CÍMKE: 'házasság'
FRISS HÍREK

Őrjítő szexben lesz részed, ha ezt mondod a feleségednek

Őrjítő szexben lesz részed, ha ezt mondod a feleségednek

Ha bejön, akkor olyan szex­­ben lesz ré­­sze­­tek, ami­­ről még a kez­­de­tek kez­de­tén is csak ál­mod­ta­tok!

Ha bejön, akkor olyan szex­­ben lesz ré­­sze­­tek, ami­­ről még a kez­­de­tek kez­de­tén is csak ál­mod­ta­tok!

Kitálalt Szikora Róbert, elmondta, mi tartja össze a házasságát

Kitálalt Szikora Róbert, elmondta, mi tartja össze a házasságát

A csik­i­dám ki­rá­lya több mint négy év­ti­zede él bol­dog­ság­ban a fe­le­sé­gé­vel. Most ki­de­rült, mi a titka a hosszú há­zas­ság­nak.

A csik­i­dám ki­rá­lya több mint négy év­ti­zede él bol­dog­ság­ban a fe­le­sé­gé­vel. Most ki­de­rült, mi a titka a hosszú há­zas­ság­nak.

Ez a szex megy nálunk: házaspárok vallottak szexuális életükről

Ez a szex megy nálunk: házaspárok vallottak szexuális életükről

A kö­vet­kező 15 pár val­lo­má­sán meg fogsz döb­benni! Hi­he­tet­len mon­da­tok.

A kö­vet­kező 15 pár val­lo­má­sán meg fogsz döb­benni! Hi­he­tet­len mon­da­tok.

Elszólta magát Fésűs Nelly férje, ez történt a nászéjszakájukon

Elszólta magát Fésűs Nelly férje, ez történt a nászéjszakájukon

Iz­gal­mas dol­gokra de­rült fény.

Iz­gal­mas dol­gokra de­rült fény. Mitt tett Lajos, ami vall­juk be eléggé szo­kat­lan egy új­don­sült pár ese­té­ben?

Újabb fordulat: Pintér Tibor úgy érzi, kedvese nem alkalmas a házasságra

Újabb fordulat: Pintér Tibor úgy érzi, kedvese nem alkalmas a házasságra

A szí­nész nem akarja újra az el­vált férfiak tá­bo­rát erő­sí­teni.

A szí­nész nem akarja újra az el­vált férfiak tá­bo­rát erő­sí­teni.

Hajmeresztő, kihez ment feleségül ez a fiatal nő - sokkot kapott a net

Hajmeresztő, kihez ment feleségül ez a fiatal nő - sokkot kapott a net

Ér­tet­le­nül áll­nak az em­be­rek a hely­zet előtt, és tény­leg nem könnyű meg­emész­teni.

"Napokig nem jött ki hang a torkomon" - egy megcsalt nő súlyos története

"Napokig nem jött ki hang a torkomon" - egy megcsalt nő súlyos története

Anna me­sélte el ne­künk, min ment ke­resz­tül, ami­kor romba dőlt az élete.

Anna me­sélte el ne­künk, min ment ke­resz­tül, ami­kor hir­te­len ro­mokba dőlt az élete.

Ismét együtt Kerényi Miklós Máté és Dancs Annamari!

Ismét együtt Kerényi Miklós Máté és Dancs Annamari!

Az egy­kori álom­pár­ról a sza­kí­tá­suk óta nem ké­szült közös fény­kép, ám most egy kül­földi munka miatt ismét együtt áll­tak szín­padra.

Az egy­kori álom­pár­ról a sza­kí­tá­suk óta nem ké­szült közös fény­kép, ám most egy kül­földi munka miatt ismét együtt áll­tak szín­padra.

Egyre többen mondják ki a boldogító igent Magyarországon

Egyre többen mondják ki a boldogító igent Magyarországon

Közel más­fél szá­za­lék­kal töb­ben.

Közel más­fél szá­za­lék­kal töb­ben kö­töt­tek há­zas­sá­got az idei év első nyolc hó­nap­já­ban, mint az előző év azo­nos idő­sza­ká­ban.

