CÍMKE: 'havazás'

Örömhír a magyar síelőknek!

Örömhír a magyar síelőknek!

Végre itt­hon is jó a hó a sí­pá­lyá­kon! De med­dig?

Végre itt­hon is jó a hó a sí­pá­lyá­kon! A sí­e­lés és szán­kó­zás sze­rel­me­se­i­nek ked­ve­zett ez a hét­vége. De med­dig tart ki a havas tél?

Hófúvással törnek ránk a mínuszok, erre készülj még

Hófúvással törnek ránk a mínuszok, erre készülj még

A szer­dai nap kü­lö­nö­sen kel­le­met­len lesz, hóra és esőre is ké­szülni kell a nagy hi­deg­ben.

FRISS HÍREK

Hófúvással keményít be a tél, mutatjuk, hol nő meg a rizikófaktor

Hófúvással keményít be a tél, mutatjuk, hol nő meg a rizikófaktor

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét a kel­le­met­le­nebb arcát veszi elő az idő­já­rás. Ki­ad­ták a ri­asz­tást a me­te­o­ro­ló­gu­sok!

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét a kel­le­met­le­nebb arcát veszi elő az idő­já­rás. Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Katasztrófahelyzet Párizsban, lezárták az Eiffel-tornyot

Katasztrófahelyzet Párizsban, lezárták az Eiffel-tornyot

A po­koli idő­já­rási hely­zet tel­je­sen el­le­he­tet­le­níti a fran­cia fő­vá­ros éle­tét. A tö­meg­köz­le­ke­dés cső­döt mon­dott.

A po­koli idő­já­rási hely­zet tel­je­sen el­le­he­tet­le­níti a fran­cia fő­vá­ros éle­tét. A tö­meg­köz­le­ke­dés cső­döt mon­dott.

Lecsapott az évszázad hóesése, halálos áldozatot is követelt

Lecsapott az évszázad hóesése, halálos áldozatot is követelt

Ha­tal­mas hó­vi­har bé­ní­totta meg Moszk­vát, egy­mást érték a bal­ese­tek - a po­koli hely­zet csak las­san eny­hül.

Ha­tal­mas hó­vi­har bé­ní­totta meg Moszk­vát, egy­mást érték a bal­ese­tek - a hely­zet las­san eny­hül.

Bekeményít az időjárás, dermesztő hideggel indul a hét

Bekeményít az időjárás, dermesztő hideggel indul a hét

A mai nap­ban nem lesz kö­szö­net!

A mai nap­ban nem lesz kö­szö­net: a csí­pős, fa­gyos reg­gelt or­szág­szerte több he­lyen ha­va­zás váltja, es­tére pedig meg­ér­ke­zik a köd is.

Országos hóhelyzet: döntött a katasztrófavédelem

Országos hóhelyzet: döntött a katasztrófavédelem

A szom­ba­ton le­esett hó­mennyi­ség még va­sár­nap is okoz fenn­aka­dá­so­kat, de a gye­re­kek örül­nek az igazi tél­nek.

A szom­ba­ton le­esett hó­mennyi­ség még va­sár­nap is okoz fenn­aka­dá­so­kat, de a gye­re­kek örül­nek az igazi tél­nek.

Kiadták a riasztást az ónos eső miatt, mutatjuk a veszélyzónákat

Kiadták a riasztást az ónos eső miatt, mutatjuk a veszélyzónákat

Ha­va­zásra és néhol erős szélre is ké­szülni kell a hideg idő­ben. Vi­gyázz, ha ónos eső­ben in­dulsz útnak!

Megbénult az ország: a havazás Ferihegyet is keményen próbára teszi

Megbénult az ország: a havazás Ferihegyet is keményen próbára teszi

A re­pü­lő­tér­ről egy­előre el tud­nak in­dulni a gépek, de mi­ni­mum fél­órás ké­sésre min­den eset­ben szá­mí­tani kell.

Hóhelyzet: Ezeken a helyeken már szakad a hó...

Hóhelyzet: Ezeken a helyeken már szakad a hó...

Az egész or­szág a kör­mét rágva várja, hogy ránk sza­kad­jon a be­ígért tö­mén­te­len mennyi­ségű hó...

