CÍMKE: 'házasság'

Gergely Robi vallomása: Ma is szeretem a feleségem

Gergely Robi vallomása: Ma is szeretem a feleségem

Rit­ka­ság­nak szá­mít, aho­gyan Ger­gely Ró­bert a volt fe­le­sé­gé­ről be­szél.

Az egész világot meglepte bejelentésével a sztárszínész

Az egész világot meglepte bejelentésével a sztárszínész

A várt­nál jóval ha­ma­rabb, a leg­na­gyobb ti­tok­ban nő­sült meg har­mad­szorra is Ri­chard Gere.

FRISS HÍREK

A hitvesi ágy bizarr titka: megdöbbentő, amit elárult a feleség

A hitvesi ágy bizarr titka: megdöbbentő, amit elárult a feleség

A há­ló­szo­bá­ban bi­zony tör­tén­nek olyan dol­gok, amik­ről nem il­lendő be­szélni.

Az in­ter­net név­te­len­sé­gé­ben ki­te­re­gette a szennyest né­hány fe­le­ség. Döb­be­ne­tes szto­rik!

Mesebeli helyen ünnepel Gianni és Zita Annoni! - Fotó

Mesebeli helyen ünnepel Gianni és Zita Annoni! - Fotó

A há­za­sok ismét gyö­nyörű vá­rosba utaz­tak.

A há­za­sok ismét gyö­nyörű vá­rosba utaz­tak.

10 évet várt Benedek Tiborra Epres Panni

10 évet várt Benedek Tiborra Epres Panni

A mo­dell be­bi­zo­nyí­totta, hogy ér­de­mes hinni az igaz sze­re­lem­ben...

A mo­dell be­bi­zo­nyí­totta, hogy ér­de­mes hinni az igaz sze­re­lem­ben...

Diana is ezt tette egykor, Meghan Markle sorsa meg volt írva

Diana is ezt tette egykor, Meghan Markle sorsa meg volt írva

Már ko­ráb­ban meg­jó­sol­ták, hogy tagja lesz a ki­rá­lyi csa­lád­nak.

Harry her­ceg meny­asszo­nyá­nak már ko­ráb­ban meg­jó­sol­ták, hogy tagja lesz a ki­rá­lyi csa­lád­nak.

Szeret még a párod? - A kutatók szerint ez a biztos jele...

Szeret még a párod? - A kutatók szerint ez a biztos jele...

Ha bi­zony­ta­lan, vagy egy­sze­rűen csak kí­ván­csi vagy, akkor most el­árul­juk, a szak­ér­tők sze­rint mi az, ami a leg­in­kább árul­kodó bi­zo­nyí­ték.

Ha bi­zony­ta­lan, vagy egy­sze­rűen csak kí­ván­csi vagy, akkor most el­árul­juk, a szak­ér­tők sze­rint mi az, ami a leg­in­kább árul­kodó bi­zo­nyí­ték.

Kitálalt Fejős Éva: ez az igazság a házassági válságáról

Kitálalt Fejős Éva: ez az igazság a házassági válságáról

Meg­lepő hírek lát­tak nap­vi­lá­got a ma­gyar sztár­anyuka há­zas­sá­gá­ról. Most tiszta vizet ön­tött a po­hárba!

Meg­lepő hírek lát­tak nap­vi­lá­got a ma­gyar sztár­anyuka há­zas­sá­gá­ról. Most tiszta vizet ön­tött a po­hárba!

Emilio bevallotta: újra nősülne!

Emilio bevallotta: újra nősülne!

Az éne­kes azt is el­árulta, kit vá­lasz­tana, ha újra oltár elé állna...

Az éne­kes azt is el­árulta, kit vá­lasz­tana, ha újra oltár elé állna...

Többször megvert egy nevelőnőt a szír migráns, most összeházasodnak

Többször megvert egy nevelőnőt a szír migráns, most összeházasodnak

Csü­tör­tö­kön kez­dő­dött el a pere annak a szír mig­ráns­nak, aki több­ször is sú­lyo­san bán­tal­mazta német élet­tár­sát.

