CÍMKE: 'halálos baleset'

Teljes útzár, brutális frontális ütközés a 8-as főúton, küzdenek a sérültek életéért

Teljes útzár, brutális frontális ütközés a 8-as főúton, küzdenek a sérültek életéért

Két ember azon­nal meg­halt, két sé­rül­tet fe­szí­tő­vá­gó­val kell ki­emelni.

Két ember azon­nal meg­halt, két sé­rül­tet fe­szí­tő­vá­gó­val kell ki­emelni.

Videó jött a horrorbalesetről, öt fiatal halt meg, kettészakadt a kocsi

Videó jött a horrorbalesetről, öt fiatal halt meg, kettészakadt a kocsi

Egy disz­kó­ból men­tek haza, ami­kor egy ka­mi­on­nak csa­pód­tak az au­tó­val.

Egy disz­kó­ból men­tek haza, ám egy jobb­ka­nyar­ban egy ka­mi­on­nak csa­pód­tak az au­tó­val.

Drámai fotók érkeztek a dunaújvárosi tragédiáról, meghalt egy gyalogos

Drámai fotók érkeztek a dunaújvárosi tragédiáról, meghalt egy gyalogos

Két em­bert gá­zolt el egy autó, az egyik gya­lo­gos ször­nyet­halt.

Két em­bert gá­zolt el egy autó, az egyik gya­lo­gos ször­nyet­halt. Men­tő­he­li­kop­ter is ér­ke­zett a hely­színre.

Megjött az első helyszíni fotó: tragédia történt Baranya megyében

Megjött az első helyszíni fotó: tragédia történt Baranya megyében

Va­sár­nap dél­előtt tör­tént bal­eset­ben, amely­ben egy ember ször­nyet­halt, töb­ben pedig meg­sé­rül­tek.

Száguldó BMW-s miatt kellett meghalnia a nyugdíjas Sanyi bácsinak

Száguldó BMW-s miatt kellett meghalnia a nyugdíjas Sanyi bácsinak

La­kott te­rü­le­ten több mint 120 ki­lo­mé­ter/órá­val haj­tott az a férfi, aki el­ütötte.

Borzalmas tragédia Dunaújvárosban: Két gyalogost gázoltak el

Borzalmas tragédia Dunaújvárosban: Két gyalogost gázoltak el

Az érin­tett út­sza­ka­szon for­ga­lom­kor­lá­to­zásra és las­sabb ha­la­dásra kell szá­mí­ta­niuk az arra köz­le­ke­dők­nek.

Az érin­tett út­sza­ka­szon for­ga­lom­kor­lá­to­zásra és las­sabb ha­la­dásra kell szá­mí­ta­niuk az arra köz­le­ke­dők­nek. Ke­rülni a kör­nyező ut­cák­ban le­het­sé­ges.

A rendőrség szerint idén még ennyien fognak meghalni az utakon

A rendőrség szerint idén még ennyien fognak meghalni az utakon

Bi­zarr vi­deót tett közzé az rend­őr­ség Yo­u­tu­beon.

Bi­zarr vi­de­ó­ban jósol to­vábbi ál­do­za­to­kat a hazai uta­kon a rend­őr­ség a Yo­u­tube csa­tor­ná­ján.

Hátborzongató fotók érkeztek az isaszegi halálos balesetről

Hátborzongató fotók érkeztek az isaszegi halálos balesetről

A Rá­kó­czi út to­vábbra is le van zárva.

A Rá­kó­czi út to­vábbra is le van zárva.

Rettenetes tragédia Pest megyében: Balesetben halt szörnyet egy nő

Rettenetes tragédia Pest megyében: Balesetben halt szörnyet egy nő

Az utat tel­jes szé­les­sé­gé­ben le­zár­ták, a for­gal­mat a kör­nyező ut­cákba te­re­lik.

