, hogy mik a jelei annak, ha a párod fél­re­lép. Fi­gyelj jól!

Vége a ta­lál­ga­tás­nak. Ki­de­rült, hogy mik a jelei annak, ha a párod fél­re­lép. Fi­gyelj jól!

Ez durva: Nem is volt esküvő, mindenkit átvert a magyar sztárpár!

Ez durva: Nem is volt esküvő, mindenkit átvert a magyar sztárpár!

A sze­rel­me­sek jövő évre ter­ve­zik a vi­lág­ra­szóló la­ko­dal­mat, idén eszük ágá­ban sincs össze­há­za­sodni.

Élő adásban, új szerelmével tálalt ki megromlott házasságáról Young G!

Élő adásban, új szerelmével tálalt ki megromlott házasságáról Young G

A rap­per hó­na­pok óta külön él a fe­le­sé­gé­től, mi­u­tán egy csi­nos mo­dell sze­mé­lyé­ben ta­lált rá az új sze­re­lem.

Hoppá, titokban megnősült a magyar sztárzenész

Hoppá, titokban megnősült a magyar sztárzenész

Bár­sony Bá­lint évek óta él Re­be­ká­val.

A Back II Black ze­ne­kar ex­sza­xo­fo­nosa múlt hét­vé­gén kö­tötte össze hi­va­ta­lo­san is éle­tét Re­be­ká­val. Bár­sony Bá­lin­ték lag­zija a Budai Jur­ta­köz­pont­ban volt.

Kiderült, erre a lépésre készül a Realból elvágyó Cristiano Ronaldo

Kiderült, erre a lépésre készül a Realból elvágyó Cristiano Ronaldo

Óri­ási vál­to­zá­sokra szánta el magát. Pá­lyán és pá­lyán kívül is mér­föld­kő­höz ér­ke­zett?

Ideje szakítanod? Kiderül, ha elolvasod a szakértők véleményét

Ideje szakítanod? Kiderül, ha elolvasod a szakértők véleményét

Ezek azok a fő kér­dé­sek, me­lyekre vá­laszt kell ta­lál­nod, hogy dön­teni tudj.

Ezek azok a fő kér­dé­sek, me­lyekre vá­laszt kell ta­lál­nod, hogy dön­teni tudj.

Különös hiedelmek kísérik végig a babonás Liptai Claudia esküvőjét

Különös hiedelmek kísérik végig a babonás Liptai Claudia esküvőjét

A mű­sor­ve­zető köz­tu­dot­tan hisz a spi­ri­tu­á­lis vi­lág­ban, így könnyen lehet, hogy az es­kü­vő­jét is kö­rül­ve­szik a ba­bo­nás ele­mek.

Még ezt is megteszi 16 évvel fiatalabb szerelméért Polyák Lilla

Még ezt is megteszi 16 évvel fiatalabb szerelméért Polyák Lilla

A szí­nésznő két és fél éve él pár­kap­cso­lat­ban Gö­möri And­rás Má­té­val, aki ta­valy ta­vas­szal kérte meg a kezét.

Nincs visszaút: máris árulja otthonát a magyar álompár

Nincs visszaút: máris árulja otthonát a magyar álompár

A két éne­kes majd más­fél év­ti­zed­nyi sze­re­lem és négy év há­zas­ság után dön­tött a sza­kí­tás mel­lett.

A két éne­kes majd más­fél év­ti­zed­nyi sze­re­lem és négy év há­zas­ság után dön­tött a sza­kí­tás mel­lett.

Ennyi volt: Elbúcsúztatták Liptai Claudia lányságát

Ennyi volt: Elbúcsúztatták Liptai Claudia lányságát

A fer­ge­te­ges lány­bú­csú képei!

A jelek Cla­u­diát csak napok vá­laszt­ják el attól, hogy be­kös­sék a fejét. Itt van­nak a fer­ge­te­ges lány­bú­csú képei!

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ból és nem lép fel töb­bet fér­jé­vel.

Ezért nem megy hozzá párjához a várandós magyar sztár

Ezért nem megy hozzá párjához a várandós magyar sztár

Kol­lá­nyi Zsu­zsi A Nagy Duett előtt tudta meg, hogy sze­rel­mé­vel, At­ti­lá­val első közös gyer­me­kü­ket vár­ják.

Kol­lá­nyi Zsu­zsi A Nagy Duett előtt tudta meg, hogy sze­rel­mé­vel, At­ti­lá­val első közös gyer­me­kü­ket vár­ják. Az éne­kesnő élete leg­szebb idő­sza­kát éli, él­vezi a vá­ran­dós­ság min­den pil­la­na­tát. Pár­já­val közel két éve van­nak együtt.

A világ legrövidebb házassága: Ezért vált el 15 perc után párjától a dühös férfi!

A világ legrövidebb házassága: Ezért vált el 15 perc után párjától a dühös férfi!

A fös­vény após a há­zas­ság­kö­tést kö­ve­tően azon­nal kö­ve­te­lő­zött...

A fös­vény após a há­zas­ság­kö­tést kö­ve­tően azon­nal kö­ve­te­lő­zött...

Döbbenet, a meghívottak sem tudják, hol lesz Liptai Claudia esküvője!

Döbbenet, a meghívottak sem tudják, hol lesz Liptai Claudia esküvője!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese el­ké­pesztő kö­rül­mé­nyek kö­zött kel­nek egybe, egy­előre még a ven­dé­gek sem tud­ják, hova kell majd men­niük a nagy napon.

Kiderült, ilyen esküvője lesz Liptai Claudiának

Kiderült, ilyen esküvője lesz Liptai Claudiának

Ha­tal­mas iz­ga­lom­mal ké­szü­lő­dik.

Ha­tal­mas iz­ga­lom­mal ké­szü­lő­dik az es­kü­vő­jére Lip­tai Cla­u­dia.

Így kezeli szerelme Weisz Fanni siketségét!

Így kezeli szerelme Weisz Fanni siketségét!

A csi­nos mo­dell és ked­vese nyá­ron kel­nek egybe, kap­cso­la­tuk­nak pedig szer­ves alap­ját ké­pezi a humor.

A csi­nos mo­dell és ked­vese nyá­ron kel­nek egybe, kap­cso­la­tuk­nak pedig szer­ves alap­ját ké­pezi a humor.