CÍMKE: 'házasság'

Óriási bejelentést tett Ada: végleg elköltözik innen és férjhez megy

Óriási bejelentést tett Ada: végleg elköltözik innen és férjhez megy

A csi­nos mű­sor­ve­zető szep­tem­ber­ben új éle­tet kezd, Nürn­bergbe köl­tö­zik a pár­já­hoz.

A csi­nos mű­sor­ve­zető szep­tem­ber­ben új éle­tet kezd, Nürn­bergbe köl­tö­zik a pár­já­hoz.

Könnyfakasztó szerelem, 71 év házasság után egyszerre hunyt el a pár

Könnyfakasztó szerelem, 71 év házasság után egyszerre hunyt el a pár

Sze­rel­mü­ket bárki meg­iri­gyel­hetné.

Az ame­ri­kai há­zas­pár sze­relmi tör­té­ne­tét akárki meg­iri­gyel­hetné.

Nagyon durván kapta rajta a férj a feleségét

Nagyon durván kapta rajta a férj a feleségét

Iszo­nyú kínos, amit tör­tént...

Iszo­nyú kínos, amit tör­tént...

Kiderült! Döbbenet, hogyan kelt egybe Debreczeni Zita és Gianni

Kiderült! Döbbenet, hogyan kelt egybe Debreczeni Zita és Gianni

A sztár­pár pol­gári es­kü­vő­jé­ről mos­ta­náig szinte sem­mit sem le­he­tett tudni.

A sztár­pár pol­gári es­kü­vő­jé­ről mos­ta­náig szinte sem­mit sem le­he­tett tudni.

Ez derült ki a magyar feleségekről

Na, most kiakadnak a férfiak: ez derült ki a magyar feleségekről

Ma­gyar­or­szá­gon a nők 23,4 szá­za­léka keres töb­bet a fér­jé­nél...

Ma­gyar­or­szá­gon a nők csak­nem ne­gyede, 23,4 szá­za­léka keres töb­bet a fér­jé­nél, és a férfiak több­sé­gét ez za­varja.

Felkészült a sztárságra Demcsák Zsuzsa indiai férje: napokon belül hazánkba érkezik

Felkészült a sztárságra Demcsák Zsuzsa indiai férje: napokon belül hazánkba érkezik

Dem­csák Zsu­zsa igye­ke­zett fel­ké­szí­teni Kris­hant.

Dem­csák Zsu­zsa igye­ke­zett fel­ké­szí­teni Kris­hant a sztár­ság­gal járó ne­héz­sé­gekre.

Így kergetik hűtlenségbe a nők a férfiakat

Így kergetik hűtlenségbe a nők a férfiakat

Van, hogy nem is a férfi a hibás, ami­ért fél­re­lép: van­nak kap­cso­la­tok, ahol az ala­pok rogy­nak meg.

Van, hogy nem is a férfi a hibás: van­nak kap­cso­la­tok, ahol az ala­pok rogy­nak meg. És sok­szor a nők kez­dik le­bon­tani a bi­zal­mat...

Kiszivárgott, így vette semmibe Meghan hercegnét Harry

Kiszivárgott, így vette semmibe Meghan hercegnét Harry

A her­ceg nem elő­ször hozza kínos hely­zetbe fe­le­sé­gét azzal, hogy nem tö­rő­dik vele egy nyil­vá­nos ese­mé­nyen.

A her­ceg nem elő­ször hozza kínos hely­zetbe fe­le­sé­gét azzal, hogy nem tö­rő­dik vele egy nyil­vá­nos ese­mé­nyen.

Lövés dördült Tatán: kivonultak a rendőrök és ezt találták a helyszínen

Lövés dördült Tatán: kivonultak a rendőrök és ezt találták a helyszínen

A fe­le­sé­gét fe­nye­gette meg egy 66 éves férfi szom­ba­ton.

A fe­le­sé­gét fe­nye­gette meg egy 66 éves férfi szom­ba­ton, de a rend­őrök nem sok­kal ké­sőbb el­fog­ták.

Hihetetlen titkot árult el a sztármami, ezért nem akarta Will Smith-t

Hihetetlen titkot árult el a sztármami, ezért nem akarta Will Smith-t

A szí­nész fe­le­sége so­káig ódz­ko­dott az el­kö­te­le­ző­dés­től.

