CÍMKE: 'hátfájás'

Fáj a hátad? Gyorsan elmúlik, itt a csodagyakorlat!

Fáj a hátad? Gyorsan elmúlik, itt a csodagyakorlat!

Ezzel a nyújtó gya­kor­lat­tal könnye­dén meg­szün­tet­he­ted a fáj­dal­mat és a fe­szü­lést.

Szem nem marad szárazon, őszintén vallott küzdelmeiről Csobot Adél

Szem nem marad szárazon, őszintén vallott küzdelmeiről Csobot Adél

A fi­a­tal sztár­anyuka ter­hes­sége min­den ne­héz­sé­gét és szép­sé­gét meg­osztja ra­jon­gó­i­val.

Pokoli fájdalmakkal küzd a TV2 sztárja!

Pokoli fájdalmakkal küzd a TV2 sztárja!

A mű­sor­ve­zető nem gon­dolta volna, hogy vele is meg­tör­tén­het min­den anyuka rém­álma! Anett meg­ijedt, ezért a ra­jon­gó­i­tól kért se­gít­sé­get az in­ter­ne­ten!

A mű­sor­ve­zető nem gon­dolta volna, hogy vele is meg­tör­tén­het min­den anyuka rém­álma! Anett meg­ijedt, ezért a ra­jon­gó­i­tól kért se­gít­sé­get az in­ter­ne­ten!

Íme, a szuper egyszerű edzés, amivel megszüntetheted a hátfájást

Íme, a szuper egyszerű edzés, amivel megszüntetheted a hátfájást

A hab­szi­vacs hen­ger, más néven a foam rol­ler az utóbbi évek nagy fit­ne­sz­őrü­lete.

Fájdalmas betegségéről vallott Robbie Williams

Fájdalmas betegségéről vallott Robbie Williams

Őt is meg­rágta az idő vas­foga.

Őt is meg­rágta az idő vas­foga, be­teg­sége miatt jó né­hány do­log­ról le kell mon­da­nia. De a leg­rosszabb a fáj­da­lom.

Gyógyító szexpózok: ennek a fájdalomnak inthetsz búcsút, ha ezt kipróbálod

Gyógyító szexpózok: ennek a fájdalomnak inthetsz búcsút, ha ezt kipróbálod

Saj­nos, ahogy öreg­szünk, a moz­gás­szervi prob­lé­mák a sze­xu­á­lis éle­tünkre is ki­hat­nak.

Nem tudsz aludni? Utánajártunk, hogy szüntetheted végre meg

Nem tudsz aludni? Utánajártunk, hogy szüntetheted végre meg

Aludd magad egész­sé­gesre, fáj­dal­mak nél­kül, töl­tődj fel ener­gi­á­val.

Aludd magad egész­sé­gesre, mu­laszd el a fáj­dal­ma­i­dat, töl­tődj fel ener­gi­á­val. A kulcs az al­vási pó­zok­ban és a jól ki­vá­lasz­tott pár­nák mi­nő­sé­gé­ben van. Mu­tat­juk, hogy hasz­náld!

Így szüntesd meg 5 perc alatt a hátfájásodat

Így szüntesd meg 5 perc alatt a hátfájásodat

Né­hány egy­szerű trük­kel gyor­san meg­sza­ba­dul­hatsz a kínok je­len­tős ré­szé­től.

Soha ne rakd keresztbe a lábad, súlyos betegséget okoz!

Soha ne rakd keresztbe a lábad, súlyos betegséget okoz!

Te is gyak­ran te­szed ke­resztbe a lábad? El­ké­pesztő rossz szo­kás! Vál­toz­tass mi­előbb!

Batman receptre, lógj és gyógyulj!

Batman receptre, lógj és gyógyulj!

Évek óta hát­fá­jás kínoz? Mi­ha­ma­rabb kezdj el lógni!

Évek óta hát­fá­jás kínoz, netán ge­rinc­fer­dü­lés miatt szen­vedsz és nincs pa­na­sza­idra gyógyír? Most fi­gyelj! Mi­ha­ma­rabb kezdj el lógni! A for­dí­tott test­hely­zet cso­da­szer­ként hat.

Segítség, túl nagy a mellem!

Segítség, túl nagy a mellem!

A nagy mell be­teg­sé­get is okoz­hat.

Zavar, ami­kor for­dulsz az ágy­ban, le­ha­jolsz vagy ha spor­tolsz? Gyak­ran érzel fi­zi­kai fáj­dal­mat a hátad, a de­re­kad, vagy a vál­lad tá­jé­kán? Ál­landó kín­ló­dás he­lyett ta­nulj meg együtt­élni vele!