Lebukott a színésznő: házas férfival szűrte össze a levet

Lebukott a színésznő: házas férfival szűrte össze a levet

Jen­ni­fer Gar­ner­nek új sze­relme van.

Jen­ni­fer Gar­ner új sze­relme még bi­zony házas.

Sokkoló bejelentést tett Károly herceg, ezt mondta Dianáról

Sokkoló bejelentést tett Károly herceg, ezt mondta Dianáról

Harry és Vil­mos her­ceg szü­le­i­nek há­zas­sága a kez­de­tek­től ku­darcra volt ítélve és ezt Ká­roly is na­gyon jól tudta.

Harry és Vil­mos her­ceg szü­le­i­nek há­zas­sága a kez­de­tek­től ku­darcra volt ítélve és ezt Ká­roly is na­gyon jól tudta.

Döbbenetes titok derült ki Oszter Sándor múltjából

Döbbenetes titok derült ki Oszter Sándor múltjából

Osz­ter Sán­dor­nak nem Do­na­tella az első fe­le­sége, ám éle­té­nek erre az idő­sza­kára nem szí­ve­sen em­lék­szik vissza...

Osz­ter Sán­dor­nak nem Do­na­tella az első fe­le­sége, ám éle­té­nek erre az idő­sza­kára nem szí­ve­sen em­lék­szik vissza...

Oszter Sándort hét szeretője elől nyúlta le felesége

Oszter Sándort hét szeretője elől nyúlta le felesége

Do­na­tella csak hosszas ud­var­lás után mon­dott igent a szí­nész­nek, de ekkor meg­je­len­tek a...

Do­na­tella csak hosszas ud­var­lás után mon­dott igent a szí­nész­nek, de ekkor meg­je­len­tek a rossz­in­du­latú ás­ká­ló­dók, akik sug­do­lózni kezd­tek.

Sejtelmes nyilatkozat: Berki Krisztián reagált a pletykákra

Sejtelmes nyilatkozat: Berki Krisztián reagált a pletykákra

Egy ideje ka­ri­ka­gyű­rűt hor­da­nak.

A mű­sor­ve­zető már majd­nem egy éve együtt van új ked­ve­sé­vel, Ka­tona Re­ná­tá­val, aki­vel egy ideje gya­nús módon ka­ri­ka­gyű­rűt hor­da­nak.

Kamerák előtt nyílt meg David Beckham: őszintén vallott házasságáról

Kamerák előtt nyílt meg David Beckham: őszintén vallott házasságáról

A sztár­pár le­het­sé­ges vá­lá­sá­ról az utóbbi idő­ben ren­ge­teg pletyka lá­tott nap­vi­lá­got.

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

Ki­egyen­sú­lyo­zott a kap­cso­la­tuk.

A szí­nész és a mű­sor­ve­zető nyolc évvel ez­előtt vált el egy­más­tól, ennek el­le­nére a kap­cso­la­tuk rend­kí­vül ki­egyen­sú­lyo­zott és ba­ráti.

Totális szexmentes zóna: Így tűnik el az orgazmus a hálószobából

Totális szexmentes zóna: Így tűnik el az orgazmus a hálószobából

Alat­to­mos jelek fi­gyel­mez­tet­nek min­den párt, ami­kor kezd ki­hűlni az ágy, de sok­szor hiába: a meg­szo­kás na­gyobb úr.

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata irigy­lésre mél­tóan ala­kult a 2010-es vá­lá­suk óta, Cla­u­dia a mai napig jóban van lánya édes­ap­já­val.

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata irigy­lésre mél­tóan ala­kult a 2010-es vá­lá­suk óta, Cla­u­dia a mai napig jóban van lánya édes­ap­já­val.

Elárulta Gregor Bernadett, mi zavarta őt a házasságában

Elárulta Gregor Bernadett, mi zavarta őt a házasságában

A szí­nésznő arról me­sélt, mi za­varta.

A szí­nésznő arról me­sélt, mi za­varta annyira a há­zas­sá­guk­ban, egé­szen meg­lepő dol­got mond...

