CÍMKE: 'halálos baleset'

Letartóztatták, két ember halálát okozta az argentin focisztár

Letartóztatták, két ember halálát okozta az argentin focisztár

Bor­zal­mas tra­gé­diát oko­zott az ifjú ar­gen­tin lab­da­rúgó, akit azon­nal őri­zetbe vet­tek.

Megrázó helyszíni fotók a kecskeméti tragédiáról, durva, ami történt

Megrázó helyszíni fotók a kecskeméti tragédiáról, durva, ami történt

A bal­eset­ben az a sofőr halt meg, aki nem adott sza­bá­lyo­san el­sőbb­sé­get a má­sik­nak.

Rettenetes tragédia: Nagymama és unokája halt szörnyet Ceglédnél

Rettenetes tragédia: Nagymama és unokája halt szörnyet Ceglédnél

Ahogy a Ri­post is meg­írta, Ceg­léd­nél három autó üt­kö­zött össze pén­te­ken.

Ahogy a Ri­post is meg­írta, Ceg­léd­nél három autó üt­kö­zött össze pén­te­ken.

Iszonyat, forgalmi órán vesztette életét a 18 éves Angelika

Iszonyat, forgalmi órán vesztette életét a 18 éves Angelika

Az ok­tató a ve­szélyt látva ki­me­ne­kült a ko­csi­ból, de a fi­a­tal lány nem tu­dott ki­sza­ba­dulni.

Az ok­tató a ve­szélyt látva ki­me­ne­kült a ko­csi­ból, de a fi­a­tal lány nem tu­dott ki­sza­ba­dulni.

Eltévesztette a sávot Angliában a magyar nő: felfoghatatlan tragédia lett a vége

Eltévesztette a sávot Angliában a magyar nő: felfoghatatlan tragédia lett a vége

Egy fény­szóró döb­ben­tette rá, hogy rossz ol­da­lon au­tó­zik...

Egy szembe jövő autó fény­szó­rója döb­ben­tette rá, hogy rossz ol­da­lon au­tó­zik, így gá­zolt ha­lálra egy mo­to­rost.

Egy ember meghalt, négy életveszélyesen megsérült Kőszegnél

Egy ember meghalt, négy életveszélyesen megsérült Kőszegnél

Kór­házba szál­lí­tása után meg­halt a Kő­szeg mel­letti bal­eset sé­rültje. Négy ember pedig élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban van.

Megjöttek az első fotók az éjszakai budapesti tragédiáról

Megjöttek az első fotók az éjszakai budapesti tragédiáról

Egy gya­lo­gos éle­tét vesz­tette a Nem­zeti Szín­ház kö­ze­lé­ben a ször­nyű bal­eset során.

Egy gya­lo­gos éle­tét vesz­tette a Nem­zeti Szín­ház kö­ze­lé­ben a ször­nyű bal­eset során.

Megrázó helyszíni fotókat kaptunk az éjjel történt halálos balesetről

Megrázó helyszíni fotókat kaptunk az éjjel történt halálos balesetről

Egy autó és egy bi­cikli üt­kö­zött össze, a ke­rék­pá­ros­nak esé­lye sem volt.

Egy autó és egy bi­cikli üt­kö­zött össze, a ke­rék­pá­ros­nak esé­lye sem volt a túl­élésre.

Furcsa baleset Óbudán: helyszíni fotók érkeztek az esti tragédiáról

Furcsa baleset Óbudán: helyszíni fotók érkeztek az esti tragédiáról

Egy férfi a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, ami­kor egy lej­tős ré­szen ki­sod­ró­dott.

Egy férfi a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, ami­kor egy lej­tős ré­szen ki­sod­ró­dott az au­tó­já­val.

Megrázó helyszíni fotók jöttek a Kecskemétnél történt tragédiáról

Megrázó helyszíni fotók jöttek a Kecskemétnél történt tragédiáról

A ha­lá­los bal­eset a 44-es főúton tör­tént va­sár­nap este va­la­mi­vel ki­lenc óra előtt.

