CÍMKE: 'halálos baleset'

Megrázó helyszíni fotók a tragikus pesti rendőrbalesetről

Megrázó helyszíni fotók a tragikus pesti rendőrbalesetről

Bu­da­pest IV. ke­rü­le­té­ben üt­kö­zött össze két rend­őr­autó csü­tör­tök éjjel, a bal­eset­ben egy rendőr éle­tét vesz­tette.

Emberéletet követelt a sztársportoló autóbalesete

Emberéletet követelt a sztársportoló autóbalesete

Négy autó üt­kö­zött a reg­geli órák­ban. Az egyik kocsi so­főrje nem élte túl a ka­ram­bolt.

Élőben közvetítette: két kamasz halt meg az iszonyatos karambolban

Élőben közvetítette: két kamasz halt meg az iszonyatos karambolban

A fel­vé­telt a sofőr, az egyik ál­do­zat test­vére ké­szí­tette.

A fel­vé­telt a sofőr, az egyik ál­do­zat test­vére ké­szí­tette. Most fe­lel­nie kell tet­téért.

Tragikus hír jött: mozgó vonatból zuhant ki egy nő, belehalt sérüléseibe

Tragikus hír jött: mozgó vonatból zuhant ki egy nő, belehalt sérüléseibe

A nő ve­szé­lyes hely­zetbe so­dorta magát, ez ve­ze­tett a ször­nyű­ség­hez.

A nő ve­szé­lyes hely­zetbe so­dorta magát, ez ve­ze­tett a ször­nyű­ség­hez. Nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Borzalmas balesetben halt meg egy turista a forgalmas úton

Borzalmas balesetben halt meg egy turista a forgalmas úton

Az egyik leg­zsú­fol­tabb út­sza­ka­szon utaz­tak. Egy nő sú­lyo­san meg­sé­rült a bal­eset­ben.

Az egyik leg­zsú­fol­tabb út­sza­ka­szon utaz­tak. Egy nő sú­lyo­san meg­sé­rült a bal­eset­ben.

Megrázó helyszíni fotók jöttek a Bács-Kiskun megyei halálos balesetről

Megrázó helyszíni fotók jöttek a Bács-Kiskun megyei halálos balesetről

Egy idős nő bal­ese­te­zett Or­go­vány kö­ze­lé­ben. Kór­házba vit­ték, de ott már nem le­he­tett meg­men­teni.

Lesújtó fotó: ebben a balesetben vesztette életét a kétgyerekes magyar színész

Lesújtó fotó: ebben a balesetben vesztette életét a kétgyerekes magyar színész

Az Argo szí­né­sze gá­zo­lás ál­do­zata lett. A kór­házba ve­zető úton el­hunyt.

Az Argo szí­né­sze gá­zo­lás ál­do­zata lett. A kór­házba ve­zető úton el­hunyt.

Családi tragédia: a kórházba vezető úton érte a halál a terhes nőt

Családi tragédia: a kórházba vezető úton érte a halál a terhes nőt

Az édes­anya férje és kis­lá­nya mel­lett, az au­tó­ban vesz­tette éle­tét. Ez­után csá­szár­met­szést haj­tot­tak végre rajta.

Az év eddigi legborzalmasabb balesetét rögzítette a térfigyelő kamera

Az év eddigi legborzalmasabb balesetét rögzítette a térfigyelő kamera

Sze­ren­csét­len férfi­nek esé­lye sem volt a túl­élésre.

Sze­ren­csét­len férfi­nek esé­lye sem volt a túl­élésre.

Borzalmas munkabaleset történt, egy magyar férfi meghalt

Borzalmas munkabaleset történt, egy magyar férfi meghalt

Az új Duna-híd épí­tése köz­ben vesz­tette éle­tét a mun­kás.

Az új Duna-híd épí­tése köz­ben vesz­tette éle­tét a mun­kás, a vál­la­lat nem tar­totta be a biz­ton­sági elő­írá­so­kat.

