CÍMKE: 'halálos áldozat'

Nyilvánosságra hozták a fotót: ő a Mount Everest legutóbbi áldozata

Nyilvánosságra hozták a fotót: ő a Mount Everest legutóbbi áldozata

A 44 éves brit férfi gya­kor­lott mászó volt.

A 44 éves brit férfi gya­kor­lott mászó volt és azt is át­gon­dolta, ho­gyan ke­rülje el a tö­me­get.

Tragédia Monorierdőnél: 16 éves fiút gázolt halálra a vonat

Tragédia Monorierdőnél: 16 éves fiút gázolt halálra a vonat

Sza­bolcs zenét hall­ga­tott és a te­le­fon­ját nyom­kodta, ezért nem vette észre a kö­ze­ledő vo­na­tot.

Gyorsan szedi áldozatait a járvány, 7 halottja van már tőlünk délre

Gyorsan szedi áldozatait a járvány, 7 halottja van már tőlünk délre

Nem csak ha­zánk­ban ha­tal­mas prob­léma az influ­enza. Hor­vát­or­szág­ban több ezer fer­tő­zött van, heten már be­le­hal­tak.

Sokkoló részletek derültek ki Ádám és Krisztián haláláról

Sokkoló részletek derültek ki Ádám és Krisztián haláláról

Thai­föl­dön vesz­tet­ték éle­tü­ket.

A két fi­a­tal bru­tá­lis mo­tor­bal­eset­ben vesz­tette éle­tét Thai­föl­dön.

Egyre szörnyűbb a helyzet: szedi körülöttünk áldozatait az influenza

Egyre szörnyűbb a helyzet: szedi körülöttünk áldozatait az influenza

Hor­vát­or­szág­ban és Ro­má­ni­á­ban is egyre több a ha­lá­los ál­do­zat.

Egyre töb­ben be­te­ged­nek meg az influ­enza ví­rusa miatt. Rá­adá­sul már nem­csak Hor­vát­or­szág­ban, hanem Ro­má­ni­á­ban is egyre több a ha­lá­los ál­do­zata az alat­to­mos ví­rus­nak. Aki tudja, ol­tassa be magát!

Családi tragédia történt: 3 kisgyerek halt meg a lángoló házban

Családi tragédia történt: 3 kisgyerek halt meg a lángoló házban

Nem tud­ták meg­men­teni a 10 hó­na­pos, a 2 éves és a 4 éves gye­rek éle­tét.

Már nem tud­ták meg­men­teni a 10 hó­na­pos, a 2 éves, il­letve a 4 éves gyer­mek éle­tét.

Négy gyerek maradt árván a vasúti szerencsétlenség után

Négy gyerek maradt árván a csongrádi vasúti szerencsétlenség után

Meg­szó­lal­tak a hoz­zá­tar­to­zók.

A Ri­post­nak meg­szó­lal­tak a hoz­zá­tar­to­zók.

Hatalmasra csaptak a lángok a klubban, több vendég is a tűzben vesztette életét Kínában

Hatalmasra csaptak a lángok a klubban, több vendég is a tűzben vesztette életét Kínában

Rá­zár­ták a ven­dé­gekre az ajtót.

Egy gyúj­to­gató a ven­dé­gekre zárta az ajtót, hogy ne tud­ja­nak el­me­ne­külni.

Újra hódít a forró vizes kihívás, egy tini súlyosan megsérült

Újra hódít a forró vizes kihívás, egy tini súlyosan megsérült

A vi­lág­szerte el­ter­jedt ve­szé­lyes őrü­let­nek már ha­lá­los ál­do­zata is volt, mégis újra in­dult.

A vi­lág­szerte el­ter­jedt ve­szé­lyes őrü­let­nek már ha­lá­los ál­do­zata is volt, mégis újra in­dult.

Megrázó dolog derült ki a ceglédberceli baleset kilencedik áldozatáról

Megrázó dolog derült ki a ceglédberceli baleset kilencedik áldozatáról

A ki­len­ce­dik ál­do­zat egy 46 éves férfi volt, aki ere­de­ti­leg nem is akart be­szállni a kis­buszba.