Pintér Tibor vallomása: Újra elvenné volt feleségét

Pintér Tibor vallomása: Újra elvenné volt feleségét

Nem tel­het el úgy egy hét sem, hogy a szí­nész ne mon­dana, vagy tenne va­lami meg­hök­ken­tőt. Ma ezzel ruk­kolt elő!

Nem tel­het el úgy egy hét sem, hogy a szí­nész ne mon­dana, vagy tenne va­lami meg­hök­ken­tőt. Ma ezzel ruk­kolt elő!

Megrendítő vallomást tett a 49 éves énekesnő

Megrendítő vallomást tett a 49 éves énekesnő

Ideg­össze­om­lást ka­pott sza­kí­tása után, most pedig már vég­képp le­tett arról, hogy va­laha is férj­hez megy.

Ideg­össze­om­lást ka­pott sza­kí­tása után az auszt­rál pop­her­cegnő, Kylie Mi­nogue, meg­annyi is­mert slá­ger elő­adója, aki­nek csil­logó kar­ri­er­jét sokan irigy­kedve nézik. Ám ma­gán­élete csep­pet sem irigy­lésre méltó. Vég­képp le­tett arról, hogy va­laha is férj­hez megy.

Megőrjít az anyósom, nem tudom, meddig lehet ezt kibírni

Megőrjít az anyósom, nem tudom, meddig lehet ezt kibírni

Sok­szor jó szán­dék ve­zérli az anyóst, mi­köz­ben meg­ke­se­ríti a fi­a­ta­lok éle­tét. Min­denki hal­lott már sú­lyos szto­ri­kat.

Nem min­dig a meny iránti zsi­geri gyű­lö­let a baj. Sok­szor jó szán­dék­ból ke­se­ríti meg a fi­a­ta­lok éle­tét.

Ez a biztos jele, hogy a párod nem hozzád való! - Ideje szakítani...?

Ez a biztos jele, hogy a párod nem hozzád való! - Ideje szakítani...?

Tesz­tünk­ből ki­de­rül, vajon ideje lép­ned, vagy van még re­mény meg­men­teni a kap­cso­la­tod.

Katinka szerelmes, megszólalt a barátnő

Katinka újra szerelmes, megszólalt a legjobb barátnő

Idő kell még a tö­ké­le­tes bol­dog­ság­hoz.

Idő kell még a tö­ké­le­tes bol­dog­ság­hoz a Hosszú-Tusup há­zas­pár éle­té­ben.

Most lebuktak: Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup!

Most lebuktak: Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup!

Óri­ási öröm­hír!

Óri­ási öröm­hír! Min­den ere­jük­kel há­zas­sá­guk meg­men­té­sén dol­goz­nak Hosszú Ka­tin­káék!

36 éve képtelen elválni feleségétől Bodrogi Gyula, pedig más nővel él...

36 éve képtelen elválni feleségétől Bodrogi Gyula, pedig más nővel él...

Bod­rogi Gyu­lát és Voith Ágit a há­­zas­­sági pa­­pí­­rok még össze­­kö­­tik, de a sze­­re­­lem már nem. Hí­re­sen jó ba­rá­tok!

Durva: Ezért irigykedik mindenki erre ducimodellre!

Durva: Ezért irigykedik mindenki erre ducimodellre!

Jenna Kut­cherre sokan irigy­ked­nek, mert egy olyan férfi­vel él, aki­nek tö­ké­le­tes a teste és szív­dög­lesz­tően néz ki.

Jenna Kut­cherre sokan irigy­ked­nek, mert egy olyan férfi­vel él, aki­nek tö­ké­le­tes a teste és szív­dög­lesz­tően néz ki.

A hitvesi ágy szörnyű titka: Megdöbbentek a szexológusok

A hitvesi ágy szörnyű titka: Megdöbbentek a szexológusok

Egyre több pár élete szex­men­tes.

A fel­mé­ré­sek sze­rint egyre több pár éle­té­ből hi­ány­zik a szex. Ez pedig nagy baj, mert a jó szex a kap­cso­la­tok erős kö­tő­anyaga le­hetne.

