CÍMKE: 'halálos baleset'

Brutális szigorral sújthatnak le a részeg, drogos, gyilkos sofőrökre

Brutális szigorral sújthatnak le
a részeg, drogos, gyilkos sofőrökre

Ke­mé­nyebb bün­te­tést akar­nak a ré­sze­gen vagy dro­go­san ha­lá­los ki­me­ne­telű bal­ese­tet oko­zók­nak.

Életfogytiglan várhat a drogosokra
és a részegekre

Életfogytiglan várhat a drogosokra
és a részegekre

A brit több­ség élet­fogy­tig­lan­nal súj­taná a dro­go­san vagy it­ta­san ha­lá­los bal­ese­tet okozó so­fő­rö­ket.

Pár hetes jogsival vitte a halálba barátnőjét, Mercédeszt a fiatal lány

Pár hetes jogsival vitte a halálba barátnőjét, Mercédeszt a fiatal lány

Éj­sza­kai gu­ru­lásra men­tek Do­bo­gó­kőre, ám elég volt egy rossz moz­du­lat.

Éj­sza­kai gu­ru­lásra men­tek Do­bo­gó­kőre, ám elég volt egy rossz moz­du­lat.

Brutális fotó a somogyi balesetről, az utasoknak esélyük sem volt

Brutális fotó a somogyi balesetről, az utasoknak esélyük sem volt

A kocsi tel­je­sen össze­ron­cso­ló­dott, ami­kor az árokba csa­pó­dott.

A kocsi tel­je­sen össze­ron­cso­ló­dott, ami­kor az árokba csa­pó­dott.

Rendkívüli döntést hoztak az M5-ös autópályán szörnyethalt rendőrről

Rendkívüli döntést hoztak az M5-ös autópályán szörnyethalt rendőrről

Ezek­ben a per­cek­ben bú­csúz­tat­ják ka­to­nai tisz­te­let­adás mel­lett Né­meth Ger­gelyt.

Megrázó titkok derültek ki a sofőrről, aki két fiatalt vitt a halálba

Megrázó titkok derültek ki a sofőrről, aki két fiatalt vitt
a halálba

La­pun­kon ke­resz­tül üzen­tek az au­tós­nak az ál­do­za­tok gyá­szoló hoz­zá­tar­to­zói.

Most jött a hír: családi tragédia érte a sikeres sportolót, öngyilkos lett bánatában

Most jött a hír: családi tragédia érte a sikeres sportolót, öngyilkos lett bánatában

A fi­a­tal férfi együtt volt ba­rát­nő­jé­vel, ami­kor a lány meg­halt. Ez a trauma meg­pe­csé­telte sor­sát.

Szegény lány: addig mutogatta pucér testét, amíg tragédia lett belőle

Szegény lány: addig mutogatta pucér testét, amíg tragédia lett belőle

Annyira hir­te­len tör­tént min­den, hogy fel­fogni is nehéz...

Annyira hir­te­len tör­tént min­den, hogy fel­fogni is nehéz...

Koraszülött babáit látogatta meg az anya, szörnyethalt

Koraszülött babáit látogatta meg az anya, szörnyethalt

A hat­gye­re­kes anya ha­za­felé tar­tott a kór­ház­ból, mikor ha­lá­los bal­ese­tet szen­ve­dett.

A hat­gye­re­kes anya ha­za­felé tar­tott a kór­ház­ból, mikor ha­lá­los bal­ese­tet szen­ve­dett, csa­ládja hiába várta haza.

Érthetetlen tragédia: úton fekvő férfin hajtott át az autós

Érthetetlen tragédia: úton fekvő férfin hajtott át az autós

Nem tud­ták meg­men­teni.

A 64 éves férfi az út­test kö­ze­pén fe­küdt, mikor egy fi­gyel­met­len sofőr át­haj­tott rajta. A idős ember éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Tragédia a síneken: buszba rohant a vonat, rengeteg a halott

Tragédia a síneken: buszba rohant a vonat, rengeteg a halott

A vas­úti át­já­ró­ban ful­ladt le a tö­mött busz mo­torja, gye­re­kek is éle­tü­ket vesz­tet­ték a bal­eset­ben.

