CÍMKE: 'házasság'

Kamerák előtt alázta volt férjét a sztáranyuka, kiröhögték a színészt

Kamerák előtt alázta volt férjét a sztáranyuka, kiröhögték a színészt

Elég ke­mény sza­va­kat ka­pott a 63 éves Bruce Wil­lis.

Elég ke­mény sza­va­kat ka­pott a 63 éves Bruce Wil­lis, de ez is a műsor része volt.

Hihetetlen, de igaz! 55 éves lett az egykori szexszimbólum. Így néz ki ma!

Hihetetlen, de igaz! 55 éves lett az egykori szexszimbólum. Így néz ki ma!

Két hét­tel ez­előtt szü­le­tett meg a szí­nésznő ötö­dik gyer­meke.

Két hét­tel ez­előtt szü­le­tett meg a szí­nésznő ötö­dik gyer­meke.

Túl az ötvenen vállalna gyereket R. Kárpáti Péter!

Túl az ötvenen vállalna gyereket R. Kárpáti Péter!

A szí­nészre a vá­lása után is rá­ta­lált a bol­dog­ság, új sze­rel­mé­vel pedig akár a gyer­mek­vál­la­lást is el tud­ják kép­zelni.

A szí­nészre a vá­lása után is rá­ta­lált a bol­dog­ság, új sze­rel­mé­vel pedig akár a gyer­mek­vál­la­lást is el tud­ják kép­zelni.

Elválik férjétől Pintácsi Viki!

Elválik férjétől Pintácsi Viki!

A hí­res­ség ál­lítja, kép­te­len sze­re­lem nél­kül élni va­laki mel­lett.

A hí­res­ség ál­lítja, kép­te­len sze­re­lem nél­kül élni va­laki mel­lett, ezért im­má­ron har­mad­szorra is fel­adott egy kap­cso­la­tot.

Erre a fordulatra senki nem számított a válóper közepén

Erre a fordulatra senki nem számított a válóper közepén

A vá­ló­per sen­ki­nek nem kel­le­mes, a párok sok­szor gyil­kos in­du­la­tok közt szen­ve­dik végig.

A párok sok­szor gyil­kos in­du­la­tok közt szen­ve­dik végig a vá­lást. Sok­szor azon­ban olyasmi tör­té­nik köz­ben, amire senki nem szá­mí­tott.

Magánéleti dráma, viharos válásáról vallott Ördög Nóra

Magánéleti dráma, viharos válásáról vallott Ördög Nóra

Elő­ször be­szélt a rész­le­tek­ről.

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető elő­ször be­szélt a na­gyon ke­mény idő­szak rész­le­te­i­ről.

Lebukott a magyar műsorvezető: ez a férfi a férje?

Lebukott a magyar műsorvezető: ez a férfi a férje?

Meg­lepő, mire buk­kan­tunk a FEM3 Café mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Meg­lepő, mire buk­kan­tunk a FEM3 Café mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Minden titkot elárult: így mentette meg a házasságát Pirner Alma!

Minden titkot elárult: így mentette meg a házasságát Pirner Alma!

Nagy fi­gyel­met for­dít arra, hogy férje nő­ként te­kint­sen rá.

A csi­nos anyuka a kez­de­tek­től fogva nagy fi­gyel­met for­dít arra, hogy férje az anya­ság során is nő­ként te­kint­sen rá.

Felháborodtak a falubeliek, 11 éves lányt vett feleségül

Felháborodtak a falubeliek, 11 éves lányt vett feleségül a helyi férfi

Kat­tints a sok­koló rész­le­te­kért!

A leg­sok­ko­lóbb a kis­lány nyi­lat­ko­zata volt: el­mondta, hogy mit gon­dol a férfi­ról! Ér­de­mes kat­tin­tani!

Intim pillanatok: Ebben az ágyban lazít férjével Liptai Claudia

Intim pillanatok: Ebben az ágyban lazít férjével Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia pi­he­nést ter­ve­zett.

Lip­tai Cla­u­dia hét­vé­gére pi­he­nést ter­ve­zett, ezért kül­földre uta­zott a csa­lád­já­val.