Eldurvult a válóper, még a tapasztalt ügyvéd is kiakadt

Eldurvult a válóper, még a tapasztalt ügyvéd is kiakadt

Néha túl­tol­ják a párok az el­me­bajt.

Egy válás körül sok csú­nya tör­té­net akad, de néha annyira túl­tol­ják a párok az el­me­bajt, hogy az ügy­vé­dek és a bírók is csak pis­log­nak.

Már nem bánkódik Kiskeró után: meglepő, ki segíti Dancs Annamarit!

Már nem bánkódik Kiskeró után: meglepő, ki segíti Dancs Annamarit!

A szí­nésznő meg­lepő hely­ről ka­pott se­gít­sé­get.

A szí­nésznő meg­lepő hely­ről ka­pott se­gít­sé­get: míg há­zas­sága egy év után tönk­re­ment, addig új csa­lád­tagja min­den­ben tá­mo­gatja.

Házasságot ígért: így csalt ki pénzt egy nőtől egy zuglói férfi

Házasságot ígért: így csalt ki pénzt egy nőtől egy zuglói férfi

A hölgy tel­je­sí­tette a férfi ké­ré­sét, fel­vett több mint két­mil­lió fo­rin­tot, és át­adta azt Er­vin­nek.

A hölgy tel­je­sí­tette a férfi ké­ré­sét, fel­vett több mint két­mil­lió fo­rin­tot, és át­adta azt Er­vin­nek.

Nem titok többé, őt szereti a magyar világbajnok

Nem titok többé, őt szereti a magyar világbajnok

Már­ton Anita a tör­té­nelmi siker után a csa­lád­já­val fog ün­ne­pelni.

Már­ton Anita a tör­té­nelmi siker után a csa­lád­já­val fog ün­ne­pelni.

Sokkot kapott a feleség, amikor rájött, hogy férje nem is a nőket szereti

Sokkot kapott a feleség: Rájött, hogy férje nem is a nőket szereti

Nem lehet kel­le­mes a fel­is­me­rés, az biz­tos.

Nők me­sél­tek arról, mi­ként de­rült ki, hogy fér­jük va­ló­já­ban a férfi­ak­hoz von­zó­dik.

Durva válás elé néz Berki új szerelme

Durva válás elé néz Berki új szerelme

Még­sem olyan egy­szerű a kép­let Berki Krisz­tián új sze­relme kap­csán...

Még­sem olyan egy­szerű a kép­let Berki Krisz­tián új sze­relme kap­csán, mint azt el­sőre hinni le­he­tett. Ka­tona Re­náta, azaz Mazsi ugyanis házas! Sőt, a plety­kák sze­rint a nőnek nem­rég ko­moly közös ter­vei vol­tak a fér­jé­vel...

Forró, előjáték közben fotózták le a magyar sztárpárt!

Forró, előjáték közben fotózták le a magyar sztárpárt!

Mül­ler At­ti­láék bár­hol sze­ret­kez­nek.

Mül­ler At­tila és dögös fe­le­sége négy éve al­kot­nak egy párt, más­fél éve hi­va­ta­lo­san is össze­kö­töt­ték éle­tü­ket. De azóta is tar­ta­nak sze­xu­á­lis ran­di­na­pot.

Két hónappal szakítása után titokban férjhez ment Emily Ratajkowski

Két hónappal szakítása után titokban férjhez ment Emily Ratajkowski

A 26 éves bom­bázó egy szí­nész­nek mondta ki a bol­do­gító igent.

Szo­morú hír ez a férfiak szá­mára! A 26 éves bom­bázó egy szí­nész­nek mondta ki a bol­do­gító igent.

Ez már szerelem: csodálatos ajándékot kapott a férjétől Szabó Zsófi!

Ez már szerelem: csodálatos ajándékot kapott a férjétől Szabó Zsófi!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese is meg­ün­ne­pel­ték a sze­rel­me­sek nap­ját.

A mű­sor­ve­zető és ked­vese is meg­ün­ne­pel­ték a sze­rel­me­sek nap­ját, amire Zsófi ma is öröm­mel em­lék­szik vissza.