Megmutatta, mit tud: Így kényezteti a férjét Weisz Fanni

Megmutatta, mit tud: Így kényezteti a férjét Weisz Fanni

Weisz Fanni igyek­szik jó fe­le­ség lenni.

Weisz Fanni igyek­szik jó fe­le­ség lenni, így min­dent meg­tesz, hogy el­ké­nyez­tesse a fér­jét.

Rózsaszállal a szájában kért bocsánatot megcsalt feleségétől a magyar színész

Rózsaszállal a szájában kért bocsánatot megcsalt feleségétől a magyar színész

A le­gen­dás ma­gyar szí­nész­ről fe­le­sége pon­to­san tudta, mit tett.

A le­gen­dás ma­gyar szí­nész­ről fe­le­sége pon­to­san tudta, mit tett.

Óriási az öröm: Ez történt élő adásban a friss házas Nacsa Olivérrel

Óriási az öröm: Ez történt élő adásban a friss házas Nacsa Olivérrel

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy va­ló­ban fe­le­sé­gül vette 13 évvel fi­a­ta­labb ked­ve­sét.

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a nép­szerű hu­mo­rista va­ló­ban fe­le­sé­gül vette 13 évvel fi­a­ta­labb ked­ve­sét.

Ezért nem sikerült negyedszerre sem Gregor Bernadett házassága

Ezért nem sikerült negyedszerre sem Gregor Bernadett házassága

Fe­kete hajú démon, a vég­zet asszo­nya... Sokan ezekre a ki­fe­je­zé­sekre gon­dol­nak a ne­vé­nek hal­la­tán.

Elszólta magát Justin Bieber, váratlan helyen tett nagy bejelentést

Elszólta magát Justin Bieber, váratlan helyen tett nagy bejelentést

A 24 éves éne­kes és 21 éves sze­relme ti­tok­ban há­za­sod­tak össze, de már mások előtt is há­zas­pár­ként je­len­nek meg.

Kitálalt Sasvári Sándor: ez az igazság a házassági válságáról

Kitálalt Sasvári Sándor: ez az igazság a házassági válságáról

A Já­szai Mari-díjas szí­nész sej­tel­me­sen utalt fe­le­sé­gé­vel való kap­cso­la­tára a Joshi, a leg­jobb ba­rát­ban.

A Já­szai Mari-díjas szí­nész sej­tel­me­sen utalt fe­le­sé­gé­vel való kap­cso­la­tára a Joshi, a leg­jobb ba­rát­ban.

Korda György vallomása: Nincsenek barátaink

Korda György vallomása: Nincsenek barátaink

Nehéz el­kép­zelni...

Nehéz el­kép­zelni két ilyen köz­vet­len és vidám em­ber­ről, hogy senki nem akad, aki rájuk nyitná az ajtót egy unal­ma­sabb estén.

Döbbenetes jelenet a fedélzeten: Azonnal kirúgták a szexi stewardesst

Döbbenetes jelenet a fedélzeten: Azonnal kirúgták a szexi stewardesst

Ki­rúg­ták a stew­ar­desst, mert pár­já­val na­gyon intim szi­tu­á­ci­ó­ban kap­ták a fe­dél­ze­ten.

Fájdalmas bejelentés: Elvált a férjétől Gregor Bernadett!

Fájdalmas bejelentés: Elvált a férjétől Gregor Bernadett!

A szí­nésznő és férje a Fa­ce­book-ol­da­lu­kon tu­dat­ták a szo­morú hírt. Ál­lít­ják, sze­re­tet­ben és bé­ké­ben ért véget a há­zas­sá­guk.

A szí­nésznő és férje a Fa­ce­book-ol­da­lu­kon tu­dat­ták a szo­morú hírt. Ál­lít­ják, sze­re­tet­ben és bé­ké­ben ért véget a há­zas­sá­guk.

Megható, ezt teszi Liptai Claudia férje, hogy ne érezze magát egyedül

Megható, ezt teszi Liptai Claudia férje, hogy ne érezze magát egyedül

Pa­taki Ádám egy csa­ládi vál­lal­ko­zást, édes­apja örök­sé­gét viszi to­vább.

