CÍMKE: 'házasság'

Tatár Csilla őszinte vallomása: ezt gondolja a második babáról

Tatár Csilla őszinte vallomása: ezt gondolja a második babáról

Ki­de­rült, ho­gyan vé­le­ked­nek a csa­lád­bő­ví­tés­ről.

Ki­de­rült, ho­gyan vé­le­ked­nek a csa­lád­bő­ví­tés­ről.

Válása miatt támadják Ábel Anitát: döbbenetes, mit mondanak róla

Válása miatt támadják Ábel Anitát: döbbenetes, mit mondanak róla

Ami­óta el­vál­tak a fér­jé­vel, töb­ben meg­szól­ják, a sza­kí­tá­sért is őt okol­ják.

Ami­óta el­vál­tak a fér­jé­vel, töb­ben meg­szól­ják, a sza­kí­tá­sért is őt okol­ják.

Friss fotón Tatár Csilla ritkán látott férje

Friss fotón Tatár Csilla ritkán látott férje

A mű­sor­ve­zető évek óta bol­dog há­zas­ság­ban él ked­ve­sé­vel, Ba­láz­zsal.

A mű­sor­ve­zető évek óta bol­dog há­zas­ság­ban él ked­ve­sé­vel, Ba­láz­zsal, ám rit­kán mu­tatja meg őt, hi­szen a férfi civil.

Családi tragédiák miatt nem jött össze az esküvő Dobó Ágiéknál

Családi tragédiák miatt nem jött össze az esküvő Dobó Ágiéknál

Évek óta együtt van­nak ked­ve­sé­vel, két közös gyer­me­kük szü­le­tett.

Évek óta együtt van­nak ked­ve­sé­vel, két közös gyer­me­kük szü­le­tett.

Intim hálószobatitok: kitálalt a magyar sztáranyuka

Intim hálószobatitok: kitálalt a magyar sztáranyuka

Le­hullt a lepel!

Dobó Ági el­árulta, mennyi időt tud­nak egy­másra szánni az ágy­ban a fér­jé­vel.

Valóra vált álom: felejthetetlen ajándékot kapott Rubint Rékától Norbi

Valóra vált álom: felejthetetlen ajándékot kapott Rubint Rékától Norbi

A há­zas­pár Monte Car­lóba uta­zott Norbi 48. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból, ahol cso­dá­la­tos él­mé­nyek­kel gaz­da­god­tak.

Baba mellett is jól működik Kulcsár Edináék házasélete

Baba mellett is jól működik Kulcsár Edináék házasélete

Mind­ket­ten fon­tos­nak tart­ják, hogy meg­ma­rad­jon kö­zöt­tük a tűz és az in­ti­mi­tás.

Kisfiuk, Medox szü­le­tése óta tel­je­sen meg­vál­to­zott Kul­csár Edina és Csuti élete. Azon­ban mind­ket­ten fon­tos­nak tart­ják, hogy meg­ma­rad­jon kö­zöt­tük a tűz és az in­ti­mi­tás. Ennek ér­de­ké­ben kü­lön­le­ges prak­ti­ká­kat is szí­ve­sen be­vet­nek.

Bárdosi Sándor kitálalt: ezért nem ünnepelt idén a feleségével

Bárdosi Sándor kitálalt: ezért nem ünnepelt idén a feleségével

A há­zas­sági év­for­du­lója nem fon­tos szá­mára.

A Slá­ger Reg­gel mű­so­rá­ban val­lotta be, hogy a há­zas­sági év­for­du­lója miért nem fon­tos szá­mára.

Házassága nehéz időszakáról vallott Oláh Gergő, így döntöttek Nikivel

Házassága nehéz időszakáról vallott Oláh Gergő, így döntöttek Nikivel

Sokat kell dol­goz­niuk, hogy a kap­cso­la­tuk har­mo­ni­kus ma­rad­jon.

Az éne­kes őszin­tén be­szélt arról, hogy ked­ve­sé­vel mennyit kell dol­goz­niuk azért, hogy a kap­cso­la­tuk har­mo­ni­kus és ro­man­ti­kus ma­rad­jon ennyi év után is.