A rendőrök elől menekülve halt meg egy 4 éves migránsfiú

A rendőrök elől menekülve halt meg egy 4 éves migránsfiú

Rend­őrök elől me­ne­kült egy iraki sofőr Észak-Gö­rög­or­szág­ban, aki több tucat mig­ránst akart Eu­ró­pába csem­pészni.

A görög rend­őr­ség elől me­ne­kült egy iraki sofőr Észak-Gö­rög­or­szág­ban, aki több tucat mig­ránst akart Nyu­gat-Eu­ró­pába csem­pészni. Ha­lá­los bal­eset lett a vége...

Megjöttek az első helyszíni fotók, tragikus baleset Pest megyében

Megjöttek az első helyszíni fotók, tragikus baleset Pest megyében

Pén­tek haj­nal­ban a ködös idő­ben egy autó el­gá­zolt egy bi­cik­list.

Pén­tek haj­nal­ban a ködös idő­ben egy autó el­gá­zolt egy bi­cik­list Szi­get­új­falu mel­lett. Bru­tá­lis fotók ér­kez­tek a bal­eset­ről.

Borzalmas tragédia történt Pest megyében az éjszaka

Borzalmas tragédia történt Pest megyében az éjszaka

Egy férfi ki­re­pült az ab­la­kon és meg­halt Szent­már­ton­káta kö­ze­lé­ben, a bal­eset okát még vizs­gál­ják...

Egy férfi ki­re­pült az ab­la­kon és meg­halt Szent­már­ton­káta kö­ze­lé­ben...

Megrázó fotó jött, ebben a balesetben haltak meg ketten Pest megyében

Megrázó fotó jött, ebben a balesetben haltak meg ketten Pest megyében

A rend­őrök le­zár­ták az au­tó­pá­lyát, a for­gal­mat el­te­re­lik. A bal­eset kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Helyszíni fotó: halálos baleset rázta meg a raliverseny nézőit

Helyszíni fotó: halálos baleset rázta meg a raliverseny nézőit

Nagy volt a be­csa­pó­dás.

Steve Mat­terne na­vi­gá­tora meg­halt, mi­u­tán az útról le­sod­ródva ne­ki­csa­pód­tak egy vil­lany­osz­lop­nak. A hely­színre ér­kező men­tő­sök te­he­tet­le­nek vol­tak.

Megrázó helyszíni fotók jöttek: 23 éves nő halt meg a Fejér megyei balesetben

Megrázó helyszíni fotók jöttek: 23 éves nő halt meg a Fejér megyei balesetben

A fi­a­tal sofőr éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni, mi­u­tán au­tó­já­val egy fának haj­tott.

Szörnyű képeken az inárcsi légi baleset

Szörnyű képeken az inárcsi légi baleset

Ha­lá­los légi bal­eset tör­tént teg­nap este Inárcs­nál.

Ha­lá­los légi bal­eset tör­tént teg­nap este Inárcs­nál, mikor fel akart szállni egy sár­kány­re­pü­lős. Most itt van­nak a képek a tra­gi­kus bal­eset hely­szí­né­ről. A rend­őr­ség egy­előre vizs­gá­ló­dik.

Megrázó hír jött, helyszíni fotókat kaptunk a somogyi tragédiáról

Megrázó hír jött, helyszíni fotókat kaptunk a somogyi tragédiáról

Egy qu­a­dos vesz­tette éle­tét va­sár­nap, mi­u­tán be­le­haj­tott egy álló au­tóba.

Egy qu­a­dos vesz­tette éle­tét va­sár­nap, mi­u­tán be­le­haj­tott egy álló au­tóba.

Helyszíni fotók érkeztek: négy halott a csongrádi vasúti átjáróban

Helyszíni fotók érkeztek: négy halott a csongrádi vasúti átjáróban

A bor­zal­mas tra­gé­dia a 47-es úton tör­tént csü­tör­tök este, Szék­ku­tas kö­ze­lé­ben.