Megrázó fotók érkeztek a halálos gázolásról

Megrázó fotók érkeztek a halálos gázolásról

Lát­ha­tó­sági mel­lény és vi­lá­gí­tás el­le­nére ütötte el a bi­cik­list a Volks­wa­gen so­főrje.

Lát­ha­tó­sági mel­lény és vi­lá­gí­tás el­le­nére ütötte el a bi­cik­list a Volks­wa­gen so­főrje.

Édesanyjával és szerelmével autózott a halálba a 20 éves Attila

Édesanyjával és szerelmével autózott a halálba a 20 éves Attila

A ször­nyű bal­eset Deb­re­cen ha­tá­rá­ban tör­tént, hár­man meg­hal­tak.

A ször­nyű bal­eset Deb­re­cen ha­tá­rá­ban tör­tént, hár­man meg­hal­tak. A bal­ese­tet okozó sofőr is sú­lyo­san meg­sé­rült, őt őri­zetbe vet­ték.

Ezt írta az áldozatok családja a kisbajcsi halálos baleset után

Ezt írta az áldozatok családja a kisbajcsi halálos baleset után

Mi­u­tán a va­sár­nap haj­nali bal­eset­ben két fi­a­tal meg­halt, a ro­ko­nok ne­ki­es­tek a so­főr­nek.

Mi­u­tán a va­sár­nap haj­nali bal­eset­ben két fi­a­tal meg­halt, a ro­ko­nok ne­ki­es­tek a so­főr­nek.

Borzalmas tragédia történt Csongrádban: emberek életéért küzdöttek

Borzalmas tragédia történt Csongrádban: emberek életéért küzdöttek

Egy ember meg­halt, töb­ben meg­sé­rül­tek, ami­kor fel­bo­rult egy il­le­gá­lis mig­rán­so­kat szál­lító kis­busz.

Vér folyt a kiránduláson, nem mindenki élte túl a kalandot

Vér folyt a kiránduláson, nem mindenki élte túl a kalandot

Közel har­min­can mász­tak éppen a nem­zeti park nép­szerű falán, mikor a szik­lák le­gör­dül­tek a ma­gas­ból.

Tragikus hirtelenséggel életét vesztette a fiatal modell

Tragikus hirtelenséggel életét vesztette a fiatal modell

A 22 éves lány au­tó­bal­ese­tet szen­ve­dett. A hely­szí­nen meg­halt.

Megrázó részletek: két ember halt meg Tom Cruise miatt

Megrázó részletek: két ember halt meg Tom Cruise miatt

A tra­gé­dia meg­előz­hető lett volna, de a kri­ti­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött útnak in­dí­tott re­pülő le­zu­hant.

A tra­gé­dia meg­előz­hető lett volna, de a kri­ti­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött útnak in­dí­tott re­pülő le­zu­hant.

Holtan találták a kisgyereket a panelban, édesanyja látta haláltusáját

Holtan találták a kisgyereket a panelban, édesanyja látta haláltusáját

Az anyuka épp va­cso­rát ké­szí­tett, ami­kor meg­tör­tént a baj. A men­tők már nem se­gít­het­tek.

Fekete vasárnap: megrázó fotó a 4-es főúton történt tragédiáról

Fekete vasárnap: megrázó fotó a 4-es főúton történt tragédiáról

Ször­nyű lát­ványt nyúj­tott az út­test kö­ze­pén he­verő bi­cikli. A ke­rék­pá­ros nem élte túl az üt­kö­zést.

A vízbe borultak a borsodi horgászok, csak az egyikük élte túl

A vízbe borultak a borsodi horgászok, csak az egyikük élte túl

Va­ló­szí­nű­leg ka­pása volt a két hor­gász­nak, akik erre iz­ga­tot­tan ug­rot­tak fel.

