CÍMKE: 'halálos baleset'

Ezért húzódik a ceglédberceli tragédia vizsgálata

Ezért húzódik a ceglédberceli tragédia vizsgálata

Több szak­értő be­vo­ná­sá­val vizs­gálja a ma­gyar ha­tó­ság a ceg­léd­ber­celi busz­bal­eset kö­rül­mé­nyeit.

FRISS HÍREK

Közleményt adott ki a rendőrség: így történt a csávolyi kettős tragédia

Közleményt adott ki a rendőrség: így történt a csávolyi kettős tragédia

Csü­tör­tök dél­után tör­tént fron­tá­lis üt­kö­zés az 55-ös úton.

Csü­tör­tök dél­után tör­tént fron­tá­lis üt­kö­zés az 55-ös úton. A bal­ese­tet az egyik sofőr sem élte túl.

Megrázó helyszíni fotót kaptunk a reggeli halálos balesetről

Megrázó helyszíni fotót kaptunk a reggeli halálos balesetről

Egy ka­mion és egy autó üt­kö­zött össze pén­te­ken kora reg­gel Nyír­egy­háza kül­vá­ro­sá­ban.

Egy ka­mion és egy autó üt­kö­zött össze pén­te­ken kora reg­gel Nyír­egy­háza kül­vá­ro­sá­ban.

Drámai fotó jött a Baranyában lezuhant repülőről, ők az áldozatok

Drámai fotó jött a Baranyában lezuhant repülőről, ők az áldozatok

Senki sem élte túl a bal­ese­tet. A kö­rül­mé­nyek tisz­tá­zása fo­lya­mat­ban van.

Senki sem élte túl a bal­ese­tet. A kö­rül­mé­nyek tisz­tá­zása még fo­lya­mat­ban van.

Baleset érte, tragikusan fiatalon hunyt el a népszerű sportoló

Baleset érte, tragikusan fiatalon hunyt el a népszerű sportoló

A mind­össze 30 éves ver­senyző az idő­mé­rőn vesz­tette éle­tét. Az or­vo­sok sem tud­tak se­gí­teni rajta.

Tragédia történt éjjel a 4-es úton

Tragédia történt éjjel a 4-es úton

A ke­rék­pá­ros éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. A bal­eset a 4-es számú főút Szé­kely és Ber­kesz kö­zötti sza­ka­szán tör­tént.

A ke­rék­pá­ros éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. A bal­eset a 4-es számú főút Szé­kely és Ber­kesz kö­zötti sza­ka­szán tör­tént.

Felfoghatatlan, újabb román sofőr szenvedett halálos balesetet hazánkban

Felfoghatatlan, újabb román sofőr szenvedett halálos balesetet hazánkban

Csü­tör­tö­kön az M5-ös au­tó­pá­lyán tör­tént ha­lá­los bal­eset, egy kis­te­her­autó ro­hant bele egy ka­mi­onba.

Ez borzasztó: Kisbabát várt a ceglédberceli baleset egyik áldozata

Ez borzasztó: Kisbabát várt a ceglédberceli baleset egyik áldozata

Drá­mai for­du­lat a tra­gé­di­á­ban.

A fel­fog­ha­tat­lan,ceg­léd­ber­celi ha­lá­los bal­eset ál­do­za­tai a hírek sze­rint 13 árvát hagy­tak maguk után.

Már rendőrök is követelik: Tiltsa be a Facebook a sofőrök élőzését

Már rendőrök is követelik: Tiltsa be a Facebook a sofőrök élőzését

Egy szelfi­bo­lond román sofőr 9 ember ha­lá­lát okozta ked­den.

Pár óra alatt tíz­ez­ren írták alá a Román Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság pe­tí­ci­ó­ját, amely­ben kö­ve­te­lik a Fa­ce­book­tól, hogy tilt­sák be a so­fő­rök élet­ve­szé­lyes élő köz­ve­tí­té­seit!

