CÍMKE: 'határzár'

El sem indult a hét, de már bedurvult a helyzet a déli határnál

El sem indult a hét, de már bedurvult a helyzet a déli határnál

Szinte alig pi­hen­nek az or­szág déli ha­tá­rá­nál szol­gá­la­tot tel­je­sítő rend­őrök.

Röszkei tömegzavargás: szabadlábra helyezik a felbujtó migránst

Röszkei tömegzavargás: szabadlábra helyezik a felbujtó migránst

A férfi 2015-ben át­lépte a ha­tár­zá­rat, rend­őrö­ket do­bált és a tö­me­get buz­dí­totta.

FRISS HÍREK

Rendőröket vezényelhetnek a határhoz a Brexit miatt

Rendőröket vezényelhetnek a határhoz a Brexit miatt

A rend­őr­ség ezer egyen­ru­hást ké­szít fel az eset­le­ges ká­oszra.

A rend­őr­ség ezer egyen­ru­hást ké­szít fel az eset­le­ges ká­oszra.

Trump kivezényli a hadsereget a határhoz

Trump kivezényli a hadsereget a határhoz

Az ame­ri­kai elnök még a vá­lasz­tási kam­pány­ban ígérte meg, hogy ke­mé­nyen fel fog lépni az or­szá­got sújtó il­le­gá­lis be­ván­dor­lás ellen.

Az ame­ri­kai elnök még a vá­lasz­tási kam­pány­ban ígérte meg, hogy ke­mé­nyen fel fog lépni az or­szá­got sújtó il­le­gá­lis be­ván­dor­lás ellen.

Drámai pillanatok: ez történt a déli határnál

Drámai pillanatok: ez történt a déli határnál

Te­her­vo­na­ton akart az or­szágba jutni két mig­ráns a déli ha­tár­nál.

Te­her­vo­na­ton akart az or­szágba jutni két mig­ráns a déli ha­tár­nál, Ke­le­bi­á­nál. Rend­őrök kí­sér­ték vissza őket az ide­ig­le­nes biz­ton­sági ha­tár­zár­hoz.

Súlyos memóriazavarban szenvedhet Angela Merkel

Súlyos memóriazavarban szenvedhet Angela Merkel

Mer­kel már kiáll a ma­gyar ke­rí­tés mel­lett, de nem min­dig volt ez így.

Ang­ela Mer­kel az el­múlt he­tek­ben több­ször is ki­állt a déli ha­tár­sza­ka­szon épí­tett ma­gyar ke­rí­tés mel­lett.

Orbán: nem mondunk le a határőrizet jogáról

Orbán: a határőrizet jogáról nem mondunk le

A par­la­ment­ben mon­dott be­szé­det.

A kor­mányfő a par­la­ment őszi ülés­sza­ká­nak nyi­tó­nap­ján tar­tott be­szé­det.

Terroristaharcosok indultak Ausztria felé! Lezárják a határaikat

Terroristaharcosok indultak Ausztria felé! Lezárják a határaikat

Auszt­ria ha­tár­zár­gya­kor­latba kezd.

Auszt­ria jú­nius 25-én az ed­digi leg­ko­mo­lyabb ha­tár­zár­gya­kor­la­tába kezd. 80 ezer be­ván­dorló vár arra a bal­káni út­vo­na­lon, hogy Nyu­gat-Eu­ró­pába szök­jön.

Nem adják fel a migránsok, így próbálkoznak a magyar határnál

Nem adják fel a migránsok, így próbálkoznak a magyar határnál

Te­her­ta­xi­nak hi­szik a ka­mi­o­no­kat a mig­rán­sok.

Te­her­ta­xi­nak kép­ze­lik a ka­mi­o­no­kat a mig­rán­sok, fur­csább­nál fur­csább ra­ko­má­nyok közül sze­dik ki őket a ha­tá­ron el­len­őr­zés­kor a pénz­ügy­őrök. Hétfő kora reg­gel négy ha­tár­sér­tőt is fog­tak, akik af­gán­nak val­lot­ták ma­gu­kat.

Hajdú Péter beleállt: Nem szeretném, ha migránsok lepnék el a hazámat

Hajdú Péter beleállt: Nem szeretném, ha migránsok lepnék el a hazámat

Ma­gyar­or­szá­gon nem divat, hogy az is­mert em­be­rek nyíl­tan ki­áll­ja­nak.

