CÍMKE: 'házasság'

Kulcsár Edina retteg: Veszélyes ajándékot kapott a férje

Kulcsár Edina retteg: Veszélyes ajándékot kapott a férje

Kul­csár Edina nem örült, ami­kor férje meg­kapta a szü­le­tés­napi aján­dé­kát.

Kínos szitu: nem ismerte fel a vőlegény a saját szerelmét az esküvőn

Kínos: nem ismerte fel a vőlegény a saját szerelmét az esküvőn

Az oltár előtt egy vad­ide­gen­nek lát­szó nő je­lent meg a meny­asszony he­lyett...

Az oltár előtt egy vad­ide­gen­nek lát­szó nő je­lent meg a meny­asszony he­lyett...

Durva, mit mondott házasságáról a kisfiúknak Michael Jackson

Durva, mit mondott házasságáról a kisfiúknak Michael Jackson

A tíz éve el­hunyt sztár tit­kai las­san nyil­vá­nos­ságra ke­rül­nek.

A tíz éve el­hunyt sztár tit­kai las­san nyil­vá­nos­ságra ke­rül­nek.

Kiderült a titok: itt tartja az esküvőjét Rékasi Károly és Pikali Gerda

Kiderült a titok: itt tartja az esküvőjét Rékasi Károly és Pikali Gerda

Iga­zán spi­ri­tu­á­lis hely­színt vá­lasz­tot­tak, ahol örök hű­sé­get fo­gad­hat­nak egy­más­nak.

Férjes asszonyként először mutatta meg a melleit az énekesnő

Férjes asszonyként először mutatta meg a melleit az énekesnő

Miley Cyrus a há­zas­élet­ről re­gélt.

Miley Cyrus a há­zas­élet­ről re­gélt az egyik ame­ri­kai ma­ga­zin­nak, és köz­ben le is vet­kő­zött.

Kitálalt a Hevesi házaspár: őszintén beszéltek kapcsolatukról

Kitálalt a Hevesi házaspár: Kriszta és Tamás őszintén beszéltek a kapcsolatukról

Rit­kán lá­tott si­ker­tör­té­net He­vesi Kriszta és He­vesi Tamás há­zas­sága.

Rit­kán lá­tott si­ker­tör­té­net He­vesi Kriszta és He­vesi Tamás há­zas­sága. A sze­xu­ál­pszi­cho­ló­gus és a ze­nész most meg­osz­tot­ták azo­kat a tit­ko­kat, ame­lyek­től jól mű­kö­dik a kap­cso­la­tuk.

Nagyon durva, mit művelt feleségével a férfi: az internet kiakadt

Nagyon durva, mit művelt feleségével a férfi: az internet kiakadt

Olyas­mire kény­sze­rí­tett a férfi a pár­ját, ami csú­nya for­du­la­tot vett.

Olyas­mire kény­sze­rí­tett a férfi a pár­ját, ami csú­nya for­du­la­tot vett.

Világsztár viheti ágyba Rákóczi Feri feleségét

Világsztár viheti ágyba Rákóczi Feri feleségét

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Rá­kó­czi Feri a reg­geli rá­dió­mű­sor­ban.

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Rá­kó­czi Feri a reg­geli rá­dió­mű­sor­ban.

Döbbenetes vallomás: szabad szellemben él feleségével a magyar zenész

Döbbenetes vallomás: szabad szellemben él feleségével a magyar zenész

Laár And­rásék meg­ad­ták egy­más­nak a sza­bad­sá­got.

Laár And­rás úgy fo­gal­ma­zott, meg­ad­ták egy­más­nak a sza­bad­sá­got, ami­vel azt kez­de­nek, amit akar­nak.

Házassága mélypontjáról vallott Bódi Margó: Úgy éreztem, ez a sorsom

Házassága mélypontjáról vallott Bódi Margó: Úgy éreztem, ez a sorsom

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt a fér­jé­vel töl­tött el­múlt év­ti­ze­dek­ről.

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt a fér­jé­vel töl­tött el­múlt év­ti­ze­dek­ről és arról, hogy náluk is vol­tak nehéz idő­sza­kok.

