CÍMKE: 'halálos baleset'

A Facebookról tudta meg az anya, hogy meghalt a lánya

A Facebookról tudta meg az anya, hogy meghalt a lánya

A rend­őr­ség kés­le­ke­dett a szo­morú hír át­adá­sá­val, a csa­lád így más­hon­nan szer­zett róla tu­do­mást.

Halálos gyönyör: Szörnyű, mi történt az autóban elélvező párral

Halálos gyönyör: Szörnyű, mi történt az autóban elélvező párral

Pedig el­ke­rül­hető lett volna a sú­lyos tra­gé­dia.

Ha nem a se­bes­ség­ha­tárt jócs­kán át­lépve esnek egy­más­nak, el­ke­rül­hető lett volna a tra­gé­dia.

Komoly döntés született a Szentendrei úti tragédia kapcsán

Komoly döntés született a Szentendrei úti tragédia kapcsán

Janza Ri­chárd és Deli Bá­lint ha­lála rá­döb­ben­tette a ha­tó­sá­go­kat is: meg kell ál­lí­tani az ámok­fu­tó­kat.

Véletlenül felakasztotta magát a 4 éves kisfiú a próbafülkében

Véletlenül felakasztotta magát a 4 éves kisfiú

A tra­gé­dia az ame­ri­kai Man­kato vá­ro­sá­ban tör­tént még ked­den. Egy hasz­nált­ruha-ke­res­ke­dés pró­ba­fül­ké­jé­ben akadt bele a ru­hája a ru­ha­akasz­tóba.

Szörnyű részletekre derült fény: részeg sofőr okozta a kajakos halálát

Szörnyű részletekre derült fény: részeg sofőr okozta a kajakos halálát

Janza Ri­chárd, és ba­rátja szom­bat éjjel ve­szí­tet­ték éle­tü­ket.

Janza Ri­chárd, és ba­rátja szom­bat éjjel ve­szí­tet­ték éle­tü­ket, ami­kor egy autó álló ko­csi­jukba csa­pó­dott.

Összetörve emlékeznek a kajakos mellett tragikusan elhunyt fiúról

Összetörve emlékeznek a kajakos mellett tragikusan elhunyt fiúról

Szom­bat haj­nal­ban szen­ve­dett vég­ze­tes bal­ese­tet a két fi­a­tal.

Szom­bat haj­nal­ban szen­ve­dett vég­ze­tes bal­ese­tet a vi­lág­baj­nok ka­ja­kozó, és ba­rátja.

Borzalmas baleset: Rokona okozta a 19 éves fiú halálát

Borzalmas baleset: Rokona okozta a 19 éves fiú halálát

Fának csa­pó­dott egy autó Bor­sod­ban.

Egy 19 éves tolcs­vai fiú, Sz. Szi­lárd vesz­tette éle­tét abban a bal­eset­ben, ami Bor­sod­ban tör­tént a na­pok­ban.

Szörnyű tragédia! Horgászni indult, sosem ért oda

Szörnyű tragédia! Horgászni indult, sosem ért oda

Ha­lálra gá­zol­ták a bi­cik­list.

Ha­lálra gá­zol­ták a bi­cik­list a 7-es főúton.

Brutális baleset a Szentendrei úton, két halott

Brutális baleset a Szentendrei úton, két halott

Ket­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket a hely­szí­nen.

Ket­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket a hely­szí­nen.

Halálos baleset a 84-es úton: Gyilkos autóst keresnek

Halálos baleset a 84-es úton: Gyilkos autóst keresnek

Egy har­ma­dik autós lehet a fe­le­lős.

A Nagy­cenk­nél tör­tént ha­lá­los ka­ram­bolt egy har­ma­dik, a hely­szín­ről el­hajtó sofőr okoz­hatta. A rend­őrök egy sötét színű jár­mű­ről gyűj­te­nek in­for­má­ci­ó­kat.

Borzalmas fotók a kiskunfélegyházi halálos balesetről!

Borzalmas fotók a kiskunfélegyházi halálos balesetről!

Vonat és sze­mély­autó üt­kö­zött össze.

Vonat és sze­mély­autó üt­kö­zött össze, egy 16 éves lány a hely­szí­nen meg­halt hét­főn.