Va­ló­szí­nű­leg ka­pása volt a két hor­gász­nak, akik erre iz­ga­tot­tan ug­rot­tak fel a csó­nak­ban.

Szörnyű tragédia ért egy családot, a kisfiú látta szülei haláltusáját

Szörnyű tragédia ért egy családot, a kisfiú látta szülei haláltusáját

A szü­lők és az egyik gye­rek is éle­tét vesz­tette a bor­zal­mas bal­eset­ben.

A szü­lők és az egyik gye­rek is éle­tét vesz­tette a bor­zal­mas bal­eset­ben. A rend­őr­ség nyo­moz.

Gyalogost gázolt
a BKV zavarelhárítója: 16 métert repült az áldozat

Gyalogost gázolt
a BKV zavarelhárítója: 16 métert repült az áldozat

Sze­mély­autó gá­zolt el egy gya­lo­gost pén­te­ken dél­után a fő­vá­ros­ban. A férfi a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Ez a magyar fiatal a csókakői rejtélyes baleset halálos áldozata

Ez a magyar fiatal a csókakői rejtélyes baleset halálos áldozata

Ha­lál­lal vég­ző­dött a csó­ka­kői bal­eset, egy fi­a­tal­em­bert gá­zol­tak el. Ger­gőt ren­ge­te­gen gyá­szol­ják a kö­zös­ségi ol­da­la­kon.

Borzalmas dolog történt a luxuskocsi első útján, sok a halott

Borzalmas dolog történt a luxuskocsi első útján, sok a halott

Az autót épp egy ve­vő­nek mu­tat­ták meg az el­adók, de tra­gé­dia tör­tént.

Az autót épp egy ve­vő­nek mu­tat­ták meg az el­adók, de tra­gé­dia tör­tént.

Gyászol a Disney: a stúdió közelében érte a halál

Gyászol a Disney: a stúdió közelében érte a halál

A le­gen­dás film­stú­dió mun­ka­tár­sá­nak ha­lá­lá­ban a drog is sze­re­pet játsz­ha­tott.

A le­gen­dás film­stú­dió mun­ka­tár­sá­nak ha­lá­lá­ban a drog is sze­re­pet játsz­ha­tott.

Meglepő fordulat a Dózsa György úti gázolás ügyében

Meglepő fordulat a Dózsa György úti gázolás ügyében

Vál­to­zás elé néz M. Ri­chárd.

Vál­to­zás elé néz a két ha­lá­los ál­do­zat­tal vég­ző­dött bal­eset oko­zá­sá­val gya­nú­sí­tott M. Ri­chárd. Most meg­szó­lalt az ügy­védje is.

Borzalmas balesetben halt szörnyet két magyar fiatal Szlovákiában

Borzalmas balesetben halt szörnyet két magyar fiatal Szlovákiában

Fának csa­pó­dott au­tó­já­val a 20 éves László, ő és 23 éves utasa is meg­halt a bal­eset­ben.

Halálra gázolt egy embert a Nyugatiból induló vonat

Halálra gázolt egy embert a Nyugatiból induló vonat

A Vácra tartó sze­mély­vo­nat el­ütött egy em­bert pén­te­ken dél­után. Ké­sé­sekre kell szá­mí­tani.

A Vácra tartó sze­mély­vo­nat el­ütött egy em­bert pén­te­ken dél­után. Ké­sé­sekre kell szá­mí­tani.

Megrázó fotó: brutális tömegkarambol történt, nyolcan meghaltak

Megrázó fotó: brutális tömegkarambol történt, nyolcan meghaltak

Egy öt­éves kis­lány és már három sé­rült vál­sá­gos ál­la­pot­ban van.

Egy öt­éves kis­lány és még három sé­rült vál­sá­gos ál­la­pot­ban van. Az el­huny­tak közül öt férfi és két nő egy csa­lád­hoz tar­to­zott.

Ismert ejtőernyős halt szörnyet a kemecsei motorbalesetben

Ismert ejtőernyős halt szörnyet a kemecsei motorbalesetben

Mo­to­ros és egy autó ka­ram­bo­lo­zott a Sza­bolcs-Szat­már-Bereg me­gyei Ke­me­csén csü­tör­tö­kön.