A szí­nész fe­le­sége so­káig ódz­ko­dott az el­kö­te­le­ző­dés­től.

Ezért ment tönkre Polyák Lilla és Homonnay Zsolt házassága

Ezért ment tönkre Polyák Lilla és Homonnay Zsolt házassága

A szí­nésznő kap­cso­lata már nem volt a régi Zsolt­tal. Máté mel­lett azon­ban meg­ta­lálta azt, amire min­dig is vá­gyott.

Megható részletek, itt mondja ki a boldogító igent L.L. Junior

Megható részletek, itt mondja ki a boldogító igent L.L. Junior

Az öröm­apa már na­gyon iz­ga­tott.

Ked­ve­sé­vel, Kin­gá­val temp­lomi es­kü­vőt is ter­vez­nek. Az öröm­apa iz­ga­tot­tan be­szélt a nagy nap­ról.

Erre senki sem számított, pap lett Nagy Feróból

Erre senki sem számított, pap lett Nagy Feróból

Iga­zán rend­ha­gyó es­kü­vőre ke­rült sor.

Iga­zán rend­ha­gyó es­kü­vőre ke­rült sor a Bu­da­ke­szi Va­das­park­ban. Feró nem sült fel a mu­tat­vánnyal, sőt!

Új sztárpár, szépségkirálynőt vett feleségül a gólvágó

Új sztárpár, szépségkirálynőt vett feleségül a gólvágó

Örök hű­sé­get es­küd­tek egy­más­nak.

Örök hű­sé­get es­kü­dött egy­más­nak az iz­landi fut­ball­sztár és a szép­ség­ki­rálynő.

Veszélyben van Harry és Meghan házassága? Fény derült vitájuk hátterére

Veszélyben van Harry és Meghan házassága? Fény derült vitájuk hátterére

A her­cegné körül min­dig tör­té­nik va­lami, ami okot ad az ag­go­da­lomra.

A her­cegné körül min­dig tör­té­nik va­lami, ami okot ad az ag­go­da­lomra.

Árulkodó fotó, titokban megházasodott a Forma-1 megasztárja

Árulkodó fotó, titokban megházasodott a Forma-1 sztárja

Vet­tel vá­rat­la­nul jegy­gyű­rű­ben je­lent meg a Fran­cia Nagy­díj hely­szí­nén.

Vet­tel vá­rat­la­nul jegy­gyű­rű­ben je­lent meg a Fran­cia Nagy­díj hely­szí­nén. El­vette vissza­hú­zódó sze­rel­mét.

Nagyon bizarr bosszút állt a megcsalt feleség: a férj kővé dermedt

Nagyon bizarr bosszút állt a megcsalt feleség: a férj kővé dermedt

Dur­ván meg­bűn­hő­dött csal­fa­sá­gáért. Örökre em­lé­kezni fog arra az es­tére...

Dur­ván meg­bűn­hő­dött csal­fa­sá­gáért.

Aggasztó hírek: kiderült, miért feszült a helyzet Harry és Meghan között

Aggasztó hírek: kiderült, miért feszült a helyzet Harry és Meghan között

Harry her­ceg va­ló­szí­nű­leg egy még kí­no­sabb szi­tu­á­ciót akart el­ke­rülni, ezért csi­tí­totta ked­ve­sét.

"Szórakozz, de ne vedd el!" - Fülöp herceg ezt tanácsolta Harrynek

"Szórakozz, de ne vedd el!" - Fülöp herceg ezt tanácsolta Harrynek

Nem akarta Meg­hant a csa­ládba.

Fülöp her­ceg ken­dő­zet­le­nül meg­mondta Har­rynek, ne vegye el Meg­hant.

Nagy nap ez a mai, óriási az öröm Szandi családjában

Nagy nap ez a mai, óriási az öröm Szandi családjában

Bi­zony, sokan iri­gyel­he­tik a 42 éves éne­kes­nőt, aki ma ün­nepli hu­sza­dik há­zas­sági év­for­du­ló­ját.