Megdöbbentő, mit tett az esküvőn a menyasszony: erre senki nem számított

Megdöbbentő, mit tett az esküvőn a menyasszony: erre senki nem számított

Úgy mondta ki az igent, hogy el­akadt a ven­dé­gek szava.

Úgy mondta ki az igent, hogy el­akadt a ven­dé­gek szava.

Durva módon, élő adásban sértette meg Kiskerót Dancs Annamari

Durva módon, élő adásban sértette meg Kiskerót Dancs Annamari

A szí­nész­nőt más­fél évvel ez­előtt hagyta el a férje, né­hány hó­na­pos kisfi­á­val pedig tel­je­sen ma­gára ma­radt.

Több nővel is félrelépett, Oszter Sándor hűtlenségéről vallott a felesége

Több nővel is félrelépett, Oszter Sándor hűtlenségéről vallott a felesége

"Két sta­bil pont van a kap­cso­la­tunk­ban. Az egyik, hogy rend­kí­vül tü­rel­mes va­gyok vele."

Így gyilkolja le a nő önbecsülését egy pokoli rossz házasság

Így gyilkolja le a nő önbecsülését egy pokoli rossz házasság

Ezek az intő jelek!

Szé­pen las­san építi le a nőt, ha a há­zas­ság­ban el­rom­lik va­lami. Sok­szor nem csu­pán a férfiak, de maguk a fe­le­sé­gek se ve­szik észre, hogy va­lami nem stim­mel.

Kiderültek a részletek a magyar sztár esküvőjéről, itt házasodnának

Kiderültek a részletek a magyar sztár esküvőjéről, itt házasodnának

Ugyan még friss az el­jegy­zés, de a sze­rel­me­sek már azt is tud­ják, mi­lyen es­kü­vőt sze­ret­né­nek és mikor.

Válassz egy lapot, és megtudod, mit ígér neked a szerelem!

Válassz egy lapot, és megtudod, mit ígér neked a szerelem!

Az ősi kár­tyák el­árul­ják, mi vár rád, és mit kell ten­ned cé­lo­dért.

Az ősi kár­tyák el­árul­ják, mi vár rád, és mit kell ten­ned cé­lo­dért.

Nagyon durva, mit művelt az anyós a fiatal párral: a menye teljesen kiakadt

Nagyon durva, mit művelt az anyós a fiatal párral: a menye teljesen kiakadt

A fe­le­ség osz­totta meg a sú­lyos szto­rit a neten egy fó­ru­mon.

A fe­le­ség osz­totta meg a sú­lyos szto­rit a neten egy fó­ru­mon. És meg­döb­bentő.

Intim részleteket osztott meg a magánéletéről Szinetár Dóra

Intim részleteket osztott meg a magánéletéről Szinetár Dóra

Rit­kán be­szél a há­zas­sá­gá­ról, de most meg­ható val­lo­mást kül­dött a fér­jé­nek.

Rit­kán be­szél a há­zas­sá­gá­ról, de most meg­ható val­lo­mást kül­dött a fér­jé­nek.

Menekülj, ha ezt tapasztalod a párkapcsolatodban!

Menekülj, ha ezt tapasztalod a párkapcsolatodban!

Cik­künk se­gít­sé­gé­vel ki­de­rít­he­ted, káros, mér­gező kap­cso­lat­ban élsz-e.

Gyereket szülne fiatal szerelmének Polyák Lilla

Gyereket szülne fiatal szerelmének Polyák Lilla

Már három éve tart a bol­dog­sá­guk!

Ele­inte senki sem hitt a kap­cso­la­tuk­ban, de ala­po­san vissza­vág­tak a két­ke­dők­nek. Már három éve tart a bol­dog­sá­guk!

Teljesen kiakadt a feleség attól, ami nászúton kiderült párja férfiasságáról

Teljesen kiakadt a feleség attól, ami nászúton kiderült párja férfiasságáról

A férfi nem hiába akart várni az első együtt­lét­tel.

A férfi nem hiába akart várni az első együtt­lét­tel. A nő most ször­nyen dühös, és be­csapva érzi magát.