Megrázó hírek a 9 halálos áldozatot követelő balesetről

Megrázó hírek a 9 halálos áldozatot követelő balesetről

A sofőr élő­ben köz­ve­tí­tett az uta­zá­suk­ról a Fa­ce­boo­kon. A kis­busz­ban min­denki meg­halt.

A sofőr élő­ben köz­ve­tí­tett az uta­zá­suk­ról a Fa­ce­boo­kon. A kis­busz­ban min­denki meg­halt.

Brutális karambol a 4-es főúton: sok a halott

Brutális karambol a 4-es főúton: sok a halott

Az ál­do­za­tok pon­tos szá­mát még nem tud­ják pon­to­san.

Sok­koló rész­le­tek! Az ál­do­za­tok pon­tos szá­mát a Pest me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság szó­vi­vője nem tudta még meg­mon­dani, egy biz­tos, sok a ha­lott.

Kilencen haltak meg Budapest mellett: Élőben közvetített a sofőr

Kilencen haltak meg Budapest mellett: Élőben közvetített a sofőr

Az össze utas ször­nyet­halt, ami­kor a kis­bu­szuk fron­tá­li­san ka­ram­bo­lo­zott.

Az össze utas ször­nyet­halt, ami­kor a kis­bu­szuk fron­tá­li­san ka­ram­bo­lo­zott.

Butaságot csinált vezetés közben, szörnyű tragédia áldozata lett a tini

Butaságot csinált vezetés közben, szörnyű tragédia áldozata lett a tini

A fi­a­ta­lok nem gon­dol­ták, hogy ez meg­tör­tén­het.

A lány ba­rá­tai mel­lett vesz­tette éle­tét. A fi­a­ta­lok nem gon­dol­ták, hogy ez meg­tör­tén­het.

Horrorhétvége a magyar utakon: 9 halott, 52 súlyos sérült

Horrorhétvége a magyar utakon: sokan vesztették életüket

Egé­szen sok­koló a hét­végi bal­eset­lel­tár: ki­len­cen meg­hal­tak, 52-en sú­lyo­san meg­sé­rül­tek a ma­gyar uta­kon!

Kérték, hogy más sofőrt kaphassanak - halálos balesetet szenvedtek

Kérték, hogy más sofőrt kaphassanak - halálos balesetet szenvedtek

Hiába kér­tek másik so­főrt a dol­go­zók a mun­kás­buszra. Tra­gé­dia lett a vége.

Amerikai diplomata okozott halálos balesetet! - videó

Amerikai diplomata okozott halálos balesetet! - videó

Fi­a­tal mo­to­ro­so­kat gá­zolt ha­lálra.

Fi­a­tal mo­to­ro­so­kat gá­zolt ha­lálra a dip­lo­mata, mi­u­tán nem állt meg piros lám­pá­nál.

Felháborító, engedély nélkül építették a leégett halálplázát

Felháborító, engedély nélkül építették a leégett halálplázát

A plá­zá­ban 64 ember halt meg.

A ke­mero­vói Zim­nyaja Vis­nya üz­let­köz­pont­ban ki­tört tűz kö­vet­kez­té­ben 64 ember, köz­tük 41 gyer­mek vesz­tette éle­tét és 79-en meg­sé­rül­tek.

Rettenetes balesetben halt meg egy 11 éves kislány, aki legyőzte a rákot

Rettenetes balesetben halt meg egy 11 éves kislány, aki legyőzte a rákot

A kis­lány­nak nem se­gí­tett a bal­eset oko­zója, őt még ke­resi a rend­őr­ség.

A kis­lány­nak nem se­gí­tett a bal­eset oko­zója, őt még ke­resi a rend­őr­ség.

Megrendítő fotók érkeztek a 76-os főúton történt balesetről

Megrendítő fotók érkeztek a 76-os főúton történt balesetről

Az egyik kocsi a fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig ron­cso­ló­dott.

Az egyik kocsi a fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig ron­cso­ló­dott.