Elszólta magát Dundika: ezt titkolják Majkával?

Elszólta magát Dundika: ezt titkolják Majkával?

Meg­lepő, mit írt le leg­fris­sebb blog­be­jegy­zé­sé­ben a két­gyer­me­kes sztár­anyuka.

Meg­lepő, mit írt le leg­fris­sebb blog­be­jegy­zé­sé­ben a két­gyer­me­kes sztár­anyuka.

Besokkolt a nő, amikor sógora elővette és megmutatta legintimebb titkát...

Besokkolt a nő, amikor sógora elővette és megmutatta legintimebb titkát...

Egé­szen za­varba ejtő hely­zetbe ke­rült sze­ren­csét­len nő...

Egé­szen za­varba ejtő hely­zetbe ke­rült sze­ren­csét­len nő...

Titokban megházasodott Jude Law, 14 évvel fiatalabb nőt vett el

Titokban megházasodott a szívtipró színész, 14 évvel fiatalabb nőt vett el

Ben­ső­sé­ges szer­tar­tás ke­re­tei kö­zött fo­ga­dott örök hű­sé­ged sze­rel­mé­nek Jude Law.

Vallott Palik László, így jöttek össze Marsi Anikóval

Vallott Palik László, így jöttek össze Marsi Anikóval

Anikó elő­ször el­sza­ladt előle...

Ki­de­rült, hogy egy meg­lepő pil­la­nat­ban Anikó el­sza­ladt előle, de a mű­sor­ve­zető azért nem adta fel!

Ebben a luxusszobában lazított férjével Weisz Fanni

Ebben a luxusszobában lazított férjével Weisz Fanni

Dol­gozni ment kül­földre.

Dol­gozni ment kül­földre, de a munka után lu­xus­kö­rül­mé­nyek kö­zött pi­hen­he­tett a pár.

Hűha, fiatal rúdtáncosnővel házasodna újra az 55 éves sztárapuka

Hűha, fiatal rúdtáncosnővel házasodna újra az 55 éves sztárapuka

Pedig nem­rég vált el előző fe­le­sé­gé­től. Úgy tűnik, Johnny Depp fejét tel­je­sen el­csa­varta a szexi tán­cos­lány.

Nagy, májusi, szerelmi horoszkóp - most kiderül, boldogság vár-e rád

Nagy, májusi, szerelmi horoszkóp - most kiderül, boldogság vár-e rád

Rád talál a sze­re­lem? Bol­dog le­szel a pá­rod­dal? Most fény derül rá.

Rád talál a sze­re­lem? Bol­dog le­szel a pá­rod­dal? Most fény derül rá.

Pécsi Ildikó vallomása: kiderült, mi tartja életben őt

Pécsi Ildikó vallomása: kiderült, mi tartja életben őt

Ja­nu­ár­ban ün­ne­pelt a fér­jé­vel.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy per­cet sem tudna élni imá­dott férje nél­kül, aki­vel ja­nu­ár­ban ün­ne­pel­ték az arany­la­ko­dal­mu­kat.

Vallott Palik László: így vélekedik a házasságáról

Vallott Palik László: így vélekedik a házasságáról

15 éve áll­tak oltár elé.

A két mű­sor­ve­zető 15 éve állt oltár elé, ér­zé­seik pedig azóta sem vál­toz­tak.

Őszinte vallomás: válságban van a magyar színész házassága

Őszinte vallomás: válságban van a magyar színész házassága

Ti­zen­két év után hul­lám­völgybe ke­rült Szá­raz Dénes há­zas­sága.

Ti­zen­két év után hul­lám­völgybe ke­rült Szá­raz Dénes há­zas­sága.

4 napig tartott Nicolas Cage házassága: most mélyen a zsebébe kell nyúlnia a váláskor

4 napig tartott Nicolas Cage házassága: most mélyen a zsebébe kell nyúlnia a váláskor

Ré­sze­gen há­za­so­dott a szí­nész, most asszony­tar­tást kö­ve­tel a fe­le­sége.

Ré­sze­gen há­za­so­dott a szí­nész.