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Védd magad, vedd észre a je­le­ket, és lépj ki a kap­cso­lat­ból, amíg nem késő!

Védd magad, vedd észre a je­le­ket, és lépj ki a kap­cso­lat­ból, amíg nem késő!

Gregor Bernadett vallomása: kiderült, miért nem lesz több gyermeke!

Gregor Bernadett vallomása: kiderült, miért nem lesz több gyermeke!

A szí­nésznő már öt éve bol­do­gan él fér­jé­vel, Szar­vas At­ti­lá­val, egy­va­lami ma­radt csak ki az éle­tük­ből.

Magánéleti dráma, súlyos csapás érte Jordán Tamást

Magánéleti dráma, súlyos csapás érte Jordán Tamást

22 év után kell új éle­tet kez­de­nie.

Nem elég a nyári hor­ror­bal­eset és a szak­mai gon­dok, 22 év után kell új éle­tet kez­de­nie.

Először beszélt élő adásban Kiskeró, ezért hagyta el a feleségét!

Először beszélt élő adásban Kiskeró, ezért hagyta el a feleségét!

Nem érzi jól magát.

A szí­nész négy hó­na­pos gyer­me­kük­kel hagyta ma­gára Dancs An­na­ma­rit, de nem érzi jól magát.

Pletykáltak a tanárról: meglepő vallomást tett a diákok előtt

Pletykáltak a tanárról: meglepő vallomást tett a diákok előtt

A gye­re­kek tel­je­sen eszü­ket vesz­tet­ték a val­lo­más­tól.

A gye­re­kek tel­je­sen eszü­ket vesz­tet­ték a val­lo­más­tól.

Meglepő vallomást tett L.L. Junior

Meglepő vallomást tett L.L. Junior

Az éne­kes meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt a csa­ládi éle­té­ről.

Az éne­kes meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt a csa­ládi éle­té­ről.

Tönkrement a kapcsolatod? Így éld túl a szakítást, így kezdd újra az életed!

Tönkrement a kapcsolatod? Így éld túl a szakítást, így kezdd újra az életed!

Fáj­dal­mas, de tény, hogy a há­zas­sá­gok fele vá­lás­sal vég­ző­dik. A pár­kap­cso­la­tok­nak pedig ennél is na­gyobb há­nyada.

Kiderült, miért hagyta el feleségét Kerényi Miklós Máté!

Kiderült, miért hagyta el feleségét Kerényi Miklós Máté!

A há­zas­pár gyer­meke, Ádám csu­pán négy hó­na­pos volt, ami­kor édes­apja ke­mény dön­tést ho­zott.

A há­zas­pár gyer­meke, Ádám csu­pán négy hó­na­pos volt, ami­kor édes­apja ke­mény dön­tést ho­zott.

Ezért nem válok el: 11 boldogtalan férfi őszinte vallomása

Ezért nem válok el: 11 boldogtalan férfi őszinte vallomása

Válás mel­lett dön­teni nem könnyű.

Válás mel­lett dön­teni nem olyan könnyű, mint gon­dol­nánk. 11 férfi me­séli el, miért marad a fe­le­sége mel­lett, még akkor is, ha leg­szí­ve­seb­ben cso­ma­golna.

Sosem látott fotóval emlékezett az esküvőjére Debreczeni Zita!

Sosem látott fotóval emlékezett az esküvőjére Debreczeni Zita!

A fotós ta­valy, a leg­na­gyobb ti­tok­ban há­za­so­dott össze élete sze­rel­mé­vel.

Szívszorító fotó: Így öleli elhunyt férjét Eszenyi Enikő!

Szívszorító fotó: Így öleli elhunyt férjét Eszenyi Enikő!

A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nője meg­ható képet mu­ta­tott ra­jon­gó­i­nak! Ezt még sosem lát­tuk...

A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nője meg­ható képet mu­ta­tott ra­jon­gó­i­nak!