Pa­taki Ádám egy csa­ládi vál­lal­ko­zást, édes­apja örök­sé­gét viszi to­vább im­má­ron négy éve. Most őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Ez a biztos jel, ha megcsal a párod - töltsd ki tesztünket, és biztosra mehetsz

Ez a biztos jel, ha megcsal a párod - töltsd ki tesztünket, és biztosra mehetsz

Úgy érzed, va­lami nem stim­mel? Rossz meg­ér­zé­seid van­nak? Se­gí­tünk!

Úgy érzed, va­lami nem stim­mel? Rossz meg­ér­zé­seid van­nak? Se­gí­tünk el­iga­zodni.

Ezért utálja a feleség, amikor a férj jó erősen belemarkol a fenekébe

Ezért utálja a feleség, amikor a férj jó erősen belemarkol a fenekébe

A férfiak nem tud­nak el­len­állni pár­juk fe­ne­ké­nek, meg kell mar­kolni. Ám van­nak nők, akik emi­att ha­tal­mas pa­tá­liát csap­nak.

Nagy a baj: Válságban a magyar színész házassága

Nagy a baj: Válságban a magyar színész házassága

Fe­le­sége egy poszt­ban üzent...

A cso­dás hangú elő­adó­mű­vész fe­le­sége egy fény­ké­pek­kel tar­kí­tott poszt­ban üzente meg is­me­rő­se­i­nek: új éle­tet kezd, ami­ben a férfi­nak már nincs helye.

Kiszivárgott, titokban házasodott össze a fiatal álompár

Kiszivárgott, titokban házasodott össze a fiatal álompár

Bár ők min­dent ta­gad­nak...

Bár ők min­dent ta­gad­nak, egy rokon is meg­szó­lalt a rej­té­lyes es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban. De lesz még egy ce­re­mó­nia!

Fésűs Nelly: Újra tinilány lettem

Fésűs Nelly: Újra tinilány lettem

A szí­nésznő és párja hosszú évek óta élnek bol­dog és pél­dás sze­re­lem­ben.

A szí­nésznő és párja hosszú évek óta élnek bol­dog és pél­dás sze­re­lem­ben, de csak né­hány napja egy meg­le­pe­tés­es­kü­vőn mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

Sokkot kapott a feleség: megtudta, mit művelt férje az esküvőjük napján

Sokkot kapott a feleség: megtudta, mit művelt férje az esküvőjük napján

Nem len­nénk sze­gény nő he­lyé­ben...

A döb­be­net­től alig tu­dott szó­hoz jutni. Nem len­nénk sze­gény nő he­lyé­ben.

Lebuktatta magát Harry herceg: Meghantól távol máris ezt művelte

Lebuktatta magát Harry herceg: Meghantól távol máris ezt művelte

Harry her­ceg elő­ször uta­zott el fe­le­sége, Meg­han her­cegné nél­kül. A test­be­széde sok min­dent el­árult...

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, miért akar válni 87 éves férje!

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, miért akar válni 87 éves férje!

Kevés ennél el­ké­pesz­tőbb szto­rit hal­lani. És igen, ami tör­tént, az a va­ló­ság.

Kevés ennél el­ké­pesz­tőbb szto­rit hal­lani. És igen, ami tör­tént, az a va­ló­ság.

Buli a javából: húsz évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztár

Buli a javából: húsz évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztár

A lag­zit végül egy rep­té­ren tar­tot­ták.

A Tank­csapda front­em­bere már jó ideje ter­vezte, hogy el­ve­szi fe­le­sé­gül ifjú ked­ve­sét. A lag­zit végül egy rep­té­ren tar­tot­ták.

Videón üzent az őt támadóknak Weisz Fanni: így verte meg a férje

Videón üzent az őt támadóknak Weisz Fanni: így verte meg a férje

A csi­nos mo­dell egyik régi ba­rát­nője ál­lítja azt, hogy látta, ahogy nem­ré­gi­ben Péter egy ét­ke­zés al­kal­má­val meg­ütötte Fan­nit.