Tragédia a metróban, a mozgólépcsőn halt meg egy utas Washingtonban

Tragédia történt a metróban, a mozgólépcsőn halt meg egy utas Washingtonban

Azon­nal a ke­re­kes­szé­kes férfi se­gít­sé­gére si­et­tek, de már nem tud­ták meg­men­teni.

Megjött az első helyszíni fotó: szörnyű tragédia Békéscsabánál

Megjött az első helyszíni fotó: szörnyű tragédia Békéscsabánál

Egy kö­zép­korú férfi vesz­tette éle­tét, ami­kor bi­cik­li­jé­vel el­gá­zol­ták.

Egy kö­zép­korú férfi vesz­tette éle­tét, ami­kor bi­cik­li­jé­vel el­gá­zol­ták.

Tragikus balesete után gyászolják a magyar vándort

Tragikus balesete után rajongói gyászolják a magyar vándort

Köz­le­ke­dési bal­eset ál­do­zata lett Gecse Ba­lázs Gergő. A 32 éves ván­dor olyan éle­tet élt, mint egy me­se­hős.

Egy köz­le­ke­dési bal­eset ál­do­zata lett a hét­vé­gén Gecse Ba­lázs Gergő. A 32 éves ván­dor olyan éle­tet élt, mint egy me­se­hős: 14 éve ökrös sze­kér­rel és egy ku­tyá­val járta a vi­lá­got. A fran­cia le­dau­phine.com lap sze­rint va­sár­nap reg­gel fél ki­lenc­kor gá­zolta ha­lálra egy autó Vil­lard-Bon­not kö­ze­lé­ben.

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra.

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra. Egy bal­eset­ben hunyt el a férfi, aki sokat je­len­tett neki.

24 év után derül rá fény: ő felel Senna haláláért?

24 év után derül rá fény: ő felel Senna haláláért?

Bántja a lel­ki­is­me­ret a mér­nö­köt.

A bí­ró­ság hosszú éve­kig tartó tár­gya­lás­so­ro­zat után fel­men­tette a vádak alól, de a lel­ki­is­me­rete máig bántja a neves au­tó­építő mér­nö­köt.

Megjöttek az első megrázó képek a baranyai tragédia helyszínéről

Megjöttek az első megrázó képek a baranyai tragédia helyszínéről

Egy mo­to­ros vesz­tette éle­tét a va­sár­nap haj­nali bal­eset­ben.

Egy mo­to­ros vesz­tette éle­tét a va­sár­nap haj­nali bal­eset­ben, mi­u­tán árokba haj­tott.

Tragikus vége lett a rendőrségi üldözésnek - videó

Tragikus vége lett a rendőrségi üldözésnek - videó

Hár­man is éle­tü­ket vesz­tet­ték abban a bal­eset­ben, me­lyet a rend­őrök elöl me­ne­külő sofőr oko­zott.

Három ember is éle­tét vesz­tette abban a bal­eset­ben, me­lyet a rend­őrök elöl me­ne­külő sofőr oko­zott.

Letartóztatták, két ember halálát okozta az argentin focisztár

Letartóztatták, két ember halálát okozta az argentin focisztár

Bor­zal­mas tra­gé­diát oko­zott.

Bor­zal­mas tra­gé­diát oko­zott az ifjú ar­gen­tin lab­da­rúgó, akit azon­nal őri­zetbe vet­tek.

Megrázó helyszíni fotók a kecskeméti tragédiáról, durva, ami történt

Megrázó helyszíni fotók a kecskeméti tragédiáról, durva, ami történt

A bal­eset­ben az a sofőr halt meg, aki nem adott sza­bá­lyo­san el­sőbb­sé­get a má­sik­nak.

Borzalmas tragédia: 22 éves fiatalt nyomott halálra egy kistraktor

Borzalmas tragédia történt: egy 22 éves fiatalembert nyomott halálra egy munkagép

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott egy köz­le­ke­dési bal­eset ügyé­ben, amely során egy ki­strak­tor fel­bo­rult és ha­lálra nyo­mott egy 22 éves fi­a­talt.