Három éve házas, de nem él együtt férjével a magyar énekesnő

Három éve házas, de nem él együtt férjével a magyar énekesnő

Bea rá­jött a bol­dog kap­cso­lat tit­kára.

Bea és a férje rá­jöt­tek a hosszú és bol­dog kap­cso­lat igazi tit­kára. Nin­cse­nek össze­nőve...

Brutális, mit művelt az anyós a menyével - ilyet még nem hallottál

Brutális, mit művelt az anyós a menyével - ilyet még nem hallottál

Sok me­re­dek do­logra képes egy anya, de ami itt tör­tént, azt el­ké­pesztő.

Sok me­re­dek do­logra képes egy anya, de ami itt tör­tént, azt el­ké­pesztő.

Óriási hírt jelentett be Oszter Alexandra és kedvese, ez vár rájuk

Óriási hírt jelentett be Oszter Alexandra és kedvese, ez vár rájuk

A szí­nésznő és párja nem­so­kára hi­va­ta­los módon is meg­pe­csé­te­lik a sze­rel­mü­ket, es­kü­vőre ké­szül­nek.

A szí­nésznő és párja nem­so­kára hi­va­ta­los módon is meg­pe­csé­te­lik a sze­rel­mü­ket, es­kü­vőre ké­szül­nek.

Kővé dermedt a fiatal nő, amikor meghallotta, mit kell tennie az esküvőért

Kővé dermedt a fiatal nő, amikor meghallotta, mit kell tennie az esküvőért

Ennél dur­vább es­kü­vői tör­té­ne­tet nem­igen hal­lot­tunk. Az ember el sem akarja hinni, hogy lé­te­zik ilyen fokú ön­ző­ség.

Sosem ment férjhez, mégis boldog: elárulta titkát a magyar sztáranyuka

Sosem ment férjhez, mégis boldog: elárulta titkát a magyar sztáranyuka

Az éne­kesnő és sze­relme sosem tet­ték hi­va­ta­lossá kap­cso­la­tu­kat, de már több mint 20 éve egy párt al­kot­nak.

Szakértők szerint ez a biztos jele, hogy megcsal a párod

Szakértők szerint ez a biztos jele, hogy megcsal a párod

A gya­nak­vás sok­szor nem alap­ta­lan. De biz­to­san van rá okod? Van­nak bi­zo­nyos jelek, me­lye­ket ér­de­mes fi­gyelni.

A gya­nak­vás sok­szor nem alap­ta­lan. De biz­to­san van rá okod?

Teljesen összeomlott a világbajnok legenda, a felesége is elhagyja

Teljesen összeomlott a világbajnok legenda, a felesége is elhagyja

Ray­mond van Bar­ne­veld lel­ki­leg és fi­zi­ka­i­lag is meg­tört. A több­szö­rös vi­lág­baj­nok dart­sos há­zas­sága 24 év után ér véget.

Ray­mond van Bar­ne­veld lel­ki­leg és fi­zi­ka­i­lag is meg­tört. A több­szö­rös vi­lág­baj­nok dart­sos há­zas­sága 24 év után ér véget.

Őszinte vallomás: így vélekedik a házasságairól a magyar színésznő

Őszinte vallomás: így vélekedik a házasságairól a magyar színésznő

Esz­ter­gá­lyos Ce­cí­lia hat­szor ment férj­hez.

Esz­ter­gá­lyos Ce­cí­lia hat­szor ment férj­hez.

Részegen őrjöngött Nicolas Cage: Kényszerből házasodik?

Részegen őrjöngött Nicolas Cage: Kényszerből házasodik?

Az 55 éves szí­nész erő­sen it­ta­san ment be meny­asszo­nyá­val a vá­ros­há­zára, és óri­ási je­le­ne­tet ren­de­zett.

Férjhez ment Klapka György legkisebb gyermeke!

Férjhez ment Klapka György legkisebb gyermeke!

Szűk kör­ben tar­tot­ták az es­kü­vőt.

Az Arany­em­ber leg­fi­a­ta­labb gyer­meke szűk kör­ben tar­totta az es­kü­vőt, ami­nek nem ke­re­kí­tet­tek nagy fe­ne­ket.

