CÍMKE: 'határ'

Elképesztő, amire ez a keresőkutya képes

Elképesztő, amire ez a keresőkutya képes

Két au­tó­ban is ki­sza­golta a csem­pész­ci­git a ha­tár­nál.

Uk­raj­ná­ból akar­ták töb­bek kö­zött Ma­gyar­or­szágra is hozni a több száz doboz ci­ga­ret­tát.

Hihetetlen, mit művelt a szerb férfi a magyar határon

Hihetetlen, mit művelt a szerb férfi a magyar határon

A szi­go­rí­tott el­len­őr­zés során szúr­ták ki az il­le­tőt Rösz­ké­nél.

Döbbenet, mit akart átcsempészni a határon a magyar nő

Döbbenet, mit akart átcsempészni a határon a magyar nő

A jármű belső bo­rí­tása alatt rej­tette el a szo­kat­lan szál­lít­mányt, de a ha­tár­őrök rá­jöt­tek a trükkre.

A szo­kat­lan csem­pész­árut a kár­pát­al­jai ha­tár­őrök fog­lal­ták le pén­te­ken haj­nal­ban.

Most kaptuk: Öngyilkosság a magyar határnál, hídon lógott Zoltán teste

Most kaptuk: Öngyilkosság a magyar határnál, hídon lógott Zoltán teste

Holt­tes­tét egy hídon fel­akasztva ta­lál­ták meg a szlo­vák-ma­gyar ha­tá­ron.

Holt­tes­tét egy hídon fel­akasztva ta­lál­ták meg a szlo­vák-ma­gyar ha­tá­ron.

Nagyon durva a határon a helyzet: Ez történt éjszaka

Nagyon durva a határon a helyzet: Ez történt éjszaka

Egy óra alatt két eset tör­tént.

Kis­kun­fél­egy­háza te­rü­le­tén egy óra alatt két­szer is kel­lett in­téz­ked­niük a rend­őrök­nek csü­tör­tökre vir­ra­dóra. Ren­ge­teg mig­ránst fog­tak.

Farkasétvággyal fogyasztotta el a 200 dollárt a rajtakapott határőr

Farkasétvággyal fogyasztotta el a 200 dollárt a rajtakapott határőr

Az Ukrán Állam Ha­tár­szol­gá­lat fel­ügye­lője csi­nálta ezt a fur­csa­sá­got.

Az Ukrán Állam Ha­tár­szol­gá­lat fel­ügye­lője az asz­té­lyi el­len­őr­ző­he­lyen csi­nálta ezt a fur­csa­sá­got.

Nincs megállás, újabb migránsroham indult Magyarország felé

Nincs megállás, újabb migránsroham indult Magyarország felé

Ke­le­bi­á­nál tar­tóz­tat­tak fel őket.

Ke­le­bia te­rü­le­tén a rend­őrök tíz il­le­gá­lis mig­ránst tar­tóz­tat­tak fel az éj­szaka fo­lya­mán. Az en­ge­dély nél­küli ha­tár­át­lé­pők több hul­lám­ban ér­kez­tek.

Ezeknél a határátkelőknél kezdődik az ünnepi sorban állás

Ezeknél a határátkelőknél kezdődik az ünnepi sorban állás

Több ha­tár­át­ke­lő­nél meg­nö­ve­ked­het a for­ga­lom az ün­ne­pek ide­jén, s a tu­mul­tus egé­szen ja­nuár kö­ze­péig tart­hat.

Már 14 kilométeres a torlódás Hegyeshalomnál

Már 14 kilométeres a torlódás Hegyeshalomnál

A meg­nö­ve­ke­dett for­ga­lom miatt már 14 ki­lo­mé­te­res a tor­ló­dás az M1-es au­tó­pá­lyán, He­gyes­ha­lom kö­ze­lé­ben.

A meg­nö­ve­ke­dett for­ga­lom miatt már 14 ki­lo­mé­te­res a tor­ló­dás az M1-es au­tó­pá­lyán, He­gyes­ha­lom kö­ze­lé­ben; a ha­tár­át­kelő pont­nál is las­súbb át­ha­la­dásra kell szá­mí­ta­nia a köz­le­ke­dők­nek - kö­zölte a Győr-Moson-Sop­ron Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság szom­bat este.

