CÍMKE: 'házaspár'

Irigylésre méltó pár: romantikus fotón Szinetár Dóra és férje

Irigylésre méltó pár: romantikus fotón Szinetár Dóra és férje

A szí­nész­há­zas­pár né­hány órát töl­tött el ket­tes­ben a vá­ros­ban, mi­köz­ben Dóra nagyfia vi­gyá­zott a kis Ben­já­minra.

A szí­nész­há­zas­pár né­hány órát töl­tött el ket­tes­ben a vá­ros­ban, mi­köz­ben Dóra nagyfia vi­gyá­zott a kis Ben­já­minra.

Édes a bosszú, hihetetlen, mit tett férjével az őrjöngő anyuka

Édes a bosszú, hihetetlen, mit tett férjével az őrjöngő anyuka

A nőnek na­gyon elege lett lusta fér­jé­ből, ezért meg­lec­kéz­tette.

A nőnek na­gyon elege lett lusta fér­jé­ből, ezért úgy dön­tött, egy életre meg­lec­kéz­teti pár­ját.

Nem fogta vissza magát, ezt mondta Meghan hercegné testéről Harry

Nem fogta vissza magát, ezt mondta Meghan hercegné testéről Harry

Fülig sze­rel­mes fe­le­sé­gébe, és most ki­de­rült, mi fogta meg benne iga­zán.

A her­ceg fülig sze­rel­mes fe­le­sé­gébe, és most ki­de­rült, mi fogta meg benne iga­zán.

Szerelmes fotó, így romantikázott a magyar sztárpár

Szerelmes fotó, így romantikázott a magyar sztárpár

Egy bu­da­pesti ét­te­rem­ben va­cso­rá­zott csi­nos fe­le­sé­gé­vel, Gye­ne­sei Le­i­lá­val Feke Pál.

Egy bu­da­pesti ét­te­rem­ben va­cso­rá­zott csi­nos fe­le­sé­gé­vel, Le­i­lá­val Feke Pál.

Balhé az Élysée-palotában: a falat is verte az elnök felesége

Balhé az Élysée-palotában: a falat is verte az elnök felesége

A fo­lya­ma­tos bot­rá­nyok soha nem lá­tott nép­sze­rűt­len­sé­get hoz­tak a fran­cia elnök szá­mára.

Gyilkossággal fenyegetőzött egy magyar pár

Elképesztő zsarolási kísérlet, gyilkossággal fenyegetőzött egy magyar pár

Be­dur­vult a köny­velő...

Ha­lá­lo­san meg­fe­nye­gette ügy­fe­lét egy köny­velő és annak férje. To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

Véres családi dráma Nógrád megyében: szíven szúrta férjét egy asszony

Véres családi dráma Nógrád megyében: szíven szúrta férjét egy asszony

A há­zas­pár még a nyá­ron ve­szett össze.

A há­zas­pár még a nyá­ron ve­szett össze annyira, hogy a férj majd­nem be­le­halt a fel­dúlt nő tá­ma­dá­sába.

Lesifotó: világsztárokat kapott le Zimány Linda

Lesifotó: világsztárokat kapott le Zimány Linda

Ame­ri­ká­ban kapta len­cse­végre Mila Ku­nist és Ash­ton Kut­chert. Éppen egy ét­te­rem­ben va­cso­ráz­tak.

Ame­ri­ká­ban kapta len­cse­végre Mila Ku­nist és Ash­ton Kut­chert. Éppen egy ét­te­rem­ben va­cso­ráz­tak.

Nagy bejelentést tett Harry és Meghan: újabb mérföldkőhöz érkeztek

Nagy bejelentést tett Harry és Meghan: újabb mérföldkőhöz érkeztek

A friss há­za­sok éle­té­ben nin­cse­nek üres­já­ra­tok, már azt is lehet tudni, hogy hova men­nek első hi­va­ta­los kör­út­ju­kon.