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott a tra­gi­kus ki­me­ne­telű köz­le­ke­dési bal­eset ügyé­ben, amely során egy ki­strak­tor fel­bo­rult és ha­lálra nyo­mott egy 22 éves fi­a­tal­em­bert.

Rettenetes tragédia: Nagymama és unokája halt szörnyet Ceglédnél

Rettenetes tragédia: Nagymama és unokája halt szörnyet Ceglédnél

Ahogy a Ri­post is meg­írta, Ceg­léd­nél három autó üt­kö­zött össze pén­te­ken.

Ahogy a Ri­post is meg­írta, Ceg­léd­nél három autó üt­kö­zött össze eddig is­me­ret­len kö­rül­mé­nyek kö­zött pén­te­ken.

Iszonyat, forgalmi órán vesztette életét a 18 éves Angelika

Iszonyat, forgalmi órán vesztette életét a 18 éves Angelika

Az ok­tató a ve­szélyt látva ki­me­ne­kült a ko­csi­ból, de a fi­a­tal lány nem tu­dott ki­sza­ba­dulni.

Az ok­tató a ve­szélyt látva ki­me­ne­kült a ko­csi­ból, de a fi­a­tal lány nem tu­dott ki­sza­ba­dulni.

Eltévesztette a sávot Angliában a magyar nő: felfoghatatlan tragédia lett a vége

Eltévesztette a sávot Angliában a magyar nő: felfoghatatlan tragédia lett a vége

Egy szembe jövő autó fény­szó­rója döb­ben­tette rá, hogy rossz ol­da­lon au­tó­zik, így gá­zolt ha­lálra egy mo­to­rost.

Egy ember meghalt, négy életveszélyesen megsérült Kőszegnél

Egy ember meghalt, négy életveszélyesen megsérült Kőszegnél

Kór­házba szál­lí­tása után meg­halt a Kő­szeg mel­letti bal­eset sé­rültje. Négy ember pedig élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban van.

Megjöttek az első fotók az éjszakai budapesti tragédiáról

Megjöttek az első fotók az éjszakai budapesti tragédiáról

Egy gya­lo­gos éle­tét vesz­tette.

Egy gya­lo­gos éle­tét vesz­tette a Nem­zeti Szín­ház kö­ze­lé­ben a ször­nyű bal­eset során.

Furcsa baleset Óbudán: helyszíni fotók érkeztek az esti tragédiáról

Furcsa baleset Óbudán: helyszíni fotók érkeztek az esti tragédiáról

Egy férfi a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, ami­kor egy lej­tős ré­szen ki­sod­ró­dott az au­tó­já­val.

Megrázó helyszíni fotókat kaptunk az éjjel történt halálos balesetről

Megrázó helyszíni fotókat kaptunk az éjjel történt halálos balesetről

Egy autó és egy bi­cikli üt­kö­zött össze, a ke­rék­pá­ros­nak esé­lye sem volt.

Egy autó és egy bi­cikli üt­kö­zött össze, a ke­rék­pá­ros­nak esé­lye sem volt a túl­élésre.

Lezárult a nyomozás: Az ügyészség kezében a tragédia okozója

Lezárult a nyomozás: Az ügyészség kezében a tragédia okozója

A rend­őr­ség egy hó­nap­pal a bal­eset után be­fe­jezte a nyo­mo­zást.

A rend­őr­ség egy hó­nap­pal a bal­eset után be­fe­jezte a nyo­mo­zást.

Megrázó helyszíni fotók jöttek a Kecskemétnél történt tragédiáról

Megrázó helyszíni fotók jöttek a Kecskemétnél történt tragédiáról

A ha­lá­los bal­eset a 44-es főúton tör­tént va­sár­nap este.

A ha­lá­los bal­eset a 44-es főúton tör­tént va­sár­nap este va­la­mi­vel ki­lenc óra előtt.