Hűha, negyedszer is megnősült az 55 éves színész

Hűha, negyedszer is megnősült az 55 éves színész

Kap­cso­la­tuk alig egy éve tart.

Új párja a har­ma­dik fe­le­sé­gé­hez ha­son­lóan ázsiai vo­ná­sok­kal ren­del­ke­zik. Kap­cso­la­tuk alig egy éve tart.

Összeomlott a szertartás után, mindenki Koós János özvegyét félti

Összeomlott a szertartás után, mindenki Koós János özvegyét félti

Szerda dél­után ha­tal­mas tömeg előtt végső bú­csút vet­tek sze­ret­tei, tisz­te­lői, pá­lya­tár­sai és ba­rá­tai Koós Já­nos­tól.

Nagy, áprilisi szerelmi horoszkóp - most kiderül, rád talál-e a boldogság EZO

Nagy, áprilisi szerelmi horoszkóp - most kiderül, rád talál-e a boldogság

Nagy, áprilisi szerelmi horoszkóp - most kiderül, rád talál-e a boldogság

Öröm­teli idő­szak vár rád? El­árul­juk, mit üzen­nek a csil­la­gok.

Öröm­teli idő­szak vár rád? Meg­ta­lál a sze­re­lem? El­árul­juk, mit üzen­nek a csil­la­gok.

Rubint Réka vallomása a házasságáról, ezt tette Schobert Norbi

Rubint Réka vallomása a házasságáról, ezt tette Schobert Norbi

A há­zas­pár ti­zen­nyolc éve él tö­ké­le­tes bol­dog­ság­ban. Mind­ket­ten a mai napig sok ener­giát fek­tet­nek a kap­cso­la­tukba.

Visszavág a magyar színész: Köszöni a támadásokat

Visszavág a magyar színész: Köszöni a támadásokat

Három éve tart a sze­re­lem...

A két szí­nész három évvel ez­előtt sze­re­tett egy­másba, a rossz nyel­vek azon­nal ki­kezd­ték őket.

Hajdú Péter meglepő kijelentése, ezt gondolja a házasságról

Hajdú Péter meglepő kijelentése, ezt gondolja a házasságról

Hoppá! A 43 éves mű­sor­ve­zető nem tartja ki­zárt­nak, hogy egy­szer újra meg­nő­sül.

A mű­sor­ve­zető nem tartja ki­zárt­nak, hogy egy­szer újra meg­nő­sül.

Kulcsár Edina retteg: Veszélyes ajándékot kapott a férje

Kulcsár Edina retteg: Veszélyes ajándékot kapott a férje

Kul­csár Edina nem örült, ami­kor férje meg­kapta a szü­le­tés­napi aján­dé­kát. Elő­ször mo­soly­gott.

Kul­csár Edina nem örült, ami­kor férje meg­kapta a szü­le­tés­napi aján­dé­kát. Elő­ször mo­soly­gott.

Kínos: nem ismerte fel a vőlegény a saját szerelmét az esküvőn

Kínos szituáció: nem ismerte fel a vőlegény a saját szerelmét az esküvőn

Fur­csa hely­zet az oltár előtt.

Az oltár előtt egy vad­ide­gen­nek lát­szó nő je­lent meg a meny­asszony he­lyett... A vő­le­gény nem ta­lálta a sza­va­kat.

Durva, mit mondott házasságáról a kisfiúknak Michael Jackson

Durva, mit mondott házasságáról a kisfiúknak Michael Jackson

A tíz éve el­hunyt sztár tit­kai las­san nyil­vá­nos­ságra ke­rül­nek, egy­kori ál­do­za­tai ugyanis a ka­me­rák elé áll­tak.

Megdöbbentő, amit a házasságáról állít Marsi Anikó

Megdöbbentő, amit a házasságáról állít Marsi Anikó

Palik László fe­le­sége őszin­tén val­lott a kap­cso­la­tuk­ról, és egy nem várt ki­je­len­tést is tett.

Palik László fe­le­sége őszin­tén val­lott a kap­cso­la­tuk­ról, és egy nem várt ki­je­len­tést is tett.