Minisztériumi dolgozó halt meg a szörnyű budapesti balesetben

Minisztériumi dolgozó halt meg a szörnyű budapesti balesetben

Két autó ka­ram­bo­lo­zott a Nép­li­get­nél, a bal­eset­ben egy fi­a­tal nő ve­szí­tette éle­tét, aki az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­má­ban dol­go­zott.

Két autó ka­ram­bo­lo­zott a Nép­li­get­nél, a bal­eset­ben egy fi­a­tal nő ve­szí­tette éle­tét, aki az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­má­ban dol­go­zott.

Brutális fotó a halálos balesetről: ilyen durván összetört az autó

Brutális fotó a halálos balesetről: ilyen durván összetört az autó

Pén­tek haj­nal­ban tör­tént sú­lyos bal­eset Bu­da­pes­ten.

Pén­tek haj­nal­ban tör­tént sú­lyos bal­eset Bu­da­pes­ten, a Határ úti fe­lül­já­ró­nál, egy ember meg is halt.

Rács, és nem volán mögött kellett volna ülnie a gyilkosnak

Rács, és nem volán mögött kellett volna ülnie a gyilkosnak

Egy olyan férfi ve­zette it­ta­san az autót, akit té­ve­dés­ből en­ged­tek ki a bör­tön­ből - egy 35 éves nő ha­lá­lát okozta.

Egy olyan férfi ve­zette it­ta­san az autót, akit té­ve­dés­ből en­ged­tek ki a bör­tön­ből - egy 35 éves nő ha­lá­lát okozta.

Tragikus balesetben halt meg Szegeden egy fiatal lány

Tragikus balesetben halt meg Szegeden egy fiatal lány

Át­esett egy kor­lá­ton Kla­u­dia.

A 27 éves Kla­u­dia egy tár­sa­ság­gal bu­li­zott, és át­esett egy kor­lá­ton. Azon­nal men­tőt hív­tak hozzá, ám a kór­ház­ban három nap­pal ké­sőbb meg­halt.

Diáktársai gyászolják az M3-ason történt balesetben elhunyt kisfiút

Diáktársai gyászolják az M3-ason történt balesetben elhunyt kisfiút

Ötre emel­ke­dett a szom­bat éj­szaka tör­tént busz­bal­eset ha­lá­los ál­do­za­ta­i­nak száma, egyi­kük egy 12 éves deb­re­ceni kisfiú.

Májátültetésre várt az M3-ason történt baleset halálos áldozata

Májátültetésre várt az M3-ason történt baleset halálos áldozata

A Grand Tours uta­zási iroda busza a bécsi ad­venti vá­sár­ból ho­zott haza 81 utast, ami­kor bal­ese­tet szen­ve­dett és fel­bo­rult.

Borzalmas fotók: Szörnyű balesetben hunyt el két sofőr a 8-as úton

Borzalmas fotók: Szörnyű balesetben hunyt el két sofőr a 8-as úton

Két autó fron­tá­li­san üt­kö­zött, mi­u­tán az egyik át­sza­kí­totta a két ol­dalt el­vá­lasztó sza­lag­kor­lá­tot szom­bat dél­után.

Gyász: Ez a fiatal lány az M3-ason történt baleset egyik áldozata...

Gyász: Ez a fiatal lány az M3-ason történt baleset egyik áldozata...

Hár­man hal­tak meg va­sár­napra vir­radó haj­nal­ban az M3-as au­tó­pá­lyán.

Hár­man hal­tak meg va­sár­napra vir­radó haj­nal­ban az M3-as au­tó­pá­lyán, az egyik ál­do­zat egy 22 éves lány.

Arathat ma a halál az utakon: ne engedd

Arathat ma a halál az utakon: ne engedd

Az éj­sza­kai ha­lá­los busz­bal­eset után újabb ka­ram­bo­lok­ról ér­ke­zett hír!

Az éj­sza­kai ha­lá­los busz­bal­eset után újabb ka­ram­bo­lok­ról ér­ke­zett hír! A rend­ör­ség min­den­kit fi­gyel­mez­tet, or­szág­szerte jég­pá­lyává vál­toz­tak az utak.

Sokkoló: Képek a mezőkövesdi buszbalesetről

Sokkoló: Képek a mezőkövesdi buszbalesetről

Ad­venti vá­sár­ról tar­tott haza a busz.

Ad­venti vá­sár­ról tar­tott haza az a busz, ame­lyen a mos­tani in­for­má­ciók sze­rint hár­man meg­hal­tak és ren­ge­te­gen meg­sé­rül­tek az M3-ason.