Borzalmas képek a Somogy megyei balesetről, fiatal férfi halt szörnyet

Borzalmas képek a Somogy megyei balesetről, fiatal férfi halt szörnyet

Egy 24 éves férfi vesz­tette éle­tét Ba­la­ton­bog­lár és Fo­nyód­li­get kö­zött.

Kínzó csend borult a házra, rettenetes tragédia ért egy játszó kislányt

Kínzó csend borult a házra, rettenetes tragédia ért egy játszó kislányt

A hat­éves gye­rek holt­tes­tére édes­anyja ta­lált rá.

A hat­éves gye­rek holt­tes­tére édes­anyja ta­lált rá. Ad­digra már az új­ra­élesz­tés sem se­gí­tett.

Borzalmas tragédia: Ismét ölt a Facebook élőzés

Borzalmas tragédia: Ismét ölt a Facebook élőzés

Hiába az intő pél­dák so­ka­sága, ismét ha­lá­los bal­eset­hez ve­ze­tett, hogy a sofőr élő vi­deót in­dí­tott.

Hiába az intő pél­dák so­ka­sága, ismét ha­lá­los bal­eset­hez ve­ze­tett, hogy a sofőr élő vi­deót in­dí­tott a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Hangos szirénázás volt országszerte, munka közben halt meg egy mentős

Hangos szirénázás volt országszerte, munka közben halt meg egy mentős

A men­tő­sök el­bú­csúz­tak baj­tár­suk­tól, aki egy bal­eset­ben vesz­tette éle­tét. Az üt­kö­zés­ben a szál­lí­tott beteg is el­hunyt.

Tömegszerencsétlenség az M3-ason: megrázó fotók jöttek a tragédiáról

Tömegszerencsétlenség az M3-ason: megrázó fotók jöttek a tragédiáról

A bal­eset az au­tó­pá­lya Hat­van és Bag kö­zötti sza­ka­szán tör­tént, a hely­szí­ne­lés ide­jén nem le­he­tett arra köz­le­kedni.

Újabb tragédiát okozott a Facebook-élőzés, videó az utolsó pillanatról

Újabb tragédiát okozott a Facebook-élőzés, videó az utolsó pillanatról

Ismét a ro­má­niai uta­kon tör­tént vég­ze­tes bal­eset.

Ismét a ro­má­niai uta­kon tör­tént vég­ze­tes bal­eset, mert egy fi­a­tal a ve­ze­tés he­lyett a vi­de­óra kon­cent­rált.

Szörnyű baleset történt: elaludt a sofőr, mindenki meghalt Belényesnél

Szörnyű baleset történt: elaludt a sofőr, mindenki meghalt Belényesnél

A sofőr miatt a kocsi összes utasa éle­tét vesz­tette.

A sofőr miatt a kocsi összes utasa éle­tét vesz­tette, ket­ten a men­tők kezei kö­zött hal­tak meg.

Felkavaró helyszíni fotókat kaptunk az esztergomi tragédiáról

Felkavaró helyszíni fotókat kaptunk az esztergomi tragédiáról

Két autó üt­kö­zött össze a város kö­ze­lé­ben, az egyik ki is gyul­ladt. A ka­ram­bol­ban töb­ben meg­sé­rül­tek.

Két autó üt­kö­zött össze a város kö­ze­lé­ben, az egyik ki is gyul­ladt. A ka­ram­bol­ban töb­ben meg­sé­rül­tek.

Brutális fotó jött a keszthelyi balesetről, tragédia történt

Brutális fotó jött a keszthelyi balesetről, tragédia történt

Egy ember meg­halt.

Egy ember meg­halt, töb­ben pedig meg­sé­rül­tek az üt­kö­zés­ben. Az eset kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

A gyerekekre rárobbant a szolnoki busz szélvédője

A gyerekekre rárobbant a szolnoki busz szélvédője, megszólalt az édesanya

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént.

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént Szol­no­kon, a Deb­re­ceni út és az Ár­nyas utca ke­resz­te­ző­dé­sé­ben.

