CÍMKE: 'házaspár'
FRISS HÍREK

Ők sem hitték, ezt fedezte fel a házaspár a 11 évvel ezelőtti fotókon

Ők sem hitték, ezt fedezte fel a házaspár a 11 évvel ezelőtti fotókon

A pár már több mint egy év­ti­zede együtt van.

A pár már több mint egy év­ti­zede együtt van, de még csak most vet­ték észre a fur­csa­sá­got.

Elképesztő hova utazik folyton ez a magyar házaspár

Elképesztő hova utazik folyton ez a magyar házaspár

A Ri­post­nak el­me­sél­ték éle­tük leg­na­gyobb ka­land­ját, ami­ben nem sok em­ber­nek le­he­tett eddig része.

Niki és ked­vese, Gábor a Ri­post­nak el­me­sél­ték éle­tük leg­na­gyobb ka­land­ját, ami­ben nem sok em­ber­nek le­he­tett eddig része.

Szörnyű tragédia érte a magyar házaspárt, ez menthette volna meg az életüket

Szörnyű tragédia érte a magyar házaspárt, ez menthette volna meg az életüket

Szinte az egész ház porig égett Pi­lisszent­lász­lón va­sár­nap este.

Szinte az egész ház porig égett Pi­lisszent­lász­lón va­sár­nap este.

Láncra verte és az ágyhoz bilincselte 13 gyermekét egy kegyetlen házaspár

Láncra verte és az ágyhoz bilincselte 13 gyermekét egy kegyetlen házaspár

Ért­he­tet­len, hogy te­het­tek ilyet a a kö­nyör­te­len szü­lők. A ha­tó­sá­go­kat egy meg­szö­kött fo­goly ér­te­sí­tette.

Családi tragédia: holtan találták a jászvásári párt karácsony napján

Családi tragédia: holtan találták a jászvásári párt karácsony napján

A könyv­tá­ros és fe­le­sége el­ma­rad­tak a ka­rá­cso­nyi ebéd­ről.

A ro­má­niai Jász­vá­sár egye­te­mé­nek könyv­tá­rosa és fe­le­sége el­ma­rad­tak a ka­rá­cso­nyi ebéd­ről.

Bécsi házaspár akart felrobbantani egy bevásárlóközpontot

Bécsi házaspár akart felrobbantani egy bevásárlóközpontot

Az utolsó perc­ben kap­ták el őket.

Egy össze­han­golt tö­rök­or­szági raz­zia során a ha­tó­sá­gok 143 em­bert vet­tek őri­zetbe.

Borzalmas családi tragédia: holtan találták a Nógrádban eltűnt párt

Borzalmas családi tragédia: holtan találták a Nógrádban eltűnt párt

Meg­ta­lál­ták a 72 éves dok­tornő holt­tes­tét is, nem messze onnan, ahol férje is volt.

Tragédia történt a magyar családban, borzalommá vált az ünnep

Tragédia történt a magyar családban, borzalommá vált az ünnep

Egy bi­har­ke­resz­tesi csa­lád­ban tor­kollt tra­gé­di­ába az ünnep.

Egy bi­har­ke­resz­tesi csa­lád­ban tor­kollt tra­gé­di­ába az ünnep, ami­kor egy há­zas­pár össze­ve­szett.

Több mint tíz év után sem unják egymást Sebestyén Balázsék: mi a titok?

Több mint tíz év után sem unják egymást Sebestyén Balázsék: mi a titok?

Éjjel-nap­pal együtt van­nak, mégis mi újat tud­nak mu­tatni egy­más­nak?

Éjjel-nap­pal együtt van­nak, egy he­lyen is dol­goz­nak, mégis mi újat tud­nak mu­tatni egy­más­nak?

Ennyibe került Európa körberepülése a magyar házaspárnak

Ennyibe került Európa körberepülése a magyar házaspárnak

Már a kö­vet­kező ka­lan­dot ter­ve­zik.

Si­ke­re­sen ha­za­ért, de már a kö­vet­kező ka­lan­dot ter­ve­zik. Nyolc­van nap alatt több mint tíz­ezer ki­lo­mé­tert tet­tek meg, száz órát re­pül­tek kis­gé­pük­kel.

Öngyilkosságra készül egy házaspár Nagyatádon

Feladják a harcot? Öngyilkosságra készül egy házaspár Nagyatádon

Zsófia hét éve sú­lyos be­te­gen él. Fér­jé­vel egy­szer már meg­kí­sé­rel­ték az ön­gyil­kos­sá­got, most újra meg­ten­nék.

Zsófia hét éve sú­lyos be­te­gen él. Fér­jé­vel egy­szer már meg­kí­sé­rel­ték az ön­gyil­kos­sá­got, most újra meg­ten­nék.

Elborzadtak a sípályán: egy házaspár holtteste bukkant elő a jég alól

Elborzadtak a sípályán: egy házaspár holtteste bukkant elő a jég alól

A párt rég­óta ke­res­ték. Gye­re­keik nem hit­ték, hogy el­te­met­he­tik őket.

A párt gye­re­keik hosszú ideje hiába ke­res­ték. Már nem hit­ték, hogy va­laha el­te­met­he­tik szü­le­i­ket.

Gyilkosságról suttognak: halott feleségével élt Imre, ő is meghalt

Gyilkosságról suttognak: halott feleségével élt Imre, ő is meghalt

A há­zas­pár­nak, Im­ré­nek és Er­zsé­bet­nek ételre is alig volt pénze.