Borzalmas balesetben halt meg egy férfi a főúton, áll a forgalom

Borzalmas balesetben halt meg egy férfi a főúton, áll a forgalom

Gye­re­kek is van­nak a sé­rül­tek kö­zött.

Gye­re­kek is van­nak a sé­rül­tek kö­zött, őket azon­nal kór­házba vit­ték.

Tragédia történt szomszédainknál: baleset érte, meghalt a volt parlamenti képviselő

Tragédia történt szomszédainknál: baleset érte, meghalt a volt parlamenti képviselő

Fe­le­sége és gye­re­kei gyá­szol­ják.

Az egy­kori frak­ció­ve­zető a kór­ház­ban vesz­tette éle­tét. Fe­le­sége és gye­re­kei gyá­szol­ják.

Durva fotó érkezett az M5-ösön történt halálos baleset helyszínéről

Durva fotó érkezett az M5-ösön történt halálos baleset helyszínéről

A bal­eset­ben egy ember vesz­tette éle­tét.

A bal­eset­ben egy ember vesz­tette éle­tét. Egye­lőre nem tudni, hogy miért haj­tott le az útról.

Gyilkolni akart a férj, de végül az ő holttestét találták meg a rendőrök

Gyilkolni akart a férj, de végül az ő holttestét találták meg a rendőrök

A fél­té­keny férfi kés­sel tá­madt fe­le­sé­gére.

A fél­té­keny férfi kés­sel tá­madt a válni akaró fe­le­sé­gére a lép­cső­ház­ban. Több he­lyen is meg­se­be­sí­tette a nőt, aki­nek a si­kol­to­zá­sait hallva a szom­szé­dok ri­asz­tot­ták a rend­őr­sé­get. A tá­madó me­ne­kü­lőre fogta a dol­got, ám akkor vá­rat­lan for­du­lat tör­tént.

Megrázó helyszíni fotók a tragikus pesti rendőrbalesetről

Megrázó helyszíni fotók a tragikus pesti rendőrbalesetről

Bu­da­pest IV. ke­rü­le­té­ben üt­kö­zött össze két rend­őr­autó csü­tör­tök éjjel, a bal­eset­ben egy rendőr éle­tét vesz­tette.

Bu­da­pest IV. ke­rü­le­té­ben üt­kö­zött össze két rend­őr­autó csü­tör­tök éjjel, a bal­eset­ben egy rendőr éle­tét vesz­tette.

Emberéletet követelt a sztársportoló autóbalesete

Emberéletet követelt a sztársportoló autóbalesete

Négy autó üt­kö­zött a reg­geli órák­ban. Az egyik kocsi so­főrje nem élte túl a ka­ram­bolt.

Négy autó üt­kö­zött a reg­geli órák­ban. Az egyik kocsi so­főrje nem élte túl a ka­ram­bolt.

Élőben közvetítette: két kamasz halt meg az iszonyatos karambolban

Élőben közvetítette: két kamasz halt meg az iszonyatos karambolban

A fel­vé­telt a sofőr, az egyik ál­do­zat test­vére ké­szí­tette. Most fe­lel­nie kell tet­téért.

Borzalmas balesetben halt meg egy turista a forgalmas úton

Borzalmas balesetben halt meg egy turista a forgalmas úton

Egy nő sú­lyo­san meg­sé­rült.

Az egyik leg­zsú­fol­tabb út­sza­ka­szon utaz­tak, egy nő sú­lyo­san meg­sé­rült.

Megrázó helyszíni fotók jöttek a Bács-Kiskun megyei halálos balesetről

Megrázó helyszíni fotók jöttek a Bács-Kiskun megyei halálos balesetről

Egy idős nő bal­ese­te­zett Or­go­vány kö­ze­lé­ben, kór­házba vit­ték.

Egy idős nő bal­ese­te­zett Or­go­vány kö­ze­lé­ben. Kór­házba vit­ték, de ott már nem le­he­tett meg­men­teni.

Családi tragédia: a kórházba vezető úton érte a halál a terhes nőt

Családi tragédia: a kórházba vezető úton érte a halál a terhes nőt

Az édes­anya férje és kis­lá­nya mel­lett, az au­tó­ban vesz­tette éle­tét.