Kínzó csend borult a házra, rettenetes tragédia ért egy játszó kislányt

Kínzó csend borult a házra, rettenetes tragédia ért egy játszó kislányt

A hat­éves gye­rek holt­tes­tére édes­anyja ta­lált rá. Ad­digra már az új­ra­élesz­tés sem se­gí­tett.

Lezárult a nyomozás: Az ügyészség kezében a tragédia okozója

Lezárult a nyomozás: Az ügyészség kezében a tragédia okozója

A rend­őr­ség egy hó­nap­pal a bal­eset után be­fe­jezte a nyo­mo­zást.

A rend­őr­ség egy hó­nap­pal a bal­eset után be­fe­jezte a nyo­mo­zást annak a bal­eset­nek az ügyé­ben, mely­ben egy nő vesz­tette éle­tét Tatán.

Rettenet az osztálykiránduláson, diákjai mellett halt meg a tanár

Rettenet az osztálykiránduláson, diákjai mellett halt meg a tanár

Men­tő­ket ri­asz­tot­tak a ta­nu­lók­hoz, biz­ton­sá­gos helyre vi­szik őket.

Men­tő­ket ri­asz­tot­tak a ta­nu­lók­hoz, biz­ton­sá­gos helyre vi­szik őket.

Borzalmas képek a Somogy megyei balesetről, fiatal férfi halt szörnyet

Borzalmas képek a Somogy megyei balesetről, fiatal férfi halt szörnyet

Egy 24 éves férfi vesz­tette éle­tét Ba­la­ton­bog­lár és Fo­nyód­li­get kö­zött.

Egy 24 éves férfi vesz­tette éle­tét Ba­la­ton­bog­lár és Fo­nyód­li­get kö­zött.

Borzalmas tragédia: Ismét ölt a Facebook élőzés

Borzalmas tragédia: Ismét ölt a Facebook élőzés

Hiába az intő pél­dák so­ka­sága...

Hiába az intő pél­dák so­ka­sága, ismét ha­lá­los bal­eset­hez ve­ze­tett, hogy a sofőr élő vi­deót in­dí­tott a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Újabb tragédiát okozott a Facebook-élőzés, videó az utolsó pillanatról

Újabb tragédiát okozott a Facebook-élőzés, videó az utolsó pillanatról

Ismét a ro­má­niai uta­kon tör­tént vég­ze­tes bal­eset, mert egy fi­a­tal a ve­ze­tés he­lyett a vi­de­óra kon­cent­rált.

Hangos szirénázás volt országszerte, munka közben halt meg egy mentős

Hangos szirénázás volt országszerte, munka közben halt meg egy mentős

A men­tő­sök el­bú­csúz­tak baj­tár­suk­tól, aki egy bal­eset­ben vesz­tette éle­tét. Az üt­kö­zés­ben a szál­lí­tott beteg is el­hunyt.

Brutális fotó jött a keszthelyi balesetről, tragédia történt

Brutális fotó jött a keszthelyi balesetről, tragédia történt

Egy ember meg­halt.

Egy ember meg­halt, töb­ben pedig meg­sé­rül­tek az üt­kö­zés­ben. Az eset kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Tömegszerencsétlenség az M3-ason: megrázó fotók jöttek a tragédiáról

Tömegszerencsétlenség az M3-ason: megrázó fotók jöttek a tragédiáról

A bal­eset az au­tó­pá­lya Hat­van és Bag kö­zötti sza­ka­szán tör­tént.

A bal­eset az au­tó­pá­lya Hat­van és Bag kö­zötti sza­ka­szán tör­tént.

Szörnyű baleset történt: elaludt a sofőr, mindenki meghalt Belényesnél

Szörnyű baleset történt: elaludt a sofőr, mindenki meghalt Belényesnél

A sofőr miatt a kocsi összes utasa éle­tét vesz­tette, ket­ten a men­tők kezei kö­zött hal­tak meg.