Az egész or­szág a kör­mét rágva várja, hogy ránk sza­kad­jon a be­ígért tö­mén­te­len mennyi­ségű hó... Sok he­lyen már meg­ér­ke­zett...

Brutális balesetek az országban: halálos áldozata is van a havazásnak

Brutális balesetek az országban: halálos áldozata is van a havazásnak

Több bal­eset is tör­tént va­sár­nap reg­gel.

Több bal­eset is tör­tént va­sár­nap reg­gel. A leg­sú­lyo­sabb, fron­tá­lis üt­kö­zés­ben egy ember meg is halt.

Több fronton támad az időjárás, erre nem számítottál

Több fronton támad az időjárás, erre nem számítottál

Jön a hó és a mí­nu­szok!

El­bú­csúz­ha­tunk az utóbbi hetek enyhe idő­já­rá­sá­tól. Az ónos esőt most ha­va­zás kö­veti, de a mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk.

Dermesztő hideggel érkezik a hó, ebben nem lesz köszönet

Dermesztő hideggel érkezik a havazás, ebben nem lesz köszönet

A hét ele­jén je­len­tő­sen lehűl a le­vegő.

A hét ele­jén je­len­tő­sen lehűl a le­vegő, még a nap­sü­tés­ben is va­cogni fo­gunk - és még a szél sem kímél min­ket!

Bekeményít a tél, jön a hó: erre figyelmeztetnek a meteorológusok

Bekeményít a tél, jön a hó: erre figyelmeztetnek a meteorológusok

Va­sár­napra a ha­va­zás miatt ri­asz­tást is ki­ad­tak.

Va­sár­napra a ha­va­zás miatt ri­asz­tást is ki­ad­tak, több me­gyé­ben is je­len­tős mennyi­ségű hó fog esni.

Elképesztő felvételek: így csapott le a tél az országra

Elképesztő felvételek: így csapott le a tél az országra

Hó­ta­karó bo­rítja az or­szá­got, és hét­főn még to­vábbi ha­va­zás vár­ható.

Hó­ta­karó bo­rítja az or­szá­got, és hét­főn még to­vábbi ha­va­zás vár­ható.

Ezért nincs tél Magyarországon, itt a magyarázat

Ezért nincs tél Magyarországon, itt a magyarázat

Ta­valy ilyen­kor be­fa­gyott a Ba­la­ton, Nóg­rád­ban -28 fok volt. Hogy­hogy idén Af­ri­ká­ban és a ten­ge­ren­tú­lon van tél?

Ta­valy ilyen­kor be­fa­gyott a Ba­la­ton, Nóg­rád­ban -28 fok volt. Hogy­hogy idén Af­ri­ká­ban és a ten­ge­ren­tú­lon van tél?

Itt a világvége, már Afrikában is havazik - Videó

Itt a világvége, már Afrikában is havazik - Videó

Az idei tél tény­leg meg­bo­lon­dult.

Az idei tél tény­leg meg­bo­lon­dult: míg ná­lunk kora ta­va­szias idő van, az Af­rika mel­letti Szaúd-Ará­bi­á­ban durva ha­va­zás volt.

Több ezren ragadtak az autópályán a heves havazás miatt

Több ezren ragadtak az autópályán a heves havazás miatt

Me­ne­dék­há­za­kat kel­lett ki­ala­kí­tani.

Sür­gős­ségi me­ne­dék­há­za­kat kel­lett ki­ala­kí­tani a fran­cia idő­já­rási hely­zet miatt.

Bekeményít az időjárás: köddel érkezik a fagy

Bekeményít az időjárás: köddel érkezik a fagy

Ne­he­zen indul a hétfő.

Ne­he­zen indul a hétfő: hó­esés, néhol ónos eső kí­séri a der­mesztő hi­de­get, de saj­nos a to­váb­bi­ak­ban sem szá­mít­ha­tunk sok jóra.

Kegyetlen fordulattal zárja az évet az időjárás, durva napok jönnek

Kegyetlen fordulattal zárja az évet az időjárás, durva napok jönnek

Az év utolsó nap­jain hideg, esős időre kell szá­mí­tani.

Az év utolsó nap­jain hideg, esős időre kell szá­mí­tani, he­lyen­ként ónos eső is eshet.