Brutális balesetek az országban: halálos áldozata is van a havazásnak

Brutális balesetek az országban: halálos áldozata is van a havazásnak

Több bal­eset is tör­tént va­sár­nap reg­gel. A leg­sú­lyo­sabb, fron­tá­lis üt­kö­zés­ben egy ember meg is halt.

Megrázó fotó: végzetes baleset történt a főúton

Megrázó fotó: végzetes baleset történt a főúton

Nem tud­ták meg­men­teni a gya­lo­gost.

Nem tud­ták meg­men­teni a gya­lo­gos éle­tét, aki lát­ha­tó­sági mel­lény nél­kül akart át­menni az út­tes­ten.

Szülni indult az anya, de még az úton életét vesztette

Szülni indult az anya, de még az úton életét vesztette

Meg­csú­szott az autó a jeges úton, bor­zal­mas bal­ese­tet szen­ve­dett a csa­lád - a min­den­órás anya azon­nal meg­halt.

Meg­csú­szott az autó a jeges úton, bor­zal­mas bal­ese­tet szen­ve­dett a csa­lád - a min­den­órás anya azon­nal meg­halt.

Felkavaró fotók érkeztek a tragikus reggeli buszbalesetről

Felkavaró fotók érkeztek a tragikus reggeli buszbalesetről

A bal­eset Heves me­gyé­ben tör­tént, ami­kor egy uta­so­kat szál­lító busz és egy kocsi össze­üt­kö­zött.

A bal­eset Heves me­gyé­ben tör­tént, ami­kor egy uta­so­kat szál­lító busz és egy kocsi össze­üt­kö­zött.

Bungee jumpingozás közben halt meg a népszerű ápolónő

Bungee jumpingozás közben halt meg a népszerű ápolónő

A 20 éves nő alig várta, hogy ki­pró­bál­hassa az ext­rém sport­szert, de közel 21 mé­ter­ről zu­hant a ha­lálba.

A 20 éves nő alig várta, hogy ki­pró­bál­hassa az ext­rém sport­szert, de közel 21 mé­ter­ről zu­hant a ha­lálba.

Megrendítő részletek: így halt meg négy tatabányai lakos az 1-es úton

Megrendítő részletek: így halt meg négy tatabányai lakos az 1-es úton

A ko­csit ve­zető 50 éves nő, va­la­mint két női és egy férfi utasa a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Megrázó fotó: iszonyú baleset az 1-es úton, sok a halott

Megrázó fotó: iszonyú baleset az 1-es úton, sok a halott

Négy ál­do­zata van az üt­kö­zés­nek.

Az első hírek sze­rint négy ál­do­zata van a vég­ze­tes üt­kö­zés­nek. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Halálos baleset, busszal ütközött egy taxi

Halálos baleset, busszal ütközött egy taxi

Ba­le­set tör­tént Rád bel­te­rü­le­tén.

Ba­le­set tör­tént Rád bel­te­rü­le­tén, egy taxi és egy au­tó­busz üt­kö­zött össze a Váci úton.

Megrázó fotók a tatabányai halálos balesetről

Megrázó fotók a tatabányai halálos balesetről

A zeb­rán gá­zolta ha­lálra a nőt a BMW.

A zeb­rán gá­zolta ha­lálra a nőt a BMW.

Halálos baleset részese volt Venus Williams, így döntöttek róla

Halálos baleset részese volt Venus Williams, így döntöttek róla

Véget ért a vizs­gá­lat a vi­lág­sztár te­ni­sze­ző­nő­ről.

Véget ért a vizs­gá­lat a vi­lág­sztár te­ni­sze­ző­nő­ről, aki va­ló­ság­gal össze­rop­pant a tra­gé­dia után.

Drámai fotók érkeztek a reggeli halálos balesetről

Drámai fotók érkeztek a reggeli halálos balesetről

Mát­ra­ve­re­bély­nél tör­tént a tra­gé­dia.

Mát­ra­ve­re­bély kö­ze­lé­ben tör­tént a tra­gé­dia.