Felkavaró helyszíni fotókat kaptunk az esztergomi tragédiáról

Felkavaró helyszíni fotókat kaptunk az esztergomi tragédiáról

Két autó üt­kö­zött össze.

Két autó üt­kö­zött össze a város kö­ze­lé­ben, az egyik ki is gyul­ladt. A ka­ram­bol­ban töb­ben meg­sé­rül­tek.

Helyszíni fotók jöttek a tragédiáról, szörnyethalt egy somogyi motoros

Helyszíni fotók jöttek a tragédiáról, szörnyethalt egy somogyi motoros

Egy idős férfi ve­zette a mo­tort, egy au­tó­val üt­kö­zött össze.

Egy idős férfi ve­zette a mo­tort, egy au­tó­val üt­kö­zött össze, de már nem le­he­tett meg­men­teni.

Meghalt egy hároméves, miután kizuhant a kocsiból Akasztón

Akasztói horrorbaleset: meghalt egy hároméves, miután kizuhant a kocsiból

Ál­lí­tó­lag a biz­ton­sági gye­rek­ülé­se­ket a rend­őrök a cso­mag­tar­tó­ban ta­lál­ták meg.

Ezért húzódik a ceglédberceli tragédia vizsgálata

Ezért húzódik a ceglédberceli tragédia vizsgálata

Több szak­ér­tőt is be­von­tak.

Több szak­értő be­vo­ná­sá­val vizs­gálja a ma­gyar ha­tó­ság a ceg­léd­ber­celi busz­bal­eset kö­rül­mé­nyeit, ezért va­ló­színű, hogy nem lehet gyor­san le­zárni az el­já­rást.

Szörnyű tragédia történt éjjel Budapesten

Szörnyű tragédia történt éjjel Budapesten

A férfi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

A férfi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Közleményt adott ki a rendőrség: így történt a csávolyi kettős tragédia

Közleményt adott ki a rendőrség: így történt a csávolyi kettős tragédia

Csü­tör­tök dél­után tör­tént fron­tá­lis üt­kö­zés az 55-ös úton.

Csü­tör­tök dél­után tör­tént fron­tá­lis üt­kö­zés az 55-ös úton. A bal­ese­tet az egyik sofőr sem élte túl.

Drámai fotó jött a Baranyában lezuhant repülőről, ők az áldozatok

Drámai fotó jött a Baranyában lezuhant repülőről, ők az áldozatok

Senki sem élte túl a bal­ese­tet. A kö­rül­mé­nyek tisz­tá­zása még fo­lya­mat­ban van.

Baleset érte, tragikusan fiatalon hunyt el a népszerű sportoló

Baleset érte, tragikusan fiatalon hunyt el a népszerű sportoló

A mind­össze 30 éves ver­senyző az idő­mé­rőn vesz­tette éle­tét. Az or­vo­sok sem tud­tak se­gí­teni rajta.

Megrázó helyszíni fotót kaptunk a reggeli halálos balesetről

Megrázó helyszíni fotót kaptunk a reggeli halálos balesetről

Egy ka­mion és egy autó üt­kö­zött össze pén­te­ken kora reg­gel.

Egy ka­mion és egy autó üt­kö­zött össze pén­te­ken kora reg­gel Nyír­egy­háza kül­vá­ro­sá­ban.

Tragédia történt éjjel a 4-es úton

Tragédia történt éjjel a 4-es úton

A ke­rék­pá­ros éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. A bal­eset a 4-es számú főút Szé­kely és Ber­kesz kö­zötti sza­ka­szán tör­tént.

A ke­rék­pá­ros éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. A bal­eset a 4-es számú főút Szé­kely és Ber­kesz kö­zötti sza­ka­szán tör­tént.

Felfoghatatlan, újabb román sofőr szenvedett halálos balesetet hazánkban

Felfoghatatlan, újabb román sofőr szenvedett halálos balesetet hazánkban

Csü­tör­tö­kön az M5-ös au­tó­pá­lyán tör­tént ha­lá­los bal­eset, egy kis­te­her­autó ro­hant bele egy ka­mi­onba.

