CÍMKE: 'határátkelő'
FRISS HÍREK

Brutális fotók: horvát autós tarolta le a határon várakozó magyarokat

Brutális fotók: horvát autós tarolta le a határon várakozó magyarokat

Három ember vál­sá­gos ál­la­pot­ban ke­rült kór­házba.

Három ember vál­sá­gos ál­la­pot­ban ke­rült kór­házba.

Elképedtek a rendőrök, mikor kinyitották a határon várakozó teherautót

Elképedtek a rendőrök, mikor kinyitották a határon várakozó teherautót

Ma­gyar és román rend­őrök kö­zö­sen csap­tak le Csa­nád­pa­lo­tá­nál.

Ma­gyar és román rend­őrök kö­zö­sen csap­tak le Csa­nád­pa­lo­tá­nál.

Ezeknél a határátkelőknél kezdődik az ünnepi sorban állás

Ezeknél a határátkelőknél kezdődik az ünnepi sorban állás

Több ha­tár­át­ke­lő­nél meg­nö­ve­ked­het a for­ga­lom az ün­ne­pek ide­jén, s a tu­mul­tus egé­szen ja­nuár kö­ze­péig tart­hat.

Turista kisokos: ezeket a szabályokat kell betartani

Turista kisokos: ezeket a szabályokat kell betartani

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal friss tá­jé­koz­ta­tó­já­ban hasz­nos in­for­má­ci­ók­kal szol­gál a tu­ris­ták­nak.

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal friss tá­jé­koz­ta­tó­já­ban hasz­nos in­for­má­ci­ók­kal szol­gál azok­nak, akik tu­ris­ta­ként utaz­nak az Eu­ró­pai Unión belül vagy az unión kí­vüli, har­ma­dik or­szágba.

Annyi migránst fogtak, hogy alig fértek el a képen

Annyi migránst fogtak, hogy alig fértek el a képen

Ismét in­téz­ked­het­tek a rend­őrök.

Ismét in­téz­ked­niük kel­lett a rend­őrök­nek: 26 il­le­gá­lis be­ván­dorló pró­bált meg va­sár­nap éj­szaka be­jutni Ma­gyar­or­szág te­rü­le­tére.

Akció a magyar határon: zsúfolásig tömve volt migránsokkal a kamion

Akció a magyar határon: zsúfolásig tömve volt migránsokkal a kamion

Ár­tán­dnál akar­tak be­jutni.

Az ár­tándi ha­tár­át­ke­lő­nél akart ha­zánkba lépni egy szerb rend­számú ka­mion, ám az át­ku­ta­tás­kor 79 mig­ráns ke­rült elő a rak­tér­ből.

Most érkezett, 37 migránst próbáltak átcsempészni Csanádpalotánál

Most érkezett, 37 migránst próbáltak átcsempészni Csanádpalotánál

Egy ka­mi­onnyi mig­ránst pró­bált meg át­csem­pészni Ma­gyar­or­szágra egy török ál­lam­pol­gár­ságú férfi Csa­nád­pa­lo­tá­nál.

Megbénult a forgalom, több órát kell állni a dugóban

Megbénult a forgalom, több órát kell állni a dugóban

Hét ki­lo­mé­te­res tor­ló­dás ala­kult ki az M1-es au­tó­pá­lyán.

Hét ki­lo­mé­te­res tor­ló­dás ala­kult ki az M1-es au­tó­pá­lyán.

Ellehetetlenült Horgos! Magyarországon ragadtak a gyerekek

Ellehetetlenült Horgos! Magyarországon ragadtak a gyerekek

Ta­vasz óta más­fél mil­lió euró a kár a határ szerb ol­da­lán, most rá­adá­sul több száz gyer­mek ra­gadt Ma­gyar­or­szá­gon.