Nagy bejelentés, újra férjhez megy Gryllus Dorka

Nagy bejelentés, újra férjhez megy Gryllus Dorka

Kisfia, Soma már neki is sze­gezte a kér­dést: most akkor lesz es­kü­vőd, mama?

Kisfia, Soma már neki is sze­gezte a kér­dést: most akkor lesz es­kü­vőd, mama?

Kis Grófo 30 év múlva veszi el gyerekei anyját

Kis Grófo 30 év múlva veszi el gyerekei anyját

15 éve­sen meg­szök­te­tette Tün­dét.

Az éne­kes nem min­den­ben kö­veti a roma ha­gyo­má­nyo­kat, hi­szen még a mai napig nem vette fe­le­sé­gül a 15 éve­sen meg­szök­te­tett Tün­dét.

Ez a 10 jel arra utal, hogy hamarosan szexmentes lesz a házasságod

Ez a 10 jel arra utal, hogy hamarosan szexmentes lesz a házasságod

Nem is gon­dol­nád, mi­lyen gya­kori a szex­men­tes há­zas­ság! Idő­ben lépj közbe, ha nem aka­rod, hogy a tiéd is az le­gyen.

Mennyire boldog a párkapcsolatod? - Tesztünkből kiderül!

Mennyire boldog a párkapcsolatod? - Tesztünkből kiderül!

Mit gon­dolsz, iga­zán bol­dog a kap­cso­la­tod? Eset­leg van­nak két­sé­geid? Most min­den ki­de­rül!

Mit gon­dolsz, iga­zán bol­dog a kap­cso­la­tod? Eset­leg van­nak két­sé­geid? Most min­den ki­de­rül!

Gyermeknevelésen vitatkoznak Doszpot Evelinék!

Gyermeknevelésen vitatkoznak Doszpot Evelinék!

A csa­lád­ban egyi­kük vaj­szívű a gye­re­kek­kel, míg a másik szi­gorú és kö­vet­ke­ze­tes.

A csa­lád­ban egyi­kük vaj­szívű a gye­re­kek­kel, míg a másik szi­gorú és kö­vet­ke­ze­tes.

Íme a biztos jel, hogy tényleg ideje szakítanod

Íme a biztos jel, hogy tényleg ideje szakítanod

Ha úgy érzed, bol­dog­ta­lan vagy, ha félsz cse­le­kedni, akkor se­gí­tünk, hogy tisz­táb­ban láss.

Ha úgy érzed, bol­dog­ta­lan vagy, ha félsz cse­le­kedni, akkor se­gí­tünk, hogy tisz­táb­ban lásd, vajon tény­leg ko­moly-e a gond.

Viszály a családban, súlyos döntést hozott Maradona

Viszály a családban, súlyos döntést hozott Maradona

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült Diego.

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült Diego. Fájó szív­vel dön­tött a le­gen­dás fo­cista a fe­le­sége és a lánya kö­zött.

Elképesztő, miket mondtak a magyar sztárok Shane Tusupról!

Elképesztő, miket mondtak a magyar sztárok Shane Tusupról!

A há­zas­pár vál­sá­gá­ról min­den­ki­nek van vé­le­mé­nye: míg Ka­tin­kát ál­ta­lá­ban sze­re­tik, a fér­jé­ről már egé­szen mást gon­dol­nak.

Kiderült végre, mi Hosszú Katinka baja Shane Tusuppal

Kiderült végre, mi Hosszú Katinka baja Shane Tusuppal

Ezért bün­teti a for­ró­fejű ame­ri­kait.

Nem vé­let­len, hogy úszó­sztá­runk így vi­sel­ke­dik edző-fér­jé­vel. Ezért bün­teti a for­ró­fejű ame­ri­kait.

Van még remény? Hosszú Katinka beszélt a házasságáról

Van még remény? Hosszú Katinka beszélt a házasságáról

A baj­nok­nőt is meg­lepte férje könnyes val­lo­mása, de lesz-e nagy össze­bo­ru­lás?

A baj­nok­nőt is meg­lepte férje könnyes val­lo­mása, de lesz-e nagy össze­bo­ru­lás?