Ma­gyar­or­szá­gon nem divat, hogy az is­mert em­be­rek nyíl­tan ki­áll­ja­nak po­li­ti­kai né­ze­teik mel­lett.

Bemutatta a Kerítésbontókat a Fidelitas

Bemutatta a Kerítésbontókat a Fidelitas

El­in­dí­totta pla­kát­ki­ál­lí­tá­sát a Fi­de­li­tas.

El­in­dí­totta Ke­rí­tés­bon­tók című pla­kát­ki­ál­lí­tá­sát a Fi­de­li­tas a fő­vá­ros­ban - kö­zölte a Fi­desz ifjú­sági szer­ve­ze­té­nek el­nöke szer­dán.

Moszad-legenda: azonnal zárják le a határokat a muszlimok előtt

Moszad-legenda: azonnal zárják le a határokat a muszlimok előtt

Ér­de­kes vi­de­óüze­ne­tet kül­dött Rafi Eitan a német em­be­rek szá­mára. Eitan ko­ráb­ban az iz­ra­eli tit­kos­szol­gá­lat ve­ze­tője volt.

Vonatülések alatt rejtőző illegális migránst fogtak el a rendőrök

Vonatülések alatt rejtőző illegális migránst fogtak el a rendőrök

Egy pa­pí­rok nél­küli mig­ráns férfi akart be­jutni Ma­gyar­or­szág te­rü­le­tére.

Egy pa­pí­rok nél­küli mig­ráns férfi pró­bált meg be­jutni Ma­gyar­or­szág te­rü­le­tére, de a rend­őrök meg­hi­ú­sí­tot­ták a ter­vét.

Soros és az ellenzék együtt bontaná le a határzárat

Soros és az ellenzék együtt bontaná le a határzárat

Az el­len­zéki ve­ze­tők­nek Soros és Brüs­szel aka­rata az első, így ké­szek vég­re­haj­tani a Soros-ter­vet, le­bon­ta­nák a ha­tár­zá­rat.

Az el­len­zéki ve­ze­tők­nek Soros és Brüs­szel aka­rata az első, így ké­szek vég­re­haj­tani a Soros-ter­vet, le­bon­ta­nák a ha­tár­zá­rat, be­te­le­pí­te­nék a be­ván­dor­ló­kat - mondta Hid­véghi Ba­lázs, a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója keddi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján, a Par­la­ment­nél, ahol be­mu­tatta pártja új pla­kát­ját.

Betelt a pohár: újabb határzár jön

Betelt a pohár: újabb határzár jön

A spa­nyol enk­lávé, Ceuta meg­elé­gelte az ál­landó nyo­mást, ame­lyet a Ma­rokkó felől ér­kező mig­rán­sok je­len­te­nek, és fe­nye­ge­tés­képp egy hétre le­zár­ják a ha­tárt.

A spa­nyol enk­lávé, Ceuta meg­elé­gelte az ál­landó nyo­mást, ame­lyet a Ma­rokkó felől ér­kező mig­rán­sok je­len­te­nek, és fe­nye­ge­tés­képp egy hétre le­zár­ják a ha­tárt.

Orbán Viktor szerint Brüsszel nyíltan támogatja a terroristákat

Orbán Viktor szerint Brüsszel nyíltan támogatja a terroristákat

"Amíg én va­gyok Ma­gyar­or­szág mi­nisz­ter­el­nöke, és itt áll­ha­tok, addig a ke­rí­tés a déli ha­tá­ron is állni fog" - mondta Orbán Vik­tor.

A dánok megirigyelték a magyarok kerítését, ők is olyat akarnak

A dánok megirigyelték a magyarok kerítését, ők is olyat akarnak

A dán nép­párt EP-kép­vi­se­lője ugyan­olyan ke­rí­tést akar, mint ami­lyen a ma­gyar-szerb ha­tá­ron van.

A déli határon tartott szemlét Orbán Viktor - Képgaléria

A déli határon tartott szemlét Orbán Viktor + Képgaléria

Orbán Vik­tor a hideg el­le­nére is fel­ke­reste a rösz­kei tran­zit­zó­nát és meg­szem­lélte a déli ha­tár­zá­rat.