Ez borzasztó: Kisbabát várt a ceglédberceli baleset egyik áldozata

Ez borzasztó: Kisbabát várt a ceglédberceli baleset egyik áldozata

Drá­mai for­du­lat a tra­gé­di­á­ban.

A fel­fog­ha­tat­lan,ceg­léd­ber­celi ha­lá­los bal­eset ál­do­za­tai a hírek sze­rint 13 árvát hagy­tak maguk után.

Megrázó hírek a 9 halálos áldozatot követelő ceglédberceli balesetről

Megrázó hírek a 9 halálos áldozatot követelő balesetről

Egy román ál­lam­pol­gá­ro­kat szál­lító kis­busz so­főrje élő­ben köz­ve­tí­tett az uta­zá­suk­ról a Fa­ce­boo­kon.A kis­busz­ban min­denki meg­halt.

Butaságot csinált vezetés közben, szörnyű tragédia áldozata lett a tini

Butaságot csinált vezetés közben, szörnyű tragédia áldozata lett a tini

A lány ba­rá­tai mel­lett vesz­tette éle­tét. A fi­a­ta­lok nem gon­dol­ták, hogy ez meg­tör­tén­het.

Kilencen haltak meg Budapest mellett: Élőben közvetített a sofőr - VIDEÓ

Kilencen haltak meg Budapest mellett: Élőben közvetített a sofőr - VIDEÓ

Az összes utasa ször­nyet­halt, ami­kor a kis­bu­szuk fron­tá­li­san ka­ram­bo­lo­zott.

Az összes utasa ször­nyet­halt, ami­kor a kis­bu­szuk fron­tá­li­san ka­ram­bo­lo­zott.

Brutális karambol a 4-es főúton: sok a halott

Brutális karambol a 4-es főúton: sok a halott

Az ál­do­za­tok pon­tos szá­mát még nem tud­ják pon­to­san.

Sok­koló rész­le­tek! Az ál­do­za­tok pon­tos szá­mát a Pest me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság szó­vi­vője nem tudta még meg­mon­dani, egy biz­tos, sok a ha­lott.

Amerikai diplomata okozott halálos balesetet! - videó

Amerikai diplomata okozott halálos balesetet! - videó

Fi­a­tal mo­to­ro­so­kat gá­zolt ha­lálra.

Fi­a­tal mo­to­ro­so­kat gá­zolt ha­lálra a dip­lo­mata, mi­u­tán nem állt meg piros lám­pá­nál.

Kérték, hogy más sofőrt kaphassanak - halálos balesetet szenvedtek

Kérték, hogy más sofőrt kaphassanak - halálos balesetet szenvedtek

Hiába kér­tek másik so­főrt a dol­go­zók a mun­kás­buszra. Tra­gé­dia lett a vége.

Hiába kér­tek másik so­főrt a dol­go­zók a mun­kás­buszra. Tra­gé­dia lett a vége.

Felháborító, engedély nélkül építették a leégett halálplázát

Felháborító, engedély nélkül építették a leégett halálplázát

A ke­mero­vói Zim­nyaja Vis­nya üz­let­köz­pont­ban ki­tört tűz kö­vet­kez­té­ben 64 ember ve­szett oda.

A ke­mero­vói Zim­nyaja Vis­nya üz­let­köz­pont­ban ki­tört tűz kö­vet­kez­té­ben 64 ember ve­szett oda.

Halálra gázolt a vonat egy férfit Kecskemétnél, nem járnak a vonatok

Halálra gázolt a vonat egy férfit Kecskemétnél, nem járnak a vonatok

Bor­zasztó bal­eset tör­tént a Bu­da­pest-Sze­ged vo­na­lon kedd dél­után.

Bu­szok szál­lít­ják az uta­so­kat a Bu­da­pest-Sze­ged vo­na­lon Kecs­ke­mét és Kis­kun­fél­egy­háza kö­zött egy ha­lá­los bal­eset miatt. A vonat egy férfit gá­zolt ha­lálra kedd dél­után, ezért hosszabb me­net­időre szá­mít­hat­nak az uta­sok.