Lebukott a szerelmes sztárpár: titokban megházasodtak

Lebukott a szerelmes sztárpár: titokban megházasodtak

Meg fog­ják ün­ne­pelni.

A latin pop­éne­kes és fes­tő­mű­vész sze­relme ti­tok­ban kö­töt­tek me­leg­há­zas­sá­got, de azt ter­ve­zik, hogy na­gyobb bu­li­val is meg­ün­nep­lik majd.

Árulkodó fotó, hova tűnt Katinka gyűrűje?

Árulkodó fotó, hova tűnt Katinka gyűrűje?

Pedig régen még cso­dá­la­tos­nak ne­vezte sze­rel­mük zá­lo­gát.

Shane Tusup még bízik a há­zas­sá­guk­ban, mi­köz­ben Hosszú Ka­tinka már nem? Erre utal az, hogy amíg a férfi hordja az ék­szert, az olim­piai baj­nok úszó ujján már hiába ke­res­sük azt. Pedig régen még cso­dá­la­tos­nak ne­vezte sze­rel­mük zá­lo­gát.

Elképesztő, mit árult el az édesapa a pásztói csecsemőgyilkosságról

Elképesztő, mit árult el az édesapa a pásztói csecsemőgyilkosságról

János áp­ri­lis­ban el akarta venni fe­le­sé­gül azt az asszonyt, aki le­vágta és el­ha­jí­totta közös kis­ba­bá­juk fejét Pász­tón.

János áp­ri­lis­ban el akarta venni fe­le­sé­gül azt az asszonyt, aki le­vágta kis­ba­bá­juk fejét Pász­tón.

Hatalmas változás Rákóczi Feri magánéletében

Hatalmas változás Rákóczi Feri magánéletében

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi zsű­ri­tagja meg­lepő be­je­len­tést tett a ka­me­rák előtt.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi zsű­ri­tagja meg­lepő be­je­len­tést tett a ka­me­rák előtt.

Hosszú Katinkáék békülnek, Sebestyén Balázs tízezres fogadása

Hosszú Katinkáék békülnek, Sebestyén Balázs tízezres fogadása

A mű­sor­ve­zető bízik az úszónő há­zas­sá­gá­ban. Ha­tár­időt is adott tár­sa­i­val. Ad­digra vajon újra együtt lesz a sztár­pár?

Elhagyta a feleségét, Kerényi Miklós Máté ellen fordultak a rajongók!

Elhagyta a feleségét, Kerényi Miklós Máté ellen fordultak a rajongók!

A hírek sze­rint a szí­nész egy alig ti­zen­nyolc éves lá­nyért hagyta ma­gára a csa­lád­ját.

A színpadon sem csókolja egymást Kerényi Miklós Máté és Dancs Annamari

A színpadon sem csókolja egymást Kerényi Miklós Máté és Dancs Annamari

A szí­nész­há­zas­pár kap­cso­lata ta­valy nyá­ron ért véget.

A szí­nész­há­zas­pár kap­cso­lata ta­valy nyá­ron ért véget, Kis­keró azóta új párra ta­lált egy fi­a­tal szí­nésznő sze­mé­lyé­ben.

A legendás színész eltitkolt lánya szeretné megismerni testvérét

A legendás színész eltitkolt lánya szeretné megismerni testvérét

Bubik Ist­ván sze­re­lem­gye­reke nem­rég töl­tötte be 18. élet­évét.

Bubik Ist­ván sze­re­lem­gye­reke nem­rég töl­tötte be 18. élet­évét.

Shane Tusup üzent, optimista Hosszú Katinka férje

Shane Tusup üzent, optimista Hosszú Katinka férje

Van re­mény a bé­kü­lé­sükre?

A sok vi­szon­tag­ság után mégis van re­mény a sztár­pár bé­kü­lé­sére? So­kat­mondó idé­zet­tel kezdte az új évet az ame­ri­kai úszó­szak­em­ber.

Óriási tévhit, hogy csak szex kell a férfiaknak

Óriási tévhit, hogy csak szex kell a férfiaknak

Meg­döb­bentő vé­le­mé­nyek!