Az édes­anya férje és kis­lá­nya mel­lett vesz­tette éle­tét. Ez­után csá­szár­met­szést haj­tot­tak végre rajta.

Borzalmas munkabaleset történt, egy magyar férfi meghalt

Borzalmas munkabaleset történt, egy magyar férfi meghalt

Az új Duna-híd épí­tése köz­ben vesz­tette éle­tét a mun­kás.

Az új Duna-híd épí­tése köz­ben vesz­tette éle­tét a mun­kás, a vál­la­lat nem tar­totta be a biz­ton­sági elő­írá­so­kat.

Brutális balesetek az országban: halálos áldozata is van a havazásnak

Brutális balesetek az országban: halálos áldozata is van a havazásnak

Több bal­eset is tör­tént va­sár­nap reg­gel. A leg­sú­lyo­sabb, fron­tá­lis üt­kö­zés­ben egy ember meg is halt.

Megrázó fotó: végzetes baleset történt a főúton

Megrázó fotó: végzetes baleset történt a főúton

Nem tud­ták meg­men­teni a gya­lo­gost.

Nem tud­ták meg­men­teni a gya­lo­gos éle­tét, aki lát­ha­tó­sági mel­lény nél­kül akart át­menni az út­tes­ten.

Szülni indult az anya, de még az úton életét vesztette

Szülni indult az anya, de még az úton életét vesztette

Meg­csú­szott az autó a jeges úton, bor­zal­mas bal­ese­tet szen­ve­dett a csa­lád - a min­den­órás anya azon­nal meg­halt.

Meg­csú­szott az autó a jeges úton, bor­zal­mas bal­ese­tet szen­ve­dett a csa­lád - a min­den­órás anya azon­nal meg­halt.

Felkavaró fotók érkeztek a tragikus reggeli buszbalesetről

Felkavaró fotók érkeztek a tragikus reggeli buszbalesetről

A bal­eset Heves me­gyé­ben tör­tént, ami­kor egy uta­so­kat szál­lító busz és egy kocsi össze­üt­kö­zött.

A bal­eset Heves me­gyé­ben tör­tént, ami­kor egy uta­so­kat szál­lító busz és egy kocsi össze­üt­kö­zött.

Megrendítő részletek: így halt meg négy tatabányai lakos az 1-es úton

Megrendítő részletek: így halt meg négy tatabányai lakos az 1-es úton

A ko­csit ve­zető 50 éves nő, va­la­mint két női és egy férfi utasa a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Megrázó fotó: iszonyú baleset az 1-es úton, sok a halott

Megrázó fotó: iszonyú baleset az 1-es úton, sok a halott

Négy ál­do­zata van az üt­kö­zés­nek.

Az első hírek sze­rint négy ál­do­zata van a vég­ze­tes üt­kö­zés­nek. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Bungee jumpingozás közben halt meg a népszerű ápolónő

Bungee jumpingozás közben halt meg a népszerű ápolónő

A 20 éves nő alig várta, hogy ki­pró­bál­hassa az ext­rém sport­szert, de közel 21 mé­ter­ről zu­hant a ha­lálba.

A 20 éves nő alig várta, hogy ki­pró­bál­hassa az ext­rém sport­szert, de közel 21 mé­ter­ről zu­hant a ha­lálba.

Halálos baleset, busszal ütközött egy taxi

Halálos baleset, busszal ütközött egy taxi

Ba­le­set tör­tént Rád bel­te­rü­le­tén, egy taxi és egy au­tó­busz üt­kö­zött össze a Váci úton.

Ba­le­set tör­tént Rád bel­te­rü­le­tén, egy taxi és egy au­tó­busz üt­kö­zött össze a Váci úton.

Halálos baleset részese volt Venus Williams, így döntöttek róla

Halálos baleset részese volt Venus Williams, így döntöttek róla

Véget ért a vizs­gá­lat a vi­lág­sztár te­ni­sze­ző­nő­ről.