Baj van az álompár házasságával? Különös kép ad okot az aggodalomra

Baj van az álompár házasságával? Különös kép ad okot az aggodalomra

Vic­to­ria Beck­ham gye­re­ke­i­vel, a férje nél­kül sze­re­pel egy cím­la­pon. Pedig még ku­tyá­juk is rá­ke­rült a fo­tóra...

Titkos esküvőn mondta ki a boldogító igent Fésűs Nelly!

Titkos esküvőn mondta ki a boldogító igent Fésűs Nelly!

Az Ázsia Exp­ressz sztárja már rég be­le­nyu­go­dott abba, hogy ked­vese sosem veszi fe­le­sé­gül, ám egy napon ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte őt.

Az Ázsia Exp­ressz sztárja már rég be­le­nyu­go­dott abba, hogy ked­vese sosem veszi fe­le­sé­gül, ám egy napon ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte őt.

Házasságok sötét titka: Kiborították a bilit a magyar feleségek

Házasságok sötét titka: Kiborították a bilit a magyar feleségek

Ez a fajta férfi­vi­sel­ke­dés sok­kal job­ban ide­se­gíti őket, mint bármi más.

Ki­de­rült, hogy ez a fajta férfi­vi­sel­ke­dés sok­kal job­ban ide­se­gíti őket, mint bármi más.

Így derítheted ki legbiztosabban, ha megcsal a párod

Így derítheted ki legbiztosabban, ha megcsal a párod

Össze­gyűj­töt­tük a leg­gya­nú­sabb je­le­ket, és mu­ta­tunk egy tesz­tet is, mely alap­ján már biz­tosra me­hetsz.

Megható üzenetet küldött exének az esküvőjére készülő magyar sztár

Megható üzenetet küldött exének az esküvőjére készülő magyar sztár

Az Iz­ra­el­ben élő egy­kori tévés pén­te­ken mondja ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek.

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Az Ope­rett­szín­ház álom­párja nem­rég ti­tok­ban össze­há­za­so­dott, most pedig fon­tos dön­tést hoz­tak a jö­vő­jü­ket il­le­tően.

Az Ope­rett­szín­ház álom­párja nem­rég ti­tok­ban össze­há­za­so­dott, most pedig fon­tos dön­tést hoz­tak a jö­vő­jü­ket il­le­tően.

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Az ifjú há­za­sok nem­ré­gi­ben kel­tek egybe, és bár a nász­utat ké­sőbbre ter­vez­ték, Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Az ifjú há­za­sok nem­ré­gi­ben kel­tek egybe, és bár a nász­utat ké­sőbbre ter­vez­ték, Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Melyik bögréből innál - most kiderül, ki az igaz szerelmed

Melyik bögréből innál - most kiderül, ki az igaz szerelmed

Vá­lassz a fotók közül, és meg­tu­dod, vajon ki az, aki szá­modra a Nagy Ő, ki je­lenti neked a bol­dog­sá­got.

Vá­lassz a fotók közül, és meg­tu­dod, vajon ki az, aki szá­modra a Nagy Ő, ki je­lenti neked a bol­dog­sá­got.

Zavarba ejtő lebukás, kiderült a népszerű énekes nagy titka

Zavarba ejtő lebukás, kiderült a népszerű énekes nagy titka

Va­la­mit az ujján fe­lej­tett...

Ed She­e­ran min­dig vissza­fo­got­tan nyi­lat­ko­zik, ha ma­gán­éle­té­ről kér­de­zik. Va­la­mit azon­ban az ujján fe­lej­tett...

A lánykérés részleteiről vallott Nacsa Olivér

A lánykérés részleteiről vallott Nacsa Olivér

Áp­ri­lis kö­ze­pén vál­lal­ták fel.

Hi­­va­­ta­­lo­­san áp­ri­lis kö­ze­pén vál­lal­ták fel kap­cso­la­tu­kat, már nem akar­tak to­vább buj­kálni.