Nyugati civilek segítik a balkáni határzárat áttörő migránsokat

Nyugati civilek segítik a balkáni határzárat áttörő migránsokat

Már a csó­rók jön­nek, fel­ké­szü­let­le­nül.

Georg Spöttle biz­ton­sági szak­értő sze­rint a mig­rán­sok­nak lö­vé­sük sincs arról, hogy vég­le­ge­sen le­zá­rult a határ.

Moszad-ügynök: Azonnal zárjátok le a határaitokat!

Moszad-ügynök: Azonnal zárjátok le a határaitokat!

A 89 éves iz­ra­eli kém ma már igazi le­gen­dá­nak szá­mít. Sza­va­ira ér­de­mes oda­fi­gyelni.

A 89 éves iz­ra­eli kém ma már igazi le­gen­dá­nak szá­mít. Sza­va­ira ér­de­mes oda­fi­gyelni.

Még hónapokig szívhatunk az osztrák határon

Még hónapokig szívhatunk az osztrák határon

Feb­ru­á­rig tart­hat­nak az el­len­őr­zé­sek.

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság úgy ha­tá­ro­zott, hogy feb­ru­á­rig en­ge­dé­lyezi egyes tag­ál­la­mok belső ha­tár­el­len­őr­zé­sét.

Újabb migránshullám tart Magyarország felé!

Újabb migránshullám tart Magyarország felé!

Már kü­lön­bu­szok­kal ér­kez­nek.

Már kü­lön­bu­szok­kal ér­kez­nek a ma­gyar határ kö­ze­lébe a Bal­kán­ról a mig­rán­sok, és idén már több mint tíz­ez­ren lép­tek be az or­szágba.

Bezárult a kapu: Már Horvátország sem kér a migránsokból!

Bezárult a kapu: Már Horvátország sem kér a migránsokból!

Sz­lo­vé­ni­á­hoz ha­son­lóan éj­fél­től csak ér­vé­nyes do­ku­men­tu­mok­kal en­gedi be te­rü­le­tére a mig­rán­so­kat.

Sz­lo­vé­ni­á­hoz ha­son­lóan éj­fél­től csak ér­vé­nyes do­ku­men­tu­mok­kal en­gedi be te­rü­le­tére a mig­rán­so­kat.

Így törik át a kerítést a migránsok

Így törik át a kerítést a migránsok

Bi­zo­nyos kör­ze­tek­ben anar­chista cso­por­tok je­len­nek meg a mig­rán­sok kö­zött, és töb­bek kö­zött a ke­rí­tés át­vá­gá­sára al­kal­mas esz­kö­zök­kel tá­mo­gat­ják őket.

Bi­zo­nyos kör­ze­tek­ben anar­chista cso­por­tok je­len­nek meg a mig­rán­sok kö­zött, és a ke­rí­tés át­vá­gá­sára al­kal­mas esz­kö­zök­kel tá­mo­gat­ják őket.

Szlovénia mégis lezárja határát? Ma döntenek!

Szlovénia mégis lezárja határát? Ma döntenek!

Gyö­ke­res for­du­lat vár­ható!

Gyö­ke­res for­du­lat vár­ható! Ma dél­után két ha­tá­ro­za­tot hoz­hat­nak a szlo­vén nem­zet­vé­delmi szer­vek.

Történelmi pillanat: Zárva a horvát-magyar határ

Történelmi pillanat: Zárva a horvát-magyar határ

Le­zár­ták pén­te­ken éj­fél­kor a ma­gyar-hor­vát zöld­ha­tárt, ugyan­azt a ha­tár­ren­dé­szeti mód­szert ve­zet­ték be, mint a ma­gyar-szerb sza­ka­szon.

A németek ősszel lezárták volna a határt: Merkel fújt visszavonulót!

A németek ősszel lezárták volna a határt:
Merkel fújt visszavonulót!

Volt egy ko­rábbi dön­tés, hogy le­zár­ják a ha­tá­ro­kat. De Mer­kel le­fújta...

Volt egy ko­rábbi dön­tés, hogy nem en­ged­nek be ennyi mig­ránst, és le­zár­ják a ha­tá­ro­kat. De Mer­kel le­fújta a ko­rábbi ter­vet....