Sokkoló részletek: vaddisznók túrták ki a feldarabolt holttesteket Pilisszentivánon

Sokkoló részletek: vaddisznók túrták ki a feldarabolt holttesteket Pilisszentivánon

Tel­jes hír­zár­la­tot ren­del­tek el...

Tel­jes hír­zár­la­tot ren­delt el a rend­őr­ség, a te­le­pü­lést fé­le­lem szállta meg, mi­u­tán el­ter­jedt: két holt­tes­tet ta­lál­tak egy nép­szerű ki­rán­du­ló­hely kö­ze­lé­ben...

Ezért gyújthatta idős szüleire a házat a hódmezővásárhelyi nő

Ezért gyújthatta idős szüleire a házat a hódmezővásárhelyi nő

El akar­ták za­varni ott­hon­ról, ezért gyil­kol­hatta meg szü­leit a 47 éves nő és 53 éves párja.

A 87 éves A. Lajos és a 78 éves Cs. Fran­ciska nem bírta to­vább el­vi­selni lánya, And­rea ré­sze­ges élet­mód­ját, aki­nek pár­jára is rossz szem­mel néz­tek több­szö­rös pri­u­sza miatt. A há­zas­pár fia sze­rint húga és párja ko­ráb­ban el­ter­vez­het­ték a gyil­kos­sá­got.

Ők sem hitték, ezt fedezte fel a házaspár a 11 évvel ezelőtti fotókon

Ők sem hitték, ezt fedezte fel a házaspár a 11 évvel ezelőtti fotókon

A pár már több mint egy év­ti­zede együtt van.

A pár már több mint egy év­ti­zede együtt van, de még csak most vet­ték észre a fur­csa­sá­got.

Csernobilba utazik folyton egy magyar pár

Elképesztő hova utazik folyton ez a magyar házaspár

Ez éle­tük leg­na­gyobb ka­landja.

Niki és ked­vese, Gábor a Ri­post­nak el­me­sél­ték éle­tük leg­na­gyobb ka­land­ját, ami­ben nem sok em­ber­nek le­he­tett eddig része.

Láncra verte és az ágyhoz bilincselte 13 gyermekét egy kegyetlen házaspár

Láncra verte és az ágyhoz bilincselte 13 gyermekét egy kegyetlen házaspár

Ért­he­tet­len, hogy te­het­tek ilyet a a kö­nyör­te­len szü­lők. A ha­tó­sá­go­kat egy meg­szö­kött fo­goly ér­te­sí­tette.

Borzalmas családi tragédia: holtan találták a Nógrádban eltűnt párt

Borzalmas családi tragédia: holtan találták a Nógrádban eltűnt párt

Meg­ta­lál­ták a 72 éves dok­tornő holt­tes­tét is, nem messze onnan, ahol férje is volt.

Családi tragédia: holtan találták a jászvásári párt karácsony napján

Családi tragédia: holtan találták a jászvásári párt karácsony napján

A könyv­tá­ros és fe­le­sége el­ma­rad­tak a ka­rá­cso­nyi ebéd­ről.

A ro­má­niai Jász­vá­sár egye­te­mé­nek könyv­tá­rosa és fe­le­sége el­ma­rad­tak a ka­rá­cso­nyi ebéd­ről.

Tragédia történt a magyar családban, borzalommá vált az ünnep

Tragédia történt a magyar családban, borzalommá vált az ünnep

Egy bi­har­ke­resz­tesi csa­lád­ban tor­kollt tra­gé­di­ába az ünnep, ami­kor egy há­zas­pár össze­ve­szett.

Bécsi házaspár akart felrobbantani egy bevásárlóközpontot

Bécsi házaspár akart felrobbantani egy bevásárlóközpontot

Az utolsó perc­ben kap­ták el őket.

Egy össze­han­golt tö­rök­or­szági raz­zia során a ha­tó­sá­gok 143 em­bert vet­tek őri­zetbe.