Kerítést építettek a határhoz az ukránok

Kerítést építettek a határhoz az ukránok

Kár­pát­al­ján szö­ges­drót ke­rí­tést és rej­tett aka­dá­lyo­kat is te­le­pí­tet­tek az ukrán ha­tár­őrök, így akar­ják vissza­szo­rí­tani a ci­ga­ret­ta­csem­pé­sze­tet. Nagy kér­dés si­ke­rül-e.

Kár­pát­al­ján szö­ges­drót ke­rí­tést és rej­tett aka­dá­lyo­kat is te­le­pí­tet­tek az ukrán ha­tár­őrök.

Korrupt pénzügyőrök buktak le a magyar határon

Korrupt pénzügyőrök buktak le a magyar határon

4350 eset­ben kö­vet­tek el kor­rup­ciót.

Kettő Rösz­kén őri­zetbe vett pénz­ügyőr le­tar­tóz­ta­tá­sát, három bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­delte el a Sze­gedi Já­rás­bí­ró­ság nyo­mo­zási bí­rája csü­tör­tö­kön.

Kövekkel dobálták meg a határváros lakói a frissen érkezett migránsokat

Kövekkel dobálták meg a határváros lakói a frissen érkezett migránsokat

Egyre több il­le­gá­lis be­ván­dorló éri el az ame­ri­kai ha­tárt, ennek azon­ban a mig­rán­so­kon kívül szinte senki sem örül.

Hihetetlen, mit művelt ez a magyar férfi az ukrán határőrökkel

Hihetetlen, mit művelt ez a magyar férfi az ukrán határőrökkel

Be is szá­mol­tak a ha­tó­sá­gok, a saj­tó­ban is van nyoma a tör­tén­tek­nek!

Min­der­ről be is szá­mol­tak a ha­tó­sá­gok, az ukrán saj­tó­ban is van nyoma a tör­tén­tek­nek!

Trump állja a szavát! Katonák kezdték építeni a déli határkerítést

Trump állja a szavát! Katonák kezdték építeni a déli határkerítést

Ame­ri­kai ka­to­nák je­len­tek meg több ha­tár­sza­ka­szon is...

Ame­ri­kai ka­to­nák je­len­tek meg több olyan me­xi­kói ha­tár­sza­ka­szon is, ahol eddig nem védte ke­rí­tés az or­szá­got az il­le­gá­lis mig­rá­ci­ó­tól. A szö­ges­drót­tal el­lá­tott ke­rí­tés az el­len­zék sze­rint csak azt a célt szol­gálja, hogy Trump sza­va­za­to­kat sze­rez­zen.

Felfegyverkezett migránsok toporognak a horvát határnál

Felfegyverkezett migránsok toporognak a horvát határnál

Szak­ér­tők sze­rint a téli hideg előtt még leg­alább 20 ezer mig­ráns akar Hor­vát­or­szágba jutni.

Szak­ér­tők sze­rint a téli hideg előtt még leg­alább 20 ezer mig­ráns akar Hor­vát­or­szágba jutni.

Megrohamozták az uniós határt a Boszniában rekedt migránsok

Megrohamozták az uniós határt a Boszniában rekedt migránsok

Bosz­ni­á­ban re­kedt il­le­gá­lis be­ván­dor­lók ezrei akar­nak min­den áron az Eu­ró­pai Unió te­rü­le­tére jutni.

Brutális drogfogás, csak Lénárdnak bűzlött a dolog

Brutális drogfogás, csak Lénárdnak bűzlött a dolog

Hat­van­mil­liót ér a zsák­mány.

Hat­van­mil­lió fo­rint­nál is töb­bet ér a fe­ke­te­pi­a­con az a zsák­mány, ame­lyet a ma­gyar ha­tá­ron akar­tak át­csem­pészni. 36 cso­mag­ban la­pult a drog.

Nem adják fel a migránsok, így próbálkoznak a magyar határnál

Nem adják fel a migránsok, így próbálkoznak a magyar határnál

Te­her­ta­xi­nak hi­szik a ka­mi­o­no­kat a mig­rán­sok, fur­csább­nál fur­csább ra­ko­má­nyok közül sze­dik ki őket a pénz­ügy­őrök.

Hoppá, durván hiányos volt a hazánkba érkező kamion szállítólevele

Hoppá, durván hiányos volt a hazánkba érkező kamion szállítólevele

A török ka­mion éjjel akart be­jönni Ma­gyar­or­szágra a Csa­nád­pa­lota Au­tó­pá­lya-ha­tár­át­ke­lő­he­lyen...