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

Bo­lon­dul­nak egy­má­sért.

A fit­nesz­há­zas­pár több mint más­fél év­ti­zed után is bo­lon­dul egy­má­sért, és ezt apró fi­gyel­mes­sé­gek­kel ki is mu­tat­ják egy­más­nak.

Kiderült Adolf Hitler mélyen elrejtett titka

Kiderült Adolf Hitler mélyen elrejtett titka

Az egy­kori inasa soha nem hal­lott rész­le­te­ket árult el Hit­ler éle­té­ből.

Az egy­kori inasa soha nem hal­lott rész­le­te­ket árult el Hit­ler éle­té­ből.

Kínos események sora zavarta meg Kulcsár Edina esküvői készülődését!

Kínos események sora zavarta meg Kulcsár Edina esküvői készülődését!

A vá­ran­dós mo­dell a leg­na­gyobb ti­tok­ban mondta ki a bol­do­gító igent.

A vá­ran­dós mo­dell a leg­na­gyobb ti­tok­ban mondta ki a bol­do­gító igent.

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt jött rá arra, hogy fe­le­sé­gé­vel már egy­ál­ta­lán nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt, mint az­előtt.

Még csak most jelentették be: huszonhat éve házas a két sztár

Még csak most jelentették be: huszonhat éve házas a két sztár

Egy for­ga­tá­son há­za­sod­tak össze, még­hozzá a film egyik je­le­nete alatt.

Liptai Claudia meglepő őszinteséggel vallott házasságáról

Liptai Claudia meglepő őszinteséggel vallott házasságáról

A nász­út­juk­ról ha­za­térve őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről a mű­sor­ve­zető.

A nász­út­juk­ról ha­za­térve őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről a mű­sor­ve­zető.

Válságban Beckhamék házassága? Váratlan döntést hozott Victoria

Válságban Beckhamék házassága? Váratlan döntést hozott Victoria

Az egy­kori Posh Spice sze­retne több időt töl­teni a szá­mára leg­fon­to­sab­bak­kal.

Sze­retne több időt töl­teni a szá­mára leg­fon­to­sab­bak­kal.

Tényleg meglépik, nagy bejelentést tett a színész álompár

Tényleg meglépik, nagy bejelentést tett a színész álompár

Le­győz­ték a nagy kor­kü­lönb­sé­get.

Úgy tűnik, ők si­ke­re­sen le­győz­ték a nagy kor­kü­lönb­sé­get, és ké­szek még ko­mo­lyabbá tenni kap­cso­la­tu­kat.

Őrület, de ezért szólítják a legidiótább módon egymást a magyar házaspárok

Őrület, de ezért szólítják a legidiótább módon egymást a magyar házaspárok

Nem új­ke­letű a prob­léma, mégis újra és újra fel­lob­ban­nak a viták: egész­sé­ges-e, ha a párok anyá­nak és apá­nak szó­lít­ják egy­mást.

Ez történt a házasságommal, miután egyetlen egyszer félreléptem

Ez történt a házasságommal, miután egyetlen egyszer félreléptem

Sok­szor elég csak egy­szer ki­ka­csin­tani a há­zas­ság­ból, és máris vége.

Sok­szor elég csak egy­szer ki­ka­csin­tani a há­zas­ság­ból, és máris vége. Van­nak, akik ki­bé­kül­nek utána, és még jobb is a há­zas­éle­tük, mint a meg­csa­lás előtt. De sok­szor vissza­for­dít­ha­tat­la­nul el­rom­la­nak a dol­gok. Meg­ren­dítő be­szá­mo­lók!

Micsoda boldogság, eljegyezte barátnőjét Curtis

Micsoda boldogság, eljegyezte barátnőjét Curtis

Egy va­lódi álom­nya­ra­lá­son tör­tént meg a lány­ké­rés, a meg­ható pil­la­nat­ról egy fotó is ké­szült.

Egy va­lódi álom­nya­ra­lá­son tör­tént meg a lány­ké­rés, a meg­ható pil­la­nat­ról egy fotó is ké­szült.