Helyszíni fotók jöttek a tragédiáról, szörnyethalt egy somogyi motoros

Helyszíni fotók jöttek a tragédiáról, szörnyethalt egy somogyi motoros

Egy idős férfi ve­zette a mo­tort, egy au­tó­val üt­kö­zött össze, de már nem le­he­tett meg­men­teni.

Közleményt adott ki a rendőrség: így történt a csávolyi kettős tragédia

Közleményt adott ki a rendőrség: így történt a csávolyi kettős tragédia

Csü­tör­tök dél­után tör­tént fron­tá­lis üt­kö­zés az 55-ös úton. A bal­ese­tet az egyik sofőr sem élte túl.

Szörnyű tragédia történt éjjel Budapesten

Szörnyű tragédia történt éjjel Budapesten

A férfi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

A férfi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Meghalt egy hároméves, miután kizuhant a kocsiból Akasztón

Akasztói horrorbaleset: meghalt egy hároméves, miután kizuhant a kocsiból

Ál­lí­tó­lag a biz­ton­sági gye­rek­ülé­se­ket a rend­őrök a cso­mag­tar­tó­ban ta­lál­ták meg.

Ezért húzódik a ceglédberceli tragédia vizsgálata

Ezért húzódik a ceglédberceli tragédia vizsgálata

Több szak­ér­tőt is be­von­tak.

Több szak­értő be­vo­ná­sá­val vizs­gálja a ma­gyar ha­tó­ság a ceg­léd­ber­celi busz­bal­eset kö­rül­mé­nyeit, ezért va­ló­színű, hogy nem lehet gyor­san le­zárni az el­já­rást.

Megrázó helyszíni fotót kaptunk a reggeli halálos balesetről

Megrázó helyszíni fotót kaptunk a reggeli halálos balesetről

Egy ka­mion és egy autó üt­kö­zött össze pén­te­ken kora reg­gel Nyír­egy­háza kül­vá­ro­sá­ban.

Egy ka­mion és egy autó üt­kö­zött össze pén­te­ken kora reg­gel Nyír­egy­háza kül­vá­ro­sá­ban.

Drámai fotó jött a Baranyában lezuhant repülőről, ők az áldozatok

Drámai fotó jött a Baranyában lezuhant repülőről, ők az áldozatok

Senki sem élte túl a bal­ese­tet. A kö­rül­mé­nyek tisz­tá­zása fo­lya­mat­ban van.

Senki sem élte túl a bal­ese­tet. A kö­rül­mé­nyek tisz­tá­zása még fo­lya­mat­ban van.

Tragédia történt éjjel a 4-es úton

Tragédia történt éjjel a 4-es úton

A ke­rék­pá­ros éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

A ke­rék­pá­ros éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Már rendőrök is követelik: Tiltsa be a Facebook a sofőrök élőzését

Már rendőrök is követelik: Tiltsa be a Facebook a sofőrök élőzését

Egy szelfi­bo­lond román sofőr 9 ember ha­lá­lát okozta ked­den, ami­kor po­én­kodva élő­ben köz­ve­tí­tette az útját az in­ter­ne­ten.

Baleset érte, tragikusan fiatalon hunyt el a népszerű sportoló

Baleset érte, tragikusan fiatalon hunyt el a népszerű sportoló

A mind­össze 30 éves ver­senyző az idő­mé­rőn vesz­tette éle­tét.

A mind­össze 30 éves ver­senyző az idő­mé­rőn vesz­tette éle­tét. Az or­vo­sok sem tud­tak se­gí­teni rajta.

Felfoghatatlan, újabb román sofőr szenvedett halálos balesetet hazánkban

Felfoghatatlan, újabb román sofőr szenvedett halálos balesetet hazánkban

Csü­tör­tö­kön az M5-ös au­tó­pá­lyán tör­tént ha­lá­los bal­eset.