Megcsal a párod? Így buktasd le! Magánnyomozó osztotta meg a trükköt

Megcsal a párod? Így buktasd le! Magánnyomozó osztotta meg a trükköt

Ha már biz­tosra ve­szed, hogy párod fél­re­lép, de nincs a ke­zed­ben bi­zo­nyí­ték, akkor ezt kell ten­ned.

Júliusi horoszkóp: most megtudod, rád talál-e a boldogság EZO

Júliusi horoszkóp: most megtudod, rád talál-e a boldogság

Júliusi horoszkóp: most megtudod, rád talál-e a boldogság

Szen­ve­dély, új sze­rel­mek, pár­kap­cso­lati vál­to­zá­sok - moz­gal­mas hó­na­pot ígér­nek a csil­la­gok.

Szen­ve­dély, új sze­rel­mek, pár­kap­cso­lati vál­to­zá­sok - moz­gal­mas hó­na­pot ígér­nek a csil­la­gok.

Ennek a csillagjegynek a szülötte lesz életed szerelme - figyelj jól! EZO

Ennek a csillagjegynek a szülötte lesz életed szerelme - figyelj jól!

Ennek a csillagjegynek a szülötte lesz életed szerelme - figyelj jól!

Ki az, aki­vel iga­zán bol­dog le­hetsz? Vajon a párod tény­leg illik hoz­zád? Most ki­de­rül.

Ki az, aki­vel iga­zán bol­dog le­hetsz? Vajon a párod tény­leg illik hoz­zád? Most ki­de­rül.

A botrány folytatódik, nem hívta meg anyját az esküvőjére Weisz Fanni!

A botrány folytatódik, nem hívta meg anyját az esküvőjére Weisz Fanni!

A szép­ség­ki­rálynő idén nyá­ron mondja ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pé­ter­nek, ám ahe­lyett, hogy az édes­any­já­val együtt ké­szü­lődne, egy­előre meg sem hívta őt.

Elszólta magát az 50 éves énekesnő: férjhez menne fiatalabb barátjához

Elszólta magát az 50 éves énekesnő: férjhez menne fiatalabb barátjához

Bár ko­ráb­ban azt mondta, soha nem megy férj­hez, már más­hogy nyi­lat­ko­zott Kylie Mi­nogue.

Megható fotókat tett közzé Szinetár Dóra, mindenki gratulált

Megható fotókat tett közzé Szinetár Dóra, mindenki gratulált

Sze­relmi val­lo­mást tett a fér­jé­nek.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő sze­relmi val­lo­mást tett a fér­jé­nek, Mak­ran­czi Za­lán­nak.

Ez ám a fordulat, Fenyő Iván komoly lépésre szánta el magát

Ez ám a fordulat, Fenyő Iván komoly lépésre szánta el magát

A szá­mos film­si­ker­ben részt vevő szí­nész ko­moly ma­gán­életi ter­ve­ket dé­del­get, me­lyek­ről őszin­tén val­lott.

Először beszélt szerelméről Homonnay Zsolt

Először beszélt szerelméről Homonnay Zsolt

Las­san már három éve alkot egy párt Föl­dei Ani­tá­val a szí­nész. Már a há­zas­ság és a ba­ba­vál­la­lás is szóba ke­rült.

Las­san már három éve alkot egy párt Föl­dei Ani­tá­val a szí­nész. Már a há­zas­ság és a ba­ba­vál­la­lás is szóba ke­rült.

Hajdú Péter: Ne szépítsük, elveszítettem a családomat!

Hajdú Péter vallomása: Ne szépítsük, elveszítettem a családomat!

A mű­sor­ve­zető egy­kori ked­ve­sé­nek, Ábel Ani­tá­nak be­szélt őszin­tén az el­múlt két év meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról, és az új éle­té­ről.

Elképesztő, mi derült ki most Kozsóról és egy titokzatos nőről

Elképesztő, mi derült ki most Kozsóról és egy titokzatos nőről

In­ten­zív ro­mánc volt.

Az éne­kes ro­mánca olyan gyor­san bon­ta­ko­zott ki, hogy he­te­ken belül há­zas­ság lett a vége. De aztán va­lami tör­tént.

Hatalmas az öröm, Steiner Kristóf újra férjhez megy

Hatalmas az öröm, Steiner Kristóf újra férjhez megy

A blog­ger és sze­relme már több mint két éve al­kot­nak egy párt. Kris­tó­fék gőz­erő­vel szer­ve­zik az es­kü­vőt.