Rémálommá vált az esküvő, szörnyethalt a menyasszony

Rémálommá vált az esküvő, szörnyethalt a menyasszony

Iz­ga­tot­tan ké­szült élete leg­szebb nap­jára. Né­hány perc­cel a bol­do­gító igen előtt azon­ban vég­ze­tes dolog tör­tént.

Né­hány perc­cel a bol­do­gító igen előtt vég­ze­tes dolog tör­tént.

Mentő gázolta halálra

Mentő gázolta halálra: így gyászolják a békéscsabai tinilányt...

Így gyá­szol­ják a bé­kés­csa­bai ti­ni­lányt. Két hete min­den nap friss virág, ko­szo­rúk és égő mé­cse­sek em­lé­kez­tet­nek a tra­gé­di­ára ke­resz­te­ző­dés­ben. A gim­ná­zi­um­ban sors­fát ül­tet­nek majd a lány bú­csúz­ta­tása után.

Kit­tit még kór­házba szál­lí­tot­ták, de már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Tragédia: Így gyászolják a horrorbalesetben elhunyt fiatalt

Tragédia: Így gyászolják a horrorbalesetben elhunyt fiatalt

Össze­üt­kö­zött egy busz és két autó Sal­gó­tar­ján­ban, az egyik kocsi ve­ze­tője a hely­szí­nen, a másik a kór­ház­ban halt meg.

Egyre durvább dolgok derülnek ki a salgótarjáni horrorbalesetről

Egyre durvább dolgok derülnek ki a salgótarjáni horrorbalesetről

A két Volks­wa­gen so­főrje ver­seny­zett egy­más­sal, tövig nyom­ták a gázt, csak arra fi­gyel­tek, hogy ki hajt gyor­sab­ban a má­sik­nál. Mind a ket­ten meg­hal­tak.

Miatta halhatott meg a rimóci polgármester, megdöbbentő dolgot mondott

Ő miatta halhatott meg a rimóci polgármester, megdöbbentő dolgot mondott

A ri­móci pol­gár­mes­tert csü­tör­tö­kön te­me­tik.

A ri­móci pol­gár­mes­tert csü­tör­tö­kön te­me­tik, Szé­csény és Rimóc kö­zött halt meg, mert ki­ke­rült egy ré­szeg bi­cik­list, ezért fron­tá­li­san üt­kö­zött. A bi­cik­lis, most rész­le­te­sen be­szélt arról, hogy sze­rinte mi tör­tént.

Így gyászolják a borzalmas balesetben elhunyt polgármestert

Így gyászolják a borzalmas balesetben elhunyt polgármestert

Besz­kid Andor egy ta­lál­ko­zóra si­e­tett szom­ba­ton, ami­kor fel­buk­kant előtte egy ki­vi­lá­gí­tat­lan bi­cik­lis.

Besz­kid Andor egy ta­lál­ko­zóra si­e­tett szom­ba­ton, ami­kor fel­buk­kant előtte egy ki­vi­lá­gí­tat­lan bi­cik­lis.

Durva fotók a budapesti halálos balesetről, esélye sem volt a férfinak

Durva fotók a budapesti halálos balesetről, esélye sem volt a férfinak

Az autós a Fe­ri­he­gyi rep­térre ve­zető gyors­for­galmi út ele­jén csa­pó­dott neki egy osz­lop­nak.

Tündéri kisgyermekek édesapja halt meg a brutális fehérvári balesetben

Tündéri kisgyermekek édesapja halt meg a brutális fehérvári balesetben

Bor­zal­mas bal­eset tör­tént szer­dán, vil­lany­osz­lo­pot dön­tött ki egy autó Szé­kes­fe­hér­vá­ron.

Sokkoló videó: Ártatlan kisbaba zuhant a halálba a plázában

Sokkoló videó: Ártatlan kisbaba zuhant a halálba a plázában

A két­gye­re­kes anyuka és a nagy­mama a moz­gó­lép­csőre akar­tak ráállni.

A két­gye­re­kes anyuka és a nagy­mama a moz­gó­lép­csőre akar­tak ráállni, ami­kor a 4 hó­na­pos babát tartó idős nő meg­bot­lott és el­vesz­tette az egyen­sú­lyát. A kicsi ma­ga­te­he­tet­le­nül zu­hant a mélybe.