Keményen odacsap az időjárás: durva lehűléssel érkezik a front

Keményen odacsap az időjárás: durva lehűléssel érkezik a front

A szo­kat­la­nul enyhe idő­já­rást egy hi­deg­front sza­kítja meg, végre ha­va­zásra is szá­mít­ha­tunk.

Váratlan fordulat az időjárásban, ennek sokan nem fognak örülni

Váratlan fordulat az időjárásban, ennek sokan nem fognak örülni

Csü­tör­tö­kön me­leg­front ér­ke­zik Ma­gyar­or­szágra, amely ha­va­zást és esőt is hoz ma­gá­val.

Bekeményít az időjárás, özönvízzel támad a tél

Bekeményít az időjárás, özönvízzel támad a tél

Nagy szük­ség lesz ma az es­er­nyőkre: ki­ad­ták a ri­asz­tást az eső miatt, de több he­lyen ha­vazni is fog.

Nagy szük­ség lesz ma az es­er­nyőkre: ki­ad­ták a ri­asz­tást az eső miatt, de több he­lyen ha­vazni is fog. Ebben nem lesz kö­szö­net!

Megbénult a közlekedés, nem engedik felszállni a repülőket sem

Megbénult a közlekedés, nem engedik felszállni a repülőket sem

A ha­tal­mas ha­va­zás miatt meg­bé­nult az Egye­sült Ki­rály­ság köz­le­ke­dése.

A ha­tal­mas ha­va­zás miatt meg­bé­nult az Egye­sült Ki­rály­ság köz­le­ke­dése.

Ne hagyd, hogy a sós latyak szétmarja a csizmád, ez a trükk segít

Ne hagyd, hogy a sós latyak szétmarja a csizmád, ez a trükk segít

A szél­ső­sé­ges idő­já­rás, a hó, a sár és a fel­só­zott utak ko­moly ki­hí­vást je­len­te­nek a drága bőr­ci­pők­nek, csiz­mák­nak.

Csoda történt az olasz Riviérán, elképesztő fotó

Csoda történt az olasz Riviérán, elképesztő fotó

Hi­he­tet­len ereje van az idei tél­nek.

Hi­he­tet­len ereje van az idei tél­nek, ilyet már évek óta nem kap­tak nya­kukba a ten­ger­parti pál­ma­fák.

Havazással kísért hidegfront tart Magyarország felé, ekkor ér ide

Havazással kísért hidegfront tart Magyarország felé, ekkor ér ide

Az ér­kező hi­deg­front­nak kö­szön­he­tően ismét nagy te­rü­le­ten ha­vaz­hat!

Az ér­kező hi­deg­front­nak kö­szön­he­tően ismét nagy te­rü­le­ten ha­vaz­hat az or­szág­ban!

Hó lepi el az országot, egyre kegyetlenebb fagyok jönnek

Hó lepi el az országot, egyre kegyetlenebb fagyok jönnek

A kö­vet­kező na­pok­ban a der­mesztő hi­de­gen kívül a hóval és szél­lel is meg kell küz­de­nünk.

A kö­vet­kező na­pok­ban a der­mesztő hi­de­gen kívül a hóval és szél­lel is meg kell küz­de­nünk.

Rendkívüli hideggel jön az újabb havazás, ide adtak ki riasztást

Rendkívüli hideggel jön az újabb havazás, ide adtak ki riasztást

Nap­köz­ben is mí­nu­szok lesz­nek.

Már nap­köz­ben is mí­nu­szokra kell ké­szülni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Nem sok jót ígér a me­te­o­ro­ló­gia.

Durva éjszakánk lesz, készenlétben a mentőegységek

Durva éjszakánk lesz, készenlétben a mentőegységek

Be­kö­szön­tött a tél.

Be­kö­szön­tött a tél, szer­dán or­szág­szerte el­kez­dett ha­vazni, ez pedig még a me­net­rend sze­rinti bu­szok köz­le­ke­dé­sét is aka­dá­lyozza.

Téli gumi nélkül súlyos összegeket bukhatunk

Téli gumi nélkül súlyos összegeket bukhatunk

Az au­tó­sok fele még nyári gu­mi­val köz­le­ke­dik, pedig meg­jött a téli idő. Sokan nem tud­ják: ha nyári vagy ko­pott téli gumi van az autón, nem csak az éle­tü­ket, sokat koc­káz­tat­nak!