Megdöbbentő részletek derültek ki a halálos balesetről

Megdöbbentő részletek derültek ki a halálos balesetről

Nem biz­tos, hogy bal­eset volt.

Nem biz­tos, hogy bal­eset érte azt a férfit, akire ku­tyája várt hű­sé­ge­sen a ron­csok kö­zött.

Barátai találták meg a túrázó összezúzott holttestét

Barátai találták meg a túrázó összezúzott holttestét

A három férfi nem fog­lal­ko­zott a vész­jel­zés­sel, ki­rán­dulni in­dul­tak a he­gyekbe.

A három férfi nem fog­lal­ko­zott a vész­jel­zés­sel, ki­rán­dulni in­dul­tak a he­gyekbe - egyi­kük már sosem tér haza a csa­lád­já­hoz.

Brutális fotókat kaptunk a reggeli halálos buszbalesetről

Brutális fotókat kaptunk a reggeli halálos buszbalesetről

Egy busz és egy autó üt­kö­zött össze szerda reg­gel Fejér me­gyé­ben. A bal­eset­nek ha­lá­los ál­do­zata is van.

Egy busz és egy autó üt­kö­zött össze szerda reg­gel Fejér me­gyé­ben. A bal­eset­nek ha­lá­los ál­do­zata is van.

Beszorultak a kocsiba: két ember is életét vesztette a súlyos balesetben

Beszorultak a kocsiba: két ember is életét vesztette a súlyos balesetben

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént a kora reg­geli órák­ban: egy kis­te­her­autó és egy sze­mély­autó ro­hant egy­másba.

Meghatóan búcsúzott a 6-os úton meghalt focistától ifjú özvegye

Meghatóan búcsúzott a 6-os úton meghalt focistától ifjú özvegye

A busz­so­főr hi­báz­ha­tott...

Szom­ba­ton kí­sér­ték végső út­jára a 6-os úton bal­eset­ben meg­halt fo­cis­tát. A busz­so­főr hi­báz­ha­tott, nem adta meg az el­sőbb­sé­get.

Megrázó fotók a halálos balesetről, amelyben egy 4 éves kislány vesztette életét

Megrázó fotók a halálos balesetről, amelyben egy 4 éves kislány vesztette életét

Három jármű üt­kö­zött össze.

Három jármű üt­kö­zött össze Be­rettyóúj­fa­lu­nál. Egy sze­mély­autó, egy trak­tor és egy te­her­autó ka­ram­bo­lo­zott, a bal­eset­ben egy négy­éves kis­lány éle­tét vesz­tette. Meg­rázó fel­vé­te­lek jön­nek.

Tragikusan fiatalon halt meg egy kislány, veszélyes versenyre küldték

Tragikusan fiatalon halt meg egy kislány, veszélyes versenyre küldték

A nyolc­éves kis­lányt kór­házba vit­ték, de ott már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

A nyolc­éves kis­lányt a hor­ror­bal­eset után kór­házba vit­ték, de ott már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Tragikus hír jött: baleset érte a világbajnok sportolót, belehalt

Tragikus hír jött: baleset érte a világbajnok sportolót, belehalt

A férfi ta­pasz­talt spor­toló volt, de va­lami hiba csú­szott a ve­szé­lyes mu­tat­ványba. Nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Halálra gázolt a vonat egy embert Kelenföldön

Halálra gázolt a vonat egy embert Kelenföldön

Ez ma már a má­so­dik vo­nat­gá­zo­lás.

A ha­lá­los bal­eset a Sze­rémi út és a Dom­bó­vári út ta­lál­ko­zá­sá­nál tör­tént. Ez ma már a má­so­dik vo­nat­gá­zo­lás.