Tápai Szabina elárulta, mitől működik a házassága

Tápai Szabina elárulta, mitől működik a házassága

Tápai Sza­bina két gye­rek mel­lett is oda­fi­gyel arra, hogy fe­le­ség­ként is helyt­áll­jon.

Tápai Sza­bina két gye­rek mel­lett is oda­fi­gyel arra, hogy fe­le­ség­ként is helyt­áll­jon.

Döbbenet, 3 percig tartott a házassága ennek a párnak

Döbbenet, 3 percig tartott a házassága ennek a párnak

Egy ku­va­iti pár­ral tör­tént meg az eset. Ilyen rövid há­zas­ság még nem volt sehol, mint az övék.

Egy ku­va­iti pár­ral tör­tént meg az eset. Ilyen rövid há­zas­ság még nem volt sehol, mint az övék. A pár esete hamar körbe ment a helyi kö­zös­ségi mé­di­á­ban, a leg­töb­ben kom­men­telő a nőnek adott iga­zat és sze­ren­csés­nek tart­ják, hogy még az ele­jén ki­de­rült, mi­lyen a férfi.

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Csalódások sora, kiábrándult a focistákból a szépségkirálynő

Csalódások sora, kiábrándult a focistákból a szépségkirálynő

Spa­nyol­or­szág egy­kori szépe bőven tudna me­sélni a fut­bal­lis­ták­ról.

Spa­nyol­or­szág egy­kori szépe bőven tudna me­sélni a fut­bal­lis­ták­ról.

5 nappal az esküvő előtt ezért dobta ki menyasszonyát a bunkó férfi

5 nappal az esküvő előtt ezért dobta ki menyasszonyát a bunkó férfi

Naná, hogy az ér­zé­ket­len fickó nem sze­mé­lye­sen, hanem SMS-ben kö­zölte pár­já­val a le­sújtó hírt.

Kitálalt a családtag Zámbó Jimmy botrányos házasságáról!

Kitálalt a családtag Zámbó Jimmy botrányos házasságáról!

Bár so­káig őriz­ték a bol­dog­ság lát­sza­tát, Zámbó Árpy sze­rint Jimmy ha­lála előtt két évvel már tönk­re­ment a há­zas­sága.

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Gya­nak­szol, de nem vagy benne biz­tos, hogy jo­go­san-e? Se­gí­tünk el­dön­teni.

Nem hiszed el, kihez ment feleségül ez a nő - hajmeresztő sztori

Nem hiszed el, kihez ment feleségül ez a nő - hajmeresztő sztori

Olyan es­kü­vőt és fo­ga­dal­mat tett ez a nő, ami szinte fel­fog­ha­tat­lan.

Olyan es­kü­vőt és fo­ga­dal­mat tett ez a nő, ami szinte fel­fog­ha­tat­lan.

Igazi bombázót, dögös újságírónőt szeret a sztárfocista

Igazi bombázót, dögös újságírónőt szeret a sztárfocista

Marc Bartra büszke lehet a fe­le­sé­gére.

Marc Bartra neje nem csak a kül­se­jé­vel hódít. A spa­nyol lab­da­rúgó párja nem az át­la­gos fo­cis­ta­fe­le­ség.

Balázs Klári megéli az anyaságot Korda György mellett

Balázs Klári megéli az anyaságot Korda György mellett

Ba­lázs Klári anyu­ká­nak érzi magát.

Ba­lázs Klá­ri­nak nem szü­le­tett saját gyer­meke, de néha így is anyu­ká­nak érzi magát.

Most érkezett: Titokban férjhez ment a magyar énekesnő

Most érkezett: Titokban férjhez ment a magyar énekesnő

Az éne­kesnő he­tek­kel ez­előtt uta­zott Auszt­rá­li­ába, hogy ott élő sze­rel­mé­vel tölt­hesse ide­jét.

Az éne­kesnő he­tek­kel ez­előtt uta­zott Auszt­rá­li­ába, hogy ott élő sze­rel­mé­vel tölt­hesse ide­jét.