Kamionnal együtt szakadt a sofőr nyakába a felüljáró

Kamionnal együtt szakadt a sofőr nyakába a felüljáró

Durva bal­ese­tet oko­zott a sú­lyos ka­mion alatt le­sza­kadó fe­lül­járó: egy ember ször­nyet­halt, töb­ben kór­házba ke­rül­tek.

Durva bal­ese­tet oko­zott a sú­lyos ka­mion alatt le­sza­kadó fe­lül­járó: egy ember ször­nyet­halt, töb­ben kór­házba ke­rül­tek.

Tragédia: Osztálytársai gyászolják a Kunszállásnál halálra gázolt fiút

Tragédia: Osztálytársai gyászolják a Kunszállásnál halálra gázolt fiút

Az út­test szé­lén sé­tált az a 18 éves fi­a­tal, akit el­gá­zolt egy BMW-s kedd este.

Az út­test szé­lén sé­tált az a 18 éves fi­a­tal, akit el­gá­zolt egy BMW-s kedd este.

Otthagyta halott testvérét az út szélén

Otthagyta halott testvérét az út szélén a somogyi férfi

It­ta­san ve­ze­tett, ha­lá­los bal­ese­tet oko­zott, majd ha­za­ment...

It­ta­san ve­ze­tett, ha­lá­los bal­ese­tet oko­zott, majd ha­za­ment... Csoda, hogy né­gyen túl­él­ték, az autó tel­je­sen össze­tört.

Kislánya tartja a lelket a Zuglóban halálra gázolt férfi szerelmében

Kislánya tartja a lelket a Zuglóban halálra gázolt férfi szerelmében

Nem zá­rult még le a nyo­mo­zás abban pén­teki ha­lá­los bal­eset­ben, mely­ben két ka­ram­bo­lozó autó gá­zolt el egy gya­lo­gost.

Három tündéri gyermeke gyászolja a Zuglóban halálra gázolt édesapát

Három tündéri gyermeke gyászolja a Zuglóban halálra gázolt édesapát

Ka­ram­bo­lozó autók so­dort el egy gya­lo­gost pén­tek haj­nal­ban a Hun­gá­ria és a Thö­köly út sar­kán.

Tragédia: Borzalmas balesetben hunyt el a fiatal magyar egyetemista!

Tragédia: Borzalmas balesetben hunyt el a fiatal magyar egyetemista!

Az autó, ami­ben uta­zott, annyira össze­ron­cso­ló­dott, hogy a tűz­ol­tók csak fe­szítő-vá­gó­val tud­ták ki­sza­ba­dí­tani.

Döbbenetes dologra szánta el magát a Gödöllőn meggyilkolt Zsófi édesanyja

Döbbenetes dologra szánta el magát a Gödöllőn meggyilkolt Zsófi édesanyja

Az anya so­káig várta, de senki sem kért tőle bo­csá­na­tot lánya ha­lá­láért.

Az anya so­káig várta, de senki sem kért tőle bo­csá­na­tot lánya ha­lá­láért.

Tragédia: Szörnyű balesetben hunyt el az ismert magyar politikus fia

Tragédia: Szörnyű balesetben hunyt el az ismert magyar politikus fia

A szü­le­tés­nap­ján szen­ve­dett bal­ese­tet Gur­mai Zita 27 éves fia, aki a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia mun­ka­társa volt.

Küzdenek a borzalmas balesetben megsérült magyar egyetemista életéért

Küzdenek a borzalmas balesetben megsérült magyar egyetemista életéért

Fának csa­pó­dott egy autó Sá­ros­pa­ta­kon még szom­bat haj­nal­ban. A kocsi egyik utasa a hely­szí­nen ször­nyet­halt.

Ezek a tündéri kisfiúk az érsekvadkerti baleset áldozatai

Ezek a tündéri kisfiúk az érsekvadkerti baleset áldozatai

Édes­any­juk ve­zette az autót, ami ne­ki­ment egy busz­nak. Az ér­sek­vad­kerti csa­lá­dot az egész kör­nyék si­ratja...

Édes­any­juk ve­zette az autót, ami ne­ki­ment egy busz­nak. Az ér­sek­vad­kerti csa­lá­dot az egész kör­nyék si­ratja...

Fekete hétvége: Szörnyű balesetek hazánk útjain!

Fekete hétvége: Szörnyű balesetek hazánk útjain!