A blog­ger és sze­relme már több mint két éve al­kot­nak egy párt. Kris­tó­fék gőz­erő­vel szer­ve­zik az es­kü­vőt, a ce­re­mó­ni­ára még idén nyá­ron sor kerül.

Doszpot Péter: Már megengedhetem, hogy papucsférj legyek!

Doszpot Péter: Már megengedhetem, hogy papucsférj legyek!

Az egy­kori sztár­nyo­mozó az előző há­zas­sá­gá­ban tel­je­sen más­ként vi­sel­ke­dett, mint a mos­ta­ni­ban.

Az egy­kori sztár­nyo­mozó az előző há­zas­sá­gá­ban tel­je­sen más­ként vi­sel­ke­dett, mint a mos­ta­ni­ban.

A szakértők szerint ez a jele annak, ha megcsal a párod

A szakértők szerint ez a jele annak, ha megcsal a párod

Vége a ta­lál­ga­tás­nak.Fi­gyelj jól!

Vége a ta­lál­ga­tás­nak. Ki­de­rült, hogy mik a jelei annak, ha a párod fél­re­lép. Fi­gyelj jól!

Ez durva: Nem is volt esküvő, mindenkit átvert a magyar sztárpár!

Ez durva: Nem is volt esküvő, mindenkit átvert a magyar sztárpár!

A sze­rel­me­sek jövő évre ter­ve­zik a vi­lág­ra­szóló la­ko­dal­mat, idén eszük ágá­ban sincs össze­há­za­sodni.

Adásban vallott a sztármami: hiába ment férjhez, a tiltott viszony vonzotta

Adásban vallott a sztármami: hiába ment férjhez, a tiltott viszony vonzotta

27 éve van együtt má­so­dik fér­jé­vel, de ele­inte vol­tak ne­héz­sé­geik.

27 éve van együtt má­so­dik fér­jé­vel, de a kap­cso­lat ele­jén ko­moly ne­héz­sé­get kel­lett át­hi­dal­niuk.

Élő adásban, új szerelmével tálalt ki megromlott házasságáról Young G!

Élő adásban, új szerelmével tálalt ki házasságáról
Young G!

A rap­per hó­na­pok óta külön él a fe­le­sé­gé­től.

A rap­per külön él a fe­le­sé­gé­től, mi­u­tán egy csi­nos mo­dell sze­mé­lyé­ben ta­lált rá az új sze­re­lem.

Különös hiedelmek kísérik végig a babonás Liptai Claudia esküvőjét

Különös hiedelmek kísérik végig a babonás Liptai Claudia esküvőjét

A mű­sor­ve­zető köz­tu­dot­tan hisz a spi­ri­tu­á­lis vi­lág­ban, így könnyen lehet, hogy az es­kü­vő­jét is kö­rül­ve­szik a ba­bo­nás ele­mek.

Hoppá, titokban megnősült a magyar sztárzenész

Hoppá, titokban megnősült a magyar sztárzenész

A Back II Black ze­ne­kar ex­sza­xo­fo­nosa múlt hét­vé­gén kö­tötte össze hi­va­ta­lo­san is éle­tét Re­be­ká­val.

A Back II Black ze­ne­kar ex­sza­xo­fo­nosa múlt hét­vé­gén kö­tötte össze hi­va­ta­lo­san is éle­tét Re­be­ká­val. Bár­sony Bá­lin­ték lag­zija a Budai Jur­ta­köz­pont­ban volt, amit ő maga ho­zott létre évek­kel ez­előtt. Fe­le­sé­gé­vel ott is élnek pár éve együtt. Az es­küvő a népi ha­gyo­má­nyok sze­rint zaj­lott.

Még ezt is megteszi 16 évvel fiatalabb szerelméért Polyák Lilla

Még ezt is megteszi 16 évvel fiatalabb szerelméért Polyák Lilla

Két és fél éve él pár­kap­cso­lat­ban Gö­möri And­rás Má­té­val.

A szí­nésznő két és fél éve él pár­kap­cso­lat­ban Gö­möri And­rás Má­té­val, aki ta­valy ta­vas­szal kérte meg a kezét.