Különleges produkcióval készül A Dal 2019-re Antal Timi

Különleges produkcióval készül A Dal 2019-re Antal Timi

Az éne­kesnő fér­jé­vel együtt indul a Duna Te­le­ví­zió mű­so­rá­ban, a pro­duk­ci­ó­juk pedig szá­mos meg­le­pe­tést ígér.

Az éne­kesnő fér­jé­vel együtt indul a Duna Te­le­ví­zió mű­so­rá­ban, a pro­duk­ci­ó­juk meg­le­pe­tést ígér.

Gundel Takács Gábor: Most kezdődhet az élet

Gundel Takács Gábor: Most kezdődhet az élet

For­du­ló­pon­tok...

A mű­sor­ve­zető élete több for­du­ló­pont­hoz is ér­ke­zett a az utóbbi idő­szak­ban. Igazi kvíz­mes­ter lett, köz­ben pedig új idő­szá­mí­tás kez­dő­dött a csa­lád­já­ban.

Nagy bejelentést tett Meghan testvére! De mit szól ehhez a hercegné?

Nagy bejelentést tett Meghan testvére! De mit szól ehhez a hercegné?

Az egy­kori szí­nésznő most le­he­tő­sé­get kap a bé­kü­lésre.

Köz­tu­dott, hogy az egy­kori szí­nésznő nem ápol jó kap­cso­la­tot csa­lád­já­val, most azon­ban le­he­tő­sé­get kap a bé­kü­lésre.

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnéről, ezért nem kedvelte a királynő

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnéről, ezért nem kedvelte a királynő

II. Er­zsé­bet ki­rálynő el­le­nezte Vil­mos és Ka­ta­lin há­zas­sá­gát.

II. Er­zsé­bet ki­rálynő el­le­nezte Vil­mos és Ka­ta­lin há­zas­sá­gát.

Megtörte a csendet Gundel Takács: magánéleti titkairól vallott

Megtörte a csendet Gundel Takács: magánéleti titkairól vallott

Rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről Gun­del Ta­kács Gábor, de most meg­törte a csen­det!

Pécsi Ildikó: A szeretetem gyógyította meg a férjemet

Pécsi Ildikó: A szeretetem gyógyította meg a férjemet

Olim­piai baj­nok lab­da­rúgó férje da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küz­dött.

Em­bert pró­báló idő­sza­kon van túl Pécsi Il­dikó. A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő ko­ráb­ban sen­ki­nek nem be­szélt a csa­lád­ju­kat sújtó tra­gé­di­á­ról: férje, Szűcs Lajos olim­piai baj­nok lab­da­rúgó da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küz­dött.

Őszinte vallomás, ezt üzente a férje Weisz Fanninak!

Őszinte vallomás, ezt üzente a férje Weisz Fanninak!

A csi­nos mo­dell és Péter idén nyá­ron há­za­sod­tak össze, és bol­do­gab­bak, mint va­laha.

A csi­nos mo­dell és Péter idén nyá­ron há­za­sod­tak össze, és bol­do­gab­bak, mint va­laha. Kap­cso­la­tu­kat pedig csak meg­erő­sí­tette A leg­bát­rabb páros című műsor.

Hűha, titokzatos nővel ment bizalmas találkára a házas sztárapuka

Hűha, titokzatos nővel ment bizalmas találkára a házas sztárapuka

Ked­vese ter­mé­sze­te­sen nem hagyta annyi­ban a dol­got...

Ked­vese ter­mé­sze­te­sen nem hagyta annyi­ban a dol­got, főleg, hogy egy szu­per­mo­dell ke­rült a képbe...

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

Férje már el is köl­tö­zött.

A mű­sor­ve­zető 16 álom­sze­rű­nek tűnő év után dön­tött úgy, hogy be­adja a vá­lási pa­pí­ro­kat és új éle­tet kezd.

Lebukott a sztárpár: itt állnak oltár elé

Lebukott a sztárpár: itt állnak oltár elé

Katie Hol­mes és Jamie Foxx nem akar to­vább várni.