Bi­zony, sokan iri­gyel­he­tik a 42 éves éne­kes­nőt és ze­nész fér­jét, az Első Eme­let­ből is is­mert Bog­dán Csa­bát! Kü­lön­le­ges ju­bi­le­u­mot ün­ne­pel­nek, mely­nek kap­csán Szandi egy friss és egy két év­ti­zed­del ez­előtti képet, no meg az azok­hoz kap­cso­lódó gon­do­la­tait osz­totta meg ra­jon­gó­i­val a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Ez aztán a meglepetés, örömhírt jósolt férje tenyeréből Demcsák Zsuzsa

Ez aztán a meglepetés, örömhírt jósolt férje tenyeréből Demcsák Zsuzsa

A tévés ha­tár­ta­la­nul bol­dog friss há­zas­sága miatt.

A té­vést ha­tár­ta­la­nul bol­doggá teszi a friss há­zas­sága...

Esküvői fotó, megházasodott a magyar sztárfocista

Esküvői fotó, megházasodott a magyar sztárfocista

Ki­mondta a bol­do­gító igent.

A Fe­renc­vá­ros kö­zép­pá­lyása, Sigér Dávid ki­mondta a bol­do­gító igent. A klub Ins­tag­ram-ol­da­lán ra­kott ki képet az es­kü­vő­ről.

Jolly kitálalt a házassága végéről: durva, mit állít Suzyról

Jolly kitálalt a házassága végéről: durva, mit állít Suzyról

El­ké­pesztő prob­lé­mák­ról szá­molt be.

A mu­la­tós éne­kes egé­szen el­ké­pesztő prob­lé­mák­ról szá­molt be a kap­cso­la­tát il­le­tően.

Kiakadtak a rajongók: Lady Gaga házas férfival csókolózott - videó

Kiakadtak a rajongók: Lady Gaga házas férfival csókolózott - videó

Az éne­kesnő kö­ve­tői sze­rint ked­ven­cük át­lé­pett egy ha­tárt.

Az éne­kesnő kö­ve­tői sze­rint ked­ven­cük át­lé­pett egy ha­tárt. Pláne azok után, amit ko­ráb­ban olyan na­gyon han­goz­ta­tott! Per­sze, az is lehet, hogy el­hitte a szlo­gent, amely így hang­zik: ami Ve­gas­ban tör­té­nik, az ott is marad...

Mit látsz meg először a képen - szerelmi életed titkait fedi fel

Mit látsz meg először a képen - szerelmi életed titkait fedi fel

Meg­lepő dol­go­kat tud­hatsz meg most ma­gad­ról...

Meg­lepő dol­go­kat tud­hatsz meg most ma­gad­ról...

A fiatal nőt úgy kapta rajta sógora, hogy az brutális

A fiatal nőt úgy kapta rajta sógora, hogy az brutális

Tel­je­sen ta­nács­ta­lanná vált a vő­le­gény...

Tel­je­sen ta­nács­ta­lanná vált a vő­le­gény...

Hatalmas bejelentést tett az énekesnő élő adásban

Hatalmas bejelentést tett az énekesnő élő adásban

Jes­sie J anya akar lenni.

Jes­sie J el­ha­tá­rozta, min­dent meg­tesz azért, hogy édes­anya le­hes­sen.

Nagy bajba kerülhet új házassága miatt Demcsák Zsuzsa

Nagy bajba kerülhet új házassága miatt Demcsák Zsuzsa

A mű­sor­ve­zető talán nem gon­dolta át.

A mű­sor­ve­zető talán nem gon­dolta át, de a kez­deti fel­hőt­len bol­dog­ság után idő­vel ko­moly vi­lág­né­zet­beli kü­lönb­sé­gek és egyéb prob­lé­mák adód­hat­nak kö­zöt­tük.

Nem titkolják: Ellenőrzi Kulcsár Edinát a férje

Nem titkolják: Ellenőrzi Kulcsár Edinát a férje

Kul­csár Edina fel tett egy kér­dést.

Kul­csár Edina az Ins­tag­ram-ol­da­lán tette fel egy iga­zán el­gon­dol­kod­tató kér­dést.

Az anyaság árnyoldaláról vallott Szabó Győző felesége!

Az anyaság árnyoldaláról vallott Szabó Győző felesége!