Kiderült a titok: itt tartja az esküvőjét Rékasi Károly és Pikali Gerda

Kiderült a titok: itt tartja az esküvőjét Rékasi Károly és Pikali Gerda

Iga­zán spi­ri­tu­á­lis hely­színt vá­lasz­tot­tak az es­kü­vő­nek.

Iga­zán spi­ri­tu­á­lis hely­színt vá­lasz­tot­tak, ahol örök hű­sé­get fo­gad­hat­nak egy­más­nak.

Kitálalt a Hevesi házaspár: őszintén beszéltek kapcsolatukról

Kitálalt a Hevesi házaspár: őszintén beszéltek kapcsolatukról

Rit­kán lá­tott si­ker­tör­té­net He­vesi Kriszta és He­vesi Tamás há­zas­sága. Most le­ránt­ják a lep­let kap­cso­la­tuk tit­ka­i­ról.

Úgy tudjuk: Titokban megnősült Curtis

Úgy tudjuk: Titokban megnősült Curtis

Min­den jel arra mutat, hogy Cur­tis ti­tok­ban el­vette sze­rel­mét. Krisz­tike végig mel­lette állt a baj­ban, ki­állt érte, ha szük­ség volt rá.

Min­den jel arra mutat, hogy Cur­tis ti­tok­ban el­vette sze­rel­mét. Krisz­tike végig mel­lette állt a baj­ban, ki­állt érte, ha szük­ség volt rá.

Férjes asszonyként először mutatta meg a melleit az énekesnő

Férjes asszonyként először mutatta meg a melleit az énekesnő

Miley Cyrus a há­zas­élet­ről re­gélt az egyik ame­ri­kai ma­ga­zin­nak, és köz­ben le is vet­kő­zött.

Miley Cyrus a há­zas­élet­ről re­gélt az egyik ame­ri­kai ma­ga­zin­nak, és köz­ben le is vet­kő­zött.

Nagyon durva, mit művelt feleségével a férfi: az internet kiakadt

Nagyon durva, mit művelt feleségével a férfi: az internet kiakadt

Olyas­mire kény­sze­rí­tett a férfi a pár­ját, ami csú­nya for­du­la­tot vett.

Olyas­mire kény­sze­rí­tett a férfi a pár­ját, ami csú­nya for­du­la­tot vett.

Döbbenetes vallomás: szabad szellemben él feleségével a magyar zenész

Döbbenetes vallomás: szabad szellemben él feleségével a magyar zenész

Laár And­rás úgy fo­gal­ma­zott, meg­ad­ták egy­más­nak a sza­bad­sá­got, ami­vel azt kez­de­nek, amit akar­nak.

Világsztár viheti ágyba Rákóczi Feri feleségét

Világsztár viheti ágyba Rákóczi Feri feleségét

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Rá­kó­czi Feri a reg­geli rá­dió­mű­sor­ban.

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Rá­kó­czi Feri a reg­geli rá­dió­mű­sor­ban.

Házassága mélypontjáról vallott Bódi Margó: Úgy éreztem, ez a sorsom

Házassága mélypontjáról vallott Bódi Margó: Úgy éreztem, ez a sorsom

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt a fér­jé­vel töl­tött el­múlt év­ti­ze­dek­ről.

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt a fér­jé­vel töl­tött el­múlt év­ti­ze­dek­ről.

Durva módon, élő adásban sértette meg Kiskerót Dancs Annamari

Durva módon, élő adásban sértette meg Kiskerót Dancs Annamari

A szí­nész­nőt más­fél évvel ez­előtt hagyta el a férje, né­hány hó­na­pos kisfi­á­val pedig tel­je­sen ma­gára ma­radt.

Így gyilkolja le a nő önbecsülését egy pokoli rossz házasság

Így gyilkolja le a nő önbecsülését egy pokoli rossz házasság

Sok­szor nem csu­pán a férfiak, de maguk a fe­le­sé­gek se ve­szik észre, hogy va­lami nem stim­mel.

Sok­szor nem csu­pán a férfiak, de maguk a fe­le­sé­gek se ve­szik észre, hogy va­lami nem stim­mel.

Válassz egy lapot, és megtudod, mit ígér neked a szerelem!