Mo­to­ros és egy autó ka­ram­bo­lo­zott a Sza­bolcs-Szat­már-Bereg me­gyei Ke­me­csén csü­tör­tö­kön.

Fotók érkeztek a halálos balesetről, elképesztő dolog történt

Fotók érkeztek a halálos balesetről, elképesztő dolog történt

Két autó üt­kö­zött össze pén­te­ken a 4-es főúton, egy ember éle­tét vesz­tette a bal­eset­ben. Kü­lön­le­ges szál­lít­má­nya volt.

Most jött: fordulat történt a Dózsa György úti halálos gázolás ügyében

Most jött: fordulat történt a Dózsa György úti halálos gázolás ügyében

Két ember vesz­tette éle­tét a tra­gi­kus bal­eset­ben, és most sok dolog de­rült ki a gya­nú­sí­tott­ról.

Illegális biciklivel gázolt halálra egy édesanyát a felelőtlen srác

Illegális biciklivel gázolt halálra egy édesanyát a felelőtlen srác

A 20 éves fi­a­tal­em­ber olyan bi­cik­li­vel szá­gul­do­zott az utcán, amin nem volt fék - csak ver­se­nyen le­hetne hasz­nálni.

Sokkoló: az ELTE egyik épületénél halt meg egy munkás Budapesten

Sokkoló: az ELTE egyik épületénél halt meg egy munkás Budapesten

Az 68 éves férfi egy áll­vány­ról esett le. Sok­kos ál­la­potba ke­rült a csa­lád a hír hal­la­tán. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott.

Megdöbbentő fordulat: ez vár a Dózsa György úti gázolóra

Megdöbbentő fordulat: ez vár a Dózsa György úti gázolóra

M. Ri­chár­dot ha­lá­los bal­eset oko­zá­sá­val gya­nú­sít­ják, mi­u­tán má­jus­ban két ember halt meg a Dózsa György úton.

M. Ri­chárd elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás he­lyett házi őri­zetbe ke­rült.

Halálos baleset Salgótarjánban, mentőhelikopter érkezett

Halálos baleset Salgótarjánban, mentőhelikopter érkezett

Az autó so­főr­jéért men­tő­he­li­kop­tert küld­tek, de nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Végre! Döntött a bíróság a buszmegállóba hajtó M. Richárd sorsáról

Végre! Döntött a bíróság a buszmegállóba hajtó M. Richárd sorsáról

A Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság ha­lált okozó köz­úti bal­eset oko­zása vét­sé­gé­nek gya­núja miatt bün­te­tő­el­já­rást in­dí­tott.

Újabb hírek érkeztek a VII. kerületben szörnyethalt munkásról

Újabb hírek érkeztek a VII. kerületben szörnyethalt munkásról

A férfi ked­den szen­ve­dett tra­gi­kus bal­ese­tet Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban.

A férfi ked­den szen­ve­dett tra­gi­kus bal­ese­tet Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban.

Dráma a nyaraláson: a halálba zuhant a férfi

Dráma a nyaraláson: a halálba zuhant a férfi

A férfi a har­ma­dik eme­leti szo­bá­já­ból esett ki, esé­lye sem volt a túl­élésre. Nem ez az első fur­csa eset Ibi­zán: idén már több tu­rista is ha­lálra zúzta magát.

A férfi a har­ma­dik eme­leti szo­bá­já­ból esett ki, esé­lye sem volt a túl­élésre. Nem ez az első fur­csa eset.

Szinte semmi sem maradt: durva fotó érkezett az orosházi tragédiáról

Szinte semmi sem maradt: durva fotó érkezett az orosházi tragédiáról

Egy férfi fának haj­tott a ko­csi­já­val va­sár­nap reg­gel Oros­háza kö­ze­lé­ben. A bal­ese­tet nem élte túl.

