CÍMKE: 'harmónia'

50 az új 40: Ragyognak az érett nők, íme a titok

50 az új 40: Ragyognak az érett nők, íme a titok

Ha úgy érzed, 40 fö­lött már öreg­nek szá­mí­tasz, sür­gő­sen gon­dold újra! Ez egy­ál­ta­lán nem tör­vény­szerű.

Ha úgy érzed, 40 fö­lött már öreg­nek szá­mí­tasz, sür­gő­sen gon­dold újra! Ez egy­ál­ta­lán nem tör­vény­szerű dolog!

Elég a mellébeszélésből: így néz ki egy valódi, hús-vér nő hasa!

Elég a mellébeszélésből: így néz ki egy valódi, hús-vér nő hasa!

Itt az ideje, hogy jóban le­gyél ma­gad­dal! Hogy meg­lásd, nem vagy egye­dül!

Itt az ideje, hogy jóban le­gyél ma­gad­dal! Hogy meg­lásd, nem vagy egye­dül!

Hatalmas fordulat Oszter Sándor magánéletében, erre senki se számított

Hatalmas fordulat Oszter Sándor magánéletében, erre senki se számított

Több mint egy év után tel­jes a béke az Osz­ter csa­lád­ban. A csa­lád­ta­gok elő­ször töl­töt­tek né­gyes­ben egy egész napot.

Exkluzív interjú, magánéletéről vallott Zséda

Exkluzív interjú, magánéletéről vallott Zséda

A nép­szerű éne­kesnő őszin­tén me­sélt a Ri­post­nak arról, hogy már nem fe­sze­geti a ha­tá­rait.

A nép­szerű éne­kesnő őszin­tén me­sélt a Ri­post­nak arról, hogy már nem fe­sze­geti a ha­tá­rait.

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

A TV2 sztárja tel­je­sen meg­vál­to­zott.

Büsz­kén posz­tolt ki ma­gá­ról egy négy évvel ez­előtti és egy mos­tani fotót a TV2 sztárja. A bot­rá­nya­i­ról, al­ko­hol­prob­lé­má­i­ról hír­hedt Éva tel­je­sen meg­vál­to­zott.

Drasztikusan megfiatalodott D. Nagy Lajos: Elárulta, mitől!

Drasztikusan megfiatalodott D. Nagy Lajos: Elárulta, mitől!

Nagy for­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett az együt­tes és az éne­kes élete is! Egyre több az el­is­me­rés és di­cső­ség!

Ő az, akivel nem tud betelni a TV2 sztárja

Ő az, akivel nem tud betelni a TV2 sztárja

Már az első pil­la­nat­tól kü­lön­le­ges kap­cso­lat van Gönczi Gábor és hét hó­na­pos kisfia, Áron kö­zött. A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője ezért ki­ve­szi a ré­szét a baba kö­rüli te­en­dők­ből.

Már az első pil­la­nat­tól kü­lön­le­ges kap­cso­lat van Gönczi Gábor és hét hó­na­pos kisfia, Áron kö­zött. Kü­lön­le­ges egy hír­adós élete, hi­szen a leg­több csa­lád­dal el­len­tét­ben itt éppen a dél­előt­tök sza­ba­dok, és az esték fog­lal­tak. A TV2 sztárja most na­gyon bol­dog ettől, hi­szen gyer­meke leg­ak­tí­vabb órá­i­ban min­den­nap együtt tud lenni a csa­lád.

10 jelből felismerheted, hogy egészséges párkapcsolatban élsz

10 jelből felismerheted, hogy egészséges párkapcsolatban élsz

Sze­ret­néd meg­tudni, hogy ki­egyen­sú­lyo­zott, har­mo­ni­kus kap­cso­lat­ban élsz-e?

Pokol lett a házasságod? Így teheted rendbe azonnal!

Pokol lett a házasságod? Így teheted rendbe azonnal!

Rossz a han­gu­lat ott­hon, de sze­ret­néd, ha ka­rá­csonyra már tel­jes lenne a har­mó­nia?

Ezt soha ne tedd a pároddal, rosszabb mint a megcsalás!

Ezt soha ne tedd a pároddal, rosszabb mint a megcsalás!

Sok rej­tett dolog lehet a kap­cso­la­tod­ban, ami fel­őröl mind­ket­tő­tö­ket, és végül sza­kí­tás­hoz vezet.