53 migránst találtak egy kamionban a magyar határon

53 migránst találtak egy kamionban a magyar határon

Iraki, iráni és pa­lesz­tin ál­lam­pol­gár­nak val­lot­ták ma­gu­kat, azon­ban sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat nem tud­ták iga­zolni.

Iraki, iráni és pa­lesz­tin ál­lam­pol­gár­nak val­lot­ták ma­gu­kat, azon­ban sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat nem tud­ták iga­zolni.

Magyarnak adta ki magát egy ukrán férfi, működésbe lépett az Interpol

Magyarnak adta ki magát egy ukrán férfi, működésbe lépett az Interpol

Hamis út­le­vél­lel pró­bált az Eu­ró­pai Uni­óba lépni, de terve ku­dar­cot val­lott, ő maga pedig le­bu­kott!

Durva, mit tett Pumped Gabo: a rendőrség is kopogtathat nála

Durva, mit tett Pumped Gabo: a rendőrség is kopogtathat nála

Igazi Ámok­fu­tást haj­tott végre a Nagy Duett sztárja. Senki ne csi­nálja utána!

Igazi Ámok­fu­tást haj­tott végre a Nagy Duett sztárja. Senki ne csi­nálja utána!

Vörös riasztás: több száz migráns rohamozta meg a horvát határt

Vörös riasztás: több száz migráns rohamozta meg a horvát határt

Allah akbar ki­ál­tás­sal nyo­mul­tak előre a mig­rán­sok.

Allah akbar ki­ál­tás­sal nyo­mul­tak előre a mig­rán­sok.

Kitört a pánik a határon, egy férfi meghalt

Kitört a pánik a határon, egy férfi meghalt

Töb­ben is kór­házba ke­rül­tek.

Töb­ben is kór­házba ke­rül­tek, mi­u­tán a tömeg eddig is­me­ret­len okok­ból meg­in­dult a spa­nyol enk­lávé, Mel­illa ke­rí­tése felé. Nem ez volt az első ilyen eset.

Sokkot kaptak a rendőrök, amikor kinyitották a Citroën csomagtartóját

Sokkot kaptak a rendőrök, amikor kinyitották a Citroën csomagtartóját

A leg­ki­sebb Zalai te­le­pü­lé­sen, Kül­ső­sár­don ál­lí­tot­ták meg az autót.

A leg­ki­sebb Zalai te­le­pü­lé­sen, Kül­ső­sár­don ál­lí­tot­ták meg az autót, kő­haj­in­tás­nyira a ha­tár­tól. Az utas­tér­ben és a cso­mag­tar­tó­ban nem me­ne­kül­te­ket, hanem 22 mé­reg­drága ku­tyát ta­lál­tak. Az il­le­gá­lis szál­lít­mány zöme né­hány hetes kö­lyök volt.

Már repülőt is bevetnek a migránsok, hogy bejussanak Magyarországra

Már repülőt is bevetnek a migránsok, hogy bejussanak Magyarországra

Re­pü­lő­vel ju­tot­tak át a ma­gyar ha­tá­ron az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók!

Re­pü­lő­vel ju­tot­tak át a ma­gyar ha­tá­ron az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók!

Tucatjával próbálnak Magyarországra szökni a migránsok

Tucatjával próbálnak Magyarországra szökni a migránsok

Több mint 80 mig­ránst fog­tak el.

Több mint 80 il­le­gá­lis mig­ránst - köz­tük pa­kisz­táni ál­lam­pol­gá­ro­kat - fog­tak el a déli ha­tár­sza­ka­szon egy nap alatt.

5 éves kihűlt kisfiút találtak egy vonat alá bújva, a szüleit keresik

5 éves kihűlt kisfiút találtak egy vonat alá bújva, a szüleit keresik

Az oszt­rák, német és olasz ha­tó­sá­gok kö­zö­sen szi­go­rí­ta­nak a Bren­ner-hágó ha­tár­sza­kasz el­len­őr­zé­sén...

Műszerfalba rejtve akarták átcsempészni a 12 éves félmeztelen migránst

Műszerfalba rejtve akarták átcsempészni a 12 éves félmeztelen migránst

Egy ru­tin­el­len­őr­zés során ál­lí­tot­ták meg a ha­tó­sá­gok a so­főrt...

Egy ru­tin­el­len­őr­zés során ál­lí­tot­ták meg a ha­tó­sá­gok azt a so­főrt, aki a te­rep­já­rója mű­szer­fa­lába rejtve akart át­csem­pészni egy 12 éves fél­mez­te­len gye­re­ket a ma­rok­kói-spa­nyol ha­tá­ron. Az eset még a sokat lá­tott ha­tár­őrö­ket is meg­döb­ben­tette.