Hiába ha­tal­mas az öröm Szabó Győ­zőék csa­lád­já­ban, hi­szen már­ci­us­ban meg­szü­le­tett má­so­dik gyer­me­kük Gás­pár.

Hiába ha­tal­mas az öröm Szabó Győ­zőék csa­lád­já­ban.

A Balcsinál vette feleségül magyar szerelmét Thomas Doll

A Balcsinál vette feleségül magyar szerelmét Doll

Átírta a prog­ra­mot a dugó.

Fes­tői kör­nye­zet­ben, Ba­la­ton­fü­re­den ün­ne­pelt Edi­ná­val és a nász­nép­pel a ko­rábbi Fradi-edző. Átírta a prog­ra­mot a dugó és a tol­mács.

Kitálalt a magyar sztárénekes, ezért ment tönkre a házassága

Kitálalt a magyar sztárénekes, ezért ment tönkre a házassága

Meg­döb­bentő őszin­te­ség­gel me­sélte el, mi ve­ze­tett idáig.

Meg­döb­bentő őszin­te­ség­gel me­sélte el, mi ve­ze­tett idáig.

A Maldív-szigeteken nősült meg újra Hajas László

A Maldív-szigeteken nősült meg újra Hajas László

A mes­ter­fod­rász 63 éve­sen mondta ki újra a bol­do­gító igent, rá­adá­sul fes­tői kör­nye­zet­ben.

A mes­ter­fod­rász 63 éve­sen mondta ki újra a bol­do­gító igent, rá­adá­sul fes­tői kör­nye­zet­ben.

Megházasodott a magyar énekes: itt van az első fotó

Megházasodott a magyar énekes: itt van az első fotó

Hét­vé­gén mondta ki a bol­do­gító igent.

Az AWS front­em­bere a hét­vé­gén mondta ki a bol­do­gító igent.

Óriási a boldogság, házasságot ünnepel a Fradi

Óriási a boldogság, házasságot ünnepel a Fradi

Erre a napra ké­szül­tek a ké­zi­lab­dá­zók, az edző a já­té­ko­sát ve­zette oltár elé.

Erre a napra ké­szül­tek a ké­zi­lab­dá­zók, az edző a já­té­ko­sát ve­zette oltár elé.

Nagy a titkolózás, de kiderült: ilyen nászútja lehetett Demcsák Zsuzsának

Nagy a titkolózás, de kiderült: ilyen nászútja lehetett Demcsák Zsuzsának

Ál­lí­tó­lag Dem­csák Zsu­zsa sze­relme civil férfi.

Ál­lí­tó­lag Dem­csák Zsu­zsa sze­relme civil férfi, akit meg akar kí­mélni a közfi­gye­lem­től.

Olyan csúnyán bukott le a félrelépő férj, hogy az szuperkínos

Olyan csúnyán bukott le a félrelépő férj, hogy az szuperkínos

Kevés ek­kora ma­lőr­ről hal­lani.

Kevés ek­kora ma­lőr­ről hal­lani, mint ami tör­tént.

Kiakadt a nő, amikor felajánlotta szolgálatait a sógora

Teljesen kiakadt a feleség, amikor felajánlotta szolgálatait a sógora

Arc­pi­rító ja­vas­lat­tal ruk­kolt elő a pasi.

Arc­pi­rító ja­vas­lat­tal ruk­kolt elő a férfi, az asszony egész egy­sze­rűen nem ta­lált sza­va­kat, ezért úgy dön­tött, hogy...

Titokban férjhez ment Demcsák Zsuzsa, óriási az öröm

Titokban férjhez ment Demcsák Zsuzsa, óriási az öröm

Ki­de­rült, miért nem jött vissza Ázsi­á­ból, mi­u­tán be­fe­je­ző­dött az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tása. Bi­zony, Zsu­zsa nász­úton volt.

Ki­de­rült, miért nem jött vissza Ázsi­á­ból, mi­u­tán be­fe­je­ző­dött az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tása. Bi­zony, Zsu­zsa nász­úton volt.

Úgy fúrta ki anyósa a menyét a házasságból, hogy ilyet még nem hallottál

Úgy fúrta ki anyósa a menyét a házasságból, hogy ilyet még nem hallottál

Haj­me­resztő a tör­té­net, amit a fi­a­tal nő el­me­sélt.