2 ha­lá­los ál­do­zat és 9 sé­rült...

Szom­bat éjjel 3 autó üt­kö­zött fron­tá­li­san az M5-ös au­tó­pá­lyán, va­sár­nap dél­előtt pedig szin­tén 3 ro­hant egy­másba a 7-es főúton, Nagy­ka­ni­zsa kö­ze­lé­ben.

Durva képek az 51-es úton történt tragédiáról!

Durva képek az 51-es úton történt tragédiáról!

Egy ha­lá­los ál­do­zat, és egy sé­rült.

Egy ha­lá­los ál­do­zata, és egy sú­lyos sé­rültje van annak a bal­eset­nek, amely éjjel tör­tént Jak­ab­szál­lás és Kecs­ke­mét kö­zött. Az ok egy­előre is­me­ret­len.

Azonnal szörnyethalt a sofőr, busszal ütközött - Brutális képek!

Azonnal szörnyethalt a sofőr, busszal ütközött - Brutális képek!

Szinte semmi sem ma­radt a ko­csi­ból az üt­kö­zés ereje miatt.

Szinte semmi sem ma­radt a ko­csi­ból az üt­kö­zés ereje miatt.

Tragédia: Forgatás közben halt meg a népszerű tévésztár!

Tragédia: Forgatás közben halt meg a népszerű tévésztár!

Hiába ki­ál­tott se­gít­sé­gért, min­denki azt hitte, hogy ha­lál­tu­sája a je­le­net része.

Hiába ki­ál­tott se­gít­sé­gért, min­denki azt hitte, hogy ha­lál­tu­sája a je­le­net része. Az egész szakma gyá­szolja.

Nagykállói iskolabusz-tragédia: videó a helyszínelésről

Nagykállói iskolabusz-tragédia: dermesztő videó a helyszínelésről

Két ha­lot­tat kö­ve­telt a bal­eset.

Még a leg­ru­ti­no­sabb men­tő­sö­ket és tűz­ol­tó­kat is pró­bára tette a bal­eset lát­vá­nya.

Mindenki szörnyethalt a rejtélyes légi balesetben

Mindenki szörnyethalt a rejtélyes légi balesetben

A tra­gé­diát senki nem élte túl. A ha­tó­sá­gok csak ron­cso­kat ta­lál­tak. Senki nem tudja, hogy tör­tén­he­tett a ször­nyű bal­eset...

Borzalom: mentés közben zuhant le a helikopter

Borzalom: mentés közben zuhant le a helikopter

Há­rom­fős sze­mély­zet és egy 38 éves beteg volt a gépen - egyi­kük sem élte túl a zu­ha­nást.

Há­rom­fős sze­mély­zet és egy 38 éves beteg volt a gépen - egyi­kük sem élte túl a zu­ha­nást.

Borzalmas tragédia: bennégett autójában a fiatal anyuka

Borzalmas tragédia: bennégett autójában a fiatal anyuka

Az asszony egye­dül ne­velte nyolc­éves kisfiát, aki már hiába várja haza édes­any­ját.

Az asszony egye­dül ne­velte nyolc­éves kisfiát, aki már hiába várja haza édes­any­ját.

Kiderült, ki okozta az Oktogonnál történt halálos balesetet!

Kiderült, ki okozta az Oktogonnál történt halálos balesetet!

El­gá­zolt két já­ró­ke­lőt egy autó még szom­bat haj­nal­ban az Ok­to­gon­nál, az egyik gya­lo­gos a hely­szí­nen meg­halt

El­gá­zolt két já­ró­ke­lőt egy autó még szom­bat haj­nal­ban az Ok­to­gon­nál.

Fotók az Oktogonnál történt halálos balesetről

Fotók az Oktogonnál történt halálos balesetről

Ha­lá­los ki­me­ne­telű köz­le­ke­dési bal­eset tör­tént a fő­vá­ros­ban az Ok­to­gon­nál pén­tek­ről szom­batra vir­radó éjjel.

Előzetesbe került a tűzijáték alatt történt halálos baleset okozója

Előzetesbe került a tűzijáték alatt történt halálos baleset okozója

A férfi mint­egy há­rom­száz mé­tert ve­ze­tett tel­je­sen ré­sze­gen, ekkor oko­zott ha­lá­los bal­ese­tet Óbu­dán.