Véget ért a vizs­gá­lat a vi­lág­sztár te­ni­sze­ző­nő­ről, aki va­ló­ság­gal össze­rop­pant a tra­gé­dia után.

Drámai fotók érkeztek a reggeli halálos balesetről

Drámai fotók érkeztek a reggeli halálos balesetről

Mát­ra­ve­re­bély­nél tör­tént a tra­gé­dia.

Mát­ra­ve­re­bély kö­ze­lé­ben tör­tént a tra­gé­dia.

Megdöbbentő részletek derültek ki a halálos balesetről

Megdöbbentő részletek derültek ki a halálos balesetről

Nem biz­tos, hogy bal­eset volt.

Nem biz­tos, hogy bal­eset érte azt a férfit, akire ku­tyája várt hű­sé­ge­sen a ron­csok kö­zött.

Megrázó fotók a tatabányai halálos balesetről

Megrázó fotók a tatabányai halálos balesetről

A zeb­rán gá­zolta ha­lálra a nőt a BMW.

A zeb­rán gá­zolta ha­lálra a nőt a BMW.

Beszorultak a kocsiba: két ember is életét vesztette a súlyos balesetben

Beszorultak a kocsiba: két ember is életét vesztette a súlyos balesetben

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént a kora reg­geli órák­ban: egy kis­te­her­autó és egy sze­mély­autó ro­hant egy­másba.

Barátai találták meg a túrázó összezúzott holttestét

Barátai találták meg a túrázó összezúzott holttestét

A három férfi nem fog­lal­ko­zott a vész­jel­zés­sel, ki­rán­dulni in­dul­tak a he­gyekbe.

A három férfi nem fog­lal­ko­zott a vész­jel­zés­sel, ki­rán­dulni in­dul­tak a he­gyekbe - egyi­kük már sosem tér haza a csa­lád­já­hoz.

Brutális fotókat kaptunk a reggeli halálos buszbalesetről

Brutális fotókat kaptunk a reggeli halálos buszbalesetről

Egy busz és egy autó üt­kö­zött össze.

Egy busz és egy autó üt­kö­zött össze szerda reg­gel Fejér me­gyé­ben. A bal­eset­nek ha­lá­los ál­do­zata is van.

Meghatóan búcsúzott a 6-os úton meghalt focistától ifjú özvegye

Meghatóan búcsúzott a 6-os úton meghalt focistától ifjú özvegye

Szom­ba­ton kí­sér­ték végső út­jára a 6-os úton bal­eset­ben meg­halt fo­cis­tát. A busz­so­főr hi­báz­ha­tott, nem adta meg az el­sőbb­sé­get.

Szom­ba­ton kí­sér­ték végső út­jára a 6-os úton bal­eset­ben meg­halt fo­cis­tát.

Tragikusan fiatalon halt meg egy kislány, veszélyes versenyre küldték

Tragikusan fiatalon halt meg egy kislány, veszélyes versenyre küldték

A nyolc­éves kis­lányt kór­házba vit­ték, de ott már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

A nyolc­éves kis­lányt a hor­ror­bal­eset után kór­házba vit­ték, de ott már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Tragikus hír jött: baleset érte a világbajnok sportolót, belehalt

Tragikus hír jött: baleset érte a világbajnok sportolót, belehalt

A férfi ta­pasz­talt spor­toló volt, de va­lami hiba csú­szott a ve­szé­lyes mu­tat­ványba. Nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Halálra gázolt a vonat egy embert Kelenföldön

Halálra gázolt a vonat egy embert Kelenföldön

Ez ma már a má­so­dik vo­nat­gá­zo­lás.

A ha­lá­los bal­eset a Sze­rémi út és a Dom­bó­vári út ta­lál­ko­zá­sá­nál tör­tént. Ez ma már a má­so­dik vo­nat­gá­zo­lás.