Egy ro­man­ti­kus, tit­kos szer­tar­tás ke­re­tei kö­zött Pá­rizs­ban es­kü­dik örök hű­sé­get egy­más­nak a sztár­pár.

Most derült ki a sztár leszbikus lányáról: 12 évvel idősebb nővel házasodott

Most derült ki a sztár leszbikus lányáról: 12 évvel idősebb nővel házasodott

A 19 éves Etta Ng kap­cso­lata sosem volt túl kö­zeli az édes­ap­já­val, így a tit­kos es­kü­vőre sem hívta el.

Vérlázító diktátum: pontokba szedte a feleség, mit szabad a férjnek

Vérlázító diktátum: pontokba szedte a feleség, mit szabad a férjnek

Hi­he­tet­len szi­gorú a lista, szinte le­he­tet­len be­tar­tani...

Hi­he­tet­len szi­gorú a lista, szinte le­he­tet­len be­tar­tani. Nem csu­pán a férfiak, a nők is ki­akad­tak...

Váratlan bejelentést tett magánéletéről az Oscar-díjas rendező

Váratlan bejelentést tett magánéletéről az Oscar-díjas rendező, Quentin Tarantino

Szerda este lesz az es­kü­vője!

A kul­ti­kus ren­dező szerda este kel egybe 35 éves iz­ra­eli meny­asszo­nyá­val, Da­ni­ella Pick­kel Los An­ge­les­ben!

Elképesztően romantikus fotót osztott meg Rubint Réka!

Elképesztően romantikus fotót osztott meg Rubint Réka!

A fit­nesz­edző és Scho­bert Norbi úgy dön­töt­tek, újra ran­de­vúzni kez­de­nek egy­más­sal, az es­té­i­ket közös prog­ra­mok­kal szí­ne­sí­tik.

Bejelentette a sztárpár: titokban szakítottak, de nem ez a legmeglepőbb

Bejelentette a sztárpár: titokban szakítottak, de nem ez a legmeglepőbb

Min­dent a le­ges­leg­ele­jé­ről újra kel­lett épí­te­niük.

A kap­cso­la­tuk­ban volt egy kor­szak, ami­kor min­dent a le­ges­leg­ele­jé­ről újra kel­lett épí­te­niük.

Döbbenetes kívánság: Ikerkorporsóban akar nyugodni a magyar sztárpár

Döbbenetes kívánság: Ikerkorporsóban akar nyugodni a magyar sztárpár

Ez a sze­re­lem a csil­la­gok közt köt­te­tett 43 évvel ez­előtt.

Ez a sze­re­lem a csil­la­gok közt köt­te­tett 43 évvel ez­előtt.

Nem a megcsalás a válások leggyakoribb oka

Nem a megcsalás a válások leggyakoribb oka

A hűt­len­ség mel­lett van egy sok­kal meg­ha­tá­ro­zóbb és egyre gya­ko­ribb vá­lóok is. Mu­tat­juk, mi az!

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

A nép­szerű hír­adós ok­tó­ber kö­ze­pén vette el Ma­gyar­or­szá­gon a ked­ve­sét.

Bevallotta a 38 éves sztármami: bedrogozva forgatta a szexvideóját

Bevallotta a 38 éves sztármami: bedrogozva forgatta a szexvideóját

A há­rom­gyer­me­kes Kim Kar­das­hi­an­nak a múlt­ban volt pár bot­lása.

A há­rom­gyer­me­kes Kim Kar­das­hi­an­nak a múlt­ban volt pár bot­lása, eze­ket pedig a ká­bí­tó­szer-hasz­ná­lat szám­lá­jára írja.

Őszinte vallomás, nehezen dolgozza fel válását a magyar színésznő

Őszinte vallomás, nehezen dolgozza fel válását a magyar színésznő

Pat­rí­cia ön­ma­gát hi­báz­tatja a zá­tonyra fu­tott há­zas­sága miatt.

Pat­rí­cia ön­ma­gát hi­báz­tatja a zá­tonyra fu­tott há­zas­sága miatt.