Sínek közé zuhant egy férfi az állomáson, sokan látták haláltusáját

Sínek közé zuhant egy férfi az állomáson, sokan látták haláltusáját

Hiába hív­tak or­vost a sé­rült­höz, már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Hiába hív­tak or­vost a sé­rült­höz, már nem tud­tak se­gí­teni rajta. Az eset kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Focista halt meg a 6-oson hajnalban - megrázó fotók

Focista halt meg a 6-oson hajnalban - megrázó fotók

A busz és az Opel azért üt­köz­he­tett össze, mert a busz nem adta meg az el­sőbb­sé­get. A fi­a­tal sofőr fo­cista volt, ha­lál­hí­rét csa­pata is meg­erő­sí­tette.

A busz és az Opel azért üt­köz­he­tett össze, mert a busz nem adta meg az el­sőbb­sé­get. A fi­a­tal sofőr fo­cista volt, ha­lál­hí­rét csa­pata is meg­erő­sí­tette.

Nem sejtette a borsodi pár, hogy a halálba indulnak

Nem sejtette a borsodi pár, hogy a halálba indulnak

A 37-es úton egy autó a sem­mi­ből be­lé­jük csa­pó­dott, mind­ket­ten ször­nyet­hal­tak.

A 37-es úton egy autó a sem­mi­ből be­lé­jük csa­pó­dott, mind­ket­ten ször­nyet­hal­tak.

Most közölték: tragédia történt Hangonyban

Most közölték: tragédia történt Hangonyban

Hiába küz­döt­tek a tűz­ol­tók.

Hiába küz­döt­tek a tűz­ol­tók és a men­tő­sök, egy ember éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Szörnyű látvány: holttesteket ásnak ki a föld alól a vasút mellett

Szörnyű látvány: holttesteket ásnak ki a föld alól a vasút mellett

Vég­ze­tes bal­eset ért három em­bert munka köz­ben. Nem tud­ták ki­vé­deni a tra­gé­diát.

Hiába várta látogatóba férjét, áthajtott rajta
a bedrogozott fiatal

Hiába várta látogatóba férjét
a kismama, áthajtott rajta a bedrogozott fiatal

Négy napja élt még csak Áronka, ami­kor édes­ap­ját ha­lálra gá­zolta egy be­dro­go­zott fi­a­tal.

Borzalmas baleset a metróállomásnál: nem tudták megmenteni a házaspárt

Borzalmas baleset a metróállomásnál: nem tudták megmenteni a házaspárt

A rend­őrök vizs­gál­ják a két ál­do­za­tot kö­ve­telő tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit.

A rend­őrök vizs­gál­ják a két ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telő tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit.

Kisfiúval végzett a jászkiséri horrorbaleset

Kisfiúval végzett a jászkiséri horrorbaleset

Le­bucs­ká­zott az autó...

Nyolc­mé­te­res mély­ségbe bucs­ká­zott le az autó: egy 11 éves gye­rek vesz­tette éle­tét a sú­lyos köz­le­ke­dési bal­eset­ben. Úgy tudni, nem volt be­kötve.

Otthonához közel szenvedett halálos balesetet a 45 éves színész

Otthonához közel szenvedett halálos balesetet a 45 éves színész

Tra­gi­kus au­tó­bal­eset­ben vesz­tette éle­tét Kim Joo Hyuk ko­reai szí­nész, helyi idő sze­rint hétfő este.

Megrázó fotó a halálos balesetről, busznak ütközött egy autó Hevesben

Megrázó fotó a halálos balesetről, busznak ütközött egy autó Hevesben

Egy idős asszony vesz­tette éle­tét a bal­eset­ben.

Egy idős asszony vesz­tette éle­tét a bal­eset­ben, aki a hátsó ülé­sen uta­zott, ami­kor az autó meg­csú­szott.

Tragikusan fiatalon halt meg egy turista, borzalmas baleset áldozata lett

Tragikusan fiatalon halt meg egy turista, borzalmas baleset áldozata lett

A fi­a­tal nő éle­tét tár­sai sem tud­ták meg­men­teni.

A fi­a­tal nő éle­tét tár­sai sem tud­ták meg­men­teni. A rej­té­lyes ügy­ben nyo­mo­zás in­dult.