Tragédia történt éjjel Budapesten

Tragédia történt éjjel Budapesten

Egy tár­sas­ház har­ma­dik eme­le­tén csap­tak fel a lán­gok.

Egy fő­vá­rosi tár­sas­ház har­ma­dik eme­le­tén csap­tak fel a lán­gok, az ágy gyul­ladt fel. Egy ember éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

Kegyetlenül végzett a gyönyörű szőke lánnyal a 17 éves fiú

Kegyetlenül végzett a gyönyörű szőke lánnyal a 17 éves fiú

Ki­de­rült, hogy a lány vissza­uta­sí­totta, ezért kez­dett vé­reng­zésbe a te­xasi tini.

Ki­de­rült, hogy a lány vissza­uta­sí­totta, ezért kez­dett vé­reng­zésbe a te­xasi tini.

Brutális dolog történt a misén, sokan meghaltak

Brutális dolog történt a misén, sokan meghaltak

A temp­lomba vil­lám csa­pott.

A temp­lomba vil­lám csa­pott, 140 em­bert kel­lett kór­házba szál­lí­tani.

Családi tragédia Ausztriában: fiatal magyar édesapa halt meg az autóban

Családi tragédia Ausztriában: fiatal magyar édesapa halt meg az autóban

Zsolt még a hely­szí­nen, az üt­kö­zés után pár perc­cel meg­halt.

Zsolt még a hely­szí­nen, az üt­kö­zés után pár perc­cel meg­halt.

Fordulat a lezuhant orosz utasszállító ügyében

Fordulat a lezuhant orosz utasszállító ügyében

Más­fél ezer test­ma­rad­ványt gyűj­töt­tek be, DNS-vizs­gá­lat­tal kell azo­no­sí­tani az ál­do­za­to­kat.

Más­fél ezer test­ma­rad­ványt gyűj­töt­tek be, DNS-vizs­gá­lat­tal kell azo­no­sí­tani az ál­do­za­to­kat.

Megrázó helyszíni fotó érkezett a szörnyű soproni tragédiáról

Megrázó helyszíni fotó érkezett a szörnyű soproni tragédiáról

Egy ház ki­gyul­ladt az éjjel.

Egy ház ki­gyul­ladt az éjjel, a bent tar­tóz­kodó két ember közül pedig csak az egyi­ket si­ke­rült meg­men­teni.

Megszólalt a brutális kegyetlenséggel meggyilkolt 19 éves lány közeli ismerőse

Megszólalt a brutális kegyetlenséggel meggyilkolt 19 éves lány közeli ismerőse

Pén­tek este egy 19 éves lányt ölt meg ke­gyet­len módon a 17 éves volt ba­rátja, csak mert a fi­a­tal lány sza­kí­tott vele.

Pokollá vált az influenzajárvány

Pokollá vált az influenzajárvány, öngyilkosságba menekülnek a betegek

Az év­ti­zed influ­en­za­jár­vá­nya tom­bol az Egye­sült Ál­la­mok­ban. Ren­ge­teg a beteg a kór­há­zak­ban.13 ál­lam­ban is­ko­lá­kat, egye­te­me­ket zár­tak be.

Az év­ti­zed influ­en­za­jár­vá­nya tom­bol az Egye­sült Ál­la­mok­ban. Ren­ge­teg a beteg a kór­há­zak­ban.13 ál­lam­ban is­ko­lá­kat, egye­te­me­ket zár­tak be, így akar­ják meg­ál­lí­tani a vírus ter­je­dé­sét.

Brutális karácsonyi időjárás, nem messze tőlünk

Brutális karácsonyi időjárás, nem messze tőlünk

A ha­tal­mas vihar miatt több tíz­ezer ember ma­radt áram nél­kül, egy csa­lá­dot pedig ször­nyű tra­gé­dia rá­zott meg.

A ha­tal­mas vihar miatt több tíz­ezer ember ma­radt áram nél­kül szent­este, egy csa­lá­dot pedig ször­nyű tra­gé­dia rá­zott meg.

Kezdődik: itt az első halálos áldozata a fűtési szezonnak

Kezdődik: itt az első halálos áldozata a fűtési szezonnak

Mit te­he­tünk a biz­ton­sá­gun­kért?