Most már biztos: Egy hónap múlva tartja esküvőjét a magyar sztár

Most már biztos: Egy hónap múlva tartja esküvőjét a magyar sztár

Ki­de­rült, Stei­ner Kris­tóf má­sod­szorra is meg­há­za­so­dik. Az es­kü­vőig már nincs is sok hátra.

Árulkodó fotó, eljegyezte kedvesét Vastag Csaba?

Árulkodó fotó, eljegyezte kedvesét Vastag Csaba?

Úgy tűnik, meg­ta­lálta az iga­zit!

Úgy tűnik, meg­ta­lálta az iga­zit Vas­tag Csaba! Bár a szép­fiú min­dig sej­tel­me­sen be­szél a ma­gán­éle­té­ről, a Ri­post most árul­kodó fo­tóra buk­kant az Ins­tag­ra­mon.

Esküvőjéről posztolt képeket a magyar énekesnő

Esküvőjéről posztolt képeket a magyar énekesnő

Völ­gyi Zsu­zsi sze­ren­csés, a leg­jobb ba­rát­já­hoz ment fe­le­sé­gül és gyer­me­ket is neki szül­he­tett.

Völ­gyi Zsu­zsi sze­ren­csés, a leg­jobb ba­rát­já­hoz ment fe­le­sé­gül és gyer­me­ket is neki szül­he­tett.

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, hány éves nővel csalja a férje - nem hiszed el!

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, hány éves nővel csalja a férje - nem hiszed el!

Alig egy éve ment fe­le­sé­gül a fi­a­tal nő a pár­já­hoz, és olyan po­font ka­pott, hogy egy életre nem fe­lejti el sze­gény.

Ezt nem fogod elhinni! Videón a világ tíz legfurcsább családja

Ezt nem fogod elhinni! Videón a világ tíz legfurcsább családja

A tízes lis­ták tár­háza ki­me­rít­he­tet­len, de talán mind közül ez az egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb.

A tízes lis­ták tár­háza ki­me­rít­he­tet­len, de talán mind közül ez az egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb.

37 éve, ezen a napon pecsételődött meg Lady Diana sorsa

37 éve, ezen a napon pecsételődött meg Lady Diana sorsa

Lá­nyok és asszo­nyok mil­liói iri­gyel­ték.

Lá­nyok és asszo­nyok mil­liói iri­gyel­ték őt aznap, ami­kor her­cegné lett be­lőle. Akkor még senki nem tudta, hogy tra­gé­dia lesz a vége...

Balássy Betty és Varga Feri nem értenek egyet a gyereknevelésben

Balássy Betty és Varga Feri nem értenek egyet a gyereknevelésben

Ha­ma­ro­san vissza­tér­nek a szín­padra, Betty pedig egy­ál­ta­lán nem bánná, ha né­hány fel­lé­pésre ma­guk­kal tud­nák vinni a csa­lád leg­újabb tag­ját is.

A hitvesi ágy bizarr szextitka: Ez derült ki a feleség orgazmusáról

A hitvesi ágy bizarr szextitka: Ez derült ki a feleség orgazmusáról

Hosszú távú kap­cso­lat­ban élsz? Gra­tu­lá­lunk hozzá. De saj­nos van egy rossz hí­rünk a női or­gaz­mus­sal kap­cso­lat­ban...

A teljes összeomlás szélén áll a magyar énekesnő, ez az oka

A teljes összeomlás szélén áll a magyar énekesnő, ez az oka

Judy túl­hajtja magát.

Judy, a Gro­o­ve­house éne­kes­nője néha már azt sem tudja, hogy me­lyik vá­ros­ban van. A nap­tára tele van fel­lé­pé­sek­kel, örül, ha he­tente egy­szer látja a fér­jét.

Esküvői fotó, megházasodott a magyar válogatott sztárja

Esküvői fotó, megházasodott a magyar válogatott sztárja

Áp­ri­lis­ban je­len­tette be, hogy babát vár­nak a pár­já­val.

A já­té­kos Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­tott meg egy han­gu­la­tos, ro­man­ti­kus fotót az es­kü­vő­ről.