Életfogytiglan várhat
a drogosokra és a részegekre

Életfogytiglan várhat a drogosokra
és a részegekre

Het­ven szá­za­lék kö­vet­tel szi­gort.

A meg­kér­de­zet­tek 70 szá­za­léka kö­ve­telte, hogy élet­fogy­tig­lani bör­tönbe ke­rül­jön az, aki dro­go­san vagy it­ta­san ha­lá­los bal­ese­tet okoz Nagy-Bri­tan­ni­á­ban.

Brutális szigorral sújthatnak le
a részeg, drogos, gyilkos sofőrökre

Brutális szigorral sújthatnak le a részeg, drogos, gyilkos sofőrökre

A je­len­le­gi­nél sok­kal ke­mé­nyebb bün­te­tést kö­ve­tel­nek.

A je­len­le­gi­nél sok­kal ke­mé­nyebb bün­te­tést kö­ve­tel­nek azok szá­mára, akik ré­sze­gen vagy dro­go­san ha­lá­los ki­me­ne­telű bal­ese­tet okoz­tak. A brit kez­de­mé­nye­zés nyo­mán itt­hon is ki­áll­nak szi­go­rí­tás mel­lett.

Pár hetes jogsival vitte a halálba barátnőjét, Mercédeszt a fiatal lány

Pár hetes jogsival vitte a halálba barátnőjét, Mercédeszt a fiatal lány

Éj­sza­kai gu­ru­lásra men­tek Do­bo­gó­kőre, ám elég volt egy rossz moz­du­lat.

Éj­sza­kai gu­ru­lásra men­tek Do­bo­gó­kőre, ám elég volt egy rossz moz­du­lat.

Brutális fotó a somogyi balesetről, az utasoknak esélyük sem volt

Brutális fotó a somogyi balesetről, az utasoknak esélyük sem volt

A kocsi tel­je­sen össze­ron­cso­ló­dott, ami­kor az árokba csa­pó­dott.

A kocsi tel­je­sen össze­ron­cso­ló­dott, ami­kor az árokba csa­pó­dott. A sofőr és az utas éle­tét sem le­he­tett meg­men­teni.

Megrázó titkok derültek ki a sofőrről, aki két fiatalt vitt a halálba

Megrázó titkok derültek ki a sofőrről, aki két fiatalt vitt
a halálba

La­pun­kon ke­resz­tül üzen­tek az au­tós­nak az ál­do­za­tok hoz­zá­tar­to­zói.

La­pun­kon ke­resz­tül üzen­tek az au­tós­nak az ál­do­za­tok gyá­szoló hoz­zá­tar­to­zói. Az em­ber­éle­te­ket kö­ve­telő bal­eset ok­tó­ber el­se­jén, Kis­baj­cs­nál tör­tént, a ka­nyar­ban ki­sod­ródó autó egy fának csa­pó­dott.

Most jött a hír: családi tragédia érte a sikeres sportolót, öngyilkos lett bánatában

Most jött a hír: családi tragédia érte a sikeres sportolót, öngyilkos lett bánatában

A fi­a­tal férfi együtt volt ba­rát­nő­jé­vel, ami­kor a lány meg­halt.

A fi­a­tal férfi együtt volt ba­rát­nő­jé­vel, ami­kor a lány meg­halt.

Koraszülött babáit látogatta meg az anya, szörnyethalt

Koraszülött babáit látogatta meg az anya, szörnyethalt

Ha­lá­los bal­ese­tet szen­ve­dett.

A hat­gye­re­kes anya ha­za­felé tar­tott a kór­ház­ból, mikor ha­lá­los bal­ese­tet szen­ve­dett.

Megrázó fotók érkeztek a halálos gázolásról

Megrázó fotók érkeztek a halálos gázolásról

Mel­lény és vi­lá­gí­tás volt a bi­cik­li­sen.

Lát­ha­tó­sági mel­lény és vi­lá­gí­tás el­le­nére ütötte el a bi­cik­list a Volks­wa­gen so­főrje.