Ez nagyon durva: Tömeggyilkost kapcsoltak le a magyar rendőrök

Ez nagyon durva: Tömeggyilkost kapcsoltak le a magyar rendőrök Bólynál

A gyil­kos mig­rán­sok kö­zött pró­bált el­ve­gyülni.

A het­ven­sze­res gyil­kost Bóly­nál fog­ták el az er­dő­ben, mi­u­tán az oszt­rák ha­tó­sá­gok ri­a­dóz­tat­ták ma­gyar kol­lé­gá­i­kat. A pa­kisz­táni mé­szá­ros mig­rán­sok kö­zött pró­bált el­ve­gyülni.

Terrortámadástól retteg a skandináv ország

Terrortámadástól retteg a skandináv ország

Dánia úgy dön­tött, hogy to­vábbi hat hó­nap­pal meg­hosszab­bítja a ha­tá­rain vissza­ál­lí­tott el­len­őr­zé­se­ket.

Dánia úgy dön­tött, hogy to­vábbi hat hó­nap­pal meg­hosszab­bítja a ha­tá­rain vissza­ál­lí­tott el­len­őr­zé­se­ket.

Durvul a migránshelyzet a magyar határnál: Ez történt éjszaka

Durvul a migránshelyzet a magyar határnál: Ez történt éjszaka

Több tucat mig­ráns akart be­jutni Ma­gyar­or­szágra éj­szaka, ám a ha­tár­vé­dők­nek si­ke­rült őket fel­tar­tóz­tat­niuk.

Hihetetlen, hogyan akartak cigarettát csempészni Magyarországra

Hihetetlen, hogyan akartak cigarettát csempészni Magyarországra

A le­le­mé­nyes bű­nö­zők le­buk­tak, mi­előtt még ha­zánkba ér­ke­zett volna a csem­pész­ci­ga­retta Uk­raj­ná­ból.

Csúcsforgalomban zárhatják le az egyik legfontosabb határszakaszt

Csúcsforgalomban zárhatják le az egyik legfontosabb határszakaszt

A nép­párti oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter exk­lu­zív in­ter­jút adott a német Bild című na­pi­lap­nak.

Négyszáz terrorista Németországban, emiatt Merkelt bírálják

Négyszáz terrorista Németországban, emiatt Merkelt bírálják

A kri­ti­kus han­gok már nem csak az el­len­zék­től ér­kez­nek, egyre töb­ben fúr­ják pár­ton belül a kan­cel­lárt.

Elfújta a szél, tanácstalanul álltak előtte a határőrök

Elfújta a szél, tanácstalanul álltak előtte a határőrök

To­kaj­ból in­dult, Uk­raj­ná­ban lan­dolt egy ma­gyar sik­ló­er­nyős. Meg­úszta a vész­le­szál­lást és a ha­tár­sér­tést is.

To­kaj­ból in­dult, Uk­raj­ná­ban lan­dolt egy ma­gyar sik­ló­er­nyős. Meg­úszta a vész­le­szál­lást és a ha­tár­sér­tést is.

Meglepő: mexikóiak építenék fel a falat a határra!

Meglepő: mexikóiak építenék fel a falat a határra!

A vál­la­lat jó pénzt lát az üz­let­ben.

A vál­la­lat jó pénzt lát az üz­let­ben, és sze­ret­nék meg­mu­tatni az őket gú­nyoló Do­nald Trump­nak, hogy van­nak dol­gos me­xi­kó­iak is.

Norvég orvos: jobban tesszük, ha azonnal felhúzunk egy nagy kerítést

Norvég orvos: jobban tesszük, ha azonnal felhúzunk egy nagy kerítést

Egy nor­vég orvos azt ja­va­solja, hogy húz­za­nak fel egy nagy ke­rí­tést a svéd ha­tárra, még mi­előtt túl késő lenne...

Kerítésre akasztott fejekkel ijesztgetik a migránsokat a határnál!

Kerítésre akasztott fejekkel ijesztgetik a migránsokat a határnál!

Ál­lí­tó­lag ezt a sza­kaszt rég­óta meg sem pró­bál­ták il­le­gá­li­san át­lépni...

Ál­lí­tó­lag ezt a sza­kaszt rég­óta meg sem pró­bál­ták il­le­gá­li­san át­lépni...