Szörnyű baleset rázta meg az orosháziakat: esélye sem volt a sofőrnek

Szörnyű baleset rázta meg az orosháziakat: esélye sem volt a sofőrnek

Ha­lá­los bal­eset tör­tént a 474-es úton va­sár­nap reg­gel, a so­főrt nem le­he­tett meg­men­teni.

Folyóba hajtott a busz, többen meghaltak

Folyóba hajtott a busz, többen meghaltak

A sofőr el­vesz­tette az ural­mát a kis­busz fe­lett, három utas, köz­tük egy kis­lány is meg­halt a tra­gi­kus bal­eset­ben.

A sofőr el­vesz­tette az ural­mát a kis­busz fe­lett, egy kis­lány is meg­halt a tra­gi­kus bal­eset­ben.

Drámai fotó érkezett a töki balesetről

Drámai fotó érkezett a töki balesetről

Esé­lye sem volt a so­főr­nek, azon­nal éle­tét vesz­tette. A víz­el­ve­zető árok­ban állt meg az autó, fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig tört.

Esé­lye sem volt a so­főr­nek, azon­nal éle­tét vesz­tette. A víz­el­ve­zető árok­ban állt meg az autó, fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig tört.

Borzalmas balesetben halt szörnyet egy motoros az 51-es úton

Borzalmas balesetben halt szörnyet egy motoros az 51-es úton

Ször­nyű bal­eset tör­tént ma dél­ben Ko­mádi és Furta kö­zött, az 51-es úton.

Ketten lezuhantak és szörnyethaltak

Ketten lezuhantak és szörnyethaltak

Ketten lezuhantak és szörnyethaltak

A páros alatt le­sza­kadt az ülés, mind­ket­ten le­zu­han­tak.

A páros alatt le­sza­kadt az ülés, mind­ket­ten le­zu­han­tak, az ok­tató és a ta­nít­vá­nya is. A rend­őr­ség el­já­rást in­dí­tott az ügy­ben.

Drámai fotók érkeztek a két rendőr halálos balesetéről

Drámai fotók érkeztek a két rendőr halálos balesetéről

Két rendőr éle­tét vesz­tette csü­tör­tö­kön egy köz­le­ke­dési bal­eset­ben, a ko­má­romi já­rás­ban.

Két rendőr éle­tét vesz­tette csü­tör­tö­kön egy köz­le­ke­dési bal­eset­ben, a ko­má­romi já­rás­ban.

Halálos baleset történt Pest megyében

Halálos baleset történt Pest megyében

Egy ember meg­halt, egy másik a roncsba szo­rult.

Egy ember meg­halt, egy másik a roncsba szo­rult.

Bizarr közlekedési balesetben halt szörnyet Vámosmikolán egy férfi

Bizarr közlekedési balesetben halt szörnyet Vámosmikolán egy férfi

Egy mo­to­ros­sal tör­tént a bal­eset.

Egy mo­to­ros­sal tör­tént a ször­nyű bal­eset. Esé­lye sem volt túl­élni.

Rettenetes baleset áldozata lett egy magyar lány

Rettenetes baleset áldozata lett egy magyar lány, szörnyethalt

Az ál­do­zat még csak 21 éves volt. Va­ló­szí­nű­leg ön­gyil­kos­ság tör­tént.

Ez felfoghatatlan: holtan találták a hetedik osztályos kisfiút

Ez felfoghatatlan: holtan találták a hetedik osztályos kisfiút

A gye­rek egy ba­rá­ta­i­val töl­tötte az ide­jét, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott.

Szomorú hír jött: autóbalesetben hunyt el a gyönyörű énekesnő

Szomorú hír jött: autóbalesetben hunyt el a gyönyörű énekesnő

Fel­fog­ha­tat­lan, ami a fi­a­tal és te­het­sé­ges éne­kes­nő­vel tör­tént. Már nem tud­tak se­gí­teni rajta...

Tragikus baleset Szolnoknál: ketten meghaltak

Tragikus baleset Szolnoknál: ketten meghaltak

Fron­tá­li­san üt­kö­zött két autó.