Felháborító részletek a tűzijáték alatt történt halálos balesetről

Felháborító részletek a tűzijáték alatt történt halálos balesetről

Au­gusz­tus 20-án a tű­zi­já­ték alatt két autó üt­kö­zött egy­más­nak Bu­da­pes­ten, az egyik ko­csi­ban egy férfi éle­tét vesz­tette.

Felismerhetetlen roncs maradt a csütörtöki halálos baleset után

Felismerhetetlen roncs maradt a csütörtöki halálos baleset után

Fának üt­kö­zött egy autó csü­tör­tök haj­nal­ban Mo­son­ma­gyar­óvár és Be­ze­nye kö­zött. A bal­eset­ben a sofőr éle­tét vesz­tette.

Felfoghatatlan tragédia! Horrorrá vált a családi nyaralás

Felfoghatatlan tragédia! Horrorrá vált a családi nyaralás

Az apa ször­nyet­halt a tra­gi­kus va­ká­ción, kis­lá­nya éle­tért pedig még küz­de­nek az or­vo­sok...

Az apa ször­nyet­halt a tra­gi­kus va­ká­ción, kis­lá­nya éle­tért pedig még küz­de­nek az or­vo­sok...

Megrázó videó: Élőben közvetítették, ahogy belehalt a fejesbe a műugró

Megrázó videó: Élőben közvetítették, ahogy belehalt a fejesbe a műugró

A spor­toló a kö­zön­ség ová­ci­ója köz­ben halt meg...

A spor­toló a kö­zön­ség ová­ci­ója köz­ben halt meg...

Friss: Ezért halt meg a csúszdázó kisfiú

Friss: Ezért halt meg a csúszdázó kisfiú

A po­li­ti­kus fia a Ni­a­gara-víz­esés­nél is ma­ga­sabb csúsz­dá­ról a vég­ze­tébe sik­lott... Ki­de­rült, hogy mások is meg­sé­rül­tek az óri­ási hor­ror­csúsz­dán!

A po­li­ti­kus fia a Ni­a­gara-víz­esés­nél is ma­ga­sabb csúsz­dá­ról a vég­ze­tébe sik­lott... Ki­de­rült, hogy mások is meg­sé­rül­tek az óri­ási hor­ror­csúsz­dán!

Így gyászolják szerettei az M3-ason halálra gázolt magyar élsportolót

Így gyászolják szerettei az M3-ason halálra gázolt magyar élsportolót

Ha­lá­los bal­eset tör­tént az M3-as au­tó­pá­lyán jú­lius 30-án, egy ma­gyar spor­to­lót és ba­rát­nő­jét ütötte el egy ka­mion.

Magyar élsportolót és barátnőjét gázolta halálra egy kamion az M3-ason

Magyar élsportolót és barátnőjét gázolta halálra egy kamion az M3-ason

Fe­kete öves, Eu­rópa-baj­noki ezüst­ér­mes ka­ra­te­mes­tert és ba­rát­nő­jét gá­zolta ha­lálra egy ka­mion az M3-as au­tó­pá­lyán.

Tragédia: Kómában a szülők, két gyerek maradhat árván

Tragédia: Kómában a szülők, két gyerek maradhat árván

A ne­ve­lő­szü­lők egy ka­ram­bol­ban élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rül­tek. Kisfiuk a hely­szí­nen meg­halt...

A ne­ve­lő­szü­lők egy ka­ram­bol­ban élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rül­tek. Je­len­leg kó­má­ban van­nak. Kisfiuk még a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, a lá­nyok sorsa pedig két­sé­ges...

Egyéves ikrek kaptak hőgutát a forró kocsiban

Egyéves ikrek kaptak hőgutát a forró kocsiban

A gye­re­kek biz­ton­sági öve még min­dig be volt kötve, mikor meg­ta­lál­ták őket a szom­szé­dok.

A gye­re­kek biz­ton­sági öve még min­dig be volt kötve, mikor meg­ta­lál­ták őket. Hiába hű­töt­ték a szom­szé­dok a ki­csi­ket, meg­hal­tak.

Döbbenetes képek a Budán történt borzalmas balesetről

Döbbenetes képek a Budán történt borzalmas balesetről

A mo­to­ros azon­nal meg­halt.

A mo­to­ros éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni, a hely­szí­nen meg­halt.

Tragédia: Átbulizott éjszaka után zuhant a halálba a dögös modell!