Jó fogás a magyar határon. Így fest 25 kiló fű!

Jó fogás a magyar határon. Így fest 25 kiló fű!

A tom­pai ha­tár­át­ke­lő­nél fi­gyel­tek fel a ha­tó­sá­gok a két mon­te­neg­rói férfira, akik gya­nú­san vi­sel­ked­tek.

A tom­pai ha­tár­át­ke­lő­nél fi­gyel­tek fel a ha­tó­sá­gok a két mon­te­neg­rói férfira, akit sze­kér­de­rék­nyi gya­nús cso­ma­got rej­te­get­tek.

Elárulták az osztrákok, miért ellenőriznek Hegyeshalomnál

Elárulták az osztrákok, miért ellenőriznek Hegyeshalomnál

Ha nem sze­retne a sztrá­dán órák hosszat vá­ra­kozni, akkor job­ban teszi, ha el­ke­rüli a he­gyes­halmi ha­tár­át­ke­lő­he­lyet.

Gigadugó az sztrádán, ezt kerüld el!

Gigadugó az autópályán, ezt kerüld el!

Az oszt­rák ha­tár­őrök va­sár­nap este fog­tak el­len­őr­zésbe.

Az oszt­rák ha­tár­őrök va­sár­nap este fog­tak el­len­őr­zésbe. Ebből na­gyon ko­moly tor­ló­dás lett az M1-es au­tó­pá­lyán.

Éhségsztrájkkal akarják megtörni a határzárat a migránsok!

Éhségsztrájkkal akarják megtörni a határzárat a migránsok!

Már csak né­hány ki­lo­mé­terre van­nak a ma­gyar-szerb ha­tár­tól.

Már csak né­hány ki­lo­mé­terre van­nak a ma­gyar-szerb ha­tár­tól azok a mig­rán­sok, akik gya­log in­dul­tak el Belg­rád­ból.

Robbanószereket és fegyvereket foglaltak le az ukrán-lengyel határon!

Robbanószereket és fegyvereket foglaltak le az ukrán-lengyel határon!

Fran­cia­or­szági tá­ma­dás­hoz szál­lí­totta a férfi az esz­kö­zö­ket.

Fran­cia­or­szági tá­ma­dás­hoz szál­lí­totta a férfi az esz­kö­zö­ket.

Megadugók várhatnak a húsvétkor hazalátogatókra

Megadugók várhatnak a húsvétkor hazalátogatókra

A hely­zet idén még rosszabb lehet, mivel sok he­lyen ide­ig­le­nes el­len­őr­zé­se­ket ve­zet­tek be.

Készenléti szolgálat két megyénkben a menekülthullám miatt

Készenléti szolgálatot rendeltek el két megyénkben a menekülthullám miatt

Az or­szá­gos rend­őr­fő­ka­pi­tány ké­szen­léti szol­gá­la­tot ren­delt el pén­tek dél­után­tól!

Fellázadtak az emberek Bulgáriában a migránsok ellen!

Fellázadtak
az emberek
Bulgáriában
a migránsok
ellen!

Már ön­vé­delmi osz­ta­gok jöt­tek létre Bul­gá­ri­á­ban, így pró­bál­ják fel­tar­tóz­tatni az il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat.

Már ön­vé­delmi osz­ta­gok jöt­tek létre Bul­gá­ri­á­ban, így pró­bál­ják fel­tar­tóz­tatni az il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat.

Durvul a migránshelyzet: Tankokkal védik a magyar-szerb határt

Durvul a migránshelyzet: Tankokkal védik a magyar-szerb határt

A ké­szült­ségre a fo­ko­zódó mig­ráns­hely­zet miatt volt szük­ség.

Pán­cé­lo­zott ka­to­nai harc­jár­mű­vek jár­őröz­nek a határ hazai sza­ka­szán. A fo­ko­zott ké­szült­ségre az egyre sú­lyo­sabbá váló mig­ráns­hely­zet miatt volt szük­ség.

Hihetetlen összegeket szedtek össze a korrupt vámosok és határőrök!

Hihetetlen összegeket szedtek össze a korrupt vámosok és határőrök!

Ellen tud­nál állni ek­kora össze­gek­nek?

A kap­zsi­sága buk­ta­tott le ta­valy több mint száz ha­tár­ren­dészt és vá­most.

Ezért húznak kerítést az osztrákok!

Ezért húznak kerítést az osztrákok!