Az au­tó­sok fele még nyári gu­mi­val köz­le­ke­dik, pedig meg­jött a téli idő. Sokan nem tud­ják: ha nyári vagy ko­pott téli gumi van az autón, nem csak az éle­tü­ket, hanem a pén­zü­ket is koc­káz­tat­ják!

Megérkeztek az első felvételek, országszerte havazik

Megérkeztek az első felvételek, országszerte havazik

Saj­nos még a leg­több he­lyen nem marad meg a hó, de már sok he­lyen ha­tal­mas pely­hek­kel hull az égből.

Saj­nos még a leg­több he­lyen nem marad meg a hó, de már sok he­lyen ha­tal­mas pely­hek­kel hull az égből.

Ónos eső csap le az országra, mutatjuk a veszélyzónákat

Ónos eső csap le az országra, mutatjuk a veszélyzónákat

Több­felé kell majd meg­küz­de­nünk a csú­szós utak­kal, rá­adá­sul a hét vége felé egyre hi­de­gebb is lesz az idő.

Több­felé kell majd meg­küz­de­nünk a csú­szós utak­kal, rá­adá­sul a hét vége felé egyre hi­de­gebb is lesz az idő.

Friss jelentés: 20 centis havat jósolnak, ekkor lesz fehér a táj

Friss jelentés: 20 centis havat jósolnak, ekkor lesz fehér a táj

Ko­mo­lyabb hó­ta­karó is ki­ala­kul­hat!

A szer­dán kez­dődő ha­va­zás­sal már ko­mo­lyabb hó­ta­karó is ki­ala­kul­hat, mu­tat­juk, hol szá­mít­hatsz fehér tájra!

Fordulat az időjárásban, meglepetéssel érkezik a hidegfront

Fordulat az időjárásban, meglepetéssel érkezik a hidegfront

A hét­fői napos után bo­rul­tabb időnk lesz, de akár ha­va­zás is ke­re­ked­het a fel­hők­ből.

Hamarosan fehérre változik a táj: havazni kezdett több helyen

Hamarosan fehérre változik a táj: havazni kezdett több helyen

Ha­va­zás vál­totta fel az esőt.

Már dél­előtt ha­va­zás vál­totta fel az esőt a Bükk több pont­ján is. Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint ha­ma­ro­san fe­hér­ben pom­páz­hat a táj.

Megdőlt a jóslat: Most kiderül, hogy idén fehér karácsonyunk lesz-e

Megdőlt a jóslat: Most kiderül, hogy idén fehér karácsonyunk lesz-e

A hosszú távú elő­re­jel­zé­sekre pil­lantva már egy­ér­telmű, mi­lyen idő vár ránk de­cem­ber utolsó he­té­ben.

Megmutatja magát az igazi tél, több centi hó hullhat

Megmutatja magát az igazi tél, több centi hó hullhat

A he­gyek­ben va­sár­nap akár 10 cen­tis friss hó­ré­teg is ki­ala­kul­hat. Más­hol eső, havas eső vár­ható.

A he­gyek­ben va­sár­nap akár 10 cen­tis friss hó­ré­teg is ki­ala­kul­hat. Más­hol eső, havas eső vár­ható.

Lecsap a hó, ítéletidőre kell készülni vasárnap

Lecsap a hó, ítéletidőre kell készülni vasárnap

Hóval és köd­del kell meg­küz­deni.

A hő­mér­sék­let nem lesz iga­zán zord, de hóval és köd­del kell meg­küz­deni.

Ezért érzed különösen hidegnek az időt - most igazán beköszönt a tél

Ezért érzed különösen hidegnek az időt - most igazán beköszönt a tél

A vi­ha­ros erejű szél miatt akár mí­nusz 20 fok­nak is érez­het­jük a le­ve­gőt az or­szág­ban!

Jön az ítéletidő: Itt kezdődik rövidesen a nagy októberi havazás

Jön az ítéletidő: Itt kezdődik rövidesen a nagy októberi havazás

Fi­gyel­mez­te­tést adott ki az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat, és nem csak a szél­vi­har miatt fáj­hat a fe­jünk!

Fi­gyel­mez­te­tést adott ki a Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat, és nem csak a szél­vi­har miatt fáj­hat a fe­jünk!