El­ké­pesztő, mi min­den derül ki abból a ta­nul­mány­ból, mely­ben 120 társ­ke­reső férfi vá­la­szolt a leg­pi­kán­sabb kér­dé­sekre. Mire is vágy­nak va­ló­já­ban a pasik?

Nagy az öröm, eljegyezték a leghíresebb celebet

Nagy az öröm, eljegyezték a leghíresebb celebet

Brék­ing! Meg­kér­ték a kezét, és igent mon­dott! Az ének­lésbe és a DJ-zésbe is be­le­kós­toló örö­kösnő repes a bol­dog­ság­tól.

Brék­ing! Meg­kér­ték a kezét, és igent mon­dott! Az ének­lésbe és a DJ-zésbe is be­le­kós­toló örö­kösnő repes a bol­dog­ság­tól. Párja nem akár­mi­lyen hely­színt vá­lasz­tott a lány­ké­rés­hez, iga­zán meg­adta a mód­ját, hogy fe­led­he­tet­len le­gyen a ro­man­ti­kus pil­la­nat.

Megtörte végre a csendet Hosszú Katinka: meglepő üzenetet küldött

Megtörte végre a csendet Hosszú Katinka: meglepő üzenetet küldött

Vége a ta­lál­ga­tá­sok­nak. Eddig tar­tott a hall­ga­tás!

Vége a ta­lál­ga­tá­sok­nak. Eddig tar­tott a hall­ga­tás! Tiszta vizet ön­tött a po­hárba az úszó­sztár és edző-férje.

Sokan látták, uszodában veszekedett Hosszú és Tusup

Sokan látták, uszodában veszekedett Hosszú és Tusup

In­for­má­ci­ónk sze­rint ekkor kez­dő­dött a vál­ság a sztár­pár há­zas­sá­gá­ban.

In­for­má­ci­ónk sze­rint ekkor kez­dő­dött a vál­ság a sztár­pár há­zas­sá­gá­ban.

Új részletek, ezért van válságban Hosszú Katinkáék házassága

Új részletek, ezért van válságban Hosszú Katinkáék házassága

Neve el­hall­ga­tá­sát kérő in­for­má­to­runk döb­be­ne­tes rész­le­tet árult el a sztár­pár­ral kap­cso­lat­ban.

Nyolc jel, válságba jutott Hosszú és Tusup házassága

Nyolc jel, válságba jutott Hosszú és Tusup házassága

Ta­lál­gat az or­szág, mi tör­tént Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup kap­cso­la­tá­ban. Egy biz­tos, va­lami nem stim­mel. Mi lett a nagy sze­re­lem­ből?

Elmarad a népszerű magyar énekes esküvője

Elmarad a népszerű magyar énekes esküvője

Gájer Bá­lint Idén há­za­so­dott volna.

Idén ve­zette volna oltár elé meny­asszo­nyát Gájer Bá­lint, de a józan ész köz­be­szólt.

Világgá kürtölte boldogságát Hujber felesége, ezt a férfit szereti!

Világgá kürtölte boldogságát Hujber felesége, ezt a férfit szereti!

Több mint fél évvel az­után, hogy vég­le­ge­sen meg­rom­lott a vi­szony Huj­ber Fe­renc és fe­le­sége kö­zött, Cynthia ismét sze­rel­mes.

Bódi Csabi szűzleányt keres a fiának

Bódi Csabi szűzleányt keres a fiának

Bódi Guszti uno­kája, a 16 éves Csa­bika las­san férfi­korba lép, így a roma ha­gyo­má­nyok sze­rint kö­ze­leg az idő, hogy meg­nő­sül­jön! A Bódi csa­lád máris ke­resi a meg­fe­lelő arát...

Bódi Guszti uno­kája, a 16 éves Csa­bika las­san férfi­korba lép, így a roma ha­gyo­má­nyok sze­rint kö­ze­leg az idő, hogy meg­nő­sül­jön!

Forró csókcsata: így szereti egymást a magyar sztárpár

Forró csókcsata: így szereti egymást a magyar sztárpár

Gi­anni Anonni és Deb­rec­zeni Zita.