Tragédia: Átbulizott éjszaka után zuhant a halálba a dögös modell!

A 27 éves szép­ség egy első eme­leti ab­lak­ból esett ki, ön­tu­dat­lan ál­la­pot­ban.

Borzalmas baleset az M1-en: szörnyethaltak az utasok

Borzalmas baleset az M1-en: szörnyethaltak az utasok

A jármű fej­jel le­felé csa­pó­dott az árokba.

Meg­pör­dí­tette a sza­lag­kor­lát a sza­bály­ta­la­nul szá­guldó gép­ko­csit, majd a jármű fej­jel le­felé csa­pó­dott az árokba.

Borzalmas baleset Keszthelynél: Halálra égett az autós!

Borzalmas baleset Keszthelynél: Halálra égett az autós!

Ka­mi­on­nal üt­kö­zött, majd ki­gyul­ladt egy sze­mély­autó kedd dél­után a 71-es főúton, Keszt­hely tér­sé­gé­ben. Az autó so­főrje a hely­szí­nen ször­nyet­halt...

Ka­mi­on­nal üt­kö­zött, majd ki­gyul­ladt egy sze­mély­autó kedd dél­után a 71-es főúton, Keszt­hely tér­sé­gé­ben. Az autó so­főrje a hely­szí­nen ször­nyet­halt...

Erre senki nem számított: meghalt a robotpilótás autók első áldozata!

Erre senki nem számított: meghalt a robotpilótás autók első áldozata!

Még­sem lé­te­zik szu­per-biz­ton­ság! A szá­mí­tó­gép sem té­ved­he­tet­len!

Még­sem lé­te­zik szu­per-biz­ton­ság! Bor­zal­mas bal­eset­ben vesz­tette éle­tét a férfi, aki a ro­botra bízta magát.

Meggyalázták a Hortobágyon elhunyt tűzszerészek emlékét

Meggyalázták a tűzszerészek emlékét

Miért megy tűz­sze­rész­nek egy csa­lád­apa? Ilyen és ehhez ha­sonló kér­dé­se­ket tesz­nek fel a Fa­ce­book em­lé­kező ol­da­lán ke­gye­let­sértő hoz­zá­szó­lók...

Valódi horror: egy másik autót is meg akart szerezni az összeégett férfi!

Valódi horror: egy másik autót is meg akart szerezni az összeégett férfi!

Mi­u­tán ki­men­tet­ték, to­vább­haj­tott a ha­lálba. Szem­ta­núk me­sél­nek a bor­za­lom­ról!

Tucatnyian ülhetnek a halálos riói bringaút miatt

Tucatnyian ülhetnek a halálos riói bringaút miatt

A bra­zil rend­őr­ség vád­eme­lést ja­va­sol

A bra­zil rend­őr­ség vád­eme­lést ja­va­sol ti­zen­négy em­ber­rel szem­ben, mert sze­rin­tük ők te­het­nek a ten­ger­parti ke­rék­párút le­om­lá­sá­ról.

Durva fotók a szarvas okozta halálos csapodi karambolról

Durva fotók a szarvas okozta halálos csapodi karambolról

Egy ember meg­halt, egy autó ki­égett.

Két gép­jármű is el­ütötte azt a szar­vast, ame­lyik az or­szág­útra fu­tott Csa­pod­nál. Egy ember meg­halt, az egyik autó ki­gyul­ladt.

Elképesztő magyarázatot adott tettére a győri halálos baleset okozója!

Elképesztő magyarázatot adott tettére a győri halálos baleset okozója!

Vád­eme­lést ja­va­sol a rend­őr­ség az eger­vári ka­mi­o­nos ellen.

Vád­eme­lést ja­va­sol a rend­őr­ség az eger­vári ka­mi­o­nos ellen.

Felborult autó, roncsok: durva képek a debreceni halálos balesetről

Felborult autó, roncsok: durva képek a debreceni halálos balesetről

Tra­gi­kus volt a va­sár­nap két sze­mély­autó uta­sai szá­mára. Ha­lá­los kö­vet­kez­mé­nyek­kel járt a fron­tá­lis üt­kö­zés.

Borzasztó hiba, ezért halt szörnyet a sportoló a pályán

Borzasztó hiba, ezért halt szörnyet a sportoló a pályán

Ki­de­rült, mi okozta a tra­gé­diát.