Kitálalt Szikora Róbert, elmondta, mi tartja össze a házasságát

Kitálalt Szikora Róbert, elmondta, mi tartja össze a házasságát

A csik­i­dám ki­rá­lya több mint négy év­ti­zede él bol­dog­ság­ban a fe­le­sé­gé­vel. Most ki­de­rült, mi a titka a hosszú há­zas­ság­nak.

Ez a szex megy nálunk: házaspárok vallottak szexuális életükről

Ez a szex megy nálunk: házaspárok vallottak szexuális életükről

Döb­be­ne­tes mon­da­tok.

A kö­vet­kező 15 pár val­lo­má­sán meg fogsz döb­benni! Ők is így gon­dol­ják? Akkor talán nem olyan nagy gáz....

Őrjítő szexben lesz részed, ha ezt mondod a feleségednek

Őrjítő szexben lesz részed, ha ezt mondod a feleségednek

Ha bejön, akkor olyan szex­­ben lesz ré­­sze­­tek, ami­­ről még a kez­­de­tek kez­de­tén is csak ál­mod­ta­tok!

Ne komp­li­káld túl, nincs ezzel baj. Mind­ket­tő­tök nagy örö­mére szol­gál majd ez a kis já­té­kos ha­zug­ság. Ha bejön, akkor olyan szex­­ben lesz ré­­sze­­tek, ami­­ről még a kez­­de­tek kez­de­tén is csak ál­mod­ta­tok!

Elszólta magát Fésűs Nelly férje, ez történt a nászéjszakájukon

Elszólta magát Fésűs Nelly férje, ez történt a nászéjszakájukon

Iz­gal­mas dol­gokra de­rült fény, Vajtó Lajos le­buk­tatta magát és a szí­nész­nőt is.

Iz­gal­mas dol­gokra de­rült fény, Vajtó Lajos le­buk­tatta magát és a szí­nész­nőt is. Vajon mitt tett Lajos, ami vall­juk be eléggé szo­kat­lan egy új­don­sült pár ese­té­ben?

Újabb fordulat: Pintér Tibor úgy érzi, kedvese nem alkalmas a házasságra

Újabb fordulat: Pintér Tibor úgy érzi, kedvese nem alkalmas a házasságra

A szí­nész nem akarja újra az el­vált férfiak tá­bo­rát erő­sí­teni.

A szí­nész nem akarja újra az el­vált férfiak tá­bo­rát erő­sí­teni.

Hajmeresztő, kihez ment feleségül ez a fiatal nő - sokkot kapott a net

Hajmeresztő, kihez ment feleségül ez a fiatal nő - sokkot kapott a net

Ér­tet­le­nül áll­nak az em­be­rek a hely­zet előtt, és tény­leg nem könnyű meg­emész­teni.

Lebukott a színésznő: házas férfival szűrte össze a levet

Lebukott a színésznő: házas férfival szűrte össze a levet

Jen­ni­fer Gar­ner­nek új sze­relme van.

Jen­ni­fer Gar­ner új sze­relme még bi­zony házas.

Ismét együtt Kerényi Miklós Máté és Dancs Annamari!

Ismét együtt Kerényi Miklós Máté és Dancs Annamari!

Az egy­kori álom­pár­ról a sza­kí­tá­suk óta nem ké­szült közös fény­kép, ám most egy kül­földi munka miatt ismét együtt áll­tak szín­padra.

Az egy­kori álom­pár­ról a sza­kí­tá­suk óta nem ké­szült közös fény­kép, ám most egy kül­földi munka miatt ismét együtt áll­tak szín­padra.

Sokkoló bejelentést tett Károly herceg, ezt mondta Dianáról

Sokkoló bejelentést tett Károly herceg, ezt mondta Dianáról

A há­zas­ság ku­darcra volt ítélve.

Harry és Vil­mos her­ceg szü­le­i­nek há­zas­sága a kez­de­tek­től ku­darcra volt ítélve és ezt Ká­roly is na­gyon jól tudta.

Egyre többen mondják ki a boldogító igent Magyarországon

Egyre többen mondják ki a boldogító igent Magyarországon

Közel más­fél szá­za­lék­kal töb­ben.