Gi­anni Anonni és Deb­rec­zeni Zita a há­zas­sá­guk­ban is fon­tos­nak tartja a ro­man­ti­kát.

Élete szerelméről vall a TV2 sztárja

Élete szerelméről vall a TV2 sztárja

De ki lehet az a férfi, aki meg­sze­lí­dí­tette őt?

Az ősi arisz­tok­rata csa­lád­ból szár­mazó Zita élete min­den szem­pont­ból ka­land­re­génybe illő. De ki lehet az a férfi, aki meg­sze­lí­dí­tette őt?

Durván beszóltak Gianninak: Ha Zita meg akar csalni, úgyis megteszi!

Durván beszóltak Gianninak: Ha Zita meg akar csalni, úgyis megteszi!

Az ét­te­rem­tu­laj­do­nos nem örülne, ha fe­le­sége a volt ba­rát­já­val va­cso­rázna.

Az ét­te­rem­tu­laj­do­nos nem örülne, ha fe­le­sége a volt ba­rát­já­val va­cso­rázna.

Kitálalt Ganxsta Zolee, mindent elmondott a válásáról!

Kitálalt Ganxsta Zolee, mindent elmondott a válásáról!

A rap­per­nek és volt ne­jé­nek a válás után lett iga­zán jó a kap­cso­lata egy­más­sal.

A rap­per­nek és volt ne­jé­nek a válás után lett iga­zán jó a kap­cso­lata egy­más­sal.

Hotelbe járt titkos pásztorórákra a magyar színésznő!

Hotelbe járt titkos pásztorórákra a magyar színésznő!

Igyek­szik időt sza­kí­tani a pár­jára.

A hí­res­ség és ked­vese igye­kez­nek időt sza­kí­tani a ro­man­ti­kus pil­la­na­tokra.

Ez az apróság mentette meg Beyoncé romokban heverő házasságát

Ez az apróság mentette meg Beyoncé romokban heverő házasságát

Nem­ré­gi­ben de­rült ki, hogy a sztár­pár, Beyoncé és Jay Z há­zas­sága egy­ál­ta­lán nem az, ami­nek lát­szik.

Új pasija van Hujber feleségének: durva, mit reagált rá a színész

Új pasija van Hujber feleségének: durva, mit reagált rá a színész

A szín­mű­vész fe­le­sége a Fa­ce­book-ol­da­lán adott hírt új kap­cso­la­tá­ról.

A szín­mű­vész fe­le­sége a Fa­ce­book-ol­da­lán adott hírt új kap­cso­la­tá­ról.

Kiderült, miért nem veszi Majka feleségül Dundikát

Kiderült, miért nem veszi Majka feleségül Dundikát

A TV2 sztárja még min­dig ódz­ko­dik a há­zas­ság­tól.

A TV2 sztárja még min­dig ódz­ko­dik a há­zas­ság­tól.

Kamerák előtt vallott a Trónok harca sztárja: évekig őrizte titkát

Kamerák előtt vallott a Trónok harca sztárja: évekig őrizte titkát

A Khal Dro­gót ját­szó Jason Momoa egy kissé kínos do­log­ról rán­totta le a lep­let múlt­já­ból. Végül azon­ban min­den jól sült el.

Mindenki gratulált Debreczeni Zitáéknak

Mindenki gratulált Debreczeni Zitáéknak

Kü­lön­le­ges in­for­má­ci­ó­kat osz­tott meg kö­ve­tő­i­vel az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Gi­anni fe­le­sége kü­lön­le­ges in­for­má­ci­ó­kat osz­tott meg kö­ve­tő­i­vel az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Szerelme miatt magyarázkodhat Vámos Erika

Szerelme miatt magyarázkodhat Vámos Erika

Bár jó hí­re­ket ka­pott, tudja, hogy lesz­nek olya­nok, akik­nek szúrni fogja a sze­mét.

Bár jó hí­re­ket ka­pott, tudja, hogy lesz­nek olya­nok, akik­nek szúrni fogja a sze­mét.