Ki­de­rült, mi okozta a tra­gé­diát. Esé­lye sem volt a túl­élésre a te­het­sé­ges fi­a­tal ver­seny­ző­nek, hiába tet­tek meg min­dent az or­vo­sok.

Halálos motorbaleset Békés megyében!

Halálos motorbaleset Békés megyében!

Még tart a hely­szí­ne­lés Oros­há­zá­nál, ahol egy mo­to­ros üt­kö­zött egy sze­mély­au­tó­val. Egy ember a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, az autó ve­ze­tő­jé­nek ál­la­po­tá­ról nem ér­ke­zett hír.

Még tart a hely­szí­ne­lés Oros­há­zán, ahol egy mo­to­ros üt­kö­zött egy sze­mély­au­tó­val. Egy ember a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Horrorbalesetben halt meg két magyar tizenéves Ausztráliában!

Horrorbalesetben halt meg két magyar tizenéves Ausztráliában!

Az auszt­rá­liai Mel­bourne-ben vesz­tette éle­tét egy 17 és egy 19 éves fiú.

Az auszt­rá­liai Mel­bourne-ben vesz­tette éle­tét egy 17 és egy 19 éves fiú.

Halálos gázolás: felfüggesztett a Népszabi volt főszerkesztőjének!

Halálos gázolás: felfüggesztettel megúszta a Népszabi exfőszerkesztője

A Nép­sza­bad­ság ko­rábbi fő­szer­kesz­tője még 2015-ben so­dort el ko­csi­já­val egy ke­rék­pá­rost a fő­vá­ros­ban.

Ketten is meghaltak a 4-es úton éjjel

Ketten is meghaltak a 4-es úton éjjel

Egy sze­mély­autó és egy kis­te­her­autó üt­kö­zött össze teg­nap.

Egy sze­mély­autó és egy kis­te­her­autó üt­kö­zött össze teg­nap éjjel Püs­pök­la­dány kö­ze­lé­ben. A tra­gé­di­á­ban ket­ten ve­szí­tet­ték éle­tü­ket.

Brutális képek a Zsámbéknál történt halálos balesetről

Brutális képek a Zsámbéknál történt halálos balesetről

Két autó üt­kö­zött össze szerda este Zsám­bék és Páty kö­zött. Egy sofőr a hely­szí­nen meg­halt, két utast pedig sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­tek kór­házba.

Két autó üt­kö­zött össze szerda este Zsám­bék és Páty kö­zött. Egy sofőr a hely­szí­nen meg­halt, két utast pedig sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­tek kór­házba.

Halálra gázolta egy autó Gyurcsány Ferikét!

Halálra gázolta egy autó Gyurcsány Ferikét!

Ag­gódva ke­reste gaz­dája azt a cicát, ame­lyi­ket a volt mi­nisz­ter­el­nök­ről ne­vez­tek el. Pén­te­ken el­ütötte egy autó.

Ag­gódva ke­reste gaz­dája azt a cicát, ame­lyi­ket a volt mi­nisz­ter­el­nök­ről ne­vez­tek el. Pén­te­ken el­ütötte egy autó.

Brutális, halálos baleset képekben!

Brutális, halálos baleset képekben!

Azon­nal ször­nyet­halt haj­nali au­tó­bal­eset el­szen­ve­dett férfi.

Azon­nal ször­nyet­halt haj­nali au­tó­bal­eset el­szen­ve­dett férfi. Két tár­sát kór­házba szál­lí­tot­ták. Az autó a fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig össze­tört. A kö­rül­mé­nye­ket még vizs­gál­ják.

Igazáért küzd a halálos baleset áldozatának családja!

Igazáért küzd a halálos baleset áldozatának családja!

Ba­le­se­tet szen­ve­dett egy ma­gyar autós Auszt­ri­á­ban, akkor úgy tűnt, az oszt­rák sofőr a hibás.

Meghalt egy motoros Budapesten

Meghalt egy motoros Budapesten

A hely­szí­nen ször­nyet­halt az a mo­to­ros, aki egy te­her­au­tó­val üt­kö­zött kedd este a fő­vá­ros­ban. Fi­gye­lem! Meg­rázó képek!

A hely­szí­nen ször­nyet­halt az a mo­to­ros, aki egy te­her­au­tó­val üt­kö­zött kedd este a fő­vá­ros­ban. Fi­gye­lem! Meg­rázó képek!