Sínek közé zuhant egy férfi az állomáson, sokan látták haláltusáját

Sínek közé zuhant egy férfi az állomáson, sokan látták haláltusáját

Hiába hív­tak or­vost a sé­rült­höz, már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Hiába hív­tak or­vost a sé­rült­höz, már nem tud­tak se­gí­teni rajta. Az eset kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Focista halt meg a 6-oson hajnalban - megrázó fotók

Focista halt meg a 6-oson hajnalban - megrázó fotók

A busz és az Opel azért üt­köz­he­tett össze, mert a busz nem adta meg az el­sőbb­sé­get. A fi­a­tal sofőr fo­cista volt.

A busz és az Opel azért üt­köz­he­tett össze, mert a busz nem adta meg az el­sőbb­sé­get. A fi­a­tal sofőr fo­cista volt, ha­lál­hí­rét csa­pata is meg­erő­sí­tette.

Most közölték: tragédia történt Hangonyban

Most közölték: tragédia történt Hangonyban

Hiába küz­döt­tek a tűz­ol­tók.

Hiába küz­döt­tek a tűz­ol­tók és a men­tő­sök, egy ember éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Nem sejtette a borsodi pár, hogy a halálba indulnak

Nem sejtette a borsodi pár, hogy a halálba indulnak

A 37-es úton egy autó a sem­mi­ből be­lé­jük csa­pó­dott, mind­ket­ten ször­nyet­hal­tak.

A 37-es úton egy autó a sem­mi­ből be­lé­jük csa­pó­dott, mind­ket­ten ször­nyet­hal­tak.

Szörnyű látvány: holttesteket ásnak ki a föld alól a vasút mellett

Szörnyű látvány: holttesteket ásnak ki a föld alól a vasút mellett

Vég­ze­tes bal­eset ért három em­bert munka köz­ben.

Vég­ze­tes bal­eset ért három em­bert munka köz­ben. Nem tud­ták ki­vé­deni a tra­gé­diát.

Borzalmas baleset a metróállomásnál: nem tudták megmenteni a házaspárt

Borzalmas baleset a metróállomásnál: nem tudták megmenteni a házaspárt

A rend­őrök vizs­gál­ják a két ál­do­za­tot kö­ve­telő tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit.

A rend­őrök vizs­gál­ják a két ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telő tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit.

Kisfiúval végzett a jászkiséri horrorbaleset

Kisfiúval végzett a jászkiséri horrorbaleset

Le­bucs­ká­zott az autó...

Nyolc­mé­te­res mély­ségbe bucs­ká­zott le az autó: egy 11 éves gye­rek vesz­tette éle­tét a sú­lyos köz­le­ke­dési bal­eset­ben. Úgy tudni, nem volt be­kötve.

Otthonához közel szenvedett halálos balesetet a 45 éves színész

Otthonához közel szenvedett halálos balesetet a 45 éves színész

Tra­gi­kus au­tó­bal­eset­ben vesz­tette éle­tét Kim Joo Hyuk ko­reai szí­nész, helyi idő sze­rint hétfő este.

Hiába várta látogatóba férjét, áthajtott rajta
a bedrogozott fiatal

Hiába várta látogatóba férjét
a kismama, áthajtott rajta a bedrogozott fiatal

Négy napja élt még csak Áronka, ami­kor édes­ap­ját ha­lálra gá­zolta egy be­dro­go­zott fi­a­tal.

Életfogytiglan várhat
a drogosokra és a részegekre

Életfogytiglan várhat a drogosokra
és a részegekre

Het­ven szá­za­lék kö­vet­tel szi­gort.

A meg­kér­de­zet­tek 70 szá­za­léka kö­ve­telte, hogy élet­fogy­tig­lani bör­tönbe ke­rül­jön az, aki dro­go­san vagy it­ta­san ha­lá­los bal­ese­tet okoz Nagy-Bri­tan­ni­á­ban.

Megrázó fotó a halálos balesetről, busznak ütközött egy autó Hevesben

Megrázó fotó a halálos balesetről, busznak ütközött egy autó Hevesben

Egy idős asszony vesz­tette éle­tét a bal­eset­ben.