Pes­ter­zsé­be­ten kö­ve­telt elő­ször éle­tet az idei fű­tési sze­zon. Vajon hány ha­lál­ese­tet hoz még ez a tél, és mit te­he­tünk, hogy ne így le­gyen?

Órákkal az eljegyzés előtt ölték meg a lányt

Szívszorító vallomás: órákkal az eljegyzés előtt ölték meg a lányt

A Las Vegas-i tö­meg­mé­szár­lás egyik ál­do­zata a szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte.

A Las Vegas-i tö­meg­mé­szár­lás egyik ál­do­zata a szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte a kon­cer­ten, és párja éppen meg akarta kérni a kezét.

Most jelentették be, még többen meghaltak a dámóci mérgezésben

Most jelentették be, még többen meghaltak a dámóci mérgezésben

A mér­get fo­gyasz­tók közül most már négy ember vesz­tette éle­tét.

A mér­get fo­gyasztó em­be­rek közül most már né­gyen vesz­tet­ték éle­tü­ket.

Nincs vége a merényleteknek: késeléses támadás történt Németországban

Nincs vége a merényleteknek: késeléses támadás történt Németországban

A rend­őr­ség még ke­resi az el­kö­ve­tőt.

Egy ember meg­halt, egy pedig meg­se­be­sült a né­met­or­szági Wup­pert­al­ban, ami­kor ké­se­lé­ses tá­ma­dás tör­tént pén­te­ken. A rend­őr­ség egy vagy több gya­nú­sí­tot­tat keres az eset­tel kap­cso­lat­ban.

Élettársa gyászolja a fiatal magyar áldozatot Madeirán

Élettársa gyászolja a fiatal magyar áldozatot Madeirán

Rész­le­te­ket kö­zölt a kül­ügy a tra­gé­di­á­val kap­cso­lat­ban. Vizs­gá­la­tot is in­dí­tott a por­tu­gál ha­tó­ság.

Rész­le­te­ket kö­zölt a kül­ügy a tra­gé­di­á­val kap­cso­lat­ban. Vizs­gá­la­tot is in­dí­tott a por­tu­gál ha­tó­ság.

Tragédia a buli után: két feltörekvő zenész veszítette életét

Tragédia a buli után: két feltörekvő zenész veszítette életét

A két fi­a­tal már ha­za­felé tar­tott.

A két fi­a­tal már ha­za­felé tar­tott, ami­kor rájuk tá­mad­tak, és ők nem tud­tak el­me­ne­külni.

Eszméletlen tinire bukkantak a parkban, nem tudták megmenteni

Eszméletlen tinire bukkantak a parkban, nem tudták megmenteni

A 15 éves ti­ni­lány pszi­cho­ak­tív szert sze­dett be, de rosszul lett tőle. Az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Lecsapott a vihar a turistákra: meghalt egy férfi Csarnóházán

Lecsapott a vihar a turistákra: meghalt egy férfi Csarnóházán

Egy ember meg­halt, 16 meg­se­be­sült.

Egy ember meg­halt, ti­zen­ha­tan pedig sú­lyo­san meg­se­be­sül­tek a ha­tal­mas vi­har­ban. A vihar fákat dön­tött a par­koló au­tókra és kem­pin­ge­zők sát­ra­ira a ro­má­niai Csar­nó­há­zán.

Megvan, hol temetik el a gödöllői balesetben elhunyt kisfiút és anyját

Megvan, hol temetik el a gödöllői balesetben elhunyt kisfiút és anyját

Mag­dol­nát és kisfiát ham­vasz­tás után Bu­da­pes­ten he­lye­zik végső nyu­ga­lomra.

Brutális fotók érkeztek a turistabusz M0-áson történt balesetéről

Brutális fotók érkeztek a turistabusz M0-áson történt balesetéről

A szerb tu­ris­ta­busz so­főrje a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, ren­ge­teg a sé­rült. Az utat tel­je­sen le­zár­ták.

A szerb tu­ris­ta­busz so­főrje a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, ren­ge­teg a sé­rült.