Megrendítő fotók érkeztek a 76-os főúton történt balesetről

Megrendítő fotók érkeztek a 76-os főúton történt balesetről

Az egyik kocsi a fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig ron­cso­ló­dott.

Az egyik kocsi a fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig ron­cso­ló­dott.

Borzalmas balesetben halt meg egy férfi a főúton, áll a forgalom

Borzalmas balesetben halt meg egy férfi a főúton, áll a forgalom

Gye­re­kek is van­nak a sé­rül­tek kö­zött.

Gye­re­kek is van­nak a sé­rül­tek kö­zött, őket azon­nal kór­házba vit­ték.

Durva fotó érkezett az M5-ösön történt halálos baleset helyszínéről

Durva fotó érkezett az M5-ösön történt halálos baleset helyszínéről

A bal­eset­ben egy ember vesz­tette éle­tét. Egye­lőre nem tudni, hogy miért haj­tott le az útról.

Megrázó helyszíni fotók a tragikus pesti rendőrbalesetről

Megrázó helyszíni fotók a tragikus pesti rendőrbalesetről

Egy rendőr éle­tét vesz­tette.

Bu­da­pest IV. ke­rü­le­té­ben üt­kö­zött össze két rend­őr­autó csü­tör­tök éjjel, a bal­eset­ben egy rendőr éle­tét vesz­tette.

Gyilkolni akart a férj, de végül az ő holttestét találták meg a rendőrök

Gyilkolni akart a férj, de végül az ő holttestét találták meg a rendőrök

A fél­té­keny férfi kés­sel tá­madt fe­le­sé­gére.

A fél­té­keny férfi kés­sel tá­madt fe­le­sé­gére, majd me­ne­kü­lés köz­ben vá­rat­lan dolog tör­tént vele.

Emberéletet követelt a sztársportoló autóbalesete

Emberéletet követelt a sztársportoló autóbalesete

Négy autó üt­kö­zött a reg­geli órák­ban. Az egyik kocsi so­főrje nem élte túl a ka­ram­bolt.

Négy autó üt­kö­zött a reg­geli órák­ban. Az egyik kocsi so­főrje nem élte túl a ka­ram­bolt.

Élőben közvetítette: két kamasz halt meg az iszonyatos karambolban

Élőben közvetítette: két kamasz halt meg az iszonyatos karambolban

A fel­vé­telt a sofőr, az egyik ál­do­zat test­vére ké­szí­tette.

A fel­vé­telt a sofőr, az egyik ál­do­zat test­vére ké­szí­tette. Most fe­lel­nie kell tet­téért.

Borzalmas balesetben halt meg egy turista a forgalmas úton

Borzalmas balesetben halt meg egy turista a forgalmas úton

Egy nő sú­lyo­san meg­sé­rült.

Az egyik leg­zsú­fol­tabb út­sza­ka­szon utaz­tak, egy nő sú­lyo­san meg­sé­rült.

Megrázó helyszíni fotók jöttek a Bács-Kiskun megyei halálos balesetről

Megrázó helyszíni fotók jöttek a Bács-Kiskun megyei halálos balesetről

Egy idős nő bal­ese­te­zett Or­go­vány kö­ze­lé­ben. Kór­házba vit­ték, de ott már nem le­he­tett meg­men­teni.

Tragikus hír jött: mozgó vonatból zuhant ki egy nő, belehalt sérüléseibe

Tragikus hír jött: mozgó vonatból zuhant ki egy nő, belehalt sérüléseibe

A nő ve­szé­lyes hely­zetbe so­dorta magát, ez ve­ze­tett a ször­nyű­ség­hez.

A nő ve­szé­lyes hely­zetbe so­dorta magát, ez ve­ze­tett a ször­nyű­ség­hez. Sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett, már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Lesújtó fotó: ebben a balesetben vesztette életét a kétgyerekes magyar színész

Lesújtó fotó: ebben a balesetben vesztette életét a kétgyerekes magyar színész

Az Argo szí­né­sze gá­zo­lás ál­do­zata lett. A kór­házba ve­zető úton el­hunyt.