Egy idős asszony vesz­tette éle­tét a bal­eset­ben, aki a hátsó ülé­sen uta­zott, ami­kor az autó meg­csú­szott.

Tragikusan fiatalon halt meg egy turista, borzalmas baleset áldozata lett

Tragikusan fiatalon halt meg egy turista, borzalmas baleset áldozata lett

A fi­a­tal nő éle­tét tár­sai sem tud­ták meg­men­teni. A rej­té­lyes ügy­ben nyo­mo­zás in­dult.

Brutális szigorral sújthatnak le a részeg, drogos, gyilkos sofőrökre

Brutális szigorral sújthatnak le
a részeg, drogos, gyilkos sofőrökre

A je­len­le­gi­nél sok­kal ke­mé­nyebb bün­te­tést kö­ve­tel­nek a ré­sze­gen vagy dro­go­san ha­lá­los ki­me­ne­telű bal­ese­tet oko­zók­nak.

Borzalmas tragédia történt az M1-esen, megrázó képek érkeztek

Borzalmas tragédia történt az M1-esen, megrázó képek érkeztek

Apa és kisfia álló au­tó­jába ro­hant egy ka­mion az M1-esen.

Apa és kisfia álló au­tó­jába ro­hant egy ka­mion az M1-esen.

Pár hetes jogsival vitte a halálba barátnőjét, Mercédeszt a fiatal lány

Pár hetes jogsival vitte a halálba barátnőjét, Mercédeszt a fiatal lány

Éj­sza­kai gu­ru­lásra men­tek Do­bo­gó­kőre, ám elég volt egy rossz moz­du­lat.

Éj­sza­kai gu­ru­lásra men­tek Do­bo­gó­kőre, ám elég volt egy rossz moz­du­lat.

Brutális fotó a somogyi balesetről, az utasoknak esélyük sem volt

Brutális fotó a somogyi balesetről, az utasoknak esélyük sem volt

A kocsi tel­je­sen össze­ron­cso­ló­dott, ami­kor az árokba csa­pó­dott.

A kocsi tel­je­sen össze­ron­cso­ló­dott, ami­kor az árokba csa­pó­dott. A sofőr és az utas éle­tét sem le­he­tett meg­men­teni.

Megrázó titkok derültek ki a sofőrről, aki két fiatalt vitt a halálba

Megrázó titkok derültek ki
a sofőrről, aki két fiatalt vitt a halálba

La­pun­kon ke­resz­tül üzen­tek az au­tós­nak az ál­do­za­tok hoz­zá­tar­to­zói.

La­pun­kon ke­resz­tül üzen­tek az au­tó­ve­ze­tő­nek az ál­do­za­tok gyá­szoló hoz­zá­tar­to­zói.

Koraszülött babáit látogatta meg az anya, szörnyethalt

Koraszülött babáit látogatta meg az anya, szörnyethalt

Ha­lá­los bal­ese­tet szen­ve­dett.

A hat­gye­re­kes anya ha­za­felé tar­tott a kór­ház­ból, mikor ha­lá­los bal­ese­tet szen­ve­dett.

Megrázó fotók érkeztek a halálos gázolásról

Megrázó fotók érkeztek a halálos gázolásról

Mel­lény és vi­lá­gí­tás volt a bi­cik­li­sen.

Lát­ha­tó­sági mel­lény és vi­lá­gí­tás el­le­nére ütötte el a bi­cik­list a Volks­wa­gen so­főrje.

Most jött a hír: családi tragédia érte a sikeres sportolót, öngyilkos lett bánatában

Most jött a hír: családi tragédia érte a sikeres sportolót, öngyilkos lett bánatában

A fi­a­tal férfi együtt volt ba­rát­nő­jé­vel, ami­kor a lány meg­halt.

A fi­a­tal férfi együtt volt ba­rát­nő­jé­vel, ami­kor a lány meg­halt. Ez a trauma meg­pe­csé­telte a spor­toló sor­sát.