Válassz egy lapot, és megtudod, mit ígér neked a szerelem!

Az ősi kár­tyák el­árul­ják, mi vár rád, és mit kell ten­ned cé­lo­dért.

Az ősi kár­tyák el­árul­ják, mi vár rád, és mit kell ten­ned cé­lo­dért.

Megható videó, csodálatos módon kérte meg kedvese Hargitai Bea kezét

Megható videó, csodálatos módon kérte meg kedvese Hargitai Bea kezét

Az egy­kori mo­dell öt évvel ez­előtt élte át élete egyik leg­bol­do­gabb nap­ját, amit most meg­is­mé­tel­he­tett.

Kiderültek a részletek a magyar sztár esküvőjéről, itt házasodnának

Kiderültek a részletek a magyar sztár esküvőjéről, itt házasodnának

Ugyan még friss az el­jegy­zés, de a sze­rel­me­sek már azt is tud­ják, mi­lyen es­kü­vőt sze­ret­né­nek és mikor.

Nagyon durva, mit művelt az anyós a fiatal párral: a menye teljesen kiakadt

Nagyon durva, mit művelt az anyós a fiatal párral: a menye teljesen kiakadt

A fe­le­ség osz­totta meg a sú­lyos szto­rit a neten egy fó­ru­mon.

A fe­le­ség osz­totta meg a sú­lyos szto­rit a neten egy fó­ru­mon. És meg­döb­bentő.

Teljesen kiakadt a feleség attól, ami nászúton kiderült párja férfiasságáról

Teljesen kiakadt a feleség attól, ami nászúton kiderült párja férfiasságáról

A férfi nem hiába akart várni az első együtt­lét­tel. A nő most ször­nyen dühös, és be­csapva érzi magát.

Menekülj, ha ezt tapasztalod a párkapcsolatodban!

Menekülj, ha ezt tapasztalod a párkapcsolatodban!

Cik­künk se­gít­sé­gé­vel ki­de­rít­he­ted, káros, mér­gező kap­cso­lat­ban élsz-e.

Intim részleteket osztott meg a magánéletéről Szinetár Dóra

Intim részleteket osztott meg a magánéletéről Szinetár Dóra

Rit­kán be­szél a há­zas­sá­gá­ról, mert job­ban sze­reti meg­tar­tani a pri­vát szfé­rá­ját.

A szí­nésznő rit­kán be­szél a há­zas­sá­gá­ról, mert job­ban sze­reti meg­tar­tani a pri­vát szfé­rá­ját. Most azon­ban ki­vé­telt tett, és meg­ható val­lo­mást kül­dött a fér­jé­nek.

Gyereket szülne fiatal szerelmének Polyák Lilla

Gyereket szülne fiatal szerelmének Polyák Lilla

Ele­inte senki sem hitt a kap­cso­la­tuk­ban, de ala­po­san vissza­vág­tak a két­ke­dők­nek. Már három éve tart a bol­dog­sá­guk!

Ele­inte senki sem hitt a kap­cso­la­tuk­ban, de ala­po­san vissza­vág­tak a két­ke­dők­nek. Már három éve tart a bol­dog­sá­guk!

Tápai Szabina elárulta, mitől működik a házassága

Tápai Szabina elárulta, mitől működik a házassága

Tápai Sza­bina két gye­rek mel­lett is oda­fi­gyel arra, hogy fe­le­ség­ként is helyt­áll­jon.

Tápai Sza­bina két gye­rek mel­lett is oda­fi­gyel arra, hogy fe­le­ség­ként is helyt­áll­jon.

Döbbenet, 3 percig tartott a házassága ennek a párnak

Döbbenet,
3 percig tartott a házassága ennek a párnak

Egy ku­va­iti pár­ral tör­tént meg az eset.

Egy ku­va­iti pár­ral tör­tént meg az eset. Ilyen rövid há­zas­ság még nem volt sehol, mint az övék.

Nagy, februári szerelmi horoszkóp - most kiderül, mit hoz magánéleted

Nagy, februári szerelmi horoszkóp - most kiderül, mit hoz magánéleted

Iga­zán vál­to­za­tos hó­nap­nak néz­he­tünk elébe sok mo­sollyal és meg­le­pe­tés­sel.