A há­zas­pár­nak, Im­ré­nek és Er­zsé­bet­nek ételre is alig volt pénze, és csak egy barát lá­to­gatta őket.

Nem hiszed el, itt az Air Camino!

Nem hiszed el, itt az Air Camino!

Be­re­pül­ték az El Ca­mi­nót a Föld­ke­rü­lők.

Be­re­pül­ték az El Ca­mi­nót a Föld­ke­rü­lők. Két nap alatt meg­tet­ték a leg­hí­re­sebb za­rán­dok­utat.

Vége, ezért nem szervez több szépségversenyt Vajna Tímea!

Vége, ezért nem szervez több szépségversenyt Vajna Tímea!

Andy Vajna csi­nos fe­le­sége je­len­leg kül­föl­dön él, de el­árulta, mivel fog­lal­kozna szí­ve­sen a jö­vő­ben.

Így módosítja a magyar házaspár földkerülő útját

Így módosítja a magyar házaspár földkerülő útját

Tel­je­sen újra kell ter­vez­niük az utat.

Tel­je­sen újra kell ter­vez­nie föld­ke­rülő útját annak a há­zas­pár­nak, akik arra vál­lal­koz­tak, hogy kör­be­ke­rü­lik a Föl­det egy Apollo Fox tí­pusú kis­re­pü­lő­vel.

Többgyerekes apa az elvetemült nyíregyházi gyilkos

Többgyerekes apa az elvetemült nyíregyházi gyilkos

Az orvos agya el­bo­rult...

Fel­fog­ha­tat­lan! Csa­lá­dos ember az a férfi, aki vér­für­dőt ren­de­zett Nyír­egy­há­zán.... Ért­he­tet­len, hogy tehet ilyet egy fe­le­lős­ség­tel­jes ember?!

Rendőrházaspár mentett ki két nőt az égő házból

Rendőrházaspár mentett ki két nőt az égő házból

Idő­ben ész­re­vet­ték a bajt.

A sza­bad­na­pos há­zas­pár épp úton volt, ami­kor ész­re­vet­ték a bajt.

Elképesztő fogyás: csak úgy robbantak lefelé a kilók a túlsúlyos házaspárról

Elképesztő fogyás: csak úgy robbantak lefelé a kilók a túlsúlyos házaspárról

130 kiló mí­nusz ket­ten: itt a bi­zo­nyí­ték, hogy mi­lyen ha­té­kony a páros fo­gyó­kúra! Férj és fe­le­ség az el­hí­zás ellen...

Rejtélyes haláleset a lakótelepen: egy nő és egy férfi az áldozat!

Rejtélyes haláleset a lakótelepen: egy nő és egy férfi az áldozat!

Két holt­tes­tet ta­lál­tak szer­dán egy la­kó­te­lepi la­kás­ban Ka­pos­vá­ron.

Két holt­tes­tet ta­lál­tak szer­dán egy la­kó­te­lepi la­kás­ban Ka­pos­vá­ron. A rend­őr­ség tá­jé­koz­ta­tása sze­rint egyi­kü­ket meg­öl­ték, míg a másik ál­do­zat vél­he­tően ön­gyil­kos lett.

Álmuk erőt adott! A fiatal pár együtt 100 kilót fogyott, hogy gyermekük lehessen!

Álmuk erőt adott! A fiatal pár együtt 100 kilót fogyott, hogy gyermekük lehessen!

A há­zas­pár egy má­zsá­tól sza­ba­dult meg, hogy éle­tet ad­has­sa­nak gyer­me­kük­nek. Meg­ható tör­té­net, óri­ási aka­rat­erő!

Így szállt szembe támadójával a fűzfői hős házaspár!

Így szállt szembe támadójával a fűzfői hős házaspár!

Vár­pa­lo­tai nő ra­bolt ki egy idős há­zas­párt Ba­la­ton­fűz­főn, a tá­madó a buszra is fel­szállt utá­nuk.

Vár­pa­lo­tai nő ra­bolt ki egy idős há­zas­párt Ba­la­ton­fűz­főn, a tá­madó a buszra is fel­szállt utá­nuk, majd egy el­du­gott ut­cá­ban ra­bolta ki őket. Az idős pár ke­mé­nyen küz­dött a nővel.

Mentsetek meg, a férjem az edzőm!

Mentsetek meg, a férjem az edzőm!

Hosszú Ka­tinka pél­dája iga­zolja, hogy si­ke­res lehet a férj-edző mo­dell.

Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup pél­dája iga­zolja, hogy si­ke­res lehet a férj-edző mo­dell. Nem ők az első há­zas­pár ide­haza, akik kö­zö­sen értek el di­a­da­lo­kat.

Négy férfi kínzott meg brutálisan egy házaspárt, elkapták őket

Négy férfi kínzott meg brutálisan egy házaspárt

Az idős bácsi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni a kór­ház­ban.

Az idős bácsi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni a kór­ház­ban. Ék­sze­re­ikre utaz­tak a bű­nö­zők.

Megvan az ötmilliárd nyertese!

Megvan az ötmilliárd nyertese!

Meg­várta, amíg újra nyer va­laki egy na­gyobb össze­get, akkor je­lent­ke­zett.

Meg­várta, amíg újra nyer va­laki egy na­gyobb össze­get és csak az­után je­lent­ke­zett a Sze­ren­cse­já­ték Zrt.-nél a mil­li­ár­dos. Át­uta­lás­sal kapja meg pén­zét.