Kiderült, erre a lépésre készül a Realból elvágyó Cristiano Ronaldo

Kiderült, erre a lépésre készül a Realból elvágyó Cristiano Ronaldo

Óri­ási vál­to­zá­sokra szánta el magát a por­tu­gál vi­lág­sztár.

Óri­ási vál­to­zá­sokra szánta el magát. Pá­lyán és pá­lyán kívül is mér­föld­kő­höz ér­ke­zett?

Nagy a boldogság: fordulat Vámos Erika örökbefogadási ügyében

Nagy a boldogság: fordulat Vámos Erika örökbefogadási ügyében

Hosszú éve­ken át ke­reste a bol­dog­sá­got Vámos Erika, aki most végre az élet min­den te­rü­le­tén révbe érhet.

Nincs visszaút: árulja otthonát a magyar álompár

Nincs visszaút: máris árulja otthonát a magyar álompár

A két éne­kes osz­toz­ko­dik...

A két éne­kes majd más­fél év­ti­zed­nyi sze­re­lem és négy év há­zas­ság után dön­tött a sza­kí­tás mel­lett. Az ügy ko­moly­sá­gát jelzi ez a lépés is.

Ezért nem megy hozzá párjához a várandós magyar sztár

Ezért nem megy hozzá párjához a várandós magyar sztár

Kol­lá­nyi Zsu­zsi­nak kisfia lesz.

Kol­lá­nyi Zsu­zsi A Nagy Duett előtt tudta meg, hogy sze­rel­mé­vel, At­ti­lá­val első közös gyer­me­kü­ket vár­ják.

Így kezeli szerelme Weisz Fanni siketségét!

Így kezeli szerelme Weisz Fanni siketségét!

Kap­cso­la­tuk alap­ját ké­pezi a humor.

A csi­nos mo­dell és ked­vese nyá­ron kel­nek egybe, kap­cso­la­tuk­nak pedig szer­ves alap­ját ké­pezi a humor.

Ennyi volt: Elbúcsúztatták Liptai Claudia lányságát

Ennyi volt: Elbúcsúztatták Liptai Claudia lányságát

A jelek Cla­u­diát csak napok vá­laszt­ják el attól, hogy be­kös­sék a fejét. Itt van­nak a fer­ge­te­ges lány­bú­csú képei!

A jelek Cla­u­diát csak napok vá­laszt­ják el attól, hogy be­kös­sék a fejét. Itt van­nak a fer­ge­te­ges lány­bú­csú képei!

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ból és nem lép fel töb­bet fér­jé­vel.

A világ legrövidebb házassága: Ezért vált el 15 perc után párjától a dühös férfi!

A világ legrövidebb házassága: Ezért vált el 15 perc után párjától a dühös férfi!

A fös­vény após a há­zas­ság­kö­tést kö­ve­tően azon­nal kö­ve­telte a lá­nyá­rért ki­al­ku­dott pénzt, csak­hogy a férj ezt nem vi­selte el.

Döbbenet, a meghívottak sem tudják, hol lesz Liptai Claudia esküvője!

Döbbenet, a meghívottak sem tudják, hol lesz Liptai Claudia esküvője!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese el­ké­pesztő kö­rül­mé­nyek kö­zött kel­nek egybe.

A mű­sor­ve­zető és ked­vese el­ké­pesztő kö­rül­mé­nyek kö­zött kel­nek egybe, egy­előre még a ven­dé­gek sem tud­ják, hova kell majd men­niük a nagy napon.

Kiderült, ilyen esküvője lesz Liptai Claudiának

Kiderült, ilyen esküvője lesz Liptai Claudiának

Ha­tal­mas iz­ga­lom­mal ké­szü­lő­dik az es­kü­vő­jére Lip­tai Cla­u­dia. Min­den ap­ró­ságra oda­fi­gyel a mű­sor­ve­zető.

Ha­tal­mas iz­ga­lom­mal ké­szü­lő­dik az es­kü­vő­jére Lip­tai Cla­u­dia. Min­den ap­ró­ságra oda­fi­gyel a mű­sor­ve­zető.