Érthetetlen tragédia: úton fekvő férfin hajtott át az autós

Érthetetlen tragédia: úton fekvő férfin hajtott át az autós

Nem tud­ták meg­men­teni.

A 64 éves férfi az út­test kö­ze­pén fe­küdt, mikor egy fi­gyel­met­len sofőr át­haj­tott rajta. A idős ember éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Borzalmas tragédia történt Csongrádban: emberek életéért küzdöttek

Borzalmas tragédia történt Csongrádban: emberek életéért küzdöttek

Egy ember meg­halt, töb­ben meg­sé­rül­tek, ami­kor fel­bo­rult egy il­le­gá­lis mig­rán­so­kat szál­lító kis­busz.

Tragédia a síneken: buszba rohant a vonat, rengeteg a halott

Tragédia a síneken: buszba rohant a vonat, rengeteg a halott

A vas­úti át­já­ró­ban ful­ladt le a tö­mött busz mo­torja, gye­re­kek is éle­tü­ket vesz­tet­ték a bal­eset­ben.

A vas­úti át­já­ró­ban ful­ladt le a tö­mött busz mo­torja, gye­re­kek is éle­tü­ket vesz­tet­ték a bal­eset­ben.

Édesanyjával és szerelmével autózott a halálba a 20 éves Attila

Édesanyjával és szerelmével autózott a halálba a 20 éves Attila

A ször­nyű bal­eset Deb­re­cen ha­tá­rá­ban tör­tént, hár­man meg­hal­tak. A bal­ese­tet okozó sofőr is sú­lyo­san meg­sé­rült, őt őri­zetbe vet­ték.

Ezt írta az áldozatok családja a kisbajcsi halálos baleset után

Ezt írta az áldozatok családja a kisbajcsi halálos baleset után

Mi­u­tán a va­sár­nap haj­nali bal­eset­ben két fi­a­tal meg­halt, a ro­ko­nok ne­ki­es­tek a so­főr­nek.

Megrázó fotók érkeztek az éjjeli halálos balesetről, kiderült, ki az áldozat

Megrázó fotók érkeztek az éjjeli halálos balesetről, kiderült, ki az áldozat

Csa­tor­nába bo­rult éj­szaka Tass­nál te­rep­já­ró­já­val a sofőr.

Csa­tor­nába bo­rult éj­szaka Tass­nál te­rep­já­ró­já­val a sofőr.

Vér folyt a kiránduláson, nem mindenki élte túl a kalandot

Vér folyt a kiránduláson, nem mindenki élte túl a kalandot

Közel har­min­can mász­tak, mikor a szik­lák le­gör­dül­tek a ma­gas­ból.

Közel har­min­can mász­tak éppen a nem­zeti park nép­szerű falán, mikor a szik­lák le­gör­dül­tek a ma­gas­ból.

Holtan találták a kisgyereket a panelban, édesanyja látta haláltusáját

Holtan találták a kisgyereket a panelban, édesanyja látta haláltusáját

Az anyuka épp va­cso­rát ké­szí­tett, ami­kor meg­tör­tént a baj. A men­tők már nem se­gít­het­tek.

Fekete vasárnap: megrázó fotó a 4-es főúton történt tragédiáról

Fekete vasárnap: megrázó fotó a 4-es főúton történt tragédiáról

Ször­nyű lát­ványt nyúj­tott az út­test kö­ze­pén he­verő bi­cikli. A ke­rék­pá­ros nem élte túl az üt­kö­zést.

Megrázó részletek: két ember halt meg Tom Cruise miatt

Megrázó részletek: két ember halt meg Tom Cruise miatt

A tra­gé­dia meg­előz­hető lett volna, de a kri­ti­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött útnak in­dí­tott re­pülő le­zu­hant.

A tra­gé­dia meg­előz­hető lett volna, de a kri­ti­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött útnak in­dí­tott re­pülő le­zu­hant.

Tragikus hirtelenséggel életét vesztette a fiatal modell

Tragikus hirtelenséggel életét vesztette a fiatal modell

A 22 éves lány au­tó­bal­ese­tet szen­ve­dett. A hely­szí­nen meg­halt.