Friss fejlemények: még több halálos áldozat a stockholmi tragédiában

Friss fejlemények: még több halálos áldozat a stockholmi tragédiában

Pén­te­ken ka­mion haj­tott a tö­megbe, több em­bert meg­se­be­sítve, de a tá­ma­dás ha­lá­los ál­do­za­to­kat is sze­dett.

Több tízezer embert veszélyeztet a járvány

Több tízezer embert veszélyeztet a járvány

Csak So­mogy­ban hár­man hal­tak meg idén a vírus miatt.

Csak So­mogy­ban hár­man hal­tak meg idén a vírus miatt.

Tragédia: ikreket várt a kismama, halálra gázolták

Tragédia: Ikreket várt a kismama, halálra gázolták Győrszemerén

Egy hét múlva szült volna az az ik­re­ket váró kis­mama, akit egy ka­tona gá­zolt ha­lálra Gy­őr­szem­erén.

Egy hét múlva szült volna az az ik­re­ket váró kis­mama, akit egy ka­tona gá­zolt ha­lálra Gy­őr­szem­erén.

Tovább szedi áldozatait a nizzai tömegmészáros

Tovább szedi áldozatait a nizzai tömegmészáros

85-re emel­ke­dett a ha­lá­los ál­do­za­tok száma - egy csa­lád­apa halt bele sú­lyos sé­rü­lé­se­ibe.

85-re emel­ke­dett a ha­lá­los ál­do­za­tok száma - egy csa­lád­apa halt bele sú­lyos sé­rü­lé­se­ibe. A lá­nyát még min­dig nem en­ged­ték ki a kór­ház­ból.

Friss: Tovább nőtt a nizzai terror halálos áldozatainak száma!

Friss: Tovább nőtt a nizzai terror halálos áldozatainak száma!

84 ember vesz­tette éle­tét.

Fran­cia ér­te­sü­lé­sek sze­rint már 84 ember vesz­tette éle­tét, ami­kor csü­tör­tök éjjel egy ka­mion az ün­neplő tö­megbe haj­tott.

Friss: előkerült egy felvétel a tegnapi terrortámadásról!

Friss: előkerült egy felvétel a tegnapi terrortámadásról!

Egy négy­éves kis­lány is meg­halt abban a ter­ror­tá­ma­dás­ban, me­lyet teg­nap két, fe­ke­tébe öl­tö­zött férfi haj­tott végre.

Megrázó felvétel: tüzet nyitott egy férfi a járókelőkre

Megrázó felvétel: tüzet nyitott egy férfi a járókelőkre

Te­xas­ban kez­dett el lö­völ­dözni egy férfi, töb­ben meg­sé­rül­tek és ha­lá­los ál­do­zat is van.

Te­xas­ban kez­dett el lö­völ­dözni egy férfi, töb­ben meg­sé­rül­tek és ha­lá­los ál­do­zat is van.

Egymást tapostuk! - Megrázó vallomás egy bukaresti túlélőtől

Egymást tapostuk! - Megrázó vallomás egy bukaresti túlélőtől

A pén­tek esti bu­ka­resti tűz­vész ál­do­za­ta­i­nak alig egy­har­ma­dát tud­ták azo­no­sí­tani.

Magyar áldozata is van a thaiföldi hajókatasztrófának

Magyar áldozata is van a thaiföldi hajókatasztrófának

Szom­batra vir­ra­dóra két hajó üt­kö­zött össze Thai­föl­dön, a tu­ris­ták kö­ré­ben nép­szerű úszó­pi­ac­nál.

Szomorú vasárnap: egymást követték a halálos balesetek Kelet-Magyarországon

Szomorú vasárnap: egymást követték a halálos balesetek

Három ha­lá­los bal­eset is tör­tént az el­múlt órák­ban a ke­leti or­szág­rész­ben.

Apa helyett Copa: csapatát választotta az uruguayi gólzsák

Apa helyett Copa: csapatát választotta a gólzsák

Ca­vani csa­ládi drá­mája el­dönt­hette volna a rang­adót. Az apja ré­sze­gen gá­zolt ha­lálra egy mo­to­rost.