Kiszivárogtak a fotók: itt tartja esküvőjét Steiner Kristóf

Kiszivárogtak a fotók: itt tartja esküvőjét Steiner Kristóf

Ki­mond­ják a bol­do­gító ige­ne­ket.

Ha­ma­ro­san ki­mond­ják a bol­do­gító ige­ne­ket a pár­já­val.

Micsoda nap, óriási örömhírt jelentett be Liptai Claudia

Micsoda nap, óriási örömhírt jelentett be Liptai Claudia

Ennél bol­do­gabb nem is le­hetne a TV2 csi­nos mű­sor­ve­ze­tője. Így kö­szön­tötte imá­dott fér­jét.

Ennél bol­do­gabb nem is le­hetne a TV2 csi­nos mű­sor­ve­ze­tője. Így kö­szön­tötte imá­dott fér­jét.

Hihetetlen, de igaz! 55 éves lett az egykori szexszimbólum. Így néz ki ma!

Hihetetlen, de igaz! 55 éves lett az egykori szexszimbólum. Így néz ki ma!

Két hét­tel ez­előtt szü­le­tett meg a szí­nésznő ötö­dik gyer­meke. El­ké­pesztő for­má­ban van a pla­ti­na­szőke démon!

Túl az ötvenen vállalna gyereket R. Kárpáti Péter!

Túl az ötvenen vállalna gyereket R. Kárpáti Péter!

Vá­lása után rá­ta­lált a bol­dog­ság.

A szí­nészre a vá­lása után is rá­ta­lált a bol­dog­ság, új sze­rel­mé­vel pedig akár a gyer­mek­vál­la­lást is el tud­ják kép­zelni, így Péter har­mad­szorra is apa lenne.

Kamerák előtt alázta volt férjét a sztáranyuka, kiröhögték a színészt

Kamerák előtt alázta volt férjét a sztáranyuka, kiröhögték a színészt

Elég ke­mény sza­va­kat ka­pott a 63 éves Bruce Wil­lis.

Elég ke­mény sza­va­kat ka­pott a 63 éves Bruce Wil­lis, de ez is a műsor része volt.

Elválik férjétől Pintácsi Viki!

Elválik férjétől Pintácsi Viki!

A hí­res­ség ál­lítja, kép­te­len sze­re­lem nél­kül élni va­laki mel­lett, ezért im­má­ron har­mad­szorra is fel­adott egy kap­cso­la­tot.

A hí­res­ség ál­lítja, kép­te­len sze­re­lem nél­kül élni va­laki mel­lett, ezért im­má­ron har­mad­szorra is fel­adott egy kap­cso­la­tot.

Lebukott a magyar műsorvezető: ez a férfi a férje?

Lebukott a magyar műsorvezető: ez a férfi a férje?

Meg­lepő, mire buk­kan­tunk.

Meg­lepő, mire buk­kan­tunk a FEM3 Café mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Magánéleti dráma, viharos válásáról vallott Ördög Nóra

Magánéleti dráma, viharos válásáról vallott Ördög Nóra

Elő­ször be­szélt a rész­le­tek­ről.

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető elő­ször be­szélt a na­gyon ke­mény idő­szak rész­le­te­i­ről.

Erre a fordulatra senki nem számított a válóper közepén

Erre a fordulatra senki nem számított a válóper közepén

A vá­ló­per sen­ki­nek nem kel­le­mes, a párok sok­szor gyil­kos in­du­la­tok közt szen­ve­dik végig. Me­re­dek él­mény­be­szá­mo­lók kö­vet­kez­nek!

A vá­ló­per sen­ki­nek nem kel­le­mes, a párok sok­szor gyil­kos in­du­la­tok közt szen­ve­dik végig. Sok­szor azon­ban olyasmi tör­té­nik köz­ben, amire senki nem szá­mí­tott, és nem csak a csa­lád­ta­gok, de a bírók is tel­je­sen le­döb­ben­nek. Me­re­dek él­mény­be­szá­mo­lók kö­vet­kez­nek!