Haj­me­resztő a tör­té­net, amit a fi­a­tal nő el­me­sélt.

Tabuk nélkül vallott a szexről Nyertes Zsuzsa

Tabuk nélkül vallott a szexről Nyertes Zsuzsa

A szí­nésznő sze­rint hat­van­éves kor fe­lett is szük­ség van a párok kö­zötti in­ti­mi­tásra, le­gyen szó szex­ről vagy csak si­mo­ga­tás­ról.

A szí­nésznő sze­rint hat­van­éves kor fe­lett is szük­ség van a párok kö­zötti in­ti­mi­tásra, le­gyen szó szex­ről vagy csak si­mo­ga­tás­ról.

Tatár Csilla őszinte vallomása: ezt gondolja a második babáról

Tatár Csilla őszinte vallomása: ezt gondolja a második babáról

A mű­sor­ve­zető Joshi Bha­rat­nak be­szélt arról, hogy fér­jé­vel együtt ho­gyan ter­ve­zik a jö­vő­jü­ket.

Válása miatt támadják Ábel Anitát: döbbenetes, mit mondanak róla

Válása miatt támadják Ábel Anitát: döbbenetes, mit mondanak róla

A szí­nésznő úgy érzi, hogy ami­óta el­vál­tak a fér­jé­vel, töb­ben meg­szól­ják és a sza­kí­tá­sért is őt okol­ják.

Friss fotón Tatár Csilla ritkán látott férje

Friss fotón Tatár Csilla ritkán látott férje

A mű­sor­ve­zető évek óta bol­dog há­zas­ság­ban él ked­ve­sé­vel, Ba­láz­zsal.

A mű­sor­ve­zető évek óta bol­dog há­zas­ság­ban él ked­ve­sé­vel, Ba­láz­zsal, ám rit­kán mu­tatja meg őt, hi­szen a férfi civil.

Valóra vált álom: felejthetetlen ajándékot kapott Rubint Rékától Norbi

Valóra vált álom: felejthetetlen ajándékot kapott Rubint Rékától Norbi

A há­zas­pár Monte Car­lóba uta­zott Norbi 48. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból, ahol cso­dá­la­tos él­mé­nyek­kel gaz­da­god­tak.

Családi tragédiák miatt nem jött össze az esküvő Dobó Ágiéknál

Családi tragédiák miatt nem jött össze az esküvő Dobó Ágiéknál

Évek óta együtt van­nak ked­ve­sé­vel, két közös gyer­me­kük szü­le­tett.

Évek óta együtt van­nak ked­ve­sé­vel, két közös gyer­me­kük szü­le­tett.

Baba mellett is jól működik Kulcsár Edináék házasélete

Baba mellett is jól működik Kulcsár Edináék házasélete

Meg­ma­radt köz­tük az in­ti­mi­tás.

Mind­ket­ten fon­tos­nak tart­ják, hogy meg­ma­rad­jon kö­zöt­tük a tűz és az in­ti­mi­tás.

Intim hálószobatitok: kitálalt a magyar sztáranyuka

Intim hálószobatitok: kitálalt a magyar sztáranyuka

Le­hullt a lepel!

Dobó Ági el­árulta, mennyi időt tud­nak egy­másra szánni az ágy­ban a fér­jé­vel.

Bárdosi Sándor kitálalt: ezért nem ünnepelt idén a feleségével

Bárdosi Sándor kitálalt: ezért nem ünnepelt idén a feleségével

A há­zas­sági év­for­du­lója nem fon­tos szá­mára.

A Slá­ger Reg­gel mű­so­rá­ban val­lotta be, hogy a há­zas­sági év­for­du­lója miért nem fon­tos szá­mára.

Házassága nehéz időszakáról vallott Oláh Gergő, így döntöttek Nikivel

Házassága nehéz időszakáról vallott Oláh Gergő, így döntöttek Nikivel

Sokat kell dol­goz­niuk azért, hogy a kap­cso­la­tuk har­mo­ni­kus ma­rad­jon.

Sokat kell dol­goz­niuk azért, hogy a kap­cso­la­tuk har­mo­ni­kus ma­rad­jon.