Szlovénia a legrosszabbra készül. Rendőröket vezényel a horvát határra

Szlovénia a legrosszabbra készül

Az or­szág­nak nincs közös for­ga­tó­könyve a hor­vá­tok­kal.

Az or­szág­nak nincs közös for­ga­tó­könyve a hor­vá­tok­kal arra, ho­gyan re­a­gál­jon a ma­gyar lé­pésre.

Több ezer fegyveres katonával védjük a határokat

Több ezer fegyveres katonával védjük a határokat

Nem­csak ka­to­nák­kal, hanem te­rep­já­rók­kal, harc­ko­csik­kal is jelen lesz az or­szág déli ha­tá­ra­i­nál a Ma­gyar Hon­véd­ség.

Csúcstechnológiás gátfal lehet a szlovák-magyar határon

Csúcstechnológiás gátfal lehet a szlovák-magyar határon

Nem en­ged­né­nek át mig­rán­so­kat.

Az épí­tés ter­vét a szlo­vák bel­ügy­mi­nisz­ter ál­lí­tó­lag rög­tön a me­ne­kültkvó­ták el­fo­ga­dása után, Brüsszel­ből ha­za­felé re­pülve je­len­tette be.

Felgyorsították a migránsok szállítását a horvátok

Felgyorsították a migránsok szállítását a horvátok

A bar­csi Dráva-hídon most már ma­gyar rend­őrök el­len­őr­zik az összes autót.

A bar­csi Dráva hídon már ma­gyar rend­őrök el­len­őr­zik az összes autót, és ka­to­ná­kat is ve­zé­nyel­nek a hely­színre.

Horvát elnök: A magyar kerítést le kell rombolni

Horvát elnök: A magyar kerítést le kell rombolni

Zoran Mi­lano­vic is részt vett a teg­napi, rend­kí­vüli eu­ró­pai uniós csúcs­ta­lál­ko­zón.

Zoran Mi­lano­vic hor­vát mi­nisz­ter­el­nök is részt vett a teg­nap meg­ren­de­zett rend­kí­vüli eu­ró­pai uniós csúcs­ta­lál­ko­zón Brüsszel­ben, ahol új­ság­írók­nak úgy fo­gal­ma­zott, hogy a ma­gyar ke­rí­tés­sel nem ért egyet, és azt le kell rom­bolni.

Magyarországot újra ellephetik a migránsok?

Magyarországot újra ellephetik a migránsok?

Orbán Vik­tor hat pont­tal ér­ke­zett az eu­ró­pai uniós csúcs­ta­lál­ko­zóra. A hat­ból öt pont­ban si­ke­rült dű­lőre jutni.

Orbán Vik­tor hat pont­tal ér­ke­zett az EU-s csúcs­ta­lál­ko­zóra. A ma­gyar kor­mányfő úgy fo­gal­ma­zott, hogy hat­ból, öt pont­ban si­ke­rült dű­lőre jutni.

Orbán: bármikor elrendelhetjük az éles határzárat Horvátország felé!

Orbán: bármikor elrendelhetjük az éles határzárat Horvátország felé!

Orbán Vik­tor arról be­szélt Ba­jor­or­szág­ban, hogy bár­me­lyik nap bár­me­lyik órá­já­ban el­ren­del­he­tik az éles ha­tár­zá­rat a hor­vá­tok felé is.

Kamionstop a legfontosabb szerb-horvát határátkelőn

Kamionstop a legfontosabb szerb-horvát határátkelőn

Már 10 ki­lo­mé­te­res a tor­ló­dás.

A Belg­rá­dot Zág­ráb­bal össze­kötő E70-es úton fekvő, Bat­rovci-Ba­ja­kovo át­ke­lő­nél Szer­bia irá­nyá­ból már kö­rül­be­lül 10 ki­lo­mé­te­res sor­ban áll­nak a ka­mi­o­nok.

Mégsem lázadtak az illegális bevándorlók

Mégsem lázadtak az illegális bevándorlók

A po­lice.hu cá­folta, hogy ki­tör­tek volna a be­ván­dor­lók.

A po­lice.hu cá­folta, hogy ki­tör­tek volna a be­ván­dor­lók a kis­kun­ha­lasi me­ne­kült tá­bor­ból.