5 nappal az esküvő előtt ezért dobta ki menyasszonyát a bunkó férfi

5 nappal az esküvő előtt ezért dobta ki menyasszonyát a bunkó férfi

Naná, hogy az ér­zé­ket­len fickó nem sze­mé­lye­sen, hanem SMS-ben kö­zölte pár­já­val a le­sújtó hírt.

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Csalódások sora, kiábrándult a focistákból a szépségkirálynő

Csalódások sora, kiábrándult a focistákból a szépségkirálynő

Spa­nyol­or­szág egy­kori szépe bőven tudna me­sélni a fut­bal­lis­ták­ról. Úgy fest, Eli­sa­beth Reyes nem okult a hi­bá­i­ból.

Kitálalt a családtag Zámbó Jimmy botrányos házasságáról!

Kitálalt a családtag Zámbó Jimmy botrányos házasságáról!

Jimmy ha­lála előtt két évvel már tel­je­sen tönk­re­ment az éne­kes há­zas­sága.

Zámbó Árpy sze­rint Jimmy ha­lála előtt két évvel már tel­je­sen tönk­re­ment az éne­kes há­zas­sága.

Nem hiszed el, kihez ment feleségül ez a nő - hajmeresztő sztori

Nem hiszed el, kihez ment feleségül ez a nő - hajmeresztő sztori

Olyan es­kü­vőt és fo­ga­dal­mat tett ez a nő, ami szinte fel­fog­ha­tat­lan.

Olyan es­kü­vőt és fo­ga­dal­mat tett ez a nő, ami szinte fel­fog­ha­tat­lan.

Balázs Klári megéli az anyaságot Korda György mellett

Balázs Klári megéli az anyaságot Korda György mellett

Ba­lázs Klári anyu­ká­nak érzi magát.

Ba­lázs Klá­ri­nak nem szü­le­tett saját gyer­meke, de néha így is anyu­ká­nak érzi magát.

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Gya­nak­szol, de nem vagy benne biz­tos, hogy jo­go­san-e? Se­gí­tünk el­dön­teni.

Igazi bombázót, dögös újságírónőt szeret a sztárfocista

Igazi bombázót, dögös újságírónőt szeret a sztárfocista

Marc Bartra neje nem csak a kül­se­jé­vel hódít. A spa­nyol lab­da­rúgó párja nem az át­la­gos fo­cis­ta­fe­le­ség.

Marc Bartra neje nem csak a kül­se­jé­vel hódít. A spa­nyol lab­da­rúgó párja nem az át­la­gos fo­cis­ta­fe­le­ség.

Most érkezett: Titokban férjhez ment a magyar énekesnő

Most érkezett: Titokban férjhez ment a magyar énekesnő

Az éne­kesnő he­tek­kel ez­előtt uta­zott Auszt­rá­li­ába, hogy ott élő sze­rel­mé­vel tölt­hesse ide­jét.

Az éne­kesnő he­tek­kel ez­előtt uta­zott Auszt­rá­li­ába, hogy ott élő sze­rel­mé­vel tölt­hesse ide­jét.

Nagy bejelentést tett Meghan testvére! De mit szól ehhez a hercegné?

Nagy bejelentést tett Meghan testvére! De mit szól ehhez a hercegné?

Köz­tu­dott, hogy az egy­kori szí­nésznő nem ápol jó kap­cso­la­tot csa­lád­já­val, most azon­ban le­he­tő­sé­get kap a bé­kü­lésre.

Különleges produkcióval készül A Dal 2019-re Antal Timi

Különleges produkcióval készül A Dal 2019-re Antal Timi

Az éne­kesnő fér­jé­vel együtt indul a Duna Te­le­ví­zió mű­so­rá­ban, a pro­duk­ci­ó­juk pedig szá­mos meg­le­pe­tést rejt ma­gá­ban.

Az éne­kesnő fér­jé­vel együtt indul a Duna Te­le­ví­zió mű­so­rá­ban, a pro­duk­ci­ó­juk pedig szá­mos meg­le­pe­tést rejt ma­gá­ban.