Több mint tíz év után sem unják egymást Sebestyén Balázsék: mi a titok?

Több mint tíz év után sem unják egymást Sebestyén Balázsék: mi a titok?

Éjjel-nap­pal együtt van­nak, mégis mi újat tud­nak mu­tatni egy­más­nak?

Éjjel-nap­pal együtt van­nak, egy he­lyen is dol­goz­nak, mégis mi újat tud­nak mu­tatni egy­más­nak?

Öngyilkosságra készül egy házaspár Nagyatádon

Öngyilkosságra készül egy házaspár Nagyatádon

Zsófia hét éve sú­lyos be­te­gen él. Fér­jé­vel egy­szer már meg­kí­sé­rel­ték az ön­gyil­kos­sá­got, most újra meg­ten­nék.

Zsófia hét éve sú­lyos be­te­gen él. Fér­jé­vel egy­szer már meg­kí­sé­rel­ték az ön­gyil­kos­sá­got, most újra meg­ten­nék.

Elborzadtak a sípályán: egy házaspár holtteste bukkant elő a jég alól

Elborzadtak a sípályán: egy házaspár holtteste bukkant elő a jég alól

A párt gye­re­keik hosszú ideje hiába ke­res­ték. Már nem hit­ték, hogy va­laha el­te­met­he­tik szü­le­i­ket.

Ennyibe került Európa körberepülése a magyar házaspárnak

Ennyibe került Európa körberepülése a magyar házaspárnak

Si­ke­re­sen ha­za­ért, de már a kö­vet­kező ka­lan­dot ter­ve­zik. Nyolc­van nap alatt több mint tíz­ezer ki­lo­mé­tert tet­tek meg, és száz órát re­pül­tek.

Si­ke­re­sen ha­za­ért, de már a kö­vet­kező ka­lan­dot ter­vezi a Keszy-Har­math há­zas­pár. Nyolc­van nap alatt több mint tíz­ezer ki­lo­mé­tert tet­tek meg, száz órát re­pül­tek kis­gé­pük­kel. Azt is meg­tud­tuk, mennyibe ke­rült az ex­pe­dí­ció.

Gyilkosságról suttognak: halott feleségével élt Imre, ő is meghalt

Gyilkosságról suttognak: halott feleségével élt Imre, ő is meghalt

A há­zas­pár­nak, Im­ré­nek és Er­zsé­bet­nek ételre is alig volt pénze.

A há­zas­pár­nak, Im­ré­nek és Er­zsé­bet­nek ételre is alig volt pénze, és csak egy barát lá­to­gatta őket.

Vége, ezért nem szervez több szépségversenyt Vajna Tímea!

Vége, ezért nem szervez több szépségversenyt Vajna Tímea!

Andy Vajna csi­nos fe­le­sége je­len­leg kül­föl­dön él, de el­árulta, mivel fog­lal­kozna szí­ve­sen a jö­vő­ben.

Így módosítja a magyar házaspár földkerülő útját

Így módosítja a magyar házaspár földkerülő útját

Tel­je­sen újra kell ter­vez­niük az utat.

Tel­je­sen újra kell ter­vez­nie föld­ke­rülő útját annak a há­zas­pár­nak, akik arra vál­lal­koz­tak, hogy kör­be­ke­rü­lik a Föl­det egy Apollo Fox tí­pusú kis­re­pü­lő­vel.

Nem hiszed el, itt az Air Camino!

Nem hiszed el, itt az Air Camino!

Be­re­pül­ték az El Ca­mi­nót a Föld­ke­rü­lők. Két nap alatt meg­tet­ték a leg­hí­re­sebb za­rán­dok­utat, és újabb ma­gyar­ral is ta­lál­koz­tak.

Be­re­pül­ték az El Ca­mi­nót a Föld­ke­rü­lők. Két nap alatt meg­tet­ték a leg­hí­re­sebb za­rán­dok­utat, és újabb ma­gyar­ral is ta­lál­koz­tak.