Közel más­fél szá­za­lék­kal töb­ben kö­töt­tek há­zas­sá­got az idei év első nyolc hó­nap­já­ban, mint az előző év azo­nos idő­sza­ká­ban.

Döbbenetes titok derült ki Oszter Sándor múltjából

Döbbenetes titok derült ki Oszter Sándor múltjából

Nem Do­na­tella az első fe­le­sége, ám éle­té­nek erre az idő­sza­kára nem szí­ve­sen em­lék­szik vissza...

Osz­ter Sán­dor­nak nem Do­na­tella az első fe­le­sége, ám éle­té­nek erre az idő­sza­kára nem szí­ve­sen em­lék­szik vissza...

Oszter Sándort hét szeretője elől nyúlta le felesége

Oszter Sándort hét szeretője elől nyúlta le felesége

Do­na­tella csak hosszas ud­var­lás után mon­dott igent a szí­nész­nek, de ekkor meg­je­len­tek a...

Do­na­tella csak hosszas ud­var­lás után mon­dott igent a szí­nész­nek, de ekkor meg­je­len­tek a rossz­in­du­latú ás­ká­ló­dók, akik sug­do­lózni kezd­tek.

Kamerák előtt nyílt meg David Beckham: őszintén vallott házasságáról

Kamerák előtt nyílt meg David Beckham: őszintén vallott házasságáról

A sztár­pár le­het­sé­ges vá­lá­sá­ról az utóbbi idő­ben ren­ge­teg pletyka lá­tott nap­vi­lá­got.

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

Ki­egyen­sú­lyo­zott a kap­cso­la­tuk.

A szí­nész és a mű­sor­ve­zető nyolc évvel ez­előtt vált el egy­más­tól, ennek el­le­nére a kap­cso­la­tuk rend­kí­vül ki­egyen­sú­lyo­zott és ba­ráti.

Sejtelmes nyilatkozat: Berki Krisztián reagált a pletykákra

Sejtelmes nyilatkozat: Berki Krisztián reagált a pletykákra

A mű­sor­ve­zető már majd­nem egy éve együtt van új ked­ve­sé­vel, Ka­tona Re­ná­tá­val, aki­vel egy ideje gya­nús módon ka­ri­ka­gyű­rűt hor­da­nak.

A mű­sor­ve­zető már majd­nem egy éve együtt van új ked­ve­sé­vel, Ka­tona Re­ná­tá­val, aki­vel egy ideje gya­nús módon ka­ri­ka­gyű­rűt hor­da­nak.

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata irigy­lésre mél­tóan ala­kult a 2010-es vá­lá­suk óta, Cla­u­dia a mai napig jóban van lánya édes­ap­já­val.

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata irigy­lésre mél­tóan ala­kult a 2010-es vá­lá­suk óta, Cla­u­dia a mai napig jóban van lánya édes­ap­já­val.

Megmutatta, mit tud: Így kényezteti a férjét Weisz Fanni

Megmutatta, mit tud: Így kényezteti a férjét Weisz Fanni

Weisz Fanni igyek­szik jó fe­le­ség lenni.

Weisz Fanni igyek­szik jó fe­le­ség lenni, így min­dent meg­tesz, hogy el­ké­nyez­tesse a fér­jét.

Totális szexmentes zóna: Így tűnik el az orgazmus a hálószobából

Totális szexmentes zóna: Így tűnik el az orgazmus a hálószobából

Alat­to­mos jelek fi­gyel­mez­tet­nek min­den párt, ami­kor kezd ki­hűlni az ágy, de sok­szor hiába: a meg­szo­kás na­gyobb úr.

Elárulta Gregor Bernadett, mi zavarta őt a házasságában

Elárulta Gregor Bernadett, mi zavarta őt a házasságában

A szí­nésznő arról me­sélt, mi za­varta annyira a há­zas­sá­guk­ban, egé­szen meg­lepő dol­got mond...

A szí­nésznő arról me­sélt, mi za­varta annyira a há­zas­sá­guk­ban, egé­szen meg­lepő dol­got mond...