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

Kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

A szí­nész és Janza Kata már hosszú évek­kel ez­előtt el­vál­tak egy­más­tól, ennek el­le­nére kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

Megálmodta közelgő esküvőjét Király Viktor

Megálmodta közelgő esküvőjét Király Viktor

El­szólta magát a fel­vé­te­len...

A fi­a­tal éne­kes ugyan nem akart be­szélni ko­moly szán­dé­ká­ról, de a fel­vé­te­len el­szólta magát. Már ál­mo­dott is a bu­da­pesti lag­zi­ról.

Katinka ezerrel belecsap, Tusup hiánya fűti a bajnoknőt

Katinka ezerrel belecsap, Tusup hiánya fűti a bajnoknőt

Úszás­sal gyó­gyítja se­beit Hosszú Ka­tinka.

Úszás­sal gyó­gyítja se­beit Hosszú Ka­tinka. A baj­noknő el­ve­szí­tette fér­jét, egy­ben edző­jét, aki be­mocs­kolta a nevét. Most el­tö­kélt, be akarja bi­zo­nyí­tani, hogy Shane Tusup nél­kül is bol­do­gulni tud.

Kiderült, ezért nem válhat el soha Debreczeni Zita és Gianni!

Kiderült, ezért nem válhat el soha Debreczeni Zita és Gianni!

Az ét­te­rem­tu­laj­do­nos több mint egy éve vette fe­le­sé­gül ked­ve­sét.

Az ét­te­rem­tu­laj­do­nos több mint egy éve vette fe­le­sé­gül ked­ve­sét.

NAV-botrány, megalázó helyzetbe került Győzike, el is sírta magát

NAV-botrány, megalázó helyzetbe került Győzike, el is sírta magát

A show­man nem ta­gadja, hogy na­gyon kel­le­met­len szi­tu­á­ciót élt át fe­le­sé­gé­vel, Bea asszonnyal.

Ezért nem nősül meg soha többé a népszerű magyar énekes

Ezért nem nősül meg soha többé a népszerű magyar énekes

Bebe a ze­né­lés­ben éli ki magát.

Bebe mos­ta­ná­ban a ze­né­lés­ben éli ki magát és ezen a jö­vő­ben sem sze­retne vál­toz­tatni.

Felrobbant az internet! Támadják a vádaskodó Tusupot

Felrobbant az internet! Támadják a vádaskodó Tusupot

Vajon mennyire volt sport­szerű, hogy Tusup a nyil­vá­nos­ság előtt te­re­gette ki a csa­ládi szennyest?

Vajon mennyire volt sport­szerű, hogy Tusup a nyil­vá­nos­ság előtt te­re­gette ki a csa­ládi szennyest?

Most jelentették be, válik a magyar sztárpár

Most jelentették be, válik a magyar sztárpár

Pély Barna és Ga­lam­bos Dor­ina 2003-ban jött össze az első Me­gasztár ideje alatt.

Pély Barna és Ga­lam­bos Dor­ina 2003-ban jött össze az első Me­gasztár ideje alatt.

Nagy bejelentés, esküvőjükről beszélt Kállay-Saunders és Tolvai Reni

Nagy bejelentés, esküvőjükről beszélt Kállay-Saunders és Tolvai Reni

A sztár­pár nem tit­kolja to­vább, már a csa­lád­ala­pí­tás is szóba ke­rült.

A sztár­pár nem tit­kolja to­vább, már a csa­lád­ala­pí­tás is szóba ke­rült.

Úgy érezte, nem az igazi: Szakított Hódi Pamela

Úgy érezte, nem az igazi: Szakított Hódi Pamela

Hódi Pa­mela áldja az eszét.

Hódi Pa­mela áldja az eszét, hogy nem ment férj­hez. A mo­dell maga mö­gött hagyta a múl­tat, fülig sze­rel­mes.

Gáspár Evelin: Hülye lennék szülni erre a világra!

Gáspár Evelin: Hülye lennék szülni erre a világra!

Ha­tá­ro­zott vé­le­mé­nye van.

Gás­pár Győző idő­sebb lá­nyá­nak ha­tá­ro­zott el­kép­ze­lése van a gyer­mek­vál­la­lás­ról, és nem is rej­tette véka alá.