Az Argo szí­né­sze gá­zo­lás ál­do­zata lett. A kór­házba ve­zető úton el­hunyt.

Családi tragédia: a kórházba vezető úton érte a halál a terhes nőt

Családi tragédia: a kórházba vezető úton érte a halál a terhes nőt

Az édes­anya férje és kis­lá­nya mel­lett, az au­tó­ban vesz­tette éle­tét. Ez­után csá­szár­met­szést haj­tot­tak végre rajta.

Az év eddigi legborzalmasabb balesetét rögzítette a térfigyelő kamera

Az év eddigi legborzalmasabb balesetét rögzítette a térfigyelő kamera

Sze­ren­csét­len férfi­nek esé­lye sem volt a túl­élésre.

Sze­ren­csét­len férfi­nek esé­lye sem volt a túl­élésre.

Borzalmas munkabaleset történt, egy magyar férfi meghalt

Borzalmas munkabaleset történt, egy magyar férfi meghalt

Az új Duna-híd épí­tése köz­ben vesz­tette éle­tét a mun­kás.

Az új Duna-híd épí­tése köz­ben vesz­tette éle­tét a mun­kás, a vál­la­lat nem tar­totta be a biz­ton­sági elő­írá­so­kat.

Szülni indult az anya, de még az úton életét vesztette

Szülni indult az anya, de még az úton életét vesztette

Meg­csú­szott az autó a jeges úton, bor­zal­mas bal­ese­tet szen­ve­dett a csa­lád - a min­den­órás anya azon­nal meg­halt.

Meg­csú­szott az autó a jeges úton, bor­zal­mas bal­ese­tet szen­ve­dett a csa­lád - az anya azon­nal meg­halt.

Brutális balesetek az országban: halálos áldozata is van a havazásnak

Brutális balesetek az országban: halálos áldozata is van a havazásnak

Több bal­eset is tör­tént va­sár­nap reg­gel. A leg­sú­lyo­sabb, fron­tá­lis üt­kö­zés­ben egy ember meg is halt.

Megrázó fotó: végzetes baleset történt a főúton

Megrázó fotó: végzetes baleset történt a főúton

Nem tud­ták meg­men­teni a gya­lo­gost.

Nem tud­ták meg­men­teni a gya­lo­gos éle­tét, aki lát­ha­tó­sági mel­lény nél­kül akart át­menni az út­tes­ten.

Felkavaró fotók érkeztek a tragikus reggeli buszbalesetről

Felkavaró fotók érkeztek a tragikus reggeli buszbalesetről

A bal­eset Heves me­gyé­ben tör­tént.

A bal­eset Heves me­gyé­ben tör­tént, ami­kor egy uta­so­kat szál­lító busz és egy kocsi össze­üt­kö­zött.

Halálos baleset, busszal ütközött egy taxi

Halálos baleset, busszal ütközött egy taxi

Ba­le­set tör­tént Rád bel­te­rü­le­tén.

Ba­le­set tör­tént Rád bel­te­rü­le­tén, egy taxi és egy au­tó­busz üt­kö­zött össze a Váci úton.

Bungee jumpingozás közben halt meg a népszerű ápolónő

Bungee jumpingozás közben halt meg a népszerű ápolónő

A 20 éves nő alig várta, hogy ki­pró­bál­hassa az ext­rém sport­szert, de közel 21 mé­ter­ről zu­hant a ha­lálba.

A 20 éves nő alig várta, hogy ki­pró­bál­hassa az ext­rém sport­szert, de közel 21 mé­ter­ről zu­hant a ha­lálba.

Megrendítő részletek: így halt meg négy tatabányai lakos az 1-es úton

Megrendítő részletek: így halt meg négy tatabányai lakos az 1-es úton

A ko­csit ve­zető 50 éves nő, va­la­mint két női és egy férfi utasa a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Megrázó fotó: iszonyú baleset az 1-es úton, sok a halott

Megrázó fotó: iszonyú baleset az 1-es úton, sok a halott

Négy ál­do­zata van az üt­kö­zés­nek.