Elszólta magát Dundika: ezt titkolják Majkával?

Elszólta magát Dundika: ezt titkolják Majkával?

Meg­lepő, mit írt le a blog­já­ban.

Meg­lepő, mit írt le leg­fris­sebb blog­be­jegy­zé­sé­ben a sztár­anyuka.

Elképesztő ez a személyiségteszt: mindent elárul szerelmi életedről

Elképesztő ez a személyiségteszt: mindent elárul szerelmi életedről

Ez a teszt igazi mély­sé­gekbe és tit­kokba ka­la­u­zol téged.

Ez a teszt igazi mély­sé­gekbe és tit­kokba ka­la­u­zol téged.

Besokkolt a nő, amikor sógora elővette és megmutatta legintimebb titkát...

Besokkolt a nő, amikor sógora elővette és megmutatta legintimebb titkát...

Egé­szen za­varba ejtő hely­zetbe ke­rült sze­ren­csét­len nő...

Egé­szen za­varba ejtő hely­zetbe ke­rült sze­ren­csét­len nő...

Vallott Palik László, így jöttek össze Marsi Anikóval

Vallott Palik László, így jöttek össze Marsi Anikóval

Anikó elő­ször el­sza­ladt előle...

Ki­de­rült, hogy egy meg­lepő pil­la­nat­ban Anikó el­sza­ladt előle, de a mű­sor­ve­zető azért nem adta fel!

Ebben a luxusszobában lazított férjével Weisz Fanni

Ebben a luxusszobában lazított férjével Weisz Fanni

Dol­gozni ment kül­földre.

Dol­gozni ment kül­földre, de a munka után lu­xus­kö­rül­mé­nyek kö­zött pi­hen­he­tett a pár.

Titokban megházasodott a szívtipró színész, 14 évvel fiatalabb nőt vett el

Titokban megházasodott a szívtipró színész, 14 évvel fiatalabb nőt vett el

Jude Law ismét meg­nő­sült.

Ben­ső­sé­ges szer­tar­tás ke­re­tei kö­zött fo­ga­dott örök hű­sé­ged sze­rel­mé­nek Jude Law.

Nagy, májusi, szerelmi horoszkóp - most kiderül, boldogság vár-e rád

Nagy, májusi, szerelmi horoszkóp - most kiderül, boldogság vár-e rád

Rád talál a sze­re­lem? Bol­dog le­szel a pá­rod­dal? Most fény derül rá.

Rád talál a sze­re­lem? Bol­dog le­szel a pá­rod­dal? Most fény derül rá.

Pécsi Ildikó vallomása: kiderült, mi tartja életben őt

Pécsi Ildikó vallomása: kiderült, mi tartja életben őt

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy per­cet sem tudna élni imá­dott férje nél­kül.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy per­cet sem tudna élni imá­dott férje nél­kül, aki­vel ja­nu­ár­ban ün­ne­pel­ték az arany­la­ko­dal­mu­kat.

Vallott Palik László: így vélekedik a házasságáról

Vallott Palik László: így vélekedik a házasságáról

15 éve áll­tak oltár elé.

A két mű­sor­ve­zető 15 éve állt oltár elé, ér­zé­seik pedig azóta sem vál­toz­tak.

Hűha, fiatal rúdtáncosnővel házasodna újra az 55 éves sztárapuka

Hűha, fiatal rúdtáncosnővel házasodna újra az 55 éves sztárapuka

Pedig nem­rég vált el előző fe­le­sé­gé­től. Úgy tűnik, Johnny Depp fejét tel­je­sen el­csa­varta a szexi tán­cos­lány.

Három éve házas, de nem él együtt férjével a magyar énekesnő

Három éve házas, de nem él együtt férjével a magyar énekesnő

Bea rá­jött a bol­dog kap­cso­lat tit­kára.

Bea és a férje rá­jöt­tek a hosszú és bol­dog kap­cso­lat igazi tit­kára. Nin­cse­nek össze­nőve...

4 napig tartott Nicolas Cage házassága: most mélyen a zsebébe kell nyúlnia a váláskor

4 napig tartott Nicolas Cage házassága: most mélyen a zsebébe kell nyúlnia a váláskor

Ré­sze­gen há­za­so­dott a szí­nész, most asszony­tar­tást kö­ve­tel a fe­le­sége.