Mégsem lesz esküvő: idén sem veszi el fiatal kedvesét a magyar színész

Mégsem lesz esküvő: idén sem veszi el fiatal kedvesét a magyar színész

Bár a szí­nész már 2016 ka­rá­cso­nyán el­je­gyezte ked­ve­sét, ki­de­rült, idén sem mond­ják ki a bol­do­gító igent.

Megmentette szülei válságban levő házasságát Oláh Gergő!

Megmentette szülei válságban levő házasságát Oláh Gergő!

Az éne­kes szü­lei majd­nem el­vál­tak, mi­előtt ő meg­szü­le­tett. Édes­anyja hálás neki, ami­ért 36 éve bol­dog há­zas­ság­ban élhet.

Nincs több titok, minden kiderült Liptai Claudia esküvőjéről

Nincs több titok, minden kiderült Liptai Claudia esküvőjéről

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető ha­ma­ro­san ki­mondja a bol­do­gító igent mes­ter­cuk­rász pár­já­nak, Pa­taki Ádám­nak.

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető ha­ma­ro­san ki­mondja a bol­do­gító igent mes­ter­cuk­rász pár­já­nak.

Titokban vette el dél-koreai szerelmét az ikonikus baloldali politikus

Titokban vette el dél-koreai szerelmét az ikonikus baloldali politikus

Ger­hard Sch­rö­der ko­rábbi német kan­cel­lár mos­ta­ná­ban elég gyak­ran kerül a német sajtó cím­ol­da­la­ira.

Könnyek közt vallott a sztármami: sajnálja, hogy tönkretett egy házasságot

Könnyek közt vallott a sztármami: sajnálja, hogy tönkretett egy házasságot

Ren­ge­teg vitát szült az, hogy ér­zé­ket­le­nül vi­sel­ke­dett egy nehéz idő­szak­ban. Mára vi­szont min­den meg­vál­to­zott.

Lesz egy hatalmas különbség Harry és Vilmos herceg házasélete között

Lesz egy hatalmas különbség Harry és Vilmos herceg házasélete között

A test­vé­rek sok min­den­ben kü­lön­böz­nek.

A test­vé­rek sok min­den­ben kü­lön­böz­nek, Harry her­ceg pedig az es­küvő után sem fogja utá­nozni báty­ját.

Lebukott, titokban újra megnősült Curtis?

Lebukott, titokban újra megnősült Curtis?

El­szólta magát az Ins­tag­ram-ol­da­lára fel­töl­tött vi­de­ó­já­ban.

A nép­szerű rap­per csú­nyán el­szólta magát az Ins­tag­ram-ol­da­lára fel­töl­tött vi­de­ó­já­ban.

Gergely Robi vallomása: Ma is szeretem a feleségem

Gergely Robi vallomása: Ma is szeretem a feleségem

Rit­ka­ság­nak szá­mít a kap­cso­la­tuk.

Rit­ka­ság­nak szá­mít, aho­gyan Ger­gely Ró­bert a volt fe­le­sé­gé­ről be­szél. Az éne­kes és 24 évvel fi­a­ta­labb ked­vese ta­valy nyá­ron dön­töt­tek úgy, hogy kü­lön­vál­nak

Ezt Ördög Nóra sem gondolta volna: újabb titkok derültek ki a férjéről!

Ezt Ördög Nóra sem gondolta volna: újabb titkok derültek ki a férjéről!

Ördög Nóra a saját fér­jét fag­gatta sze­relmi tit­ka­i­ról ka­me­rák előtt.

Ördög Nóra a saját fér­jét fag­gatta sze­relmi tit­ka­i­ról a ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben! Ma.de­bü­tál a TV2-n a Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! című műsor, mely­ben nép­szerű hí­res­sé­gek a szü­le­ik­kel lá­to­gat­nak el a stú­di­óba.

Az egész világot meglepte bejelentésével a sztárszínész

Az egész világot meglepte bejelentésével a sztárszínész

A leg­na­gyobb ti­tok­ban nő­sült meg har­mad­szorra is Ri­chard Gere.

A leg­na­gyobb ti­tok­ban nő­sült meg har­mad­szorra is Ri­chard Gere.

Mesebeli helyen ünnepel Gianni és Zita Annoni! - Fotó

Mesebeli helyen ünnepel Gianni és Zita Annoni! - Fotó

A há­za­sok gyö­nyörű vá­rosba utaz­tak.