A 22 éves lány au­tó­bal­ese­tet szen­ve­dett. A hely­szí­nen meg­halt.

Szörnyű tragédia ért egy családot, a kisfiú látta szülei haláltusáját

Szörnyű tragédia ért egy családot, a kisfiú látta szülei haláltusáját

Tra­gé­di­á­val vég­ző­dött a ki­rán­du­lás. A szü­lők és az egyik gye­rek is éle­tét vesz­tette a bor­zal­mas bal­eset­ben.

Borzalmas dolog történt a luxuskocsi első útján, sok a halott

Borzalmas dolog történt a luxuskocsi első útján, sok a halott

Az autót épp egy ve­vő­nek mu­tat­ták meg az el­adók, de tra­gé­dia tör­tént.

A vízbe borultak a borsodi horgászok, csak az egyikük élte túl

A vízbe borultak a borsodi horgászok, csak az egyikük élte túl

Ka­pása volt a két hor­gász­nak, erre iz­ga­tot­tan ug­rot­tak fel a csó­nak­ban.

Va­ló­szí­nű­leg ka­pása volt a két hor­gász­nak, akik erre iz­ga­tot­tan ug­rot­tak fel a csó­nak­ban - ez lett a vesz­tük.

Gyalogost gázolt
a BKV zavarelhárítója: 16 métert repült az áldozat

Gyalogost gázolt a BKV zavarelhárítója: 16 métert repült az áldozat

A férfi a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, to­vábbi két ember meg­sé­rült.

Sze­mély­autó ütött el egy gya­lo­gost pén­te­ken dél­után a fő­vá­ros­ban. A férfi a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, a gá­zoló jármű a BKV za­var­el­há­rí­tója volt.

Ez a magyar fiatal a csókakői rejtélyes baleset halálos áldozata

Ez a magyar fiatal a csókakői rejtélyes baleset halálos áldozata

Ha­lál­lal vég­ző­dött a csó­ka­kői bal­eset, egy fi­a­tal­em­bert gá­zol­tak el.

Ha­lál­lal vég­ző­dött a csó­ka­kői bal­eset, egy fi­a­tal­em­bert gá­zol­tak el.

Gyászol a Disney: a stúdió közelében érte a halál

Gyászol a Disney: a stúdió közelében érte a halál a cég alkalmazottját

Az ügy­ben sze­re­pet játsz­ha­tott a drog.

A le­gen­dás film­stú­dió mun­ka­tár­sá­nak ha­lá­lá­ban a drog is sze­re­pet játsz­ha­tott.

Halálra gázolt egy embert a Nyugatiból induló vonat

Halálra gázolt egy embert a Nyugatiból induló vonat

A Vácra tartó vonat ütötte el.

A Vácra tartó sze­mély­vo­nat el­ütött egy em­bert pén­te­ken dél­után.

Meglepő fordulat a Dózsa György úti gázolás ügyében

Meglepő fordulat a Dózsa György úti gázolás ügyében

Vál­to­zás elé néz M. Ri­chárd.

Vál­to­zás elé néz a két ha­lá­los ál­do­zat­tal vég­ző­dött bal­eset oko­zá­sá­val gya­nú­sí­tott M. Ri­chárd. Most meg­szó­lalt az ügy­védje is.

Fotók érkeztek a halálos balesetről, elképesztő dolog történt

Fotók érkeztek a halálos balesetről, elképesztő dolog történt

Két autó üt­kö­zött össze pén­te­ken a 4-es főúton, egy ember éle­tét vesz­tette a bal­eset­ben. Kü­lön­le­ges szál­lít­má­nya volt.

Borzalmas balesetben halt szörnyet két magyar fiatal

Borzalmas balesetben halt szörnyet két magyar fiatal

Fának csa­pó­dott au­tó­já­val a 20 éves László va­sár­nap este, ő és 23 éves utasa is meg­halt a bal­eset­ben.