Csü­tör­tö­kön az M5-ös au­tó­pá­lyán tör­tént ha­lá­los bal­eset, egy kis­te­her­autó ro­hant bele egy ka­mi­onba.

Megrázó hírek a 9 halálos áldozatot követelő ceglédberceli balesetről

Megrázó hírek a 9 halálos áldozatot követelő balesetről

Egy román ál­lam­pol­gá­ro­kat szál­lító kis­busz so­főrje élő­ben köz­ve­tí­tett az uta­zá­suk­ról a Fa­ce­boo­kon.A kis­busz­ban min­denki meg­halt.

Kilencen haltak meg Budapest mellett: Élőben közvetített a sofőr

Kilencen haltak meg Budapest mellett: Élőben közvetített a sofőr

A sofőr és összes utasa ször­nyet­halt, ami­kor a kis­bu­szuk fron­tá­li­san ka­ram­bo­lo­zott Ceg­léd­ber­cel­nél.

Ez borzasztó: Kisbabát várt a ceglédberceli baleset egyik áldozata

Ez borzasztó: Kisbabát várt a ceglédberceli baleset egyik áldozata

A fel­fog­ha­tat­lan,ceg­léd­ber­celi ha­lá­los bal­eset ál­do­za­tai a hírek sze­rint 13 árvát hagy­tak maguk után, de a va­ló­ság még ennél is drá­ma­ibb...

A fel­fog­ha­tat­lan,ceg­léd­ber­celi ha­lá­los bal­eset ál­do­za­tai a hírek sze­rint 13 árvát hagy­tak maguk után, de a va­ló­ság még ennél is drá­ma­ibb...

Brutális karambol a 4-es főúton

Brutális karambol a 4-es főúton

Sok­koló rész­le­tek de­rül­tek ki! Kül­földi kis­busz és egy te­her­autó üt­kö­zött fron­tá­li­san a 4-es főút 59-es ki­lo­mé­te­ré­nél, Ceg­léd­ber­cel kö­ze­lé­ben, sok a ha­lott.

Sok­koló rész­le­tek a bal­eset­ről! Kül­földi kis­busz és egy te­her­autó üt­kö­zött fron­tá­li­san a 4-es főút 59-es ki­lo­mé­te­ré­nél, Ceg­léd­ber­cel kö­ze­lé­ben. Az ál­do­za­tok pon­tos szá­mát a Pest me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság szó­vi­vője nem tudta még meg­mon­dani, annyi biz­tos, hogy több ha­lottja van a tra­gé­di­á­nak. Több men­tő­egy­ség is a hely­szí­nen.

Megrendítő helyszíni fotó jött a hajnali halálos baleset helyszínéről

Megrendítő helyszíni fotó jött a hajnali halálos baleset helyszínéről

Az autót a rend­őrök szi­ré­názva kezd­ték kö­vetni, mert gya­nú­san ha­ladt.

Az autót a rend­őrök szi­ré­názva kezd­ték kö­vetni, mert gya­nú­san ha­ladt.

Butaságot csinált vezetés közben, szörnyű tragédia áldozata lett a tini

Butaságot csinált vezetés közben, szörnyű tragédia áldozata lett a tini

A lány ba­rá­tai mel­lett vesz­tette éle­tét. A fi­a­ta­lok nem gon­dol­ták, hogy ez meg­tör­tén­het.

Tragédia Szabadegyházánál: vonat sodort el egy autót

Tragédia Szabadegyházánál: vonat sodort el egy autót, többen meghaltak

Már nem le­he­tett raj­tuk se­gí­teni, a hely­szí­nen éle­tü­ket vesz­tet­ték.

Horrorhétvége a magyar utakon: 9 halott, 52 súlyos sérült

Horrorhétvége a magyar utakon: sokan vesztették életüket

Egé­szen sok­koló a hét­végi bal­eset­lel­tár: ki­len­cen meg­hal­tak, 52-en sú­lyo­san meg­sé­rül­tek a ma­gyar uta­kon!