Az első hírek sze­rint négy ál­do­zata van a vég­ze­tes üt­kö­zés­nek. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Halálos baleset részese volt Venus Williams, így döntöttek róla

Halálos baleset részese volt Venus Williams, így döntöttek róla

Véget ért a vizs­gá­lat a vi­lág­sztár te­ni­sze­ző­nő­ről.

Véget ért a vizs­gá­lat a vi­lág­sztár te­ni­sze­ző­nő­ről, aki va­ló­ság­gal össze­rop­pant a tra­gé­dia után.

Drámai fotók érkeztek a reggeli halálos balesetről

Drámai fotók érkeztek a reggeli halálos balesetről

Mát­ra­ve­re­bély kö­ze­lé­ben tör­tént a tra­gé­dia.

Mát­ra­ve­re­bély kö­ze­lé­ben tör­tént a tra­gé­dia.

Megrázó fotók a tatabányai halálos balesetről

Megrázó fotók a tatabányai halálos balesetről

A zeb­rán gá­zolta ha­lálra a nőt a BMW.

A zeb­rán gá­zolta ha­lálra a nőt a BMW.

Barátai találták meg a túrázó holttestét

Barátai találták meg a túrázó összezúzott holttestét

A három férfi nem fog­lal­ko­zott a vész­jel­zés­sel.

A három férfi nem fog­lal­ko­zott a vész­jel­zés­sel, ki­rán­dulni in­dul­tak a he­gyekbe - egyi­kük már sosem tér­het haza a csa­lád­já­hoz.

Megdöbbentő részletek derültek ki a halálos balesetről

Megdöbbentő részletek derültek ki a halálos balesetről

Nem biz­tos, hogy bal­eset érte azt a férfit, akire ku­tyája várt hű­sé­ge­sen a ron­csok kö­zött.

Nem biz­tos, hogy bal­eset érte azt a férfit, akire ku­tyája várt hű­sé­ge­sen a ron­csok kö­zött.

Brutális fotókat kaptunk a reggeli halálos buszbalesetről

Brutális fotókat kaptunk a reggeli halálos buszbalesetről

Egy busz és egy autó üt­kö­zött össze szerda reg­gel Fejér me­gyé­ben. A bal­eset­nek ha­lá­los ál­do­zata is van.

Egy busz és egy autó üt­kö­zött össze szerda reg­gel Fejér me­gyé­ben. A bal­eset­nek ha­lá­los ál­do­zata is van.

Beszorultak a kocsiba: két ember is életét vesztette a súlyos balesetben

Beszorultak a kocsiba: két ember is életét vesztette a súlyos balesetben

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént a kora reg­geli órák­ban: egy kis­te­her­autó és egy sze­mély­autó ro­hant egy­másba.

Meghatóan búcsúzott a 6-os úton meghalt focistától ifjú özvegye

Meghatóan búcsúzott a 6-os úton meghalt focistától ifjú özvegye

A busz­so­főr hi­báz­ha­tott...

Szom­ba­ton kí­sér­ték végső út­jára a 6-os úton bal­eset­ben meg­halt fo­cis­tát. A busz­so­főr hi­báz­ha­tott, nem adta meg az el­sőbb­sé­get.

Megrázó fotók a halálos balesetről, amelyben egy 4 éves kislány vesztette életét

Megrázó fotók a halálos balesetről, amelyben egy 4 éves kislány vesztette életét

Három jármű üt­kö­zött össze.

Három jármű üt­kö­zött össze Be­rettyóúj­fa­lu­nál. Egy sze­mély­autó, egy trak­tor és egy te­her­autó ka­ram­bo­lo­zott, a bal­eset­ben egy négy­éves kis­lány éle­tét vesz­tette. Meg­rázó fel­vé­te­lek jön­nek.