Fron­tá­li­san üt­kö­zött két autó a 4-es főúton.

Megrázó fotók a főúton történt halálos balesetről - 18+

Megrázó fotók a főúton történt halálos balesetről - 18+

Három ember vesz­tette éle­tét, hatan pedig sú­lyo­san meg­sé­rül­tek. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Három ember meg­halt, hatan pedig sú­lyo­san meg­sé­rül­tek. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Lesújtó hírt kapott a család: verseny közben hunyt el a sportoló

Lesújtó hírt kapott a család: verseny közben hunyt el a sportoló

A szo­morú hírt a rend­őr­ség és a ver­seny­tár­sak kö­zöl­ték fe­le­sé­gé­vel.

Gyászol a színház: új áldozatot szedett a halálút

Gyászol a színház: új áldozatot szedett a halálút

A 4-es úton tör­tént a bal­eset.

A Szol­noki Szig­li­geti Szín­ház egyik dol­go­zója hunyt el abban a bal­eset­ben, ami szerda este Szol­nok ha­tá­rá­ban, a 4-es főúton tör­tént.

Gyorshír: Halálos ütközés történt Bölcskénél

Gyorshír: Halálos ütközés történt Bölcskénél

Két gép­ko­csi üt­kö­zött össze, egy ember éle­tét vesz­tette.

Két gép­ko­csi üt­kö­zött össze, egy ember éle­tét vesz­tette. A for­gal­mat az érin­tett sza­ka­szon le­zár­ták.

Szerencsétlen balesetben halt meg egy férfi a Szabadság úton

Szerencsétlen balesetben halt meg egy férfi a Szabadság úton

Egy ke­rék­pá­ros éle­tét vesz­tette egy bal­eset­ben Fur­tán.

Egy ke­rék­pá­ros éle­tét vesz­tette egy bal­eset­ben Fur­tán. A rend­őr­ség vizs­gálja a tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit.

Élőben közvetítették a halálukat a részeg tinilányok!

Élőben közvetítették a halálukat a részeg tinilányok!

A vége ha­lá­los bal­eset lett.

A ti­zen­éves test­vér­pár ré­sze­gen szá­gul­do­zott egy BMW-vel, ami­nek a vége ha­lá­los bal­eset lett.

Facebookon közvetítették a halálos balesetüket a fiatal lányok - Videó

Facebookon közvetítették a halálos balesetüket a fiatal lányok - Videó

Éppen élő köz­ve­tí­tett az egyik lány, ami­kor be­kö­vet­ke­zett a tra­gé­dia.

Éppen élő köz­ve­tí­tett az egyik lány, ami­kor be­kö­vet­ke­zett a tra­gé­dia.

Négy félárva maradt a volán mögött elalvó férfi után

Négy félárva maradt a volán mögött elalvó férfi után

Máris ren­ge­teg fel­aján­lás ér­ke­zett.

Máris ren­ge­teg fel­aján­lás ér­ke­zett a férfi csa­lád­já­nak. A négy gyer­me­kes édes­apa éppen a mun­ká­ból igye­ke­zett ha­za­felé, ami­kor a fá­radt­ság le­győzte.

Most közölték: szörnyű tragédia történt Martonvásárnál

Most közölték: szörnyű tragédia történt Martonvásárnál

A 7-es főúton tör­tént a sze­ren­csét­len bal­eset.

A 7-es főúton tör­tént a sze­ren­csét­len bal­eset.

Újabb gyermekhalál a vidámparkban

Még egy kislány halt meg vidámparkban

Éle­tét vesz­tette a 11 éves kis­lány egy angol szó­ra­ko­zó­he­lyen.

Meg­halt egy 11 éves kis­lány egy angol vi­dám­park­ban. A lány egy is­ko­lai ki­rán­du­lá­son tár­sa­i­val együtt fel­ült egy vízi já­tékra, majd mikor egyik ba­rát­já­val he­lyet akart cse­rélni, ki­zu­hant a ha­jó­ból.