Felháborító, engedély nélkül építették a leégett halálplázát

Felháborító, engedély nélkül építették a leégett halálplázát

A plá­zá­ban 64 ember halt meg.

A ke­mero­vói Zim­nyaja Vis­nya üz­let­köz­pont­ban ki­tört tűz kö­vet­kez­té­ben 64 ember, köz­tük 41 gyer­mek vesz­tette éle­tét és 79-en meg­sé­rül­tek.

Kérték, hogy más sofőrt kaphassanak - halálos balesetet szenvedtek

Kérték, hogy más sofőrt kaphassanak - halálos balesetet szenvedtek

Hiába kér­tek másik so­főrt a dol­go­zók a mun­kás­buszra. Tra­gé­dia lett a vége.

Hiába kér­tek másik so­főrt a dol­go­zók a mun­kás­buszra. Tra­gé­dia lett a vége.

Amerikai diplomata okozott halálos balesetet! - videó

Amerikai diplomata okozott halálos balesetet! - videó

Fi­a­tal mo­to­ro­so­kat gá­zolt ha­lálra.

Fi­a­tal mo­to­ro­so­kat gá­zolt ha­lálra a dip­lo­mata, mi­u­tán nem állt meg piros lám­pá­nál.

Halálra gázolt a vonat egy férfit Kecskemétnél, nem járnak a vonatok

Halálra gázolt a vonat egy férfit Kecskemétnél, nem járnak a vonatok

Bor­zasztó bal­eset tör­tént a Bu­da­pest-Sze­ged vo­na­lon kedd dél­után.

Bor­zasztó bal­eset tör­tént a Bu­da­pest-Sze­ged vo­na­lon kedd dél­után.

Borzalmas képek a tiszakécskei balesetről, fiatal fiú halt szörnyet

Borzalmas képek a tiszakécskei balesetről, fiatal fiú halt szörnyet

Egy 23 éves férfi vesz­tette éle­tét az éj­sza­kai bal­eset­ben.

Egy 23 éves férfi vesz­tette éle­tét az éj­sza­kai bal­eset­ben.

Rettenetes balesetben halt meg egy 11 éves kislány, aki legyőzte a rákot

Rettenetes balesetben halt meg egy 11 éves kislány, aki legyőzte a rákot

A kis­lány­nak nem se­gí­tett a bal­eset oko­zója, őt még ke­resi a rend­őr­ség.

A kis­lány­nak nem se­gí­tett a bal­eset oko­zója, őt még ke­resi a rend­őr­ség.

Borzalmas balesetben halt meg egy férfi a főúton, áll a forgalom

Borzalmas balesetben halt meg egy férfi a főúton, áll a forgalom

Gye­re­kek is van­nak a sé­rül­tek kö­zött, őket azon­nal kór­házba vit­ték.

Gye­re­kek is van­nak a sé­rül­tek kö­zött, őket azon­nal kór­házba vit­ték.

Durva fotó érkezett az M5-ösön történt halálos baleset helyszínéről

Durva fotó érkezett az M5-ösön történt halálos baleset helyszínéről

A bal­eset­ben egy ember vesz­tette éle­tét. Egye­lőre nem tudni, hogy miért haj­tott le az útról.

Gyilkolni akart a férj, de végül az ő holttestét találták meg a rendőrök

Gyilkolni akart a férj, de végül az ő holttestét találták meg a rendőrök

A fél­té­keny férfi kés­sel tá­madt a válni akaró fe­le­sé­gére, majd me­ne­kü­lés köz­ben vá­rat­lan for­du­lat tör­tént...

Részletek a brutális éjjeli balesetről, a sofőrnek esélye sem volt

Részletek a brutális éjjeli balesetről, a sofőrnek esélye sem volt

Az M5-ös au­tó­pá­lyán tör­tént tra­gi­kus bal­eset csü­tör­tök késő este.

Az M5-ös au­tó­pá­lyán tör­tént tra­gi­kus bal­eset csü­tör­tök késő este.