Őrült terv, gemkapcsot akar házra cserélni a nagyatádi házaspár

Őrült terv, gemkapcsot akar házra cserélni a nagyatádi házaspár

Papp Gábor és a fe­le­sége addig cse­re­be­rél, amíg ház lesz a gem­ka­pocs­ból.

Kü­lö­nös öt­le­te­ket szül a két­ség­be­esés: Papp Gábor és a fe­le­sége el­ha­tá­rozta, hogy addig-addig cse­re­be­rél­nek, amíg egy zöld gém­ka­pocs­ból házat csi­nál­nak. Az el­sőre le­he­tet­len­nek tűnő vál­lal­ko­zás egy ka­na­da­i­nak már si­ke­rült.

Rendőrházaspár mentett ki két nőt az égő házból

Rendőrházaspár mentett ki két nőt az égő házból

A sza­bad­na­pos há­zas­pár épp úton volt, ami­kor ész­re­vet­ték a bajt.

A sza­bad­na­pos há­zas­pár épp úton volt, ami­kor ész­re­vet­ték a bajt.

Elképesztő fogyás: csak úgy robbantak lefelé a kilók a túlsúlyos házaspárról

Elképesztő fogyás: csak úgy robbantak lefelé a kilók a túlsúlyos házaspárról

130 kiló mí­nusz ket­ten: itt a bi­zo­nyí­ték, hogy mi­lyen ha­té­kony a páros fo­gyó­kúra! Férj és fe­le­ség az el­hí­zás ellen...

Többgyerekes apa az elvetemült nyíregyházi gyilkos

Többgyerekes apa az elvetemült nyíregyházi gyilkos

Az orvos agya el­bo­rult...

Fel­fog­ha­tat­lan! Csa­lá­dos ember az a férfi, aki vér­für­dőt ren­de­zett Nyír­egy­há­zán.... Ért­he­tet­len, hogy tehet ilyet egy fe­le­lős­ség­tel­jes ember?!

Ezért nincs hely újabb gyereknek a magyar sztárpárnál

Ezért nincs hely újabb gyereknek a magyar sztárpárnál

Már tíz éve van­nak együtt!

Már tíz éve van­nak együtt, két gyer­me­kük szü­le­tett és szár­nyal a kar­ri­erje a köz­ked­velt éne­ke­sek­nek.

Álmuk erőt adott! A fiatal pár együtt 100 kilót fogyott, hogy gyermekük lehessen!

Álmuk erőt adott! A fiatal pár együtt 100 kilót fogyott, hogy gyermekük lehessen!

A há­zas­pár egy má­zsá­tól sza­ba­dult meg, hogy éle­tet ad­has­sa­nak gyer­me­kük­nek. Meg­ható tör­té­net, óri­ási aka­rat­erő!

Rejtélyes haláleset a lakótelepen: egy nő és egy férfi az áldozat!

Rejtélyes haláleset a lakótelepen: egy nő és egy férfi az áldozat!

Két holt­tes­tet ta­lál­tak szer­dán egy la­kó­te­lepi la­kás­ban Ka­pos­vá­ron.

Két holt­tes­tet ta­lál­tak szer­dán egy la­kó­te­lepi la­kás­ban Ka­pos­vá­ron.

Így szállt szembe támadójával a fűzfői hős házaspár!

Így szállt szembe támadójával a fűzfői hős házaspár!

A pár ke­mé­nyen küz­dött a nővel.

Vár­pa­lo­tai nő ra­bolt ki egy idős há­zas­párt Ba­la­ton­fűz­főn, a tá­madó a buszra is fel­szállt utá­nuk, majd egy el­du­gott ut­cá­ban esett nekik.

Négy férfi kínzott meg brutálisan egy házaspárt, elkapták őket

Négy férfi kínzott meg brutálisan egy házaspárt

Az idős bácsi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni a kór­ház­ban. Ék­sze­re­ikre utaz­tak a bű­nö­zők.