Az el­múlt na­pok­ban el­ké­pesztő ál­la­po­tok ural­kod­tak a ha­tár­át­ke­lő­nél.

Bár szom­batra már ren­de­ző­dött a hely­zet az szlo­vén-oszt­rák ha­tá­ron, az el­múlt na­pok­ban el­ké­pesztő ál­la­po­tok ural­kod­tak a ha­tár­át­ke­lő­nél.

Ausztria is elkezdi építeni a kerítést a határon

Próbálják elmaszatolni az osztrákok, de elkezdik a kerítésépítést!

"Meg­erő­sí­tett lé­te­sít­mé­nye­ket" hoz­nak létre a szlo­vén-oszt­rák ha­tá­ron. Azaz ke­rí­tést.

Az osztrák katonák feladták a migránsok őrzését, tovább nő a káosz

Az osztrák katonák feladták a migránsok őrzését, tovább nő a káosz

Nem bír­nak az oszt­rák rend­őrök és ka­to­nák a ki­ala­kult hely­zet­tel, han­gos­be­mon­dón pró­bál­ják irá­nyí­tani a tö­me­get.

1000 katonával erősítik a baranyai határt

1000 katonával erősítik a baranyai határt

Az éjjel 500 ka­tona már el­in­dult.

Ma­gyar­bóly­nál is meg­je­lent egy cso­port mig­ráns. Az éjjel 500 ka­tona már el­in­dult, újabb egy­sé­gek kö­ve­tik most őket.

Korrupt nagykutyák elleni razzia bénította meg Záhonyt!

Korrupt nagykutyák elleni razzia bénította meg Záhonyt!

Eddig húsz em­bert ál­lí­tot­tak elő, és már több, hi­va­tá­sos ál­lo­mányba tar­tozó sze­mélyt őri­zetbe vet­tek.

Eddig húsz em­bert ál­lí­tot­tak elő, és már több, hi­va­tá­sos ál­lo­mányba tar­tozó sze­mélyt őri­zetbe vet­tek.

Csanádpalotánál a határon át próbált szökni a feleséggyilkos - VIDEÓ

Csanádpalotánál a határon át próbált szökni a feleséggyilkos - VIDEÓ

Tíz éve ke­res­ték a férfit, akit em­ber­ölés­sel vá­dol­nak. Nor­vé­gia leg­ke­re­set­tebb bű­nö­zője!

Orbán Viktor: "Lerohannak bennünket!"

Orbán Viktor: "Lerohannak bennünket!"

Na­pi­rend előtt szó­lalt fel.

A kor­mányfő na­pi­rend előtt szó­lalt fel, tö­me­ges nép­ván­dor­lás­nak ne­vezte a mig­rán­sára­da­tot. "Ha­zánk csak egy van, és azt meg kell vé­de­nünk!"

Terrorcselekménnyel gyanúsítják az áttörésre uszító migránst

Terrorcselekménnyel gyanúsítják az áttörésre uszító migránst

Ter­ror­cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ják a ke­rí­tés át­tö­ré­sére buz­dító férfit.

Ter­ror­cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ják a ke­rí­tés át­tö­ré­sére buz­dító férfit.

Így zárult be a határ Röszkénél - videó

Így zárult be a határ Röszkénél - videó

A he­lyére gör­dült a drót­tal fel­sze­relt Mad Max vagon.

Alig­ha­nem tör­té­nelmi pil­la­nat volt, ami­kor a Mad Max va­gont a he­lyére tol­ták.

Elkezdődött! Helikopterek és rendőrsorfal védi a határt Röszkénél!

Elkezdődött! Helikopterek és rendőrsorfal védi a határt Röszkénél!

Le­zá­rult a határ, épí­tik a ke­rí­tést és ha­ma­ro­san ér­ke­zik a pen­gés­drót­tal fel­sze­relt vas­úti vagon.

Kilométeres dugók az osztrák-német határnál

Kilométeres dugók az osztrák-német határnál

A bajor bel­ügy­mi­nisz­ter sze­rint akár he­te­kig is tart­hat a fo­ko­zott el­len­őr­zés a ha­tár­nál.

Óriási dugó Ausztria felé! Erre érdemes elindulni

Óriási dugó Ausztria felé! Erre érdemes elindulni

Tel­jes mér­ték­ben meg­bé­ní­totta a he­gyes­halmi ha­tárt a me­ne­kül­tek fo­lya­ma­tos át­ke­lése.