A há­za­sok gyö­nyörű vá­rosba utaz­tak.

Bódiék máris menyasszonyt találtak a 16 éves Csabikának?

Bódiék máris menyasszonyt találtak a 16 éves Csabikának?

Még az is lehet, hogy há­zas­ság­gal egye­sül két mu­la­tós fa­mí­lia...

A hitvesi ágy bizarr titka: megdöbbentő, amit elárult a feleség

A hitvesi ágy bizarr titka: megdöbbentő, amit elárult a feleség

A há­ló­szo­bá­ban bi­zony tör­tén­nek olyan dol­gok, amik­ről nem il­lendő be­szélni.

A há­ló­szo­bá­ban bi­zony tör­tén­nek olyan dol­gok, amik­ről nem il­lendő be­szélni. Azon­ban az in­ter­net név­te­len­sé­gé­ben mégis ki­te­re­gette a szennyest né­hány fe­le­ség. Egé­szen döb­be­ne­tes szto­rik kö­vet­kez­nek!

10 évet várt Benedek Tiborra Epres Panni

10 évet várt Benedek Tiborra Epres Panni

A mo­dell már a kez­de­tek­től fogva tudta, hogy szá­mára Tibor az igazi és be­bi­zo­nyí­totta, hogy ér­de­mes hinni a sze­re­lem­ben...

A mo­dell már a kez­de­tek­től fogva tudta, hogy szá­mára Tibor az igazi és be­bi­zo­nyí­totta, hogy ér­de­mes hinni a sze­re­lem­ben...

Diana is ezt tette egykor, Meghan Markle sorsa meg volt írva

Diana is ezt tette egykor, Meghan Markle sorsa meg volt írva

Már ko­ráb­ban meg­jó­sol­ták, hogy tagja lesz a ki­rá­lyi csa­lád­nak.

Harry her­ceg meny­asszo­nyá­nak már ko­ráb­ban meg­jó­sol­ták, hogy tagja lesz a ki­rá­lyi csa­lád­nak.

Szeret még a párod? - A kutatók szerint ez a biztos jele...

Szeret még a párod? - A kutatók szerint ez a biztos jele...

Ha bi­zony­ta­lan, vagy egy­sze­rűen csak kí­ván­csi vagy, akkor most el­árul­juk, a szak­ér­tők sze­rint mi az, ami a leg­in­kább árul­kodó bi­zo­nyí­ték.

A nyilvánosság elé állt a színész: 15 év után hivatalosan is vége a házasságának

A nyilvánosság elé állt a színész: 15 év után hivatalosan is vége a házasságának

A Gla­di­á­tor sztárja maga je­len­tette be, hogy öt év kü­lön­élés után hi­va­ta­lo­san is el­vált.

Többször megvert egy nevelőnőt a szír migráns, most összeházasodnak

Többször megvert egy nevelőnőt a szír migráns, most összeházasodnak

Csü­tör­tö­kön kez­dő­dött el a pere annak a szír mig­ráns­nak, aki több­ször is sú­lyo­san bán­tal­mazta német élet­tár­sát.

Kitálalt Fejős Éva: ez az igazság a házassági válságáról

Kitálalt Fejős Éva: ez az igazság a házassági válságáról

Meg­lepő hírek lát­tak nap­vi­lá­got a ma­gyar sztár­anyuka há­zas­sá­gá­ról. Most tiszta vizet ön­tött a po­hárba!

Meg­lepő hírek lát­tak nap­vi­lá­got a ma­gyar sztár­anyuka há­zas­sá­gá­ról. Most tiszta vizet ön­tött a po­hárba!

Pintér Tibor vallomása: Újra elvenné volt feleségét

Pintér Tibor vallomása: Újra elvenné volt feleségét

Nem tel­het el úgy egy hét sem...

Nem tel­het el úgy egy hét sem, hogy a szí­nész ne mon­dana, vagy tenne va­lami meg­hök­ken­tőt. Ma ezzel ruk­kolt elő!

Emilio bevallotta: újra nősülne!

Emilio bevallotta: újra nősülne!

Az éne­kes azt is el­árulta, kit vá­lasz­tana, ha újra oltár elé állna...

Az éne­kes azt is el­árulta, kit vá­lasz­tana, ha újra oltár elé állna...