Ré­sze­gen há­za­so­dott a szí­nész.

Óriási hírt jelentett be Oszter Alexandra és kedvese, ez vár rájuk

Óriási hírt jelentett be Oszter Alexandra és kedvese, ez vár rájuk

A szí­nésznő és párja nem­so­kára hi­va­ta­los módon is meg­pe­csé­te­lik a sze­rel­mü­ket, es­kü­vőre ké­szül­nek.

A szí­nésznő és párja nem­so­kára hi­va­ta­los módon is meg­pe­csé­te­lik a sze­rel­mü­ket, es­kü­vőre ké­szül­nek.

Szakértők szerint ez a biztos jele, hogy megcsal a párod

Szakértők szerint ez a biztos jele, hogy megcsal a párod

A gya­nak­vás sok­szor nem alap­ta­lan. De biz­to­san van rá okod? Van­nak jelek, me­lyekre nem árt fi­gyelni.

A gya­nak­vás sok­szor nem alap­ta­lan. De biz­to­san van rá okod? Van­nak jelek, me­lyekre nem árt fi­gyelni.

Sosem ment férjhez, mégis boldog: elárulta titkát a magyar sztáranyuka

Sosem ment férjhez, mégis boldog: elárulta titkát a magyar sztáranyuka

Az éne­kesnő és sze­relme sosem tet­ték hi­va­ta­lossá kap­cso­la­tu­kat, de már több mint 20 éve egy párt al­kot­nak.

Teljesen összeomlott a világbajnok legenda, a felesége is elhagyja

Teljesen összeomlott a világbajnok legenda, a felesége is elhagyja

Van Bar­ne­veld nincs jó passz­ban.

Ray­mond van Bar­ne­veld lel­ki­leg és fi­zi­ka­i­lag is meg­tört. A több­szö­rös vi­lág­baj­nok dart­sos há­zas­sága 24 év után ér véget.

Kővé dermedt a fiatal nő, amikor meghallotta, mit kell tennie az esküvőért

Kővé dermedt a fiatal nő, amikor meghallotta, mit kell tennie az esküvőért

Ennél dur­vább es­kü­vői tör­té­ne­tet nem­igen hal­lot­tunk.

Ennél dur­vább es­kü­vői tör­té­ne­tet nem­igen hal­lot­tunk még. Az ember el sem akarja hinni, hogy lé­te­zik ilyen fokú ön­ző­ség. Egy biz­tos, ami­lyen ijesz­tően indul, olyan nagy­szerű ta­nul­ság­gal szol­gál ez a nem min­den­napi eset.

Őszinte vallomás: így vélekedik a házasságairól a magyar színésznő

Őszinte vallomás: így vélekedik a házasságairól a magyar színésznő

Esz­ter­gá­lyos Ce­cí­lia hat­szor ment férj­hez.

Esz­ter­gá­lyos Ce­cí­lia hat­szor ment férj­hez.

Férjhez ment Klapka György legkisebb gyermeke!

Férjhez ment Klapka György legkisebb gyermeke!

Szűk kör­ben tar­tot­ták az es­kü­vőt.

Az Arany­em­ber leg­fi­a­ta­labb gyer­meke szűk kör­ben tar­totta az es­kü­vőt, ami­nek nem ke­re­kí­tet­tek nagy fe­ne­ket.

Hűha, negyedszer is megnősült az 55 éves színész

Hűha, negyedszer is megnősült az 55 éves színész

Kap­cso­la­tuk alig egy éve tart.

Új párja a har­ma­dik fe­le­sé­gé­hez ha­son­lóan ázsiai vo­ná­sok­kal ren­del­ke­zik. Kap­cso­la­tuk alig egy éve tart.

Részegen őrjöngött Nicolas Cage: Kényszerből házasodik?

Részegen őrjöngött Nicolas Cage: Kényszerből házasodik?

Az szí­nész erő­sen it­ta­san ment be meny­asszo­nyá­val a vá­ros­há­zára.

Az 55 éves szí­nész erő­sen it­ta­san ment be meny­asszo­nyá­val a vá­ros­há­zára, és óri­ási je­le­ne­tet ren­de­zett.