Fának csa­pó­dott au­tó­já­val a 20 éves László, ő és 23 éves utasa is meg­halt a bal­eset­ben.

Ismert ejtőernyős halt szörnyet a kemecsei motorbalesetben

Ismert ejtőernyős halt szörnyet a kemecsei motorbalesetben

Mo­to­ros és egy autó ka­ram­bo­lo­zott.

Mo­to­ros és egy autó ka­ram­bo­lo­zott a Sza­bolcs-Szat­már-Bereg me­gyei Ke­me­csén csü­tör­tö­kön.

Most jött: fordulat történt a Dózsa György úti halálos gázolás ügyében

Most jött: fordulat történt a Dózsa György úti halálos gázolás ügyében

Két ember vesz­tette éle­tét a tra­gi­kus bal­eset­ben.

Két ember vesz­tette éle­tét a tra­gi­kus bal­eset­ben, és most sok dolog de­rült ki a gya­nú­sí­tott­ról.

Illegális biciklivel gázolt halálra egy édesanyát a felelőtlen srác

Illegális biciklivel gázolt halálra egy édesanyát a felelőtlen srác

A fi­a­tal­em­ber olyan bi­cik­li­vel szá­gul­do­zott az utcán, amin nem volt fék.

A 20 éves fi­a­tal­em­ber olyan bi­cik­li­vel szá­gul­do­zott az utcán, amin nem volt fék.

Halálos baleset Salgótarjánban, mentőhelikopter érkezett

Halálos baleset Salgótarjánban, mentőhelikopter érkezett

Az autó so­főr­jéért men­tő­he­li­kop­tert küld­tek, de nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Végre! Döntött a bíróság a buszmegállóba hajtó M. Richárd sorsáról

Végre! Döntött a bíróság a buszmegállóba hajtó M. Richárd sorsáról

A Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság ha­lált okozó köz­úti bal­eset oko­zása vét­sé­gé­nek gya­núja miatt bün­te­tő­el­já­rást in­dí­tott.

Megdöbbentő fordulat: ez vár a Dózsa György úti gázolóra

Megdöbbentő fordulat: ez vár a Dózsa György úti gázolóra

M. Ri­chárd elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás he­lyett házi őri­zetbe ke­rült.

M. Ri­chárd elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás he­lyett házi őri­zetbe ke­rült.

Sokkoló: az ELTE egyik épületénél halt meg egy munkás Budapesten

Sokkoló: az ELTE egyik épületénél halt meg egy munkás Budapesten

Az 68 éves férfi egy áll­vány­ról zu­hant a mélybe.

Az 68 éves férfi egy áll­vány­ról zu­hant a mélybe. Sok­kos ál­la­potba ke­rült a csa­lád a hír hal­la­tán.

Dráma a nyaraláson: a halálba zuhant a férfi

Dráma a nyaraláson: a halálba zuhant a férfi

A férfi a har­ma­dik eme­leti szo­bá­já­ból esett ki, esé­lye sem volt a túl­élésre.

A férfi a har­ma­dik eme­leti szo­bá­já­ból esett ki, esé­lye sem volt a túl­élésre. Nem ez az első fur­csa eset Ibi­zán: idén már több tu­rista is ha­lálra zúzta magát.

Folyóba hajtott a busz, többen meghaltak

Folyóba hajtott a busz, többen meghaltak

A sofőr el­vesz­tette az ural­mát a kis­busz fe­lett, egy kis­lány is meg­halt.

A sofőr el­vesz­tette az ural­mát a kis­busz fe­lett, egy kis­lány is meg­halt a tra­gi­kus bu­ka­resti bal­eset­ben.

Újabb hírek érkeztek a VII. kerületben szörnyethalt munkásról

Újabb hírek érkeztek a VII. kerületben szörnyethalt munkásról

A férfi ked­den szen­ve­dett tra­gi­kus bal­ese­tet Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban.

A férfi ked­den szen­ve­dett tra­gi­kus bal­ese­tet Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban, egy épít­ke­zé­sen.