Megrendítő vallomást tett a 49 éves énekesnő

Megrendítő vallomást tett a 49 éves énekesnő

Ideg­össze­om­lást ka­pott sza­kí­tása után, most pedig már vég­képp le­tett arról, hogy va­laha is férj­hez megy.

Ideg­össze­om­lást ka­pott sza­kí­tása után, most pedig már vég­képp le­tett arról, hogy va­laha is férj­hez megy.

Megőrjít az anyósom, nem tudom, meddig lehet ezt kibírni

Megőrjít az anyósom, nem tudom, meddig lehet ezt kibírni

Sok­szor jó szán­dék ve­zérli az anyóst, mi­köz­ben meg­ke­se­ríti a fi­a­ta­lok éle­tét. Min­denki hal­lott már sú­lyos szto­ri­kat.

Nem min­dig a meny iránti zsi­geri gyű­lö­let a baj. Sok­szor jó szán­dék­ból ke­se­ríti meg a fi­a­ta­lok éle­tét.

Katinka szerelmes, megszólalt a barátnő

Katinka újra szerelmes, megszólalt a legjobb barátnő

Idő kell még a tö­ké­le­tes bol­dog­ság­hoz.

Idő kell még a tö­ké­le­tes bol­dog­ság­hoz a Hosszú-Tusup há­zas­pár éle­té­ben.

Most lebuktak: Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup!

Most lebuktak: Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup!

Óri­ási öröm­hír!

Óri­ási öröm­hír! Min­den ere­jük­kel há­zas­sá­guk meg­men­té­sén dol­goz­nak Hosszú Ka­tin­káék!

Ez a biztos jele, hogy a párod nem hozzád való! - Ideje szakítani...?

Ez a biztos jele, hogy a párod nem hozzád való! - Ideje szakítani...?

Tesz­tünk­ből ki­de­rül, vajon ideje lép­ned, vagy van még re­mény.

Tesz­tünk­ből ki­de­rül, vajon ideje lép­ned, vagy van még re­mény meg­men­teni a kap­cso­la­tod.

Durva: Ezért irigykedik mindenki erre ducimodellre!

Durva: Ezért irigykedik mindenki erre ducimodellre!

Jenna Kut­cherre sokan irigy­ked­nek, mert egy olyan férfi­vel él, aki­nek tö­ké­le­tes a teste és szív­dög­lesz­tően néz ki.

Jenna Kut­cherre sokan irigy­ked­nek, mert egy olyan férfi­vel él, aki­nek tö­ké­le­tes a teste és szív­dög­lesz­tően néz ki.

Eldurvult a válóper, még a tapasztalt ügyvéd is kiakadt

Eldurvult a válóper, még a tapasztalt ügyvéd is kiakadt

Néha túl­tol­ják a párok az el­me­bajt.

Egy válás körül sok csú­nya tör­té­net akad, de néha annyira túl­tol­ják a párok az el­me­bajt, hogy az ügy­vé­dek és a bírók is csak pis­log­nak.

36 éve képtelen elválni feleségétől Bodrogi Gyula, pedig más nővel él...

36 éve képtelen elválni feleségétől Bodrogi Gyula, pedig más nővel él...

Bod­rogi Gyu­lát és Voith Ágit a há­­zas­­sági pa­­pí­­rok még össze­­kö­­tik, de a sze­­re­­lem már nem. Hí­re­sen jó ba­rá­tok!

A hitvesi ágy szörnyű titka: Megdöbbentek a szexológusok

A hitvesi ágy szörnyű titka: Megdöbbentek a szexológusok

A fel­mé­ré­sek sze­rint egyre több pár éle­té­ből hi­ány­zik a szex. Ez pedig nagy baj, mert a jó szex a kap­cso­la­tok erős kö­tő­anyaga.

A fel­mé­ré­sek sze­rint egyre több pár éle­té­ből hi­ány­zik a szex. Ez pedig nagy baj, mert a jó szex a kap­cso­la­tok erős kö­tő­anyaga, hi­á­nyá­ban akár a há­zas­ság is fel­bo­mol­hat. De vajon mit mon­da­nak a szex­te­ra­pe­u­ták - ho­gyan lehet fel­ol­dani ezt a hely­ze­tet?